Gebruiksplan Covid-19 Ichthuskerk te Zoetermeer

Hele tekst

(1)

Gebruiksplan Covid-19 Ichthuskerk te Zoetermeer

Gemeente: Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord Betreft gebouw: Ichthuskerk, Parkdreef 258, 2724 EZ ZOETERMEER Versie: 6.0

Datum: 17 december 2020

(2)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 1 Versie 6.0. 17 december 2020

Versiebeheer

Versie Datum Status en werkzaamheden Auteur

0.1 28 mei 2020 Format PKN PKN

0.2 30 mei 2020 Alle input t/m 30 mei verwerkt Ronald de Jonge, Jaap Sneep

1.0 09 juni 2020 Vastgesteld in de vergadering van de Kleine Kerkenraad op 9 juni

Idem 2.0 15 juli 2020 Vastgesteld in de vergadering van de Kleine

Kerkenraad op 14 juli

Idem 3.0 13 oktober 2020 Gebruiksplan aangepast aan maatregelen

rijksoverheid van 28 september, de regionale noodverordening van 29 september, de adviezen van de PKN van 30 september en 5 oktober.

Vastgesteld in de vergadering van de Kleine Kerkenraad op 13 oktober

Idem

4.0 10 november 2020 Gebruiksplan aangepast aan maatregelen rijksoverheid van 3 en 6 november inzake tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown en de regionale noodverordeningen van 4 en 9 november, vastgesteld in de vergadering van de Kleine Kerkenraad op 10 november.

Idem

5.0 8 december 2020 Bij regionale noodverordening van 18 november zijn de maatregelen van 14 oktober weer van kracht geworden. Per 1 december is deze ver- ordening vervallen met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de ter uitvoering daarvan vastgestelde ministeriële regelingen. Wet en regelingen bevatten een vertaling van de noodverordening.

Idem

6.0 17 december 2020 Het Kabinet heeft op 14 december een harde lockdown afgekondigd die van kracht is vanaf 15 december tot en met (ten minste) 19 januari 2021. Het gebruiksplan is daarop aangepast.

Ronald de Jonge, Jaap Sneep

Het beheer van het gebruiksplan is een verantwoordelijkheid van het smal moderamen van de wijkkerkenraad. Aanspreekpunt is zijn voorzitter.

(3)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 2 Versie 6.0. 17 december 2020

1 Betekenis van het gebruiksplan

Inleiding

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft op 13 mei 2020 het “Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten” (verder genoemd: het protocol) beschikbaar gesteld.

Dit ter voorkoming van mogelijk verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) door gebruik van kerkgebouwen.

Het protocol, nadien op onderdelen gewijzigd en aangevuld, bevat adviezen en richtlijnen om op een verantwoorde wijze kerkdiensten te houden, zo mogelijk met gemeenteleden.

Onder een kerkdienst wordt tevens verstaan een viering, een trouw- en uitvaartdienst en een Top2000-dienst. De adviezen en richtlijnen zijn ook van toepassing op andere

bijeenkomsten al dan niet kerkelijk van aard. De wijzigingen zijn op 1 juni, 1 juli, 15 juli, 13 oktober en 4, 9 en 20 november 2020 en 15 december ingegaan.

De PKN adviseert de kerkenraden niet de grenzen op te zoeken van wat kan en mag.

Online vieringen worden om redenen van gezondheid en veiligheid beschouwd als een goed en verstandig alternatief.

Op 15 december heeft het moderamen verklaard dat het zich goed kan voorstellen dat gemeenten gedurende de lockdown periode van 15 december tot en met (ten minste) 19 januari 2021 de voorkeur geven aan online vieringen. Wanneer men er voor kiest om toch samen te komen, zoals tijdens de kerstdagen, dan kan dit met maximaal 30 mensen.

Het moderamen verwijst daarvoor naar de brief van de voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan de kerkgenootschappen van 15 december 2020.

Daaraan ligt ten grondslag de brief van de minister van justitie en veiligheid van gelijke datum.

De adviezen en richtlijnen zijn mede afkomstig van de overheid. Daartoe behoren onder andere de zogenoemde Basisregels voor iedereen en de richtlijnen van het RIVM over de te nemen hygiëne- en sanitaire maatregelen. Deze richten zich ook op mensen met een

kwetsbare gezondheid, aangeduid als de risicogroepen.

Grondslag van het gebruiksplan

Als een kerkenraad besluit om tijdens de coronacrisis naast de online kerkdiensten ook fysiek kerkdiensten en andere (kerkelijke) bijeenkomsten te houden, heeft de PKN aangegeven dat daarvoor een gebruiksplan behoort te worden vastgesteld. Dit is in de Ichthuskerk het geval. Om die reden heeft de wijkkerkenraad besloten het voorliggende gebruiksplan vast te stellen, in herziene versies. Het plan bevat de op de Ichthuskerk toegespitste uitwerking van de genoemde adviezen, richtlijnen en de noodverordeningen Covid-19 van de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden.

Ingaande 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 van toepassing en zijn de noodverordeningen vervallen. De door het Kabinet gegeven maatregelen zijn opge- nomen in ministeriële regelingen. Dit zijn: a) de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 - een neutrale vertaling van de regels die al in de noodverordeningen stonden, zoals de regel over 1,5 meter afstand houden - en b) de Regeling aanvullende mondkapjes- verplichtingen Covid-19.

De bepalingen in deze wet en de ministeriële regelingen worden geacht deel uit te maken van dit gebruiksplan, voor zover die op kerkgebouwen, dus ook onze Ichthuskerk, van toepassing zijn.

(4)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 3 Versie 6.0. 17 december 2020

Om een kerkdienst te mogen houden, behoren de aanwezigen een zitplaats te worden toegewezen, aangeduid als placeren. Er dient tussen de zitplaatsen een afstand van 1,5 meter te zijn. De kerkzaal van de Ichthuskerk heeft, gelet op deze norm, voor circa 100 personen een zitplaats.

Indien er sprake is van een fysieke kerkdienst met bezoekers, dan dienen deze zich vooraf aan te melden. Deze reservering is verplicht. Daarvan kan niet worden afgeweken. Aan de hand van specifieke triagevragen wordt nagegaan of de kerkgangers al dan niet

symptomen van COVID-19 vertonen. Dit is de gezondheidscheck.

Het begrip “gezamenlijk huishouden” is met het van kracht worden van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 vervallen. Vanaf 1 december 2020 geldt de definitie: personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn dan wel een voordeur delen. De veiligeafstandsnorm van 1,5 meter is in een dergelijke situatie niet van toepassing.

Samenzang in kerkdiensten

De PKN roept de kerken (ook) in haar adviezen dringend op af te zien van gemeentezang en zacht zingen. Inzet van maximaal 5 solisten in een zigzagopstelling van 1,5 meter is toegestaan. De afstand van de solist(en) ten opzichte van de andere kerkgangers dient minimaal 5 meter te zijn. Het is de kerkenraad die met inachtneming van het advies van het “1,5 meter-kerkzijn-team” daarover een beslissing neemt.

Mocht samenzang of zacht zingen weer zijn toegestaan, dan zal dit mede afhangen van het aantal bezoekers dat in één van de risicogroepen valt. Ook factoren als leeftijd, grootte en mogelijkheden van het goed kunnen ventileren en luchten van het kerkgebouw, spelen daarbij een rol. Tevens geldt het PKN-protocol “Zingen in de kerk” van 7 juli 2020 dat op 28 september 2020 is aangescherpt op basis van de RIVM-richtlijnen (zie hoofdstuk 2).

Zingen in groepsverband. Als gevolg van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 is het verbod op onder meer zingen in groepsverband per 1 december omgezet in een dringend advies om niet in groepsverband te zingen. Reden hiervoor blijft dat zingen een bron van besmetting is, ook als mensen de coronamaatregelen goed in acht nemen. Dit betekent dat wordt afgeraden om in groepsverband te zingen in koren. Uitzondering vormen kinderen tot en met 12 jaar. Zie ook het bericht van Koornetwerk Nederland van 30 november 2020.

Onderzoek in de Ichthuskerk naar de ventilatiemogelijkheden

De bevindingen en de conclusies zijn op hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 2. Deze dienen ter motivering van het besluit van de kerkenraad van 14 juli 2020.

Onze beheerders hebben met de rekenhulp op www.eerstehulpbijventilatie.nl beoordeeld of in de kerkzaal, de Chagallruimte en de bovenruimten verantwoord kan worden gezongen en door koren kan worden gerepeteerd. Daartoe zijn ook de ventilatoren op het dak van de Ichthuskerk en de ventilatiemogelijkheden in het gebouw geïnspecteerd.

Kinderopvang, kindernevendienst, basiscatechese en tienerdienst Hierop is van toepassing het protocol:

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in- coronatijd/(geactualiseerd op 4 november 2020).

Andere (kerkelijke) bijeenkomsten, zoals vergaderingen en toneeluitvoeringen Ook hiervoor gelden de genoemde algemene uitgangspunten en vereisten. De organisator van de bijeenkomst is verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving daarvan.

(5)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 4 Versie 6.0. 17 december 2020

Reikwijdte en actualisatie van het gebruiksplan

Het gebruiksplan geldt voor alle gebruikers van ruimten in en van de bij de Ichthuskerk behorende buitenruimten en wordt geactualiseerd indien daartoe aanleiding is. Het smal moderamen van de wijkkerkenraad is daarvoor verantwoordelijk met de voorzitter als aan- spreekpunt. Deze verantwoordelijkheid heeft eveneens betrekking op het informeren van allen die een taak hebben als beschreven in of voortvloeiende uit het gebruiksplan.

De wijkkerkenraad maakt de afspraken en neemt de besluiten met inachtneming van de opvatting en adviezen van het pastoresteam en het “1,5meter-kerkzijn-team”1. In beginsel neemt de voorzitter van de wijkkerkenraad het initiatief tot het bijeenkomen van deze gremia. Ook de leden hiervan kunnen dit doen.

Het gebruiksplan blijft van kracht zolang wet- en regelgeving en adviezen van de PKN dit noodzakelijk maken.

Vaststelling, inwerkingtreding en bekendmaking

De vaststelling van het geactualiseerde gebruiksplan van 17 december 2020 en de

inwerkingtreding daarvan per gelijke datum, betekenen dat het plan van 8 december 2020 niet meer van toepassing is.

De wijkgemeente is door middel van de zondags- en nieuwsbrief en publicatie op de website (www.pwzn.nl) geïnformeerd over het gebruiksplan. Het plan is ook in de

Ichthuskerk in te zien. Het gebruiksplan is ter kennisneming gestuurd naar de scriba van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zoetermeer.

Het gemeentebestuur van Zoetermeer wordt geacht op de hoogte te zijn van het gebruiksplan. Dit door dezerzijdse toezending van het plan aan de gemeentelijke wijkregisseur.

Zoetermeer, 17 december 2020.

De wijkkerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord,

J.L. Sneep, voorzitter R. Wessels (scriba a.i.)

1 Aan het “1,5meter-kerkzijn-team” nemen deel: de voorzitter van de wijkkerkenraad (trekker) en vertegenwoordigers van het pastoresteam, de wijkdiaconie, de wijkraad van kerkrentmeesters (beheerders), de taakgroep publiciteit en het kostersteam.

(6)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 5 Versie 6.0. 17 december 2020

2 Besluitvorming ten aanzien van het gebruiksplan

Besluitvorming wijkkerkenraad van 25 mei 2020

Het PKN-protocol van 29 mei 2020 geeft aan dat er maximaal 30 gemeenteleden (exclusief medewerkers) bij een kerkdienst aanwezig mogen zijn. Tot de medewerkers behoren de voorganger, de ouderling en diaken van dienst, de pianist/organist, de koster(s), de beameraar(s) en, indien aanwezig, de solist en de tolk gebarentaal.

Op zondag 14 juni is bij wijze van proef voor de eerste maal weer een kerkdienst gehouden met kerkenraadsleden en medewerkers tot een maximum van 30 personen. Tevens is besloten de samenzang, in afwachting van de uitkomsten van een extern onderzoek, nog niet toe te staan. Vooralsnog lijkt het zingen een mogelijke bron van besmetting te zijn.

Besluit wijkkerkenraad van 9 juni 2020 tot vaststelling van het gebruiksplan (versie 1.0)

Met de vaststelling van het gebruiksplan is voor iedere bezoeker van de Ichthuskerk, al dan niet kerkganger, duidelijk dat onze kerk de voorschriften en richtlijnen van de overheid en het PKN-protocol toepast en toeziet op de naleving daarvan.

Daarmee geven wij als kerk aan het belang te onderschrijven van de doelstellingen van het overheidsbeleid over de bescherming van de kwetsbare medemens en het voorkomen van overbelasting van de zorg. Dit is in lijn met het derde gezamenlijk Communiqué van Boeddhistische Unie Nederland, Hindoeraad Nederland, Contactorgaan Moslims en Overheid, alsmede Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (waarin ook de PKN is vertegenwoordigd) over versoepeling van de religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (juli 2020).

Voorts is besloten vanaf zondag 5 juli kerkdiensten met gemeenteleden te houden.

De diensten op 21 en 28 juni zijn online vieringen. De tweede helft van juni wordt gebruikt om de details van het gebruiksplan verder te regelen en uit te werken, mede aan de hand van de ervaringen op zondag 14 juni.

Besluit wijkkerkenraad van 14 juli 2020 tot vaststelling van het herziene gebruiksplan van 15 juli 2020 (versie 2.0)

De kerkenraad heeft op 14 juli kennisgenomen van de richtlijnen van het RIVM voor samenzang tijdens kerkdiensten en koorrepetities:

● Gezondheidscheck van de aanwezigen aan de hand van de triage-vragen;

● Verplichte registratie van kerkgangers, ook bij diensten met minder dan 100 mensen;

● Kerkgangers houden in beginsel minimaal 1,5 meter afstand van elkaar met de stoelen bij voorkeur in zigzagopstelling;

● Goede ventilatie van de ruimten gedurende 24 uur per dag is van wezenlijk belang;

● Regelmatig en afdoende luchten van de ruimte. Ramen, luiken of deuren worden zo tegen elkaar open gezet dat er een flinke luchtstroming of luchtcirculatie ontstaat.

In zijn vergadering van 14 juli heeft de kerkenraad een uitvoerige uiteenzetting gekregen over de uitkomsten van het onderzoek inzake de ventilatiemogelijkheden voor samenzang en koorrepetitie waarvan in hoofdstuk 1 sprake is.

(7)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 6 Versie 6.0. 17 december 2020

Deze uitkomsten laten zich als volgt omschrijven.

A. Samenzang is mogelijk:

● met 130 personen in de kerkzaal tijdens een reguliere kerkdienst van maximaal 1,5 uur en circa 24 minuten zang. Bedenk hierbij dat het aantal personen dat de dienst kan bijwonen, gelet op de norm van 1,5 meter, rond de 100 ligt (inclusief de

medewerkenden);

● met maximaal 34 personen en een voorganger in de Chagallruimte met een 1,5 meter opstelling tijdens een Chagallviering van maximaal 1 uur en 7 minuten zang.

B. Koorrepetitie:

● met maximaal 50 leden in de kerkzaal gedurende 45 minuten (= circa 30 minuten zang).

Vervolgens dient de zaal 20 minuten te worden gelucht waarna de repetitie kan worden voortgezet.

Na bespreking hiervan acht de kerkenraad de conclusie gerechtvaardigd dat hervatting van de samenzang en koorrepetities met ingang van 15 juli 2020 verantwoord is. Dit met inachtneming van hetgeen bij A en B is beschreven. Gewezen is op het advies van het RIVM van 30 juni 2020. Daaruit blijkt dat nog altijd niet duidelijk is welke rol de aerosolen spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Om die reden blijft behoedzaamheid, aldus het RIVM, geboden.

● De kerkenraad onderschrijft nadrukkelijk dit RIVM-advies. Op grond daarvan is besloten het aantal uit te nodigen kerkgangers voor een dienst in de kerkzaal voorlopig te stellen op 50 (exclusief de medewerkenden) en de samenzang en solozang met elkaar af te wisselen. We zingen op ingetogen wijze. Als te zijner tijd wordt besloten ook weer Chagallvieringen te houden, zal worden bepaald hoeveel personen in de gelegenheid worden gesteld de viering bij te wonen.

● Met deze opstelling zoekt de kerkenraad niet meteen de uiterste grens op van wat nog veilig kan. Bij de digitale aanmelding voor het bijwonen van een dienst in de kerkzaal en de viering in de Chagallruimte wordt men geattendeerd op de triage-vragen. Dat vindt nogmaals plaats bij binnenkomst in de kerk.

● De beheerders van de Ichthuskerk overleggen met de besturen van de koren over het aantal koorleden dat op een verantwoorde wijze aan de repetitie kan deelnemen.

Voorts is op 14 juli 2020 besloten weer de mogelijkheid te bieden van:

● het verzorgen van de Bijbellezing door de lector;

● kinderopvang, kindernevendienst en tienerdienst;

● koffiedrinken na de kerkdienst.

In beginsel is de ingangsdatum van deze onderdelen van ons kerkzijn eveneens 15 juli 2020. Er kunnen redenen zijn een latere datum te hanteren. Zie hiervoor meer specifiek het vervolg van het gebruiksplan. Op de kinderopvang, de kinderneven dienst en de tienerdienst is het protocol van toepassing zoals benoemd in hoofdstuk 1.

(8)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 7 Versie 6.0. 17 december 2020

Besluit wijkkerkenraad van 13 oktober 2020 tot vaststelling van het herziene gebruiksplan van 13 oktober 2020 (versie 3.0)

De kerkenraad heeft kennisgenomen van de maatregelen van de rijksoverheid van

28 september, de noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden van 29 september en de adviezen van de PKN van 30 september en 5 oktober. Deze gelden vooralsnog tot en met het einde van oktober.

De kerkenraad heeft de navolgende besluiten genomen.

● Uitgangspunt is en blijft dat bij de besluitvorming over de maatregelen en de adviezen de kerkenraad niet de grenzen opzoekt van hetgeen is toegestaan.

● De viering van de Maaltijd van de Heer op 25 oktober zal plaatsvinden op de wijze zoals die is vermeld onder 5.4.1. van het gebruiksplan. Het voornemen van de wijkkerkenraad van 28 september om de Maaltijd van de Heer te vieren op de wijze van de Oosterkerk verdraagt zich bij nader inzien niet met de geldende coronamaatregelen waaronder de verplichte placering en het streven beweging in de kerkzaal zoveel mogelijk te beperken.

● Het maximum aantal kerkgangers dat een dienst kan bijwonen is vastgesteld op 30 personen. Volgens de PKN worden onder personen verstaan: volwassenen. Daarbij worden niet meegeteld: a) de medewerkenden; b) de kinderen in de basisschoolleeftijd en c) de tieners. Zij zijn slechts voor korte tijd in de kerkzaal aanwezig. Eenmaal per 14 dagen is er kindernevendienst, basiscatechese en tienerdienst.

● Bij de vaststelling van het genoemde aantal kerkgangers is rekening gehouden met de waargenomen uitingen in de samenleving over de mogelijkheden die de kerken wordt geboden in relatie tot hetgeen is toegestaan voor het merendeel voor niet-kerkelijke samenkomsten en activiteiten.

● De medewerkenden zijn vermeld in de zondagsbrief of op het liturgieblad.

● Samenzang en zacht zingen zijn vooralsnog niet toegestaan. De medewerking van een solist (maximaal 5 solisten) blijft mogelijk. Hij/zij houdt ten minste 5 meter afstand van de gemeenteleden. De solist of de zanggroep neemt plaats rechts op het liturgisch centrum, gezien vanuit de kerkzaal.

● De responsies, het Onze Vader en het Amen na de zegen kunnen worden uitgesproken.

● Tijdens het lopen in de kerk draagt iedereen een mondkapje d.w.z. bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk. Tijdens de viering zelf kan het kapje worden afgedaan. Ook de ambtsdragers dragen bij het lopen aan het begin en het einde van de dienst een mondkapje, maar niet als zij van of naar het liturgisch centrum gaan of daarop een rol hebben.

● Allen houden zich voorts strikt aan:

- de 1,5 meter norm;

- het van tevoren reserveren (= de verplichte registratie);

- de placering d.w.z. dat bij binnenkomst een vaste zitplaats wordt aangewezen;

- de gezondheidscheck, d.w.z. het beantwoorden van vragen of sprake is van symptomen van het coronavirus;

- het desinfecteren van de handen in de hal van de kerk.

● Kerkgangers die zich niet tevoren hebben aangemeld kunnen in beginsel de kerkdienst niet bijwonen. Dat kan alsnog indien kort voor aanvang van de dienst blijkt dat er minder dan 30 mensen aanwezig zijn. Zij zullen nadrukkelijk worden gevraagd zich voortaan wél aan te melden.

● Indien in een kerkdienst een afkondiging van overlijden is, worden voor de naaste familieleden enkele stoelen vrijgehouden.

(9)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 8 Versie 6.0. 17 december 2020

● Voor een uitvaartdienst geldt volgens de rijksoverheid niet het maximum van

30 personen. Het aantal personen dat maximaal aanwezig kan zijn bij een uitvaartdienst wordt bepaald door de 1,5 meter norm. Ook hier geldt dat niet de grens wordt

opgezocht wat formeel is toegestaan.

● Dit houdt in dat in de kerkzaal van de Ichthuskerk ongeveer 100 personen (excl. de medewerkenden) een uitvaartdienst kunnen bijwonen. Verplicht zijn (zo mogelijk) het reserveren, het placeren en de gezondheidscheck aan de hand van de triagevragen.

● Voor de uitvaartdienst gelden dezelfde (overige) regels als voor de reguliere kerkdienst.

● Als de condoleance ook in de Ichthuskerk plaatsvindt, zijn hiervoor dezelfde regels als voor de uitvaartdienst van toepassing.

● Het aantal aanwezigen in een huwelijksdienst is maximaal 30 (excl. medewerkenden).

Voor het overige gelden daarbij dezelfde regels als voor een reguliere kerkdienst.

● Op het gebruik van de kerkzaal door R.E.A.P. Church op zondagmiddag zijn dezelfde bepalingen van toepassing die gelden voor onze wijkgemeente.

● Er wordt zeer terughoudend omgegaan met het elkaar ontmoeten in vergaderingen en bijeenkomsten. Het advies is dit zoveel als mogelijk digitaal te realiseren tenzij fysiek contact wezenlijk is.

● De inloop van Open Ichthus op woensdagmorgen kan blijven doorgaan. Dit met

inachtneming van wet- en regelgeving, maatregelen en adviezen van de rijksoverheid.

● Met de koren die in ons kerkgebouw repeteren en met de overige huurders/gebruikers van de ruimten in ons kerkgebouw, worden/zijn vanuit beheer specifieke afspraken gemaakt. Deze zijn gebaseerd op de daarvoor geldende maatregelen van de

rijksoverheid en de bepalingen in de noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden.

Besluit wijkkerkenraad van 10 november 2020 tot vaststelling van het herziene gebruiksplan van 10 november 2020 (versie 4.0)

De kerkenraad heeft kennisgenomen van de maatregelen van de rijksoverheid van 3 en 6 november inzake de tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown. Ook van de nood- verordeningen van de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden van 4 en 9 november en de adviezen van de PKN van 4 november. Deze gelden vooralsnog tot en met 18

november.

De kerkenraad heeft het navolgende overwogen.

Het Kabinet heeft de oproep gedaan zoveel mogelijk thuis te blijven en niet-noodzakelijke reizen te vermijden. Dit om het aantal besmettingen met het coronavirus zo snel mogelijk te laten dalen.

Besproken is wat deze oproep betekent voor de kerkdiensten en andere kerkelijke en niet- kerkelijke bijeenkomsten/vergaderingen/activiteiten. Afschalen naar minder dan 30 kerk- bezoekers (excl. medewerkers) of dit aantal handhaven omdat het, juist in deze tijd, zo belangrijk is dat mensen fysiek in een dienst bij elkaar kunnen komen als bron van hoop, licht en uitzicht in deze onzekere en zorgvolle omstandigheden.

Besloten is te kiezen voor het laatste. Dit betekent dat maximaal 30 mensen op zondag- morgen in de kerkzaal de kerkdienst kunnen bijwonen. Dit aantal is exclusief de op het liturgieblad vermelde medewerkers. Daarbij is meegewogen dat de PKN geen aanleiding heeft gezien aanvullende c.q. nieuwe adviezen en/of richtlijnen te geven voor de

kerkdiensten. De kerkenraad is evenwel van oordeel dat het passend is om in de geest van de rijksmaatregelen het aantal medewerkenden aan een dienst (weer) te verminderen.

(10)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 9 Versie 6.0. 17 december 2020

Ook is nogmaals de noodzaak benadrukt de reeds bestaande maatregelen en genomen besluiten strikt na te leven en deze waar nodig te wijzigen en/of aan te vullen.

De besluiten (reeds mededeling van gedaan in de zondagsbrief van 8 november).

● Het aantal medewerkers wordt (weer) beperkt. Dit houdt in dat de ouderling en de diaken de bijbellezing verzorgen (in plaats van de lector), er geen collectant is en dat de bloemengroet wordt verzorgd door de ouderling van dienst (aankoop en bezorgen na de dienst).

● Alle kinderen in de basisschoolleeftijd die de kindernevendienst bezoeken en de tieners voor de tienerdienst gaan na aankomst bij de kerk rechtstreeks naar hun ruimten. Kort vóór de zegen komen zij allen in de kerkzaal voor het ontvangen van de zegen. Voor hen zijn zitplaatsen beschikbaar.

● De tieners (vanaf 13 jaar) dragen bij het lopen een mondkapje. Zij kunnen het mondkapje afdoen wanneer zij zitten.

● Kerkelijke bijeenkomsten, vergaderingen en activiteiten worden zoveel mogelijk online gehouden, tenzij fysiek bij elkaar komen zeer wezenlijk is.

● In verband met de regels die gelden voor de groepsgrootte, kan de inloop op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur geen doorgang vinden.

● Bij het napraten op het kerkplein dient de groepsgrootte van maximaal 2 personen van verschillende huishoudens in acht te worden genomen.

● Vanuit beheer worden afspraken gemaakt met externe gebruikers van zaalruimten, waaronder de koren. Er is sprake van een zangpauze van twee weken voor de

repeterende koren met meer dan twee personen of één huishouden (zie Protocol van Koorwerk Nederland van 4 november 2020).

Benadrukt zijn de bestaande maatregelen en genomen besluiten.

● De 1,5 meter norm.

● Het van tevoren reserveren (verplichte registratie).

● De placering (iedereen wordt bij binnenkomst een vaste plaats in de kerk toegewezen).

● De gezondheidscheck (het beantwoorden van vragen of sprake is van symptomen van het coronavirus).

● Het desinfecteren van de handen met gel in de hal van de kerk.

● Geen samenzang. Medewerking van een solist of een zanggroep is mogelijk.

● Tijdens het lopen in de kerk, d.w.z. bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk, draagt iedereen een mondkapje. Gedurende de viering zelf kan het kapje worden afgedaan.

● Ook de ambtsdragers dragen bij het lopen aan het begin en het einde van de dienst een mondkapje, maar niet als ze van of naar het liturgisch centrum gaan of op het centrum een rol hebben.

● Geen koffie en thee in de kerk en op het kerkplein.

Besluit wijkkerkenraad van 8 december 2020 tot vaststelling van het herziene gebruiksplan van 8 december 2020 (versie 5.0)

De wijkkerkenraad heeft kennisgenomen van de inwerkingtreding ingaande 1 december 2020 van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. De maatregelen om het coronavirus tegen te gaan worden niet meer in een noodverordening beschreven maar in ministeriële regelingen, zoals de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19. Deze regeling bevat een neutrale vertaling van de regels die al in de noodverordeningen stonden, zoals de regels over afstand houden. De wet geldt voor drie maanden maar de werkingsduur kan worden verlengd.

(11)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 10 Versie 6.0. 17 december 2020

Op basis hiervan en met inachtneming van de adviezen van het “1,5meter-kerkzijn-team”

heeft de wijkkerkenraad de navolgende besluiten genomen.

● De bepalingen in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en de daarop gebaseerde

ministeriële regelingen zijn van toepassing op dit gebruiksplan, voor zover die betrekking hebben op kerkgebouwen. Het begrip “gezamenlijk huishouden” is met het van kracht worden van deze wet vervallen. Vanaf 1 december 2020 geldt de definitie: personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn dan wel een voordeur delen. De veiligeafstandsnorm van 1,5 meter is in een dergelijke situatie niet van toepassing.

● Uitgangspunt blijft het besluit van de wijkkerkenraad om niet meer dan 30 volwassenen (excl. medewerkers vermeld op liturgieblad) tot de kerkdienst toe te laten. Kinderen in de basisschoolleeftijd en tieners worden niet meegeteld. Daarbij is overwogen dat zij maar voor korte tijd in de kerkzaal zijn (tot aan het kindermoment) en omdat het voor hen belangrijk is om het contact met de kerk zoveel mogelijk in stand te houden. Op de website en de zondagsbrief wordt de noodzaak van het tevoren aanmelden blijvend beklemtoond. Met dit besluit wordt binnen de grens gebleven van hetgeen is toegestaan (we zoeken niet “de randen op”).

● Voor huwelijks- en uitvaartdiensten in de kerk geldt het maximum aantal personen van 30 niet. Om redenen van veiligheid en gezondheid spreken we echter af dat voor een huwelijks- en uitvaartdienst in de kerkzaal maximaal 50 zitplaatsen beschikbaar zijn.

Daarmee doen wij recht aan het aantal toe te laten bezoekers van de reguliere

kerkdienst en ook aan het bijzondere karakter van een huwelijks- en een uitvaart-dienst.

De 50 zitplaatsen zijn bestemd voor familie en door de familie uitgenodigde gasten.

Medewerkers aan de dienst en, voor zover het een uitvaartdienst betreft, het personeel van de uitvaartonderneming behoren niet tot de 50 personen. Vanuit de familie wordt voorafgaand aan de dienst een overzicht gemaakt van de namen en

bereikbaarheidsgegevens van de familie en de gasten die de dienst bijwonen. Het zich houden aan het aantal van maximaal 50 aanwezige personen en het beschikbaar zijn op de dag van de uitvaart van het overzicht, zijn nadrukkelijk verantwoordelijkheden van het bruidspaar of de familie. Indien de naleving daarvan niet dan wel onvoldoende wordt toegezegd, dan heeft dit tot gevolg dat de huwelijks- of uitvaartdienst niet in de

Ichthuskerk kan worden gehouden en zal moeten worden uitgeweken naar een door het bruidspaar of de familie zelf gekozen locatie. De voorganger bespreekt het voor-gaande met het bruidspaar dan wel familie en/of uitvaartverzorger.

● Voor het veilig kunnen ondertekenen van de kaartgroet na de dienst, wordt op de sta- tafel desinfecterende gel gezet.

● Vanaf zondag 29 november verzorgt de lector weer de bijbellezing, wordt de bloemen- groet door een gemeentelid verzorgd en is ook de collectant weer in functie. Zij worden ook vermeld op het liturgieblad.

● Marga Verbeek en Ronald de Jonge bespreken de organisatie van de kindernevendienst en de tienersdienst tijdens de Advents- en Kerstperiode.

● In de Adventsperiode is er iedere zondag kindernevendienst. Normaal gesproken zijn er dan meer gezinnen in de kerk. Om ook andere gemeenteleden de mogelijkheid te bieden een dienst bij te wonen, worden de ouders gevraagd niet samen te komen. Om dezelfde reden wordt deze vraag ook aan de partner van een medewerker gesteld.

● Herbevestigd wordt het besluit tijdens de kerkdienst niet te zingen (ook niet zacht zingen). Wel zijn een gesproken acclamatie en medewerking van solist(en) mogelijk. Er wordt naar gestreefd de inzet van een zanggroep te beperken tot maximaal 5 personen met een minimale afstand van 5 meter ten opzichte van de overige kerkgangers.

● Ook na 1 december worden de bestaande afspraken over het gebruik van het mond- kapje gehandhaafd.

(12)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 11 Versie 6.0. 17 december 2020

● De bijeenkomsten van Open Ichthus op dinsdagmiddag, de inloop op woensdagmorgen (echter zonder lunch) en de maandelijkse ouderengesprekskring (ongeveer 11 deel- nemers) kunnen plaatsvinden. Het is voor het welzijn van de oudere gemeenteleden heel wezenlijk om elkaar juist nu te kunnen blijven ontmoeten. Dat kant kan op een veilige manier binnen de geldende overheidsmaatregelen: maximaal 30 personen per

zelfstandige ruimte (= een aparte zaal). Vanzelfsprekend gelden ook de voorwaarden:

registratie van namen en bereikbaarheidsgegevens, gezondheidscheck, treffen van hygiënemaatregelen, placering en de 1,5meter norm. Uitgangspunt is dat men zeer attent is op mogelijke corona-gerelateerde klachten. Bezoekersstromen van en naar die zalen moeten gescheiden zijn.

● Viering van de Maaltijd van de Heer op 3 januari 2021. Met instemming van de

wijkdiaconie zal de viering met brood en druivensap gehouden worden op de ingetogen en veilige wijze zoals die in de Protestantse Gemeente Benthuizen plaats vindt. Gebruik zal worden gemaakt van de bekertjes uit de Oosterkerk. Er zijn ook afspraken gemaakt over de inrichting van de kerkzaal.

● De noodzaak wordt onderkend om via de contactpersonen de diverse afspraken over

“hoe te handelen”, nog eens onder de aandacht te brengen.

● Als gevolg van de nieuwe wet is het verbod op onder meer zingen in groepsverband per 1 december omgezet in een dringend advies om niet in groepsverband te zingen. Reden hiervoor blijft dat zingen een bron van besmetting is, ook als mensen de coronamaat- regelen goed in acht nemen. Dit betekent dat wordt afgeraden om in groepsverband te zingen in koren. De kerkenraad volgt dit advies, hetgeen betekent dat repeteren niet is toegestaan. Uitzondering daarop zijn kinderen tot en met 12 jaar. Dit besluit is derhalve van betekenis voor de verhuur van ruimten aan de zangkoren. Zie in dit verband het bericht van Koornetwerk Nederland van 30 november 2020.

● Alle voorgaande besluiten/afspraken gelden, voor zover aan de orde, ook voor de bijeenkomsten van REAP en Refect, alsmede voor de overige gebruikers.

Besluit wijkkerkenraad van 17 december 2020 tot vaststelling van het herziene gebruiksplan van 17 december 2020 (versie 6.0)

Inleiding

Het Kabinet heeft op 14 december een harde lockdown afgekondigd als gevolg van het zeer grote aantal besmettingen dat ons brengt in de situatie die wij in maart en april hebben gekend. De op 14 december genomen maatregelen gelden vooralsnog tot en met 19 januari 2021. Er zijn geen (nieuwe) maatregelen getroffen specifiek voor kerken, gebedshuizen en andere religieuze organisaties. De tot 14 december voor hen geldende richtlijnen en wet- en regelgeving blijven dan ook van kracht.

Wél heeft het Kabinet (zie ook de brief van de minister van justitie en veiligheid van 15 december) een zeer dringend beroep op de kerken gedaan om alle vieringen in de

aanloop naar en rond de Kerst en zolang de huidige maatregelen gelden, digitaal te houden en fysieke bijeenkomsten tot een minimum te beperken. Dit in het belang dat we samen het coronavirus eronder krijgen, hetgeen een inspanning van ons allen vergt, aldus het Kabinet.

De voorzitter van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) sluit zich in zijn brief aan de kerkgenootschappen van eveneens 15 december aan bij de oproep van het Kabinet.

Het aangescherpte advies van het CIO luidt: Blijf zoveel mogelijk thuis en woon de kerk- diensten via de digitale middelen bij. In het geval er toch fysieke bijeenkomsten worden gehouden (met name tijdens de komende feestdagen) laat dan maximaal 30 personen toe met inachtneming van de reeds bekende richtlijnen van het RIVM.

(13)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 12 Versie 6.0. 17 december 2020

Ofschoon de kerken het grondwettelijke recht hebben kerkdiensten naar eigen inzicht in te richten, ook in deze coronatijd, is het CIO van mening dat dit recht de kerken niet ontslaat van het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid in het licht van de huidige coronacrisis en zich waar mogelijk solidair verklaren met de gehele samenleving die de beperkingen ervaart van dit moment.

Het moderamen van de PKN geeft in zijn verklaring van 15 december aan dat hij zich goed kan voorstellen dat gemeenten gedurende de lockdown periode de voorkeur geven aan online vieringen. Wanneer kerken er voor kiezen om toch samen te komen, bijvoorbeeld tijdens de kerstdagen, dan kan dit met maximaal 30 personen. De PKN geeft de

kerkenraden bij de te nemen beslissing als overweging mee het advies van de voorzitter van het CIO van 15 december.

Tevens geeft het moderamen als aandachtspunt mee daarbij mee te wegen welk signaal de gemeente, als onderdeel van de samenleving, afgeeft als zij er voor kiest om open te

blijven. Het moderamen benadrukt dat de kerk méer is dan kerkdiensten alleen. Het is de roeping van de kerk om aandacht te hebben en te blijven houden voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Wat kan de gemeente tijdens deze harde lockdown betekenen voor mensen die eenzaam zijn en/of hulp nodig hebben?

Advisering aan en besluitvorming door de wijkkerkenraad

Het voorgaande is, voor zover toen reeds bekend, besproken in het digitale overleg van de voorzitter van de wijkkerkenraad en het pastoresteam op maandagavond 14 december. De bevindingen zijn aan de orde gekomen in het eveneens digitale overleg van het “1,5meter- kerkzijn-team” op dinsdagavond 15 december.

De adviezen/bevindigen, beschreven in een gezamenlijk verslag, zijn spoedheidshalve per e-mail van 16 december aan de kerkenraadsleden voor akkoord en ter besluitvorming

voorgelegd. Op basis van de ingekomen reacties kan worden vastgesteld dat de wijk- kerkenraad unaniem heeft ingestemd met de navolgende besluiten. Daarvoor geldt als uitgangspunt:

“We buigen mee met de samenleving die deze maatregelen krijgt opgelegd en nemen geen uitzonderingspositie in als kerkelijke gemeenschap. Voor de beeldvorming naar de

samenleving is dit ook een logische stap”.

● Met ingang van zondag 20 december tot en met (in ieder geval) zondag 17 januari 2021 zijn voor de kerkdienst uitsluitend de meest noodzakelijke medewerkers fysiek

aanwezig. Dit zijn de predikant/voorganger, de ouderling, de diaken, de organist/pianist, de solist, de tolk gebarentaal (zo mogelijk), de beameraar en de koster. Bij een

bijzondere kerk-dienst is enige uitbreiding toegestaan bijvoorbeeld voor muzikale ondersteuning.

● Alle medewerkenden worden vermeld op het liturgieblad. Hun namen zijn vermeld op de lijst met medewerkers (zie 8.1. van het gebruiksplan; actiehouder: Marja Frericks).

Marja zorgt er voor dat de dienstdoende koster deze lijst in zijn/haar bezit heeft en de aanwezigen daarop “afvinkt”. Het is niet uit te sluiten dat van de zijde van handhaving controle hierop wordt uitgeoefend.

● Onze gastvrouwen/gastheren (verwelkomers) hebben derhalve voorlopig geen taak. Dit geldt ook voor de lectoren. De bijbellezingen worden verzorgd door ouderling en/of diaken danwel door de voorganger.

● Kindernevendienst (incl. basiscatechese) en tienerdienst worden digitaal verzorgd. Er is geen kinderopvang.

(14)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 13 Versie 6.0. 17 december 2020

● De collecten zijn uitsluitend digitaal. De melkbussen hebben in ieder geval tot aan het einde van de harde lockdown geen functie. Er is dan ook geen collectant nodig. De diaken blijft de collectezakken wel tonen tijdens de mededeling van de ouderling van dienst over de bestemming van de collecten.

● De ouderling van dienst verzorgt weer de aankoop van de bloemengroet, voor zover dit uiteraard als gevolg van de sluiting van winkels door de lockdown mogelijk is.

Desgewenst kunnen de kosten bij de penningmeester van onze wijkgemeente, Bert de Jong, worden gedeclareerd.

● Afspraken over de komende diensten en vieringen; via kerkomroep te volgen met uitzondering van jongerenkerstnach(t) voor alle generaties.

- De kinderkerstviering met musical op 24 december om 19.00 uur vindt in de kerkzaal in besloten kring plaats.

- De jongerenkerstnach(t) voor alle generaties vanuit de Chagallruimte is vanaf 22.00 uur uitsluitend digitaal te volgen. De inlogcode moet via www.pwzn.nl van tevoren worden aangevraagd.

- De kerstmorgendienst op 25 december is om 11.00 uur. De dienst van 09.00 uur vervalt; dit wordt aangegeven op een dia in de beamerpresentatie. Medewerking van een zanggroep van zes personen. Danielle Horneman bespeelt de dwarsfluit. Zij staat op het liturgisch centrum. Jan van Vliet is pianist en dirigent. De precieze plek van de zanggroep in de kerkzaal wordt nader besproken.

- Op zondagmiddag 27 december om 17.00 uur is de Top-2000 dienst.

- Oudejaarsvesper op donderdag 31 december om 19.30 uur.

- De nieuwjaarsdienst op 3 januari met het gehele pastoresteam en de viering van de Maaltijd van de Heer. Deze is voor de wijze van vieren afgestemd met de wijkdiaconie en voldoet aan de coronamaatregelen.

- De diensten op 20 en 27 december (waaronder de kerstchallenge voor de tieners) en 10 en 17 januari zijn “gewone” vieringen.

- De Chagallviering op 10 januari wordt geheel digitaal vormgegeven.

● Vanaf zondag 20 december zal (tijdelijk) de lichtjesboom weer in de kerkzaal worden opgesteld. De voorganger licht tijdens de dienst het gebruik daarvan toe.

● Het kabinet heeft ook een bepaalde ruimte voor ontmoeting gelaten: de buurt- en wijk- centra blijven open. In dat licht zullen de bijeenkomsten van Open Ichthus op dinsdag- middag en de woensdagmorgen-inloop van Open Ichthus doorgaan. Halte 2717 zal vanaf 21 december weliswaar naar jaarlijks gebruik 2 weken dicht zijn, maar is daarna ook weer open voor inloop. Op deze manier hopen we een plek te blijven waar je terecht kunt als het allemaal te stil wordt of te onrustig in jezelf. Uiteraard wordt er ook dan nauwlettend op toegezien dat de coronamaatregelen ten volle worden nageleefd.

● Bij dit alles blijft het persoonlijke pastoraat de prioriteit behouden van de leden van het pastoresteam. Als zij met een luisterend oor, met gebed en/of met stilte, iets voor mensen, al dan niet gemeentelid, kunnen betekenen, laat het hen of een

kerkenraadslid weten.

● R.E.A.P. Church heeft uitsluitend een kerstviering op 20 december. Gerard Jansen neemt contact met hen op en zal hen informeren over onze besluiten gedurende de periode van harde lockdown. Hij zal hen daarbij nadrukkelijk verzoeken onze gedragslijn ten aanzien van de kerkdiensten te volgen. Daarbij wordt hen tevens ten zeerste ontraden na de dienst met elkaar te eten, hetgeen hun voornemen is. Het verzoek is inmiddels gedaan.

● Kerkelijke vergaderingen worden online gehouden of uitgesteld. Uitsluitend in uitzonderlijke gevallen kan fysiek worden samengekomen.

(15)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 14 Versie 6.0. 17 december 2020

● Blijkens de brief van de minister van justitie en veiligheid van 15 december 2020 geldt voor kerkelijke uitvaartdiensten nog steeds dat maximaal 100 personen aanwezig mogen zijn. Dit is in lijn met het kerkenraadsbesluit van 8 december om voor de Ichthuskerk, uitgaande van 100 personen, een maximum van 50 aanwezigen aan te houden. Voor de nadere onderbouwing en uitwerking wordt verwezen naar de besluitvorming van de kerkenraad van 8 december 2020, pagina 10, van dit gebruiksplan.

● Bij huwelijksdiensten mogen nog steeds maximaal 30 personen aanwezig zijn.

● Het blijft erg belangrijk een ieder, zo nodig, nadrukkelijk te wijzen op het grote belang de maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus op te volgen. Spreek elkaar hier op aan!!

(16)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 15 Versie 6.0. 17 december 2020

Inhoud

Versiebeheer ... 1

1 Betekenis van het gebruiksplan ... 2

2 Besluitvorming ten aanzien van het gebruiksplan ... 5

3 Doel en functie van dit gebruiksplan ... 17

Doelstelling in het algemeen ... 17

Functies van dit gebruiksplan ... 17

Fasering ... 17

Algemene afspraken ... 17

4 Gebruik van het kerkgebouw ... 18

Kerkdiensten op een zondag ... 18

Gebruik kerkzaal ... 18

4.2.1 Opstelling stoelen in de kerkzaal ... 18

4.2.2 Capaciteit in de anderhalvemeter-situatie ... 18

4.2.3 Zalen: normale en aangepaste capaciteit ... 19

5 Concrete uitwerking ... 20

Gerelateerd aan het gebouw ... 20

5.1.1 Parkeren ... 20

5.1.2 Entree van het kerkgebouw ... 20

5.1.3 Welkom kerkgangers ... 20

5.1.4 Gebruik garderobe en desinfecteren van de handen ... 21

5.1.5 Gebruik van het mondkapje ... 21

5.1.6 Kaartgroeten, voorbedenboek en garderobe ... 21

5.1.7 Keuken ... 21

5.1.8 De Toewending ... 21

5.1.9 Begeleiding kerkgangers in de kerkzaal ... 22

5.1.10 Toiletgebruik ... 22

5.1.11 Verlaten van de kerkzaal en het kerkgebouw ... 22

5.1.12 Koffiedrinken en ontmoeten ... 22

5.1.13 Gebruik andere ruimtes ... 23

5.1.14 Kerkklok ... 23

5.1.15 Inrichting liturgisch centrum (gezien vanuit de kerkzaal) ... 23

Hygiëne, reinigen en ventileren ... 24

5.2.1 Hygiëne ... 24

5.2.2 Reinigen ... 24

5.2.3 Ventilatie ... 24

5.2.4 Reinigingsplan ... 24

Calamiteit ... 25

Gerelateerd aan de samenkomst ... 26

(17)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 16 Versie 6.0. 17 december 2020

5.4.1 Gebruik van de sacramenten ... 26

5.4.2 Samenzang en acclamaties ... 26

5.4.3 Collecteren ... 26

5.4.4 Kinderopvang, kindernevendienst, basiscatechese en tienerdienst .... 27

Aanmelden voor kerkdiensten ... 28

5.5.1 Informeren ... 28

5.5.2 Online aanmelden ... 28

5.5.3 Verzenden bevestigingen ... 28

5.5.4 Lijst met bevestigde aanmeldingen ... 29

5.5.5 Welkom kerkgangers ... 29

5.5.6 Overzicht medewerkers kerkdienst en checklist schoonmaken ... 29

5.5.7 Bezoekers van 70 jaar of ouder of met een kwetsbare gezondheid ... 29

Taakomschrijvingen ... 29

5.6.1 Beamerteam ... 29

5.6.2 Organist/pianist ... 29

Tijdschema ... 30

6 Besluitvorming, communicatie en beheer ... 31

Besluitvorming ... 31

Communicatie kerkgangers ... 31

Communicatie naar de diverse groepen medewerkers ... 32

6.3.1 Ouderling van dienst ... 32

6.3.2 Diaken van dienst ... 32

6.3.3 Organist / pianist ... 32

6.3.4 Beameraar ... 32

6.3.5 Koster ... 32

6.3.6 Gastvrouw / gastheer ... 32

6.3.7 Tolk gebarentaal ... 33

6.3.8 Lector ... 33

6.3.9 Medewerker kinderopvang ... 33

6.3.10 Medewerker kindernevendienst en basiscatechese ... 33

6.3.11 Medewerker tienerdienst ... 33

6.3.12 Medewerker koffiedienst ... 33

7 Overige (kerkelijke) vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten ... 34

Algemene voorwaarden ... 34

Bijeenkomsten anders dan kerkdiensten ... 34

8 Bijlagen ... 35

Lijst met medewerkers ... 35

Checklist schoonmaak ... 36

(18)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 17 Versie 6.0. 17 december 2020

3 Doel en functie van dit gebruiksplan

Doelstelling in het algemeen

Met dit gebruiksplan draagt de wijkkerkenraad bij aan:

● het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aan kan. Ook als kerk nemen we daarin nadrukkelijk onze

verantwoordelijkheid;

● het beschermen van de meest kwetsbare mensen. Het maken van goed doordachte keuzes is een vorm van naastenliefde als wezenlijk aspect van ons kerkzijn;

● volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

Functies van dit gebruiksplan

● Beschrijving van de inrichting, organisatie en procedures tijdens de diverse fases van de coronacrisis;

● Informatiedocument voor de gemeenteleden die een rol hebben bij het voorbereiden en organiseren van de kerkdiensten en andere (kerkelijke) bijeenkomsten;

● Basisdocument voor de communicatie met alle betrokkenen binnen en buiten de wijkgemeente (incl. huurders van zalen);

Dit plan is gepubliceerd op onze website (www.pwzn.nl) en ligt ter inzage in de Ichthuskerk. De wijkkerkenraad is hierop aanspreekbaar voor de leden van onze wijkgemeente en andere gebruikers. Ook voor externen, zoals de burgemeester en de wijkregisseur van de gemeente Zoetermeer (als contactpersoon voor politie en

handhaving) en de veiligheidsregio Haaglanden.

Fasering

Voor de fasering in organisatie en besluitvorming als bedoeld in 3.2 wordt verwezen naar de hoofdstukken 1 en 2.

Algemene afspraken

Ontmoeting, nabijheid en gastvrijheid zijn wezenlijke kenmerken van ons kerkzijn. Om hieraan ook tijdens de coronacrisis invulling te geven, houdt iedereen die in ons gebouw is zich aan de volgende voorwaarden en afspraken:

● De veiligeafstandsnorm van 1,5 meter; deze geldt niet tussen mensen die op hetzelfde adres woonachtig zijn of een voordeur delen;

● mensen die ziek of verkouden zijn wordt dringend verzocht om thuis te blijven, samen met anderen die op hetzelfde adres woonachtig zijn of een voordeur delen;

● iedereen, wel of geen gemeentelid, is van harte welkom in de kerk. Maar, hij/zij dient zich wel af te vragen of het verantwoord is de kerkdienst te bezoeken en/of aan een andere activiteit of samenkomst deel te nemen. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid daarin een beslissing te nemen en daarbij rekening te houden met de gezondheid en veiligheid van de anderen;

● de kerkdiensten en andere (kerkelijke) bijeenkomsten/activiteiten zijn zo ingericht dat organisatie, routing en hygiënemaatregelen voldoen aan wet- en regelgeving, richtlijnen van het RIVM en adviezen van de PKN.

(19)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 18 Versie 6.0. 17 december 2020

4 Gebruik van het kerkgebouw

Kerkdiensten op een zondag

Er wordt op zondagmorgen om 10.00 uur in de kerkzaal een kerkdienst gehouden. Er vindt periodiek om 12.00 uur in de Chagallruimte een interactieve Chagallviering plaats.

Maatregelen van het Kabinet kunnen aanleiding geven het besluit te nemen dat uitsluitend medewerkers aan de kerkdienst fysiek de dienst kunnen meemaken. Daarvan wordt tijdig via de bekende kanalen mededeling gedaan.

Kerkdiensten zijn elke week online te volgen via www.kerkomroep.nl. Als men de dienst rechtstreeks wenst te volgen, kan het zijn dat de capaciteit beperkt is. Dit is op een later tijdstip waarschijnlijk niet het geval.

Gebruik kerkzaal

4.2.1 Opstelling stoelen in de kerkzaal

De kerkzaal bestaat uit een vlakke, gelijkvloerse ruimte waarbij gebruikt wordt gemaakt van losse stoelen die aan elkaar kunnen worden geschakeld. De stoelen kunnen op iedere gewenste afstand van elkaar worden geplaatst.

4.2.2 Capaciteit in de anderhalvemeter-situatie

In de kerkzaal zijn 350 stoelen aanwezig: 100 gekleurde en 250 witte stoelen. Er staan normaal gesproken 285 stoelen opgesteld in een wisselende samenstelling van kleuren.

De helft van de stoelen is voorzien van een leuning.

Tijdens de coronacrisis wordt uitsluitend gebruik gemaakt van los van elkaar staande stoelen met leuningen. Dit vereenvoudigt het schoonmaken na afloop van de kerkdienst.

Op basis van het maximum aantal kerkgangers en medewerkers dat voor de kerkdienst is vastgesteld, wordt een gelijk aantal stoelen met leuning op juiste afstand in zigzag-

opstelling van elkaar gezet. Hierbij wordt rekening gehouden met de 1,5 meter norm, voldoende afstand van de looproutes, de bereikbaarheid van de vluchtroutes en de elementen die mogelijk voor het liturgisch centrum zijn geplaatst. Voor onverwachte gasten zijn enkele stoelen meer neergezet.

Aan de hand van de aanmeldingen wordt bepaald hoeveel kerkgangers op hetzelfde adres wonen en/of een voordeur delen. Het aantal naast elkaar te zetten stoelen wordt hierop afgestemd.

De gegevens hiervoor zijn op vrijdagavond bekend en worden gedeeld met het dienst- doende kostersteam en de gastvrouw/gastheer. De kosters verzorgen op zondagochtend de opstelling van de stoelen.

Voor de kinderen van de kindernevendienst en de basiscatechese en voor de tieners van de tienerdienst alsmede voor de leiding worden stoelen in het achterste deel van de kerkzaal klaargezet. Zij nemen hier kort vóór de zegen plaats als ze terugkomen uit hun eigen ruimtes.

(20)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 19 Versie 6.0. 17 december 2020

4.2.3 Zalen: normale en aangepaste capaciteit

Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik

Kerkzaal Kerkdienst met 285 zitplaatsen 30 zitplaatsen (= excl. medewerkers).

De kinderen in de basisschoolleeftijd en de tieners komen met de leiding kort vóór de zegen in de kerkzaal.

Zitplaatsen zijn beschikbaar.

Rembrandtruimte (consistorie)

Predikant, ouderling, diaken en leiding kinderneven- dienst, basiscatechese en tienerdienst

Werkplek kerkelijk werker

Idem aan normaal gebruik

Toewending (Stiltecentrum)

Moment van bezinning Idem aan normaal gebruik

Chagallruimte Kindernevendienst voor 15 kinderen en 2 begeleiders

Koffiedrinken voor en na de kerkdienst Chagallviering

Kindernevendienst voor 15 kinderen en 2 begeleiders

Chagallviering

Zalen boven Diverse functies Tijdens de diensten: basiscatechese en

tienerdienst Kerkplein Ontmoeting en afhankelijk van de

weersomstandigheden koffiedrinken na de kerkdienst.

Geen koffiedrinken na de kerkdienst.

Bij napraten geldt een groepsgrootte van maximaal 2 personen van

verschillende woonadressen of die een voordeur delen.

(21)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 20 Versie 6.0. 17 december 2020

5 Concrete uitwerking

Gerelateerd aan het gebouw

5.1.1 Parkeren

Parkeren van auto’s vindt plaats op de gebruikelijke wijze rondom de kerk.

Fietsen kunnen uitsluitend aan de voorzijde van de kerk op het kerkplein worden geplaatst.

De fietsenstalling aan de achterzijde is afgesloten.

5.1.2 Entree van het kerkgebouw

De kerkgangers kunnen uitsluitend via de voordeur het kerkgebouw in. Beide deuren zijn geheel geopend, zodat de kerkgangers geen deurkrukken behoeven aan te raken.

De achteringang van het kerkgebouw (incl. fietsenstalling en binnenplaats) is gesloten.

5.1.3 Welkom kerkgangers

De kerkgangers worden welkom geheten door een gemeentelid dat de rol vervult van gastvrouw of gastheer. Hij of zij is herkenbaar aan de batch “Welkom”. Het verwelkomen is in de hal direct na de voordeur.

De gastvrouw of gastheer vraagt de bezoeker onder welke naam hij of zij zich heeft aangemeld en vinkt de naam/namen af.

Mensen die zich niet vooraf hebben aangemeld mogen de kerkdienst bijwonen voor zover het maximum aantal vastgestelde en aanwezige kerkgangers niet wordt overschreden.

Het is niet de bedoeling dat de triagevragen hardop worden gesteld. Dit is ook niet nodig omdat de kerkgangers reeds met deze vragen bekend zijn door middel van de e-mail of anderszins waarin hun aanmelding voor de kerkdienst is bevestigd.

De gastvrouw of gastheer attendeert iedere kerkganger op het bord met daarop de triagevragen:

● Had u één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?

● Hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies.

● Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

● Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

● Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

● Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

De gastvrouw of gastheer vraagt aan iedere kerkganger of deze één of meerdere vragen met ‘ja’ moet beantwoorden. Bij een ‘ja’ geeft de gastvrouw of gastheer de kerkganger aan dat de kerkdienst helaas niet kan worden bijgewoond, gevolgd door het verzoek naar huis te gaan. Dit geldt ook voor de andere huisgenoten.

(22)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 21 Versie 6.0. 17 december 2020

Hiervan wordt aantekening gemaakt op de lijst met bevestigde aanmeldingen. Bij verschil van opvatting is de mening van de ouderling van dienst doorslaggevend.

Is het antwoord op alle vragen “nee”, dan kan de kerkganger de hal verder binnengaan.

Hiervan wordt door de gastvrouw of gastheer aantekening gemaakt op de genoemde lijst met bevestigde aanmeldingen.

De gastvrouw / gastheer attendeert de kerkganger op het gebruik van het de mondkapje.

5.1.4 Gebruik garderobe en desinfecteren van de handen

De gastvrouw of gastheer geeft aan dat eerst de jas in de garderobe kan worden

opgehangen. Daarna wordt gevraagd de handen te desinfecteren met de handgel op de sta-tafel (bevat minimaal 70% alcohol). Hierbij wordt ook de 1,5 meter ten opzichte van de andere kerkgangers aangehouden.

De gastvrouw of gastheer geeft aan dat het in de kerkzaal kouder kan zijn dan anders door de extra ventilatie, zodat het raadzaam kan zijn de jas mee te nemen of aan te houden.

5.1.5 Gebruik van het mondkapje

● Met uitzondering van de kinderen tot en met 12 jaar, gebruikt iedereen bij het lopen een mondkapje. Indien gewenst, kan het mondkapje worden afgedaan als we gaan zitten.

● Het mondkapje wordt gedragen vanaf het binnenkomen in de hal tot aan de zitplaats in de kerkzaal en weer bij het verlaten van de kerkzaal tot buiten.

● Voorganger en overige medewerkers dragen een mondkapje als zij voor de dienst door de kerk lopen.

● Voorganger en ambtsdragers hebben bij het binnenkomen van de kerkzaal een

mondkapje voor. Uitzondering: voor het lopen van, naar en op het liturgisch centrum door voorganger, ouderling, lector en diaken bij het tonen van de collectezakken.

● Bij de bevestiging van de aanmelding is de vraag vermeld om van thuis een mondkapje mee te nemen.

● Op de sta-tafel in de hal staat een doos met mondkapjes.

5.1.6 Kaartgroeten, voorbedenboek en garderobe

De kaartgroeten en het voorbedenboek liggen op twee sta-tafels achter in de kerkzaal. De kerkgangers kunnen de kaarten tekenen en desgewenst een voorbede opnemen in het voorbedenboek. Ook na afloop van de dienst kunnen de kaartgroeten worden getekend.

Dan is desinfecteren van de handen noodzakelijk met de op de sta-tafel aanwezige handgel.

De diaken legt het voorbedenboek kort voor de voorbeden op de katheder van de predikant.

5.1.7 Keuken

Het aantal personen in de keuken wordt tot een minimum beperkt. De keuken is om hygiënische redenen in beginsel alleen toegankelijk voor de koster en degene die de bloemengroet verzorgt.

5.1.8 De Toewending

De Toewending is vanaf 09.00 uur geopend om een kaarsje aan te steken. Hiervoor zijn beide deuren geheel geopend.

(23)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 22 Versie 6.0. 17 december 2020

5.1.9 Begeleiding kerkgangers in de kerkzaal

Eén van de kosters vangt in de kerkzaal de kerkgangers op. De koster geeft de looproute in de kerkzaal aan en wijst de stoelen aan die gebruikt mogen worden (= de placering). Dit op basis van de lijst met bevestigde aanmeldingen.

De kosters zijn herkenbaar aan de batch met de tekst “koster en naam van de koster”.

Zij letten er ook op dat de kerkgangers niet te lang in de hal blijven.

5.1.10 Toiletgebruik

Het verzoek aan de kerkgangers is het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum te beperken.

De kerk beschikt over zeven toiletten. Bij de ingang is een mindervaliden-toilet, op de gang een cluster van twee dames- en twee herentoiletten. Op de eerste verdieping bevinden zich twee genderneutrale toiletten, maar die zijn tijdens de coronacrisis niet beschikbaar.

Bij kerkdiensten is alleen het mindervalidentoilet direct naast de ingang in gebruik.

Reinigingsdoekjes zijn in de toiletruimten aanwezig voor het afnemen van deurklinken en toiletbrillen.

Op ieder toilet hangt de mededeling dat de deksel van het toilet dient te worden gesloten alvorens door te spoelen. Dit ter voorkoming van verspreiding van virussen door aerosolen.

De in gebruik zijnde toiletten worden na iedere kerkdienst, samenkomst of activiteit schoongemaakt (zie daarvoor het reinigingsplan).

5.1.11 Verlaten van de kerkzaal en het kerkgebouw

Aan het einde van de kerkdienst stellen de predikant, ouderling en diaken zich achter in de kerkzaal op met onderling minimaal 1,5 meter afstand. Zij groeten de kerkgangers met een buiging, knik of met de hand op het hart.

Eén van de kosters begeleidt de kerkgangers bij het rij voor rij verlaten van de kerkzaal.

Dit om een clustering van mensen binnen 1,5 meter afstand van elkaar bij de uitgang van de kerkzaal en in de hal te voorkomen.

De ouderling van dienst geeft hierover onder “mededelingen” uitleg.

5.1.12 Koffiedrinken en ontmoeten

In verband met de maximale groepsgrootte van maximaal 2 personen van verschillende woonadressen of die voordeuren delen, wordt voorlopig geen uitvoering gegeven aan het besluit van de kerkenraad van 14 juli 2020 tot ontmoeting en koffiedrinken op het

kerkplein na de kerkdienst, het zogenaamde “weersafhankelijk koffie- en theedrinken”.

Mocht het weer mogelijk zijn, dan geldt het volgende. De ouderling van dienst en de koster(s) bepalen voorafgaand aan de dienst gezamenlijk of het koffiedrinken al dan niet buiten op het kerkplein kan plaatsvinden. Tijdens “de mededelingen” doet de ouderling van dienst hiervan mededeling.

Als het koffiedrinken buiten kan plaatsvinden, staan de koffie en thee in de hal in bekertjes ingeschonken. Deze nemen de kerkgangers mee naar buiten. Als koffiedrinken buiten niet mogelijk is, is er geen koffiedrinken.

(24)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 23 Versie 6.0. 17 december 2020

Voor wat betreft het binnen koffiedrinken en ontmoeten, wordt bezien op welke wijze dit op een verantwoorde wijze kan.

Het elkaar ontmoeten op het kerkplein, zonder koffie/thee, is uiteraard mogelijk mits de 1,5 meter norm strikt wordt nageleefd en dit niet leidt tot overlast voor de omwonenden.

5.1.13 Gebruik andere ruimtes

De Chagallruimte wordt gebruikt voor de kindernevendienst (groepen 1 tot en met 5 van de basisschool) en voor de Chagallviering.

Een ruimte op de verdieping is in gebruik voor de kinderopvang. Andere ruimten op de verdieping worden gebruikt voor de basiscatechese (groepen 6, 7 en 8 van de basisschool) en de tienerdienst (U2-ruimte).

5.1.14 Kerkklok

De kerkklok wordt tijdens een reguliere kerkdienst of viering onder het uitspreken van het

“Onze Vader” geluid. Voor een trouw- en rouwdienst kunnen andere gebruiken gelden.

5.1.15 Inrichting liturgisch centrum (gezien vanuit de kerkzaal)

● Links de lezenaar met de Bijbel; hier worden het welkom, de Bijbellezing(en) en de mededelingen gedaan.

● Katheder in het midden; hier staat de voorganger gedurende de dienst.

● Katheder en lezenaar staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd.

● De solist gebruikt de microfoon aan de rechterzijde op het liturgisch centrum. De positie is in overeenstemming met het protocol van de Koepelorganisatie Koornetwerk

Nederland van 7 juli 2020, gebaseerd op het RIVM-advies van 30 juni 2020, en het Protocol/aanvullende richtlijnen voor de Koorsector van 3 oktober en 4 november 2020.

● Degene die de bloemengroet verzorgt zet de bloemen op het liturgisch centrum. Dit kan ook door de koster worden gedaan.

● Indien de kaarsenboom die normaal gesproken in de Toewending staat, onderdeel is van de liturgie, wordt deze voor het liturgisch centrum geplaatst.

Indien de lezenaar of katheder door meerdere personen wordt gebruikt, is het verzoek deze niet aan te raken. Het verdient aanbeveling dat de lector de eigen Bijbel gebruikt.

(25)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 24 Versie 6.0. 17 december 2020

Hygiëne, reinigen en ventileren

5.2.1 Hygiëne

Algemene richtlijnen voor bezoekers:

● Geen handen schudden.

● Regelmatig handen wassen en/of gebruik maken van de desinfecterende handgel.

● Geen voorwerpen, zoals een telefoon, met andere personen delen.

5.2.2 Reinigen

Desinfecteren is vooral nodig op plekken waar veel ziekteverwekkers kunnen zijn, zoals in een ziekenhuis. Bovendien kunnen desinfectiemiddelen bij verkeerd gebruik schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Het desinfecteren van het kerkgebouw is niet nodig.

Ook bij “gewoon” schoonmaken met water, zeep of een allesreiniger worden

ziekteverwekkers verwijderd en worden oppervlakken goed schoon, zoals deurgrepen, stoelleuningen en liturgisch meubilair. Voorbeelden van schoonmaakmiddelen zijn schoonmaakdoekjes, zeep of allesreiniger.

Er zijn schoonmaakmiddelen voor het liturgisch meubilair en de armleuningen van de stoelen. Ook de organist/pianist en de beameraar gebruiken deze middelen.

5.2.3 Ventilatie

Van toepassing is het PKN-protocol “Zingen tijdens de kerkdienst” van 7 juli 2020 en de daaraan ten grondslag liggende adviezen van onder meer het RIVM. Zie ook de

hoofdstukken 1 en 2.

De kerkzaal en de Chagallruimte worden automatisch ten minste één uur voor, tijdens en na de kerkdienst maximaal geventileerd. Na afloop worden tijdens het schoonmaken van de ruimten ook de (nood)deuren zoveel mogelijk open gezet.

5.2.4 Reinigingsplan

Naast de reguliere wekelijkse schoonmaak op vrijdag (of zaterdag) wordt het volgende reinigingsplan toegepast. Op zondagmorgen verleent ook een medewerker van het cleanteam haar/zijn medewerking.

Ruimte Wanneer Door wie Opmerking

Kerkzaal (eredienst) Na de dienst Koster(s) en cleanteam Cleanteam conform planning

Kerkzaal

(woensdagmorgen) Na ieder gebruik Gastvrouw/gastheer De Toewending Na ieder gebruik Gastvrouw/gastheer Op zondag: koster(s) Chagallruimte Na ieder gebruik Gastvrouw/gastheer

c.q. huurder Op zondag

kindernevendienst team

Keuken Na ieder gebruik Beheerder

Rembrandtruimte Na ieder gebruik Gastvrouw/gastheer Op zondag: koster(s) Ruimte kinderopvang Na ieder gebruik Op zondag medewerker

kinderopvang

Ruimte basis catechese Na ieder gebruik Op zondag medewerker kinderopvang

U2 ruimte Na ieder gebruik Op zondag medewerker tienerdienst

Toiletten Voor en na gebruik Gastvrouw/gastheer Zondag: cleanteam Bij verhuur: Beheerder

Cleanteam conform planning

(26)

Gebruiksplan Ichthuskerk Zoetermeer 25 Versie 6.0. 17 december 2020

Calamiteit

Daaronder wordt verstaan het onwel worden van een kerkganger of bezoeker. Om hulp te kunnen verlenen, kan aan de 1,5 meter norm niet worden voldaan. Om toch bescherming van de hulpverlener(s) mogelijk te maken zijn mondkapjes en latex handschoenen

beschikbaar. Deze liggen in de kast van de antependia in de Rembrandt-ruimte.

Er dienen twee mondkapjes over elkaar heen te worden gedragen om een maximale bescherming te bieden. Mondkapjes en latex handschoenen worden na gebruik direct weggegooid.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :