FINANCIEEL GEDEELTE. Committed to the future. jaarverslag 2006 recticel

Hele tekst

(1)

FINANCIEEL GEDEELTE

Committed to the future.

69

(2)

70

INHOUDSTAFEL

I. DEFINITIES

...

71

II. JAARREKENING

...

72

II.1. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

...

72

II.2. GECONSOLIDEERDE BALANS

...

73

II.3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

...

74

II.4. MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

...

75

III. TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOOR DE VERSLAGPERIODE DIE EINDIGT OP 31 DECEMBER 2006

...

76

III.1. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

... ...…………...

76

III.2. WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING

...

83

III.3. BEDRIJFS- EN GEOGRAFISCHE SEGMENTEN

...

83

III.4. WINST- EN VERLIESREKENING

...

87

III.5. BALANS

...

93

III.6. DIVERSEN

...

113

IV. RECTICEL N.V. - ALGEMENE INFORMATIE

...

120

V. RECTICEL N.V. - ENKELVOUDIGE JAARREKENING

...

121

VI. VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

...

122

VII. TRANSPARANTIE

...

125

VIII. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

...

126

IX. VERGELIJKEND OVERZICHT VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING (2003-2006)

...

128

(3)

71

I. DEFINITIES

Dochterondernemingen Entiteiten waarover Recticel de zeggenschap heeft en die integraal worden geconsolideerd.

EBIT Bedrijfsresultaat + winst of verlies uit deelnemingen.

EBITDA EBIT + afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen/-vermeerderingen op activa.

Eigen vermogen Eigen vermogen, inclusief minderheidsbelangen.

Geassocieerde deelnemingen Entiteiten waarin Recticel een invloed van betekenis heeft en die verwerkt worden volgens de ‘equity’-methode.

Joint ventures Entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en die proportioneel geconsolideerd worden.

Werkkapitaal Voorraden + handelsvorderingen + overige vorderingen + terug te vorderen belastingen - handelsverplichtingen - te betalen belastingen - overige verplichtingen.

(4)

72

II. JAARREKENING

De geconsolideerde jaarrekening is door de Raad van Bestuur goedgekeurd voor publicatie op 02 maart 2007.

II.1. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL T OELICH TING * 2006 2005

Bedrijfsopbrengsten III.3. 1 474 422 1 391 558

Distributiekosten (68 668) (63 782)

Kostprijs van de omzet (1 170 165) (1 140 184)

Brutowinst 235 589 187 592

Algemene en administratieve kosten (88 826) (89 722)

Verkoop- en marketingkosten (87 070) (75 845)

Kosten van onderzoek en ontwikkeling (18 224) (16 362)

Bijzondere waardeverminderingen III.4.1. (32 042) (11 912)

Overige bedrijfsopbrengsten III.4.1. 28 828 26 634

Overige bedrijfsuitgaven III.4.1. (23 291) (10 841)

Winst of verlies van entiteiten waarop de

‘equity’-methode wordt toegepast 1 013 1 538

Bedrijfsresultaat III.4.2. 15 977 11 082

Winst of verlies uit deelnemingen III.4.3. 312 (2 291)

EBIT 16 289 8 791

Interestopbrengsten 2 056 1 051

Interestlasten (27 497) (26 250)

Andere fi nanciële opbrengsten en lasten 479 (2 735)

Financieel resultaat III.4.4. (24 962) (27 934)

Winst of verlies van de periode voor belastingen (8 673) (19 143)

Belastingen op het resultaat III.4.5. (10 380) (6 244)

Winst of verlies van de periode na belastingen (19 053) (25 387)

Minderheidsbelangen (2 179) (2 587)

Winst of verlies toerekenbaar aan de Groep (21 232) (27 974)

* De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze winst- en verliesrekening.

Winst (verlies) per aandeel f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL T OELICH TING * 2006 2005

Gewone winst (verlies) per aandeel III.4.7. (0,75) (1,00)

Verwaterde winst (verlies) per aandeel III.4.8. (0,75) (1,00)

(5)

73

II.2. GECONSOLIDEERDE BALANS f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL T OELICH TING * 31 DEC 2006 31 DEC 2005

Immateriële activa III.5.1. 18 838 21 039

Goodwill III.5.2. 43 616 43 626

Materiële vaste activa III.5.3.& III.5.4. 342 262 381 136

Vastgoedbeleggingen III.5.5. 896 11 466

Entiteiten waarop de ‘equity’-methode wordt toegepast III.5.7. 9 175 6 749

Andere fi nanciële activa III.5.8. 3 335 3 300

Deelnemingen beschikbaar voor verkoop III.5.9. 357 356

Langlopende vorderingen III.5.10. 5 164 11 586

Uitgestelde belastingen III.4.5. 67 158 64 714

Vaste activa 490 801 543 972

Voorraden en bestellingen in uitvoering III.5.11. & III.5.12. 129 913 118 916

Handelsvorderingen III.5.13. 183 963 179 282

Overige vorderingen III.5.13. 88 333 77 558

Terug te vorderen belastingen III.5.13. 1 032 661

Overige beleggingen III.5.13. 531 483

Geldmiddelen en kasequivalenten III.5.14. 24 723 25 626

Vlottende activa 428 495 402 526

Totaal activa 919 296 946 498

* De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze balans.

f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL T OELICH TING * 31 DEC 2006 31 DEC 2005

Kapitaal III.5.15. 71 572 70 833

Uitgiftepremies III.5.16. 104 929 103 437

Uitgegeven kapitaal 176 501 174 270

Reserves 25 492 47 429

Afdekkings- en omrekeningsverschillen (11 793) (10 292)

Eigen vermogen voor minderheidsbelangen 190 200 211 407

Minderheidsbelangen 38 203 39 828

Eigen vermogen, minderheidsbelangen inbegrepen 228 403 251 235

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen III.5.17. 48 365 45 218

Voorzieningen III.5.18. 21 957 14 540

Uitgestelde belastingen en belastingslatenties III.4.5. 7 408 6 792

Achtergestelde obligatielening III.5.19. 49 614 49 464

Obligaties en schuldpapier III.5.19. 14 869 14 500

Financiële leasingverplichtingen III.5.21. 23 424 29 913

Kredietinstellingen III.5.19. 137 601 177 547

Overige leningen III.5.19. 2 214 2 302

Interestdragende fi nanciële verplichtingen III.5.19. 227 722 273 726

Overige verplichtingen III.5.20. 3 938 1 159

Langlopende verplichtingen 309 390 341 435

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen III.5.17. 4 529 4 073

Voorzieningen III.5.18. 5 202 3 833

Interestdragende fi nanciële verplichtingen III.5.19. 99 474 69 878

Handelsverplichtingen III.5.23. 173 134 179 611

Belastingen III.5.23. 5 212 1 063

Overige verplichtingen III.5.23. 93 952 95 370

Kortlopende verplichtingen 381 503 353 828

Totaal passiva 919 296 946 498

* De bijgevoegde toelichtingen maken integraal deel uit van deze balans.

(6)

74

II.3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL 2006 2005

EBIT 16 289 8 790

Afschrijvingen en waardeverminderingen 57 651 61 437

Bijzondere waardeverminderingen van activa 32 042 11 912

Waardeverminderingen op activa 671 (908)

Aanpassingen aan de waarde van fi nanciële investeringen 0 0

Wijzigingen in de voorzieningen 8 336 1 444

Winst/verlies op de vervreemding van activa (16 158) (7 197)

Opbrengsten uit geassocieerde deelnemingen (1 013) (1 538)

KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN vóór WIJZIGINGEN

IN HET WERKKAPITAAL 97 818 73 940

Wijzigingen in het werkkapitaal (27 138) 16 560

KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN 70 680 90 500

Betaalde inkomstenbelastingen (5 373) (5 899)

NETTO KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN 65 307 84 601

Ontvangen interesten 728 453

Ontvangen dividenden 297 266

Investeringen in fi nanciële vaste activa en onderschrijven van kapitaalsverhoging (1 711) (7 396)

(Toename) / Afname van verplichtingen en vorderingen (2 199) 2 977

Investeringen in immateriële activa (4 714) (3 262)

Investeringen in materiële vaste activa * (40 137) (45 951)

Investeringen in vastgoedbeleggingen (74) (572)

Acquisitie van dochterondernemingen (29) 0

Opbrengsten uit vervreemding van immateriële activa 878 277

Opbrengsten uit vervreemding van materiële vaste activa * 11 501 21 910

Opbrengsten uit vervreemding van vastgoedbeleggingen 23 217 0

Opbrengsten uit vervreemding fi nanciële deelnemingen 100 8 477

Opbrengsten uit vervreemding van investeringen beschikbaar voor verkoop 3 400 152

NETTO KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (8 743) (22 669)

Betaalde interesten (22 765) (20 228)

Uitgekeerde dividenden (4 897) (5 272)

(Toename) / Afname van voor verkoop beschikbare investeringen 0 (161)

Toename / (Afname) van fi nanciële verplichtingen (25 156) (26 558)

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN (52 818) (52 219)

Effect van wisselkoerswijzigingen (3 498) (9 472)

Effect van wijziging van de consolidatiekring (1 151) (1 083)

WIJZIGINGEN IN GELDMIDDELEN EN KAS-EQUIVALENTEN (903) (842)

Netto kaspositie bij aanvang van de verslagperiode 25 626 26 468

Netto kaspositie aan het einde van de verslagperiode 24 723 25 626

(903) (842)

* In de loop van 2005 heeft de Groep een ‘sale & lease-back’ transactie opgezet van EUR 20,3 miljoen. Deze transactie werd in bovenstaande tabel op netto-basis opgenomen.

(7)

75

II.4. MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN Voor de verslagperiode 2006

f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL KAPITAAL UITGIF TE-

PREMIES

EIGEN AANDELEN*

RESERVES OMREKE- NINGS- VERSCHILLEN

AFDEKKINGS- RESERVES

TOTAAL VOOR MINDERHEIDS- BEL ANGEN

MINDERHEIDS- BEL ANGEN

TOTAAL, MINDERHEIDS- BEL ANGEN INBEGREPEN Per einde van de vorige

verslagperiode 70 833 103 437 (5 078) 52 507 (10 536) 244 211 407 39 828 251 235

Winst of verlies over de

verslagperiode 0 0 0 (21 232) 0 0 (21 232) 2 179 (19 053)

Meerwaarden (minwaarden) niet opgenomen in de winst- en verliesrekening

0 0 5 078 (1 678) 0 918 4 318 0 4 318

Uitgestelde belastingen 0 0 0 0 0 (395) (395) 0 (395)

Wijzigingen in consolidatiekring 0 0 0 563 0 0 563 0 563

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 (2 024) 0 (2 024) (195) (2 219)

Totaal erkende winsten en verliezen 0 0 5 078 (22 347) (2 024) 523 (18 770) 1 984 (16 786)

Dividenden 0 0 0 (4 817) 0 0 (4 817) (3 609) (8 426)

Wijzigingen in het onderschreven

kapitaal 739 1 492 0 0 0 0 2 231 0 2 231

Andere (IFRS 2 - Stock opties) 0 0 0 149 0 0 149 0 149

Per einde van de verslagperiode 71 572 104 929 0 25 492 (12 560) 767 190 200 38 203 228 403

* De eigen aandelen werden in 2006 verkocht buiten de Groep.

Voor de verslagperiode 2005 f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL KAPITAAL UITGIF TE- PREMIES

EIGEN AANDELEN *

RESERVES OMREKENINGS- VERSCHILLEN

AFDEKKINGS- RESERVES

DEELNEMINGEN BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

TOTAAL VOOR MINDERHEIDS- BEL ANGEN

MINDERHEIDS- BEL ANGEN

TOTAAL, MINDERHEIDS- BEL ANGEN INBEGREPEN Per einde van de vorige

verslagperiode 70 833 103 437 (1 239) 81 531 (11 124) (99) 447 243 786 37 565 281 351

Winst of verlies over de

verslagperiode 0 0 0 (27 974) 0 0 0 (27 974) 2 587 (25 387)

Meerwaarden (minwaar- den) niet opgenomen in de winst- en verliesrekening

0 0 0 0 0 244 0 244 0 244

Overdracht in de winst of

het verlies 0 0 0 0 0 99 (490) (391) 0 (391)

Uitgestelde belastingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wijzigingen in

consolidatiekring 0 0 0 0 (131) 0 0 (131) (394) (525)

Omrekeningsverschillen 0 0 0 0 714 0 43 757 (125) 632

Andere 0 0 (3 839) 3 839 5 0 0 5 25 30

Totaal erkende winsten

en verliezen 0 0 (3 839) (24 135) 588 343 (447) (27 490) 2 093 (25 397)

Dividenden 0 0 0 (4 889) 0 0 0 (4 889) 170 (4 719)

Per einde van de

verslagperiode 70 833 103 437 (5 078) 52 507 (10 536) 244 0 211 407 39 828 251 235

* De eigen aandelen verworven in 2005 vloeien voort uit de uitoefening van een putoptie op Recticel aandelen die zijn toegekend aan de vroegere eigenaars van General Maintenance Services (GMS); de Recticel aandelen waarop een putoptie was toegekend, vormden een deel van de vergoeding voor de verwer- ving van GMS, dat daarna werd opgeslorpt door Recticel n.v.

(8)

76

III. TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VAN DE VERSLAGPERIODE DIE EINDIGT OP 31 DECEMBER 2006

III.1. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS

III.1.1. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING – GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Recticel NV (de “Vennootschap”) is een naamloze onder- neming gedomicilieerd in België. De geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap bevat de jaarreke- ningen van de Vennootschap, haar dochterondernemin- gen, haar belangen in entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en die proportioneel geconsolideerd worden (samen “de Groep” genoemd) en de belangen van de Groep in geassocieerde deelnemin- gen waarop de ‘equity’-methode is toegepast.

De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met de “International Financial Re- porting Standards” (IFRS), zoals goedgekeurd binnen de Europese Unie. Bij de eerste toepassing van de IFRS in 2004, is de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in overeenstemming met IFRS 1 - Eerste toepassing van International Financial Reporting Standards.

Voor het lopende jaar heeft de Groep alle nieuwe en her- ziene Standaarden en Interpretaties uitgevaardigd door de International Accounting Standards Board (IASB) en het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) van de IASB aangenomen die rele- vant zijn voor haar activiteiten en die effectief waren voor de verslagperiode met aanvang 01 januari 2006; en die goedgekeurd waren door de Europese Unie.

Toepassing van nieuwe IFRS regels

De Groep is nog niet overgegaan tot de vroegtijdige toe- passing van de volgende nieuwe standaarden en inter- pretaties, die op datum van goedkeuring van de jaar- rekening, hoewel reeds uitgevaardigd nog niet effectief waren:

- IFRS 7 Financiële Instrumenten: Toelichtingen, toe- passelijk voor boekjaren beginnend op 01 januari 2007 of later

- IFRS 8 Operationele Segmenten; toepasselijk voor boekjaren beginnend op 01 januari 2009 of later - IFRIC 7 Toepassing van Herwaarderingsbenadering

onder IAS 29, toepasselijk voor boekjaren beginnend op 01 maart 2006 of later

- IFRIC 8 Toedracht van IFRS 2, toepasselijk voor boekja- ren beginnend op 01 mei 2006 of later

- IFRIC 9 Herschatting van Derivaten (“Embedded Deri- vatives”), toepasselijk voor boekjaren beginnend op 01 juni 2006 of later

- IFRIC 10 Interim Financiële Rapportering en Bijzondere Waardeverminderingen (“Impairment”), toepasselijk voor boekjaren beginnend op 01 november 2006 of later - IFRIC 11 IFRS 2 Groep en Tresaurie Aandelen Trans- acties; toepasselijk voor boekjaren beginnend op 01 maart 2007 of later

- IFRIC 12 Service Concession Arrangements; toepasselijk voor boekjaren beginnend op 01 januari 2008 of later

Behalve voor IFRS 7 en IFRS 8 die een invloed zullen hebben op de toelichtingen, en op basis van een eerste inschatting, zal de toekomstige toepassing van de bo- venvermelde standaarden en interpretaties geen mate- riële impact hebben op de fi nanciële jaarrekeningen.

III.1.2. ALGEMENE PRINCIPES

Valuta waarin de jaarrekening is uitgedrukt

De jaarrekening is opgesteld in euro (EUR), afgerond op het dichtste duizendtal (tenzij anders vermeld). De euro is de valuta van de primaire economische omge- ving waarin de Groep actief is. De jaarrekeningen van de buitenlandse deelnemingen worden omgerekend in overeenstemming met de principes, beschreven in de paragraaf ‘Vreemde valuta’.

Historische kostprijs

De jaarrekening is opgesteld op basis van de historische kostprijs, tenzij hieronder anders wordt toegelicht in de waarderingsregels. Investeringen in eigen-vermogens- instrumenten die niet genoteerd zijn op een actieve markt en waarvan de reële waarde niet op betrouwbare wijze kan bepaald worden aan de hand van alternatieve waar- deringsmethodes, worden gewaardeerd tegen kostprijs.

Vreemde valuta

Verrichtingen in vreemde valuta worden omgerekend aan de wisselkoers die op de datum van de verrichting van toepassing is. Op elke balansdatum worden monetaire activa en verplichtingen die in vreemde valuta zijn uitge- drukt, omgerekend aan de slotkoers. De niet-monetaire activa en verplichtingen die tegen hun reële waarde in een vreemde munt zijn opgenomen, worden omgere- kend aan de wisselkoers die van toepassing was op het ogenblik dat hun reële waarde werd bepaald. Winsten en

(9)

77 verliezen die voortvloeien uit dergelijke omrekeningen

worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Wanneer ze echter uitgesteld worden, worden ze opge- nomen in het eigen vermogen.

Activa en verplichtingen van de buitenlandse activiteiten van de Groep worden omgerekend aan de slotkoers. Ba- ten en lasten worden omgerekend aan de gemiddelde wisselkoers over de periode, tenzij de wisselkoersen erg schommelen. De wisselkoersverschillen die hieruit voortvloeien worden opgenomen in het eigen vermogen, onder de rubriek “Omrekeningsverschillen”. Bij het af- stoten van een buitenlandse activiteit wordt het cumu- latieve bedrag van de wisselkoersverschillen, dat was opgenomen in het eigen vermogen, in de winst- en ver- liesrekening opgenomen.

Goodwill en aanpassingen aan de reële waarde die ont- staan bij het verwerven van een buitenlandse entiteit, worden behandeld als activa en passiva van de buiten- landse entiteit en omgerekend aan de slotkoers.

Consolidatieprincipes

De geconsolideerde jaarrekening omvat de dochteronder- nemingen, de belangen in entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend en die proportioneel geconsolideerd worden en de geassocieerde deelnemin- gen waarop de ‘equity’-methode wordt toegepast.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van uniforme grondslagen voor fi nanciële verslagge- ving voor vergelijkbare transacties en gebeurtenissen in soortgelijke omstandigheden.

Alle saldi en transacties, baten en lasten binnen de Groep worden geëlimineerd in de consolidatie.

> DOCHTERONDERNEMINGEN

Dochterondernemingen zijn entiteiten waarover de Ven- nootschap direct of indirect de zeggenschap uitoefent.

Zeggenschap is de macht om het fi nanciële en operatio- nele beleid van een entiteit te sturen teneinde voordelen te verkrijgen uit haar activiteiten. De consolidatie van dochterondernemingen vangt aan op de datum waarop Recticel de zeggenschap over die entiteiten verkrijgt en stopt wanneer ze de zeggenschap verliest.

> ENTITEITEN WAAROVER GEZAMENLIJK DE ZEGGENSCHAP WORDT UITGEOEFEND

De entiteiten waarvoor Recticel contractueel is overeen- gekomen om de zeggenschap te delen met één of meer andere partijen, zijn entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. Dergelijke overeen- komst zorgt ervoor dat voor strategische fi nanciële en operationele beslissingen de unanieme instemming ver- eist is van de partijen die de zeggenschap delen. Propor-

tionele consolidatie van entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend, vangt aan op de datum dat de gezamenlijke zeggenschap start en stopt wanneer die zeggenschap niet langer wordt gedeeld.

> GEASSOCIEERDE DEELNEMINGEN

Geassocieerde deelnemingen zijn entiteiten waarin Recticel een invloed van betekenis heeft door deel te nemen in de beslissingen van de deelneming zonder (gezamenlijke) zeggenschap uit te oefenen over deze entiteiten. Op geassocieerde deelnemingen wordt de

‘equity’-methode toegepast tot de datum waarop de Vennootschap de invloed van betekenis verliest.

> BEDRIJFSCOMBINATIES

Wanneer Recticel een entiteit of bedrijfsactiviteit over- neemt, worden de identifi ceerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van de overgenomen partij opgenomen aan hun reële waarde. Het verschil tussen de kostprijs en het belang van de overnemende partij in de netto reële waarde van de identifi ceerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen, wordt opgenomen als goodwill. Wanneer dit verschil ne- gatief is, wordt het surplus, na een herbeoordeling van de reële waarden, onmiddellijk in de winst- en verlies- rekening opgenomen.

De minderheidsbelangen zijn gewaardeerd aan hun aandeel in de reële waarde van de opgenomen activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen.

Indien Recticel zijn belang verhoogt in een deelneming waarin het nog niet de controle had (in principe verho- ging van het deelnemingspercentage kleiner of gelijk aan 50% tot 51% en meer) dan wordt de meer- of min- prijs die werd betaald ten opzichte van het aandeel in het netto actief dat verworven werd op dezelfde manier verwerkt alsof dit een nieuwe acquisitie betreft volgens de methodologie omschreven in voorgaande paragraaf.

Indien Recticel zijn belang verhoogt in een deelneming waarin het reeds de controle heeft (in principe verhoging van het deelnemingspercentage van 51% tot 52% en meer) dan wordt de meer- of minprijs die werd betaald ten op- zichte van het aandeel in het netto actief dat verworven werd rechtstreeks in het eigen vermogen genomen.

III.1.3. BALANS

Immateriële activa

Immateriële activa worden opgenomen indien het waar- schijnlijk is dat de ermee verbonden toekomstige eco- nomische voordelen naar de Groep zullen vloeien en in- dien de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden bepaald. Na de eerste opname worden alle immateriële

(10)

78

activa gewaardeerd aan hun kostprijs, verminderd met de eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en bijzon- dere waardeverminderingsverliezen.

Octrooien, handelsmerken en gelijkaardige rechten

Octrooien en handelsmerken worden de eerste keer ge- waardeerd aan kostprijs en afgeschreven aan de hand van de lineaire afschrijvingsmethode over hun geschatte gebruiksduur die contractueel beperkt is in de tijd.

Intern gegenereerde immateriële activa

Een intern gegenereerd immaterieel actief wordt enkel opgenomen indien aan alle volgende voorwaarden vol- daan is:

• er is een identifi ceerbaar actief gegenereerd (zoals software en nieuwe processen)

• het is waarschijnlijk dat het gegenereerde actief toe- komstige economische voordelen zal opbrengen, en

• de kostprijs van het actief kan betrouwbaar bepaald worden

De ontwikkelingsfase vangt aan op het ogenblik dat nieuwe producten getest worden bij de klant. Het doel is om producten te ontwikkelen die voldoen aan de techni- sche en kwaliteitsvereisten van de klant.

Ontwikkelingsactiviteiten zijn gebaseerd op resulta- ten bekomen uit toegepast onderzoek of uit bestaande know-how en worden gebruikt voor nieuwe winstgene- rerende toepassingen. De status hiervan wordt jaarlijks opgevolgd om de potentiële rendabiliteit van de projec- ten te bepalen. De ontwikkelingskosten worden afge- schreven over een periode van maximaal vijf (5) jaar.

Indien niet voldaan is aan de voorwaarden voor opname, worden de uitgaven met betrekking tot ontwikkeling als last opgenomen op het moment dat ze gedaan worden.

Goodwill

Goodwill vertegenwoordigt de waarde waarmee op de overnamedatum de kostprijs van de bedrijfscombinatie het belang van de Groep overschrijdt in de netto reële waarde van de identifi ceerbare activa, verplichtingen en voorwaardelijke verplichtingen van een dochteronder- neming, geassocieerde deelneming of entiteit waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend.

Goodwill wordt opgenomen als een actief en minstens jaarlijks onderworpen aan een test op bijzondere waar- devermindering. Elk bijzonder waardeverminderingsver- lies wordt onmiddellijk opgenomen in de winst- en ver- liesrekening en wordt nadien niet meer teruggenomen.

Bij afstoting van een dochteronderneming, geassoci- eerde deelneming of entiteit waarover gezamenlijk de

zeggenschap wordt uitgeoefend, wordt de gerelateerde goodwill opgenomen in de bepaling van de winst of het verlies van de afstoting.

Materiële vaste activa

Een materieel vast actief wordt opgenomen indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voor- delen met betrekking tot het actief naar de Groep zullen vloeien en indien de kostprijs van het actief betrouwbaar kan worden bepaald. Na de opname worden alle materi- ele vaste activa gewaardeerd aan hun kostprijs, vermin- derd met eventuele geaccumuleerde afschrijvingen en eventuele geaccumuleerde bijzondere waardeverminde- ringsverliezen. De kostprijs omvat alle directe kosten en alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief op de locatie en in de staat te krijgen die noodzakelijk is om te functioneren op de beoogde wijze. Financieringskos- ten worden niet geactiveerd.

Latere uitgaven verbonden aan een materieel vast actief worden meestal als last opgenomen wanneer ze gedaan worden. Dergelijke uitgaven worden enkel geactiveerd indien duidelijk kan worden aangetoond dat ze resul- teren in een toename van de toekomstige economische voordelen die verwacht worden uit het gebruik van het materieel vast actief in vergelijking met de oorspronke- lijke raming.

De verschillende categorieën van materiële vaste activa worden aan de hand van de lineaire methode afgeschre- ven over hun geschatte gebruiksduur. De afschrijving vangt aan op het moment dat de activa klaar zijn voor hun beoogde gebruik.

De geschatte gebruiksduur van de belangrijkste mate- riële vaste activa ligt binnen de volgende vorken:

Grondverbeteringswerken : 25 jaar Administratieve gebouwen : 25 tot 40 jaar Industriële gebouwen : 25 jaar

Fabrieken : 10 tot 15 jaar

Machines

Zware installaties : 11 tot 15 jaar Halfzware installaties : 8 tot 10 jaar Lichte installaties : 5 tot 7 jaar Preoperationele kosten : 5 jaar maximum Uitrustingen : 5 tot 10 jaar

Meubilair : 5 tot 10 jaar

Hardware : 3 tot 10 jaar

Rollend materieel

Wagens : 4 jaar

Vrachtwagens : 7 jaar

De winst of het verlies als gevolg van de buitengebruik- stelling of vervreemding van een actief wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de netto-opbrengst bij ver- vreemding en de boekwaarde van het actief. Dit verschil wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening.

(11)

79 Lease-overeenkomsten

> FINANCIËLE LEASE

Lease-overeenkomsten worden ingedeeld als fi nanciële lease indien ze nagenoeg alle aan de eigendom verbon- den risico’s en voordelen overdragen. Alle andere lease- overeenkomsten worden ingedeeld als operationele lease.

Activa aangehouden onder fi nanciële lease worden op- genomen als activa van de Groep tegen de reële waarde of, indien lager, tegen de contante waarde van de mini- male leasebetalingen. Beide worden bepaald op het tijd- stip van het aangaan van de lease-overeenkomst.

De overeenkomstige verplichting tegenover de “lessor”

wordt in de balans opgenomen als een fi nanciële lease- verplichting. De leasebetalingen worden deels als fi nan- cieringskosten en deels als afl ossing van de uitstaande verplichting opgenomen, zodat een constante periodieke rente bekomen wordt over het resterende saldo van de verplichting.

Geleasde activa worden afgeschreven over hun verwach- te gebruiksduur, waarbij de afschrijvingsgrondslagen consistent zijn met de afschrijvingsgrondslagen voor activa in eigendom. Indien de “lessee” aan het einde van de leaseperiode de eigendom niet verkrijgt, wordt het actief volledig afgeschreven over de leaseperiode of de gebruiksduur indien deze laatste korter is.

> OPERATIONELE LEASE

Lease-overeenkomsten waarbij nagenoeg alle aan de ei- gendom verbonden risico’s en voordelen bij de “lessor”

blijven, worden ingedeeld als operationele lease. Lease- betalingen op grond van een operationele lease worden op tijdsevenredige basis als last opgenomen gedurende de leaseperiode. Voordelen, ontvangen of te ontvangen, om een operationele lease-overeenkomst aan te gaan, worden lineair opgenomen over de leaseperiode.

Bijzondere waardevermindering van materiële en im- materiële activa

Naast de goodwill, die jaarlijks onderworpen wordt aan een test op bijzondere waardevermindering, gebeurt deze toets ook voor immateriële activa en materiële vas- te activa wanneer er een indicatie is dat hun boekwaarde lager zou kunnen zijn dan hun realiseerbare waarde. In- dien een actief geen instroom van kasmiddelen gene- reert die onafhankelijk is van andere activa, schat de Groep de realiseerbare waarde van de kasstroomgene- rerende eenheid waartoe het actief behoort.

De realiseerbare waarde is de hoogste waarde van de re - ële waarde minus de verkoopkosten en de bedrijfswaar- de. Voor de berekening van de bedrijfswaarde worden de geschatte toekomstige kasstromen verdisconteerd naar

hun contante waarde aan de hand van een discontovoet vóór belastingen die rekening houdt met de huidige marktbeoordelingen van de tijdwaarde van geld en de specifi eke risico’s van het actief waarvoor de geschatte toekomstige kasstromen niet werden aangepast.

Indien de realiseerbare waarde van een actief (of kas- stroomgenererende eenheid) lager geschat wordt dan zijn boekwaarde, wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) verlaagd tot zijn reali- seerbare waarde. Een bijzonder waardeverminderings- verlies wordt onmiddellijk als een last opgenomen.

Indien een bijzonder waardeverminderingsverlies daar- na wordt teruggenomen, wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid) verhoogd tot de herziene schatting van zijn realiseerbare waarde, maar enkel zo dat de verhoogde boekwaarde niet hoger is dan de boekwaarde die zou zijn bepaald als in de voor- gaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsver- lies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) was opgenomen. Bijzondere waardeverminderingsver- liezen op goodwill worden echter nooit teruggenomen.

Vaste activa beschikbaar voor verkoop

Vaste activa en afstootbare groepen worden onderge- bracht in de rubriek beschikbaar voor verkoop indien hun boekwaarde voornamelijk kan gerealiseerd worden door een verkoopstransactie en niet door hun voortgezet ge- bruik. Deze voorwaarde wordt als voldaan geacht, enkel en alleen wanneer de verkoop een hoge waarschijnlijk- heid heeft en de activa (of afstootbare groepen) zich in een toestand van onmiddellijke verkoopbaarheid bevinden.

Het management moet daarenboven ervan overtuigd zijn dat de verkoop, in haar geheel, kan gerealiseerd worden binnen het jaar vanaf het tijdstip van deze classifi catie.

Vaste activa en afstootbare groepen die gekwalifi ceerd worden als beschikbaar voor verkoop worden gewaar- deerd aan de laagste waarde tussen de boekwaarde en de reële waarde (“fair value”) verminderd met de ver- koopskosten.

Belangrijkste beoordelingscriteria bij de toepassing van de waarderingsregels

Bij de toepassing van de waarderingsregels dient in be- paalde gevallen een boekhoudkundige beoordeling ge- maakt worden. Deze beoordeling wordt gegeven door een zo juist mogelijke inschatting te maken van waar- schijnlijke toekomstige evoluties. Het management bepaalt haar beoordeling op basis van verschillende realistisch ingeschatte parameters, zoals toekomstige marktverwachtingen, sectorgroeivoeten, industriestu- dies, economische realiteiten, budgetten en meerja- renplannen, verwachte rendabiliteitsstudies, edm… De belangrijkste elementen binnen de Groep Recticel die hieraan onderhevig zijn, zijn: bijzondere waardevermin-

(12)

80

deringen, voorzieningen en uitgestelde belastingspos- ten. Voor deze elementen wordt er verwezen naar de toelichtingen III.4.5., III.5.1., III.5.3. en III.5.18.

Vastgoedbeleggingen

Een vastgoedbelegging, wat een onroerende belegging is die wordt aangehouden om huuropbrengsten, een waar- destijging of beide te realiseren, wordt op balansdatum gewaardeerd aan reële waarde. Winsten of verliezen die voortvloeien uit een wijziging in de reële waarde van een vastgoedbelegging moeten worden opgenomen in de re- sultaten over de periode waarin ze ontstaan.

Financiële investeringen

Investeringen worden opgenomen of niet langer opge- nomen op de transactiedatum, de datum waarop een entiteit zich verbindt om een actief te kopen of te verko- pen. Financiële investeringen worden gewaardeerd aan de reële waarde van de betaalde vergoeding, vermeer- derd met de transactiekosten.

Investeringen aangehouden voor handelsdoeleinden of

“beschikbaar voor verkoop” worden opgenomen aan hun reële waarde. Indien investeringen worden aangehou- den voor handelsdoeleinden, worden de winsten en ver- liezen die voortvloeien uit wijzigingen in de reële waarde opgenomen in de winst- en verliesrekening over die pe- riode. Bij voor verkoop beschikbare investeringen wor- den winsten en verliezen die voortvloeien uit wijzigingen in de reële waarde rechtstreeks opgenomen in het eigen vermogen totdat het fi nancieel actief wordt verkocht of onderhevig is aan een bijzondere waardevermindering.

In dat geval wordt de cumulatieve winst of verlies die voorheen opgenomen was in het eigen vermogen, opge- nomen in de winst of het verlies over de periode.

Deelnemingen die niet ingedeeld zijn als beschikbaar voor verkoop, die niet genoteerd zijn op een actieve markt en waarvoor de reële waarde niet betrouwbaar kan worden bepaald aan de hand van alternatieve waar- deringsregels, worden aan kostprijs gewaardeerd.

Financiële investeringen die tot einde looptijd worden aangehouden, worden gewaardeerd aan geamortiseer- de kostprijs, door toepassing van de effectieve-renteme- thode. Dit geldt niet voor korte-termijndeposito’s, aan- gezien die gewaardeerd worden tegen hun kostprijs.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen de laagste waar- de van de kostprijs en de opbrengstwaarde. De kostprijs van voorraden omvat directe materiaalkosten en, indien van toepassing, directe arbeidskosten. Daarnaast omvat de kostprijs ook die kosten die gemaakt zijn om de voor- raden op hun huidige locatie en in de huidige staat te

brengen. De kostprijs wordt berekend aan de hand van de methode van de gewogen gemiddelde kostprijs.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten tot voltooiing en de kosten met be- trekking tot de marketing, verkoop en distributie.

Vorderingen

Kortlopende vorderingen worden opgenomen tegen hun nominale waarde, verminderd met de gepaste voorzie- ningen voor de geschatte dubieuze vorderingen.

Financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstru- menten

Financiële verplichtingen en eigen-vermogensinstru- menten worden geclassifi ceerd op basis van de eco- nomische realiteit van de contractuele overeenkomst.

Een eigen-vermogensinstrument is een contract dat het overblijvend recht omvat op een belang in de activa van de Groep, na aftrek van alle verplichtingen.

Eigen-vermogensinstrumenten uitgegeven door de Ven- nootschap worden opgenomen tegen de ontvangen ver- goedingen, verminderd met de directe uitgiftekosten.

Pensioenen en gelijkaardige verplichtingen

In overeenstemming met de wetten en gebruiken van elk land, beschikken de verbonden entiteiten over toegezegde pensioenregelingen of toegezegde-bijdragenregelingen.

> TOEGEZEGDE-BIJDRAGENREGELINGEN

Bijdragen aan toegezegde-bijdragenregelingen worden als een last opgenomen wanneer ze verschuldigd zijn.

> TOEGEZEGDE-PENSIOENREGELINGEN

Het bedrag dat uit hoofde van toegezegde-pensioenrech- ten op balans wordt opgenomen, is de contante waarde van de toegezegde-pensioenrechten aangepast voor de actuariële winsten en verliezen die niet zijn opgenomen, verminderd met de reële waarde van eventuele fondsbe- leggingen en pensioenkosten m.b.t. verstreken dienst- tijd die nog niet opgenomen zijn.

Indien het bedrag dat in de balans wordt opgenomen negatief is, bedraagt het maximaal het totaal van niet- opgenomen cumulatieve actuariële nettoverliezen en pensioenkosten van verstreken diensttijd en de contante waarde van terugbetalingen uit de regeling of verlagin- gen van toekomstige bijdragen aan de regeling.

In de winst- en verliesrekening worden de aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en de pensi- oenkosten m.b.t. verstreken diensttijd opgenomen in de rubriek “overige bedrijfsinkomsten en -uitgaven“, ter-

(13)

81 wijl de rentekost en het verwachte rendement op fonds-

beleggingen worden opgenomen in de rubriek “andere fi nanciële opbrengsten en kosten“.

De contante waarde van de verplichting uit hoofde van toegezegde pensioenrechten en de gerelateerde aan het dienstjaar toegerekende pensioenkosten en pensioen- kosten van verstreken diensttijd worden berekend door erkende actuarissen aan de hand van de “projected unit credit”-methode.

Elk jaar wordt de discontovoet aangepast aan het markt- rendement van hoogwaardige ondernemingsobligaties, waarvan de looptijd consistent is met de geschatte loop- tijd van de brutoverplichtingen uit hoofde van vergoe- dingen na uitdiensttreding.

De actuariële winsten en verliezen, die voortvloeien uit verschillen tussen de vroegere actuariële hypothesen en de huidige ervaring of uit wijzigingen in de actuariële hypothesen, worden voor elke toegezegde-pensioenre- geling afzonderlijk berekend. De opname gebeurt aan de hand van volgend principe: de actuariële winsten en verliezen die een vork van 10% overschrijden van de hoogste waarde van enerzijds de reële waarde van de fondsbeleggingen en anderzijds de contante waarde van de brutoverplichting uit hoofde van de toegezegde pensi- oenrechten, worden opgenomen in de winst- en verlies- rekening over de gemiddelde resterende dienstperiode van de werknemers die deelnemen aan de regeling.

Pensioenkosten m.b.t. verstreken diensttijd, die ontstaan uit wijzigingen aan de regeling, worden als een last op- genomen over de gemiddelde periode tot wanneer de vergoedingen onvoorwaardelijk worden toegezegd.

Lasten voor vervroegd pensioen

Vergoedingen voor vervroegde pensioenen in België worden behandeld als vergoedingen na uitdiensttreding van het toegezegde-pensioen type.

Op aandelen gebaseerde betalingen (“Share-based payments”)

Op aandelen gebaseerde betalingen aan werknemers en anderen die soortgelijke diensten verlenen, worden gewaardeerd aan de reële waarde (“fair value”) van de eigen vermogensinstrumenten op het moment van hun toekenning. De reële waarde (“fair value”) wordt be- paald aan de hand van een Black & Scholes model. Ove- rige details over hoe de reële waarde van de op aandelen gebaseerde betalingen werden bepaald worden verder in de toelichtingen beschreven.

De reële waarde (“fair value”) zoals bepaald op de da- tum van toekenning van de op aandelen gebaseerde be- talingen wordt in kosten genomen, waarbij deze kosten lineair worden gespreid over de wachtperiode (“vesting

period”), dewelke gebaseerd is op de door de Groep ver- wachte looptijd waarover de aandelen zullen gevestigd worden. Deze politiek wordt toegepast op alle op aan- delen gebaseerde betalingen die werden toegekend na 07 november 2002 en die zich defi nitief gevestigd heb- ben na 01 januari 2005. Geen enkel bedrag werd opge- nomen in de fi nanciële staten voor eventueel andere op aandelen gebaseerde betalingen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden in de balans opgenomen wanneer de Groep een bestaande (in rechte afdwingbare of feite- lijke) verplichting heeft ten gevolge van een gebeurte- nis uit het verleden die waarschijnlijk zal leiden tot een toekomstige uitstroom van middelen en waarvan het be- drag op betrouwbare wijze kan bepaald worden.

Voorzieningen voor productwaarborgen worden opgeno- men op de datum waarop de relevante goederen verkocht worden tegen de beste schatting van de uitgave die nodig is om de verplichting van de Groep af te wikkelen.

Voorzieningen voor reorganisatiekosten worden opgeno- men indien de Groep over een gedetailleerd formeel plan voor de reorganisatie beschikt dat reeds voor de balans- datum werd meegedeeld aan de betrokken partijen.

Interestdragende fi nancieringen

Interestdragende fi nancieringen worden opgenomen tegen de ontvangen vergoedingen, verminderd met de opgelopen transactiekosten.

Financieringen worden vervolgens gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs aan de hand van de effectieve- rentemethode. Elk verschil tussen de vergoedingen (na aftrek van de transactiekosten) en de afl ossingswaarde (met inbegrip van te betalen premies bij afl ossing) wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening over de pe- riode van de fi nanciering.

Niet-interestdragende verplichtingen

Handelsverplichtingen die niet interestdragend zijn wor- den gewaardeerd aan hun kostprijs, wat overeenkomt met de reële waarde van het te betalen bedrag.

Afgeleide fi nanciële instrumenten

Afgeleide fi nanciële instrumenten worden als volgt ver- werkt:

> KASSTROOMAFDEKKING

Wijzigingen in de reële waarde van afgeleide fi nanciële instrumenten waarvan is vastgesteld dat ze effectieve afdekkingen zijn voor toekomstige kasstromen worden direct in het eigen vermogen opgenomen, terwijl het

(14)

82

niet-effectieve deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument in de winst- en verliesrekening wordt opgenomen. Indien de kasstroomafdekking van een vaststaande toezegging of een zeer waarschijnlijke toekomstige transactie resulteert in de opname van een actief of een verplichting dan worden, op het ogenblik van de opname, de verbonden winsten en verliezen op het afgeleide instrument die voorheen in het eigen ver- mogen waren opgenomen, nu opgenomen in de initiële waardering van het actief of de verplichting. Voor afdek- kingen die niet resulteren in de opname van een actief of een verplichting, worden bedragen die waren uitgesteld in het eigen vermogen opgenomen in de winst- en ver- liesrekening over dezelfde periode waarin het afgedekte item de winst of het verlies beïnvloedt.

> REËLE-WAARDEAFDEKKING

Een afgeleid instrument wordt opgenomen als een reële-waardeafdekking indien het instrument het risico afdekt van wijzigingen in de reële waarde van de opge- nomen activa en verplichtingen. Derivaten opgenomen als reële-waardeafdekkingen en afgedekte activa en verplichtingen worden opgenomen aan hun reële waar- de. De overeenkomstige wijzigingen in de reële waarde worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.

Wijzigingen in de reële waarde van afgeleide fi nanciële instrumenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor afdekkingstransacties worden opgenomen in de winst- en verliesrekening wanneer ze zich voordoen.

Hedge accounting wordt gestaakt wanneer het afdek- kingsinstrument afl oopt, wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend of wanneer de afdekking niet langer voldoet aan de criteria voor hedge accounting. In dat geval blijft de, direct in het eigen vermogen verwerkte, cumulatieve winst of verlies op het afdekkingsinstrument, afzonder- lijk in het eigen vermogen opgenomen tot de verwachte toekomstige transactie plaatsvindt. Indien een verwach- te toekomstige transactie naar verwachting niet meer zal plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cu- mulatieve verlies, opgenomen in het eigen vermogen, getransfereerd naar de winst- en verliesrekening over de periode.

III.1.4. OPBRENGSTEN

Algemeen

Opbrengsten worden opgenomen indien het waarschijnlijk is dat de economische voordelen met betrekking tot een transactie naar de entiteit zullen vloeien en het bedrag van de opbrengsten betrouwbaar kan worden bepaald.

Opbrengsten worden gewaardeerd aan de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding en verte-

genwoordigen de te ontvangen bedragen met betrekking tot de verkoop van goederen en het verrichten van dien- sten over het normale verloop van de bedrijfsvoering, verminderd met kortingen, BTW en andere verkoopge- relateerde belastingen.

De verkoop van goederen wordt opgenomen wanneer de goederen zijn geleverd en de eigendom is overgedragen.

Opbrengsten met betrekking tot onderhanden projecten in opdracht van derden worden opgenomen in overeen- stemming met de overeenkomstige grondslagen voor fi nanciële verslaggeving van de Groep (zie hieronder).

Rentebaten worden op een tijdsevenredige basis opge- nomen, in functie van de uitstaande som en tegen de ef- fectieve rentevoet die van toepassing is, met name de rentevoet die de verwachte toekomstige kasstromen verdisconteert naar de boekwaarde van de fi nanciële activa over de verwachte gebruiksduur van dat actief.

Dividenden worden opgenomen op het moment dat de aandeelhouder het recht heeft verkregen om de betaling te ontvangen.

Onderhanden projecten in opdracht van derden

Indien het resultaat van een onderhanden project in op- dracht van derden betrouwbaar kan worden ingeschat, worden de opbrengsten en kosten opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de projectactiviteiten op de balansdatum.

Dit wordt gewoonlijk bepaald door de verhouding van de tot dat moment in het kader van de verrichte prestaties gemaakte kosten tot de geschatte totale kosten van het project, behalve indien deze methode niet representatief zou zijn voor het stadium van voltooiing.

Wijzigingen in projectwerk, claims en aanmoedigings- premies worden enkel opgenomen indien er een over- eenkomst over bestaat met de opdrachtgever.

Als het resultaat van een onderhanden project in opdracht van derden niet betrouwbaar kan worden ingeschat, wor- den opbrengsten enkel opgenomen tot het bedrag van de gemaakte projectkosten. De projectkosten worden dan als last opgenomen in de periode waarin ze zijn gemaakt.

Als de totale projectkosten waarschijnlijk hoger zullen liggen dan de totale projectopbrengsten, worden de ver- wachte verliezen onmiddellijk als last opgenomen.

Overheidssubsidies

Overheidssubsidies met betrekking tot de opleiding van personeel worden als opbrengst opgenomen over de periodes die nodig zijn om ze te verbinden aan de be- trokken lasten en worden in mindering gebracht van de verbonden uitgave.

(15)

83 Overheidssubsidies met betrekking tot materiële vaste ac-

tiva worden verwerkt door de ontvangen subsidies in min- dering te brengen van de boekwaarde van de betrokken activa. Dergelijke subsidies worden als opbrengst opgeno- men over de gebruiksduur van de af te schrijven activa.

Winstbelastingen

Belastinglasten omvatten over de verslagperiode verschul- digde belastinglasten en uitgestelde belastinglasten.

De over de verslagperiode verschuldigde belastinglasten zijn gebaseerd op de belastbare winst over de periode. Be- lastbare winst verschilt van de netto-winst uit de winst- en verliesrekening, omdat ze bepaalde elementen van baten of lasten uitsluit die belastbaar of verrekenbaar zijn in an- dere jaren of die nooit belastbaar of verrekenbaar zullen worden. De actuele belastingverplichting wordt berekend op basis van de belastingtarieven waarvan het wetgevings- proces (materieel) is afgesloten op de balansdatum.

Uitgestelde belastingen zijn de belastingen, waarvan men verwacht ze te moeten betalen of terug te vorderen, op verschillen tussen de boekwaarde van activa of verplich- tingen in de jaarrekening en hun fi scale basis gebruikt voor de berekening van de belastbare winst. Ze worden verwerkt aan de hand van de ‘balance sheet liability’-me- thode. Uitgestelde belastingverplichtingen worden meest- al opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen en uitgestelde belastingvorderingen worden opgenomen, in zoverre het waarschijnlijk is dat er fi scale winst beschik- baar zal zijn waarmee het verrekenbare tijdelijke verschil kan worden verrekend. Dergelijke activa en verplichtingen worden niet opgenomen indien de tijdelijke verschillen voortvloeien uit goodwill of uit de eerste opname (behalve in het kader van een bedrijfscombinatie) van andere activa en verplichtingen in een transactie die geen invloed heeft op de fi scale winst of op de winst vóór belasting.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen voor belastbare tijdelijke verschillen die verband houden met investeringen in dochterondernemingen, geassoci- eerde deelnemingen en deelnemingen verwerkt volgens de ‘equity’-methode, tenzij de Groep het tijdstip kan be- palen waarop het tijdelijke verschil wordt afgewikkeld of indien het waarschijnlijk is dat het tijdelijke verschil in de nabije toekomst niet zal worden afgewikkeld.

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt beoordeeld op elke balansdatum en verlaagd in zoverre het niet langer waarschijnlijk is dat voldoende fi scale winst beschikbaar zal zijn om het mogelijk te ma- ken het voordeel van die uitgestelde belastingvordering geheel of gedeeltelijk aan te wenden.

Uitgestelde belastingen worden gewaardeerd op basis van de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn in de periode waarin de vordering wordt gere- aliseerd of de verplichting wordt afgewikkeld. Uitgestelde belastingen worden als baten of lasten opgenomen in de

winst of het verlies over de periode, tenzij de belasting voortvloeit uit een transactie of gebeurtenis die direct in het eigen vermogen is opgenomen. In dat geval wordt ook de uitgestelde belasting verwerkt in het eigen vermogen.

III.2. WIJZIGINGEN IN DE CONSOLIDATIEKRING

In 2006 vond één belangrijke transactie plaats die een wijziging veroorzaakte in de consolidatiekring:

- Sinds 01 april 2006 wordt het Spaanse ICOA, actief in de productie en verwerking van soepelschuim, inte- graal opgenomen in de cijfers van de Groep.

Om de cijfers van 2006 te kunnen vergelijken met deze van 2005 moet tevens rekening gehouden worden met de volgende wijzigingen in 2005:

- Eind september 2005 vond er een transactie plaats in de activiteit ‘window encapsulation’ (afdichting van autoruiten) (Automobiel), waarbij de Groep haar parti- cipatie in Splirec-C (Tsjechië) en GMS (Frankrijk), met effect vanaf 01 juli 2005, afstootte. In dezelfde context nam de Groep echter de 50% participatie in Splifar (België) aangehouden door de AGC-groep over.

- Eind 2005, hebben Recticel en Kingspan (Ierland) hun respectievelijke activiteiten met betrekking tot indu- striële isolatie ingebracht in een nieuwe joint venture structuur (Kingspan Tarec Industrial Insulation – KTII).

De impact van deze nieuwe structuur waarover geza- menlijk de zeggingsschap wordt uitgeoefend was reeds volledig terug te vinden in de balans op 31 december 2005. Het effect ervan op de winst- en verliesrekening werd echter pas vanaf 1 januari 2006 opgenomen.

Bij gelijke perimeter zou de omzet met 4,97% (EUR + 69,1 miljoen) toegenomen zijn. De wijziging in consolidatie- kring resulteerde in een netto stijging van de omzet met EUR 8,7 miljoen (+0,63%). Het saldo van EUR 5,0 miljoen (+0,36%) is het gevolg van positieve wisselkoerseffecten.

III.3. BEDRIJFS- EN GEOGRAFISCHE SEGMENTEN

III.3.1. BEDRIJFSSEGMENTEN

De Groep is georganiseerd in vier operationele afdelin- gen - Soepelschuim, Slaapcomfort, Isolatie, Automobiel - en hoofdkantoor. Meer details over deze afdelingen, die de primaire segmentatiebasis van de Groep vormen, zijn terug te vinden in het eerste deel van dit jaarverslag.

Verkopen tussen segmenten worden uitgevoerd aan de algemeen geldende marktvoorwaarden.

Gesegmenteerde informatie over deze afdelingen wordt hieronder gepresenteerd.

(16)

84

Overige informatie 2006 f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL SOEPELSCHUIM SL AAPCOMFORT AUTOMOBIEL ISOL ATIE CORPORATE GECONSOLIDEERD

Afschrijvingen en waardeverminderingen 14 879 7 655 31 938 2 296 883 57 651

Bijzondere waardeverminderingsverliezen

(-terugnames) opgenomen in de winst of het verlies 138 0 31 679 225 0 32 042

EBITDA 42 931 25 032 26 034 14 782 (2 797) 105 982

Investeringen 19 397 4 616 15 370 2 802 2 740 44 925

Resultatenrekening voor de verslagperiode 2006 f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL SOEPELSCHUIM SL AAPCOMFORT AUTOMOBIEL ISOL ATIE ELIMINATIES GECONSOLIDEERD

OPBRENGSTEN

Externe opbrengsten 563 340 374 977 426 440 109 665 0 1 474 422

Inter-segment opbrengsten 69 502 113 499 27 (70 141) 0

Totale opbrengsten 632 842 375 090 426 939 109 692 (70 141) 1 474 422

BEDRIJFSWINST -OF VERLIES

Segmentwinst of -verlies 27 914 17 377 (37 583) 12 261 19 969

Niet-toegewezen bedrijfslasten (3 680)

EBIT 27 914 17 377 (37 583) 12 261 16 289

Financieel resultaat (24 962)

Winst of verlies van de periode voor belastingen (8 673)

Belastingen op de winst of het verlies (10 380)

Winst of verlies van de periode na belastingen (19 053)

Toerekenbaar aan de minderheidsbelangen (2 179)

Toerekenbaar aan de Groep (21 232)

Balans per 31 december 2006 f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL SOEPELSCHUIM SL AAPCOMFORT AUTOMOBIEL ISOL ATIE ELIMINATIES GECONSOLIDEERD

ACTIVA

Segmentactiva 418 619 166 398 301 856 59 345 (168 611) 777 607

Geassocieerde deelnemingen 9 219 0 435 (479) 0 9 175

Niet toegewezen activa 132 514

Totaal geconsolideerde activa 919 296

PASSIVA

Segmentverplichtingen 178 911 74 275 133 033 30 338 (168 611) 247 946

Niet toegewezen verplichtingen 671 350

Totaal geconsolideerde passiva 919 296

(17)

85

Overige informatie 2005 f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL SOEPELSCHUIM SL AAPCOMFORT AUTOMOBIEL ISOL ATIE CORPORATE GECONSOLIDEERD

Afschrijvingen en waardeverminderingen 13 429 8 543 36 541 2 253 671 61 437

Bijzondere waardeverminderingsverliezen (-terug-

names) opgenomen in de winst of het verlies (49) (419) 12 379 0 0 11 911

EBITDA 34 676 24 948 20 954 11 575 (10 014) 82 139

Investeringen 13 705 3 738 28 495 2 129 1 718 49 785

Resultatenrekening voor de verslagperiode 2005*

f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL SOEPEL SCHUIM SL AAPCOMFORT AUTOMOBIEL ISOL ATIE ELIMINATIES GECONSOLIDEERD OPBRENGSTEN

Externe opbrengsten 461 951 366 542 461 480 101 585 0 1 391 558

Inter-segment opbrengsten 64 665 235 379 19 (65 298) 0

Totale opbrengsten 526 616 366 777 461 859 101 604 (65 298) 1 391 558

BEDRIJFSWINST -OF VERLIES

Segmentwinst of -verlies 21 296 16 824 (27 966) 9 322 19 476

Niet-toegewezen bedrijfslasten (10 685)

EBIT 8 791

Financieel resultaat (27 934)

Winst of verlies van de periode voor belastingen (19 143)

Belastingen op de winst of het verlies (6 244)

Winst of verlies van de periode na belastingen (25 387)

Toerekenbaar aan de minderheidsbelangen (2 587)

Toerekenbaar aan de Groep (27 974)

* De bedrijfsopbrengsten, segmentwinst of –verlies, EBITDA, investeringen en balansposten van bepaalde activiteiten binnen de divisie Automobiel worden sinds begin 2006 verrekend in de afdeling Soepelschuim. De cijfers voor 2005 werden aan deze situatie aangepast om ze vergelijkbaar te maken met de cijfers van 2006.

Balans per 31 december 2005 f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL SOEPELSCHUIM SL AAPCOMFORT AUTOMOBIEL ISOL ATIE ELIMINATIES GECONSOLIDEERD

ACTIVA

Segmentactiva 345 360 172 260 390 216 61 498 (166 958) 802 376

Geassocieerde deelnemingen 6 763 0 465 (479) 0 6 749

Niet toegewezen activa 137 373

Totaal geconsolideerde activa 946 498

PASSIVA

Segmentverplichtingen 159 184 75 594 162 236 32 906 (166 958) 262 962

Niet toegewezen verplichtingen 683 536

Totaal geconsolideerde passiva 946 498

(18)

86

Niet-terugkerende elementen

j p g

j p g

in het bedrijfsresultaat per segment j p g f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL SOEPELSCHUIM SL AAPCOMFORT AUTOMOBIEL ISOL ATIE NIET

TOEGEWEZEN

GECONSOLIDEERD 2006

Bijzondere waardevermindering (138) 0 (31 679) (225) 0 (32 042)

Reorganisatielasten (6 400) (623) (7 012) (274) 0 (14 309)

Meerwaarden op verkoop niet-operationele activa 0 0 0 0 12 712 12 712

TOTAAL (6 538) (623) (38 691) (499) 12 712 (33 639)

2005

Bijzondere waardevermindering 49 419 (12 379) 0 0 (11 911)

Reorganisatielasten (1 006) (1 164) 360 (1 009) 0 (2 819)

Meerwaarden op verkoop fi nanciële activa 0 2 558 2 748 0 0 5 306

Schadevergoeding 0 0 0 0 5 675 5 675

TOTAAL (957) 1 813 (9 271) (1 009) 5 675 (3 749)

III.3.2. GEOGRAFISCHE SEGMENTEN

De activiteiten van de Groep vinden voornamelijk plaats in de Europese Unie.

De volgende tabel analyseert de verkopen en de vaste activa van de Groep naar de geografi sche markt.

OPBRENGSTEN f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL 2006 2005

Europese Unie 1 278 173 1 195 903

Andere 196 249 195 655

Totaal 1 474 422 1 391 558

IMMATERIELE ACTIVA – MATERIELE VASTE ACTIVA & VASTGOEDBELEGGINGEN f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL TOEVOEGINGEN

31 DEC 2006 31 DEC 2005 2006 2005

Europese Unie 347 368 361 891 40 016 42 209

Andere 14 628 51 750 4 908 7 576

Totaal 361 996 413 641 44 924 49 785

(19)

87

III.4. WINST- EN VERLIESREKENING

III.4.1. OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN -LASTEN

f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL 2006 2005

Bijzondere waardeverminderingsverlies/terugname opgenomen met betrekking

tot activa (32 042) (11 912)

Reorganisatielasten (14 309) (2 819)

Winst op vervreemdingen materiële en immateriële vaste activa 1 250 4 441

Winst op vervreemdingen fi nanciële vaste activa 1 5 307

Schadevergoeding 0 5 675

Overige 18 595 3 189

TOTAAL (26 505) 3 881

Bijzondere waardevermindering

In 2004 en 2005 werden in totaal acht nieuwe projecten in de automobielactiviteit opgestart in Noord-Amerika. Een aantal van deze nieuwe projecten kampten met belang- rijke opstart- en/of volumeproblemen. In overeenstem- ming met de normen IAS 36 en 37, heeft de Groep beslist een bijzondere waardevermindering (impairment) door te voeren van EUR 31,1 miljoen. Het betreft hier de volle- dig aangewende materiële activa op deze Amerikaanse automobiel-projecten. In 2005 had de Groep reeds alle gekapitaliseerde ontwikkelings- en aanloopkosten (EUR 9 miljoen) van deze projecten afgeboekt (impairment).

De herziening van de rendabiliteit van een aantal Ame- rikaanse automobiel-projecten is gebaseerd op externe marktstudies, bevestigingen van de economische rea- liteit en de praktijkervaringen. De bijzondere waarde- verminderingen werden doorgevoerd op basis van de bedrijfsplannen voor de resterende looptijd van de con- tracten, waarvan de toekomstig ingeschatte kasstromen werden geactualiseerd aan een discontovoet van 8%.

Reorganisatielasten

In de loop van 2006 werden verscheidene reorganisa- ties doorgevoerd. De belangrijkste herstructureringen vonden plaats in Frankrijk (Soepelschuim - Slaapcom- fort), Spanje (Soepelschuim), het Verenigd Koninkrijk (Soepelschuim - Isolatie) en Zweden (Soepelschuim).

Daarnaast heeft de Groep een bijkomende provisie van EUR 7 miljoen aangelegd voor toekomstige huurlasten en reorganisatiekosten in de divisie Automobiel in de Verenigde Staten.

Op basis van de veronderstellingen voor de bijzondere waardevermindering (zie deel III.3.1.) heeft de Raad van Bestuur de boekwaarde bestudeerd en geëvalueerd van (i) de immateriële activa, (ii) de goodwill en (iii) de mate- riële vaste activa. Op basis daarvan heeft ze beslist dat er, naast de hierboven vernoemde gevallen, geen bijko- mende bijzondere waardeverminderingen nodig zijn in 2006.

Winst op vervreemding immateriële en materiële activa

In de loop van 2006 werden een aantal activiteiten afge- stoten of stopgezet waardoor een aantal activa overbo- dig werden. De lijn “Winst op vervreemding immateriële en materiële activa” (EUR 1,25 miljoen) geeft de netto gerealiseerde meerwaarde op een verscheidenheid van activa.

Overige bedrijfsopbrengsten

Deze post omvat in hoofdzaak de meerwaarde gereali- seerd op de verkoop van industriële terreinen in België (Balim) (EUR 12,1 miljoen) en een bedrag aan badwill (ICOA, Spanje) (EUR 2,5 miljoen).

(20)

88

f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL 2006 2005

Bedrijfsopbrengsten 1 474 422 1 391 558

Aankopen en voorraadwijzigingen (739 524) (681 948)

Afschrijvingen, waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen (87 233) (73 349)

Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen (113) 908

Overige goederen en diensten (260 983) (264 485)

Personeelslasten (383 600) (386 394)

Voorzieningen (14 899) (1 181)

Opbrengsten uit investeringsactiviteiten (557) 5 307

Overige inkomsten en uitgaven 27 451 19 128

Winst of verlies van entiteiten waarop de ‘equity’-methode wordt toegepast 1 013 1 538

Bedrijfsresultaat 15 977 11 082

III.4.2. BEDRIJFSRESULTAAT

f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL 2006 2005

Winst of (verlies) op overdrachten van deelnemingen beschikbaar voor verkoop 0 (2 551)

Ontvangen dividenden 312 260

Totaal 312 (2 291)

III.4.3. OPBRENGSTEN UIT DEELNEMINGEN

f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL 2006 2005

Interesten op achtergestelde obligatielening (5 000) (4 944)

Interesten op obligaties en schuldpapier (635) (412)

Interesten op fi nanciële lease-overeenkomsten (1 577) (1 645)

Interesten op bankverplichtingen (16 761) (16 906)

Overige interestlasten (1 462) (744)

Afschrijving van premies en uitgiftelasten (1 363) (1 263)

Interest-subsidies 0 86

Totale lasten van leningen (26 798) (25 828)

Interestopbrengsten op bankdeposito’s 935 264

Interestopbrengsten uit fi nanciële vorderingen 1 121 787

Totale interestopbrengsten uit fi nanciële vorderingen en geldmiddelen 2 056 1 051

Interestlasten op overige schulden (734) (454)

Interestopbrengsten uit overige vorderingen 35 32

Totaal overige interesten (699) (422)

Interestopbrengsten (-lasten) (25 441) (25 199)

Wisselkoersverschillen 3 348 (1 465)

Winst (verlies) op fi nanciële instrumenten (401) 1 082

Interest op voorzieningen voor personeelsvoordelen en andere verplichtingen (2 437) (2 412)

Overige fi nanciële opbrengsten (lasten) (31) 60

Overige fi nanciële opbrengsten & lasten 479 (2 735)

Financieel resultaat (24 962) (27 934)

III.4.4. FINANCIEEL RESULTAAT

(21)

89

1. Belastinglasten f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL

2006 2005

OPGENOMEN IN DE WINS T- EN VERLIE SREK ENING Courante Belastingen:

Binnenland (2 074) (40)

Buitenland (10 496) (5 582)

Totaal courante belastingen (12 570) (5 622)

Latente belastingen:

(Tekort)/overschot voorziening vorige jaren 14 101 615

Ontstaan en terugname van tijdelijke verschillen (2 458) (2 817)

Aangewende latente belastingen op verliezen van vorige verslagperiodes (9 499) (1 900)

Latente belastingen op verliezen huidige verslagperiode 46 3 481

Totaal latente belastingen 2 190 (621)

Algemeen totaal (10 380) (6 244)

A ANSL UITING EFFEC TIEF BEL A S TING TARIEF

Winst voor belastingen (8 673) (19 143)

Minus winst of verlies van geassocieerde deelnemingen 0 0

Winst voor belastingen en voor het aandeel in de winst of het verlies

van geassocieerde deelnemingen (8 673) (19 143)

Belastingen aan het toepasselijke belastingtarief van 33,99% 2 948 33,99% 6 507 33,99%

Fiscale impact van niet-verrekenbare uitgaven :

Niet-verrekenbare afschrijvingen op goodwill en immateriële activa (346) 3,99% (188) 0,98%

Fiscaal niet-verrekenbare uitgaven (3 486) 40,19% (1 301) 6,80%

Andere (396) 4,56% (1 755) 9,17%

Fiscale impact van niet-belastbare opbrengsten : Niet-belastbare dividenden ontvangen van

niet-geconsolideerde entiteiten 93 -1,07% 0 0,00%

Niet-belastbare fi nanciële en andere opbrengsten 4 579 -52,80% 6 162 -32,19%

Andere 624 -7,20% 1 839 -9,61%

Impact op latente belastingen van wijzigingen in belastingtarieven (1 452) 16,74% (1 927) 10,07%

Fiscale impact van correcties in uitgestelde actuele belastingen,

m.b.t. voorgaande periodes 7 709 -88,88% (12 034) 62,86%

Invloed van verschillende belastingtarieven van entiteiten in andere

rechtsgebieden 2 446 -28,20% 1 758 -9,18%

Invloed van het gebruik van fi scale verliezen niet opgenomen

in voorgaande periodes (6 675) 76,96% 0 0,00%

Waardevermindering van uitgestelde belastingvorderingen (16 425) 189,37% (5 305) 27,71%

Belastingslast en het effectieve belastingtarief voor de periode (10 380) -119,68% (6 244) -32,62%

UIT GE S T EL DE BEL A S TINGOPBRENGS T EN / (VORDERINGEN) DIREC T OPGENOMEN IN EIGEN VERMOGEN

Wijzigingen in opname- en waarderingsgrondslagen 0 0

Impact van wisselkoerswijzigingen 33 110

Impact van wijziging in de consolatidatiekring 0 135

Impact van herclassifi catie 0 (37)

Op het effectief gedeelte van de wijziging in reële waarde

van de kasstroomafdekkingen (395) (32)

Totaal (362) 175

III.4.5. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT

(22)

90

2. Latente belastingen f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL 31 DEC 2006 31 DEC 2005

OPGENOMEN L AT EN T E BEL A S TINGEN UITGESTELDE

BEL ASTING- VORDERINGEN

UITGESTELDE BEL ASTING- VERPLICHTINGEN

UITGESTELDE BEL ASTING- VORDERINGEN

UITGESTELDE BEL ASTING- VERPLICHTINGEN

Immateriële activa 5 579 (6 773) 7 197 (10 333)

Materiële vaste activa 27 912 (22 496) 17 166 (22 250)

Beleggingen 35 (395) 1 460 0

Voorraden 1 267 (634) 562 (11 616)

Vorderingen 2 204 (2 032) 2 443 (2 061)

Andere activa 2 410 0 1 595 0

Personeelsbeloningen 13 555 (22) 13 323 (352)

Andere voorzieningen 5 815 (2 579) 4 106 (1 077)

Andere verplichtingen 0 (1 938) 1 (2 186)

Fiscaal overdraagbare verliezen/belastingvorderingen 161 811 0 166 854 0

Totaal 220 587 (36 868) 214 706 (49 874)

Waardevermindering op uitgestelde belastingvorderingen (123 969) 0 (106 909) 0

Saldering* (29 460) 29 460 (43 082) 43 082

Totaal 67 158 (7 408) 64 714 (6 793)

* Volgens IAS 12 (Belasting op inkomen) zouden uitgestelde belastingvorderingen en uitgestelde belastingverplichtingen, onder bepaalde voorwaar- den, gesaldeerd moeten worden als ze door een identieke fi scale autoriteit geheven worden.

DE FISC AL E VERLIE ZEN, GER ANGSCHIK T VOL GENS VERVAL DAT UM, ZIJN AL S VOL G T : 2006 2005

Binnen 1 jaar 72 0

Binnen 2 jaar 0 0

Binnen 3 jaar 0 0

Binnen 4 jaar 0 0

Binnen 5 jaar of meer 116 183 91 111

Zonder tijdslimiet 315 817 362 673

AC TIE VE BEL A S TINGL AT EN TIE S NIE T OPGENOMEN DOOR DE GROEP MBT DE VOL GENDE EL EMEN T EN OP 31 DEC 2006

BRUTO BEDRAG TOTAAL AC TIEVE BEL ASTING- L ATENTIES

OPGENOMEN AC TIEVE BEL ASTING- L ATENTIES

NIET OPGENOMEN AC TIEVE BEL ASTING- L ATENTIES

Overgedragen fi scale verliezen 400 884 143 523 40 793 102 730

Materiële vaste activa 39 994 14 253 0 14 253

Personeelsbeloningen 11 270 3 866 1 028 2 838

Andere voorzieningen 4 631 1 584 27 1 557

Andere tijdelijke verschillen 9 061 3 001 410 2 591

Totaal 465 841 166 227 42 258 123 969

Op 31 december 2006, werden belastinglatenties voor een bedrag van EUR 59,08 miljoen (2005: EUR 67,86 miljoen) als activa opgenomen op een totaal van EUR 432,1 miljoen (2005: EUR 453,8 miljoen) aan overgedragen fi scale verliezen.

Deze belastinglatenties vertegenwoordigen in de voorzienbare toekomst realiseerbare winsten. Op basis van de gere- aliseerde fi scale resultaten en de geprojecteerde belastbare resultaten in Duitsland, heeft Recticel in 2006, EUR 11,4 miljoen aan fi scale verliezen erkend die het niet had erkend in de vorige jaren.

Passieve belastinglatentie niet opgenomen door de Groep die betrekking hebben tot de volgende elementen op 31 december 2006

Er werden geen verplichtingen/vorderingen opgenomen met betrekking tot tijdelijke verschillen inzake niet uitgere- kende/betaalde dividenden van dochterondernemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uit- geoefend door het feit dat de Groep zelf de timing van de terugname kan bepalen. Bovendien zal die terugname blijkbaar niet in een nabije toekomst gebeuren.

(23)

91 III.4.6. DIVIDENDEN

Bedragen opgenomen als uitkeringen aan aandeelhouders in de verslagperiode.

Dividend voor de periode die afsluit op 31 december 2005 van EUR 0,17 (2004: EUR 0,17) per aandeel.

Voorgesteld dividend voor de periode die afsluit op 31 december 2006 van EUR 0,17 per aandeel.

Het voorgestelde dividend moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders op de jaarlijkse Algemene Vergadering en is niet opgenomen als een verplichting in deze jaarrekening.

III.4.7. GEWONE WINST (VERLIES) PER AANDEEL

Uit voortgezette en beëindigde bedrijfsactiviteiten

De berekening van de gewone en verwaterde winst per aandeel is gebaseerd op de volgende gegevens:

Gewone winst (verlies) per aandeel f

IN DUIZEND EUR

GROEP REC TICEL 2006 2005

Netto winst (verlies) over de periode (in duizend EUR) (21 232) (27 974)

Netto winst (verlies) uit voortgezette activiteiten (21 232) (27 974)

Netto winst (verlies) uit beëindigde activiteiten 0 0

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen

Gewone aandelen 27 884 501 27 502 895

VVPR aandelen 432 315 432 315

Gewogen gemiddeld aantal aandelen voor gewone winst per aandeel 28 316 816 27 935 210

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen

Gewone aandelen op 01 januari 27 900 695 27 900 695

Eigen aandelen op 01 januari (397 800) 0

Put optie op Recticel aandelen verwerkt in overeenstemming met IAS 32.23 0 (56 673)

Verworven eigen aandelen op 02 augustus 2004 0 (99 450)

Verworven eigen aandelen op 31 januari 2005 0 (91 276)

Verworven eigen aandelen op 31 maart 2005 0 (150 401)

Eigen aandelen verkocht op 16 maart 2006 88 496 0

Eigen aandelen verkocht op 17 maart 2006 227 868 0

Kapitaalverhoging op 30 juni 2006 1 901 0

Kapitaalverhoging op 06 oktober 2006 61 300 0

Kapitaalverhoging op 26 oktober 2006 1 836 0

Kapitaalverhoging op 29 december 2006 205 0

Gewone aandelen op 31 december 27 884 501 27 502 895

Gewogen gemiddeld aantal gewone uitstaande aandelen 27 884 501 27 502 895

VVPR aandelen op 01 januari 432 315 432 315

VVPR aandelen op 31 december 432 315 432 315

Gewogen gemiddeld aantal VVPR uitstaande aandelen 432 315 432 315

IN EUR 2006 2005

Gewone winst (verlies) per aandeel (0,75) (1,00)

Gewone winst (verlies) per aandeel uit voortgezette activiteiten (0,75) (1,00)

Gewone winst (verlies) per aandeel uit beëindigde activiteiten 0,00 0,00

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :