MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT. Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal. Vastgesteld: Voorzitter:

Hele tekst

(1)

MOOI NOORD- HOLLAND

ADVISEURS

OMGEVINGSKWALITEIT

Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bloemendaal Vastgesteld:

Commissie Bloemendaal Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 5

Voorzitter:

Vergaderdatum 24-09-2020 Vergaderlocatie Online via

MicrosoftTeams

Secr. Arch:

Aanwezig dr. Freek Schmidt (voorzitter); ir. Anke Zeinstra (architectlid); Egon Kuchlein (architectlid); Andre Bosma (plantoelichter); Elske de Boer (plantoelichter); Cindy Schipper (plantoelichter); Robin Bakker (plantoelichter); Mariska Paulussen (plantoelichter); Paul Schaapman (plantoelichter monumenten); Willy Meekes (coördinator);

Bezoekers -architect, inzake Huijghens Backerlaan 2 Bloemendaal -architect, inzake Rijperweg 9 Bloemendaal

-architect, inzake Bloemendaalseweg 70 - Zomerzorgerlaan 50 Bloemendaal -architect, inzake Rijperweg 4 Bloemendaal

1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 2 200076 Bouwadres Huijghens Backerlaan 2

Soort bouwwerk Individuele woning Provinciaal monument

Omschrijving gevelwijziging aan de noordwestgevel Aanvrager

Architect

Welstandsnota Bloemendaalse Park/Duin en Daal Code gemeente 626438

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan grote

com.

Bevindingen 02-07-2020

1.Bloemendaalse Park/Duin en Daal

Het betreft een villa, aangewezen als Provinciaal monument, ontworpen door de architecten J. Th. J. Cuypers en J. Stut in 1909. De villa is gebouwd in de sobere, ongepleisterde baksteenarchitectuur naar voorbeeld van de Engelse villastijl.

Aan de noordwest gevel worden op begane grond niveau twee ramen gewijzigd in openslaande deuren en tevens worden de nogal forse dakkapellen in de kap verkleind en aangepast. De dakkapel in het voorgeveldakvlak (noordoost) wordt in hoogte verkleind en nu boven de knik geplaatst, de dakkapel aan de achtergevel (zuidwest) wordt vernieuwd. De dakkapellen in de zuidoost en noordwest gevel komen te vervallen en worden vervangen door twee kleine dakkapellen in elk dakvlak.

In het interieur blijft de structuur grotendeels in tact.

De profilering van de openslaande deuren wordt uitgevoerd als bestaand, voorzien van Wiener Sprosse beglazing.

De commissie heeft geen bezwaar tegen het aanpassen van de dakkapellen en het veranderen van het raamkozijn in de achtergevel. Echter, een restauratieve en conserverende houding is in de regel uitgangspunt bij een monument.

Daarom dient de detaillering uitgevoerd te worden overeenkomstig en passend bij het monument. Dit is nog onvoldoende het geval, als voorbeeld van bezwaar wordt

(2)

genoemd het toepassen van Wiener Sprosse en de beoogde detaillering van de rollagen en onderdorpels.

De commissie ziet graag een overkoepelende visie op het monument tegemoet, waarin de ingrepen worden gemotiveerd en de aanpassingen in het interieur meer inzichtelijk worden gemaakt.

Advies 02-07-2020 Niet akkoord, nader overleg Mon. Advies 02-07-

2020

Niet akkoord, nader overleg

grote com.

Bevindingen 10-09-2020

Er is een toelichting aanwezig van de restauratieve aanpak waaruit blijkt dat de woning gerestaureerd wordt.

Ten opzichte van de eerdere behandeling zijn de dakkapellen aangepast, deze worden nu overeenkomstig bestaand uitgevoerd. Het vergroten van de ramen (doortrekken van ramen naar deuren) in de westgevel is komen te vervallen. Ook de kozijnen blijven grotendeels behouden, deze worden ingevuld met dubbel glas voorzien van Wiener Sprosse.

De commissie constateert dat de restauratieve aanpak duidelijk zichtbaar is en is positief.

Aandachtspunten zijn het toepassen van de dubbele beglazing met Wiener Sprosse en de aanpassingen in het interieur.

Om het beoogde dubbele glas met Wiener Sprosse op de voorgelegde manier te plaatsen lijkt het noodzakelijk om het raamhout en kalf te vervangen. De commissie adviseert monumentenglas toe te passen zodat het bestaande raamhout en kalf behouden kunnen blijven.

Voor wat betreft de aanpassingen in het interieur vraagt de commissie zich af hoe de aanpassingen worden gedetailleerd.

Concluderend verzoekt de commissie om overleg met de architect om de noodzaak van de gekozen oplossingen duidelijk te maken.

De aanvraag wordt, in afwachting van een overleg, aangehouden.

Advies 10-09-2020 Aanhouden Mon. Advies 10-09-

2020

Aanhouden

Bevindingen 24-09-2020

De architect is bij de planbehandeling aanwezig om de uitwerking van de vensters en de beoogde wijzigingen in het interieur toe te lichten.

Na overleg adviseert de commissie het bestaande kalf te behouden en op te dikken, in het bovenlicht gelaagd glas van 9mm in de bestaande roeden te plaatsen en onder het kalf dubbelglas in nieuw (verdikt) raamhout toe te passen. De oorspronkelijke detaillering aan de buitenzijde wordt hersteld.

Voor wat betreft de plaatsing van de profiellat bij de binnenwand geeft de architect aan dat het beeld niet wijzigt.

Concluderend gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag, tenzij de uitwerking van de vensters wordt uitgevoerd zoals besproken.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en monumenten criteria

Advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande opmerking wordt voldaan Mon. advies Niet akkoord tenzij aan bovenstaande opmerking wordt voldaan

2 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 200119 Bouwadres Rijperweg 9 Bloemendaal

Soort bouwwerk Individuele woning Provinciaal monument

Omschrijving Het veranderen van de uitbreiding Aanvrager

Architect

Welstandsnota 1.Bloemendaalse Park/Duin en Daal

(3)

Code gemeente 686677

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan Bevindingen

24-09-2020

1.Bloemendaalse Park/Duin en Daal

Het betreft een Provinciaal monument: Villa Lommeroord, in 1899 gebouwd door architect J.W. Hanrath. Wijzigingen die gedaan zijn in de 20ste eeuw (kleine wijzigingen in het interieur, ophogen van de oostgevel, aanleg kelder, afdak aan de noordzijde, overdekt zwembad aan de oostzijde, nieuw afdak aan de achterzijde en het vervangen van de dakramen in velux vensters) hebben de monumentale waarde van het pand niet geschaad.

De villa vertoond enerzijds nog kenmerken van het schilderachtige villatype maar kent ook verwijzingen naar het werk van H.P. Berlage en de Engelse landhuisbouw.

De architect is bij de planbehandeling aanwezig. Het hoofdvolume blijft intact, het is de bedoeling de bovenbouw van de aanbouw met de schuine lijn (overdekt zwembad) te verwijderen waardoor het terras weer wordt hersteld en de drie bovenramen ter plaatse van het terras te wijzigen in gevelopeningen tot op maaiveld niveau. De resterende ‘onderbouw’ op souterrain niveau krijgt een houten gevelbekleding met rondom een bloemkozijn (groenig glas in aluminium kaders). De getoogde opening onder de bordestrap wordt voorzien van een glazen taatsdeur in een aluminium frame.

In de kap van het hoofdvolume wordt aan de noordzijde, in de zakgoot tussen twee puntkappen en terugliggend een dakterras gerealiseerd met een glazen balustrade. Dit terras is toegankelijk door een terugliggende entree (als loggia in de kap).

In het interieur wordt de ombouw van de ensuite deuren verwijderd, er wordt nu een schuifwand vanuit het midden geplaatst, van vloer tot plafond. Tevens worden in deze ruimte de twee deuren vanuit de gang ook voorzien van glas.

De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen de aanpassing van het bijgebouw, dit wordt als een correcte moderne toevoeging aan het bestaande monument gezien. Zij vraag wel aandacht voor de luifel en de uitwerking van de taatsdeur.

Het plaatsen van een dakterras met de loggia dient op een meer

terughoudende manier uitgevoerd te worden en meer aan te sluiten op de bestaande architectuur.

Voor wat betreft het interieur vraagt de commissie om zorgvuldig om te gaan met de zaken die nog aanwezig zijn. Ze hecht eraan de bestaande structuur en opzet van het pand intact te laten. Ze vraagt een

waardestelling van het interieur.

De aanvraag wordt vooralsnog aangehouden Welstandscriteria Gebiedsgerichte en monumenten criteria

Advies Aanhouden

Mon. advies Aanhouden

3 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 200116 Bouwadres Rijperweg 4 Bloemendaal

Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Beschermd dorpsgezicht Omschrijving uitbreiding woonhuis

Aanvrager

(4)

Architect

Welstandsnota 1.Bloemendaalse Park/Duin en Daal Code gemeente 659722

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, aan commissie wordt advies gevraagd over ruimtelijke onderbouwing om van bestemmingsplan af te wijken.

Bevindingen 24-09-2020

1.Bloemendaalse Park/Duin en Daal

De architect is bij de planbespreking aanwezig. Bij een karakteristieke twee- onder- een - kapwoning wordt de oksel aan de zijgevel dichtgezet met een rond gemetselde erker. Deze uitbreiding wordt om de hoek voor een deel langs de achtergevel voortgezet tot aan de bestaande erker. De uitbreiding wordt voorzien van een balkon waartoe het bestaande balkon op de bestaande erker wordt doorgezet.

De commissie constateert dat de beoogde erkervorm al bij de woning aanwezig is en heeft geen bezwaar. De oplossing wordt passend bij de bestaande woning gevonden.

De commissie adviseert akkoord te gaan, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria

Advies Akkoord

4 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 1

200059 Bouwadres Bloemendaalseweg 70 - Zomerzorgerlaan 50 Bloemendaal Soort bouwwerk Winkel

Omschrijving uitbreiding supermarkt en bouw appartementen Aanvrager

Architect

Welstandsnota 2. Centrum Bloemendaal Code gemeente 561289

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, er is een projectbesluit of partiële herziening van het bestemmingsplan nodig

grote com.

Bevindingen 22-05-2020

2. Centrum Bloemendaal

De architect is bij de planbehandeling aanwezig. Het betreft het volume met de supermarkt gelegen op een hoek in het centrum van de kern van Bloemendaal. Het betreft een eenlaags hoekvolume aan de Bloemendaalseweg / Zomerzorgerlaan en een aan Zomerzorgerlaan aansluitend gelegen kantoorpand.

Het winkelpand blijft bestaan evenals de kelder die zal worden uitgebreid ten behoeve van bergingen en parkeren.

Boven het eenlaagse winkelpand worden woningen voorgesteld van twee bouwlagen met een kap.

Op begane grond niveau komt, voor het winkelpand, een colonnade die in de rooilijn komt te staan en die de gevels van de woningen gaat dragen. De woningen liggen aan de straatzijden met in het midden een hofje (binnenplein) dat ontsloten wordt vanaf de Zomerzorgerlaan. Per verdieping komen drie tot vijf (galerij-) woningen. De eerste laag van het kantoorpand houdt voorlopig de functie kantoor.

Op de hoek Bloemendaalseweg / Zomerzorgerlaan krijgt het volume een accent in de vorm van een vierkant torentje. In de gevels wordt een parcellering in materiaal en dakvorm voorgesteld. De andere hoek van het totaal volume in de Zomerzorgenlaan wordt afgeschuind.

Het plein op het dak van het winkelpand wordt uitgevoerd als tuin met daaromheen de woningen met brede terrassen/ galerijen.

De commissie spreekt haar waardering uit voor de heldere presentatie en acht het voorstelbaar dat het volume boven de winkel wordt opgetopt.

Op de aanvraag is het bijzonder welstandsniveau van toepassing. Waar mogelijk kan de historische kwaliteit van het gebied worden aangevuld met eigentijdse vormgeving en

(5)

architectuur passend binnen de bestaande context. Dat betekent dat, onder andere de schaal dient te worden aangepast aan de context.

Het gebied kent een organisch gegroeide lintbebouwing met bebouwing die voornamelijk bestaat uit twee tot drie bouwlagen met een kap die meestal met de kopgevel op de weg is gesitueerd.

Gezien het bovenstaande is de maat en schaal van de nieuwbouw een aandachtspunt.

Er ontstaat nu een totaalvolume van drie bouwlagen met een kap en is daarmee in schaal afwijkend van de stedenbouwkundige korrel. Tevens toont het volume zich door de doorlopende kap en de galerij als een massief en daarmee in maat en schaal vergrotend blok. Een ander aandachtspunt is de locatie en uitwerking van de entree naar de woningen deze verdient meer kwaliteit en aandacht.

De commissie ziet geen reden om qua hoogte af te wijken van het bestemmingsplan.

Ze ziet een aangepast ontwerp met belangstelling tegemoet.

Advies 22-05-2020 collegiaal overleg Bevindingen

24-09-2020

De architect is bij de planbehandeling aanwezig en licht het aangepaste plan toe. Er is in de architectuur nu minder onderscheid tussen de plint en de bovenbouw door het laten doorlopen van de metselwerk penanten tot op maaiveldniveau, het gebouw staat op de grond. Er is gekozen voor een smallere parcellering met verschillende dak beëindigingen. Aan de

binnenzijde komt de tweede galerij te vervallen. De hoofdentree wordt iets naar achteren gelegd, is minder hoog, en krijgt een overkapping. De hoogte van het dak is iets verlaagd maar de aanvrager houdt vast aan de maximaal toegestane hoogte inclusief de 10% ontheffing.

De gemeente geeft aan dat ontheffing qua hoogte van het bestemmingsplan geen bezwaar is. De commissie stelt daar echter

vooralsnog wel vragen over. Het pand blijft erg fors in zijn omgeving al is het positief dat het gebouw nu meer op de grond staat. Ook het omzetten naar maisonnettes waardoor een galerij komt te vervallen wordt als een

verbetering gezien.

Binnen de korrel van de omgeving sluit het volume nog onvoldoende aan op zijn omgeving. Wellicht is een pandsgewijze ontwikkeling een oplossing met meer variatie in de hoogte en kapvorm. Het eerder voorgestelde torentje op de hoek zou hier mogelijk wel inpassen.

Concluderend is de commissie van mening dat er een mooie stap is gemaakt, zij heeft echter vragen bij de maat van het complex en adviseert meer nuance in de parcellering aan te brengen. Tevens vraagt de uitwerking van de loggia’s (minder diep) en de gevelwand bij de garage en de afmeting van de entreepartij nog aandacht.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria Advies Collegiaal overleg

5 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 200120 Bouwadres Iepenlaan 92 Bloemendaal

Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Omschrijving Realiseren uitbouw

Aanvrager Architect

Welstandsnota 16. Kinheimpark Code gemeente 622193

Bestemmingsplan Anders Bevindingen

24-09-2020

16. Kinheimpark

Een twee- onder- een- kapwoning wordt aan de achterzijde uitgebreid.

Hiertoe wordt de bestaande, plat afgedekte aanbouw verlengd en

(6)

daarnaast wordt de oksel dichtgezet en afgedekt door middel van een zinken schilddakje. In het nieuwe zijgeveldeel wordt een kleine uitbouw geplaatst.

De uitbreiding wordt in z’n geheel voorzien van een luifel met overstek en uitgevoerd als bestaand in metselwerk met houten kozijnen, geprofileerde boeiboorden en een zinken kraallijst.

De commissie ziet graag de juiste detailtekeningen tegemoet, de aanvraag wordt aangehouden.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria

Advies Aanhouden

6 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 6 160166 Bouwadres Boekenroodeweg 41-16 Aerdenhout

Soort bouwwerk Bijzonder bouwwerk

Omschrijving Wijziging nieuwbouw zorgwoning (wijzigingen gevels en dakterras) Aanvrager

Architect

Welstandsnota 26. Duinlandschap, landgoederen, overig (bijzonder gebied) Code gemeente 649495

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan grote

com.

Bevindingen 22-12-2016

26. Duinlandschap, landgoederen, etc.

De architect en de opdrachtgever zijn bij de planbehandeling aanwezig.

Een voormalige schoolgebouw wordt gesloopt en op de locatie wordt nu een zorgcomplex ontwikkeld bestaande uit een rij van 16 zorgwoningen.

Het voormalige schoolgebouw bestaat uit twee gekoppelde volumes met wisselende kaphoogten.

Binnen de ‘oude’ contour (bouwvlak bestemmingsplan) wordt nu een waaiervormige rij van 16 woningen aangevraagd waarbij de entree aan de korte zijde ligt en de

buitenruimten (tuinen) aan de lange, zonzijde, gericht op het open landschap.

De verschillende, langwerpige volumes verspringen ten opzichte van elkaar en zijn ook elk voorzien van een tweede bouwlaag, een opbouw die per volume qua afmeting verschilt en in hoogte vanaf de tuinzijde licht oploopt naar de entree kant, als een soort insteekverdieping. Deze dakvlakken worden voorzien van zonnepanelen. De

tussenliggende, lage dakvlakken lopen vanaf de entree zijde licht op naar de tuinkant en worden voorzien van een sedum dakbedekking. De gevels worden uitgevoerd in hout.

De commissie heeft op zich geen bezwaar tegen de hoofdopzet, zij is benieuwd naar de verdere uitwerking van de gevels en de aansluitingen van de tegenovergestelde hellende dakvlakken. Voor wat betreft de buitenruimte is de overgang van privé naar openbaar van belang ook gezien de zorgfunctie.

De terreininrichting zal nog worden uitgewerkt door een landschapsarchitect waarbij aandacht wordt gevraagd voor het aantal en de mogelijkheid van parkeren, de fietsenstalling en de opstelplaats voor containers.

De commissie vraagt tevens om onderzoek te doen naar een meer losse,

paviljoenachtige invulling, bijvoorbeeld door het aantal woningen te verminderen of het loskoppelen van woningen waardoor het ook mogelijk wordt doorzichten te creëren.

Advies 22-12-2016 collegiaal overleg grote

com.

Bevindingen 09-05-2018

De indiener en ontwerper zijn aanwezig om een toelichting te geven.

Het ontwerp is gewijzigd om in het bestemmingsplan te passen. De opzet van het plan is vergelijkbaar met het plan zoals besproken in het vorige (pre)advies. Wel zijn de dakvlakken minder afwisselend, zodat het nu meer lijkt op een verzameling,

meanderende bungalows. Het gebouw is gedeeltelijk met hout bekleed en gedeeltelijk gemetseld. Van het metselwerk is een monsterbord aanwezig, waarin ook het verband en de profilering te zijn is.

De voorzijde is als een gemeenschappelijk erf ingericht en dat geldt ook voor de achterzijde waarvan de grote terrassen wel zijn mee ontworpen en de erfafscheidingen meer privé zijn gemaakt.

(7)

De schuine dakvlakken zijn voorzien van zonnepanelen en de platte daken zijn bedekt met sedum.

Bevindingen.

De commissie is positief over de uitwerking en kwaliteit van het plan, maar vraagt aandacht voor toegevoegde elementen als bergingen, vuilcontainerruimte en fietsenstalling. Deze dienen eenzelfde architectonische kwaliteit te hebben als de hoofdgebouwen en op een logische positie in het plan geplaatst te worden. Tevens is onduidelijk van welk materiaal (en kleur) de kozijnen gemaakt zijn.

De commissie houdt het plan aan voor de aanvullende informatie om te komen tot een definitief advies.

Advies 09-05-2018 Aanhouden grote

com.

Bevindingen 24-05-2018

De architecten zijn bij de planbehandeling aanwezig. De bergingen worden per vier elementen geclusterd als losse eenheden, geplaatst in het groen en in eenzelfde waaier als het hoofdgebouw.

Er worden aluminium kozijnen toegepast in een antraciet grijze kleur.

De bergingen worden qua materiaalkeuze en detaillering uitgevoerd als het hoofdgebouw. Tegen de achtergevels van de bergingen komt plaatselijk een ‘groene’

wand.

De commissie gaat akkoord, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota voor het gebied 26.

Advies 24-05-2018 Akkoord grote

com.

Bevindingen 25-04-2019

De commissie constateert dat in het voorliggende plan sprake is van een toename van het volume en wijziging van de dakvlakken

Gezien deze ingrijpende wijziging wil de commissie graag overleg met de architect en of aanvrager. De aanvraag wordt derhalve aangehouden.

Advies 25-04-2019 Aanhouden grote

com.

Bevindingen 09-05-2019

De architect en de opdrachtgever zijn aanwezig. Er wordt aangegeven dat de nok 60cm verhoogd wordt in verband met bouwbesluiteisen: alle opbouwen krijgen als gevolg iets meer helling. Tevens wordt aangegeven dat de tegenovergestelde dakhellingen al in een eerder stadium uit het ontwerp zijn gehaald.

De commissie constateert een ondergeschikte wijziging en heeft geen bezwaar.

Advies 09-05-2019 Akkoord grote

com.

Bevindingen 01-08-2019

De aanvraag voor het plaatsen van de bergingen ligt nu voor en de commissie constateert dat de bergingen nu geclusterd zijn in drie eenheden met vijf, zes en vijf bergingen die aan de straatzijde voorzien zijn van een carport. De gevels van de bergingen worden uitgevoerd in houten delen en de carport wordt uitgevoerd als een houten pergola.

De commissie maakt bezwaar en vraagt om overleg met de architect. Aandachtspunten zijn het doorzicht, de gesloten achtergevel grenzend aan het park, de massa van de clusters en de materiaalkeuze.

Advies 01-08-2019 Niet akkoord, nader overleg Bevindingen

24-09-2020

Bij een hoekwoning wordt op de 1ste verdieping een dakterras gerealiseerd met een glazen borstwering en een nieuwe gevelopening bestaande uit openslaande deuren.

De commissie adviseert akkoord te gaan met de voorliggende

gevelwijziging, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria Advies Akkoord met de gevelwijzing

7 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 200103 Bouwadres Narcissenlaan 1 Bennebroek

Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Omschrijving Plaatsen dakkapel aan voorzijde woning Aanvrager

(8)

Architect

Welstandsnota 35. Woongebieden Bennebroek Code gemeente 654095

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan grote

com.

Bevindingen 27-08-2020

35. Woongebieden Bennebroek

Bij een twee-onder-een-kap woning wordt een driedelige dakkapel in het voordakvlak geplaatst.

De dakkapel is voorzien van kunststof kozijnen en ramen (kleuren crème en dennengroen), dakgoot en boeideel keralit (kleur dennengroen) en zijwangen ook in keralit (kleur dennengroen).

De commissie constateert dat de dakkapel qua ligging niet voldoet aan het geldende welstandsbeleid:

-afstand vanaf de goot minimaal 0.50m en maximaal 1m.;

-afstand vanaf de nok minimaal 0.50m.;

-het materiaal en kleur gebruik dient afgestemd te zijn op het hoofdgebouw;

-zijwangen kapel uitvoeren in zink of een plaatmateriaal in een grijze kleur.

Aangezien het de eerste dakkapel op het dakvlak betreft wordt de beoogde dakkapel gezien als trendsetter en gaat de commissie daarom vooralsnog niet akkoord met de aanvraag, tenzij aan bovenstaande voorwaarden uit het welstandbeleid wordt voldaan.

Advies 27-08-2020 Niet akkoord, tenzij Bevindingen

24-09-2020

Het plan is aangepast, de dakkapel wordt voorzien van kunststof kozijnen, zinken zijwangen en een boeiboord van 25cm hoog. Ook de ligging is aangepast naar de criteria van de gemeentelijke welstandnota.

De commissie heeft geen bezwaar en adviseert de voorgestelde dakkapel als trendsetter voor het woningblok aan te wijzen.

De commissie adviseert akkoord te gaan, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en sneltoetscriteria

Advies Akkoord

8 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 2 200098 Bouwadres Rio Grandelaan 14 Overveen

Soort bouwwerk Individuele woning Omschrijving plaatsen dakkapellen Aanvrager

Architect

Welstandsnota 32. Joan Mauritsplein en Oranje Nassaulaan e.o. (rw) Code gemeente 656071

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan grote

com.

Bevindingen 13-08-2020

32. Joan Mauritsplein en Oranje Nassaulaan e.o.

Bij een tussenwoning (blokje van drie woningen) wordt de tweedelige dakkapel in het voordakvlak vervangen door een driedelige dakkapel en in het achterdakvlak wordt de tweedelige dakkapel vervangen door een zesdelige dakkapel. Toe te passen materiaal is hout, kleur crème.

De commissie constateert dat de dakkapel in de voorgevel afwijkt van de dakkapellen van de belendende woningen en maakt derhalve bezwaar.

Op de aanvraag is het regulier welstandsniveau van toepassing, waarbij onder andere extra aandacht dient uit te gaan naar behoud en waar mogelijk, versterking van samenhang en symmetrie binnen de bouwblokken. Een dakkapel voldoet in ieder geval aan redelijke eisen van welstand als deze identiek is aan de bestaande dakkapellen van het betreffende bouwblok.

(9)

Gezien het bovenstaande gaat de commissie vooralsnog niet akkoord met de aanvraag.

Zij geeft als overweging mee de dakkapel uit te voeren conform de dakkapellen van de belendende woningen waarbij de plaatsing, afmeting en detaillering daadwerkelijk overeenkomstig is.

Advies 13-08-2020 Niet akkoord, nader overleg grote

com.

Bevindingen 27-08-2020

Het plan is aangepast, de dakkapel in het voordakvlak ligt nu in lijn met de bestaande dakkapellen op het dakvlak. Echter de indeling en maatvoering wijkt af van de naastliggende dakkapellen.

De commissie constateert echter dat de details nog onvolledig zijn: hoogte boeiboord, afmeting zijwangen en breedte dakkapel.

Concluderend is er onvoldoende tegemoet gekomen aan de opmerkingen van de commissie en handhaaft zij haar advies.

Advies 27-08-2020 Niet akkoord, nader overleg Bevindingen

24-09-2020

De maatvoering is nu op tekening aanwezig, de breedte van de dakkapel op het voordakvlak is aangepast naar 2m. en het boeiboord is 20cm.

De commissie constateert dat er aan haar opmerkingen is voldaan en adviseert akkoord te gaan met de aanvraag.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en sneltoetscriteria

Advies Akkoord

9 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 200117 Bouwadres Dennenweg 21 Bloemendaal

Soort bouwwerk Erfafscheiding

Omschrijving Vernieuwen erfafscheiding Aanvrager

Welstandsnota 7.Dennenweg en de Krullenlaan e.o. (oostelijk deel) Code gemeente 678324

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan binnenplanse afwijking

Bevindingen 24-09-2020

7.Dennenweg en de Krullenlaan e.o. (oostelijk deel)

Bij een hoekwoning wordt een nieuwe erfafscheiding geplaatst: een volledig te begroeien gazen hekwerk (1.80m hoog) en een entreehek van 1.50m hoog.

De commissie constateert dat het hek grotendeels transparant is en adviseert akkoord te gaan met de aanvraag.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria en hekken en hagen beleid

Advies Akkoord

10 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 200118 Bouwadres Bekslaan 56 Vogelenzang

Soort bouwwerk Erfafscheiding

Omschrijving Plaatsen hekwerk en toegangspoort Aanvrager

Architect

Welstandsnota 13.Bekslaan Code gemeente 681500

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, maar gemeente werkt mee aan binnenplanse afwijking

Bevindingen 24-09-2020

13.Bekslaan

Evenwijdig aan de Bekslaan en ter plaatse van nr. 56 wordt een volledig te begroeien, gazen hekwerk geplaatst, hoogte 1.40m, over een lengte van 48

(10)

meter. In aansluiting op een bestaand hekwerk aan de spoorzijde.Tevens wordt de inrit voorzien van een spijlen toegangspoort.

De commissie adviseert akkoord te gaan, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en sneltoetscriteria

Advies Akkoord

11 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 0 200114 Bouwadres Plantsoenlaan 7 Bloemendaal

Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen

Omschrijving Het plaatsen van een verdiepte fietsenberging in de voortuin Aanvrager

Welstandsnota 16. Kinheimpark Code gemeente 682060

Bestemmingsplan Voldoet aan bestemmingsplan Bevindingen

24-09-2020

16. Kinheimpark

In de voortuin van een tussenwoning wordt achter een bestaande haag een half verdiepte fietsenberging geplaatst, hoogte boven maaiveld 1.40 m. De berging wordt uitgevoerd in zwart potdekselwerk met een houten boeideel.

De commissie adviseert akkoord te gaan, de aanvraag is beoordeeld op grond van de criteria uit de gemeentelijke welstandsnota.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte en sneltoetscriteria

Advies Akkoord

12 Preadvies (welstand) Aantal voorgaande behandelingen: 0

200115 Bouwadres Kweekduinweg 8 Overveen Soort bouwwerk Kleine bouwwerken bij woningen Omschrijving renovatie en uitbreiding

Aanvrager Architect

Welstandsnota 9. villagebied Overveen Code gemeente 687617

Bestemmingsplan Voldoet niet aan bestemmingsplan, over afwijking wordt beslist na advies van welstandscommissie

Bevindingen 24-09-2020

9. villagebied Overveen

Bij een vrijstaande, karakteristieke woning wordt de aanbouw met schilddak aan de achterzijde verlengd waarbij de nieuwe achtergevel wordt

opgetrokken zodat er een zadeldak ontstaat. Een van de bestaande schoorstenen komt te vervallen en tevens worden de dakkapellen in het linker dakvlak verbreed.

De commissie kan op hoofdlijnen akkoord gaan met de aanvraag; het karakter van de woning blijft grotendeels aanwezig.

De commissie wil wel graag meer informatie over de woning in zijn omgeving: terrein inrichting, hoogteverschillen en erfafscheidingen.

Tevens vraagt zij zich af of er een nieuwe tuinberging wordt geplaatst.

Welstandscriteria Gebiedsgerichte criteria Advies Op hoofdlijnen akkoord

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :