BELEIDSBEGROTING 2019 Inclusief meerjarenbegroting 2019-2022 Stichting Accent RAPPORT RAAD VAN TOEZICHT

40  Download (0)

Hele tekst

(1)

Inclusief meerjarenbegroting 2019-2022 Stichting Accent

RAPPORT RAAD VAN TOEZICHT

(2)

Blad Toelichting op onderdelen van de begroting

Beleidsbegroting 3

Gegevens over de rechtspersoon en totaaloverzicht leerlingen en investeringen 22

Begroting

Balans per 30 september 2018 26

Meerjarenbegroting 2019-2022 27

Kasstroomoverzicht 2019-2022 28

Toelichting op de meerjaren begroting 29

Verdeling budgetten bovenschools / scholen 35

Kengetallen 37

Specificatie kengetallen 38

(3)

INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2019 ACCENTSCHOLENGROEP

A. BEGROTING 2019 IN DOELSTELLINGEN

1. Onderwijs en identiteit 2. Innovatie

3. Personeel

4. Huisvesting en Beheer

B. BEGROTING 2019 IN CIJFERS

1. Uitgangspunten en aannames bij meerjarenbegroting 2019-2022 2. Begroting 2019

3. Meerjarenbegroting 2019-2022 4. Investeringen in 2019-2022 5. Balans en financiële kengetallen

C. BEGROTING IN BELEIDSKADERS 2019

1. Financieel beleid

2. Beleidsafspraken

3. Risicoparagraaf

4. Vermogensbeheer

(4)

A. BEGROTING 2019 IN DOELSTELLINGEN

1. Onderwijs en identiteit

Krimp

AccentScholengroep telde 3006 leerlingen op de teldatum van 1 oktober 2018. Dit betekent een krimp van het leerlingenaantal van bijna 4% ten opzichte van 1 oktober 2017. Het leerlingenaantal zal naar verwachting de komende jaren nog verder dalen tot ongeveer 2.800. Een daling van nog ruim 7% in drie jaren.

Ook in 2019 zullen we op gezette momenten de prognoses van de leerlingaantallen in relatie brengen met de benodigde personele bezetting. In 2019 kijken we vooruit tot 2023. Op deze wijze kunnen we vroegtijdig anticiperen en de noodzakelijke maatregelen treffen.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie zal in 2019 een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteitszorg en het financieel beheer. Daarbij staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

 Is er voldoende zicht op de onderwijskwaliteit en wordt er voldoende gestuurd op de verbetering van de onderwijskwaliteit?

 Is er een professionele kwaliteitscultuur en functioneert het College van Bestuur (CvB) transparant en integer?

 Wordt er actief gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het CvB en die van de scholen?

 Is het financieel beheer deugdelijk?

De schooldirecteuren bereiden zich hierop voor door professionele werkbezoeken uit te voeren met behulp van een zelfevaluatie gebaseerd op het toezichtskader van de onderwijsinspectie. Het CvB bereidt zich voor door een zelfevaluatie op te stellen ten behoeve van een bestuurlijke visitatie.

Parallel aan deze bestuurlijke visitatie zal het CvB deelnemen aan een lerend netwerk van de PO- raad.

Onderwijskwaliteit in beeld

De kwaliteit van de AccentScholen zal ook in 2019 twee keer gemonitord worden. In de periodes februari/maart 2019 met het instrument DE LAT OMHOOG en in september/oktober 2019 met DE

KWALITEITSMONITOR. Het CvB bezoekt in beide periodes alle scholen en spreekt met iedere

schooldirecteur over de behaalde resultaten, de streefdoelen en de visie op de schoolontwikkeling.

Naar aanleiding van deze schoolbezoeken stelt het CvB een totaalrapportage op.

(5)

 De tussenopbrengsten (januari 2019) van alle AccentScholen dienen voldoende te zijn. De scholen stellen jaarlijks de streefdoelen per groep vast.

 De opbrengst van de eindtoets basisonderwijs dient voldoende te zijn. De AccentScholen kunnen alleen de Cito-eindtoets of de IEP-eindtoets gebruiken als eindtoets basisonderwijs.

Strategisch beleidsplan en schoolplannen 2019-2023

In het voorjaar van 2019 wordt het Strategisch beleidsplan 2019-2023 gepresenteerd. Tegelijkertijd komen de schoolplannen tot stand. De uitgangspunten “EIGENAARSCHAP, LEREN VAN EN MET ELKAAR en LEREN CENTRAAL” vormen de basis voor de strategische doelstellingen. Deze uitgangspunten zijn verbonden aan de domeinen van het kwaliteitskwadrant (onderwijs/identiteit, personeel, innovatie en financiën/beheer). Het strategisch beleidsplan zal in 2019 twee keer gemonitord worden.

AccentAcademie

De AccentAcademie realiseert voor het schooljaar 2019-2020 een aanbod voor leerkrachten, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Basis voor dit aanbod zijn de kritische reflecties van de Accentmedewerkers en de resultaten van “DE LAT OMHOOG 2019.” Accentmedewerkers worden nadrukkelijk uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het scholingsplan.

De directeuren en de internbegeleiders leggen in 2019 professionele werkbezoeken af bij elkaar.

Basis voor deze professionele werkbezoeken is een zelfevaluatie opgesteld met behulp van het toezichtskader van de onderwijsinspectie. Daarnaast vormen de directeuren en de internbegeleiders groepen voor Tandemleren. De gespreksonderwerpen voor het Tandemleren zijn inhoudelijk van aard.

De directeuren volgen vanaf september 2019 samen een professionaliseringstraject. Dit kan tevens voor de herregistratie in het schoolleidersregister worden gebruikt.

Verder ontvangen de directeuren mogelijkheden om zich persoonlijk verder te professionaliseren.

Startende directeuren volgen een scholingstraject vakbekwaam schoolleider.

InternbegeleidersTweedaagse en DirecteurenTweeDaagse

Voor de internbegeleiders en de directeuren wordt in 2019 een gezamenlijke leerbijeenkomst

georganiseerd tijdens hun tweedaagse. Tijdens deze bijeenkomst is de rol van de internbegeleider en de directeur onderwerp van gesprek. Ook worden de nieuwe schoolplannen en het strategisch

beleidsplan besproken.

Passend Onderwijs

De financiële ondersteuningsmiddelen van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs worden ingezet voor de basisondersteuning en de extra ondersteuning van leerlingen. Bij de

basisondersteuning hoort bijvoorbeeld het splitsen van groepen of de aanschaf van specifieke

leermiddelen. Bij de extra ondersteuning hoort bijvoorbeeld de inzet van bijvoorbeeld “meer handen in de klas.”

(6)

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte wordt een individueel

ontwikkelingsperspectief opgesteld. De scholen rapporteren in maart 2019 over het effect van de inzet van de ondersteuningsmiddelen door het rendement van het onderwijs per groep en per leerling met een ontwikkelingsperspectief in beeld te brengen.

In overleg met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Doetinchem ontvangt Accent een viertal besturen voor een audit in april 2019. De opbrengsten hiervan worden gedeeld.

Accentmiddag

Op donderdag 6 juni 2019 wordt een spetterende middag voor alle Accentmedewerkers georganiseerd. Het accent ligt hierbij op het ontmoeten en elkaar beter leren kennen.

Opleidingsscholen

De directeuren en de schoolopleiders van de Accent-opleidingsscholen bespreken de ontwikkelingen twee keer per jaar. In het document “ACCENT EN DE OPLEIDINGSSCHOOL” worden de resultaten en de ontwikkelingen beschreven.

Investeren in ICT

De scholen krijgen vanaf de start van 2019 de mogelijkheid om bij de aanschaf van nieuwe leerlingdevices voor laptops, iPads of Chromebooks te kiezen.

In 2019 worden alle schoollocaties voorzien van een glasvezel-internetverbinding.

Om de ICT-omgeving op een hoog peil te houden wordt er geïnvesteerd in ondersteuning door DLA (=

een externe gespecialiseerde ICT-dienstverleningsorganisatie). Daarnaast is er een substantieel geldbedrag gereserveerd om eventuele uitval van verouderde apparatuur snel op te kunnen vangen.

2. Innovatie

IKC-vorming

Het onderwijs en de kinderopvang op IKC UnieK staan vanaf 1 januari 2019 onder leiding van één directeur. Deze directeur geeft leiding aan alle medewerkers om de doorgaande lijnen voor de leerlingen te versterken.

De speciale basisschool nieuwHessen ontwikkelt zich steeds verder tot een expertisecentrum waar de basisscholen van kunnen profiteren.

(7)

Doorgaande leerlijn PO-VO

IKC de Bosmark en Schaersvoorde Dinxperlo (VO-school) intensiveren in 2019 de samenwerking om uiteindelijk een school voor leerlingen van 0 tot 16 jaar te realiseren. Voor leerlingen van de eindgroepen van de Bosmark en de leerlingen van de startgroepen van Schaersvoorde wordt het in de zomer van 2019 mogelijk om een flexibel onderwijsaanbod te volgen passend bij de eigen onderwijsbehoefte.

3. Personeel

Het lerarentekort staat prominent op onze agenda. Op allerlei manieren zoeken we naar creatieve oplossingen voor zowel de benodigde vervangingen als het invullen van meer structurele vacatures.

Innovatief organiseren Niet meer werken in het traditionele jaarklassensysteem maar onderwijs geven aan grotere groepen leerlingen waar meerdere jaarklassen (bijvoorbeeld groep 1 t/m 4) bij elkaar een unit vormen. In een dergelijke unit van bijvoorbeeld 50 leerlingen worden de leerlingen niet meer begeleid door één leerkracht maar door meerdere onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners. Op een aantal AccentScholen wordt al met dit unitonderwijs gewerkt.

Juist door naast de leerkrachten andere onderwijsprofessionals in te zetten kan beter tegemoet gekomen worden aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze vorm van innovatief organiseren biedt zowel voor de leerling, de onderwijsprofessional als de schoolorganisatie vele voordelen.

Vervangingsbeleid 2.0

AccentScholen zijn vanaf 01-08-2018 zelf verantwoordelijk voor eventuele extra inzet van

medewerkers bij toetsen, schoolkampen en dergelijke en kunnen daarvoor geen beroep meer doen op het Matchpoint (vervangingspool). Daarnaast regelen de AccentScholen zelf het overig verlof voor de eerste 2 dagen met eigen medewerkers. In de loop van 2019 wordt dit nieuwe beleid geëvalueerd.

Leren en werken

In samenwerking met Iselinge Hogeschool gaan we derde- en vierdejaars studenten de komende jaren inzetten als invalleerkrachten. Op deze wijze kunnen we studenten tijdens hun studie al een betaalde parttime baan aanbieden en tegelijkertijd hebben we de mogelijkheid om talentvolle studenten aan onze organisatie te binden.

Uitvalpreventie

De laatste jaren komt het meer dan regelmatig voor dat vooral startende leerkrachten vroegtijdig uitvallen. Wanneer directeuren signalen opvangen dat een startende leerkracht zich moeizaam staande kan houden, kan de hulp worden ingeroepen van een psycholoog.

(8)

In een kleine groep worden allerlei onderwerpen besproken die te maken hebben met stress op het werk. Aan de orde komen de rol van de leraar, de houding ten opzichte van de leerlingen en de ouders, het onderscheid maken in taken en het prioriteren van het werk. Daarnaast is er veel aandacht voor individuele vragen en de mogelijkheid tot het delen van ervaringen.

Dynamische managementinformatie In 2018 zijn we gestart met de module Capisci van het bedrijf Datapas ter ondersteuning van het begrotingsproces. Begin 2019 wordt de module Cockpit van Datapas in gebruik genomen. Cockpit geeft real-time inzicht in het verloop van de financiële uitkomsten en diverse personele ken- en stuurgetallen ten opzichte van de begroting. We verwachten hiermee een efficiency-slag te maken doordat handwerk voorkomen wordt en er minder kans op fouten bestaat.

4. Huisvesting en Beheer

Het thema ‘Onderwijshuisvesting’ staat al enkele jaren onder druk vanwege de aanscherpingen van bouwvoorschriften (o.a. duurzaamheid en binnenklimaat) zonder dat daarbij extra financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. Ook leidt het onderdeel ‘renovatie’ tot knelpunten in de afbakening van de taakgebieden tussen gemeenten en schoolbesturen. Het feit dat een

gemeentelijk Integraal Huisvestingsplan een wettelijke taak voor gemeenten wordt, zien wij als een positieve ontwikkeling.

Als gevolg van de economische ‘hausse’ is het aanbestedingsklimaat drastisch veranderd. De vraag overstijgt ruimschoots het aanbod met alle gevolgen qua stijgende kosten en krappere planningen van dien.

Meerjaren OnderhoudsProgramma (MOP)

De periode 2018 t/m 2020 is gedetailleerd uitgewerkt in het actuele MOP. Het bestaat uit de volgende 2 onderdelen.

 Planmatig onderhoud

Voor de (middel) lange termijn zien we een progressief verloop van de geraamde kosten. De 10- jaarlijkse periode tot 2028 geeft een gemiddeld kostenniveau ad ± € 650.000 aan. Het ‘surplus’

betreft met name de scholen in Aalten die zijn betrokken in het genoemde IHP-traject. Er van uitgaande dat in de komende 7 jaren nieuwbouw stappen zullen worden gezet, kan de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud vooralsnog op het huidige niveau van €450.000 blijven.

 Preventief (contract) en dagelijks onderhoud

De laatste jaren laat dit onderhoud een stijgende tendens in de kosten zien. Oorzaken:

(9)

Naast de uitvoering van het contractonderhoud en de uitvoering de jaarschijf 2019 van het MOP is de focus voor 2019 vooral gericht op de volgende onderwerpen.

IKC UnieK

In combinatie met het geplande planmatige onderhoud in 2019 is een kwaliteitsimpuls in voorbereiding om ook dit schoolgebouw voor de eerstvolgende 5 á 10 jaren een opfrisbeurt te geven. Tevens zijn enkele aanpassingen gewenst om de doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar binnen het IKC te stimuleren.

Verbetering van de huisvesting Hoeksteen Gendringen

In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek is opnieuw een extern onderzoek gestart om alternatieve locaties te onderzoeken voor een multifunctionele onderwijslocatie. In 2019 mogen we een nadere uitwerking verwachten om te komen tot een snelle realisatie van een IKC-voorziening voor zowel de Hoeksteen als ook de Christoffelschool (Essentius) inclusief een voorschoolse voorziening.

IKC-vorming Groenlo

Op dit moment is niet duidelijk in hoeverre de door de gemeente Oost Gelre ontwikkelde

beleidsvisie ten aanzien van de IKC-vorming op locatie ‘de Bron’ haalbaar is. Daarnaast heeft Accent een verzoek tot doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting bij het gemeentebestuur

neergelegd.

IKC-vorming Aalten-dorp

Onze voornemens tot het vormen van een tweetal IKC’s in Aalten-dorp zijn bij de gemeente Aalten gepresenteerd. Met alle onderwijspartners is nu een koers uitgezet om in 2019 tot een gemeente breed IHP (Integraal HuisvestingsPlan) te komen. In bedoeld IHP zal de lange termijnvisie voor de onderwijshuisvesting in de gemeente Aalten worden vastgelegd. We gaan uit van realisatie vanaf 2025. In de gewenste opzet zullen de huidige locaties nieuwHessen, Groen van Prinsterer, UnieK en Triangel-hoog aan de onderwijsbestemming worden onttrokken en zullen er twee nieuwe Accent IKC’s gaan verschijnen.

Zonnepanelen

Investeringen in zonne-energie worden aangemerkt als een te activeren investering. In 2018 zijn panelen geplaatst bij de Klimop. Voor 2019 is het voornemen om op nog 2 schoollocaties

zonnepanelen te plaatsen. Thans wordt onderzocht welke locaties de hoogste rendementsverwachting hebben.

Doordecentralisatie

Dit door Accent gekoesterde onderwerp is recent geopperd in de gemeente Oost Gelre om wellicht een doorbraak te creëren in de impasse. Ook voor Aalten blijft dit een uiterste middel om de IKC- vorming te realiseren. Mogelijkheden langs reguliere weg hebben echter de voorkeur.

(10)

B. BEGROTING 2019 IN CIJFERS

1. Uitgangspunten en aannames bij meerjarenbegroting 2019-2022

 De bekostiging is gebaseerd op de actuele Regeling personele bekostiging 2018-2019 van september 2018 en de actuele Regeling materiële bekostiging 2019 van september 2018. Voor de schooljaren 2018-2019 en verder is uitgegaan van een verhoging van de lumpsum personeel met 0,80% door de verwachte compensatie van de stijgende pensioenpremie.

We hebben overwogen om extra baten in de begroting op te nemen voor de indexatie van de bekostiging die jaarlijks in het najaar plaatsvindt. In 2019 wordt echter ook een nieuwe cao afgesloten. Dit zal tot extra loonkosten leiden die eveneens gefinancierd worden door een toename van de bekostiging. Het is onzeker of de indexatie deze toename van bekostiging nog eens zal overstijgen. Besloten is daarom om geen verdere indexatie van de bekostiging op te nemen.

 Als gevolg van de nieuwe CAO ontvangt iedere school met ingang van het schooljaar 2018-2019 extra bekostiging op basis van het aantal leerlingen bedoeld om de werkdruk op scholen te verminderen. Deze middelen worden geheel naar de scholen gealloceerd en in samenspraak met het schoolteam besteed. In de meerjarenbegroting is uitgegaan van volledige besteding van deze middelen.

 Wijzigingen in de allocatie: met ingang van 2019 worden de kosten van vaste telefonie centraal begroot en verantwoord. Andersom worden de vervangingskosten van de eerste twee dagen van het overig verlof door de scholen begroot en verantwoord. De allocatie van de bekostiging van de scholen naar centraal is gezien het geringe totaaleffect niet aangepast. Accent-totaal is er geen effect op het resultaat.

 De geldmiddelen Passend Onderwijs die ontvangen worden van de twee

samenwerkingsverbanden waarvan we deel uit maken, worden verdeeld over de scholen. Dit vindt plaats op basis van een bedrag van € 100 per leerling en een bedrag € 4.000 per leerling voor extra ondersteuning van leerlingen die dit nodig hebben. Jaarlijks wordt geïnventariseerd welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

 De basis voor een goede meerjarenbegroting is een goede voorspelling van de leerlingaantallen.

Het werkelijke aantal leerlingen per 1 oktober 2017 respectievelijk 1 oktober 2018 bepaalt de bekostiging voor het schooljaar 2018-2019 respectievelijk 2019-2020. De bekostiging van de schooljaren erna is gebaseerd op de verwachte leerlingaantallen op teldatum 1 oktober 2019 en verder. De verwachte leerlingaantallen zijn op de volgende bladzijde weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de prognoses van de schooldirecteuren.

(11)

2. Begroting 2019

In onderstaande tabel is de winst- en verliesrekening weergegeven inclusief resultaatbestemming.

Het totaal resultaat bedraagt € 581.300 negatief en bestaat uit een negatief resultaat van

€ 460.700 centraal (bestuursbureau) en een negatief resultaat van € 120.600 bij de scholen.

Aantal leerlingen op teldatum

werkelijk 1-10-2015

werkelijk 1-10-2016

werkelijk 1-10-2017

werkelijk 1-10-2018

prognose 1-10-2019

prognose 1-10-2020

prognose 1-10-2021 Accent totaal 3.147 3.170 3.126 3.006 2.928 2.889 2.839

nieuwHessen (sbao) 105 103 102 93 80 80 80

regulier basisonderwijs 3.042 3.067 3.024 2.913 2.848 2.809 2.759 jaar op jaar procentueel -1,2% 0,7% -1,4% -3,8% -2,6% -1,3% -1,7% jaar op jaar absoluut verschil 38- 23 44- 120- 78- 39- 50-

Begroting Begroting Begroting 2019 2018 2017 (x € 1.000) Centraal Scholen Totaal Totaal Totaal Baten 4.238 15.728 19.966 19.231 18.329 Lasten 4.711 15.849 20.559 19.599 19.214 Saldo baten en lasten 472- 121- 593- 368- 885-

Financiële baten en lasten 12 - 12 25 28

Resultaat 461- 121- 581- 343- 857-

Resultaatbestemming centraal Reguliere exploitatie 78- 78 13

Bestemmingreserves verbouw en meubilair 61- 77- 67-

Bestemmingsreserve Professionalisering - 71- 111-

Bestemmingreserves buiteninrichting 17- 17- 17-

Overdracht reserves scholen voor mop, ict 133- 75-

Baten samenwerkingsverbanden vorig jaar 45- 77-

Allocatie middelen passend onderwijs 83

Benutting financieel surplus 210- 251- 698-

Resultaat centraal 461- 490- 880-

Resultaatbestemming scholen Reguliere exploitatie 111 179 167

Allocatie middelen passend onderwijs 83-

Benutting financieel surplus 149- 33- 144-

Resultaat scholen 121- 147 23

(12)

Centraal

Het negatieve resultaat van centraal van € 460.700 is als volgt opgebouwd:

-/- € 209.500 benutting financieel surplus:

o € 175.000 uitgaven voor kwaliteitsimpulsen huisvesting bij UnieK, Triangel en de Julianaschool;

o de in 2017 aangeschafte extra touchscreens en zonnepanelen leiden nog drie jaren tot jaarlijks € 34.500 extra afschrijvingslasten.

-/- € 61.200 onttrekking uit de bestemmingsreserves verbouw en meubilair.

-/- € 17.100 onttrekking uit de bestemmingsreserve buiteninrichting.

-/- € 45.000 wordt veroorzaakt doordat extra baten die in 2018 van de samenwerkingsverbanden zijn ontvangen in 2019 gealloceerd worden naar de scholen.

-/- € 132.800 wordt gedekt doordat scholen vanuit hun reserves geld overdragen naar centraal voor uitgaven die gedaan zijn vanuit het (MOP) MeerjarenOnderhoudsProgramma en ICT. Voorbeelden hiervan zijn bijdragen aan verbouwingen en extra investeringen in ICT.

+ € 82.800 aan in 2019 te ontvangen middelen passend onderwijs die nog gealloceerd moeten worden naar de scholen.

-/- € 77.900 resultaat van de reguliere exploitatie resteert en wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Scholen

Het negatieve resultaat van de scholen van € 120.600 wordt veroorzaakt door:

-/- € 148.600 benutting financieel surplus. De scholen besteden dit surplus aan extra ondersteuning bij instroom van kleuters en vergroening van schoolpleinen.

-/- € 82.800 vanuit centraal moet nog € 82.800 van de in 2019 te ontvangen middelen passend onderwijs gealloceerd worden naar de scholen.

+ € 110.800 resultaat van de reguliere exploitatie resteert.

Bij een aantal scholen kan door het dalende leerlingaantal een sluitende begroting alleen bereikt worden indien medewerkers verplaatst worden. Deze verplaatsingen kunnen door vacatures op andere scholen worden gerealiseerd.

In de vorige meerjarenbegroting 2018-2021 was voor 2019 nog een negatief resultaat van € 207.700 begroot. De huidige begroting is € 373.600 negatiever. Het belangrijkste verschil is de benutting van het financieel surplus. Vorig jaar werd dit voor 2019 nog begroot op € 34.500 negatief. In de huidige begroting zijn daar € 175.000 uitgaven voor kwaliteitsimpulsen huisvesting en € 148.600 uitgaven door scholen bijgekomen.

(13)

3. Meerjarenbegroting 2019-2022

Alle scholen hebben een nieuwe meerjarenbegroting 2019-2022 opgesteld. Deze leiden samen met de centrale meerjarenbegroting (bestuursbureau) tot de totale meerjarenbegroting 2019-2022 van Accent. Hieronder is de meerjarenbegroting tot en met 2022 inclusief resultaatbestemming weergegeven:

Het negatieve resultaat in 2019 van € 581.300 is in paragraaf B.2. toegelicht.

In 2020 is het resultaat nog negatief. Dit wordt veroorzaakt door een negatief resultaat bij centraal van € 277.000 en een negatief resultaat bij de scholen van € 106.600. Na de onttrekkingen uit bestemmingsreserves resteert zowel voor centraal als voor de scholen een negatief regulier resultaat, dat onttrokken wordt uit de algemene reserve. De algemene reserve van Accent is hiervoor toereikend. Zie voor een nadere toelichting paragraaf B.5.

De resultaten van 2021 en 2022 zijn positief. Alleen in 2022 is sprake van een negatief regulier resultaat bij centraal. De reserve van Accent is echter dusdanig van omvang dat dit verantwoord is.

Meerjarenbegroting (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022

Baten 19.966 19.179 19.026 19.005

Lasten 20.559 19.574 18.971 18.943

Saldo baten en lasten 593- 395- 55 62

Financiële baten en lasten 12 11 9 7

Resultaat 581- 384- 64 68

Resultaatbestemming centraal (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 Reguliere exploitatie 78- 110- 13 78-

Bestemmingreserves verbouw en meubilair 61- 39- 21- -

Bestemmingsreserve Professionalisering - - - - Bestemmingreserves buiteninrichting 17- 17- 17- 15-

Overdracht reserves scholen voor mop, ict 133- 114- 105- 42-

Baten samenwerkingsverbanden vorig jaar 45- - - -

Allocatie middelen passend onderwijs 83 37 144 129

Benutting financieel surplus 210- 35- 35- 6-

Resultaat centraal 461- 277- 21- 11-

Resultaatbestemming scholen (x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 Reguliere exploitatie 111 70- 229 209

Allocatie middelen passend onderwijs 83- 37- 144- 129-

Benutting financieel surplus 149- - - -

Resultaat scholen 121- 107- 85 80

(14)

Ook zijn er voldoende mogelijkheden om centrale kosten te verlagen indien dit nodig zou zijn.

Bij een aantal scholen kan door het dalende leerlingaantal een sluitende begroting alleen bereikt worden indien medewerkers verplaatst worden. Het is de verwachting dat deze verplaatsingen door vacatures op andere scholen en natuurlijk verloop gerealiseerd kunnen worden.

In de vorige meerjarenbegroting 2018-2021 was voor 2020 een negatief resultaat van € 240.700 begroot. In de huidige meerjarenbegroting 2019-2022 is de begroting voor 2020 € 383.600 negatief door een negatiever regulier resultaat dat aan de algemene reserve onttrokken wordt.

In de vorige meerjarenbegroting 2018-2021 is voor 2021 een negatief resultaat van € 32.300 begroot. De huidige meerjarenbegroting 2019-2022 kent voor 2021 een € 63.700 positief resultaat door een positiever regulier resultaat.

4. Investeringen in 2019-2022

De investeringen in 2019 zijn begroot op € 879.900, hetgeen € 446.700 meer is dan vorig jaar nog opgenomen was in de meerjarenbegroting. Het verschil zit met name in de investeringsbegroting van meubilair. Een aantal scholen gaat eerder en/of voor een hoger bedrag investeren in meubilair zoals de KWS (€ 80.000), ’t Warmelinck (€ 57.000), De Bosmark (€ 100.000) en de Höve (€ 50.000).

In 2019 is € 176.500 aan investeringen in ICT begroot. Dit is voor € 161.500 bedoeld voor de jaarlijkse aanschaf van leerlingdevices. De investeringen in 2020 van € 296.500 betreffen voor

€ 111.500 opnieuw leerlingdevices. Daarnaast worden onder andere ook de laptops van directeuren en bestuursbureau (€ 40.000) en de desktops van leerkrachten (€ 135.000) vervangen. In 2021 wordt vrijwel alleen geïnvesteerd in leerlingdevices. In 2022 is naast de investering in leerlingdevices (€ 111.500) ook de vervanging van de touch screens (€ 285.200) en de vervanging van het wifi- netwerk begroot (€ 110.000).

Investeringen

2019 2020 2021 2022

(x € 1.000)

Gebouwen en terreinen

ICT 177 297 122 507

Meubilair 411 68 42 20

Overige inventaris 100 55 55 50

Leermiddelen 192 195 91 87

Totaal investeringen 880 615 310 664

(15)

5. Balans en financiële kengetallen

5.1 Balans

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in met name ICT waardoor de materiële activa in omvang waren toegenomen. Ook in 2019 nemen de materiële activa toe door met name de begrote investeringen in meubilair. Vanaf 2020 zijn de jaarlijkse afschrijvingskosten hoger dan de investeringen waardoor de materiële vaste activa weer afnemen.

De financiële vaste activa zijn voor de begroting gelijk verondersteld, hetgeen in zou houden dat aflossingen van obligaties ook weer herbelegd worden. De vlottende activa bestaande uit vorderingen en liquide middelen en zijn een resultante. De vlottende activa zijn ultimo 2022 toegenomen ten opzichte van 2019.

Aan de passivazijde van de balans daalt de algemene reserve in 2019 en 2020 als gevolg van de benutting van het financieel surplus. In 2021 en 2022 stijgt de algemene reserve weer.

2017 2018* 2019** 2020** 2021** 2022**

ACTIVA Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 3.727.401 3.467.801 3.536.701 3.320.251 2.913.854 2.912.862 Financiële vaste activa 461.530 461.530 461.530 461.530 461.530 461.530 Totaal vaste activa 4.188.931 3.929.331 3.998.231 3.781.781 3.375.384 3.374.392 Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen 1.201.004 1.201.004 1.201.004 1.201.004 1.201.004 1.201.004 Liquide middelen 3.087.085 3.045.633 2.466.486 2.225.999 2.665.886 2.775.369 Vlottende activa 4.288.089 4.246.637 3.667.490 3.427.003 3.866.890 3.976.373 TOTAAL ACTIVA 8.477.020 8.175.968 7.665.721 7.208.784 7.242.274 7.350.765

PASSIVA Eigen vermogen

Algemene reserve 5.199.010 5.020.809 4.511.409 4.177.009 4.272.409 4.343.350 Bestemmingsreserve publiek 346.041 181.141 102.841 47.141 9.041 - Bestemmingsreserve privaat 238.288 238.288 244.688 251.088 257.488 263.888 Bestemmingsfonds publiek - - - - Bestemmingsfonds privaat - - - - Totaal eigen vermogen 5.783.339 5.440.238 4.858.938 4.475.238 4.538.938 4.607.238 Voorzieningen 646.239 688.288 759.341 686.104 655.894 696.085 Langlopende schulden - - - - Kortlopende schulden 2.047.442 2.047.442 2.047.442 2.047.442 2.047.442 2.047.442 TOTAAL PASSIVA 8.477.020 8.175.968 7.665.721 7.208.784 7.242.274 7.350.765

* continuïteitsparagraaf jaarrekening 2017

** meerjarenbegroting 2019-2022

(16)

De omvang van de publieke bestemmingsreserve daalt als gevolg van de onttrekkingen voor de desbetreffende doelen tot nihil in 2022. De private bestemmingsreserve betreft het saldo van de bankrekeningen van de scholen en het verkoopresultaat van woningen.

De voorzieningen bestaan uit de voorziening onderhoud en de voorziening jubilea. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud is structureel € 450.000. De omvang van de voorzieningen fluctueert afhankelijk van de geplande werkzaamheden in het MOP (Meerjaren

OnderhoudsProgramma).

De kortlopende schulden zijn gelijk aan 2017 verondersteld.

5.2 Financiële kengetallen

Sinds september 2016 hanteert de Onderwijsinspectie onderstaande set kengetallen. Even verderop staat de definitie van de kengetallen weergegeven. De verwachte ontwikkeling van de kengetallen in de komende jaren is als volgt:

De uitkomsten van de kengetallen laten zien dat Accent een gezonde financiële positie heeft. Ten opzichte van de signaleringswaarden van de Onderwijsinspectie valt alleen het kengetal

rentabiliteit op. De Onderwijsinspectie maakt een opmerking als de rentabiliteit drie jaar opeenvolgend negatief is. Dit is in de jaren 2017 tot en met 2020 het geval. De negatieve

rentabiliteit is een gevolg van de benutting van het financieel surplus. In gesprek met de Inspectie wordt dit door het CvB beargumenteerd en onderbouwd.

De financiële buffer is geen onderdeel meer van de set kengetallen van de Onderwijsinspectie maar wordt wel door ons gemonitord. Tot op heden gebruikten we de definitie van de PO Raad waarbij de financiële buffer afgeleid wordt van de kapitalisatiefactor. Dit is echter een bewerkelijke en deels subjectieve berekeningsmethode. Daarom maken we met ingang van heden gebruik van de definitie van Verus van de financiële buffer: eigen vermogen -/- (materiële vaste activa exclusief gebouwen).

Eventueel kan het kengetal uitgedrukt worden in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdragen.

Dit kengetal kan op ieder moment aan de hand van de balans en de winst- en verliesrekening Toezicht Inspectie 2016 2017 2018* 2019** 2020** 2021** 2022**

solvabiliteit 0,80 0,76 0,75 0,73 0,72 0,72 0,72

liquiditeit 2,49 2,09 2,07 1,79 1,67 1,89 1,94

huisvestingsratio 0,08 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

weerstandsvermogen 0,34 0,30 0,28 0,24 0,23 0,24 0,24

rentabiliteit 2,1% -2,7% -1,8% -2,9% -2,0% 0,3% 0,4%

* continuïteitsparagraaf jaarrekening 2017

** meerjarenbegroting 2019-2022

(17)

AccentScholengroep heeft al langere tijd een grotere financiële buffer dan vereist volgens de risico- analyse die jaarlijks uitgevoerd wordt en kent daarmee een zogenaamd financieel surplus. De benutting van het financieel surplus leidt tot een daling van de financiële buffer naar

€ 1,6 miljoen in 2020. Dit is nog steeds boven het vereiste niveau van € 1,3 miljoen. Vervolgens stijgt de financiële buffer weer naar € 2,1 miljoen in 2022. Er is dan ook ruimte om extra te investeren in het onderwijs waarbij structurele verplichtingen moeten worden voorkomen.

bedragen x € 1.000 2016 2017 2018* 2019** 2020** 2021** 2022**

eigen vermogen 6.308 5.783 5.440 4.859 4.475 4.539 4.607 -/- mva (excl. gebouwen) 3.025 3.079 2.871 2.993 2.829 2.457 2.470 financiële buffer (x € 1.000) 3.283 2.704 2.569 1.866 1.646 2.081 2.137 waarvan nodig voor calamiteiten 1.288 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 --> financieel surplus 1.557 1.473 1.338 634 415 850 906

* continuïteitsparagraaf jaarrekening 2017

** meerjarenbegroting 2019-2022

(18)

Definitie financiële kengetallen

Voor het toezicht op de financiële continuïteit van onderwijsinstellingen hanteert de inspectie vanaf september 2016 de volgende kengetallen:

Kengetal Berekening Signalerings-

waarde

Solvabiliteit:

Geeft inzicht in de mate waarin

instellingen/besturen op langere termijn kunnen voldoen aan hun verplichtingen.

(eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva

< 0,30

Liquiditeit:

Geeft inzicht in de mate waarin

instellingen/besturen op korte termijn (<1 jaar) kunnen voldoen aan hun verplichtingen.

vlottende activa / kortlopende schulden

< 0,75

Huisvestingsratio:

Geeft inzicht in het relatieve aandeel van huisvestingslasten ten opzichte van de totale lasten.

(huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten

> 0,10

Weerstandsvermogen:

Geeft inzicht in vrije vermogen voor het opvangen van eventuele calamiteiten.

eigen vermogen / totale baten

< 0,05

Rentabiliteit:

Geeft inzicht in de mate waarin baten en lasten elkaar in evenwicht houden.

saldo baten en lasten / totale baten inclusief financiële baten

3-jarig < 0 2-jarig < -5%

1-jarig < -10%

(19)

C. BEGROTING IN BELEIDSKADERS 2019

1. Financieel beleid

De begroting 2019-2022 is gebaseerd op het OC&W-voorschrift jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs en op de uitgave Bekostigingsstelsel Basisonderwijs, programma’s van eisen voor het jaar 2019.

De totale bekostiging van het Ministerie van OCW bestaat uit een aantal verschillende budgetten, zoals lumpsumvergoeding Personeel en lumpsumvergoeding Materiële instandhouding.

Sommige vergoedingen c.q. budgetten hebben het karakter van een kalenderjaarvergoeding, andere een schooljaarvergoeding. Sinds 2016 hanteert AccentScholengroep weer een planning en control cyclus op kalenderjaren.

De personele inkomsten zijn gebaseerd op de lumpsumvergoeding personeel schooljaar 2018-2019 op basis van de beschikkingen van oktober 2018. Hierbij wordt uitgegaan van de laatst bekende gemiddelde gewogen leeftijd (GGL), zoals vastgesteld tijdens de jaarrekeningcontrole 2017.

De vergoeding voor materiële instandhouding wordt jaarlijks aangepast om de prijsveranderingen op te vangen. Daarbij wordt uitgegaan van het prijsstijgingspercentage volgens de Macro Economische Verkenningen. In de begroting 2019 en verder zijn de tarieven gehanteerd van de reeds vastgestelde materiële instandhouding 2019.

De volgende personele componenten komen voor rekening van centraal en worden niet ten laste gebracht van de schoolbegrotingen: vervangingskosten bij ziekte, zwangerschap en CAO-verlof (behalve de eerste twee dagen van overig verlof), ouderschapsverlof, BAPO/duurzame

inzetbaarheid, jubilea, arbodienstverlening, spaarverlof, reintegratietrajecten, werving en selectie, jubileumgratificaties, personeelszorg (waaronder lief en leed), integraal personeelsbeleid, Accent Onderwijsdag, DirecteurenTweeDaagse, outplacement, ontslagprocedures, wachtgeld, coördinatie en loonkosten ICT, RI & E trajecten, AccentAcademie, vertrouwenspersoon en de Orthopedagogische Dienst.

Met het bovenstaande worden alle mogelijke personele risico’s op centraal niveau gelegd. Om deze componenten centraal te kunnen bekostigen wordt een deel van de rijksbijdragen gealloceerd naar centraal. Er wordt middels één allocatiepercentage een bedrag van de materiële instandhouding en het PAB-budget (Personeel en Arbeidsmarkt Beleid) ingehouden ten behoeve van centraal (50,5%) en de OPD (4%).

Het materiële uitgavenpatroon van scholen wordt bepaald door beïnvloedbare en niet-

beïnvloedbare kosten. Vooral de niet-beïnvloedbare kosten kunnen de scholen voor grote financiële problemen zetten. Daarnaast worden gebouwafhankelijke zaken steeds meer centraal

gecoördineerd. AccentScholengroep heeft daarom met ingang van 2018 alle gebouwafhankelijke componenten overgeheveld van de schoolbegrotingen naar de centrale begroting, op het klusbudget en tuinonderhoud na. Dit geldt zowel voor de baten (zoals medegebruik en bijdragen van

gemeenten) als voor de huisvestingslasten.

(20)

De allocatie van de bekostiging van de scholen naar centraal is hierop aangepast. Voor Accent-totaal heeft deze overheveling van kosten geen effect op het resultaat en voor de resultaten per school beperkt dit zich tot minimale bedragen.

Het gaat om de volgende uitgaven die centraal worden gedragen: het planmatig onderhoud (groot en jaarlijks onderhoud waaronder inspecties van technische installaties en liften), pleinonderhoud, onderhoud van de zandbakken inclusief verversing, vervanging van het kunstgras, het onderhoud van de ondergrond en valbeveiliging bij speeltoestellen en aanpassingen aan huisvesting in verband met passend onderwijs. Per 2019 zijn daar de kosten van vaste telefonie aan toegevoegd.

De kosten van de volgende zaken zijn al eerder gecentraliseerd en vallen niet onder de

verantwoordelijkheid van de afzonderlijke scholen: ICT infrastructuur, werkomgeving en beheer, verzekeringen, administratie- en beheerslasten, GMR faciliteiten en vermogensbeheer.

2. Beleidsafspraken

 Accent heeft als doelstelling om beschikbare middelen zoveel mogelijk ten goede te laten komen van het onderwijs. Door de wijziging in de allocatie van huisvesting-gerelateerde middelen van decentraal naar centraal wordt het financieel risico van de scholen kleiner. De scholen kunnen hierdoor een kleinere reserve als % van de jaarlijkse baten aanhouden dan voorheen voorgeschreven werd. Tot en met 2017 bedroeg de schoolreserve gemiddeld 6% van de jaarlijkse baten van de schoolbegroting. De vereisten met betrekking tot de omvang van de algemene reserve van de scholen zijn vanaf januari 2018:

 De reserve van iedere school is gemiddeld over drie jaar minimaal € 0;

 Er is sprake van een bandbreedte: de reserve als percentage van de jaarlijkse baten blijft tussen de -3% en +3%.

 Ten aanzien van de jaarlijkse begrotingen worden overschrijdingen zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan. Indien de begroting van een school negatief sluit is hiervoor, na argumentatie van de schooldirecteur, toestemming verleend door het College van Bestuur.

 Budgetbewaking is een verantwoordelijkheid van de schooldirecteuren. Het College van Bestuur toetst op basis van ontvangen rapportages van CABO.

 Het opheffen van niet-efficiënte situaties in de huisvesting van scholen (met name dislocatie en leegstand) is op onderwijskundige en materiële gronden een continu aandachtspunt.

(21)

3. Risicoparagraaf

De administratieve organisatie van AccentScholengroep is goed op orde. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de procuratieregeling (wie mag tot welk bedrag verplichtingen aangaan) en de planning en controlcyclus (van het opstellen van een begroting tot de bewaking ervan).

Alle financiële risico’s die de afzonderlijke scholen kunnen oplopen, worden op bestuurlijk

(centraal) niveau gedragen en zijn met de vorming van reserves, voorzieningen en het afsluiten van verzekeringen in voldoende mate afgedekt.

De volgende voorzieningen zijn getroffen:

 Voorziening jubilea.

 Voorziening onderhoud.

De volgende (Bestemmings)reserves zijn gevormd:

 Algemene reserve (in principe vrij beschikbaar).

 Bestemmingsreserve meubilair (“eerste waardering”). Deze is in 2019 geheel uitgeput.

 Bestemmingsreserve voor verbouw van scholen. Hiertoe wordt de eventuele bijdrage vanuit de scholen direct overgeheveld naar centraal. Afschrijving vindt vervolgens centraal plaats zodat de scholen er geen rekening meer mee hoeven te houden in hun exploitatie.

 Bestemmingsreserve voor de afschrijving van buiteninrichting. De afschrijving vindt op dezelfde wijze plaats als hierboven beschreven.

 Bestemmingsreserve privaat: opgebouwd met de saldi van de schoolgeldrekeningen en de verkoopopbrengsten van woningen.

Elke organisatie heeft een financiële buffer nodig om calamiteiten te kunnen opvangen en continuïteit te waarborgen. AccentScholengroep houdt jaarlijks een risicoworkshop waarin de risico’s geïdentificeerd worden. Het deel van de risico’s dat niet beheerst wordt, wordt

gekwantificeerd. Uit de laatste risicoworkshop van begin 2018 is een benodigde financiële buffer van € 1.231.250 gebleken. Deze financiële buffer is aanwezig.

4. Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd op basis van het Treasurystatuut door de controller onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. De effectenportefeuille is in lijn met de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 en eenvoudig te beheren.

De laatste jaren is de rente op de geldmarkten alleen maar gedaald. Hierdoor zijn er geen producten beschikbaar die én aan de regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 voldoen én extra rente opleveren ten opzichte van de rente op de vrij beschikbare spaarrekeningen. Gevolg hiervan is dat de vrijgekomen gelden uit de afgeloste obligaties niet herbelegd worden en het saldo op de beleggersrekening toegenomen is ten koste van de financiële vaste activa. Door de lage spaarrente is het rendement op het vermogen zeer beperkt geworden.

(22)

Bestuursgegevens

Naam bestuur: Stichting Accent

Bestuursnummer: 41787

Inschrijvingsnummer KvK: 09177747

Raad van Toezicht

Voorzitter: Mevrouw G.H. Hoornenborg

Overige leden: De heer J.H.M. van de Noort

Mevrouw W.F. Boland De heer J.H. Rademaker De heer H.B. Prange

College van Bestuur

Voorzitter: Mevrouw H.J. van Schilt-Kuenen

Lid: De heer P.J.M. Putman

Scholen

Naam: Speciale basisschool nieuw Hessen

Adres: Hessenweg 4

Postcode/plaats: 7121 MG Aalten

Directeur: Dhr. G. Hebbink

Brinnummer: 02WC

Naam: De Hoeksteen

Adres: Biss Philip Roveniusstraat 8

Postcode/plaats: 7141 KS Groenlo

Directeur: De heer J.W. Duenk

Brinnummer: 04RJ

Naam: Koningin Wilhelmina School

Adres: Burgemeester van Nispenstraat 36

Postcode/plaats: 7103 WJ Winterswijk

Directeur: De heer A. Grevers

Brinnummer: 04VW

Naam: Bontebrugschool

Adres: Bontebrug 52

Postcode/plaats: 7064 LM Silvolde

Directeur: De heer J. van Essen

Brinnummer: 04WR

Naam: CBS Barlo

Adres: Markerinkdijk 18

Postcode/plaats: 7122 RK Aalten

Directeur: De heer H.E. Peterkamp

Brinnummer: 05LR

Naam: De Klimop

(23)

Scholen (vervolg)

Naam: Knienenbult

Adres: Stompdijk 3

Postcode/plaats: 7054 AT Westendorp

Directeur: Mevrouw E. Hupkes

Brinnummer: 05UK

Naam: De Hoeksteen

Adres: Oosterstraat 4

Postcode/plaats: 7081 DP Gendringen

Directeur: De heer J. van Essen

Brinnummer: 06UI

Naam: 't Möllenveld

Adres: Haartseweg 12a

Postcode/plaats: 7121 KZ Haart

Directeur: De heer H.E. Peterkamp

Brinnummer: 06ZL

Naam: De Bataaf

Adres: Hortensialaan 18d

Postcode/plaats: 7101 XB Winterswijk

Directeur: Mevrouw I. Dragt

Brinnummer: 07OM

Naam: Basisschool Emma

Adres: Vredenseweg 170

Postcode/plaats: 7113 AE Winterswijk

Directeur: De heer H.E. Peterkamp

Brinnummer: 08BP

Naam: 't Warmelinck

Adres: Kruisdijk 17

Postcode/plaats: 7122 JX IJzerlo

Directeur: Mevrouw M. Hebbink-Kuenen

Brinnummer: 08BQ

Naam: IKC UnieK

Adres: Vondelstraat 11a

Postcode/plaats: 7121 VB Aalten

Directeur: Mevrouw M. Willemsen

Brinnummer: 08CY

Naam: Gr. van Prinstererschool

Adres: Ludgerstraat 86

Postcode/plaats: 7121 EM Aalten

Directeur: De heer A.M. Smit

Brinnummer: 08RL

Naam: De Meeander

Adres: Hofskampstraat 25

Postcode/plaats: 7051 DM Varsseveld

Directeur: Mevrouw P. Bruijl-Brons

Brinnummer: 08WG

(24)

Scholen (vervolg)

Naam: IKC De Bosmark

Adres: Europastraat 10

Postcode/plaats: 7091 XC Dinxperlo

Directeur: De heer J. v.d. Horst

Brinnummer: 09DL

Naam: De Höve

Adres: Keizerweg 2

Postcode/plaats: 7095 AX De Heurne

Directeur: De heer J. v.d. Horst

Brinnummer: 09ZJ

Naam: De Triangel

Adres: Dalweg 18

Postcode/plaats: 7122 BC Aalten

Directeur: De heer M.C. König

Brinnummer: 10JT

Naam: Julianaschool

Adres: Corleseweg 4

Postcode/plaats: 7102 EV Winterswijk

Directeur: Mevrouw J.B. te Winkel-Hoytink

Brinnummer: 10NW

werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose prognose

Aantal leerlingen 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021

02WC Nieuw Hessen 103 102 93 80 80 80

04RJ De Hoeksteen 196 208 195 190 180 179

04VW Kon. Wilhelmina 225 194 186 186 186 180

04WR Bontebrugschool 96 111 107 107 107 107

05LR CBS Barlo 55 51 51 48 53 55

05QO De Klimop 85 81 72 63 60 60

05UK Knienenbult 78 76 58 58 58 58

06UI De Hoeksteen 103 97 96 89 85 82

06ZL 't Möllenveld 60 64 59 55 48 44

07OM De Bataaf 101 105 98 98 98 98

08BP Emma 50 63 65 70 74 74

08BQ 't Warmelinck 63 61 60 59 59 59

08CY IKC UnieK 221 199 184 167 160 142

08RL Gr. van Prinsterer 330 344 346 342 335 325

08WG De Meeander 302 287 293 290 290 290

09DL IKC De Bosmark 393 391 384 387 385 385

09ZJ De Höve 106 102 112 105 105 104

10JT De Triangel 418 419 392 393 388 383

10NW Julianaschool 185 171 155 141 138 134 3.170

3.126 3.006 2.928 2.889 2.839

(25)

Begrote investeringen op basis van meerjaren investeringsplannen

2019 2020 2021 2022

€ € € €

102000 Gebouwen en terreinen - - - -

104000 ICT 176.600 296.600 121.600 506.800

105000 Meubilair 411.300 68.300 41.800 19.800 105200 Overige inventaris 100.000 55.000 55.000 50.000 106000 Leermiddelen 192.000 195.000 91.300 87.300

879.900

614.900 309.700 663.900 Begrote onttrekkingen aan voorzieningen

170000 Groot onderhoud gebouwen / kantoor 378.900 523.200 480.200 409.800 175000 Voorziening jubilea 16.600 38.700 40.000 21.800

395.500

561.900 520.200 431.600 Uitgangspunten:

Baten: Lumpsumvergoeding personeel 2018/2019 gebaseerd op basis van beschikkingen 2018/2019 d.d.

oktober 2018 + 0,8%. Bekostiging 2019/2020 is gebaseerd op de tarieven 2018/2019.

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 2018/2019 gebaseerd op basis van beschikkingen 2018/2019 d.d.

oktober 2018 + 0,8%. Bekostiging 2019/2020 is gebaseerd op de tarieven 2018/2019.

Lasten: Premiepercentages lonen: 2018 2019

OP/NP 16,03% 17,57%

Overgangspremie VP 2,60% 2,60%

AOP 0,35% 0,35%

ZVW 6,90% 6,95%

UFO 0,78% 0,78%

VF verplicht 0,22% 0,22%

VF vrijwillig 0,22% 0,22%

PF 5,25% 4,50%

WAO basis 6,77% 6,97%

Werkhervattingskas 0,28% 0,95%

Lonen en salarissen: geen stijging cao loon per 2019.

(26)

1 Activa Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 596.649 648.477

1.2.2 Inventaris en apparatuur 2.353.812 2.518.175

1.2.3 Leermiddelen 609.205 560.749

3.559.666

3.727.401

1.3 Financiële vaste activa

1.3.5 Effecten 401.530 461.530

Totaal vaste activa 3.961.196 4.188.931

Vlottende activa 1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 35.458 64.324

1.5.2 OCW/LNV 545.733 869.354

1.5.7 Overige vorderingen 108.899 148.872

1.5.8 Overlopende activa 124.669 118.454

814.759

1.201.004

1.7 Liquide middelen 4.335.467 3.087.085

Totaal activa 9.111.422 8.477.020

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Algemene reserve 5.687.317 5.199.010

2.1.2 Bestemmingsreserves 736.672 584.329

6.423.989

5.783.339

2.2 Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening 634.242 398.208

Voorziening jubilea 264.608 248.031

898.849

646.239

2.4 Kortlopende schulden

2.4.2 Vooruitontvangen bedragen 132.221 218.361

2.4.3 Crediteuren 199.182 326.902

2.4.4 Ministerie van OCW - - 2.4.7 Belastingen en premies soc. verzekering 360.680 599.002

2.4.8 Schulden terzake pensioenen 184.111 176.783

2.4.10 Overige kortlopende schulden 42.136 240.464 2.4.10 Overlopende passiva

30-9-2018

31-12-2017

(27)

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

€ € € € € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 18.757.819 18.824.800 19.438.300 18.684.900 18.540.900 18.509.800

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 157.583 80.100 91.000 66.500 59.900 56.000

3.5 Overige baten 554.291 325.800 436.800 427.900 424.800 439.100

Totaal baten 19.469.693 19.230.700 19.966.100 19.179.300 19.025.600 19.004.900

Lasten

4.1 Personeelslasten 15.887.324 15.808.800 16.746.200 16.076.200 15.581.100 15.610.100

4.2 Afschrijvingen 817.859 870.000 811.000 831.400 716.100 664.800

4.3 Huisvestingslasten 1.992.284 1.647.101 1.731.100 1.463.600 1.486.600 1.476.400

4.4 Overige lasten 1.328.847 1.273.200 1.270.700 1.202.700 1.186.700 1.191.900

Totaal lasten 20.026.314 19.599.101 20.559.000 19.573.900 18.970.500 18.943.200

Saldo baten en lasten 556.621- 368.401- 592.900- 394.600- 55.100 61.700

5 Financiële baten en lasten 32.089 25.300 11.600 11.100 8.600 6.700 Resultaat 524.532- 343.101- 581.300- 383.500- 63.700 68.400 Resultaatbestemming

Algemene reserve school 471.011 158.300 118.200- 81.600- 98.600 95.500 Algemene reserve centraal budget 949.226- 325.001- 388.800- 227.500- 10.300 2.700- Algemene reserve OPD 5.365- 1.900- 4.100- 10.800- 1.100 1.000- Algemene reserve De Krömmels 160 9.600- 1.700 14.300- 14.600- 14.900- Bestemmingsreserve verbouw 39.334- 39.200- 39.200- 38.600- 21.000- - Bestemmingsreserve professionalisering 49.243- 70.600- - - - - Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 37.917- 38.000- 22.000- - - - Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninrichting 17.188- 17.100- 17.100- 17.100- 17.100- 14.900- Bestemmingsreserve privaat 131.858 - 6.400 6.400 6.400 6.400 Bestemmingsreserve schoolgeldrekening 29.288- - - -

524.532-

343.101- 581.300- 383.500- 63.700 68.400

(28)

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

€ € € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 556.621- 368.401- 592.900- 394.600- 55.100 61.700 Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 817.859 870.000 811.000 831.400 716.100 664.800

- mutaties voorzieningen 86.542 42.049 79.500 86.900- 45.200- 43.400 347.780

543.648 297.600 349.900 726.000 769.900 Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen 139.304 - - - - - - kortlopende schulden 366.428 - - - - - Kasstroom uit bedrijfsoperaties 505.732 - - - - - Ontvangen interest 29.671 25.500 11.600 11.100 8.600 6.700 Betaalde interest - - - - Waardeveranderingen effecten - 200- - - - - Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 883.183 568.948 309.200 361.000 734.600 776.600

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen gebouwen en terreinen 92.930- - - - Investeringen inventaris en apparatuur 718.976- 403.300- 687.900- 419.900- 218.400- 576.600- Investeringen leermiddelen 88.852- 207.100- 192.000- 195.000- 91.300- 87.300- Investeringen financiële vaste activa 255.168 - - - - - Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 645.590- 610.400- 879.900- 614.900- 309.700- 663.900-

(29)

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

€ € € € € €

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW personeel 14.684.072 14.872.400 15.463.500 14.922.300 14.845.300 14.892.300 3.1.1 Rijksbijdragen OCW materiële instandhouding 2.612.818 2.619.200 2.587.600 2.519.500 2.492.800 2.469.900 3.1.2.1 Overige subsidies OCW geoormerkt - - - - 3.1.2.2 Overige subsidies OCW niet geoormerkt 105.803 53.600 30.600 15.800 15.000 12.200 3.1.4 Ontvangen doorbetalingen SWV 1.355.126 1.279.600 1.356.600 1.227.300 1.187.800 1.135.400

18.757.819

18.824.800 19.438.300 18.684.900 18.540.900 18.509.800 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen 143.138 61.800 71.000 56.000 56.000 56.000 3.2.2 Overige 14.445 18.300 20.000 10.500 3.900 -

157.583

80.100 91.000 66.500 59.900 56.000 3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 124.722 113.300 123.400 123.400 123.400 123.400

3.5.2 Detachering personeel 17.096 - 116.900 118.200 118.200 118.200 3.5.5 Schoolgeldrekening / ouderbijdragen 13.305 22.400 25.200 25.200 25.200 25.200

3.5.6 Overige 399.168 190.100 171.300 161.100 158.000 172.300

554.291

325.800 436.800 427.900 424.800 439.100 4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen 14.894.022 15.175.100 15.996.200 15.426.300 14.943.000 14.947.700

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 17.807 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 260.050 156.900 157.500 123.500 113.000 113.000 4.1.2.3 Overige personeelslasten 944.373 616.800 717.500 651.400 650.100 674.400 4.1.3 Uitkeringen 228.928- 165.000- 150.000- 150.000- 150.000- 150.000-

15.887.324

15.808.800 16.746.200 16.076.200 15.581.100 15.610.100 4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa 817.859 870.000 811.000 831.400 716.100 664.800

(30)

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

€ € € € € €

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 7.216 7.501 7.500 7.500 7.500 7.500

4.3.3 Onderhoud 219.823 219.000 232.800 212.800 232.800 212.800

4.3.4 Energie en water 272.942 280.000 269.000 264.000 259.000 254.000 4.3.5 Schoonmaakkosten 399.911 401.000 443.900 456.400 463.400 477.200

4.3.6 Heffingen 30.389 27.000 30.000 31.000 32.000 33.000

4.3.7 Overige huisvestingslasten 662.003 262.600 297.900 41.900 41.900 41.900 4.3.8 Dotatie onderhoudsvoorziening 400.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000

1.992.284

1.647.101 1.731.100 1.463.600 1.486.600 1.476.400 4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 235.899 239.100 284.800 272.800 271.100 270.900 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 754.803 721.600 630.300 603.300 601.000 599.900

4.4.4 Overige lasten 338.145 312.500 355.600 326.600 314.600 321.100

1.328.847

1.273.200 1.270.700 1.202.700 1.186.700 1.191.900 5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 29.671 25.500 11.600 11.100 8.600 6.700 5.2 Waardeveranderingen effecten 2.418 200- - - - - 5.4 Rentelasten - - - -

32.089

25.300 11.600 11.100 8.600 6.700

(31)

Centraal OPD Krömmels 02WC 04RJ 04VW 04WR

budget nieuw Hessen Hoeksteen Wilhelmina Bontebrug

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Transport

€ € € € € € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 3.931.400 191.900 - 977.600 883.400 831.700 564.300 7.380.300 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 46.500 - 20.900 - - - - 67.400 3.5 Overige baten 260.300 - 27.100 - 5.400 - 19.000 311.800 Totaal baten 4.238.200 191.900 48.000 977.600 888.800 831.700 583.300 7.759.500

Lasten

4.1 Personeelslasten 2.211.200 189.700 35.700 894.000 836.500 798.000 538.300 5.503.400 4.2 Afschrijvingen 474.500 1.100 500 21.900 13.800 14.800 8.400 535.000 4.3 Huisvestingslasten 1.548.000 - 7.600 7.000 3.100 6.700 5.400 1.577.800 4.4 Overige lasten 476.800 5.200 2.500 39.100 42.000 47.500 26.200 639.300 Totaal lasten 4.710.500 196.000 46.300 962.000 895.400 867.000 578.300 8.255.500

Saldo baten en lasten 472.300- 4.100- 1.700 15.600 6.600- 35.300- 5.000 496.000-

5 Financiële baten en lasten 11.600 - - - - 11.600

Resultaat 460.700- 4.100- 1.700 15.600 6.600- 35.300- 5.000 484.400-

Resultaatbestemming

Algemene reserve 388.800- 4.100- 1.700 15.600 6.600- 35.300- 5.000 412.500- Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.100- - - - 17.100- Bestemmingsreserve schoolgeldrekening - - - - Bestemmingsreserve verbouw 39.200- - - - 39.200- Bestemmingsreserve professionalisering - - - - Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 22.000- - - - 22.000- Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - - 6.400

460.700-

4.100- 1.700 15.600 6.600- 35.300- 5.000 484.400-

(32)

05LR 05QO 05UK 06UI 06ZL 07OM CBS Barlo De Klimop Knienenbult Hoeksteen 't Möllenveld De Bataaf

Transport 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Transport

€ € € € € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 7.380.300 339.700 427.500 435.500 494.300 354.900 545.800 9.978.000 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 67.400 - 3.300 - - - - 70.700 3.5 Overige baten 311.800 1.600 17.600 - - 1.600 10.600 343.200 Totaal baten 7.759.500 341.300 448.400 435.500 494.300 356.500 556.400 10.391.900

Lasten

4.1 Personeelslasten 5.503.400 317.900 390.600 422.200 450.200 308.400 519.900 7.912.600 4.2 Afschrijvingen 535.000 10.100 12.600 6.500 16.100 11.900 9.900 602.100 4.3 Huisvestingslasten 1.577.800 2.200 2.100 8.300 3.000 8.000 7.700 1.609.100 4.4 Overige lasten 639.300 25.500 31.600 16.800 32.000 24.600 36.200 806.000 Totaal lasten 8.255.500 355.700 436.900 453.800 501.300 352.900 573.700 10.929.800

Saldo baten en lasten 496.000- 14.400- 11.500 18.300- 7.000- 3.600 17.300- 537.900-

5 Financiële baten en lasten 11.600 - - - - 11.600

Resultaat 484.400- 14.400- 11.500 18.300- 7.000- 3.600 17.300- 526.300-

Resultaatbestemming

Algemene reserve 412.500- 14.400- 11.500 18.300- 7.000- 3.600 17.300- 454.400-

(33)

08BP 08BQ 08CY 08RL 08WG 09DL Emma Warmelinck IKC UnieK v. Prinsterer Meeander De Bosmark

Transport 2019 2019 2019 2019 2019 2019 Transport

€ € € € € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 9.978.000 397.200 407.300 846.600 1.536.000 1.382.500 1.832.800 16.380.400 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 70.700 - 3.300 - - 10.300 3.800 88.100 3.5 Overige baten 343.200 13.500 - 13.100 - 21.600 40.600 432.000 Totaal baten 10.391.900 410.700 410.600 859.700 1.536.000 1.414.400 1.877.200 16.900.500

Lasten

4.1 Personeelslasten 7.912.600 354.800 359.400 772.800 1.415.000 1.308.600 1.818.300 13.941.500 4.2 Afschrijvingen 602.100 4.500 13.000 14.700 20.900 33.400 45.600 734.200 4.3 Huisvestingslasten 1.609.100 11.700 4.000 5.500 24.200 9.000 41.000 1.704.500 4.4 Overige lasten 806.000 36.500 27.600 42.700 67.400 74.600 70.600 1.125.400 Totaal lasten 10.929.800 407.500 404.000 835.700 1.527.500 1.425.600 1.975.500 17.505.600

Saldo baten en lasten 537.900- 3.200 6.600 24.000 8.500 11.200- 98.300- 605.100-

5 Financiële baten en lasten 11.600 - - - - 11.600

Resultaat 526.300- 3.200 6.600 24.000 8.500 11.200- 98.300- 593.500-

Resultaatbestemming

Algemene reserve 454.400- 3.200 6.600 24.000 8.500 11.200- 98.300- 521.600- Bestemmingsreserve afschrijvingslast buiteninr. 17.100- - - - 17.100- Bestemmingsreserve schoolgeldrekening - - - - Bestemmingsreserve verbouw 39.200- - - - 39.200- Bestemmingsreserve professionalisering - - - - Bestemmingsreserve eerste waardering meubilair 22.000- - - - 22.000- Bestemmingsreserve privaat 6.400 - - - - 6.400

526.300-

3.200 6.600 24.000 8.500 11.200- 98.300- 593.500-

(34)

09ZJ 10JT 10NW De Höve De Triangel Juliana

Transport 2019 2019 2019 Totaal

€ € €

Baten

3.1 Rijksbijdragen 16.380.400 527.000 1.835.100 695.800 19.438.300

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 88.100 2.900 - - 91.000

3.5 Overige baten 432.000 - 3.200 1.600 436.800

Totaal baten 16.900.500 529.900 1.838.300 697.400 19.966.100

Lasten

4.1 Personeelslasten 13.941.500 454.100 1.687.000 663.600 16.746.200

4.2 Afschrijvingen 734.200 11.500 49.600 15.700 811.000

4.3 Huisvestingslasten 1.704.500 3.800 12.200 10.600 1.731.100

4.4 Overige lasten 1.125.400 31.400 77.000 36.900 1.270.700

Totaal lasten 17.505.600 500.800 1.825.800 726.800 20.559.000

Saldo baten en lasten 605.100- 29.100 12.500 29.400- 592.900-

5 Financiële baten en lasten 11.600 - - - 11.600

Resultaat 593.500- 29.100 12.500 29.400- 581.300-

Resultaatbestemming

Algemene reserve 521.600- 29.100 12.500 29.400- 509.400-

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :
Outline : Huisvestingslasten