• No results found

Voorzitter: Kindt Collegeleden: Zeeman Commissiegriffier: Kooiman Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht Spreekrecht Er is geen gebruik gemaakt van het Algemeen spreekrecht

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Voorzitter: Kindt Collegeleden: Zeeman Commissiegriffier: Kooiman Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht Spreekrecht Er is geen gebruik gemaakt van het Algemeen spreekrecht"

Copied!
2
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

VERSLAG Ad Hoc commissie bestemmingsplannen 2 september 2014 vastgesteld:

Agendapunt 1: Opening Aanwezig

Commissieleden:

Zoon, van der Leij (PvdA);

Zwart, Valkering (CDA);

Karels, Damink (KL);Zeiler (GB);Roem (VVD); Hietbrink, van Orden (GL);Wals, de Ruiter (D66).

Voorzitter:

Kindt

Collegeleden:

Zeeman

Commissiegriffier:

Kooiman

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht Spreekrecht

Er is geen gebruik gemaakt van het Algemeen spreekrecht.

Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen

• Vaststellen besluitenlijst van 10 juni 2014:

Ongewijzigd.

• Toezeggingenlijst bijgewerkt t/m 19 augustus 2014:

Ongewijzigd.

• Ingekomen stukken: geen

• Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen:

Instandhouding Petrus en Pauluskerk: College positief tov principe verzoek, daarna contact info omwonenden (en cieleden).

• Mededelingen commissieleden inzake bestemmingsplannen:

Hoe kan de raad reageren voor 22/9 op uitspraak RvS van 22/8: beroepsprocedure LGZ. (schriftelijk).

Wanneer schone grondverklaring Ecodorp: Nieuwsbrief College

Brief KW aan cieleden; griffier gaat daar achteraan: brief was verzoek aan deskundigen woningbouw, max 3 per raad, geen vertegenwoordiging maar klankborden.

De brandweerkazerne wordt ontwikkeld binnen het huidige BP.

Regels waterberging op particulier gebeid (Beverwijks model): Nieuwsbrief College.

- - 1

(2)

Agendapunt 4: Kennisnemen van het voorstel voor het vaststellen van

postzegelbestemmingsplan: Herziening Prins Hendriklaan 33 (De Laars) te Bergen Voorgenomen besluit

1. vaststellen van het bestemmingsplan Herziening Prins Hendriklaan 33

(NL.IMRO.0373.BPG01002delaar2013-C001), op basis van artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ;

2. conform art. 6.12 Wro geen exploitatieplan vaststellen aangezien het verhalen van de kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd.

Afhandeling in de commissie

Naar de Raad d.d.: 25 september 2014  Hamerstuk Opmerkingen2

Toezegging aanpassing stukken:

Toelichting p12:argument doorstroming schrappen Toelichting p24: gebruik zink toestaan

Voorstel: onderlinge afstand woningen mz 5 ipv 3 meter.

De commissie adviseert: conform A - stuk.

Agendapunt 5: Informatievoorziening commissie bestemmingsplannen Voorgenomen besluit

Geen besluit, informatie verstrekking via notitie

Afhandeling in de commissie Opmerkingen2

Spreekrecht:

(10) Mw. Teeters: vraagt zich af of nu illegale verhuur nu gelegaliseerd gaat worden (bedrijfsmatige verhuur in een woongebouw).

NB: bij de herziening komen we er op terug.

Verzoeken tot handhaving honoreren (2), notitie Overgangsrecht naar cie, Kloostertuin is in voorbereiding, Ecodorp voortvarend in procedure, (3) Bergen Centrum overige niet wachten op Mooi Bergen.

Reactie wethouder Zeeman:

Kloostertuin en Ecodorp opnemen in notitie, Bergen Centrum Overig via Nieuwsbrief college Er komt een overzicht van de Structuurvisies richting arc, er is nog geen 100% dekking.

Agendapunt 6: Omgevingsvergunning crematorium Zuidwestrand Alkmaar Voorgenomen besluit

Geen besluit informatie verstrekking via het B&W advies

Opmerkingen2

We zijn te laat om nog invloed uit te oefenen. Verkeersafwikkeling is punt van zorg.

Strijdigheid met Structuurvisie, aan de reactie van de ingebrachte bezwaren is voorbijgegaan.

De bewoners zijn ook niet geraad pleegt. Ook al zijn de verbeter suggesties van de ARO overgenomen en het een kleine afwijking van de Structuurvisie betreft, door de erg meegaande houding van het college zijn de Bergense belangen niet goed afgewogen.

2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, 15 september 2014.

- - 2

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Daarnaast bepleit de VVD uistel van de discussie en besluitvorming over de projecten en subsidieaanvraag tot na de vaststelling van de Structuurvisie ( ga naar de provincie …); wenst

Agendapunt 4: Voorstel betreft het vaststellen van de wijziging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid voor het perceel behorende bij het Liobaklooster. Aanwezig

[r]

Luttik-Swart, Trap, Karels, Snabilie, Smook, Damink (Kies Lokaal);..

De commissie vindt het een sympathiek voorstel, is inderdaad een unieke situatie, maar wellicht willen meer ondernemers een paviljoen van 750m2, (PvdA) zou de insteek ‘een nieuw

Kindt, vd Leij (PvdA); Groot, Ooijevaar (CDA);Bijl, Zeiler (GBB); Paping, Meedendorp (VVD); Müller, Braak – van Kasteel (GL); de Ruiter

GBB concludeert dat er pas na 2015 uitgaven voor het gemeentehuis gemaakt worden, mist bezuinigingen in eigen huis, wil geen ontwikkelingskosten voor projecten maken als het geld

De VVD kiest voor de insteek van een zelfstandige VVV die ook andere dienste kan aanbieden; GBB gaat uit van een goede toeristische informatievoorziening, die wellicht door anderen