• No results found

Commissiegriffier: Kooiman Agendapunt 2: Spreekrecht Spreekrecht Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Commissiegriffier: Kooiman Agendapunt 2: Spreekrecht Spreekrecht Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht"

Copied!
6
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

CONCEPTVERSLAG Algemene raadscommissie van 13 april 2010

Agendapunt 1: Opening Aanwezig

Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar (CDA); Luttik-Swart, Bijl (GBB);

Meedendorp, Smit (VVD);

Edelschaap (GL); Halff, van der Hoek (D66).

Voorzitter: Mw. Diels

Collegeleden:

Roem, Hietbrink.

Commissiegriffier:

Kooiman

Agendapunt 2: Spreekrecht Spreekrecht

Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

Agendapunt 3: Diverse onderwerpen Aanwezig

Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar (CDA); Luttik-Swart, Bijl (GBB);

Meedendorp, Smit (VVD);

Edelschaap (GL); Halff, van der Hoek (D66).

Voorzitter: Mw. Diels

Collegeleden:

Roem, Hietbrink.

Commissiegriffier:

Kooiman

Voorgenomen besluit

Onderwerpen

A: Verslagen Algemene Raadscommissie 16 maart 2010 B: Toezeggingenlijst tot 2 april 2010

C1: Lijst ingekomen stukken (week 11 t/m 13) C2: Lijst afwijzing projectbesluiten maart 2010 D: Mededelingen uit het college

E: Rondvraag commissieleden

- - 1

(2)

- - 2 Opmerkingen2

A: Verslagen Algemene Raadscommissie 16 maart 2010: Mw Kindt alleen aanwezig bij sessie B B: Toezeggingenlijst tot 2 april 2010:

> Besteding Toerismefonds op arc 11/5

> IS stukken raad 30/3 naar raad 27/4: brief Kalkshoven en Recreon C1: Lijst ingekomen stukken (week 11 t/m 13): conform

C2: Lijst afwijzing projectbesluiten maart 2010: conform D: Mededelingen uit het college:

> € 500.000 minder Wmo uitkering per 2011 door wijziging verdeelsleutel;

> aanbesteding Nieuw Kranenburg afgerond, woe 26/5 feestelijk start bijeenkomst;

> vóór zomerreces presentatie Mooi Bergen voor raad en commissie;

> in mei bespreking arc en raad aangepaste Startnotitie Bergen aan Zee, Binnen Stedelijk Bouwen nog geen startnotitie maar verkenningen in de arc (en raad?) van juni;

E: Rondvraag commissieleden

D66 vraagt aandacht voor het gebruik van ‘stil’ asfalt, de consequenties van een nominatie als cultuurmonument van de Bakema flat, strijdigheid met de bouwvergunning van een reeds gestart bouwplan: de portefeuillehouder zal e.e.a. nagaan.

De VVD vraagt aandacht voor de gang van zaken bij de Hargervaart en het parkeerterrein Hargen aan Zee, een verbeterde monitoring van de herkomst van zwerfvuil op het strand, te nemen maatregelen nav. de vondst van een granaat in baggerslib, de planning van de werkzaamheden Hereweg Schoorl – Groet. De portefeuillehouder geeft aan dat mbt. Hargervaart en het parkeerterrein maatregelen in voorbereiding zijn, dit najaar de Hereweg wordt aangepakt.

Toezegging: in september discussie over projectmanagement, inclusief de inventarisatie van de projecten, de format ‘Startnotitie’ en het al dan niet schrijven van ambtelijke uren op projecten.

Agendapunt 4 :

Voorstel betreft het vaststellen van de prioriteitstelling en de opgenomen projecten in het Meerjaren Ontwikkelings Programma als basis voor het aanvragen van de Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010 – 2014 (MOP ISV3)

Aanwezig Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar (CDA); Luttik-Swart, Bijl (GBB);

Meedendorp, Smit (VVD);

Edelschaap (GL); Halff, van der Hoek (D66).

Voorzitter: Mw. Diels

Collegeleden:

Roem, Hietbrink.

Commissiegriffier:

Kooiman

(3)

- - 3 Voorgenomen besluit

b e s l u i t:

Het Meerjaren Ontwikkelings Programma ISV3 Bergen / 2010 – 2014 vast te stellen en subsidie aan te vragen voor de volgende projecten:

1 Programma Fysiek

1.1 ISV2 JongerenOrganisatieEgmondBinnen

1.2 ISV2 Pompplein

1.3 Burgemeester Eymaplein

1.4 Voorstraat

1.5 Westeinde en Werf

1.6 Locatie ‘Watertoren’ en driehoek ‘Van Balen’

1.7 Locatie ‘Bowling’ en Teerenstra-gebied

1.8 Locatie Trompstraat en omgeving

2 Programma Bodem

2.1 Doorlopende verplichtingen; nazorgtaken en uitvoering bestuurlijke overeenkomsten;

2.2 Onderzoeken en saneringen spoedlocaties;

2.3 Onderzoeken en saneringen maatschappelijke ontwikkellocaties;

2.4 Updaten Bodem Informatie Systeem.

3 Programma Geluid

3.1 Geluidssanering van vier woningen

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie

Naar de Raad d.d.: 27 april 2010 † Hamerstuk Opmerkingen2

De commissie kan zich vinden in de keuze van de projecten en begrijpen de logica juist nu de Egmondse in te dienen.

Desgevraagd geeft de portefeuillehouder aan dat de gevraagde € 485.000 het subsidie plafond is, er met projecten geschoven mag worden, juist deze projecten zijn ingediend omdat daar ‘zo’ mee begonnen kan worden, besluiten over de feitelijke investeringen nog genomen moeten worden (ook door de particulieren) het gaat nu om de subsidie aanvraag, te ontvangen subsidies in mindering gaan op de uitgaven uit de Meerjarenbegroting, in september een integrale Startnotitie van de projecten besproken wordt, het Watertorenterrein gezien de stand van zaken (te weinig voortgang) niet is meegenomen.

Toezegging: Er komt een evaluatie van de voorgaande ISV2 cyclus

(4)

- - 4 Agendapunt 5:

Voorstel betreft het vaststellen van het ‘Plan van aanpak’ en ten behoeve van de discussienota

“Toeristische informatievoorziening Gemeente Bergen 2011-2016 Aanwezig

Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar (CDA); Luttik-Swart, van Leijen (GBB); Meedendorp, Smit (VVD);

Edelschaap (GL); Halff, de Ruiter (D66).

Voorzitter: Mw. Diels

Collegeleden:

Roem, Hietbrink.

Commissiegriffier:

Kooiman

Voorgenomen besluit b e s l u i t:

Het voorgestelde plan van aanpak om te komen tot een discussienota “Toeristische informatievoorziening Gemeente Bergen 2011-2016” goed te keuren.

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie

Naar de Raad d.d.: 27 april 2010 † Hamerstuk Opmerkingen2

De commissie is tevreden over de opzet, een regionale inbedding is verzekerd, de resultaten van het plan van aanpak dienen nu te worden afgewacht.

Het standpunt van GBB hangt af van de uitkomst van de toezegging.

De VVD kiest voor de insteek van een zelfstandige VVV die ook andere dienste kan aanbieden; GBB gaat uit van een goede toeristische informatievoorziening, die wellicht door anderen kan worden geboden, de notitie dient kort en duidelijk te zijn; het CDA of e.e.a niet te uitgebreid wordt opgepakt, het halen van het tijdpad (september in de raad) is belangrijk; D66 pleit voor een beter gebruik van

bestaande data en informatie uit de branche en Provincie.

De fracties gaan in op het verzoek van de portefeuillehouder om hun expertise in te zetten tijdens een informeel ‘pizza’ overleg over mogelijke uitkomsten, waarbij feiten en cijfers de basis vormen.

Toezegging: de portefeuillehouder komt nog vóór de raad met een collegestandpunt over het al dan niet toerekenen van de interne uren aan deze opdracht.

Agendapunt 6: Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen Aanwezig

Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar (CDA); Luttik-Swart, van Leijen (GBB); Meedendorp, Smit (VVD);

Edelschaap (GL); Halff, de Ruiter (D66).

Voorzitter: Mw. Diels

Collegeleden:

Roem, Hietbrink.

Commissiegriffier:

Kooiman

Voorgenomen besluit

De raad benoemt collegeleden op voordracht van BW en raadsleden op voordracht van de fracties.

(5)

- - 5 Afhandeling in de Algemene Raadscommissie

Naar de Raad d.d.: 27 april 2010 † Stemmingen

Opmerkingen2

Navraag van de griffier bevestigt dat er geen raadsleden (meer) zitten in het Regionaal Overleg Volksgezondheid.

Mw de Ruiter (D66) is ook kandidaat voor het Recreatieschap Geesterambacht, de heer Halff is ook kandidaat voor de GGD Hollands Noorden.

Geen opmerkingen bij de voordracht van het college.

Agendapunt 7: Besluitvorming over de aanpassing van het huidige vergadermodel Aanwezig

Commissieleden:

Kindt (PvdA); Mesu, Ooijevaar (CDA); Luttik-Swart, Bijl (GBB);

Meedendorp, Smit (VVD);

Edelschaap (GL); Halff, de Ruiter (D66).

Voorzitter: Mw. Diels

Collegeleden:

Roem, Hietbrink, Hafkamp

Commissiegriffier:

Kooiman

Beslispunten

Aanvangstijd: 19.30 uur of 20.00 uur, voor alle vergaderingen of per soort vergadering Vergaderdag raad: dinsdag behouden of overgaan naar de donderdag.

Vergadercyclus: maandelijks of overgaan tot een 5 weken cyclus

Commissiestructuur: de ARC structuur met parallelle sessies formaliseren of teruggaan naar de vakcommissiestructuur

Clustering: zoals voorgesteld of anders (deze kan zowel toegepast worden op beide structuren) Aanbevelingen: de onderstaande aanbevelingen overnemen:

• Verbetering van de agendaverzoeken en daardoor de afhandelingsvoorstellen, zal leiden tot het verbeteren van de insteek voor de discussies in de raadscommissie.

• Er dient bij besluitvorming in de ARC meer aandacht gegeven te worden aan het aangeven welke (politieke) discussies overblijven voor bespreking in de raad.

• Een verbetering van de politieke coördinatie in de raadscommissie en voorafgaand aan de raad, door de maandag voor commissies en raad allen fractieberaad te houden.

• Fracties maken meer gebruik van de mogelijkheid zelf te agenderen.

• Gezien de verdeling tussen spreekrecht en de behandeling van de plannen in de Ad-hoc commissie Bestemmingsplannen dient de structuur van deze vergadering nader bekeken te worden, mede gezien in het licht van de ter inzage legging, inspraak en recht van bezwaar.

• Fracties spreken zich uit over een (gezamenlijk) spreekuur tijdens de algemene raadscommissie.

• Om de papierstroom in te dammen kan een systeem van abonneren per aandachtsgebied (zie clustering) ingevoerd worden, waarbij overige stukken die men wil inzien, in de raadskamer

(6)

- - 6

geprint danwel gekopieerd kunnen worden, door de commissieleden zelf of op verzoek.

• Bevoegdheden burgercommissieleden: zij hebben niet de eed of belofte afgelegd en hoeven zelfs niet meer op de kandidatenlijst te staan. Zij kunnen daardoor niet de vertrouwelijke vergaderingen bijwonen en dergelijke stukken ontvangen

• maximaal drie burgercommissieleden per fractie

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie Naar de Raad d.d.: 25 mei 2010

Naar BenW voor: Overleg

Naar ARC voor: 11 mei voorbereiding besluitvorming

Anders De wijzingen worden verwerkt in een Verordening op de raadscommissies 2010

Opmerkingen2 Uitwerking:

Aanvangstijd 19.30, voor de raad 20.00 uur

Meerderheid voor op de donderdag meest bepalende commissie(s) commissie en raad Nagaan met college en organisatie of 5 wekelijkse cyclus haalbaar is. ++ en --)

Arc structuur meer vakgericht, over clustering wordt verder gesproken.

Burgercommissieleden conform het voorstel

Vaste fractie avond op de maandag voor commissie en raad, gemeentehuis is ‘open’ voor de fracties.

Systematiek gezamenlijk spreekuur uitwerken, zowel fractiemaandag als op locatie.

In het najaar komen met voorstellen vermindering papierstroom.

Definitieve meningvorming op deze basis.

Aandachtspunten:

Presentaties zij niet meningvormend

Vragenstellen vooraf en in de commissie, niet meer in de raad Structuur van adhoc cie Bestemmingsplannen nader beschouwen

2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen Bergen, 15 april 2010.

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Daarnaast bepleit de VVD uistel van de discussie en besluitvorming over de projecten en subsidieaanvraag tot na de vaststelling van de Structuurvisie ( ga naar de provincie …); wenst

Agendapunt 4: Voorstel betreft het vaststellen van de wijziging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Zuid voor het perceel behorende bij het Liobaklooster. Aanwezig

Luttik-Swart, Trap, Karels, Snabilie, Smook, Damink (Kies Lokaal);..

De commissie vindt het een sympathiek voorstel, is inderdaad een unieke situatie, maar wellicht willen meer ondernemers een paviljoen van 750m2, (PvdA) zou de insteek ‘een nieuw

PvdA: de ontwikkelaar heeft niet om de WVG gevraagd, had een grondslag moeten zijn om de WVG in april 2013 niet op te leggen, kennelijk zijn toen ook de zakelijke belangen niet in

Kindt, vd Leij (PvdA); Groot, Ooijevaar (CDA);Bijl, Zeiler (GBB); Paping, Meedendorp (VVD); Müller, Braak – van Kasteel (GL); de Ruiter

GBB concludeert dat er pas na 2015 uitgaven voor het gemeentehuis gemaakt worden, mist bezuinigingen in eigen huis, wil geen ontwikkelingskosten voor projecten maken als het geld

Door commssie zijn veel vragen gesteld. Wethouder Mesu geeft aan dat het voorliggende stuk een uitwerking is van de eerder door de raad vastgestelde Strandnota waarin onder andere