• No results found

Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties. Eindrapport | RIVM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties. Eindrapport | RIVM"

Copied!
58
0
0
Laat meer zien ( pagina)

Hele tekst

(1)

RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE BILTHOVEN

Addendum bij rapport nr. 738473006

Onderzoek emissies afvalverbrandingsinstallaties Bijlagen bij het eindrapport

A.A. Sein, J.J. Sluij mers, E.J.H. Verhagen

maart 1989

(2)

2 -INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN Bijlage: pag 1- Samenstelling begeleidingscommissie 5 2. Begrippenlijst 7 3. Overzichten: 11 3.1 vuurhaardtemperatuur (gemiddeld) 3.2 standaarddeviatie vuurhaardtemperatuur 3.3 luchtfactor 3.4 Cd concentratie (11% O. droog) 3.5 Cu concentratie (11% O- droog)) 3.6 Pb concentratie (11% O- droog) 3.7 As concentratie (11% O- droog) 3.8 Zn concentratie (11% O droog) 3.9 Hg concentratie (11% O. droog) 3.10 stofconcentratie (11% 0„ droog) 3.11 PCDD concentratie (11% O» droog) 3.12 PCDF concentratie (11% O droog)

3.13 chloorfenolen concentratie (11% O. droog) 3.14 pentachloorfenol concentratie (11% O- droog) 3.15 hexachlooirbenzeen concentratie (11% O. droog) 3.16 C H concentratie (11% 0« droog)

X y 2. 3.17 NO concentratie (11% O- droog)

3.18 CO concentratie (11% O droog) 3.19 SO^ concentratie (11% O- droog) 3.20 Cl concentratie (11% O. droog) 3.21 F concentratie (11% O droog) 3.22 H^O concentratie (11% O. droog)

3.23 ROTEB CO-profiel en 02-profiel in vuurhaard 3.24 ROTEB PCDD concentratie (11% O droog) 3.25 ROTEB PCDF concentratie (11% O droog)

3.26 ROTEB vuurhaardtemperatuur (gemiddeld) versus PCDD concentratie (11% 0^ droog)

3.27 ROTEB vuurhaardtemperatuur (gemiddeld) versus PCDF concentratie (11% 0^)

(3)

3

-3.28 ROTEB CO versus PCDD concentratie (11% 0^ droog) 3.29 ROTEB CO versus PCDF concentratie (11% O- droog)

3.30 ROTEB standaarddeviatie CO versus PCDD concentratie (11% O-droog)

3.31 ROTEB standaarddeviatie CO versus PCDF concentratie (11% O droog)

3.32 ROTEB Cl" versus PCDD concentratie (11% O- droog) 3.33 ROTEB Cl' versus PCDF concentratie (11% O- droog)

3.34 ROTEB chloorfenolen versus PCDD concentratie (11% O droog) 3.35 ROTEB chloorfenolen versus PCDF concentratie (11% O droog) 3.36 ROTEB pentachloorfenol versus PCDD concentratie (11% 0_ droog) 3.37 ROTEB pentachloorfenol versus PCDF concentratie (11% O droog) 3.38 ROTEB hexachloorbenzeen versus PCDD concentratie (11% O droog)

(minus ROT 3)

3.39 ROTEB hexachloorbenzeen versus PCDF concentratie (11% O- draad) (minus ROT 3)

3.40 ROTEB H-O versus PCDD concentratie (11% 0„ droog) 3.41 ROTEB H O versus PCDF concentratie (11% 0_ droog)

3.42 AVR chloorfenolen versus PCDD concentratie. (11% 0„ droog) 3.43 AVR chloorfenolen versus PCDF concentratie (11% O- droog) 3.44 ROT 1 congeneerverdeling (%) in rookgas (macromonster) 3.45 ROT ,2 congeneerverdeling (%) in rookgas (macromonster) 3.46 ROT 3 congeneerverdeling (%) in rookgas (macromonster) 3.47 ROT 4A congeneerverdeling (%) in rookgas (macromonster) 3.48 ROT 4B congeneerverdeling (%) in rookgas (macromonster) 3.49 ROT 4C congeneerverdeling (%) in rookgas (macromonster) 3.50 ROT 5A congeneerverdeling (%) in rookgas (macromonster) 3.51 ROT 5B congeneerverdeling (%) in rookgas (macromonster) 3.52 ROT 6 congeneerverdeling (%) in rookgas (macromonster) 3.53 AVR 1.1 congeneerverdeling (%) in rookgas (Ströhlein monster) 3.54 AVR 1.2 congeneerverdeling (%) in rookgas (Ströhlein monster) 3.55 AVR 3.1 congeneerverdeling (%) in rookgas (Ströhlein monster) 3.56 AVR 3.2 congeneerverdeling (%) in rookgas (Ströhlein monster) 3.57 ALK 1.1 congeneerverdeling (%) in rookgas (Ströhlein monster) 3.58 ALK 1.2 congeneerverdeling (%) in rookgas (Ströhlein monster) 3.59 AVR 1.1 congeneerverdeling (%) in rookgas, macromonster 3.60 AVR 1.2 congeneerverdeling (%) in rookgas, macromonster

(4)

5

-Bijlage 1

Leden van de begeleidingscommissie

1. M. Adams secretaris

DGM, Directie Afvalstoffen

2. A. Bos vanaf mei 1987 VEABRIN

p/a AVR

3. P.J.G. Bruijkers vanaf juni 1985 Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

4. H.S. Buijtenhek (tot juni 1985) Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

5. F.H. Fransen ROTEB

6. M.B.M. Koopman (vanaf augustus 1985) DGM, Directie Lucht

7. H.A. Kruljt

Dienst Water en Milieu Provincie Zuid-Holland

8. D.H.A. Pos (vanaf mei 1987)

Provinciale Waterstaat van Noord-Holland

9. C. Russelman (tot mei 1987)

Provinciale Waterstaat van Noord-Holland

10. C.F. v.d.Schaaf voorzitter DGM, Directie Afvalstoffen

(5)

6

-11. A.A. Sein projectleiding (vanaf december 1984) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

12. J.J. Sluijmers (tot juni 1988)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

13. J. V. Tubergen projectleiding (tot december 1984) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

14. A.P.Vernimmen van juni 1985-mei 1987 Provinciale Waterstaat van Noord-Holland

15. R.C.C. Wegman

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

16. K. Winter (tot juni 1985)

Provinciale Waterstaat van Noord-Holland

17. J.A. V. Zorge

(6)

Begrippenlijst 7 -Bijlage 2 AVI Rookgassen Afvalverbrandingsinstallatie

Gassen die bij de verbranding vrijkomen,

Slak Vaste reststoffen, welke na verbranding overblijven

Electrofilteras Vaste reststoffen die met de rookgassen worden meegevoerd (vliegas) en door het electrofilter worden

afgescheiden

Vliegstof Fractie van vliegas die niet in een emlssiebeperkende techniek (zoals bijvoorbeeld een electrofilter) wordt afgescheiden en wordt meegevoerd naar de atmosfeer

Macromonster Vliegstofmonster dat verkregen is door afkoeling en speciale filtering van vliegstofbevattende rookgassen uit de schoorsteen over een lange periode.

De in de rookgassen aanwezige verbindingen zullen door de afkoeling voor het merendeel op het stof zijn gecondenseerd.

stedelijk afval Het begrip stedelijk afval wordt gebruikt als verzamelnaam voor huishoudelijke afvalstoffen, de probleemstoffen uit huishoudingen, het grof afval, veegvuil, marktafval, plantsoenafval, drijfvuil, bagger en putmodder en het kantoor-, winkel- en dienstenafval (Praktijkboek Milieu; Kluwer, Deventer)

m ind. Normaal kubieke meter droog gas; bij 101,3 kPa en 273° K.

(7)

8

-_ 3

mg : m i l l i g r a m ; 10 gram.

.6

^ig : microgram; 10 gram,

_ 9 ng : nanogram; 10 gram. . 1 2 pg : picogram; 10 gram. _ 15 fg : femtogram; 10 gram,

ppm : 1 op 1 miljoen deeltjes: bijv. 1 mg/kg

ppb : 1 op 1 miljard deeltjes: bijv. 1 Mg/1^6

ppt : 1 op 1 biljoen deeltjes: bijv. 1 ng/kg

TDI : Tolerable daily intake

Pb : Lood Hg : Kwik Cu : Koper Zn : Zink Cd : Cadmium LCgQ : Letale concentratie

: Concentratie waarbij 50% van de proefdieren sterft binnen 24 uur

Cl" : Chloride

Fluoride

NO : Stikstofoxyden x

(8)

9

-CO Koolmonoxyde

CO, Kooldioxide

EOCl

Zwaveldioxyde

Extraheerbaar organische gebonden chloor

C H X y

PVC

Koolwaterstoffen

Polyvinylchloride

PAK's Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

HCB Hexa chloorbenz een

PCB's Polychloorbifenylen

PCP Pentachloorfenol

PCDD £olychloordibenzo-p-dioxine

PCDF Polychloordibenzofuraan

PCDD-PCDF isomeren Groep dioxinen en furanen met een gelijk aantal chlooratomen op verschillende plaatsen aan de kern gesubstitueerd

PCDD-PCDF congeneren: Verbindingen uit de totale groep van resp. 75 PCDD's en 135 PCDF's

Precursor : Een tussenverbinding, in dit geval een verbinding waaruit PCDD's en PCDF's kunnen worden gevormd

(9)

10

-Aantal congeneren en isomeren PCDD en PCDF

aantal chlooratomen mono-di-' tri- tetra- penta- hexa- hepta- octa-1 2 3 4 5 6 7 8 PCDD 2 10 14 22 14 10 2 1 PCDF 4 16 28 38 28 16 4 1 75 135 1

:ix

Cl

PCDDs

PCDFs

(10)

12 -Bijlage 3.1

vuurhaardtemperatuur (geniddeld)

1200 T

1000

-

800-oC 600'

400

200

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AVR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4R 4C 5A 5B 6 1.1 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2

(11)

13 -Bijlage 3.2

standaarddev i at i e vuurhaardtenperatu ur

120 T

100 '

80 •

60

40

20 •

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.1 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2

(12)

14

-Bijlage 3.3

luchtfactor

din. loos

3-ROT 3-ROT 3-ROT 3-ROT 3-ROT 3-ROT 3-ROT 3-ROT 3-ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.11.23.13.21.11.2

(13)

- 15 - Bijlage 3.4

Cd c o n c e n t r a t i e ( l l X 02)

0 . 3 5 T

0.25

n g / m 3 i n d 0 . 1 5 0 . 0 5

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK 1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1 . 1 1 . 2 3 . 1 3 . 2 1 . 1 1 . 2

(14)

- 16 - Bijlage 3.5

Cu concentratie (llX 02)

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.11.23.13.21.11.2

(15)

- 17 - B i j l a g e 3.6

Pb concentratie (llX 02)

mg/n3 ind

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A BB 6 1.1 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2

(16)

18 -B i j l a g e 3 . 7

As c o n c e n t r a t i e ( l l X 02)

0 . 0 3 T

e.825+

0.82+

mg/n3 ind B . 8 1 5

-8.81+

8.885+

8

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1 . 1 1 . 2 3 . 1 3 . 2 1 . 1 1 . 2

(17)

19

-Bijlage 3.8

Zn c o n c e n t r a t i e ( l l X 0 2 )

1 2 T

18

ing/m3 i n d

6--ROT 6--ROT 6--ROT 6--ROT 6--ROT 6--ROT 6--ROT 6--ROT 6--ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1 . 1 1 . 2 3 . 1 3 . 2 1 . 1 1 . 2

(18)

20

-Bijlage 3.9

Hg c o n c e n t r a t i e ( l l X 0 2 )

mg/tn3 i n d

8 . 7 T 8 . 6 8 . 5 8 . 4 8 . 3 8 . 2 8 . 8

I

H 1 1 1 h

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1 . 1 1 . 2 3 . 1 3 . 2 1 . 1 1 . 2

(19)

21 -B i j l a g e 3.10

s t o f c o n c e n t r a t i e <11X 02)

3 8 8 T 258-2 0 0 tfig/mS i n d 150 -100 • 5 8

e

n I i m

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.1 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2

(20)

22 -Bijlage 3.11

PCDD concentratie (llX 02)

2 . 5 T

1.5

ug/m3 ind

8.5

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.11.23.13.21.11.2

(21)

23

-Bijlage 3.t2

PCDF c o n c e n t r a t i e ( l l X 0 2 )

Jig^n3 i n d

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.11.23.13.21.11.2

(22)

24

-Bijlage 3.13

chloorfenolen concentratie (llX 02)

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.11.23.13.21.11.2

(23)

25

-Bijlage 3.14

pentachloorfenol concentratie (llX 02)

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.1 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2

(24)

- 26 - Bijlage 3.15

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.1 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2

(25)

- 11 - Bijlage 3.16

CxHif concentratie (llX 02)

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.1 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2

(26)

- 28 - B i j l a g e 3.17

NOx c o n c e n t r a t i e ( l l X 02)

5 0 0

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1.11.23.13.21.11.2

(27)

- 29 - Bijlage 3.18

CO concentratie (llX 02)

ng^n3 ind

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A BB 6 1.11.23.13.21.11.2

(28)

- 30 - B i j l a g e 3.19

S02 c o n c e n t r a t i e ( l l X 02)

mg/m3 ind 2 0 8

-ROT -ROT -ROT -ROT -ROT -ROT -ROT -ROT -ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 56 6 1.1 1.2 3.1 3.2 1.1 1.2

(29)

- 31 - Bijlage 3.20

Cl- concentratie (llX 02)

3800-r

2580-

2000ng/m3 ind 1500

-1000

500

0

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A 5B 6 1 . 1 1 . 2 3 . 1 3 . 2 1 . 1 1 . 2

(30)

- 32 - Bijlage 3.21

F- concentratie (llx 02)

1 2 T

10

mg/n3 ind 6

-ROT -ROT -ROT -ROT -ROT -ROT -ROT -ROT -ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C BA 5B 6 1.11.23.13.21.11.2

(31)

- 33 - Bijlage 3.22

H20 concentratie (llX 02)

6 0 0 T

500-400

g/n3 ind

300-

200-100

ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT ROT AUR AUR AUR AUR ALK ALK

1 2 3 4A 4B 4C 5A SB 6 1.11.23.13.21.11.2

(32)

34 -•f

Bijlage 3.23

Uv^ÜD

V ',

co profiel vuurksrd finginu]

(33)

-- 35 -- Bijlage 3.24

ROTEB PCDD c o n c e n t r a t i e ( I I X 02)

2 . 5 T

1.5-ug^m3 ind

8 . 5

ROT 1 ROT 2 ROT 3 ROT

4A

ROT ROT ROT ROT ROT 6 4B 4C 5A BB

(34)

37 -Bijlage 3.26

ug/w3 ind

2.2

2

1.8

1.6

1.4

1.2-1

8.8

0.6

8.4

ROTEB vuurhaardtemperatuur (geniddeld) versus

PCDD concentratie (llX 02)

4C

588

680

788

- 6 4 B —I

680

oC

900

— I

1000

1100

(35)

- 43 - Bijlage 3.32

ROTEB Cl- versus PCDD concentratie (llX 02)

ug/n3 ind

2.2j

2

-

1.8-1.6- • 6

1.4-

1.21

8.8

8.6

-8.4

4C - 4B

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

688 888 1888 1280 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Cl- ng/^mS Ind

(36)

- 44 - Bijlage 3.33

ROTEB Cl- versus PCDF concentratie (llX 02)

ug/m3 ind

3.5j

3--

2.5-

2--

1.51

-

0.5-0

4B

H h

. 4C

H 1

600 880 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

Cl-

ng^n3

ind

(37)

- 45 - Bijlage 3.34

ug/m3 ind

2 . 2 T

2

1.8

1.6

1.4

1.2 • 2

1-8.8

8.6

8.4

ROTEB chloorfenolen versus PCDD concentratie

(IIX 02)

4C

. 4B

3 4 5 6 7

chloorfenolen ug/n3 ind

(38)

- 49 -

Bijlage 3.38

ROTEB hexachloorbenzeen versus PCDD

concentratie (llX 02) Cminus ROT 3)

ug/m3 ind

2 . 2 T

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

8.8

0.6

8.4

-- 40

8

8.5 1 1.5 2 2.5

hexachloorbenzeen ug/m3 ind

3.5

Opm.: De proef ROT 3 valt met 20,9 mg. texachloorbenzeen /m3 ind

buiten het kader van deze figuur.

(39)

- 50 - Bijlage 3.39

ug/m3 ind

3.5j

3-2.5

2 •

1.5-

1--8.5

8--8

ROTEB hexachloorbenzeen versus PCDF

concentratie (llX 02) (minus ROT 3)

4B

- 4C

+

8 . 5 1 1.5 2 2 . 5

hexach 1 oorbenzeen ug/'m3 ind

3 . 5

Opm.: De proef ROT 3 valt met 20,9 texachloorbenzeen /m3 ind buiten het kader van deze figuur.

(40)

- 55 - Bijlage 3.44

ROT 1 congeneerverdeling (X) in rookgas

40-r

(41)

- 56 - Bijlage 3.45

ROT 2 congeneerverdeling (X) in rookgas

60-r

5 0

4 0

X 3 0

-

2010

-T4CDD P5CDD H6CDD H7CDD 08CDD r4CDF P5CDF H6CDF H7CDF 08CDF

(42)

- 57 - Bijlage 3.46

ROT 3 c o n g e n e e r v e r d e l i n g (X) in r o o k g a s

4 0 X

(43)

- 58 - Bijlage 3.47

ROT 4A congeneerverdeling (X) in rookgas

(44)

- 59 - B i j l a g e 3.48

ROT 4B c o n g e n e e r v e r d e l i n g (X) i n r o o k g a s

38 X

2 5

2 8

X 1 5

1 8

-T4CDD P5CDD H6CDD H7CDD 08CDD

T4CDF P5CDF H6CDF H7CDF 08CDF

(45)

- 60 - Bijlage 3.49

ROT 4C congeneerverdeling (X) in rookgas

y.

(46)

- 61 - Bijlage 3.50

ROT BA c o n g e n e e r v e r d e l i n g (X) i n r o o k g a s

68-r

5 8

X 38

-T4CDD P5CDD H6CDD H7CDD 08CDD T4CDF PSCDF H6CDF H7CDF 08CDF

(47)

- 62 - Bijlage 3.51

ROT 5B congeneerverdeling (X) in rookgas

35-r

X

(48)

- 63 - B i j l a g e 3.52

ROT 6 c o n g e n e e r v e r d e l i n g (X) i n r o o k g a s

3 B T

2 5

28

X 1 5

10

-T4CDD PSCDD H6CDD H7CDD 08CDD T4CDF PSCDF H6CDF H7CDF 08CDF

(49)

- 64 - Bijlage 3.53

AUR 1.1 congeneerverdeling (X) in rookgas

(50)

- 65 - Bijlage 3.54

AUR 1.2 c o n g e n e e r v e r d e l i n g (X) in r o o k g a s

58 X

(51)

- 66 - Bijlage 3.55

AUK 3.1 congeneerverdeling (X) in rookgas

70X

X

(52)

67

-Bijlage 3.56

X 38

(53)

- 68 - Bijlage 3.57

(54)

- 69 - Bijlage 3.58

ALK 1.2 c o n g e n e e r v e r d e l i n g (X) in r o o k g a s

3 5 x

3 8

2 5

2 8 -X

15

1 8

-T4CDD PSCDD H6CDD H7CDD 08CDD

T4CDF PSCDF H6CDF H7CDF 08CDF

(55)

- 70 - Bijlage 3.59

AUR 1.1 congeneerverdeling (X) in rookgas

HACROMONSTER

35x

X

(56)

- 71 - Bijlage 3.60

AUR 1.2 c o n g e n e e r v e r d e l i n g (X) in r o o k g a s

tlACROnONSTER

35x

X

T4CDD PSCDD H6CDD H7CDD 08CDD T4CDF PSCDF H6CDF H7CDF 08CDF

(57)

- 72 - B i j l a g e 3,61

ROTEB PCDF v e r s u s PCDD c o n c e n t r a t i e ( l l X 0 2 )

ug/m3 ind

2.2x

2

-

1.8-

1.61.4

-

1.2-

1-8.8

8.6-+

8.4-8

8.B

1.5 2

+

PCDF ug/m3 ind

2.5

3.5

Verhouding PCDL/PCDF

ROTEB gem. 0.8

AVR gem. 0.3

Alkmaar gem. 0,7

(58)

73

-Bijlage 4

Emissiegrenswaarden volgens de Nederlandse richtlijn verbranden (febr 3

1985) en de Duitse TA Luft (1986) in mg/m bij 11% 0^ droog.

Richtlijn verbranden 50 3 -_ TA Luft 1986 50 2 100 500 100 HCl HF SO^ NO x CO Hg 0.1 0.2 (Hg + Cd) Cd 0.1 Zn + Pb 5 5 Stof 50 30 Koolstof 20

In Nederland is bovendien een verblijftijd van de verbrandingsgassen van 2 sec bij min. 800 C genoemd. De verbrandingsgassen moeten een minimale restconcentratie zuurstof van 6 vol. % bezitten.

De ontijzerde slak mag niet meer dan 6% onverbrand materiaal bevatten (op d.s.) en niet meer dan 2% verteerbaar materiaal.

Alleen in Zweden wordt een maximale emissie van dioxinen en furanen' genoemd:

3

0.1 ng/m 2,3,7,8,-TCDD equivalenten (bij 10% 0_) berekend naar de methode Eadon.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

'RRUKHW/DERUDWRULXPYRRU6WUDOLQJVRQGHU]RHNLVRSYHU]RHNYDQ$IGHOLQJ%H URHSHQHQ2SOHLGLQJHQYDQGH'LUHFWLH&XUDWLHYHHQ6RPDWLVFKH=RUJHHQRULsQWH UHQGH LQYHQWDULVDWLH YHUULFKW YDQ EHURHSHQ LQ

In  de  herfst  en  winter  lopen  veel  mensen  een       verkoudheid  of  griep  op.  Griep  en  verkoudheid    worden  veroorzaakt  door  virussen 

Voorbeelden van werktuigen die onder afwijkende omstandigheden moeten werken 1 Een trekker van 35 pk wordt per jaar 700 uren gebruikt voor vele

Door goede samenwerking met IKNL en de goede procedures van IKNL, zijn op heel korte termijn deze twee richtlijnen aangeboden en.. gewaardeerd op

● u toegang kunt krijgen tot alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die in het bezit zijn van de Waalse Overheidsdienst door een aanvraag in te dienen via

Als u het grof huishoudelijk afval niet zelf naar de milieustraat kunt brengen, kan Cure dit bij u thuis ophalen?. De kosten hiervoor bedragen € 40,- en moeten vooraf door u

Waarschuwing: oude medicijnen, batterijen en olie zijn

Het is belangrijk om het afval te scheiden, omdat dan uit oude ma- terialen nieuwe producten kunnen

Bewoners uit Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde betalen vastrecht en daarnaast een bedrag per geregistreerde afvallediging. Huishoudens uit de voormalige gemeente

In dit scenario wordt de inzameling van restafval per 2021 teruggebracht naar eenmaal per 8 weken, mocht hiermee de hoeveelheid restafval onvoldoende dalen dan wordt in 2024

Radioactief

Radioactief

[r]

• Invoering maatregel komst plasticbak voor heel Bergen kan naar verwachting budgetneutraal. • Verwachte besparing afvalstoffenbelasting bij uitrol in hele

• Afbouwregeling of andere vorm van compensatie nodig voor de verenigingen die geen inkomsten meer verkrijgen door het inzamelen van oud papier..

Uit het collegeprogramma 2006 – 2010 vloeit voort dat de huidige regeling van het twee maal per jaar gratis storten van tuinafval moet worden omgezet in een systeem waarin inwoners

Overwegende dat het wenselijk is om een nieuwe regeling inzake tarifering van grof afval op de milieustraat vast te stellen;.. gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en

Zu ihnen zählen unter anderem auch die juristischen Prozesse gegen ns-Täter, über die in Presse, Rundfunk und Fernsehen ausführlich berichtet wurde.. Der Befund einer

The impacts of the variables of peer pressure, anxiety, interpersonal trust and institutional trust on behavioural intention to use social media to communicate with the

Daarin vertelt de auteur het levensverhaal van zijn overgroot- vader, die als Hey man Coschman werd geboren maar vanaf zijn vijfentwintigste levensjaar als Heinrich Kossmann door

(b) Maatschappelijke doelen: in de huidige situatie worden verschillende afvalstromen hiervoor ingezet: papier voor het verenigingsleven, textiel voor goede doelen,

Besides the advancements in EBRT techniques and plastic surgical reconstructions, several improvements in the postoperative wound care are currently under investiga- tion to

Alle jonggehandicapten die voor 1 januari 2010 aanspraak hadden op een uitkering, behielden het recht op uitkering en vielen onder de (oude) Wajong, Het kabinet gaf namelijk