Kontich, 22 november Mevrouw, Mijnheer, Raad voor maatschappelijk welzijn

Hele tekst

(1)

Kontich, 22 november 2016

Mevrouw, Mijnheer,

Raad voor maatschappelijk welzijn

U wordt uitgenodigd op de vergadering van de raad op maandag 28 november 2016 om 20.00 uur in de raadzaal van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

U vindt de dagorde en de toelichting hierna.

Hoogachtend

Luc Dom secretaris

Mia Wauters voorzitter

A G E N D A Openbare zitting

01 Goedkeuring van het verslag van het openbaar gedeelte van vorige raadszitting 02 Financiën - Budgetwijziging 2016 - Goedkeuring

03 Financiën - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring

04 Vertegenwoordiging van het OCMW - IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering op 21 december 2016

05 Vertegenwoordiging van het OCMW - IGEAN Milieu & veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering op 21 december 2016

06 Vertegenwoordiging van het OCMW - Sociaal Verhuurkantoor WoonWeb vzw - Algemene vergaderingen - Aanduiding van afgevaardigden

07 Vertegenwoordiging van het OCMW - Sociale dienst van het gemeente- en OCMW- personeel - Aanduiding van een afgevaardigde

(2)

08 Vertegenwoordiging van het OCMW - SEL Amberes - Algemene vergaderingen - Aanduiding van een afgevaardigde

09 Vertegenwoordiging van het OCMW - Voogdij over minderjarigen die aan het OCMW kunnen toegewezen worden - Aanduiding van een voogd

10 Vertegenwoordiging van het OCMW - Raad van bestuur van de vzw Kinderopvang - Aanduiding van een afgevaardigde

11 Samenwerkingsovereenkomst tussen Dienst Ondersteuningsplan OpMaat en OCMW Kontich betreffende het organiseren van een lokaal contactpunt voor personen met een (vermoeden van) handicap

12 Werking van het OCMW - Thuiszorg - Verhoging gebruikersbijdrage bij onregelmatige uren DGZ - goedkeuring

13 Werking van het OCMW - Thuiszorg - Mantelzorgplan - goedkeuring

14 Werking van het OCMW - Toekomst van de publieke Thuiszorg - Voorstel van plan van aanpak 2017-2019

15 Kennisgevingen, varia en rondvraag

Geheime zitting

16 Goedkeuring van het verslag van het besloten gedeelte van vorige raadszitting - Kennisneming van de verslagen van niet-publieke bestuursorganen

17 Personeel - Rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW - Wijziging 18 Personeel - Patrimonium & sociale huisvesting - Overdracht van een technisch

assistent vanuit het OCMW aan het gemeentebestuur

19 Personeel - Thuiszorg - Dienst Schoonmaakhulp - Dienstencheques - Aanwerving van een deeltijdse contractuele schoonmaakster

20 Kennisgevingen, varia en rondvraag

(3)

T O E L I C H T I N G Openbare zitting

01 Goedkeuring van het verslag van het openbaar gedeelte van vorige raadszitting

Het verslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2016 werd in toepassing van het huishoudelijk reglement met de agenda en de toelichting voor deze vergadering meegestuurd of bezorgd. Dat verslag lag bovendien vanaf de verzending van de dagorde en gedurende gans de zitting ter inzage. Er worden geen opmerkingen geformuleerd. Het verslag wordt bijgevolg goedgekeurd.

02 Financiën - Budgetwijziging 2016 - Goedkeuring

De samenwerking tussen gemeente en OCMW Kontich houdt onder meer in dat de gemeentelijke bijdrage niet langer in twaalfden wordt uitbetaald, maar dat liquiditeiten aan het OCMW ter

beschikking worden gesteld in functie van de behoeften.

Dit betekent dat het OCMW voor 2016 slechts 2.500.000 euro aan liquiditeiten zal opvragen van de voorziene gemeentelijke bijdrage van 2.916.000 euro. Er dient rekening gehouden te worden dat er in 2017 liquiditeiten kunnen worden opgevraagd om 2016 financieel af te sluiten.

De overige posten van het exploitatiebudget werden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen doorheen het boekjaar, zowel binnen de opbrengsten als binnen de kosten, maar per saldo werd in exploitatie verder niets gewijzigd.

Het investeringsbudget “bouw van een kinderdagverblijf” kon zowel wat betreft uitgaven als wat betreft financiering worden afgesloten.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd deze wijzigingen goed te keuren.

03 Financiën - Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - Goedkeuring

Gelet op de goedkeuring van de budgetwijziging 2016 wordt voorgesteld het meerjarenplan 2014- 2019 als volgt aan te passen.

De samenwerking tussen gemeente en OCMW Kontich houdt onder meer in dat de gemeentelijke bijdrage niet langer in twaalfden wordt uitbetaald, maar dat liquiditeiten aan het OCMW ter

beschikking worden gesteld in functie van de behoeften.

Dit betekent dat het OCMW voor 2016 slechts 2.500.000 euro aan liquiditeiten zal opvragen van de voorziene gemeentelijke bijdrage van 2.916.000 euro. Er dient rekening gehouden te worden dat er in 2017 liquiditeiten kunnen worden opgevraagd om 2016 financieel af te sluiten.

De overige posten van het exploitatiebudget werden aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen doorheen het boekjaar, zowel binnen de opbrengsten als binnen de kosten, maar per saldo werd in exploitatie verder niets gewijzigd.

(4)

Het investeringsbudget “bouw van een kinderdagverblijf” kon zowel wat betreft uitgaven als wat betreft financiering worden afgesloten.

Het meerjarenplan 2014-2019 werd aangepast met de cijfers van de jaarrekening 2015, die werd vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn op 27 juni 2016 en goedgekeurd door de gouverneur bij besluit van 17 oktober 2016.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd deze actualisatie goed te keuren.

04 Vertegenwoordiging van het OCMW - IGEAN Dienstverlening - Vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering op 21 december 2016

De afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van IGEAN Dienstverlening moet van de raad voor maatschappelijk welzijn volmacht ontvangen om over de punten op de dagorde te kunnen stemmen.

Deze dagorde werd als volgt samengesteld:

1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017

2. Goedkeuren van de begroting 2017

3. Toetreding politiezones en hulpverleningszones

05 Vertegenwoordiging van het OCMW - IGEAN Milieu & veiligheid - Vaststelling van het mandaat van de afgevaardigde met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering op 21 december 2016

De afgevaardigde van het OCMW in de algemene vergadering van IGEAN Milieu en Veiligheid moet van de raad volmacht ontvangen om over de punten op de dagorde te kunnen stemmen.

Deze dagorde werd als volgt samengesteld:

1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor 2017

2. Goedkeuren van de begroting 2017 3. Innovatiefonds – bepalen bijdrage 4. Benoemen leden adviescomités

5. Toetreding politiezones en hulpverleningszones

06 Vertegenwoordiging van het OCMW - Sociaal Verhuurkantoor WoonWeb vzw - Algemene vergaderingen - Aanduiding van afgevaardigden

Het OCMW heeft recht op drie afgevaardigden in de algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor WoonWeb vzw.

Deze worden door de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid.

Ten minste twee afgevaardigden dienen leden van de raad voor maatschappelijk welzijn te zijn.

Als derde afgevaardigde mag een deskundige worden aangesteld. Er wordt voorgesteld de coördinator Sociale Huisvesting van het OCMW als deskundige aan te duiden.

(5)

Door de afwezigheid van Mariejeanne Moorkens wegens ziekte wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn gevraagd een ander raadslid af te vaardigen naar de algemene vergadering van het Sociaal verhuurkantoor WoonWeb vzw.

07 Vertegenwoordiging van het OCMW - Sociale dienst van het gemeente- en OCMW-personeel - Aanduiding van een afgevaardigde

Het OCMW is voor het personeel aangesloten bij de sociale dienst van het gemeentepersoneel.

Ingevolge het reglement dient een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn aangewezen te worden als afgevaardigde in het bestuurscomité van die sociale dienst.

Wegens de afwezigheid van Mariejeanne Moorkens wegens ziekte wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn gevraagd iemand anders aan te duiden als afgevaardigde in het bestuurscomité van die sociale dienst.

08 Vertegenwoordiging van het OCMW - SEL Amberes - Algemene vergaderingen - Aanduiding van een afgevaardigde

Het OCMW heeft recht op een afgevaardigde in de algemene vergadering van de vzw SEL Amberes (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg).

Deze wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid.

Zowel de dienst gezinszorg van het OCMW als GEZEL (Gezondheids- en

Eerstelijnssamenwerking Kontich) hebben eveneens een afzonderlijke afgevaardigde in de algemene vergadering van SEL Amberes.

Gelet op de afwezigheid van Mariejeanne Moorkens wegens ziekte, wordt aan de raad voor

maatschappelijk welzijn gevraagd een ander raadslid aan de duiden als vertegenwoordiger van het OCMW Kontich.

09 Vertegenwoordiging van het OCMW - Voogdij over minderjarigen die aan het OCMW kunnen toegewezen worden - Aanduiding van een voogd

Ingevolge artikel 65 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn moet een lid van de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid worden als voogd over de minderjarige kinderen die aan het OCMW kunnen toevertrouwd worden.

Ten gevolge van de afwezigheid wegens ziekte van Mariejeanne Moorkens wordt aan de raad voor maatschappelijk welzijn gevraagd een ander raadslid aan te duiden als voogd over de minderjarige kinderen die aan het OCMW kunnen worden toevertrouwd.

10 Vertegenwoordiging van het OCMW - Raad van bestuur van de vzw Kinderopvang - Aanduiding van een afgevaardigde

Het OCMW heeft recht op een afgevaardigde in de raad van bestuur van de vzw Kinderopvang, die op 31 maart 2014 de activiteiten van de OCMW-dienst voor onthaalouders Dommeltje overnam.

Deze wordt door de raad voor maatschappelijk welzijn aangeduid.

(6)

Om de continuïteit te garanderen wordt aan de OCMW–raad gevraagd het mandaat te verlenen aan een ander raadslid om het OCMW Kontich te vertegenwoordigen in de algemene vergadering en in de raad van bestuur van de vzw Kinderopvang en dit gedurende de afwezigheid van

Mariejeanne Moorkens.

11 Samenwerkingsovereenkomst tussen Dienst Ondersteuningsplan OpMaat en OCMW Kontich betreffende het organiseren van een lokaal contactpunt voor personen met een (vermoeden van) handicap

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 januari 2014 werd de

samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen het OCMW en de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) OpMaat vzw betreffende het organiseren van een lokaal contactpunt voor personen met (een vermoeden van) een handicap. Een dienst ondersteuningsplan biedt aan personen met (een vermoeden van) een handicap vraagverduidelijking aan. Dit resulteert in een ondersteuningsplan waarbij het versterken van het netwerk en het betrekken van reguliere welzijns- en

gezondheidsdiensten belangrijke doelen zijn.

Het geheel behoort tot de uitvoering van de strategische nota 2014-2019 binnen de actie 2014/104-001-006 ‘Informatieverstrekking over het lokaal zorgaanbod voor mensen met een beperking’.

Sinds januari 2016 fusioneerden de DOP OpMaat en DOP ‘Traject tot de Dienst

Ondersteuningsplan Provincie Antwerpen – DOPPA. Omdat het hoofdkantoor daardoor verhuisde naar Zandhoven wijzigde het ‘lokaal contactpunt’ van DOP OpMaat naar een ‘regionaal

contactpunt’ voor DOPPA en met vaste vergadermomenten in het OCMW van Kontich. Sinds oktober 2016 wijzigde de maandelijkse permanentiedag tevens naar gespreksmomenten op afspraak in een gesprekslokaal in het OCMW / Sociaal Huis van Kontich. De

samenwerkingsovereenkomst wordt m.i.v. 1 december 2016 aangepast op deze wijzigingen.

12 Werking van het OCMW - Thuiszorg - Verhoging gebruikersbijdrage bij onregelmatige uren DGZ - goedkeuring

Met ingang van 1 juli 2000 ging het ministerieel besluit van 5 mei 1999 in werking tot vaststelling van het bijdragesysteem voor de gebruiker van een dienst voor gezinszorg. Binnen dit

bijdragesysteem is de verhoging van de cliëntbijdrage voor onregelmatige uren opgenomen. Het systeem van onregelmatige uren betreft alle prestaties die vallen buiten 7.00 uur en 20.00 uur en alle prestaties op zaterdag, zondag of feestdagen. Voor prestaties op onregelmatige uren mag de dienst voor gezinszorg een toeslag heffen op de inkomensgerelateerde cliëntbijdrage. De toeslag is wettelijk vastgelegd op +30% voor prestaties op zaterdag en prestaties tussen 20.00 uur en 7.00 uur en op +67% voor prestaties op zondag of feestdag en dit telkens voor minimum 2 uur op zaterdag, zon- of feestdagen en minimum 8 uur bij prestaties tussen 22.00 uur en 7.00 uur.

De regelgeving bepaalt tevens dat de dienst voor gezinszorg niet per individuele gebruiker kan beslissen of de toeslag al dan niet aangerekend wordt. Een beslissing geldt voor alle prestaties van onregelmatige uren zonder mogelijkheid tot individuele afwijkingen. Daarom is voor het

toepassen van de toeslag op de cliëntbijdrage bij onregelmatige uren een formele beslissing nodig van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De raad voor maatschappelijk welzijn besliste op 19 december 2000 om geen verhoging aan te rekenen voor onregelmatige uren. De redenen toen waren dat het toenmalige computerprogramma

(7)

daar niet op was aangepast en dat dit kon herzien worden als er een aangepast

facturatieprogramma zou zijn. In het huidige computerprogramma Genius is deze mogelijkheid voorzien. Tegelijk zijn er heel wat evoluties waardoor het gebruik van onregelmatige uren in de dienst gezinszorg systematisch stijgt en volgende jaren structureel zal toenemen, zoals werd toegelicht in het plan van aanpak voor de thuiszorg periode 2017–2019.

Het voorstel is om met ingang van 1 januari 2017 het wettelijk voorziene systeem van verhoging voor onregelmatige uren op de gebruikersbijdrage toe te passen. Het diensthoofd en de

verantwoordelijken thuiszorg passen de werking van de dienst voor gezinszorg en de nodige documenten hierop aan.

13 Werking van het OCMW - Thuiszorg - Mantelzorgplan - goedkeuring

In het voorgelegde document ‘Thuiszorg: evoluties, uitdagingen en toekomstbeleid - Plan van aanpak 2017–2019” staat onder punt 2.1. Mantelzorgondersteuning binnen de thuiszorg van OCMW Kontich het volgende:

In het cirkelmodel van de vermaatschappelijking van de zorg krijgen mantelzorgers en de directe omgeving van de cliënt een prominente rol.

Vanuit de stuurgroep lokaal sociaal beleid kwam van juni 2012 tot mei 2014 een overleggroep lokale dementiezorg in totaal zeven maal samen met als resultaat volgende beleidsaanbevelingen:

- meer ondersteuning mantelzorg;

- lokale zorgafstemming gekoppeld aan wijkgebonden initiatieven;

- een lokaal informatiepunt voor hulpverleners.

De diverse aanbevelingen overstegen de dementiezorg en gingen evengoed over de andere maatschappelijke domeinen van de vermaatschappelijking van de zorg en de toenmalige keuze was om de aanbevelingen mee te nemen in de werking van OCMW thuiszorg en Gezel. Meer informatie hierover is terug te vinden in de jaarverslagen van zowel gemeente als OCMW Kontich onder de noemer ‘lokaal sociaal beleid’.

De structurele ondersteuning van mantelzorg was daarom reeds in 2014 en 2015 een

verbeteractie binnen de werkgroep kwaliteit van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Het diensthoofd thuiszorg volgde meerdere studiedagen over allerlei onderzoeken en bevragingen die voorbije jaren gebeurden bij een brede groep mantelzorgers en die gingen over hun noden en verwachtingen op vlak van ondersteuning. Dit alles leidde in 2016 tot het proactief opzetten van een lokaal mantelzorgplan vanuit de thuiszorg van OCMW Kontich.

Actie: Met ingang van maart 2017 wordt het lokaal mantelzorgplan geïmplementeerd binnen de thuiszorg van OCMW Kontich. Dit gebeurt in samenwerking met Gezel. Het uitgewerkte

mantelzorgplan wordt voorgelegd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 november 2016.

In uitvoering van deze actie wordt in bijlage het uitgewerkte mantelzorgplan voorgelegd. Deze actie behoort deels tot de uitvoering van de strategische nota 2014–2019 binnen de prioritaire

beleidsdoelstelling BD 4 Sociaal beleid en de actie 2014/104-104-001-005 Anticiperen op vermaatschappelijking van de zorg.

(8)

14 Werking van het OCMW - Toekomst van de publieke Thuiszorg - Voorstel van plan van aanpak 2017-2019

In de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 maart 2016 werd de presentatie ‘Thuiszorg:

evoluties, uitdagingen en toekomstbeeld’ gebracht met zes toekomstige uitdagingen vanuit alle evoluties. Bijgevoegd plan van aanpak voor de periode 2017–2019 omvat de verdere uitwerking van deze evoluties en een combinatie van concrete acties binnen de thuiszorg van OCMW Kontich als antwoord op de toen vermelde uitdagingen:

1. Stijgende vergrijzing

2. Vermaatschappelijking van de zorg

2.1. Mantelzorgondersteuning binnen de thuiszorg van OCMW Kontich 2.2. Het lokaal opvangen van de vermaatschappelijking in de thuiszorg 2.3. Serviceflats Altena

2.4. Huishoudcoach voor het Lokaal Opvang Initiatief 3. Digitalisering en technologische evoluties

3.1. De toekomst van de zorg is digitaal 3.2. Technologische evoluties en innovatie 4. Evolutie eerstelijnssamenwerking

4.1. Conferentie eerstelijnsgezondheidszorg

4.2. Federaal Plan Geïntegreerde Zorg voor Chronisch Zieken

4.3. Andere toekomstscenario’s van samenwerkingsmodellen en buurt(gerichte)zorg 4.4. Evoluties, afgestemde zorgcoördinatie en de lokale Gezondheids- en

Eerstelijnssamenwerking (Gezel) 5. Vlaamse Sociale Bescherming

6. Financiële uitdagingen en vermarkting van de zorg 6.1. Persoonsvolgende Financiering (PVF)

6.2. Andere financiering als gevolg van geïntegreerde zorgmodellen in de eerstelijnssamenwerking

6.3. Taakuitzuivering en afstemming diensten gezinszorg – schoonmaakdiensten 6.4. Vermarkting / commercialisering van de zorg

7. Overkoepelende acties

Dit plan werd op 15 november 2016 ter bespreking voorgelegd aan het managementteam en op 17 november 2016 aan het vast bureau.

15 Kennisgevingen, varia en rondvraag

Geheime zitting

16 Goedkeuring van het verslag van het besloten gedeelte van vorige raadszitting - Kennisneming van de verslagen van niet-publieke bestuursorganen

a) Het verslag van de besloten vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 oktober 2016 werd in toepassing van het huishoudelijk reglement met de agenda voor deze vergadering meegestuurd of bezorgd. Dat verslag lag bovendien vanaf de oproeping voor deze vergadering en gedurende gans de zitting ter inzage. Er worden geen opmerkingen geformuleerd.

b) Het verslag van de vergadering van het vast bureau van 13 oktober 2016 lag ter inzage en werd aan de raadsleden bezorgd. Er worden terzake geen opmerkingen geformuleerd.

(9)

c) De verslagen van de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst van 11 oktober 2016, 25 oktober 2016 en 8 november 2016 lagen ter inzage. Er worden terzake geen opmerkingen geformuleerd.

d) De verslagen van de secretarisbesluiten van 17 november 2016 lagen ter inzage. Er worden terzake geen opmerkingen geformuleerd.

17 Personeel - Rechtspositieregeling voor het personeel van het OCMW - Wijziging

Tot op vandaag betalen het gemeentebestuur en het OCMW aan hun voltijdse statutaire

personeelsleden, die met ziekteverlof zijn en het werk deeltijds hervatten, het volledige voltijdse loon uit. De ziektedagen worden niet in vermindering gebracht op het ziektekrediet.

Er wordt voorgesteld om deze regeling te wijzigen. Met de voorgestelde wijziging zullen de statutaire personeelsleden die het werk gedeeltelijk hervatten, volledig worden betaald tot zij in disponibiliteit worden gesteld. De ziektedagen worden voortaan wel in mindering gebracht op het ziektekrediet.

18 Personeel - Patrimonium & sociale huisvesting - Overdracht van een technisch assistent vanuit het OCMW aan het gemeentebestuur

Sinds 1 juni 2015 werkt een technisch assistent van het OCMW voor het gemeentebestuur.

Daartoe werd een overeenkomst afgesloten met het gemeentebestuur die deze terbeschikkingstelling regelt.

Omdat deze tewerkstelling bestendig is geworden en het om praktische redenen eenvoudiger is dat de juridische werkgever ook de feitelijke werkgever is, wordt voorgesteld om betrokkene met ingang van 1 januari 2017 over te dragen aan het gemeentebestuur. Deze mogelijkheid is voorzien in artikel 103 §5 van het OCMW-decreet.

19 Personeel - Thuiszorg - Dienst Schoonmaakhulp - Dienstencheques - Aanwerving van een deeltijdse contractuele schoonmaakster

Momenteel zijn er in de Dienst Schoonmaakhulp (dienstencheques) een aantal prestatie-uren niet ingevuld. In functie van de continuïteit van de dienstverlening wordt voorgesteld om deze opnieuw in te vullen.

Er wordt voorgesteld om een schoonmaakster aan te werven met een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse prestaties (28/38ste) voor onbepaalde duur met ingang van 1 december 2015.

20 Kennisgevingen, varia en rondvraag Geen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :