GEMEENTERAAD VAN DE STAD VILVOORDE OPENBARE ZITTING

Hele tekst

(1)

Vilvoorde, 9 november 2018.

GEMEENTERAAD VAN DE STAD VILVOORDE

De voorzitter van de gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen op het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad die zal gehouden worden op maandag 19 november 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis, Grote Markt.

Met bijzondere achting

In opdracht:

De algemeen directeur De voorzitter

Vera Boudry Hans Bonte

OPENBARE ZITTING

001. Mededelingen.

002. Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 22 oktober 2018.

003. Vaststelling van budgetwijziging nr. 2 van 2018.

004. Erediensten. Budgetwijziging 1 voor 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef.

005. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2019.

006. Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2019.

007. Onderhoudswerken aan wegen, trottoirs en aanverwanten - herhalingsopdracht voor de periode november 2018 - oktober 2019, waarvoor de uitgave indicatief geraamd wordt op 250 000 euro, inclusief btw. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen. Onderhandelingsprocedure zonder

voorafgaande bekendmaking.

008. Goedkeuren van de zaak der wegen m.b.t. Ringtrambus Vilvoorde.

009. Sluiten samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project Fietsnelweg

Kanaalroute Noord langsheen N260.

(2)

010. Toekennen van een nieuwe straatnaam tussen de Harensesteenweg en de Schaarbeeklei. Voorlopige aanvaarding.

011. Statutenwijziging Cipal dv.

012. Statutenwijziging Haviland Intercommunale IgSv.

013. Statutenwijziging Havicrem.

014. Statutenwijziging INCOVO.

015. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West.

016. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone gemene vergadering van Haviland Intercommunale IgSv.

017. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Havicrem.

018. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone en gewone algemene vergadering van INCOVO.

019. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Cipal dv.

020. Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde voor de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas.

021. Interpellaties.

(3)

OPENBARE ZITTING

001 19 november 2018

Mededelingen.

(4)

002 19 november 2018

Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 22 oktober 2018.

(5)

003 19 november 2018

Vaststelling van budgetwijziging nr. 2 van 2018.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder Titel IV, Hoofdstuk II;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor het maatschappelijk welzijn;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 december 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014-2019;

Gelet op de aanpassingen van het meerjarenplan;

Gelet op zijn besluit van 18 december 2017 houdende de vaststelling van het budget 2018;

Gelet op zijn besluit van 18 juni 2018 houdende de vaststelling van de eerste budgetwijziging van 2018;

Overwegende dat de gemeenteraad de budgetwijzigingen dient vast te stellen;

Overwegende dat in het beleidsrapport het resultaat op kasbasis 12 539 287 euro bedraagt op 31 december 2018 en de autofinancieringsmarge 3 796 589 euro bedraagt in 2018;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Artikel 1

De tweede budgetwijziging van het dienstjaar 2018 vast te stellen.

Artikel 2

De budgetwijziging maakt integraal deel uit van dit besluit.

(6)

004 19 november 2018

Erediensten. Budgetwijziging 1 voor 2018 van de kerkfabriek Sint-Jozef.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het decreet van 7 mei 2001 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2017 waarin de budgetten voor dienstjaar 2018 van de kerkfabrieken werden goedgekeurd;

Overwegende dat de kerkraad van Sint-Jozef op 11 oktober 2018 besliste een budgetwijziging in te dienen wegens heraanleg van de toegangsweg naar de zijkapel van de kerk;

Overwegende dat deze investering niet opgenomen was in budget 2018, maar wegens efficiëntieoverwegingen wordt uitgevoerd;

Overwegende dat er voor de investering van 30 000 euro een toelage van de stad wordt gevraagd van 50% met een maximum van 15 000 euro;

Overwegende dat de nominatieve toelage wordt ingeschreven in de tweede budgetwijziging van de stad, die op heden aan de gemeenteraad wordt voorgelegd ter vaststelling;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

NEEMT AKTE,

Enig artikel

Van de budgetwijziging 1 voor dienstjaar 2018 houdende de heraanleg van de toegangsweg naar de zijkapel van kerkfabriek Sint-Jozef.

(7)

005 19 november 2018

Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2019.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170 §4;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 43 §2, 15°;

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelastingen, meer bepaald de artikels 464-470bis, en 478;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2017 houdende de heffing van een aanvullende directe gemeentebelasting op de personenbelasting goedgekeurd voor het jaar 2018;

Overwegende dat het percentage behouden blijft;

Overwegende dat de financiële toestand van de stad de invoering vergt van alle rendabele belastingen;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2019 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de stad op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 2

De belasting wordt vastgesteld op 7,2% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 3

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

(8)

006 19 november 2018

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2019.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4;

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikels 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°;

Gelet op het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992, artikel 464, 1°;

Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 27 november 2017 houdende de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het jaar 2018;

Overwegende dat de financiële toestand van de stad de invoering vergt van alle rendabele belastingen;

Overwegende dat het aantal opcentiemen behouden blijft;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2019 worden ten bate van de gemeente 960 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

Artikel 2

De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

Artikel 3

Deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden.

(9)

007 19 november 2018

Onderhoudswerken aan wegen, trottoirs en aanverwanten - herhalingsopdracht voor de periode november 2018 - oktober 2019, waarvoor de uitgave indicatief geraamd wordt op 250 000 euro, inclusief btw. Vaststelling van de voorwaarden en keuze van de wijze van gunnen. Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, zoals gewijzigd;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 2°

(nieuwe werken/diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken/diensten) en artikel 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, zoals gewijzigd;

Overwegende dat het noodzakelijk is om een raamcontract af te sluiten met een externe aannemer gespecialiseerd in allerhande wegeniswerken, om snel en kwalitatief onderhoud van het openbaar domein te garanderen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 september 2017 betreffende de goedkeuring van het bestek met nr. ODM/beh 2017-04 van de oorspronkelijke opdracht “Onderhoudswerken aan wegen, trottoirs en aanverwanten - oktober 2017 - september 2018”, gegund voor het bedrag van 250 000,00 euro via openbare procedure;

Overwegende dat in het oorspronkelijke bestek met nr. ODM/beh 2017-04 de mogelijkheid is opgenomen de opdracht te herhalen ingevolge een onderhandelingsprocedure volgens bovenvernoemd artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten, zijnde het gunnen van nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken, aan de aannemer waaraan de eerste opdracht werd gegund door dezelfde aanbestedende overheid bij een in artikel 35, eerste lid, bedoelde procedure, op voorwaarde dat deze werken overeenstemmen met het basisontwerp en dat dit ontwerp het voorwerp uitmaakte . Deze procedure is beperkt tot een periode van 3 jaar na het gunnen van de oorspronkelijke opdracht;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 november 2017 betreffende de gunning van de oorspronkelijke opdracht aan Strabo-Wegenbouw, Beigemsesteenweg 77 te 1850 Grimbergen;

Overwegende dat de uitgave voor de opdracht “Onderhoudswerken aan wegen, trottoirs en aanverwanten - november 2018 - oktober 2019 (herhaling)” indicatief wordt geraamd op 142 118,39 euro exclusief btw of 171 963,25 euro btw inbegrepen (29 844,86 euro btw medecontractant), en dat het maximale bestelbedrag 206 611,57 euro exclusief btw of 250 000,00 euro btw inbegrepen bedraagt;

Gelet op het positief advies met nummer 2018AS051 van de financieel directeur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Artikel 1

Goedkeuring wordt verleend aan het opstarten van de plaatsingsprocedure voor de herhalingsopdracht “Onderhoudswerken aan wegen, trottoirs en aanverwanten - november 2018 - oktober 2019 (herhaling)”, zoals voorzien in het oorspronkelijke bestek met nr. ODM/beh 2017-04.

Artikel 2

De werken zullen gegund worden ingevolge onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking volgens artikel 42 § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten aan de aannemer gelast met de uitvoering van de oorspronkelijke opdracht, zijnde Strabo-Wegenbouw, Beigemsesteenweg 77 te 1850 Grimbergen.

(10)

Artikel 3

Het bestek maakt integraal deel uit van dit besluit.

(11)

008 19 november 2018

Goedkeuren van de zaak der wegen m.b.t. Ringtrambus Vilvoorde.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Overwegende dat op 19 maart 2018 de gemeenteraad van Vilvoorde de

samenwerkingsovereenkomst met De Werkvennootschap goedkeurde voor de realisatie van het Ringtrambusproject;

Overwegende dat De Werkvennootschap de stedenbouwkundige

omgevingsvergunningsaanvraag 2018027369 voor de gewestweg Sint-Annalaan in Koningslo heeft ingediend bij het Departement Omgeving;

Overwegende dat de gewestelijk omgevingsambtenaar de aanvraag tot omgevingsvergunning op 26 juni 2018 volledig en ontvankelijk heeft verklaard;

Overwegende dat de gewestelijke omgevingsambtenaar op 26 juni 2018 advies heeft gevraagd aan de stad Vilvoorde;

Overwegende dat de stad een openbaar onderzoek organiseerde van 6 juli 2018 tot en met 5 augustus 2018;

Overwegende dat er tijdens het openbaar onderzoek vier bezwaarschriften werden ingediend waarvan 3 via het omgevingsloket en één per aangetekende zending aan het college van burgemeester en schepenen;

Overwegende dat zes bezwaren handelen over de zaak der wegen waarvoor de gemeenteraad bevoegd is;

Overwegende dat de bezwaren en de evaluatie van de bezwaren integraal deel uitmaken van het gemeenteraadsbesluit;

Overwegende dat er op twee locaties grondinnames gebeuren;

Overwegende dat het college over de grondinnames gunstig adviseerde aangezien de grondinnames noodzakelijk zijn voor de realisatie van de infrastructuurwerken;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 13 augustus 2018 een voorwaardelijk gunstig advies heeft gegeven op de omgevingsvergunning;

Overwegende dat de stedenbouwkundige omgevingsvergunningsaanvragen voor de infrastructuurwerken op de Sint-Annalaan wegeniswerken omvatten die betrekking hebben op een gewestweg;

Overwegende dat voorgesteld wordt de zaak der wegen in dit kader goed te keuren;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Artikel 1

De zaak der wegen m.b.t. Ringtrambus Vilvoorde wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De nota zaak der wegen maakt integraal deel uit van dit besluit.

(12)

009 19 november 2018

Sluiten samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project Fietsnelweg Kanaalroute Noord langsheen N260.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 18 juni 2018 houdende de goedkeuring van de zaak der wegen m.b.t. de fietssnelweg N260;

Overwegende dat er op 12 april 2018 een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend bij het Departement Omgeving voor de aanleg van de fietssnelweg Kanaalroute Noord en

vernieuwingswerken aan de gewestweg N260;

Overwegende dat de gewestelijk omgevingsambtenaar de aanvraag tot omgevingsvergunning op 19 april 2018 volledig en ontvankelijk heeft verklaard;

Overwegende dat de Gewestelijke Omgevingscommissie (GOVC) op 23 april 2018 advies heeft gevraagd aan de stad Vilvoorde;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 4 juni 2018 een voorwaardelijk gunstig advies heeft gegeven;

Overwegende dat de omgevingsvergunning voor de Kanaalroute werd goedgekeurd;

Overwegende dat voorgesteld wordt een samenwerkingsovereenkomst goed te keuren in het kader van het project Fietssnelweg Kanaalroute Noord langsheen N260 tussen de stad Vilvoorde en De Werkvennootschap nv van publiek recht;

Overwegende dat de overeenkomst volgende uitgangspunten vermeldt:

A. Het voornemen een project te realiseren dat betrekking heeft op de aanleg van een fietssnelweg langsheen de Brusselsesteenweg (N260) (de “Fietssnelweg Kanaalroute Noord”).

B. De goedkeuring van de projectnota “Fietssnelweg (F23) kanaalroute Noord (N260)” en de unieke verantwoordingsnota “Herinrichting N260” door de regionale mobiliteitscommissie op 13 januari 2018, respectievelijk voor de aanleg van een fietssnelweg langsheen de N260 en de herinrichting van de Brusselsesteenweg.

C. De opdracht van de Vlaamse Regering aan De Werkvennootschap voor een aantal ‘Quick Wins in de Vlaamse Rand’, waaronder de Fietssnelweg Kanaalroute Noord.

D. De omstandigheid dat de uitvoering van de Kanaalroute Noord gepaard kan gaan met de uitvoering van samenhangende prestaties ten behoeve van één of beide ondertekenende partijen, die best worden geïntegreerd in de realisatie van de Fietssnelweg Kanaalroute Noord en daarmee samenhangende werken, hetgeen partijen noopt tot samenwerking (de “Samenwerking”).

E. De noodzaak te komen tot een nauwe samenwerking tussen de partijen om een tijdige, kwaliteitsvolle en breed gedragen uitvoering van de Kanaalroute Noord te garanderen.

F. De intentie van partijen om in deze overeenkomst inzake de samenwerking bij de realisatie van de Kanaalroute Noord (de “Samenwerkingsovereenkomst”) de afspraken vast te leggen voor de samenwerking.

G. De intentie van de stad om – naast de Fietssnelweg Kanaalroute Noord – ook de riolering (DWA en deels RWA) in de Brusselsesteenweg te vernieuwen en voetpaden en halteplaatsen voor het openbaar vervoer langsheen het traject her aan te leggen;

Overwegende dat in de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst het aandeel in de uitvoering van de werken en de financiering van de Kanaalroute wordt bepaald;

Overwegende dat de partners zijn: De Werkvennootschap nv van publiek recht en de stad Vilvoorde;

Overwegende dat de stad Vilvoorde binnen dit project instaat voor de financiering van:

- rioleringswerken ter hoogte van de Brusselsesteenweg (N260) op haar grondgebied

(13)

Artikel 1

De samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project Fietsnelweg Kanaalroute Noord langsheen N260, tussen de stad Vilvoorde en De Werkvennootschap nv van publiek recht wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur worden gemachtigd de overeenkomst namens de stad te ondertekenen.

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Artikel 4

De samenwerkingsovereenkomst maakt integraal deel uit van dit besluit.

(14)

010 19 november 2018

Toekennen van een nieuwe straatnaam tussen de Harensesteenweg en de Schaarbeeklei. Voorlopige aanvaarding.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen, gewijzigd bij decreet van 29 november 2002;

Overwegende dat binnen de ontwikkeling van 4 Fonteinen wordt gepland om parallel aan het Broekplein een nieuwe ontsluitingsweg aan te leggen;

Overwegende dat voor deze nieuwe straat door de erfgoedcel de naam Hauwaertstraat (Jean) wordt voorgesteld;

Overwegende dat de gemeenteraad eerst de straatnaam voorlopig dient te aanvaarden, waarna de cultuurraad een advies kan uitbrengen; dat er tegelijk een openbaar onderzoek zal plaatsvinden;

Overwegende dat de gemeenteraad nadien de straatnaam definitief dient te aanvaarden;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Artikel 1

De naam Hauwaertstraat (Jean) wordt voorlopig aanvaard voor de nieuwe weginfrastructuur tussen de Harensesteenweg en de Schaarbeeklei.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast de bij voornoemd decreet voorgeschreven formaliteiten uit te voeren.

(15)

011 19 november 2018

Statutenwijziging Cipal dv.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44;

Overwegende dat de stad Vilvoorde aangesloten is bij Cipal dv;

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Cipal dv die zal gehouden worden op 14 december 2018, een voorstel tot statutenwijziging van Cipal dv omvat, met name:

- dat Cipal wordt bestuurd door een raad van 15 bestuurders door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de gemeentelijke deelnemers;

- maximaal twee derde van de stemgerechtigde leden van de raad van bestuur zijn van het zelfde geslacht;

- het aantal leden van de raad van bestuur met raadgevende stem wordt beperkt tot maximum 1 lid.

De nieuwe statuten bepalen de criteria voor de opmaak van de rangorde van de door de gemeenten aangewezen leden met raadgevende stem;

- de afschaffing van het directiecomité als orgaan van dagelijks bestuur;

- de oproepingstermijn voor een tweede algemene vergadering minimaal 30 kalenderdagen bedraagt;

- naamswijziging van de straat waarin de maatschappelijke zetel is gevestigd;

Overwegende dat, in uitvoering van artikel 39 van het decreet intergemeentelijke samenwerking de statuten, de gemeenteraad over deze statutenwijziging voorafgaandelijk moet beraadslagen en beslissen;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal dv;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Artikel 1

De wijziging van de statuten van Cipal dv goed te keuren, zoals door de raad van bestuur van Cipal dv is voorgesteld.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

(16)

012 19 november 2018

Statutenwijziging Haviland Intercommunale IgSv.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44;

Overwegende dat de stad Vilvoorde aangesloten is bij Haviland Intercommunale IgSv;

Overwegende dat Haviland Intercommunale IgSv als intergemeentelijk

samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ordening en de economisch sociale expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een dienstverlenende vereniging is die wordt beheerst door het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de statuten van Haviland Intercommunale IgSv;

Gelet op de beslissing van de algemene vergadering van 10 november 2003 om de duurtijd van Haviland Intercommunale IgSv te beperken tot achttien jaar, ingaand op de datum van

inwerkingtreding van het decreet, zijnde 10 november 2001, om te eindigen op

10

november

2019;

Gelet op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Haviland Intercommunale IgSv die zal gehouden worden op 12 december 2018 en onder meer volgend agendapunt omvat: Voorstel statutenwijzigingen in het kader van de inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale IgSv;

Overwegende dat in uitvoering van artikel 38bis van de statuten de gemeenteraad over deze statutenwijziging voorafgaandelijk moet beraadslagen en beslissen;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Haviland Intercommunale IgSv;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Artikel 1

De wijziging van de statuten van Haviland Intercommunale IgSv goed te keuren, zoals door de raad van bestuur van Haviland Intercommunale IgSv is voorgesteld.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

(17)

013 19 november 2018

Statutenwijziging Havicrem.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44;

Overwegende dat de stad Vilvoorde deelnemer is van het intergemeentelijk samenwerkings- verband Havicrem,

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van Havicrem een voorstel tot statutenwijziging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Havicrem, bevat;

Overwegende dat de wijziging van de statuten allereerst een aanpassing aan de gewijzigde wetgeving behelst. Meer specifiek worden de statuten aangepast aan:

- het decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking van 13 mei 2016. Dit decreet regelt de uittreding van de provincie in de intergemeentelijke verenigingen.

- Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017. Dit decreet heeft onder meer tot doel om een aantal regels rond de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij te sturen, te verstrengen of te vereenvoudigen en alle regels op de lokale besturen over de gemeente, het OCMW en het intergemeentelijk samenwerkingsverband gestructureerd in één decreet onder te brengen. Voor de intergemeentelijke vereniging Havicrem zijn volgende artikels van het decreet van belang: artikels 396 tot en met 400; artikels 420 tot en met 473;

Overwegende dat, naast een aanpassing aan de gewijzigde wetgeving, van deze

statutenwijziging ook gebruik wordt gemaakt om diverse redactionele wijzigingen aan te brengen die de leesbaarheid van de statuten moeten vergroten zonder te wijzigen wat in het artikel geregeld is;

Overwegende dat volgende artikels worden gewijzigd:

- Hoofding: schrappen ‘intercommunale’; de datum van de buitengewone algemene vergadering waarop vorige wijzigingen werden goedgekeurd, wordt uitdrukkelijk vermeld in de nieuwe tekst van de statuten.

- Art. 1: verwijzing naar het DLB.

- Art. 2: verwijzing art. 420 van het DLB; leden=gemeenten (decreetwijziging 13.05.16).

- Art. 3: verwijzing art. 397 van het DLB.

- Art. 4: redactionele wijziging.

- Art. 6: redactionele wijziging.

- Art. 7: redactionele wijziging; verwijzing art. 425 van het DLB.

- Art. 8: redactionele wijziging; verwijzing art. 424 van het DLB.

- Art. 10: redactionele wijziging.

- Art. 11: 1 soort aandelen (decreetwijziging 13.05.16).

- Art. 12: redactionele wijzigingen.

- Art. 13: redactionele wijzigingen; aanpassingen en aanvullingen conform art. 434 van het DLB:

maximum aantal bestuurders (§1.), verdeelsleutel mandaten (§2.), genderquotum (§3.), motivering bestuurders die geen raadslid zijn (§4), onafhankelijke bestuurders (§5); aanvulling conform art.

436 van het DLB: onverenigbaarheden (§3.); aanvulling conform art. 435 van het DLB:

deskundigen (§6.).

- Art. 14: schrappen door provincie en Haviland voorgedragen bestuurders (decreetwijziging 13.05.16).

- Art. 15: redactionele wijzigingen; aanvulling conform art. 440 van het DLB: verslaggeving gemeenteraad (§4.).

- Art. 16: schrapping gedelegeerd bestuurder (decreetwijziging 18.01.13).

- Art. 17: redactionele wijziging.

- Art. 18: schrapping commissaris Vlaamse regering (decreetwijziging 18.01.13); redactionele wijziging.

- Art. 19: schrapping gedelegeerd bestuurder (decreetwijziging 18.01.13); redactionele wijziging.

(18)

- Art. 20: redactionele wijzigingen; schrappen: ‘van dezelfde categorie’, dubbele meerderheid (slechts 1 cat. bestuurders) (decreetwijziging 13.05.16).

- Art. 21: redactionele wijziging.

- Art. 22: redactionele wijzigingen; schrapping commissaris Vlaamse regering (decreetwijziging 18.01.13); aanvullingen conform art. 440 en 466 van het DLB: elektronisch ter beschikking stelling van verslagen voor raadsleden en publicatie besluiten op website.

- Art. 23: redactionele wijzigingen; aanvulling conform art. 437 van het DLB: raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging tegenover derden.

- Art. 24: schrapping OCMW-voorzitter ingevolge DLB; aanvulling en verduidelijking conform art.

440 van het DLB: raadgevende leden tellen niet mee voor maximum aantal van 15 bestuurders;

redactionele wijzigingen.

- Art. 25: schrapping directiecomité conform art. 443 van het DLB; toekenning dagelijkse bestuursverantwoordelijkheid aan directeur.

- Art. 26: mandatering dagelijks personeelsbeleid aan directeur.

- Art. 27: schrapping directiecomité conform art. 443 van het DLB; schrapping gedelegeerd bestuurder (decreetwijziging 18.01.13).

- Art. 30: redactionele wijziging.

- Art. 31: schrapping directiecomité conform art. 443 van het DLB; aanvulling conform art. 434 van het DLB: de algemene vergadering stelt een code van goed bestuur vast.

- Art. 32: redactionele wijzigingen.

- Art. 33: oproep en aanvullende agenda binnen 30 dagen i.p.v. 45 dagen voor de datum van de algemene vergadering; schrapping commissaris Vlaamse regering (decreetwijziging 18.01.13);

verwijzing naar en aanvulling conform art. 448 van het DLB: overzicht van de presentiegelden;

redactionele wijziging.

- Art. 34: schrappen dubbele meerderheid aanwezigheid (slechts 1 groep deelnemers) (decreetwijziging 13.05.16).

- Art. 35: redactionele wijziging.

- Art. 36: redactionele wijziging.

- Art. 37: redactionele wijzigingen; verwijzing art 428 van het DLB.

- Art. 38: redactionele wijziging.

- Art. 39: redactionele wijziging.

- Art. 40: aanvullingen conform art. 466 en 467 van het DLB: publicatie besluiten en inhoud ervan op website.

- Art. 42: redactionele wijziging; aanpassing conform art. 456 van het DLB: de jaarrekening, het verslag van de revisor en het jaarverslag worden neergelegd bij de NBB; schrapping commissaris Vlaamse regering (decreetwijziging 18.01.13).

- Art. 44: verwijzing art. 427 van het DLB.

- Art. 45: redactionele wijziging.

- Art. 46: schrapping directiecomité en aanvulling conform art. 425 van het DLB.

- Art. 48: overgangsbepaling m.b.t. het in voege treden per 1 januari 2019.

Overwegende dat in uitvoering van artikel 39 van de statuten de gemeenteraad over deze statutenwijziging voorafgaandelijk moet beraadslagen en beslissen;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Havicrem;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Artikel 1

De wijziging van de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Havicrem goed te keuren, zoals voorgesteld door de raad van bestuur.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

(19)

014 19 november 2018

Statutenwijziging INCOVO.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op de bepalingen van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het decreet van 6 juli 2011 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 44;

Overwegende dat de stad Vilvoorde aangesloten is bij INCOVO;

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van INCOVO die zal gehouden worden op 14 december 2018, een voorstel tot statutenwijziging van INCOVO omvat: als hoofdlijnen de afschaffing van het directiecomité, de inkrimping van de raad van bestuur, de gewijzigde aanduiding van raadgevend bestuurders en de ingebouwde garantie op een voldoende genderevenwicht in het bestuur;

Overwegende dat, in uitvoering van artikel 39 van het decreet intergemeentelijke samenwerking de statuten, de gemeenteraad over deze statutenwijziging voorafgaandelijk moet beraadslagen en beslissen;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van INCOVO;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Artikel 1

De wijziging van de statuten van INCOVO goed te keuren, zoals door de raad van bestuur van INCOVO is voorgesteld.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepen wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

(20)

015 19 november 2018

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Infrax West.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het decreet van de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de artikels 44 en 46;

Gelet op de statuten van Infrax West;

Overwegende dat bij brief van 23 oktober 2018 de buitengewone algemene vergadering van 3 december 2018 van Infrax West wordt toegestuurd met volgende agendapunten:

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de Raad van Bestuur opgestelde begroting 2019.

2. Statutaire benoemingen.

3. Statutaire mededelingen.

Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar vertegen- woordiger voor de algemene vergaderingen van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax West voor de volledige legislatuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Enig artikel

De vertegenwoordiger van het stadsbestuur, aangeduid bij gemeenteraadsbesluit van 29 april 2013, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van 3 december 2018, de agendapunten goed te keuren.

(21)

016 19 november 2018

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone gemene vergadering van Haviland Intercommunale IgSv.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de artikels 44 en 46;

Gelet op de statuten van Haviland Intercommunale IgSv, ;

Overwegende dat bij brief van 23 oktober 2018 de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 van Haviland Intercommunale IgSv wordt toegestuurd met volgende agendapunten:

1. Notulen van de algemene vergadering van 20 juni 2018: goedkeuring.

2. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie + begroting 2019 (art. 35): goedkeuring.

3. Voorstel statutenwijzigingen: goedkeuring.

4. Verlenen volmacht aan notaris Frederika Lens om over te gaan tot de coördinatie van de statuten:

goedkeuring.

5. Toetreding autonome gemeentebedrijven (art. 8): goedkeuring.

6. Varia;

Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar vertegen- woordiger voor de algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale IgSv voor de volledige legislatuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Enig artikel

De vertegenwoordiger van het stadsbestuur, aangeduid bij gemeenteraadsbesluit van 27 maart 2017 Vilvoorde, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018, de agendapunten goed te keuren.

(22)

017 19 november 2018

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Havicrem.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking;

Overwegende dat de stad vennoot is van Havicrem;

Overwegende dat bij e-mail van 25 oktober 2018 de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2018 van Havicrem wordt toegestuurd met volgende agendapunten:

De buitengewone algemene vergadering van 19.00 uur:

1. Statutenwijziging.

De buitengewone algemene vergadering van 19.30 uur:

1. Goedkeuring van de notulen van de algemene vergadering van 27 juni 2018.

2. Goedkeuring van de begroting 2019 en beleidsnota 2019.

3. Varia;

Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar vertegen- woordiger voor de algemene vergaderingen van Havicrem voor de volledige legislatuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Enig artikel

De vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde op de buitengewone algemene vergadering van Havicrem van 12 december 2018, aangesteld bij gemeenteraadsbesluit van 8 september 2014, te mandateren om de agendapunten van de buitengewone algemene vergaderingen goed te keuren.

(23)

018 19 november 2018

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone en gewone algemene vergadering van INCOVO.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de artikels 44 en 46;

Gelet op de statuten van INCOVO;

Overwegende dat bij e-mail van 26 oktober 2018 de agenda van de buitengewone en gewone algemene vergadering van 14 december 2018 van INCOVO wordt toegestuurd met volgende agendapunten:

De agenda van de buitengewone algemene vergadering bevat volgende punten:

1. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen, overeenkomstig art. 26 van de statuten.

2. Aanpassing van de statuten (bijlage 1) – goedkeuring.

De agenda van de gewone algemene vergadering bevat volgende punten:

3. Vaststelling van de geldigheid tot vergaderen, overeenkomstig art. 26 van de statuten.

4. Goedkeuring van de notulen van de statutaire jaarvergadering van 22 juni 2018 – (bijlage 2) 5. Begroting 2019 – (bijlage 3) – toelichting – goedkeuring.

6. Varia;

Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar vertegen- woordiger voor de algemene vergaderingen van INCOVO;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Enig artikel

De vertegenwoordiger van het stadsbestuur, aangesteld bij gemeenteraadsbesluit van 29 april 2013, te mandateren om op de buitengewone en gewone algemene vergadering van INCOVO van 14 december 2018, , de agendapunten goed te keuren.

(24)

019 19 november 2018

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Cipal dv.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het decreet van de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de artikels 44 en 46;

Overwegende dat de stad vennoot is van Cipal dv;

Gelet op de statuten van Cipal dv;

Overwegende dat bij e-mail van 10 oktober 2018 de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2018 van Cipal dv wordt toegestuurd met volgende agendapunten:

1. Bespreking en goedkeuring van de begroting voor het boekjaar 2019 met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie.

2. Wijziging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten om deze zin te vervangen door volgende zin:“De zetel van de vereniging is gevestigd te 2440 Geel, Gasthuisbos 4.”

3. Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het vijfde lid te vervangen door volgende tekst:

“Behalve in (1) spoedgevallen, welke de raad van bestuur met twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen vaststelt en waardoor de oproepingstermijn kan worden verkort tot minimaal 30

kalenderdagen, en (2) het geval waarvan sprake in artikel 37 van de statuten, wordt de bijeenroeping van de algemene vergadering uiterlijk vijfenveertig kalenderdagen voor haar zitting bij aangetekende brief of via een adequate digitale wijze van communicatie aan de deelnemers medegedeeld.”

Wijziging aan artikel 36, §1 van de statuten, om er het zesde lid te schrappen.

4. Wijziging aan artikel 37 van de statuten, om er het tweede lid te vervangen door volgende tekst:

“Is het aantal vertegenwoordigde stemmen onvoldoende om geldig te beraadslagen en te beslissen, geldt een termijn van minimaal dertig kalenderdagen om een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen. Die vergadering kan geldig beraadslagen en beslissen over de punten die een tweede maal op de agenda voorkomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen. De tekst van artikel 37 wordt in de tweede bijeenroeping vermeld.”

5. Wijziging aan de statuten om er in fine een nieuw artikel 49 in te voegen waarvan de tekst luidt als volgt:

“Artikel 49.

§1. Vanaf de eerste algehele vervanging van de raad van bestuur naar aanleiding van de

gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn volgende wijzigingen van de statuten automatisch van toepassing:

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt het getal “tweeëntwintig” vervangen door “vijftien”;

- in artikel 15, §1, eerste zin wordt tussen “de” en “deelnemers” het woord “gemeentelijke” ingevoegd;

- in artikel 15, §1, eerste lid, wordt het getal “48” vervangen door “436” en achter het woord “decreet”

de woorden “over het lokaal bestuur” toegevoegd;

- aan artikel 15, §1, tweede lid wordt een zin toegevoegd die luidt als volgt “Maximaal twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.”

- in artikel 15, §2 worden de eerste en derde zin geschrapt;

- in artikel 15 wordt §3 vervangen door volgende tekst: “Als de deelnemende gemeenten kandidaat- bestuurders voordragen die geen lid zijn van een gemeenteraad of van een districtsraad van een van

(25)

“§1. Aan de vergaderingen van de raad van bestuur wordt deelgenomen door ten hoogste één door een deelnemer-gemeente aangewezen afgevaardigde die lid is met raadgevende stem. Iedere deelnemende gemeente heeft het recht, tot lid van de raad van bestuur met raadgevende stem, een gemeenteraadslid aan te wijzen, verkozen op een lijst waarvan geen enkele verkozene deel uitmaakt van het college van burgemeester of schepenen, en deze aanwijzing voor te leggen aan de algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden;

§2. Indien slechts één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte van deze gemeenteraadsbeslissing en woont het aldus aangewezen lid vanaf dat ogenblik met raadgevende stem de zittingen van de raad van bestuur bij.

Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig de voorgaande paragraaf aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, heeft de gemeente die de oorspronkelijke aanwijzing heeft verricht, het recht onmiddellijk in de vervanging te voorzien bij gemeenteraadsbeslissing. Het aldus aangewezen lid wordt opgenomen in de eerstvolgende raad van bestuur en voltooit het mandaat van zijn voorganger.

§3. Indien meer dan één gemeente van dit recht gebruik maakt, neemt de algemene vergadering akte van de gemeenteraadsbeslissingen en bepaalt zij de rangorde van de aangewezen leden met

raadgevende stem in afdalende volgorde als volgt:

* in eerste instantie komen de leden aan bod die aangewezen werden door de gemeenten die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur door een op hun voordracht benoemd bestuurder;

* in tweede instantie komen de leden aan bod die met eenparigheid van stemmen door hun gemeenteraad aangewezen werden;

* vervolgens komen de leden aan bod die niet van hetzelfde geslacht zijn als de meerderheid van de bestuurders;

* tenslotte geldt in ondergeschikte orde de leeftijd waarbij voorrang wordt gegeven aan het jongste aangewezen lid.

Het eerste volgens deze rangorde aangewezen lid met raadgevende stem woont vanaf dat ogenblik de raad van bestuur bij. Bij verlies van het mandaat van een overeenkomstig deze paragraaf

aangewezen lid met raadgevende stem vóór het verstrijken van de duur bepaald in § 3 van dit artikel, komt het opengevallen mandaat toe aan het aangewezen lid dat in de oorspronkelijk opgemaakte rangorde als best geplaatste daarvoor in aanmerking komt. Het aldus aangewezen lid woont vanaf dat ogenblik de zittingen van de raad van bestuur bij en voltooit het mandaat van zijn voorganger.

§3. De duur van het mandaat van lid met raadgevende stem bedraagt zes jaar. Het is hernieuwbaar.

Het eindigt onmiddellijk na de eerste algemene vergadering die overgaat tot de samenstelling van de raad van bestuur na de algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

§4. De bepalingen van artikel 17, §2 van de statuten zijn van toepassing op het lid van de raad van bestuur met raadgevende stem. Het lid met raadgevende stem wordt geacht ontslagnemend te zijn bij vrijwillig ontslag en bij afzetting waartoe wordt beslist door de gemeenteraad die hem heeft

afgevaardigd.”

- artikel 25 wordt geschrapt (afschaffing van het directiecomité);

- in artikel 28 worden het zinsdeel “hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door het directiecomité als college” en de tekst “(casu quo directiecomité)” geschrapt;

- in artikel 47, §2 wordt de laatste zin geschrapt.

§2. Er wordt volmacht verleend aan de Raad van Bestuur om de statuten te coördineren van zodra de wijzigingen bedoeld in voorgaande paragraaf plaatsvinden.”

6. Wijzigingen aan het opschrift van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

7. Statutaire ontslagen en benoemingen.

8. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten;

Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar vertegen- woordiger voor de algemene vergaderingen van Cipal dv voor de volledige legislatuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

(26)

Enig artikel

De vertegenwoordiger van de stad, aangesteld bij gemeenteraadsbesluit van 29 april 2013, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van Cipal dv van 14 december 2018, de agendapunten goed te keuren.

(27)

020 19 november 2018

Vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van het stadsbestuur Vilvoorde voor de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas.

DE GEMEENTERAAD :

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42;

Gelet op het decreet intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid de artikels 44 en 46;

Gelet op de deelnemingen van de stad Vilvoorde in Sibelgas, opdrachthoudende vereniging met maatschappelijke zetel te Sterrenkundelaan 13, 1210 Sint-Joost-ten-Node;

Gelet op de statuten van Sibelgas, en in het bijzonder artikel 49 dat bepaalt dat de gemeenten behorende tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van rechtswege uit Sibelgas zullen treden op 1 juli 2019, zonder dat enige bijkomende beslissing vereist is;

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 609, 1e lid dat bepaalt dat het decreet in werking treedt op 1 januari 2019 (met uitzondering van de bepalingen waarvoor een andere datum van inwerkingtreding is bepaald);

Overwegende dat de brief van 30 oktober 2018 met de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2018 van Sibelgas werden toegestuurd met volgende agendapunten:

1. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2019 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2019.

2. KPMG: Ontslag van de heer Erik Clinck, vaste vertegenwoordiger en vervanging door de heer Frederic Poesen, als commissaris van Sibelgas.

3. Statutaire ontslagnemingen en benoemingen.

4. Statutaire mededelingen;

Gelet op de documentatiestukken uitgewerkt door de Raad van Bestuur van Sibelgas, daarin begrepen de voorstellen en omstandig verslagen bij de vermelde agendapunten;

Overwegende dat de gemeenteraad eerder reeds overging tot aanduiding van haar vertegen- woordiger voor de algemene vergaderingen van Havicrem voor de volledige legislatuur;

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

BESLUIT,

Enig artikel

De vertegenwoordiger van het stadsbestuur, aangesteld bij gemeenteraadsbesluit van 16 maart 2015, te mandateren om op de buitengewone algemene vergadering van Sibelgas van 18 december 2018, de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering goed te keuren.

(28)

021 19 november 2018

Interpellaties.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :