Full text

(1)

Ver en

Juist vóór het Kerstreces hield de Tweede Kamer zich bezig met het verre-zien-beleid. Door het monopolie der omroepverenigingen en de reactie daarop, is dit een zaak, waarbij de vertegenwoordi- gers der zuilen en "de anderen" fel tegenover elkaar staan. Daar is niets tegen. Temeer nu de brief van de Regering althans de mogelijk- heid opende, dat het hatelijk immo- bilisme, oftewel de starheid van het aether-beleid, eindelijk doorbroken zal worden. Dat daarbij de V.V.D.- Tweede Kamerleden een eigen en markant geluid hebben doen horen, het doet ons deugd. Zowel de frac~

tie-voorzitter mr. W. J. Geertsema als de VVD-radio- en TV -specialiste mevrouw H. van Someren-Downer, hebben overtuigend en dwingend hun visie verdedigd. Dit schijnt ons een objectieve waarheid, die moei- lijk kan worden betwist.

* $ ..

Eén der kernpunten van het d-ebat vormde "de brief", waarin premier Marijnen en minis- ter Bot de Kamer mededeelden, vóór 1 maart hun standpunt ken- baar te zullen maken over nieuwe mogelijkheden voor het radio- en TV -beleid. Daarbij zullen nieuwe gegadigden alsook reclame in de acther een kans krijgen.

Staatsrechtelijk interessant was de vraag, of het bezwaar van de PvdA-fractieleider, prof. Vondeling, steek houdt. Hij keerde er zich nl.

tegen, dat premier Marijnen tevo- ren de fractievoorzitters der vier re- geringspartijen van dt. inhoud van de brief op de hoogte had gesteld.

Het mag dan al "een unicum in onze parlementaire geschiedenis" (for- mulering Marijnen) zijn, dat in een brief aan de Kamer gesproken wordt van overleg tussen Regering en fractieleiders des heren Vonde- ligs verzet w~s ongegrond. Mr.

Geertsema heeft dat duidelijk aan- getoond. Hij gaf te kennen, dat de VVD zich tijdens de Kabinetsforma- tie node bij het overleg met de frac- ties had neergelegd. Gezien echter de methode der formatie is het ra- tioneel, dat bij een tamelijk ingrij- pende wijziging van het gesloten ac- coord, de fractieleiders daarvan worden geïnformeerd. Ziehier dan een unicum uniek-eenvoudig toege- licht.

In het algemeen stond mr. Geert- sema positief tegenover de brief van de Regering. "Wij hebben" - ;lldus de VVD-fractieleider - "zolang ge-

en

Dinsdag 29 december 1964 - No. 805

Conferentie over Europese eenheid

(Zie pag. 2)

zien

immers hardnekkig. Men moet nu tweërlei zaken afwachten. Ten eer- ste, hoe het uiterlijk 1 maart te ver- schijnen voorstel van de Regering er zal uitzien. En ten tweede, hoe en of er tussen de conservatieve zuilen- adepten en hen die vernieuwing wensen overeenstemming kan wor- den bereikt ..

Alles tezamen is s;r na dit decem- berdebat een lichte straal van hoop te bespeuren aan de als geheel zo sombere horizon van het TV -bestel.

vochten voor de mogelijkheid van reclame in radio en televisie en voor de daaraan in onze ogen onlosmake- lijk verbonden openheid van het omroepbestel, dat ik de kans om daartoe eerder te komen dan bij een ongewijzigd handhaven van het ac- coord van Wassenaar mogelijk zou zijn geweest, met beide handen wil aangrijpen".

* * *

Hoofdpunten van dit debat, dat men, gezien tenminste de kans op kentering in het omroepbe- leid, historisch kan noemen, waren de suprematie der getallen alsook de reclame. De reclame in de aether waartoe plotseling zovele, vroeger felle opposanten door de drang der omstandigheden zijn bekeerd. Me- vrouw Van Someren-Downer heeft èn in de Kamer èn in een TV -rede opnieuw de zogenaamde heiligheid van de getallen gehekeld. "Men kan niet stellen, en nog volhouden ook", - zo verklaarde zij - "dat een omroepvereniging werkelijk werkt als vereniging waar de meeste stem- men gelden. Als men dan nog over een culturele veren1gmg spreekt", komt men tot een ondragelijke fic- tie. "Want onze omroepverenigingen zijn in overgrote meerderheid le- vensbeschouwelijk, casu quo poli- tiek bepaald. Hun politieke macht is enorm. Niet voor niets noemt de heer Burger de V ARA het mach- tigste propaganda-middel voor het socialisme. Het toewijzen van zend- tijd op grond van het getal voor de toekomst is conservatief". Alles re- denen, waarom zij terecht wilde af- wachten hoe de nieuwe r-egeling er in de praktijk zal uitzien. Men moet immers niet vergeten dat toen de omro-epen in de aethe~ kw~men het criterium van het getal ni.et gol:d.

De motie-Baeten (KVP), die thans in de ijskast is gelegd - maar ijs- kasten kan men openen - wenste aanWlJzmg van nieuwe gegadig- den volgens voor allen gelijke nor- men. Dat lijkt mooi. Maar het is minder mooi, wanneer men bedenkt dat volgens diezelfde normen op het stuk van getal, "kleine" gegadigden met minuscule zendtijd tevreden zouden moeten zijn.

Mevrouw Van Someren keerde zich met reden tegen deze in cultu- rele aangelegenheden kromme ge- talssuprematie. Kijkt men toch naar de getallen, dan mag men zeker de TROS niet uitsluiten. "En hoe men nu ook over .de REM denkt, niet te ontkennen valt, dat er ruim 200.000

Nederlanders ZlJn, die dit wensen.

En wanneer dat heilige getal . voor de andere omroepveremgmgen geldt, dan zal dat getal ook moeten gelden voor de TROS, de aanhang van de REM". Aldus onze partijge- note tijdens haar optreden voor de TV.

* * *

Het is merkwaardig dat de VVD op het stuk van open- heid van het bestel en van reclame zich plotseling in een aantal niet~

liberale medestanders verheugen kan. Verheugen echter met een vraagteken. Want wij kunnen de volte face der anderen niet zonder enige scepsis zien. De omroepvereni- gingen - de VVD heeft het heus niet op hun bestaan gemunt - zijn

* * *

Men heeft gezegd, dat er ande- dere, belangrijker zaken zijn, dan het Nederlandse TV- en radio- beleid. Daar is weinig tegenin te brengen. Maar dat weinige is beslis- send. Want laat ons niet vergeten - ook hier zijn wij het met in-evr. Van Someren eens - met de openheid in de wijde aether is in wezen een stuk van ons aller vrijheid in het geding.

Wanneer men wat ruimer ziet, is de- ze zaak van de vrijheid in alle om- standigheden waard er zich voor in te zetten.

Met een bede voor vrede en vrij-:- heid in een zo groot mogelijk deel van de wereld wensen wij alle le- zers van dit weekblad een gelukkig 1965 toe.

L.M.

Liberale Internationale nam resolutie aan over internationale situatie

Op het onlangs gehouden Congres van de Liberale Internationale is onder meer uitvoerig gesproken over de internationale situatie, die één van de hoofd-onderwerpen van de vergaderingen in de commissies en in de plenaire vergaderingen aan het slot vormde.

Met algemene stemmen werd een uitvoerige resolutie aangenomen, waar- bij de Liberale Internationale haar ernstige bezorgdheid over de verslechte- ring in het handhaven van het recht uitsprak, sinds de hoop voor verbe- tering daarvan, centraal was geplaatst in de Verenigde Naties.

In het bijzonder betreurt de Liberale Internationale het grote gevaar, dat Europa bedreigt door het verbreken van een plechtig verdrag door president Ma- karios; door het tekort schieten van je

NAVO, aisook van de machten, die zich garant stelden om de vrede te herstellen en door het niet in staat zijn van de Verenigde Naties om een halt toe te roe- pen aan de gewelddaden.

De Liberale Internationale veroordeelt verder de aanvallen van Indonesië op de Federatie van Maleisië, welke laatste pas opgeheven is uit zijn koloniale status en.

waaraan volkomen onafhankelijkheid is toegekend. Evenzeer spreekt de Liberale Internationale haar grote bezorgdheid uit over het gevaar voor de vrede, dat duide- lijk is geworden in de openlijke aanval- len in de topconferentie van Arabische leiders om Israël te vernietigen en in de militaire krachtsontplooiing, die voor dit doel wordt aangewend, ook met hulp die daartoe gegeven wordt door Duitse tech- nici in Egypte.

De Liberale Internationale spreekt als haar indruk uit, dat directe onderhande- lingen tussen Israël en de Arabische sta- ten, de juiste weg vonnen om hun ge- schillen te bezien en aan de oorlogssta- tus een eind te maken.

Verder wordt in de resolutie aandacht geschonken aan het gevaar van commu-

nistische, elkaar beconcurrerende mach- ten; terwijl evenals verleden jaar be- zwaar wordt gemaakt tegen de muur in Berlijn.

Europese integratie

Voorts schenkt de resolutie aa.ndacht aan het wezenlijke belang van de Euro- pese integratie en van een behoorlijk suc- ces in de Kennedyronde.

Tot slot spreekt de Liberale Internatio- nale als haar overtuiging uit, dat teke- nen van onenigheid in het communisti- sche blok geen terugkeer veroorloven tot nationalistische gedachten- en politiek in de westerse wereld.

Zij doet daarom een beroep op alle li- beralen om zich te weer te stellen tegen toeneming van het nationalisme in hun eigen land, alsook daarbuiten en vurig dóor te gaan met de strijd voor hun ge- meenschappelijke. beginselen om te ko- men tot een solide en blijvende interna- tionale rechtsorde.

Deze bijeenkomst van liberalen uit ve- le landen van de wereld heeft wederom bijgedragen tot versterking van de inter- nationale liberale contacten en tot bezin- ning op de praktische verwezenlijking in de huidige wereldsituatie.

D. W. DETTMEIJER

(2)

VRIJHEID EN DEMOCRATIE

Prof. OUD

SPREEKT IN HILVERSUM

De afdeling Hilversum belegt op maan- dag 1 februari a.s. een grote openbare vergadering, waarin de beginselen van de VVD aan de orde zullen worden gesteld.

Dit onderwerp wordt eerst behandeld door de heer R. A. Heyting, voorzitter van het Hoofdbestuur van de JOVD en prof. mr. P.J. Oud, minister var. Staat en ere-voorzitter van onze Partij.

De avond wordt gehouden in de grote zaal van ,,Het Hof van Holland" te Hil- versum. Aanvang 8 uur.

KAMERLID JOEKES IN ALPHEN A/D RIJN

In een bijeenkomst van de afdeling Al- phen aan den Rijn sprak het Tweede Kamerlid de heer Th. H. Joekes over de belastingVerlaging.

Na een zeer duidelijk betoog volgde een aantal vragen, waaruit een prettige discussie voortvloeide.

TILBURG VERDIEPTE ZICH IN PROBLEMEN

Op 16 november j~ hield de afdeling Tilburg en omstreken een buitengewone algemene ledenvergadering.

Een levendige discussie ontstond over het punt ledenwerving. Voorgesteld werd debatavonden te organiseren in studen- tenkringen.

T.a.v. de gemeenteraadverkiezingen kwam de moeilijke positie van deze af- deling "in het Zuiden" tot uiting, spe- ciaal met betrekking tot het stellen van goede ca.ndidaten.

Vervolgens besloot de vergadering steun te verlenen aan de candidatuur

van dr. van Alphen de Veer te Eindho- ven voor de functie van voorzitter van de Centrale Brabant in verband met het vertrek van ir. Lugt.

Uit de rondvraag bleek dat men niet erg . tevreden was over de gang van zaken bij de kadervorming en over het partij- blad.

Een der leden drong aan op het orga- niseren van groepsgesprekken over be- paalde onderwerpen in regionaal-, pro- vinciaal of landelijk verband.

ZEGERING HADDERS IN ZWIJNDRECHT

Dezer dagen sprak voor een overvolle zaal in Zwijndrecht het Tweede Kamer- lid Zegering Hadders. In zijn betoog

brak spr. o.m. een lans voor de kleine zelfstandigen, die het steeds moeilijker krijgen naarmate de EEG beter zal gaan werken. Vervolgens werden vele vragen over allerlei onderwerpen gesteld, die door spr. bijzonder duidelijk werden be- antwoord.

Het was een bijzonder geslaagde avond die zeker een stimulans vormt om te komen luisteren naar mevr. Van So- meren-Downer op 14 januari a.s.

Mr. VAN RIEL

SPRAK IN GROOT-AMMERS

Door de gezamelijke afdelingen van de VVD in de Alblasserw·aar J werd op 27 november j.l. een vergadering te Groot Ammers belegd. .-

Het lid van Gedeputeerde staten van Zuid-Holland, mr. H. van Riel, hield een boeiend betoog over planologie, waarin hij vooral de ontwikkeling van Zuid-Hol- land belichtte. Bijzondere aandacht werd besteed aan de Alblasserwaard, waarvoor hij vooral op indilstrleel gebied een grote ontwikkeling voorzag.

Hij riep de agrariërs op goed op hun tellen te. passen en vooral hun medewer- king te geven aan de bestaande ruilver- kavelingsplannen daar bij passief blij-

Is een leeftijdsgrens gewenst ?

De laatste tijd heb ik veel contacten gehad met politiek geïnteresseerde jon- geren. zo mocht ik de zitting van het Zuidhollands Jongeren Parlement presi- deren en sprak ik voor liberale studen- ten in Den Haag, Leiden en Delft, en had ik zitting in een forum voor studen- ten van de Vrije Universiteit te Amster- dam.

Uit al deze contacten en gesprekken voor en na de bijeenkomsten bleek mij, dat de politieke belangstelling. van vele jongeren behoorlijk groot is, maar dat bij hen allen een bezwaar naar voreD komt nl. dat in het bijzonder bij de VVD, in tegenstelling tot de KVP en de PvdA, geen leeftijdsgrens wordt gehand- haafd van 65 jaar voor hen, die in ver- tegenwoordigende lichamen zitting heb- ben.

Men vindt dat een bezwaar, omdat daarmede de doorstroming naar veler mening niet voldoende gewàarborgd is. Vooral ook omdat . de afvaardiging

BIJ DE KOMST VAN HET NIEUWE JAAR

Weer is een jaar voorbij en begint een nieuw. Wij beginnen dat met vele goede wensen voor anderen; met vele goede voornemens voor onszelf en met een schone nieuwe agenda. Neen, niet hele- maal schoon; er staat al wat in: 9 en 10 oktober onze jaarlijkse conferentie. De Pietersberg is al besproken, dus de bij- eenkomst staat reeds vast, al is het pro- granuna nog onbekend. Ook zal er in het voorjaar weer een landdag zijn maar die staat nog niet in onze agenda, want niet allèen het programma, maar ook de datum is nog onbekend. In elk geval hopen wij bij beide gelegenheden weer op een volle zaal. En niet alleen dan;

wij wensen de VVD in het algemeen en onze organisatie in het bijzonder een toenemende belangstelling en toenemen- de activiteit. Dat die mogelijk zijn ook in een niet-verkiezingsjaar, zien wij in:

Drenthe.

DRENTHE

Jaren lang was er. daar onder de liberale vrouwen geen leven te '1ekennen. De dames Hansen-Van der Lin-

van onze partij numeriek niet l!lO groot is.

Zou het nu wenselijk zijn om die leeftijdsgrens van 65 jaar verplicht in te voeren? Ik zou daar persoonlijk niet voor voelen, al hoop ik, dat het aansnij·

den van dit onderwerp tot een discussie aanleiding zou kunnen geven.

Er zijn voorbeelden te over van uitzon- derlijke figuren, die boven de 65 jaar nog topprestati~ op politiek gebied heb- ben geleverd. Maar in het algemeen zou- den naar mijn mening bij df candidaat- stellingen; de ·instanties, die daartoe be- voegd zijn, er erl1Stig rekening mee .moe- ten houden, of candidaten de 65 jaar ge- passeerd zijn en moeten beslissen of als het geen zeer bijzonder geval is, tot deze candidaatstelling moet worden overge- gaan. Hierbij moet in aanmerking geno- men worden, dat velen eerst na hun 65ste jaar over voldoende tijd beschik- ken om de tijdomvattende taak van b.v.

raadslid op zich te kmmeu nemen.

D.W.D.

Copie voor deze rubriek te zen- den aan: Mej. Joh. H. Springer, Alexanderstraat 16, Haarlem.

den en Tanunens-Bieze, afwisselend cen- tralevertegenwoordigster en plaatsver- vangster hebben er samen verandering in gebrácht en nu gonst het er van le- ven, kunnen wij wel zeggen. Dit seizoen is begonnen met een contactdag voor de hele provincie in Zuid-Laren, die wij in oktober reeds vermeld hebben. In novem-

ber is een jaarvergadering gehouden, waarop een bestuur werd gekozen, -.-en flink en praktisch bestuur. Er zijn nl.

uit iedere Statenkieskring twee dames aangewezen, dat zijn er samen acht. De- ze grote spreiding biedt kans op effec-

ven grote gevaren zouden 'kunnen ont- staan. Ook de invloed van de agglomera- tie werd besproken.

Na de pauze gaven vragen uit de ver- gadering de heer Van Riel gelegenheid nog nader op enige punten in te gaan.

Een veelheid van onderwerpen kwam hierbij nog aan de orde, zoals de Drecht- stedenagglomeratie, de ontwikkeling van Gorinchem; al of niet hoogbouw op het platteland. Ook het ontwerpen van een streekplan voor de Atblasserwaard werd

uitvoerig besproken.

De voorzitter van de afdeling Groot Ammers, de heer Mourik, bedankte in zijn slotwoord de heer Van Riel, mede namens de vele bezoekers, die van heinde en ver gekomen waren.

De organisatoren kmmen op een ge- slaagde avond terugzien.

29 DECEMBER 11)64 - PA GIN A Z

LIBERAAL REVEIL

Het decembernummer van Liberaal Reveil bevat de volgende artikelen:

- Als de Tros wordt losgesmeten -Gemeenten in de klem, Drs. J. W.

van der Dussen

- Herbezinning op belastingprogressie, Prof. dr. F. Hartog

- Kwekersrecht, Ir. L. G. Oldenban- ning

- Partnerkeuze bij de AR

- Landbouwsanering en regionale in- dustrialisatie, drs. D. H. Franssens - Slechte smaak (.,mensen van mor-

gen") E.N.

CONFERENTIE

OVER DE EUROPESE EENHEID

"s-GRAVENHAGE 16 JANUARI 1965

Pulc:hri Studio. Lange Voorhout 15. Aanvang 10.30 v.m.

Op deze conferentie, die wordt georganiseerd door de Kamercentrales Dordrecht, 's-Gravenhage, Leiden en Rotterdam, zal worden gesproken en gediscussieerd over

"DE HOUDING VAN NEDERLAND IN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN DE LIBERALE KIJK DAAROP",

Praeadviseurs:

Mr. H.R. NORD.

Secretaris-Generaal van het Europees Parlement.

Mr. Dr. C. BERKHOUWER.

Lid van de Tweede Kamer, Lid van het Europees Parlement.

Toespraak van Ziine Excellentie J. REY, Lid van de Commissie van de E.E.G.

Deze conferentie staat onder voorzitterschap van Mevrouw Mr. J. M. STOFFELS-VAN HAAFTEN.

Lid van de Tweede Kamer,

Voorzitster Raadgevende Interparlementaire Benelux-Raad, Lid van de raadgevende vergadering van de

Raad van Europa en West-Europese Unie.

De deelnemers, die zich opgeven aan het Secretariaat van de Afdeling 's-Gravenhage, Prins Hendrikplein 13, Telefoon (070) 39 30 52 - na kantoortijd (070) 36 05 05, zullen tijdig de praeadviezen ontvangen.

De kosten van de conferentie bedragen f 8.50 (inclusief lunch); voor hen, die niet deelnemen aan de lunch (lunchtijd 12.30 tot 13.30 uur)

bedragen de kosten f 3.50.

Op te zenden aan het Secretariaat Afdeling 's-Gravenhage.

Ondergetekende ... ·- ..

Adres ... ···--··· ... .

Lid van Afdeling ... , ... . meldt zich aan voor deelneming aan de conferentie op 16 januari 1965.

1 tief werk, doordat men meer mensen kan bereiken. Het is stellig ook aan te bevelen voor andere kamer-centrales, vooral daar waar men nog niet veel succes had. Daäxnaast is er als contact met de kamer-centrale Assen een vrou- welijk bestuurslid, mevr. Runsink-van der Werf. Mevr. Buurma-Vredevoogd, lid van Gedeputeerde Staten, is advise- rend bestuurslid. Samen met centrale- vertegenwoordigster en plaatsvervang- ster zijn dat 12 vrouwen die haar schou- ders onder het werk zetten. Is het won- der, dat er op de laatste vergadering 14 nieuwe leden bijgeschreven konden wor- den? Voor de vragenlijsten die in no- vember zijn rondgestuurd, heeft men a- vonden belegd in Assen, Hoogeveen, Meppel en Emmen. Ook de middenstand zal uitgenodigd worden en de heer Staut- tener, middenstandsconsulent in Drenthe zal gesprekleider zijn. Het belooft een degelijke behandeling. Maar ook kleine- re plaatselijke bijeenkomsten zijn er. Zo was er onlangs in Dwingeloo-Diever on- der leiding van mevrouw van der Meu- len-Hanunink, ook zo'n stuwende pio- nierster, een theemiddag, waar eveneens de dames Tammens en Hansen aanwe- zig waren. "Het was een heel geanimeer- de middag, waar de landbouwproble- men in huiselijke vorm om de h:>ek kwamen kijken. In plaats van kwart o-

De kosten ad f 8.50 of ! 3.50 zijn overgemaakt op postrekening 7112 van de Algemene Bank Nederland N.V., Kantoor 's-Gravenhage ten gunste van de rekening: "V.V.D.- Conferentie".

Handtekening

, ver vier, zoals het plan was, stonden wij een uur later buiten". Dat zegt genoeg.

UTRECHT

In Utrecht zit men nooit stil. Nu zijn er weer twee kadermidda- gen uitgeschreven: 26 januari en 22 fe- bruari in Zeist, hotel Munzert, Dorp- straat 2 om 2.30 uur. Kosten samen i 2,-. Spreken zullen resp. mevr. mr. C.

H. Verstegen-Kettlitz over "huwelijks- goederen - en echtscheidingsrecht" en mevr. mr. E. Veder-Smit over "de ver- antwoordelijkheid van de staatsburger".

Aanmelden vóór 15 januari bij mevr.

Borkhuis-Carels, Platolaan 49, Zeist.

PENNINGMEESTERESSE

Zo langzamerhand is het bestuur bezig de top van onze organisatie te reorganiseren: Mevr. A. C. M. J.

Vriesman-Gerde te Middelburg, Kastan- jelaan 13a, bleek bereid de penningen

(d.w.z. de subsidie van het H. B.) te be- heren, hetgeen tot dusver ook door de secretaresse geschiedde. Het postgiro- nummer blijft 605368, maar komt nu op naam van: penningmeesteresse Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD, te Mid-

delburg.

(3)

VRIJHEID EN DEMOCRATIE

KNALLEN

* * Een balans over 1964 leert, dat

* daarin zes mensen zijn getroffen door schoten van politiemannen. Drie van de slachtoffers verloren daarbij het leven. En juist in geen van deze drie gevallen werd de politieman zelf bedreigd en kon hij zich op selfver- dediging beroepen.

Helaas is het in onze maatschappij no- dig, dat de politie gewapend is. Zij zal echter beter dan voorheen moeten le- ren wanneer zij van deze wapens ge- bruik moet maken. Het fatale schot te Boxtel heeft bij het publiek de me- ning versterkt, dat te snel naar de re- volvers wordt gegrepen.

Bij elke jaarwisseling doen zich wel ergens in het land incidenten voor tus- sen burgerij en politie. Gehoopt moet worden dat daarbij ditmaal geen bok- ken worden geschoten P" dat het wat de knallen betreft blijft bij wat vuur- werk en champagnekurken. ,

BOERDERIJENBOUW VRIJ?

* * Bij de vaststelling van de be-

* groting voor Volkshuisvesting en Bouwnijverheid heeft ons Kamerlid de heer M. Visser gepleit voor het vrijgeven van de boerderijenbouw. Elk jaar wordt een ongeveer gelijk aantal boerderijen gebouwd.

Deze dienen zeker niet als specu- latie-object. Als ze gebouwd worden zijn ze dringend nodig. Men weet dus ongeveer hoeveel, en waar nl. op het platteland en men weet dat het de andere bouw niet verstoort, noch prijsopdrijvend werkt. Waarom hier dan nog de papieren rompslomp?

Waarom hier nog een toewijzingsbe- leid? Laat de boerderijenbouw vrij en men kan tijd en ergernis van architec- ten, boeren en ambtenaren sparen. On- gelukken kunnen er niet mee gebeu- ren.

De minister is op dit punt niet in- gegaan. Vrije bouw van kerken en kassen is in overweging heeft hij ge- zegd. Over boerderijen geen woord.

Mogelijk is dit een nieuw gezichtspunt.

Laat hij spoedig besluiten zowel de kerken, de boerderijen als de kassen buiten het toewijzingsbeleid van bouw-

volume te houden. Laat men hier vrij kunnen bouwen. Het zou weer een kleine stap in de goede richting zijn.

SATURNE

* * Na Zandvoort heeft nu ook

* Loosdrecht zijn speelzaal ge- kregen, waar het "behendigheidsspel"

Saturne wordt beoefend. De exploitan- ten zijn kennelijk aangemoedigd door de uitspraak van de rechtbank in Haarlem. Wanneer het spel ook de vol- gende mazen van de wet behendig weet te passeren, zal het in nog wel meer vakantiecentra opduiken.

Er van uitgaande dat de bankhou- ders er op uit zijn winst te boeken, kan men niet verheugd zijn over deze ontwikkeling. Aangezien immers de kansen voor de bank bij Saturne ge- ringer zijn dan bij roulette, bestaat het gevaar, dat exploitanten zullen trach- ten deze kansen op ongewenste wijze in voor hen gunstige zin te beïnvloe- den.

Een reden te meer voor de Staat om eindelijk eens -een beperkt aantal plaatsen - Scheveningen en Zand- voort bij voorbeeld - toe te staan casino's te openen, waar normaal rou- lette kan worden gespeeld.

ADRESVERANDERINGEN

Bij verhuizing, onjuistheden in het adres bij de bestelling van het weekblad enz., wordt men ver- zocht dit niet alleen door te geven aan de secretaris van de afdeling, doch ook aan de administratie van het weekblad Vrijheid en Demo- cratie, Postbus 43, Amersfoort.

Vertraging of zelfs het noodge- dwongen staken der toezending kan ' daardoor worden voorkomen.

29 DECEMBER 1964- PAGINA I

GESPREI( MET HOOFDBESTUURSLID F.

J.

MELZER

In ongeveer dezelfde bewoor- dingen waarmee onlangs me- vrouw Carry de Vries-van Haaften haar taak als Eindhovens gemeente- raadslid schetste, geeft een ander lid van het VVD-hoofdbestuur, de heer F. J. Melzer, zijn oordeel over de po- sitie, die hij in de gemeenteraad van Breda inneemt. "Soms wel moeilijk, maar altijd interessant. Helaas is het aantal zetels van drie op twee ge- komen. Toch kun- je ook met z'n

tweeën wel wat bereiken".

Wij zitten tegenover hem in de voorkamer van zijn huis aan de iet- wat sombere Taxandrialaan, stads- wijk Ginneken. De somberheid komt alleen van buiten; het is een begrip, dat in dit huis niet geldt. Sterk is de indruk: hier wordt prettig gewerkt.

In de achterkamer rondom de ver- lichte tafel zitten jonge zoons over schoolschriften gebogen.

.,Al mijn kinderen - vier jongens en één meisje - stellen belang in de politiek", zegt de trotse vader met een voldane glimlach. ,_,Drie zijn lid van de JOVD, één is er zelfs pen- ningmeester van de afdeling. Ik ge- loof, dat zoiets zijn nut heeft voor later. Alles komt op goede kader- vorming aan. Daarom moeten wij ouderen alles doen om de belangstel- ling voor de liberale gedachte bij de jeugd aan te wakkeren. Zelf ben ik - ook al heel vroeg geïnteresseerd ge- weest".

Vroege politieke belangstelling

Franciscus Johannes Melzer werd op 27 oktober 1915 in Princenhage geboren. Het milieu, waarin hij op- groeide, had een sterke binding met de vrijzinnig democratische partij van die dagen. Dit heeft er stellig toe bijgedragen, dat de jongen al op zijn twaalfde jaar belangstelling voor politieke vraagstukken toonde.

Het was een tijd van langzaam toe- nemende spanningen; de NSB kwam dreigend op, Colijn liet zich gelden, democratische idealen verwaterden, de grote economische crisis kwam.

Toch sloot zich de jonge Melzer ner- gens bij aan. Hij dacht vóór alles aan een andere toekomst dan een politieke. Het ruime sop trok hem aan. Twee jaar was hij leerling van de kweekschool voor de zeevaart in Amsterdam, waar hij de cursus voor stuurman ter koopvaardij volgde.

("Goede jaren, waarin ik leerde wat discipline is!"). Daarna ging hij het zeegat uit, eerst met de KNSM en vervolgens met een schip van de Rot- terdamse Lloyd, maar al vrij gauw merkte hij, dat het zwalken tussen de einders van zeeën en oceanen hem weinig bevrediging gaf, te weinig , . perspectief bood.

Net op tijd zegde hij het zeemans- leven vaarwel en koos een totaal an- dere loopbaan, die meer in de lijn lag van zijn Brabantse geboorte- land. Hij volgde de middelbare op- leiding voor de lederindustrie, werk- te aan het Rijksproefstation (nu TNO) te Waalwijk, volontairde hier en daar en kwam ten slotte in de handel terecht, waar hij zich vooral bezighield met de agentuur van looi- en kleurstoffen voor de leerindustrie.

Ook daarin is weer verandering ge- komen, want tegenwoordig is de heer Melzer vertegenwoordiger van

de Continental Rubber voor westelijk Noord-Brabant. Maar achter dit al- les, om dit alles heen, alles doordrin- gend is voor hem de zekerheid, dat hij een taak in het politieke leven heeft te vervullen.

In de gemeenteraad

Na de oorlog was er geen vrijzin- nig· democratische partij meer. De heer Melzer sloot zich bij de gloed- nieuwe Partij van de Arbeid aan, maar al spoedig bleek, dat hij zich daar niet ,thuis' kon voelen en daar- om ging hij er, ongeveer tegelijk met prof. Oud, uit ("met Oud .erin en er- uit!") om warmte in het oude libe- rale nest te zoeken. Met hart en ziel gaf hij zich aan de VVD, plakte en schilderde voor de verkiezingscam- pagnes en onderscheidde zich op een

dusdanige wijze, dat n1en hem met belangrijke functies ging bekleden.

Eerst kwam hij in het afdelingsbe- stuur van de partij in zijn geboorte- streek, daarna in de Centrale Noord- Brabant, waarvan hij - nu tien jaar geleden - tot vice-voorzitter werd ge- kozen. Hij maakte deel uit van de Verkiezingsraad, die mr. Toxopeus' candidatuur voor het parlement be- werkstelligde. Voorts nam hij een belangrijk aandeel in de Rijkskies- kring Tilburg (waaronder ook Bre- da, Roosendaal en Bergen op Zoom ressorteren), werd in 1958 gemeen- teraadslid van Breda en volgde het jaar daarop mr. Toxopeus, die toen minister werd, op als fràctievoor- zitter. Aanvankelijk had hij daar zitting in de commissie voor het on- derwijs, maar sinds 1962 maakt hij deel uit van de commissies, die zich bezighouden met openbare werken, financiën, jeugd- en sportzaken en strafverordeningen. Verleden jaar werd hij gekozen tot lid van het hoofdbestuur van de VVD. Inmid- dels is hij ook al lid geweest van de reorganisatiecommissie.

.,Reorganisatie"

Al pratend met de heer Melzer hoort men hem herhaaldelijk met enige nadruk het woord "reorgani- satie" gebruiken. Als wij hem daar- op opmerkzaam maken, is het alsof er een lichte schok door hem heen gaat. "Ja, het is zo, ik houd van re- organiseren, de dingen moeten voort- durend evolueren, er moet altijd plaats zijn voor nieuwe ideeën - daarom ben ik er juist zo voor, dat er jong bloed door de partij stroomt, ik zei al zoëven: kadervorming, daar komt het op aan. Als u het mij vraagt, meen ik dat er veel te veel aan specialisten wordt overgelaten.

Ik zou graag zien, dat verschillende belangrijke :vraagstukken minder

door specialisten en meer door all- round volksvertegenwoordigers wer- den behandeld.

Neem bijvoorbeeld de dienstplicht, die volgens mij in Nederland de jon~

gens veel en veel te lang aan het nor- male maatschappelijke leven ont- trekt. Naar mijn mening is dit niet nodig, de jongens verdoen veel tijd, verliezen hun werklust en hebben te lijden onder een volkomen verou- derd reglement voor de krijgstucht.

Zij komen totaal negatief ingesteld de dienst uit. Wanneer een zaak als deze wordt onderzocht, komen al- leen militaire specialisten aan het woord in plaats van dat men ook niet-militairen (bijv. vrouwelijke parlementariërs) naar hun oordeel vraagt. Eenzelfde euvel doet zich voelen bij landbouwkwesties, waar alleen de agrariërs van de fracties aan te pas komen terwijl de andere volksvertegenwoordigers het maar moeten geloven.

Ik geloof nu, dat deze specialisatie niet juist is en dat we er beter aan zouden doen 'n reorganisatie te vol- voeren in die zin, dat er méér inzich- ten te pas kunnen komen bij het be- oordelen van kwesties, die de hele gemeenschap aangaan".

De manier, waarop de heer Melzer aan deze mening uiting geeft, is die van een man, die weet, dat hij wel- licht weerstanden oproept, maar niettemin vasthoudt aan wat hij als juist erkent, gedreven door 'n scherp doorzicht, het perspectief, dat hij zocht toen hij als jongeman het stuur van zijn leven omzwaaide naar de vrijheid van zijn eigen keus.

Bslr

r erstilZing

Mijn dochtertje zingt bij een grammofoonplaat. Zij draait deze op haar nieuwe grammo- foon die zij met Sint Nicolaas heeft gekregen. Zij zingt met enthousiasme, omdat het zo'n gezellig plaatje is. Zij zingt zon- der de diepe betekenis te be- grijpen van de woorden die zij zingt.

En boven mijn hoofd hoor ik de woorden. op een modern muziekje:

"The stars shine for everybody, everybody near or far;

the stars shine for everybody, they don't care, who you are!'

De sterren schijnen voor ie- dereen, zij bekommeren zich er niet om, wie 'TI1en is.

Dat lijkt mij een goed advies voor de komende week. Dan verstilt de politieke strijd inter- nationaal en nationaal, dan wij- ken de tegenstellingen, dan val- len de verschillen tussen de sferen, waarin 'TI1en leeft, weg.

Dan schijnen de sterren voor iedereen.

Laat het zo zijn, dat wij allen, leeren en geestverwanten van de V.V.D., daardOOT ge- sterkt en gelouterd en met be- ter begrip voor andere en eigen standpunten, zo in 1965 het doM om te verrichten werk zullen doen.

D. W. DETTMEIJER

(4)

,~Maak

de_ J:

l~D.

sterk!!''

Voor Buig- en Zetwerk

op hydr. pers 1000 ton.

ZETLENGTE 7 m, dikte tot 32 mm

Constructiewerkplaatsen

W. HUIZER N. V.

Telefoon 01804-2657 - Groenedijk 10 CAPELLE A. D. IJSSEL

SNIKKERS' HANDEL MIJ. N.V.

ROTTERDAM • ÇRONINGEN • ARNHEM

*

Buizen • FITTINGS Flenzen

.,ASCOT" Gaswandketels OLIESTANDMETERS ,KLAFRESTRöM"-gietijzeren ketels OLIETANKS

.,MARK"-radiatoren AFSLUITERS

.,N.S.K, SALLAND"-ketels PLINTVERWARMING ., THERMIA"-warmwaterboilers

.,FLAMCO"-ophangstroppen .,FLEXCON"-expansievaten

"MARK"-BUIGMACHINES VLOERHULZEN

LASBOCHTEN

en verdere artikelen op het gebied van de CENTRALE VERWARMING

11

':Delft~~

Twee Torens]

N.V. LIJM- EN GELATINEFABRIEK TELEFOON 25242 - DELFT

löölöém

SPIJKENISSE

Gebouwen van gewapend betonnen prefabs voor verschillende d.oeleinden.

Vloerplaten in normale afmetingen of pasplaten volgens opgegeven maten, Broeibakken en alle onderdelen voor de tuinbouw.

Spinners en Twijners van

Weef- en Tricotgarens

... O,..._t:vE.,...,.NC•IER~

"'!14N H M OE > ' l Q N i t . l ( a t N

€€n oube n<\O.m vooR GOCb€ WIJn

rR.

F. 0 N N E S & Z 0 0 N

w

WIJNHANDEl- ANNO 1876. G.RONINGEN

N.V. RIJNSTAAL

FABRIKANTE

v /h J. W. Oonk Be Co.

Telefoon 24941 I 45 - Arnhem Postbus 42

VAN

NAADLOZE EN

GELASTE

STALEN BUIZEN

ABRAHAM VAN STOLK & ZOOMEN

KONINKLIJKE HOUTHANDEL N.V.

ROTTERDAM POSTBUS 1100 TELEFOON 0 10 - 3 54 00

'S-HERTOGENBOSCH - Engelseweg 5 TELEFOON 0 4100 - 3 20 55

HELLEVOETSLUIS Industrieterrein Molshoek TELEFOON 0 1883 - 267'1

"HOUDT DE VRIJHEID HOOG!"

(5)

VRIJHEID EN DEMOCRATIE 29 DECEMBER 19ö4- PAGINA 5

OORZAAK EN GEVOLGEN BIJ HET TELEVISIEVRAAGSTUK

N OG altijd dmkt het televisie- vmagstuk als een loden last op onze politieke verhoudingen.

De verantwoordelijkheid daarvoor draagt niet de VVD, maar de Kamer.::- meerderheid, die in maart 1963 de motie-Van Someren, welke zich ach- ter de grondgedachten van de nota- Scholten over de reclame-televisie stelde, verwierp.

Was zij niet verworpen, maar aan- vaard dan beschikten wij thans hoog en br~ed naast de in hun waarde ge- laten uitzendingen der bestaande om- roepverenigingen over een tweede televisieprogramma, geëxploiteerd door een onafhankelijke concessio- nar·is.

Een concessionaris, die gebonden zou zijn aan een aantal strikte bepa- lingen en voorwaarden, w.o. de vol- strekte scheiding tussen programma en reclame-boodschappen en waarbij, precies als bij de pers, de adverteer·- ders op die programma's geen enkele invloed zouden hebben.

Wanneer de Kamermeerderheid deze redelijke oplossing had aan- vaard, zou het televisievraagstuk als politiek probleem zijn verdwenen, zou een gezonde, werkelijke concur- rentie in het leveren van de beste programma's kunnen zijn ontstaan met een reële keuzemogelijkheid voor de kijkers en dan zou - men verg.ete ook dit vooral niet - nooit een REM en dus ook geen REM-probleem. zijn.

ontstaan.

* * *

D. E fout var! die ongelukkige Kamermeerderheid heeft trieste gevolgen gehad. Het is ple- zierig, dat de VVD voor die gevolgen geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Nog plezieriger echter was het geweest, wanneer dit alles was voorkomen.

De Kabinetsformatie zou heel wat vlotter zijn gelàpen, er Z01i geen voortdurende dreiging zijn blijven hangen boven de samenwerking der vier reg.eringspartijen en er Z01L het nieuwe Kabinet heel wat narigheid zijn bespaard.

Wij zouden gespaard zijn gebleven voor een vreemdsoortig wetgevend produkt ais de z.g. "anti-Remwet", met alle nasleep van dien, waarbij nog moet worden afgewacht of de minister van Justitie nationaal- en vooral internationaal-rechtelijk wel zo sterk staat als sommigen menen.

Het lijkt nogal onvruchtbaar dat alles nog eens op te halen en vast te stellen. Maar dat is het toch niet.

Vooral in de politiek z~in oorzaak en gevolg nooit te scheiden. Anderen mogen zich in dit geval dan blijven beijveren om rond die oorzaak een rookgordijn te leggen, wij zulLen ons- zelf het recht blijven toekennen die oorzaak, waar het pas geeft, telkens weer naar voren te brengen en de schuldigen aan te wijzen.

WANNEER de lezers deze rege- len onder ogen krijgen, zal er weer een nieuw televisiedebat, Óp parlementair niveau. achter de rug zijn.

Als laatste vóór het Kerstreces zal de Tweede Kamer de begroting van Onderwijs, K. en W. hebben behan- deld, waarbij het televisieV1·aagstuk zeker de politieke hoofdschotel zal hebben gev01·md.

Al verschijnt dit nummer van ons blad wat verlaat, het was, gezien de vele achtéreenvolgende feest- en zondagen, technisch toch niet moge- lijk met het inzenden van deze ru- bri~k tot na het Kamerdebat te wachten.

Ondertussen valt er, los van het- geen dat Kamerdebat inmiddels moge hebben gebr·acht toch nog wel het een en ander aa~ het bovenstaande toe te voegen.

In de eerste plaats is er de merk- waardigheid, dat van dezelfde zijden, waar men aanvankelijk de voorstel- ling wekte dat r·eclame iets verwer- pelijks is dat te allen tijde uit de televisie zou moeten worden ge- weerd thans diezelfde reclame graag in het' eigen kamp wordt binnenge- haald.

Televisiereclame en open bestel zijn nu termen. die ook van die zijde in de mond worden genomen alsof men nooit anders heeft gewild.

.. ..

*

M ET de heer Van Riel bij de 1 algemene politieke beschou- wingen in de Eerste Kamer kan wor- den vastgesteld,· dat de initiatiefne- mers van de REM hier toch duidelijk de stroomversnellingssituatie hebben gec-reëerd, waardoor het nieuwe gaat doorbreken.

Ondertussen vergaat het, naar· de heer Van Riel opmerkte, deze initia- tiefnemers als menigeen in het klas- sieke drama: "der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen". Dat heet clan de ironie der geschiedenis.

Wie initiatieven neemt - alelus onz.e fractievoorzitter in de Eerste Kamer - heeft als regel meer kans op wansucces dan op succes, zeker wanneer hij tegen gevestigde denk- beelden en gevestigde groepsbelangen ingaat. Morele diskwalificaties liggen voor het grijpen en worden sub_iec- tief te goeder trawui gebruikt. Wie in een deTgelijk geval met stenen gooit, verdedigt het fatsoen en dient het eigenbelang, wat een aangename coïncidentie is.

Terzijde merkte hij daarbij op, dat het moTele o01·deel hier toch niet een- voudig ligt. ET was geen kwestie van wetsontduiking, maar een kwestie van ingaan tegen een parlementair meerderheidssentiment dooT inscha- keling van een volkenrechtelijke

~ N.V. FABER'S

Cf]

Fabrieken voor Houtbewerking

HOOFDVAARTSWEG 74

ASSEN TEL.OS920-2132

Uw adres voor vaten I hout, kratten en kisten, containers en pallets.

complicatie. forme.el niet verboden.

Dat is iets anders.

Het feit, dat men zelf aldus niet wenst te handelen, geeft niet zonder meeT het recht een andeT te verooT- delen, die dat wel doet. Bovendien blijft een open vraag of de ratio van de Telegraaf- en Telefoonwet en de Reglementen is: het uitsluiten van technische conflagraties óf bescher- ming van een incidenteel gegroeide organisatievorm. Dat is een kwestie van vrij subtiele distincties te sub- tiel zijns inziens om een dnder op gTond van eigen conclusies te dis- kwalificeren.

NOTJTIES VAN EEN INSIDER

0 OK "Het Parool" toonde wel gevoel vooT de merkwaardige situatie, toen het (op 11 december) in een hoofdartikel o.a. schreef:

"En mi is het plotseling all.emaal anders. Minister Bot heeft te ver- staan gegeven, dat toelating van nieuwe concessionarissen zeer wel mogelijk is en dat eT, op een of an- der·e manier. wel reclame in de tele- visie zal komen.

"Politieke factoTen (sterke pressie van VVD en CHU in en buiten het Kabinet, maar van hen niet a1Ieen) hebben in die klimaatverandering een bela.ngrijk.e rol gespeeld. Zij moeten wel worden gezien tegen de achtergrond van het feit, dat b~i een gToot deel van het publiek de popu- lariteit van de omroepverenigingen al lange tijd dalende is, zodat nieuwe verschijnselen en initiatieven, ook de minder gelukkige, in beginsel met sympathie worden begroet.

"Het gevolg hieTvan is weer, dat ook sommige o1m·oepvereni.gingen hun positie in een of meer opzichten beginnen te herzien."

* * *

TOT slot clan nog enige citaten over nu wijlen de REM, die aantonen, dat ook buiten de liberale pers in sommige peTsorganen bij alle opwinding nu en dan toch nog wel een nuchteT geluid viel te beluisteren.

"Het Parool" noemde de REM "een uitvloeisel van nalatigheid van Tege- ring en parlement om te zorgen voor een redelijk gereglemente.erde vorm van reclame in de televisie". Een j1iiste opmerking, waarbij wij echter·

wel willen aantekenen, dat (zoals wij boven reeds in herinnering hebben gebracht), de schuld toch wel in hoofdzaak ligt bij de Kamermeerder- heid, die de vorige 1'egering in deze

zaak een stok tussen de benen heeft gestoken.

En "De Tijd/De Maasbode" schreef in de dagen, dat ir. Vos (PvdA) in de Eerste Kamer en vele anderen met hem zich zo druk maakten over het na.ar hun oordeel te aarzelende en voorzichtige optreden van ministeT Scholten tegen de REM, nuchter- ironisere·nd:

"Toch zien wij niet in, waarurn men zich als Nederlands staatsburger de zelfkwelling van verontwaardi- ging en gr·oot ongeduld zou aandoen.

De REM veTstoort weliswaar de rechtsorde, maar ber·okkent niemand enig leed, tenz~j degene die iedere rechtsverstoTing a.ls een peTsaanlijk leed zou ervaren. Het lijden van zo iemand moet mateloos zijn . ... "

ALGEMEEN SECRETARIAAT

V.V.D.

Koninginnegracht 61 's-Gravenhage Telefoon ( 070) 60 48 03

( 3 lijne.n) Giro 67880

BRANDBLUSAPPARATEN

Officieel goedgekeurd Talrijke attesten.

SIMPLUS N.V. DORDRECHT

VISSTRAAT 6-8- TEL. 3344* <018501

STALEN MEUBELEN

GISPEN

CULEMBORG

HIER IS DRENTHE

Ontdek Drenthe in weekeinde of vakantie.

U vindt daar rust, ruimte en ongerept natuurschoon.

Lees eerst de toeristische uitgave van "HIER IS DRENTHE".

Gireer f 2.25 + f 0.35 verzendkosten op nr. 871786 van de Drentse- en Asser Courant, Assen.

Figure

Updating...

References

Related subjects :