BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

Hele tekst

(1)

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE

UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER)

(ex artikel 7.13 WHW)

FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK &

TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN (3ME) VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

&

FACULTEIT GENEESKUNDE (LUMC) VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

&

FACULTEIT GENEESKUNDE (ERASMUS MC) VAN DE ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

1

(2)

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING ... 3

ARTIKEL 2 - SAMENSTELLING BACHELOR PROGRAMMA - MAJOR ... 5

ARTIKEL 3 – TOETSINGSOVERZICHT BACHELOR PROGRAMMA - MAJOR ... 8

ARTIKEL 4 - SAMENSTELLING BACHELOR PROGRAMMA - MINOR ... 9

ARTIKEL 5 – BACHELOR EINDPROJECT ... 9

ARTIKEL 6 – TOELATINGSEISEN BACHELOR KT EINDPROJECT ... 9

ARTIKEL 7 – FREQUENTIE, TIJDVAKKEN en VOLGORDELIJKHEID TENTAMENS ... 10

ARTIKEL 8 – VORM VAN DE TENTAMENS / WIJZE VAN TOETSEN ... 10

ARTIKEL 9 – HONOURS PROGRAMMA BACHELOR ... 11

ARTIKEL 10 – OVERGANGSREGELING ... 12

2

(3)

ARTIKEL 1 - CURRICULUM OVERZICHT EN JAARINDELING

De opleiding is zo veel mogelijk georganiseerd conform de uniforme 3TU (TU Eindhoven, Universiteit Twente en TU Delft) jaarindeling in samenspraak met de Universiteit Leiden, faculteit LUMC, en Erasmus Universiteit Rotterdam, faculteit Erasmus MC. De jaarindeling is gebaseerd op basis van octalen, dat wil zeggen acht modules van vijf onderwijsweken met elk een afsluitend tentamen.

CURRICULUM OVERZICHT BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE

3

(4)

JAARINDELING BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE

4

(5)

ARTIKEL 2 - SAMENSTELLING BACHELOR PROGRAMMA - MAJOR

HET EERSTE CURSUS JAAR VAN DE BACHELOR

Het eerste cursusjaar heeft een studielast van 60,0 EC en omvat de volgende onderwijseenheden:

Blokken:

Blok Code Module/Titel EC

1,2 KT1100 Systeembiologie 1,2 7

1,2 WI1100KT Wiskunde 1,2 6

3 KT1400-15 Spierskeletsysteem en biomechanica 1 6.5

4 KT1300-15 Spijsvertering en Thermodynamica 6.5

5 KT1500 Zenuwen, Zintuigen en Signalen 1 6.5

6 KT1700 Bloedvorming, afweer en laboratoriumtechnieken 6.5 7 KT1600-15 Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische

instrumentatie 1 6.5

8 KT1800 Uro-genitaal systeem en medische statistiek 6.5 Lijnonderwijs:

Code Module/Titel EC

KT1900 Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag jr1,sem1 4

KT1950 Academische vorming 1 4

De diverse vakbeschrijvingen en toetsvormen zijn terug te vinden in de blokboeken van de vakken en in de studiegids, www.studiegids.tudelft.nl

5

(6)

HET TWEEDE CURSUS JAAR VAN DE BACHELOR

Het tweede cursusjaar heeft een studielast van 60,0 EC en omvat de volgende onderwijseenheden:

Blokken:

Blok Code Module/Titel EC

9 KT2100 Endocrien systeem, modelvorming en regeltechniek 6.5

10 KT2200 Wiskunde 3 en Golven 6.5

11 KT2300 Medische beeldvorming bij grote ziektebeelden 6.5

12 KT2400 Spierskeletsysteem en biomechanica 2 6.5

13 KT2500 Zenuwen, Zintuigen en Signalen 2 6.5

14 KT2600 Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische

instrumentatie 2 6.5

15 KT2700 Ontwerpen medische technologie 3

15 KT2750 Kennismaking beroepspraktijk en zorgstage 3.5

16 KT2800 Technische Heelkunde 3

16 KT2850 Signalen en stochastiek 3.5

Lijnonderwijs:

Code Module/Titel EC Volgende

vakken moeten vooraf zijn

behaald*

KT2900 Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag jr2 4 KT1900

KT2950 Academische vorming 2 4

De diverse vakbeschrijvingen en toetsvormen zijn terug te vinden in de blokboeken van de vakken en in de studiegids, www.studiegids.tudelft.nl

*Indien een voorafgaand genoemd vak niet is behaald, is toelating tot het genoemde vak uitgesloten.

6

(7)

HET DERDE CURSUS JAAR VAN DE BACHELOR

Het derde cursusjaar heeft een studielast van 60,0 EC en omvat de volgende onderwijseenheden:

Minor:

Blok Code Module/Titel EC

17, 18 KT3000 MINOR (nog in te vullen) 15 Blokken:

Blok Code* Module/Titel EC Volgende

vakken moeten vooraf zijn

behaald*

19 KT3300 Spijsvertering en medische beeldverwerking 6.5 20 KT3400 Intensive care en computersimulatie 6.5 21 KT3500 Complexe diagnose-therapie-combinaties 6.5 22 KT3600 Organisatie van de zorg en Medische Informatica 6.5 23 KT3700 Onderzoeksmethodologie en epidemiologie 3.5

23 KT3750 Bio-informatica 4

24 KT3800 Klinisch Technologisch eindproject 7.5 Zie artikel 5,6 Lijnonderwijs:

Code* Module/Titel EC Volgende

vakken moeten vooraf zijn

behaald*

KT3900 Klinische Vaardigheden en Professioneel Gedrag jr3 1 KT2900

KT3950 Academische vorming 3 2

De diverse vakbeschrijvingen en toetsvormen zijn vanaf 2016-17 terug te vinden in de blokboeken van de vakken en in de studiegids, www.studiegids.tudelft.nl

*Indien een voorafgaand genoemd vak niet is behaald, is toelating tot het genoemde vak uitgesloten.

7

(8)

ARTIKEL 3 – TOETSINGSOVERZICHT BACHELOR PROGRAMMA - MAJOR

Het overzicht met daarin de toetsingsmomenten voor studiejaar 2015-2016 voor de bacheloropleiding is terug te vinden in het toetsingsoverzicht op www.onderwijs.3me.tudelft.nl onder Bachelor, Klinische Technologie, Onderwijsprogramma, Toetsingsoverzicht.

Voor studiejaar 2015-2016 gelden de volgende herkansingsperioden:

STUDIEJAAR 1

Herkansingsperiode Module(s)/Blok(ken) Opmerkingen:

4-1 t/m 8-1 2016

(weeknr. 1) 1,2,3 Deze herkansingen vinden in de avond plaats, aansluitend op het reguliere onderwijs.

29-3 t/m 1-4 2016

(weeknr. 13) 4, 5 Deze herkansingen vinden in de avond plaats, aansluitend op het reguliere onderwijs.

4-7 t/m 15-7 2016

(weeknr. 27 en 28) 6,7,8,LIJN

STUDIEJAAR 2

Herkansingsperiode Module(s)/Blok(ken) Opmerkingen:

8-2 t/m 12-2

(weeknr. 6) 9,10,11 Deze herkansingen vinden in de avond plaats, aansluitend op het reguliere onderwijs.

29-3 t/m 1-4 2016

(weeknr. 13) 12, 13 Deze herkansingen vinden in de avond plaats, aansluitend op het reguliere onderwijs.

4-7 t/m 15-7 2016

(weeknr. 27 en 28) 14,15,16,LIJN

Let op: de herkansingen van juli vallen buiten de TU Delft gehanteerde jaarplanning. Deze zijn in overleg gebaseerd op de herkansingsperioden van Leiden Universiteit en Erasmus Universiteit Rotterdam.

8

(9)

ARTIKEL 4 - SAMENSTELLING BACHELOR PROGRAMMA - MINOR

De minor kan door de student naar keuze op de volgende wijze worden ingevuld:

1. Minor binnen de opleiding Klinische Technologie

a. De bacheloropleiding Klinische Technologie biedt 15 ECTS aan minorruimte.

b. De student heeft de mogelijkheid te kiezen voor een van de minors die aan Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden worden aangeboden en waarin geen overlap voorkomt met de inhoud van de vakken die tot de major van de opleiding behoren. In aanmerking komen de minors die door de drie betrokken instellingen worden aangeboden.

i. Minorsite TU Delft: http://minors.tudelft.nl/

ii. Minorsite UL: http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/minoren/

iii. Minorsite EUR: http://www.eur.nl/minor/

c. Het is vereist dat de student zich voor deze minors inschrijft op de wijze als op de website voor minors is beschreven.

2. Vrije minor

Een samenhangend geheel van vakken van voldoende academisch niveau, tezamen 15 ECTS. In een vrije minor mogen geen vakken uit een masteropleiding van de Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden worden opgenomen.

Voor een vrije minor dient de student minimaal 2 maanden van te voren met een gemotiveerd verzoek goedkeuring aan de examencommissie-KT te vragen. Ook als een minor aan een andere universiteit gevolgd wordt dient deze als vrije minor te worden aangevraagd.

3. De minor is geroosterd in de eerste twee octalen van het derde studiejaar.

ARTIKEL 5 – BACHELOR EINDPROJECT

1. De Bacheloropleiding wordt afgesloten met een klinisch technologisch eindproject in het derde cursusjaar.

ARTIKEL 6 – TOELATINGSEISEN BACHELOR KLINISCH TECHNOLOGISCH EINDPROJECT

1. Om te mogen starten aan het Klinische Technologisch Eindproject dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

a. Studiejaar een (1) van de Bachelor dient volledig te zijn behaald (60 EC) b. Studieaar twee (2) van de Bachelor dient met 54 EC te zijn behaald.

2. Het eindproject vangt aan in het achtste octaal van het derde studiejaar.

9

(10)

ARTIKEL 7 – FREQUENTIE, TIJDVAKKEN EN VOLGORDELIJKHEID TENTAMENS 1. Er is sprake van opbouw van kennis door de blokken heen, waardoor het wenselijk is

de tentamens in volgorde van de blokken te doen. Het is de verantwoordelijkheid van de student de juiste voorkennis verworven te hebben.

2. De opleiding heeft de intentie om tentamens op werkdagen af te nemen.

3. Tot het afleggen van de tentamens van de opleiding wordt twee maal per jaar de gelegenheid gegeven. De eerste maal tijdens of zo spoedig mogelijk na het octaal waarin het vak wordt aangeboden, de tweede maal in de herkansingsperiode, zie hiervoor Artikel 3.

4. Tot het afleggen van praktische oefeningen en projecten wordt men in principe eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld. Indien er door overmacht niet kan worden deelgenomen aan een praktische oefening of project, dient er door de student contact te worden opgenomen met de betreffende docent en vakcoördinator.

ARTIKEL 8 – VORM VAN DE TENTAMENS / WIJZE VAN TOETSEN

De tentamens die behoren tot het Bachelorexamen worden afgelegd op de wijze zoals in de Onderwijs- en Examenregeling en in de digitale studiegids zijn beschreven.

10

(11)

ARTIKEL 9 – HONOURS PROGRAMME BACHELOR

Het reguliere onderwijsprogramma is gemaakt voor de ‘gemiddelde’ student. Excellente studenten ronden alle studieonderdelen gemakkelijk af, met minder tijd en met hoge cijfers.

Voor hen is het Honours Programme Bachelor [HPB] (van tenminste 20 EC bovenop het reguliere programma) een extra uitdaging: ze hebben de tijd en de capaciteiten om een extra uitdagend programma te doen naast het reguliere onderwijsprogramma zonder studievertraging op te lopen.

Instroomeisen:

- Studenten die het honours programma willen doen hebben hun eerste cursusjaar cum laude afgerond (volgens de definities in Artikel 4.6 van de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie).

- Een student die niet helemaal voldoet aan de hierboven benoemde selectiecriteria kan een gemotiveerd verzoek tot toelating indienen bij de honourscommissie. Op basis hiervan neemt de honourscommissie een besluit of de student al dan niet wordt toegelaten.

De omvang van het HPB bestaat uit tenminste 20 EC extra, bovenop het reguliere programma. Studenten besteden 5 EC aan universiteit brede modules die worden aangeboden aan Honours studenten.

Studenten ronden hun opdracht af met een (wetenschappelijk) paper/verslag of ontwerp met schriftelijke documentatie. Studenten ronden hun Honours programma af met een door hen georganiseerd symposium waarin ze hun ervaringen delen en doorgeven. Het Honours certificaat wordt uitgereikt als Honours studenten alle gekozen onderdelen met een voldaan resultaat hebben afgerond drie jaar na aanvang van het bachelorprogramma.

Studenten Klinische Technologie zijn vrij te kiezen tussen de HPB-programma’s van de Technische Universiteit Delft en Universiteit Leiden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de plichten die voor het door jouw gekozen Honours Programme Bachelor worden gesteld.

Universiteit Leiden/LUMC

http://education.leiden.edu/honoursclasses/classes/

Studenten Klinische Technologie kunnen kiezen voor het doen van een of meerdere onderdelen van het Klinisch onderzoek-epidemiologie traject dat wordt aangeboden door de Universiteit leiden (geneeskunde). Daarnaast kunnen ze 1 of meerdere interdisciplinaire Honours classes (5EC) kiezen die worden aangeboden door de Universiteit Leiden.

TU Delft / Faculteit 3mE

http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/3me/onderwijsinformatie- 3me/honours-programma-3me/

Ten hoogste 15 EC worden gedaan in het facultaire deel van het Honours Programma Bachelor, waarvan de samenstelling - inhoud en keuzemogelijkheden - wordt beschreven in de Honour Programma Bachelor van TU Delft. Voor studenten wordt nadrukkelijk de mogelijkheid aangereikt om deze 15 EC van het Honours Programma Bachelor te gebruiken om additionele minorruimte te creëren, Dit biedt de mogelijkheid om ook deel te nemen aan een minor van 30 EC. De keuze uit het instellingsbrede deel van het Honours Programma bachelor heeft in dat geval een omvang van 5 EC.

11

(12)

ARTIKEL 10 – OVERGANGSREGELING

Wijzigingen eerstejaars vakken studiejaar 2015-2016 ten op zichte van studiejaar 2014- 2015.

Oud Nieuw

Vakcode Vaknaam ECTS Vakcode Vaknaam ECTS KT1100 Systeembiologie 1,2 7  KT1100-15 Systeembiologie 1,2 7 KT1300 Spijsvertering en

Thermodynamica 6.5  KT1300-15 Spijsvertering en

Thermodynamica 6.5 KT1400 Spierskeletsysteem

en Biomechanica 1 6.5  KT1400-15 Spierskeletsysteem en

Biomechanica 1 6.5 KT1600 Cardiovasculair en

respiratoir systeem en biomedische instrumentatie 1

6.5  KT1600-15 Cardiovasculair en respiratoir systeem en biomedische

instrumentatie 1

6.5

KT1900 A Klinische

Vaardigheden en Professioneel gedrag 1, sem 1

2

 KT1900 Klinische

Vaardigheden en Professioneel gedrag 1

4 KT1900 B Klinische

Vaardigheden en Professioneel gedrag 1, sem 2

2

Overige opmerkingen:

- De volgorde van blokken 3 & 4 en van 6 & 7 is in studiejaar 2015-2016 ten opzichte van studiejaar 2014-2015 omgedraaid. Dit is terug te vinden in het curriculumoverzicht, zie artikel 1.

12

(13)

ARTIKEL 11 – PROTOCOL IUDICIUM ABEUNDI

Voor de studie Klinische Technologie is het protocol Iudicium Abeundi van toepassing, conform Art. 7.42a van de wet.

Dit protocol dient als (procedureel) hulpmiddel bij de advisering c.q. de voorbereiding van de besluitvorming door het college van bestuur met betrekking tot het beëindigen van, of het weigeren van het verzoek tot, inschrijving als student of als extraneus (= iudicium abeundi).

Als een student door zijn gedragingen of opvattingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem gevolgde opleiding hem opleidt, dan wel van ongeschiktheid voor de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening, kan de Examencommissie besluiten, middels artikel 13 uit de RRvE, advies uit te brengen aan het College van Bestuur inhoudende het weigeren dan wel beëindigen van de inschrijving van de betrokken student voor de opleiding.

Algemene achtergrond informatie, conform de landelijke richtlijnen, is terug te lezen op de website van de NFU.

Vastgesteld door de decaan van de Faculteit 3mE TU Delft, de decaan van het Leids Universitair Medisch Centrum en de decaan van het Erasmus MC Rotterdam, na instemming van de Facultaire Studentenraad en na advies bij de Opleidingscommissie te hebben ingewonnen.

13

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :