Deel II geeft de nakomelingen Lange vanaf generatie VI en volgende weer en is in een apart document op deze site geplaatst.

305  Download (0)

Hele tekst

(1)

Dit is een ge-update versie van mijn boek

LANGE(N) IN DUN KROMMENDIEK

dat in mei 2008 in een (nu uitverkochte) oplage van 200 exemplaren is gedrukt bij Drukkerij Groen te Hoofddorp.

Deel I

is een parenteel van de eerste vijf generaties afstammelingen van

Peter Jansz Lange(n), die op 11 mei 1688 te Mill is gehuwd met Luijtjen Dircx.

Deel II

geeft de nakomelingen Lange vanaf generatie VI en volgende weer en is in een apart document op deze site geplaatst.

Het staat de lezer(es) vrij om met bronvermelding gegevens uit beide delen te benutten voor eigen gebruik.

Nieuw-Vennep

April 2022

Drs. Jan W.M. Lange

(2)
(3)

G E N E A L O G I E

V A N D E

F A M I L I E

L A N G E

(4)

GENEALOGIE VAN DE FAMILIE LANGE UIT MILL (NOORD-BRABANT)

Auteur: Drs. Jan W. M. Lange, Landei 8, 2151 SR Nieuw - Vennep ________________________ ____ _______________ __

INLEIDING

De Genealogie van de Millse rooms-katholieke (RK) familie Lange begint zeer waarschijnlijk met Jan Willems (geboren ca. 1630), die in 1659 te Mill huwt met Jenneke Jans (Lange ?). Zij krijgen o.m. twee zonen: Jan Jans Lange(n) en Peter Jans(z) Lange(n), die beiden ca. 1660 geboren zijn.

Van eerstgenoemde zoon is geen nawijsbaar nageslacht gevonden; laatstgenoemde zoon is de stamvader geworden van een omvangrijk nageslacht, waarvan dit boekwerk de neerslag vormt.

Deze Genealogie van de familie Lange bestaat uit twee delen.

DEEL I

is een Parenteel van de eerste vijf generaties mannelijke en vrouwelijke nakomelingen van Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx. Een Parenteel beschrijft vanuit het verleden naar het heden toe alle nakomelingen, die generatiegewijze geboren zijn uit de stamouders/parentes.

Dit Parenteel beslaat de periode ca.1650 tot ca. 1850/1900.

Het aantal nakomelingen (gehuwd en ongehuwd) is in de eerste generatie 5 (5),

in de tweede generatie 21 (11),

in de derde generatie (bij benadering) 58 (4), in de vierde generatie (bij benadering) 208 (25) en in de vijfde generatie (bij benadering) 473 (78) personen.

Totaal (bij benadering) 765 (123) personen/nakomelingen.

Deze aantallen zijn bij benadering, omdat met name in de latere generaties nog nakomelingen gevonden kunnen worden.

Tussen haakjes (..) staan de aantallen naamdragers Lange, waaruit blijkt, dat de vrouwelijke, respectievelijk de aangetrouwde kant in dit Parenteel het leeuwendeel voor haar rekening neemt wat betreft het aantal

nakomelingen. Het had weinig gescheeld, of in de eerste, de tweede en de derde generatie was de strikte familie Lange uitgestorven, met resp. 1, 1 en 3 gehuwde mannelijke naamdrager(s) Lange, die voor nageslacht zorgen.

In de vierde en vijfde generatie zijn dat er respectievelijk weer 9 en 14.

Zie voor deze 14 naamdragers Lange en hun nakomelingen in Deel II, sub VI.A, VI.B en VI.C

Generatiegewijze zijn er de volgende aantallen gehuwde nakomelingen:

Gen. 1 (II a – II e): 5 (100 % van het totaal).

Gen. 2 (III a – III h): 8 (40 % van het totaal).

Gen. 3 (IV a – IV dd): 30 (50 % van het totaal).

Gen. 4 (V a – V wwww): 101 (50 % van het totaal).

Gen. 5 (de gehuwde nakomelingen van V a – V wwww): 266 (57 % van het totaal).

Totaal zijn er dus in dit Parenteel tot nu toe 410 gehuwde nakomelingen van Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx in kaart gebracht; dat is 54 % van het totale aantal nakomelingen.

Het valt op, dat het percentage gehuwden-ongehuwden vooral bepaald wordt door een hoge kindersterfte, alsmede door het relatief hoge aantal niet-huwenden

.

Vanaf pagina 9 tot en met pagina 17 vindt u de inhoudsopgave en een generatiegewijze overzicht van de nakomeling en zijn/haar echtgenoot/genote.

Op de pagina‟s 19 – 26 vindt u de daarbij behorende schematische overzichten.

Dit vergemakkelijkt het opzoeken van een eventuele aansluiting met uw eigen gegevens.

Op de pagina‟s 302-303 vindt u de Legenda/de verklaring van termen, afkortingen en tekens.

Op pagina 304 tenslotte staat een overzicht van de genealogische publicaties van de auteur.

(5)

DEEL II

is een weergave van 473 (het zijn er per datum van heden veel meer) nakomelingen van de 14 mannelijke naamdragers Lange vanaf generatie VI en volgende, voortbordurend op de in dit parenteel onder de generaties IV en V genoemde voorvaders Lange.

Achterin Deel II vindt u o.m. een overzicht van de illustraties in de beide Delen, alsmede uittreksels uit de Gevangenis- en Militieregisters (19e-20e- eeuw) en uit de Notariële Registers (19e-20e eeuw) m.b.t. familieleden Lange.

Dit Deel II is als apart document op de site geplaatst en kent een eigen nummering van de pagina‟s.

Zie de inhoudsopgave aldaar voorin.

KWARTIERSTATEN

In Deel I zijn kwartierstaten opgenomen van de met de nakomelingen aangetrouwde families. Een kwartierstaat begint vanuit het heden naar het verleden en geeft generatiegewijze de rechtstreekse (ouders-grootouders etc.) afstammingslijnen weer. In Deel II vindt u de kwartierstaten van mijn vader Cornelis Johannes Lange en van mijn moeder Maria Johanna van der Poel, alsmede een afstammingslijn van de auteur via zijn moederskant naar Karel de Grote/Carolus Magnus.

In de kwartierstaten m.n. valt het op, hoe vaak er in onze regio bij een huwelijk gedispenseerd werd van

onderlinge bloed- en aanverwantschap tussen de huwenden. Sprekend is wat de pastoor van Mill in 1685 schrijft aan de bisschop van Roermond:“Het is niet verwonderlijk, Zeer Doorluchtige Heer, dat ze in Sint Hubert in dergelijke mate aan elkaar verwant zijn, want heel deze gemeenschap heeft bijna niet anders dan bloed- en aanverwanten”.

DANKWOORD EN OPDRACHT

Voor het onderhavige “magnum opus” ben ik dank verschuldigd aan heel veel mensen.

Eerstens aan pater A. van den Elsen O.S.Cr. + , leraar Engels aan het College van het H. Kruis te Uden, waar ik vanaf 1965 tot 1971 gestudeerd heb. Hij heeft mijn interesse voor genealogie gewekt.

Dank vooral aan mijn vrouw Jeannette Kamp en aan onze kinderen Bram, Coos, Dirk en Willem, die me hiervoor ruimte en tijd gegeven hebben. Het nageslacht leed soms onder mijn ijver voor het voorgeslacht !

Als tegenprestatie draag ik deze genealogie aan mijn gezin op !

Verder ben ik dankbaarheid verschuldigd jegens mijn (groot)ouders, die mij familiezin hebben bijgebracht.

Ook was ik blij, dat bij andere familieleden Lange het genealogievirus toesloeg en dat zij mij vooral in de laatste fase de helpende hand reikten !

En met name dank ik Toos Thijssen-Hendrix, Henk van de Weem +, Roland Zwiebel, Joost van de Vorle, Jan Veekens, Wim Jaegers, Theo Strik, Kees Wijnhoven, Antoon Egelmeers, Gerrit van den Hark + , Gerard Lemmens, Gerard Gasthuis, Theo Spanjers en Gerrit Termaat, die mij van gegevens en tips voorzien hebben.

Ik bedank de medewerk(st)ers van de diverse archieven, die me geholpen hebben.

TENSLOTTE

In deze Genealogie van de familie Lange zijn in totaal ca. 1235 nakomelingen verbonden aan stamvader en -moeder Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx, die ruim 330 jaar geleden met elkaar in het huwelijk traden.

Vanwege de enorme hoeveelheid namen, het werk dat dit met zich mee zou brengen en de onevenredige toename van het aantal bladzijden is afgezien van een index van namen met een verwijzing naar de betreffende pagina(„s).

Het gemis daarvan is tegelijkertijd een uitnodiging om dit boek van voor naar achteren door te lezen.

De inhoudsopgaven in beide Delen (resp. op pagina‟s 9-17 en op pagina 2) en de schemata in Deel I, pagina‟s 19-26 zijn, naar ik hoop, een goede gids.

Ik verwijs verder naar de website van het BHIC, sub Ontdekken, sub Mijn Plaats (gemeenten Mill en Cuijk), waar diverse artikelen van mijn hand zijn gepubliceerd.

In 431 pagina‟s is veel feiten- en beeldmateriaal bijeengebracht.

Ik wens de lezer(es) veel lees- en kijkplezier toe !

(6)

D E E L I

P A R E N T E E L

VIJF GENERATIES NAKOMELINGEN VAN

PETER JANS(Z) LANGE(N) EN LUIJTJEN DIRCKX UIT MILL

(7)

INLEIDING EN VERANTWOORDING DEEL I

WERKWIJZE

In Deel I/het Parenteel heb ik voor de volgende werkwijze gekozen. Ik geef eerst informatie over de nakomeling:

geboorte, huwelijk, overlijden en eventuele nadere bijzonderheden. Vervolgens noem ik de namen van de kinderen. Tenslotte geef ik in een kwartierstaat het voorgeslacht van de aangetrouwde partner van de nakomeling weer.

Dit doe ik niet zonder reden. Met het voorgeslacht van de partner wordt namelijk het sociale milieu, waarin nakomelingen van Peter Jans Lange(n) verkeerden, in beeld gebracht. Duidelijk wordt zo, dat de familie Lange in de 17e en 18e eeuw geparenteerd is aan de sociale en bestuurlijke “boven-middenlaag” van het dorp Mill.

De oudste aangetrouwde families zijn in hoofdzaak pachters van de Dominiale (vanaf 1613 van de Prins van Oranje), voorheen de Marienweerdse (vanaf de 13e eeuw van de Abdij Marienweerd te Beesd/Tielerwaard) hoeven te Mill, met name de families Van de Vorle, (Van de) Vloet en Kempen. Zie pag. 76 en 304.

HET VOORGESLACHT VAN PETER JANS LANGE(N)

Bewijsbaar begint deze genealogie Lange met Peter Jans Lange(n); hij heeft een broer Jan Jans Lange(n) en waarschijnlijk ook een zus Jenneke Jans Lange en een zus Catharina Jans. De vraag is: wie zijn hun ouders ? Vóór die tijd zijn er slechts de aanduidingen van Jan of Peter (etc.), die de zoon/dochter zijn van een Jan.

Dit zijn in genealogie-land de lastigste namen om verder te zoeken in het verleden.

Dit Parenteel beginnen we vanaf pagina 42 met een speurtocht naar die vader Jan. Zo brengen we allerlei gegevens bijeen rondom Jan Willems, te Mill in 1659 gehuwd met Jenneke Jans (Lange ?), die de beste papieren hebben om de vader en moeder van bovengenoemde zonen en dochters te zijn.

Het veelvuldig voorkomen van de voornaam Catharina beweegt ons tot een onderzoek naar een mogelijk grootouderschap van Willem Jans, gehuwd met Catharina NN. (zie vanaf pagina 40).

Op pagina 47 vindt u de conclusie en een interessante hypothese. Na 50 jaar onderzoek kunnen we tot op de dag van vandaag over het voorgeslacht van stamvader Peter Jans Lange(n) nog niets met 100 % zekerheid zeggen.

We blijven echter zoeken !

Met het voorgeslacht van stammoeder Luijtjen Dircx hebben we meer geluk; mede dankzij een huwelijks- dispensatie uit 1721 kunnen we die lijn opvoeren tot ca.1530 (het geboortejaar van haar stamvader Willem).

DE FAMILIENAAM LANGE(N)

In de Veecijns/het Beestencohier van het Land van Cuijk uit ca. 1673 vinden we te Mill/Wanroij de losse aanduiding van Tuenis/Tonnijs Lange (zie Deel II pag. 117), Daarna duurt het tot 29.4.1707 (zie pag. 45), dat we in de Millse archieven frequenter de familienaam Lange(n) zien verschijnen. Jan Jans Lange(n), Peter Jans Lange(n) en Jenneke Jans Lange zijn in de periode 1707-1729 de eerste naamdragers.

Omdat de (bij)naam “Lange(n)” in aanvang bij 3 verschillende personen voorkomt, ligt het voor de hand te veronderstellen, dat de gemeenschappelijke voorvader Jan (Willems x Mill 1659 Jenneke Jans) deze naam ook reeds gedragen moet hebben. Dat is niet gevonden. Of, en dat is ook niet vreemd in het Land van Cuijk, is de familienaam Lange via moederskant de familie in gekomen (via Jenneke Jans dus, die dan Lange heet), wat door de vondst van een Tuenis (Jans) Lange (haar broer ?) in 1673 tot de mogelijkheden behoort (zie pag. 44 en 47 en in Deel II een hypothese vanaf pag. 113, die de afstammingslijn opvoert naar (1629) “Jan Thonissen, in de wandelinge gen(aemp)t den langen Jan Thonissen”/Jan Thonissen de Lange (geb. ca. 1560 – overl. ca. 1635).

Ook het toponiem “de lange(n) camp” in het Hollanderbroek in de Vaerdijk (nabij de Krommendijk) kan aan de naamgeving ten grondslag liggen (zie volgende pagina), maar dit is erg onwaarschijnlijk.

Naast het frequenter wordende gebruik van de familienaam Lange(n) is er gedurende de hele 18e eeuw nog het gewone gebruik van patroniemen (bijv. Peter Janszoon), al dan niet gekoppeld met de toevoeging “aen (den) Crommendijck”, waar de familie dan gegoed is. Tot medio 19e eeuw wordt het patroniem (Peters/Willems) nog vaak gekoppeld aan de familienaam Lange(n).

De naam Lange(n) suggereert in elk geval een verwijzing naar een voor die tijd (!) meer dan normale lichaamslengte van de eerste leden van ons voorgeslacht.

Opmerkelijk is het voorkomen van de naam “Lange(n)” zonder gebruik van het alom voor de hand liggende voorvoegsel “de”. In de 17e eeuw zijn er namelijk genoeg voorbeelden van mensen in St. Hubert en Wanroij, die met de familie-/bijnaam “de Lange/ghe” getooid zijn: bijvoorbeeld de hierboven genoemde “Jan Thonissen de Lange” of “de lange Jan Thonissen”, die in de periode 1600-1630 te Wanroij nabij “de Helmont” woont (zie pag.

44); in 1661 is er de vermelding te Wanroij van vermoedelijk zijn zoon Thonis Jans de Lange; verder een “Claes Handricx genaemt de Langh” xx Grietje Roelofs x Jenneke, erfgenaam van Hanrick Dericx x Grietje (ORA Mill 539A dd. 21.4.1615, gegoed te Wanroij); verder te Cuijk (ORA 401 dd. 1.2.1608) Hanrick Dericx de Langh x Lijsbetken en idem dd. 2.1.1625 Claes Hanricx, gen. Lange Claes en ORA Cuijk 402/403 dd. 27.2.1653/1.3.1656

(8)

Thonis Dericx de Langh(e) x Jaexken Willems; tenslotte een “Huijbert Jans de Lange”, vermeld ca. 1620 te St.

Hubert. Een relatie met deze De Lange-families is echter niet gevonden en van genoemde De Lange-families zijn na 1700 te Wanroij en Mill ook geen nakomelingen met die naam meer te vinden.

Evenmin is duidelijk of er een familieverband bestaat met de Jan Henrics Langensoen, die in 1478 in het Gasthuisarchief te Grave (inv.nr.1844) vermeld wordt en die onder Escharen een stuk land heeft.

Van Ruth Janssen koopt Peter Jans Lange in 1711 een boerderij in de Krommendijk; interessant is de vermel- ding de LANGE camp in de Vaerdijk. Dus: Lange van de lange camp ? (ORA Mill 543 f. 141v dd. 3.6.1707).

EEN FAMILIE VAN BOEREN, LANDARBEIDERS EN GILDELEDEN

De familie Lange is een geslacht van landbouwers en (land)arbeiders.

Het grondbezit van de familie Lange concentreert zich in de beginfase van deze genealogie (ca. 1685-1850) in de omgeving van de Krommendijk, Veesteeg/Vissteeg in het Hollanderbroek te Mill. Met name het voorgeslacht van de stammoeder Luijtjen Dirckx is daar reeds sinds enkele generaties (zeker vanaf 1613) gegoed. Zie hiervoor pag. 27-33 en de kwartierstaat van Luijtjen Dirckx sub I, vanaf pag. 49.

Vanaf de eerste generaties is het ook een echte gildefamilie: veel familieleden zijn lid van het St. Catharinagilde te Mill en van het St. Barbaragilde te St. Hubert. Zie de publicaties over deze beide gilden door Myllesheem en Heemschut St. Hubert.

FAMILIEWAPEN

Veelgesteld is de vraag naar een eventueel familiewapen van deze/onze familie Lange. Een familiewapen is niet gevonden en gezien de sociale status van de familie ligt het ook niet voor de hand, dat het er ooit geweest is.

BRONNEN

Naast de acten van de Burgerlijke Stand vanaf 1811 en de kerkelijke Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) vanaf de 17e eeuw, bedien ik me ook van de 16e tot 18e eeuwse acten van de schepenbanken/het Oud-Rechterlijk Archief (ORA); verder van het Notariaat en het Vredesgerecht in het Land van Cuijk, van het Archief van de Ambtman van het Land van Cuijk; van de Cuijkse Leenregisters; verder van documenten betreffende het St.

Catharinagilde te Mill en van het St. Barbaragilde te St. Hubert en tenslotte van archivalia van de Nassause Domeinraad (ND) in het Nationaal Archief te Den Haag (ND Toegang 1.08.11).

Ook is er dankbaar gebruik gemaakt van in druk verschenen genealogische gegevens en via het Internet gepubliceerde databestanden, vooral die van het BHIC-Den Bosch.

LEESWIJZER KWARTIERSTATEN

Van de meeste partners der gehuwde nakomelingen is een kwartierstaat gemaakt.

De ouders van nr. 2 zijn nr. 4 en nr. 5; de ouders van nr. 3 zijn nr. 6 en nr. 7.

De grootouders van nr. 2 zijn weer een verdubbeling van nr. 4 en 5: resp. nrs. 8 en 9; 10 en 11.

De grootouders van nr. 3 zijn de verdubbeling van nr. 6 en 7: resp. nrs. 12 en 13; 14 en 15. Etc.

RESULTAAT

Het Parenteel is, schat ik in, nu zo goed als compleet. Wellicht vinden u en ik in de onderscheiden generaties nog nakomelingen naar het heden toe. Suggesties, aanvullingen en verbeteringen van de lezer(es) zijn bij mij

uiteraard altijd welkom ! Met name het kwartierstatengedeelte is in zich eindeloos, het zal altijd wel een voorlopig einde kennen.

Desalniettemin is in dit Deel I/het Parenteel met 304 pagina‟s gegevens en met 410 geregistreerde gehuwde nakomelingen van Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx reeds een aardig begin gemaakt !

(9)

INHOUDSOPGAVE VAN DEEL I

OVERZICHT VAN DE GEHUWDE NAKOMELINGEN, GENERATIEGEWIJZE GERANG - SCHIKT (totaal 410 gehuwde nakomelingen): Pag. 9-17.

(*) is een voorvader in rechte lijn van de auteur, die een achterkleinzoon is van V zzz.

SCHEMATISCHE OVERZICHTEN DER GEHUWDE NAKOMELINGEN: Pag. 19 – 26.

DE FAMILIE LANGE, REEDS 332 JAAR GEGOED IN DE KROMMENDIJK: Pag. 27.

OP ZOEK NAAR DE GROOTOUDERS PATERNEL VAN PETER JANS LANGE(N):

00.WILLEM JANS x CATHARINA NN.: Pag. 40

EEN ZOEKTOCHT NAAR DE OUDERS VAN PETER JANS LANGE(N):

0.JOANNES WILLEMS x JOANNA JANS (LANGE ?): Pag. 42

TWEE ZUSSEN (?) EN EEN BROER VAN PETER JANS LANGE(N):

CATHARINA JANS x (?) ANTONIUS WILLEMS PLUCK (xx AGNES NN.): Pag. 44 JOANNA JANS LANGE: Pag. 45

JOANNES JANS LANGE(N) x (?) ALLEGONDA JANS/KERSTEN: Pag. 45.

******************************************

0. JOANNES WILLEMS (*) x JOANNA JANS (LANGE) (?)

******************************************

DE STAMVADER EN STAMMOEDER:

I.PETRUS JANSZ LANGE(N) (*) x LUTILDIS DIRCX: Pag. 48

DE EERSTE GENERATIE GEHUWDE NAKOMELINGEN: 5 personen.

II a.JOANNA PETERS LANGE x BARTHOLOMEUS JANS: Pag. 56 II b.THEODORUS PETERS LANGE(N) x PETRONELLA REIJNEN: Pag. 57

II c.MARIA PETERS JANS LANGE(N) x GERARDUS WILLEMS xx JOANNES PETERS JACOBS: Pag. 58

II d.WILHELMUS PETERS LANGE(N) (*) x PETRONELLA JORDENS (SELTEN): Pag. 61 II e.CATHARINA PETERS (LANGE) x REIJNERUS JORDENS (SELTEN): Pag. 65

DE TWEEDE GENERATIE GEHUWDE NAKOMELINGEN: 8 personen.

III a.JACOBA GERRITS x JOANNES JANS SLUIJS: Pag. 68

III b.JOANNES GERRITS x MARIA JANS VAN THIENEN xx MARIA WILBERS VAN DER LINDEN: Pag. 69.

III c.GERARDA JANS (HEULEN) x JOANNES WILBERS KEMPEN: Pag. 71

III d.CATHARINA JANS PETERS (LANGENS)(HEULEN) x PETRUS WILLEMS: Pag. 75.

III e.MARIA JANS (HEULEN) x PETRUS LAMERS VAN DE VORLE: Pag. 76

III f.PETRUS WILLEMS LANGE(N) (*) x WILHELMINA HENDRIKX ERMERS: Pag. 81.

III g.JORDANUS REIJNEN SELTEN x REIJNERA REIJNEN: Pag. 82.

III h.CATHARINA REIJNEN SELTEN x PETRUS KERSTEN PIE(C)K: Pag. 84.

DE DERDE GENERATIE GEHUWDE NAKOMELINGEN: 30 personen.

IV a.GERARDUS JANS SLUIJS x ERCKE DERCKX CLAESSEN: Pag. 91.

IV b.JOANNES JANS SLUIJS x MARIA BERNARDUSSEN VAN BOMMEL: Pag. 92.

IV c.WILLIBRORDUS JANS KEMPEN x PETRONELLA JANS VAN DE WEEM: Pag. 92.

IV d.LUCAS JANS KEMPEN x JOANNA NELISSEN: Pag. 95

IV e.JOANNES JANS KEMPEN x ANNA MARIA GERRITS SMITS: Pag. 96.

IV f.PETRUS PETERS HEULEN x CATHARINA (WILLEMS) LINDERS: Pag. 97.

IV g.MICHAEL PETERS HEULEN x GIJSBERDINA LAMERS ROERS: Pag. 97.

(10)

IV h.THEODORA PETERS (HEULEN) x MATTHIAS JANS WILLEMS IN DE GAGEL/

VERBROEKKEN: Pag. 99

IV i.HELENA PETERS x HENDRICUS HENSEN xx THEODORUS REIJNEN: Pag. 100.

IV j.MARIA PETERS HEULEN x JOANNES HERMENS N(E)UIJEN: Pag. 101 IV k.CATHARINA PETERS x WILLIBRORDUS EMONS: Pag. 102

IV l.GERTRUDIS PETERS x WILHELMUS COUWENBERG: Pag.103

IV m.MARIA PETERS VAN DE VORLE x MARTINUS AERTS DE VAEL: Pag. 103 IV n.PETRUS PETERS VAN DE VORLE x ANTONETTA AERTS KEMPEN: Pag. 105 IV o.HELENA PETERS VAN DE VORLE x THEODORUS KEUSTERS: Pag. 106

IV p.CATHARINA PETERS VAN DE VORLE x JOANNES HENDRIKS VAN ROOIJ: Pag. 106 IV q.JOANNA PETERS VAN DE VORLE x WILLEM PETERS (BUS): Pag. 107.

IV r.LAMBERTUS PETERS VAN DE VORLE x MARIA DOMINICUSSEN VAN DEN AKKER:

Pag. 107

IV s.PETRONELLA PETERS LANGE(N) x JOANNES VAN DER VELDEN xx JOANNES TOON ERMERS (V zz): Pag. 110

IV t.HENDRICUS PETERS LANGE(N) x PETRONELLA PETERS EBBEN xx MECHTILDIS MAESSEN: Pag. 113

IV u.WILHELMUS PETERS LANGE(N) x AGNES PETERNEL KUIJPERS: Pag. 115 IV v.JOANNES PETERS LANGE(N) (*) x CHRISTINA VAN DE WATER: Pag. 121.

IV w.JOANNA JORDENS SELTEN x GERARDUS JANS VLOET: Pag. 124.

IV x.HELENA JORDENS SELTEN x ARNOLDUS JANS VLOET: Pag. 126.

IV y.MATTHIAS JORDENS SELTEN x MARIA JANS GIELENS: Pag. 127.

IV z.REIJNERUS JORDENS SELTEN x JOANNA PETERS JANS: Pag. 128.

IV aa.JOANNES JORDENS SELTEN x ANTONIA FRANSEN SMITS xx JOANNA GOOSSENS:

Pag. 128.

IV bb.CATHARINA PETERS PIE(C)K x WILLEM PETERS MARTENS: Pag. 136.

IV cc.JOANNES PETERS PIE(C)K x ANNA LAMERS SELTEN xx JOANNA WILBERS KEMPEN: Pag. 137.

IV dd.THEODORA PETERS PIE(C)K x JOANNES VAN THIENEN: Pag. 141.

DE VIERDE GENERATIE GEHUWDE NAKOMELINGEN: 101 personen.

DE VIJFDE GENERATIE GEHUWDE NAKOMELINGEN (zijnde de gehuwde kinderen van V a – V wwww): 266 personen.

V a.JOANNES GERRITS SLUIJS x JOANNA VAN DEN BROEK: Pag. 147.

Kind: HELENA SLUIJS x LEONARDUS SOMMERS

V b.THEODORUS GERRITS SLUIJS x MARIA ANNA ERMERS HENDRIKS: Pag. 148

Kind: WILLEM SLUIJS x PETRONELLA WIENTJES

Kind: JOANNES SLUIS x THEODORA HERMSEN Kind: HENDRINA SLUIJS x MARTINUS JANS DERKS Kind: ANNA MARIA SLUIJS x MARTINUS VAN DEN BROEK Kind: EGBERDINA SLUIJS x MARTINUS HUBERS.

V c.MARTINUS GERRITS SLUIJS x MARIA TOONEN VAN DE HOEF: Pag. 150

Kind: GERTRUDIS SLUIJS x ADRIANUS HENDRIKS

Kind: ANTONIUS SLUIJS x MARIA VERHAGEN Kind: JOANNES SLUIJS x THEODORA KUIJPERS Kind: CATHARINA SLUIJS x WILLEM ABELS.

V d.THEODORA GERRITS SLUIJS x SIMON VAN DER HAGEN: Pag. 151

Kind: PETRONELLA VAN DER HAGEN x JOANNES NABUURS

Kind: MARTINUS VAN DER HAGEN x THEODORA SELTEN (V llll) Kind: JOANNA VAN DER HAGEN x GERARDUS GERRITS

V e.JOANNA JANS SLUIJS x AERT PETERS VAN DE VORLE (V tt): Pag. 153.

Kind: MARIA VAN DE VORLE x CORNELIS CORNELISSEN Kind: ANNA MARIA VAN DE VORLE x HENDRICUS MICHIELS Kind: HERMINA VAN DE VORLE x JOANNES DERKS.

V f.BARBARA JANS SLUIJS x MARTINUS LINDERS: Pag. 153.

(11)

Kind: MARIA LINDERS x JOANNES BERNAERS Kind: WILHELMINA LINDERS x ARNOLDUS VAN DER LINDEN

Kind: LAURENS LINDERS x THEODORA VAN SAMBEEK Kind: MECHELINA LINDERS x JOANNES VAN DER LINDEN

Kind: HELENA LINDERS x JOANNES VAN DER HEIJDEN Kind: THEODORUS LINDERS x BARTELINA BERNARDUSSEN.

V g.MECHTILDIS KEMPEN x CORNELIUS VELDPAUS: Pag. 154 V h.MARTINUS KEMPEN x ANNA MARIA MARTENS: Pag. 155

Kind:JOANNES KEMPEN x CHRISTINA SMITS:

Kind: PAULINA KEMPEN x GERARDUS VAN DER MEER

Kind: WILLIBRORDUS KEMPEN x JOANNA WILHELMA AELBERS xx SOPHIA CORNELISSEN Kind: MARTINUS KEMPEN x GERARDA VAN DER WIELEN

Kind: WILLEMINA KEMPEN x ELEBERTUS ROSMALEN xx ALBERTUS GIJSBERTS

V i.WILHELMA KEMPEN x THEODORUS CROEF: Pag. 156

Kind: THEODORUS KROEF x JOANNA VERHAGEN Kind: JOANNES KROEF x HELENA DE HOOG

V j.MARIA KEMPEN x REINIER SEROEN: Pag. 157

Kind: PETRONELLA SEROEN x ADRIANUS RA(D)T Kind: ARDINA SEROEN x JOANNES JANS

Kind: JOANNES SEROEN x GERTRUDA REIJNEN

Kind: PETRUS SEROEN x CATHARINA VAN OVERBEEK.

V k.ANNA KEMPEN x JOANNES FRANCISCUS VERHAGEN: Pag. 158 V l.PETRUS KEMPEN x WILHELMINA EBBEN: Pag. 159

V m.JOANNES KEMPEN x HERMINA KOUWENBERG: Pag. 159

Kind: CHRISTINA KEMPEN x JOANNES DE MAN

Kind: PETRONELLA KEMPEN x JOANNES BOEIJEN xx HUBERTUS VAN DE LAAR Kind:WILHELMINA KEMPEN x PETRUS JOANNES VERSTEGEN

Kind: JOANNA (VAN) KEMPEN x PETRUS SCHRAVEN Kind: MECHELINA KEMPEN x PETRUS DINNISSEN Kind: PETRUS KEMPEN x MARIA GOOSSENS

Kind: ANNA MARIA KEMPEN x JACOBUS DERCX SCHOENMAKERS.

V n.JOANNES KEMPEN x HENDRINA BOU(W)MANS: Pag. 160

Kind: WILLIBRORDUS KEMPEN x GEERTRUI VAN HAANDEL xx JOANNA BOUMANS Kind: PETRONELLA KEMPEN x HENDRICUS DAAMEN

Kind: JACOBUS KEMPEN x JOANNA VOGELSANK(S)

Kind: MECHEL KEMPEN x GERARDUS ARNOLDUS GIEZEN Kind: MARIA KEMPEN x EGBERTUS HENDRIKS.

V o. VERVALT. Zie Bijlage I na V wwww.

V p.GERARDUS KEMPEN x JOANNA GEERTRUI KEMPEN: Pag. 161

Kind: MARIA KEMPEN x GERARDUS VAN DER LOOP xx MARTINUS COENEN.

Kind: ANNA BERNARDINA KEMPEN x ADRIANUS VAN DEN ELSEN Kind: JOANNA KEMPEN x WILHELMUS GERARDUS VAN CASTEREN.

V q.WILHELMINA PEETERS HEULEN x ANTONIUS VAN DER HORST: Pag. 162 V r.MECHTILDIS PETERS HEULEN x PETRUS CORNELISSEN: Pag. 162.

Kind: CATHARINA CORNELISSEN x ANTONIUS CORNELISSEN.

Kind: MARIA CORNELISSEN x ANTONIUS GERRITS VAN T(H)IEL.

Kind: EGBERDINA CORNELISSEN x ANTONIUS DE GROOT.

Kind: JOHANNES CORNELISSEN x HENDRIKA CORNELISSEN Kind: GEERTRUI CORNELISSEN x PETRUS DE KLEIJN.

V s.PETRONELLA HEULEN x PETRUS VAN DER HEIJDEN: Pag. 164

Kind: MARTINUS VAN DER HEIJDEN x MARIA GERRITS

Kind: LAMBERDINA VAN DER HEIJDEN x PETRUS ERMERS xx PETRUS VAN DER CRUIJSSEN Kind: PETRONELLA VAN DER HEIJDEN x MARTINUS HENDRIKS.

V t.CORNELIS PETERS HEULEN x HENRICA VAN DER LINDEN: Pag. 164

Kind: LAMBERDINA/ARDINA HEULEN x GERARDUS GERRITS

(12)

Kind: GERARDUS HEULEN x ANTONETTA CUIJPERS

Kind: MARIA HEULEN x WILLEM LINDERS Kind: JOANNA HEULEN x PETRUS JOANNES VERHEIJEN.

V u.JOANNA HEULEN x HENRICUS FLEUREN: Pag. 16

5 Kind: HENDRICUS FLEUREN x WILHELMINA BONGERS

Kind: GERARDUS FLEUREN x ANTONIA KIEVIT Kind: JOANNA FLEUREN x MARTINUS GERRITS

Kind: JOANNES FLEUREN x PETRONELLA HOENSELAAR Kind: ANTONIUS FLEUREN x PETRONELLA VAN DEN AKKER.

V v.LAMBERDINA HEULEN x JOANNES ANTONIUS VAN DER SCHANS: Pag. 166

Kind: MICHIEL VAN DER SCHANS x LAMBERDINA VAN DEN BRUNKUM

Kind: ALLEGONDA MARIA VAN DER SCHANS x JOANNES POOS.

V w.WILHELMINA THIJSSEN VERBROEKKEN x RUTGERUS HULSMANS xx MATTHIJS BARDOEL: Pag. 167

Kind: MARIA HULSMANS x JOANNES VLOET xx PETRUS LOGTENS Kind: JOANNA HULSMANS x JOANNES VAN GEFFEN

Kind: CATHARINA HULSMANS x MARTINUS THIJSSEN Kind: MARIA ANNA HULSMANS x PETRUS LANGE ( V nnn).

V x.GERARDUS THIJSSEN VERBROEKKEN x ANNA MARIA JANS VAN ESCHAREN:

Pag. 169

Kind: MATTHIAS VERBROEKKEN x ANTONETTA VAN DER HORST xx PETRONELLA ROELOFS Kind: HENDRINA VERBROEKKEN x JOANNES VAN DINTHER

Kind: JOANNA VERBROEKKEN x MARTINUS HERMSE Kind: PETRUS VERBROEKKEN x JOANNA HOOGEVEEN

Kind: ANNA MARIA VERBROEKKEN x HERMANUS VAN EEKEREN

Kind: DOROTHEA VERBROEKKEN x WILLEM VAN DEN HOOGEN xx ANTONIUS PETERS.

V y.MECHTILDIS THIJSSEN VERBROEKKEN x LAMBERTUS PETERS VAN DE VORLE

(Kinderen: zie V ww): Pag. 172

V z.PETRUS JANS VERBROEKKEN x JOANNA EMONS: Pag. 172

Kind: JOANNA VERBROEKKEN x HENDRICUS VAN KATWIJK Kind: JOANNA VERBROEKKEN x JOANNES BOUWENS

V aa.ARNOLDUS VERBROEKKEN x JACOMINA VAN DE WEEM: Pag. 173

Kind: MARIA VERBROEKKEN x ADRIANUS VAN DINTHER

Kind: HERMINA VERBROEKKEN x ANTONIUS SMITS

V bb.CORNELIS THIJSSEN VERBROEKKEN x MARIA HENDRIKS xx JOANNA MARIA

PEETERS: Pag. 174

Kind: MARIA VERBROEKKEN x HENDRICUS ARTS xx CORNELIS KREMERS

V cc.ELISABETH HENSEN x LAURENTIUS VAN DE WIEL: Pag. 175

Kind: JOANNES VAN DE WIEL x AUGUSTINA VAN ASTEN

Kind: HENDRICUS VAN DE WIEL x MARIA VERBRUGGEN

Kind: CORNELIS VAN DE WIEL x JOANNA VAN DEN BUNGELAAR Kind: HENDRICA VAN DE WIEL x HERMANUS GERRITS

Kind: THEODORA VAN DE WIEL x HENDRICUS VAN RAAIJ.

V dd.WILHELMINA NUIJEN x CHRISTIANUS DE GROOT: Pag. 177

Kind: HELENA DE GROOT x MARTINUS VAN DER WIELEN.

V ee.PETRUS NUIJEN x JOANNA VOLLENBERG : Pag. 178

Kind: HENDRICA NUIJEN x LAMBERTUS VAN DEN BOGERT

V ff.JOANNA NUIJEN x HERMANUS WILLEMS: Pag. 178

Kind: JOANNA WILLEMS x PETRUS DE KLEIN

Kind: PETRONELLA WILLEMS x JOANNES GERRITS Kind: JOANNA WILLEMS x JOANNES CLAASSEN

Kind: CORNELIS WILLEMS x ANTONIA KLOMPMAKERS Kind: CECILIA CHRISTINA WILLEMS x GERARDUS GEURTS.

V gg.ANTONIUS NUIJEN x REGINA REIJNEN: Pag. 179

Kind: JOANNES NUIJEN x GERTRUDIS GEURTS

(13)

Kind: HENDRICUS NUIJEN x JOANNA REIJNEN

Kind: MARTINUS NUIJEN x ANNA MARIA GRADINA SPRANG.

V hh: PETRUS EMONS x JOANNA HERMENS: Pag. 179

Kind: CATHARINA EMONS x MARCELLUS ACKERMANS

V ii: WILHELMUS EMONS x MARIA VERVOORT: Pag. 180

Kind: JOANNES EMONS x MARGARETHA VAN DER MOLEN

V jj: MARIA EMONS x GERARDUS JACOBS: Pag. 180

V kk: CORNELIS EMONS x JOANNA CORNELISSEN xx PETRONELLA JACOBS: Pag. 181

Kind: PETRUS EMONS x JOANNA MARIA HENDRIKS

Kind: WILLEMINA EMONS x GERARDUS RIJNEN

V ll: ANNA EMONS x CORNELIS PETERS VAN KUPPEVELD: Pag. 182.

Kind: ANTONIUS VAN KUPPEVELD x HENDRINA JANSSEN Kind: WILHELMUS VAN KUPPEVELD x JOANNA ROBBERS Kind: JOANNA VAN KUPPEVELD x WILLEM JANS

Kind: CORNELIS VAN KUPPEVELD x JOANNA MARIA WILLEMS

Kind: PETRONELLA VAN KUPPEVELD x WILHELMUS VAN DEN BROEK Kind: CORNELIA VAN KUPPEVELD x WOUTER VAN DER CRUIJSSEN

V mm: CATHARINA EMONS x HENDRICUS GEURTS: Pag. 183

Kind: CATHARINA GEURTS x WOUTER VAN DER CRUIJSSEN Kind: GEERTRUI GEURTS x HENDRICUS DINNISSEN

Kind: WILLEMINA GEURTS x JOANNES VAN DOOREN Kind: JOANNA GEURTS x PETRUS VAN KUPPEVELD

V nn.HENDRICA COUWENBERG x PETRUS VAN DER HAGEN: Pag. 185.

Kind: JOANNA VAN DER HAGEN x WILLEM PETERS Kind: WILLEM VAN DER HAGEN x JOANNA BEELEN Kind: GEERTRUI VAN DER HAGEN x MARTINUS PETERS Kind: HENRICUS VAN DER HAGEN x MARIA GERRITS

Kind: JOANNES VAN DER HAGEN x PETRONELLA HENDRIKS Kind: PETRONELLA VAN DER HAGEN x HENDRICUS FLEUREN

V oo.DOROTHEA COUWENBERG x EGIDIUS VAN DER HAGEN: Pag. 185

Kind: WILLEM VAN DER HAGEN x ANTONIA VAN HOUT Kind: JOANNES VAN DER HAGEN x MARIA VAN DER VELDEN (zie V lll)

Kind: GEERTRUI VAN DER HAGEN x WILLEM VERHOEVEN xx JOANNES GOOSSENS Kind: PETRUS VAN DER HAGEN x ANNA MARIA VAN DONGEN

V pp.PETRUS COUWENBERG x JOANNA JANS: Pag. 186.

Kind: GERTRUDIS COUWENBERG x ADRIANUS WILLEMS (V zzz/V vvvv)

Kind: WILHELMINA COUWENBERG x PETRUS JANS Kind: HENDRICUS COUWENBERG x MARIA ANNA VAN CASTEREN.

V qq.ANTONIUS DE VAEL x JOANNA MARIA GRADUSSEN CLOMP: Pag. 187.

V rr.MARIA AERTS DE VAEL x CHRISTIANUS KERSTENS: Pag. 188

Kind: ANTHONIUS KERSTENS x MARIA ANNA MOORS

V ss.CATHARINA DE VAEL x JOANNES VERBONT: Pag. 189

V tt.AERT PETERS VAN DE VORLE x JOANNA JANS SLUIJS (V e): Pag.190

Kinderen: zie V e.

V uu.MARIA PETERS VAN DE VORLE x ANDREAS VAN HAAREN: Pag. 191

V vv.JOANNA PETERS VAN DE VORLE x HENDRICUS DERCX VAN ZEELAND: Pag. 191 V ww.LAMBERTUS PETERS VAN DE VORLE x MECHTILDIS THIJSSEN VERBROEKKEN (V y): Pag. 192

Kind: PETRUS VAN DE VORLE x PETRONELLA LAMBERDINA TOONEN xx GEERTRUI ELBERS Kind: MARTINUS VAN DE VORLE x ANNA LINDERS

Kind: CATHARINA VAN DE VORLE x FRANCISCUS VERBERKT Kind: THEODORA VAN DE VORLE x MARTINUS VAN DER HEIJDEN.

V xx.PETRONELLA PETERS VAN DE VORLE x MICHIEL SELTEN: Pag. 192

Kind: JOANNA SELTEN x MARTINUS BONGERS

Kind: LAMBERTUS ANTOON SELTEN x CATHARINA JANS HELMERICH

(14)

Kind: MARIA SELTEN x WILLEM KLOMP

Kind: EVERDINA SELTEN x JOANNES HERMENS xx GERARDUS ABEN

V yy.MARIA KUSTERS x HENDRICUS THIJSSEN: Pag. 194

V zz.HENDRINA VAN ROOIJ x JOANNES ERMERS (IV s): Pag. 194.

Kind: ANNA CATHARINA ERMERS x ANTONIUS PLOEGMAKERS.

Kind: MARIA ERMERS x MARTINUS EIKMANS.

Kind: PETRUS ERMERS x LAMBERDINA VAN DER HEIJDEN (V s)

V aaa.LAMBERTUS VAN ROOIJ x MARIA VAN DER VELDEN: Pag. 195

V bbb.PETRUS VAN ROOIJ x PETRONELLA NELISSEN VAN DEN HEUVEL: Pag. 195

Kind: JOHANNA CATHARINA VAN ROOIJ x JOANNES LANGE (V yyy).

Kind: CORNELIS VAN ROOIJ x MARIA CATHARINA JILESEN Kind: WILLEM VAN ROOIJ x JOANNA JANS.

V bbb-1.ADRIANUS VAN ROOIJ x HELENA MARIA VAN DER LOOP: Pag. 196/295.

V ccc.PETRONELLA PETERS x JOANNES PRINCEN/PRINSSEN: Pag. 196

Kind: JOANNA PRINCEN x PETRUS ROBBEN

Kind: MATHIJS PRINSSEN x JOHANNA VAN DEN BROEKKANT Kind: WILLEM PRINCEN x REGINA VAN WIJCHEN

V ddd.MARIA PETERS x HENDRICUS TIESSEN: Pag. 197

Kind: ANNA MARIA TIESSEN x ANTONIUS TOONEN

Kind: JOANNA TIESSEN x HERMANUS DOMINICUSSEN VAN DEN AKKER xx WILHELMUS VAN MARWIJK.

V eee.ARNOLDUS PETERS x PETRONELLA GERRITS: Pag. 197

Kind: JOANNA PETERS x PETRUS ARNOLDUS WILLEMS

Kind: BERNARDUS PETERS x PETRONELLA VERGEEST

Kind: WILLEM PETERS x THEODORA HENDRIKS xx JOANNA VAN DEN HEUVEL.

V fff.MARTINUS PETERS x THEODORA HEIJNEMANS: Pag. 198

V ggg.JOANNES VAN DE VORLE x ANNA MARIA VERSTEGEN: Pag. 198

Kind: ANNA MARIA VAN DE VORLE x REINIER JANSSEN

Kind: MARTINUS VAN DE VORLE x ANNA MARIA DANIELS xx ANNA GEERTRUI GERARTS

V hhh.PAULINA VAN DE VORLE x ANTONIUS DERKS: Pag. 200

Kind: LAMBERTUS DERKS X MARIA JOANNA VAN DE WIJST Kind: GERARDUS DERKS x ARDINA DERKS

Kind: JOANNES DERKS x JOANNA DERKS.

V iii.JOANNA VAN DE VORLE x JOANNES VAN DEN HEUVEL: Pag. 202

Kind: MARIA ANNA VAN DEN HEUVEL x HENDRICUS DE BRESSER Kind: JACOBUS VAN DEN HEUVEL x PETRONELLA MACHIELS Kind: PETRUS VAN DEN HEUVEL x FRANCISCA HERMANS.

V jjj.MARTINUS VAN DE VORLE x ANNA MARIA GEURTS: Pag. 203

Kind: MARIA VAN DE VORLE x PETRUS PIJNAPPELS

Kind: LEONARDUS VAN DE VORLE x EBBERDINA PETERS

Kind: LAMBERTUS VAN DE VORLE x JOANNA MARTENS xx HELENA HENDRIKS Kind: HENDRIKA VAN DE VORLE x REINIER DORUSSEN

Kind: PETRONELLA VAN DE VORLE x WILLEM VAN LITH Kind: JOANNES VAN DE VORLE x MARIA MARTENS

Kind: GERARDUS VAN DE VORLE x MARIA VAN BAAL/VAN DAAL Kind:JOANNES VAN DE VORLE x GEERTRUI SELTEN

Kind: GERARDA VAN DE VORLE x PETRUS TOONEN.

V kkk.MARIA VAN DE VORLE x JOHANNES VERHAGEN: Pag. 204

Kind: ANNA MARIA VERHAGEN x THEODORUS DE BROUWER xx GOVERT GRANDIA

V lll.WILHELMUS VAN DER VELDEN x JOANNA VAN DER STRAATEN xx HENDRINA VAN DEN HARK: Pag. 204.

Kind: JOANNA VAN DER VELDEN x CONSTANTINUS JACOBUS GREGORIUS MOORS Kind: HENRICA VAN DER VELDEN x HENDRICUS VAN TIENEN

Kind: PETRONELLA VAN DER VELDEN x JOANNES HENDRIKUS BARTEN

Kind: JOANNES VAN DER VELDEN x MARIA TEUNISSEN

(15)

Kind: MARIA VAN DER VELDEN x JOANNES VAN DER HAGEN (zie V oo).

V mmm.WILHELMINA LANGE x WILHELMUS VAN DUIJNHOVEN: Pag. 216

Kind: PETRUS VAN DUIJNHOVEN x ALLEGONDA VAN DE KERKHOF xx HENDRICA VAN

VEGHEL.

Kind: MARTINUS VAN DUIJNHOVEN x ANNA CATHARINA VAN DEN HOVEN xx PETRONELLA NABUURS.

Kind: JOANNA VAN DUIJNHOVEN x JOANNES JACOBUS VAN KEMPEN Kind: CORNELIS VAN DUIJNHOVEN x CATHARINA VERBRUGGEN.

V nnn.PETRUS LANGE x ANNA MARIA HULSMANS (d.v. V w): Pag. 218 Kind: WILHELMINA LANGE x JOANNES JACOBS

Kind: MARTINUS LANGE x PETRONELLA VERHOEVEN xx HENRICA JANS RAT xxx JOANNA JACOBS (Deel II, VI.A.1)

Kind: CORNELIS LANGE x MARIA AGATHA LAMERS.

V ooo.JOANNA LANGE x PETRUS PEETERS: Pag. 218 Kind: MARIA THEODORA PEETERS x JOANNES DERKS Kind: HENDRICUS PEETERS x CORNELIA GEVEN

Kind: ANTONIUS CORNELIS PEETERS x GERTRUDA HENDRIKA FRANSSEN V ppp.JOANNES LANGE x MARIA JOANNA POOS: Pag. 220

Kind: WILHELMINA MARIA LANGE x JACOBUS JACOBS Kind: ANNA MARIA LANGE x ARNOLDUS LUCASSEN

V qqq. PETRONELLA LANGE x JOANNES VAN SAMBEEK: Pag. 221.

Kind: CORNELIS HENDRICUS VAN SAMBEEK x HENDRINA SELTEN Kind: MARIA VAN SAMBEEK x HERMANUS SOMMERS (zie V a) Kind:HENDRICUS VAN SAMBEEK x WILHELMINA VAN ZEELAND.

V rrr.ELISABETH LANGE x LEONARDUS ADRIAANS: Pag. 225 V sss.PETRUS LANGE x FRANCISCA VAN DE GROES xx JOANNA LAARAKKERS: Pag. 225.

Kind: HENDRICUS MARTINUS LANGE x ALLEGONDA GERARDINA POOS (Deel II, VI.B.1).

Kind: CORNELIS JOANNES LANGE x JOANNA MARIA VAN DUIJNHOVEN (Deel II, VI.B.2) Kind: PETRONELLA JOANNA LANGE x PETRUS WILLEMS

V ttt.HERMINA LANGE x ARNOLDUS CRUIJSEN: Pag. 231.

Kind: ANNA MARIA ELISABETH CRUIJSSEN x JOANNES LAURENTIUS MARTENS Kind: ARNOLDUS JOANNES CRUIJSSEN x LAMBERTA GERARDA HUBERTS V uuu. RUTGERUS LANGE x ANNA MARIA LOEFFEN: Pag. 234

Kind: PETRONELLA CATHARINA LANGE x GERARDUS JOANNES PETERS Kind: AGNES MARIA LANGE x MARTINUS WILHELMUS ADRIANUS BARDOEL Kind:LAMBERTHA HENDRIKA LANGE x LEONARDUS SPANJERS.

Kind: HELENA ANTONETTA LANGE x PETRUS HENDRICUS LOEFFEN xx MARTINUS ELBERS Kind: MARIA JOANNA LANGE x WILHELMUS FAAZEN

V vvv.PETRUS LANGE x ANNA MARIA KLOMP: Pag. 241

Kind: JOANNES LANGE x MARIA VERBERK xx BERDINA ROVERS (Deel II, VI.C.1) Kind: CHRISTINA JOANNA LANGE x HENDRIKUS ARNOLDUSSEN

Kind: JOANNES WILHELMUS LANGE x JOANNA MARIA OPSTEEG (Deel II, VI.C.2)

Kind: ANTONIUS MARTINUS LANGE x HENDRICA PUTJES xx LAMBERTHA VERMEULEN (Deel II, VI.C.3)

Kind: PETRUS JOANNES LANGE x GERARDINA JACOBS (Deel II, VI.C.4)

V www.MARTINUS LANGE x MARIA SWARTS xx CATHARINA CUPPEN xxx HENDRINA WILLEMS: Pag. 244

Kind: HERMINA LANGE x CONSTANTINUS JOANNES CUPPEN.

Kind: JOANNES LANGE x AGNES HUBERTINA HENDRIKX (Deel II, VI.C.5)

Kind: LEONARDUS CHRISTIANUS LANGE x MARIA ANNA VAN DER LEEST (Deel II, VI.C.6) Kind: PETRUS CORNELIS LANGE x HUBERTA PETERS (Deel II, VI.C.7)

V xxx.WILHELMUS LANGE x MARIA ANNA LOURENSSEN: Pag. 252 Kind: CHRISTINA MARIA LANGE x GERARDUS GERRITS

Kind: JOANNES PETRUS LANGE x GERARDINA SELTEN (Deel II, VI.C.8) Kind: MARIA LANGE x LAMBERTUS CUPPEN.

(16)

V yyy.JOANNES LANGE x JOANNA VAN ROOIJ (zie V bbbb) xx HENDRICA VAN MUNSTER xxx PAULINA VERBRUGGEN: Pag. 253

Kind: PETRONELLA LANGE x PETRUS SELTEN

Kind: JOSEPHUS JOANNES LANGE x HELENA ELISABETH GERRITS (Deel II, VI.C.9).

Kind: WILLEM MARTINUS LANGE x MARIA REIJNEN (Deel II, VI.C.10).

Kind: JOANNA LANGE x MARTINUS DERKS

Kind: WILHELMINA MARIA LANGE x JOANNES THEODORUS VAN BERKEL

Kind: CATHARINA MARIA LANGE x MARTINUS JOANNES DE KLEIJNE.

V zzz.CORNELIS LANGE (*) x WILHELMINA VAN DE KOLK: Pag. 256.

Kind: JOANNES LANGE (*) x CORNELIA HAAST xx MARIA VERHOEVEN (Deel II,VI.C.11).

Kind: JOANNA LANGE x GERARDUS JOANNES WILLEMS (V pp/V vvvv) xx PETRUS ALBERS

Kind: ADRIANA LANGE x GERARDUS PETERS Kind: MARIA LANGE x HENDRICUS GIJSBERTUS VAN HUISSELING

Kind: HENDRICA LANGE x CORNELIS THEODORUS VAN KILSDONK.

V aaaa.WILHELMINA LANGE x LAMBERTUS CUPPEN: Pag. 262.

V bbbb.EERKE VLOET x PETRUS VAN DER WEIJDEN: Pag. 265

V cccc.JOANNES GERRITS VLOET x MARIA THOONEN VERHOEVEN: Pag. 266 Kind: JACOBUS VLOET x JOANNA ANSEMS

Kind: HENDRICA VLOET x JOANNES SELTEN

Kind: PETRUS VLOET x BERNARDINA ELISABETH GERRITS Kind: GEERTRUI VLOET x GERARDUS GERRITS

Kind: FRANCISCUS VLOET x PETRONELLA JANSSEN Kind: THEODORUS VLOET x JOANNA SCHRAVEN

V dddd.JOANNA MARIA VLOET x JACOBUS VERHOEVEN: Pag. 267 V eeee.CATHARINA VLOET x PETRUS VERHEIJEN: Pag. 271

Kind: CATHARINA VERHEIJEN x JOHANNES DERKS V ffff.EGBERTUS VLOET x ARDINA ARTS: Pag. 271

V gggg.ARNOLDUS VLOET x REGINA VAN GAAL xx WILHELMINA KUPPEN: Pag. 272 Kind: ANNA VLOET x MARTINUS SCHAAP

Kind: PETRUS VLOET x ADRIANA DE LEEUW Kind: HELENA VLOET x ARNOLDUS VOS

Kind: JOANNES VLOET x ELISABETH VAN ASTEN Kind: ANTONIUS VLOET x ARDINA VAN COOLWIJK V hhhh.JOANNA SELTEN x PETRUS SWARTS: Pag. 274 Kind: JOANNES SWARTS x CATHARINA VAN DE KOLK.

V iiii.PETRONELLA SELTEN x JOANNES RAIJMAKERS: Pag. 275.

V jjjj.JOANNA MARIA SELTEN x ARNOLDUS CENTEN: Pag. 275.

Kind: MARIA CENTEN x JOANNES SCHIKS.

V kkkk.REGINA SELTEN x JOANNES GERRITS: Pag. 277.

Kind: MARIA GERRITS x PETRUS BENS xx MARTINUS RAT.

Kind: WILHELMINA GERRITS x MARTINUS KLOMP.

V llll.THEODORA SELTEN x MARTINUS VAN DER HAGEN (z.v. V d): Pag. 278 Kind: THEODORA MARIA VAN DER HAGEN x GERARDUS DERKS

Kind: MARIA ANNA VAN DER HAGEN x CORNELIS BALTUSSEN V mmmm.GERTRUDIS SELTEN x MARTINUS HERMENS: Pag. 278 Kind: MARIA ANNA HERMENS x WILLEM VAN DE LOOKANT.

V nnnn.ANNA SELTEN x JOANNES JACOBS: Pag. 279.

Kind: JOANNA JACOBS x JOANNES VAN DIJK

V oooo.FRANCIEN SELTEN x PETRUS STOFFELEN: Pag. 280 Kind: REGINA JOANNA STOFFELEN x HENDRICUS THIJSSEN Kind: ANTONIUS STOFFELEN x JACOBA VERDIJK

Kind: ANNA STOFFELEN x THEODORUS LAMBERTUS DERKS.

V pppp.REIJNERUS SELTEN x JOANNA DRIESSEN: Pag. 281.

Kind: JOHANNES SELTEN x MARIA ANNA ROOIJENDIJK

Kind: PETRUS SELTEN x WILHELMINA MARIA LAARAKKERS

(17)

Kind: HENDRICUS SELTEN x GEERTRUI JILISSEN

Kind: HERMANUS SELTEN x ALLEGONDA JACOBA THOONEN.

V qqqq.CATHARINA PIEK x MARTINUS VAN DEN HOVEN: Pag. 282.

V rrrr.WILHELMINA PIEK x ANTONIUS VERBERKT: Pag. 283.

Kind: JOANNA MARIA VERBERKT x MARTINUS STIPHOUT.

V ssss.ANNA MARIA PIEK x GERARDUS BASTIAANS: Pag. 285 Kind: JOANNES BASTIAANS x MECHTILDIS DERIJCKX

V tttt.CATHARINA VAN TIENEN x JOANNES GERRITS VAN DIJK: pag. 286 Kind:JOANNES VAN DIJK x MARIA ANNA STORME.

Kind: ANNA VAN DIJK x MARTINUS MARTENS

Kind: GERTRUDIS VAN DIJK x JOANNES THEODORUS VAN DEN BERG Kind: PETRUS VAN DIJK x ANNA MARIA NABUURS.

V uuuu.MARTINUS VAN TIENEN x JOANNA SCHRAVEN: Pag. 287 Kind: ANNA CATHARINA VAN TIENEN x ANTONIUS MOOREN Kind: ANNA VAN TIENEN x MARTINUS VAN DEN EIJNDEN

Kind: JOANNES VAN TIENEN x WOLTERA DE WIT xx HUIBERDINA DE GROOT xxx ELISABETH ELBERS.

V vvvv.REGINA VAN TIENEN x ARNOLDUS VERLI(E)NDEN: Pag. 288

Kind: MATTHIAS VERLINDEN x WILHELMINA SWARTS xx WILHELMINA NABUURS.

Kind: ANNA VERLINDEN x PETRUS NABUURS

Kind: MARIA VERLINDEN x ADRIANUS WILLEMS (V zzz en V pp).

V wwww.THEODORA MARIA VAN TIENEN x WILHELMUS WALTERUS WILLEMS (VAN DER SLUIS): Pag. 292.

Kind: JOANNES WILLEMS x ANNA CATHARINA VAN DEN HOOGEN Kind: THEODORA WILLEMS x JOANNES VLOET

Kind: WILHELMINA WILLEMS x ANTONIUS VERSTRAATEN Kind: HELENA WILLEMS x PETRUS JOANNES VAN DER HEIJ Kind: EGBERDINA WILLEMS x MATTHIJS FLEUREN

Kind: MARIA ANNA WILLEMS x ARNOLDUS WILLEMS Kind: PETRONELLA WILLEMS x MARTINUS VAN TIENEN Kind: ANNA WILLEMS x ANTONIUS KLOMP

Kind: MARTINUS WILLEMS (SLUIS) x PETRONELLA JOSEMANDERS

APPENDIX: V bbb-1 ADRIANUS VAN ROOIJ x HELENA MARIA VAN DER LOOP Pag. 295.

BIJLAGEN: Pag. 300.

LEGENDA/VERKLARING VAN TERMEN, AFKORTINGEN EN TEKENS: Pag. 302.

GENEALOGISCHE PUBLICATIES VAN DE AUTEUR: Pag. 304.

HIERNA VOLGT DEEL II (apart document)

Enkele dagen na ondertekening (met handmerk) van deze acte (dd. 6.4.1728) als Schepen Loco/plaatsvervangend Gesubstitueerd Scholtus/schout overlijdt Peter Jans Lange op 13.4.1728.

(18)

Op de volgende acht pagina’s 19 – 26 vindt u bovenstaande gehuwde nakomelingen in schema terug.

Pag. 19: schema I: de gehuwde kinderen en kleinkinderen van Peter Jans Lange(n).

Pag. 20: schema III a: gehuwde nakomelingen van kleinkind Jacoba Gerrits.

Pag. 21: schema III c: gehuwde nakomelingen van kleinkind Gerarda Jans.

Pag. 22: schema III d: gehuwde nakomelingen van kleinkind Catharina Jans.

Pag. 23: schema III e: gehuwde nakomelingen van kleinkind Maria Jans.

Pag. 24: schema III f : gehuwde nakomelingen van kleinkind Peter Willems Lange(n).

Pag. 25: schema III g: gehuwde nakomelingen van kleinkind Jordanus Reijnen Selten.

Pag. 26: schema III h: gehuwde nakomelingen van kleinkind Catharina Reijnen Selten.

.*********************************************************************.

HUWELIJKSAANTEKENING VAN PETER JANS EN LUTGEN DERCX OP 11.5.1688 TE MILL.

11 Maij/mei contraxerunt matrimonium/trouwden Peter Jans et/en Lutgen Dercx coram testibus/in tegenwoor- digheid van de getuigen Jenneken Blommers et/en Margaretha van Aken et pastore ut supra/en de pastoor, als hierboven vermeld (is: Hermannus Josephus Tielen, kanunnik van de Norbertijnerabdij van Postel-Belgie).

(19)
(20)
(21)
(22)

Schema III d.

Volgende pagina: Schema III e.

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

DE FAMILIE LANGE, REEDS 332 JAAR GEGOED IN DE KROMME(N)DIJK TE MILL

Op pag. 34-36 vindt u 3 afdrukken uit kadastrale kaart „De Bruggen“ (1832) van de Krommendijk in het Hollanderbroek te Mill. Detailkaarten uit resp. 1840 en 1760 van de Krommendijk vindt u op pag. 29 en 31.

Het Aardrijkskundig Woordenboek van A.J. van der Aa uit 1840 beschrijft het Hollanderbroek als een polder, palende noord aan de Achterdijk tegen de gemeente Gassel en Beers en oost aan de Achterdijk tegen de

gemeente Haps aan; zuidelijk wordt hij begrensd door de straat of de weg van Mill naar Wanroij en westelijk door de beek langs de Molenbrug en de Rooijendijk. In 1840 beslaat hij 629 bunders, 35 roeden en 52 el; er staan 78 huizen, waaronder 66 boerderijen. Het zomerpeil is 8 ellen en 5 palmen boven N.A.P.; de hoogte der dijken is doorgaans 11 ellen, 7 palmen en 5 duim boven N.A.P. Reeds aan het einde van de 13e eeuw wordt deze polder, die in oorsprong „Thonghelaerebroke“ heet, genoemd. De naam Hollanderbroek verwijst waarschijnlijk naar Hollanders, die op instigatie van Hollandse Heren hier gepolderd hebben. In 1282 draagt Jan I van Cuijck (1230- 1308) nl. de burcht Tongelaer op aan graaf Floris V van Holland (en ontvangt deze in leen terug). Eind 1325 is er een link tussen Jan I van Amstel, een achterneef van Otto van Cuijck, en kasteel Tongelaer.

Het Hollanderbroek heeft ca. 1320 reeds een eigen heemraadschap, bestuurd door een dijkgraaf en heemraden.

De Kromme(n)dijk/Cromendijck, reeds vermeld in 1534, ontleent ongetwijfeld zijn naam aan de winkelhaak, die deze dijk kenmerkt. De Krommendijk loopt op de lengte-as in ongeveer noordwestelijke richting tussen aan de zuidoost-kant de weg van Mill naar Beers en aan de noordwestkant de Vissteeg/Veesteeg.Westelijk/aan de linkerkant van deze dijk ligt De Horst, oostelijk/aan de rechterkant de polder het Hollanderbroek. Men woont

„in“ de Krommendijk. Voor het Hollanderbroek is de Achterdijk de buitendijk (lopend vanaf kasteel Tongelaer tot aan de kom van St. Hubert). De Voor(sten)dijk en de Krommendijk zijn binnendijken in deze polder. Aan beide laatstgenoemde dijken zijn de boerderijen aan de noordzijde gesitueerd (in zekere zin van het dreigende Maaswater uit gezien dus „buitendijks“ !)

Zie de hedendaagse luchtfoto in Deel II op pag. 5 en de kaart aldaar op pag. 112.

Omstreeks 1820 zijn alle boerderijen op het bovenste noordwestelijke lange gedeelte van de Krommendijk eigendom van de familie Lange, respectievelijk van zuidwest naar noordwest: aan de rechterkant Jan Peters Lange (nr. 492/168), aan de linkerkant Hendrik Peters Lange (nr. 620/169), dan aan de rechterhand Jan en Willem van der Velden, de zonen van de beiden vroeg overleden Peternel Peters Lange en Jan van der Velden (nr. 470/170) en direct noordelijk daarvan aan dezelfde zijde Willem Peters Lange (nr. 469/171).

Peternel Peters Lange (1784-1820; zie IV s), Hendrik Peters Lange (1786-1854; zie IV t), Willem Peters Lange (1788-1847; zie IV u) en Jan Peters Lange (1790-1863; zie IV v) zijn allen kinderen van Peter Willems Lange (1736-1816), die in 1783 huwt met Willemijn Hendriks Ermers (1747-1814). Zie sub III f en Deel II, pag. 118.

Dit familiale grondbezit gaat terug tot vóór 1700, toen stamvader Peter Jans Lange(n) (1660-1728) in deze omgeving gegoed was/raakte, enerzijds door zijn huwelijk met Luijtjen Dirckx in 1688, wier voorgeslacht reeds enkele generaties in de Krommendijk gegoed was, anderzijds door grondaankopen in 1711 en later door hemzelf en/of zijn kinderen.

Zie verderop sub I (vanaf pag. 48) en sub II a – II e (vanaf pag. 56) en hierna.

Op het korte horizontale gedeelte van de Krommendijk staat van links naar rechts in de eerste bocht aan de rechterkant de boerderij van Cornelis van de Water (nr. 513), en in de volgende bocht respectievelijk die van Gerardus van Hout (nr. 511) en weer van Cornelis van de Water (nr. 495). Cornelis van de Water (1771-1852) is de schoonvader van Jan Peters Lange en aangetrouwd aan de Millse schoutenfamilie Verstraaten (zie kwartier- staat (kw.st.) Van de Water sub IV v, nr. 2).

Tot op de dag van vandaag, dus al meer dan 3 eeuwen zijn familieleden Lange grondbezitter/woonachtig in de Krommendijk (in dialect: „dun Krommendiek“), hetgeen de inspiratie voor de titel van deze publicatie heeft gegeven. In de hele 18-e eeuw ontbreekt in de Nassause Domeinarchieven de familienaam Lange(n) en heeft men na het vermelden van de voornaam en het patroniem (bijv. Peter Janszoon) genoeg aan het toegevoegde

„aen/van (den) Crommendijck“. Blijkbaar was dit voldoende en had men geen behoefte aan het ook nog gebruiken van de toen reeds in zwang zijnde familienaam Lange(n), die vanaf de eerste vermelding in 1673 (Tuenis Lange; zie Deel II achterin)/1707 (Jan Jans Lange) te Mill steeds meer gemeengoed werd…..

De www.dewoonomgeving.nl, later www.WatWasWaar.nl tonen ons het grondbezit ca. 1830 van de vier kinderen van Peter Willems Lange in (de directe omgeving van) de Krommendijk:

(28)

Willem Peters Lange: de kadastrale nummers (zie de drie kaarten verderop pag. 34-36):

456: weiland 01:94:70 (resp. bunders/hectaren:roeden/aren:ellen/centiaren) 457: weiland 01:11:60 467: bouwland 03:00:90 468: tuin 00.09:00 469: huis, schuren, erf 00.05:48 610: bouwland 01:83:20 (gelegen in linkerhoek Krommendijk-Vissteeg)

Totaal: 08:04:88 hectare. Zie ook de foto van deze boerderij in Deel II sub VI.B.2

Jan en Willem van der Velden (zonen van Peternel Peters Lange): de kadastrale nummers:

470: huis, schuur en erf 00.16:20 471: tuin 00.11:20 472: weiland 00.17:80 473: bouwland 02:03:30.

477: weiland 00.31:70 486: bouwland 00.79:70 487: weiland 00.46:60 493: bouwland 00.56:00

616: bouwland 01:38:70

Totaal: 06:01.20 hectare (zie ook achterin Deel II sub notariële acten).

Hendrik Peters Lange: de kadastrale nummers:

461: weiland 00.25:90 462: bouwland 00.42:20 463: bouwland 00.25:10

464: bouwland 01:15:40 (461-464 vanaf de hoek Krommendijk-Vissteeg in oostelijke richting).

494: bouwland 00.63:70 619: tuin 00.03:30 620: huis, schuur, erf 00.07:77 621: bouwland 01:28:80 Totaal: 04:11.87 hectare.

Jan Peters Lange: de kadastrale nummers:

488: weiland 00.56.80 489: bouwland 01.:17:10 490: schuur 00.01.28 491: tuin 00.74:70 492: huis en erf 00.03.42

Totaal: 02:53:30 hectare. Zie ook hieronder.

Het totale bezit van de vier kinderen Lange in de Krommendijk bedraagt: 20:71:25 hectare.

Jan Peters Lange erft uit de boedel van zijn ouders van moederskant in 1819 de boerderij te St. Hubert in het Ven (later: De Koekkoek). Het betreft zeer waarschijnlijk het huis, waar ook zijn moeder in 1747 geboren is (zie sub III f). Deze boerderij is nog steeds in het bezit van nakomelingen van Jan Peters Lange (zie Deel II,

VI.C.11.3.2 en op pag. 4-5 aldaar). Het gaat om de kadastrale nummers:

691: bouwland 00.95.60

692: tuin 00.05.60 693: huis en erf 00.07.20 694: tuin 00.04.00 732: weiland 00.43.40

733: bouwland 00.62.40 (nrs. 732 en 733 zijn nog steeds bekend onder het toponiem Kievitskamp).

Totaal: 02.18.20 hectare. Zie de kaart op pagina 37.

Cornelis van de Water (de schoonvader van Jan Peters Lange): de kadastrale nummers:

434: weiland 00.25:70 435: bouwland 00.28:50 436: huis 00.00:67 449: onbekend 00.11:20 450: bouwland 00.38:45 458: onbekend 00.38:60 474: bouwland 00.89:8 475: weiland 00.34:50

476: bouwland 00.30:50 495: huis, schuur, erf 00.05:74 496: bouwland 02:25:40 497: weiland 01:10:10

512: bouwland 01:23.00 513: huis, schuur, erf 00.10:43

514: tuin 00. 25:10 515: tuin 00.17:60 570: bouwland 00.47:70 590: weiland 00.21:50

593: bouwland 00.80:35 622: bouwland: 01:01:40 Totaal: 10:46:24 hectare

Grondbezit en -verwerving in de 17e en 18e eeuw.

In mei 1688 trouwt Peter Jans Lange(n) met Luijtjen Dircx, wier „roots“ in de Krommendijk liggen.

Haar vader Dirck Willems, ca. 1656 gehuwd met de Gasselse Truijtjen Aerts Pruijt, is gegoed in de Krommendijk en sterft daar volgens het Dodenboek van Mill in 1681.

(29)

Detail van een kaart van het Hollanderbroek uit ca. 1840. Afgebeeld v.l.n.r. boerderijen van Willem Peters

Lange (nr. 892), kinderen Van der Velden-Lange (nr. 470), Hendrik (nr. 893) en Jan Peters Lange (nr. 872). Op deze kaart zijn niet alle kavelnrs. gelijk aan die van de kaarten uit ca. 1825 (zie pag. 34-36). Bij de rode X-tekens is een overgang/heul getekend in de onder de dijk doorlopende Krommendijk Sloot (blauwe lijn).

.****************************************.

Haar grootvader Willem Thijssen, vóór 1613 gehuwd met Luijtken, is sinds 27.2.1613 gegoed met een hofstad met ca. 4 morgen land in de Krommendijk en ca. 4 hond land aan de Vissteeg (ORA 552).

Hij wordt in 1650 belast voor 13 morgen land, deels in/aan de Krommendijk, Vissteeg en Rooijendijk.

Haar overgrootmoeder Jenneke Willems, vóór 1613 weduwe van Matthijs Willems Willems, is (waarschijnlijk ook reeds sinds enkele generaties) gegoed in de nabijgelegen Rodedijk/Rooijendijk. Zie pagina 49 e.v.

Waar Peter Jans Lange(n) en zijn vrouw van 1688 tot 1711 wonen is onbekend, maar waarschijnlijk aan de Krommendijk. Bij de boedelscheiding in 1744 is daar immers sprake van twee boerderijen met ieder drie morgen land. Een van die boerderijen is gekocht in 1711. Op de andere kunnen ze dan vanaf 1688 gewoond hebben, misschien zijnde het huis, waar Luijtjen‟s (groot)ouders in gewoond hebben. Ook kan die boerderij toebehoord hebben aan Jan Jans Lange(n), welke na diens dood ca. 1729 aan het totale familiegoed is toegevoegd.

In het Rechterlijk Archief van Mill en in het Archief van de Nassause Domeinraad vinden we:

(zie voor meer details sub I en II a - II e)

ORA Mill 546 dd. 7.2.1711 (zie Dl. II, pag.108) kopen Peter Jans (Lange) en Luijtjen Dircx voor 613 gld. van Ruth Jansen en (huw. Mill 1680) Jenneke Hendriks (Aerts ?) een huis, hof en schuur in de Crommendijk met derden halve morgen land, belast met 15 vaten rogge aan het Gasthuis te Grave. Zij blijven 413 gld. aan de verkopers schuldig. In de nabijheid van waar Ruth Janssen gegoed is, is in 1707 nabij de Vaerdijk sprake van het toponiem „de lange camp“, hetgeen de naamgeving van de familie kan verklaren.

ND 10095 (cijnzen Land van Cuijk) meldt vanaf 1711 „Peter Jansen van/aen de Crommendijck“; verwezen wordt naar folio 137 van ND 10093, waar Ruth Jansen en Jan Fransen als cijnsplichtig genoemd worden. Het betreft hier de hofstad aan de Crommendijk, waar vóór 1640 Hendrik Aerts x Geritje eigenaar van zijn en waarvan in 1658 Andries Jans de Swart en in 1663 Geritje Hermens de cijns van overnemen.

PM. ORA Mill 541 dd. 22.5.1648: Roelof Cornelissen (van den Berg) x Lijske verkopen aan Hendrik Aerts x Geertke een huis, schuur, hof, bouw-, wei- en hooiland (cijnsvrij) aan de Crommendijk en de Vuijterdijk, de comparanten aangestorven van Hermen Gerits x Deriske. Dd. 15.2.1645 kopen Roelof en Lijske van Jutke

(30)

Peeters, wed. van Peter Peters van Sambeeck, e.a. huis, schuur en 4 en halve morgen bouw- en weiland, bel.

Hendrik Aerts, Andries de Swart, Peter Aerts, de Crommen-, Voorsten- en Meulendijk, belast met 5 malder rogge aan de Capelaanschap van Mill en 2 gld. en 15 st. aan de heer van het land. Hendrick Aerts overlijdt vóór 23.3.1662.

Van 1711 tot 1725 is consequent sprake van Peter Janssen aen Crommendijck. De cijns bedraagt over dit goed steeds 00.18.06.

Op 11.12.1712 (Dorpsbestuur Mill) worden t.b.v. het onderhoud van de M(e)ulendijck in Hollanderbroek gronden uitgegeven. Een Peter Jans verkrijgt 4 roeden aan de Mulendijck. Nakomelingen van hem (zie Dl. II pag. 118 sub III f) hebben nl. in 1819 het onderhoud van de paken 14/16/18/19/22 aan de Molendijk.

ORA Mill 566/547 dd. 20.4/31.5.1726 kopen Peter Jans Langen en Lutjen Dircx van familieleden Van Stockheim 3 morgen bouw- en weiland aan de Crommendijk. Zie sub I.

In de periode 1728-1736 meldt ND 10096 (cijnzen Land van Cuijk) onder Mill: Derck Peters aen den

Crommendijck, belast voor goed afkomstig van Merij Dercx (ND 10093 folio 164) voor 00.08.09. Derck Peters aen den Crommendijck voor goed afkomstig van Hester Maria van Stockheim (aankoop dd. 31.5.1726), belast voor 00.07.09. Willem Peters aen den Crommendijck van Peter Jans aen Crommendijck (cfr. ND 10093 folio 137), belast voor 00.18.06.

Vanaf 28.2.1738 vinden we in ORA Mill (Dorpsbestuur 7011.41) belastingheffingen, eerst voor de erfgenamen van Peter Jans Lange(n) (bijv. 1739 voor 24.3.10), later Willem Peter Jansen (bijv. 1746 voor 15.12.10) en Derick Peter Jansen (bijv. 1746 voor 16.10.5), later de weduwen van beiden.

ORA Mill 548 dd. 7.8.1741 kopen Dirck Peters Lange(n) en zijn vrouw Peerke Reijnen voor 320,- van Ds. Van Lamsweerde een hollandse morgen bouw- (voorheen wei)land aan de Crommendijk, bel. west de Veesteeg, zuid de Crommendijk, oost Gerrit Schraven, noord Jan Hermens (zie II b).

ORA Mill 561 dd. 15.7.1744 bij de erfmaegescheid tussen de vijf kinderen van Peter Jans Lange(n) en Luijtjen Dirckx zijn er twee loten met onroerend goed. De twee loten, die buiten het onroerend goed vallen, krijgen ieder

325 gld. uitbetaald, nl. Jenneke Peters Lange (II a) en Maria Peters Lange (II c).

Verdeeld worden in lot 1 huis en anderhalve hollandse morgen aangelegen bouw- en weiland, belast met 15 vaten rogge aan het Gasthuis te Grave en 19 st. aan het Comptoir te Grave met recht van overpad over de erven van Willem en Reijn Jordens (dat is het in 1711 gekochte). Verder 1 morgen bouw- en weiland aan de Veesteeg, bel(endend) Jan Hermens; tenslotte wordt gedeeld met lot 2 de helft van 1 hollandse morgen hooiland aan de Veesteeg naast de wetering. Dit lot valt toe aan Dirck Peters Lange (II b).

Lot 2 krijgt huis en schuur en drie hollandse morgen bouw- en weiland, bel. heer Vincent van Turenhout en Jan Hermens, belast met 16 st. en 8 penningen aan het Comptoir te Grave; verder de helft van de onder lot 1 voornoemde 1 hollandse morgen hooiland aan de Veesteeg naast de wetering, bel. Theunis Nelissen en Dirck Peters Jansen. Dit lot valt toe aan Willem Peters Lange(n) (II d) en diens zwager Reijn Jordens, die met de dan reeds overleden Catharina Peters (Lange) (II e) gehuwd is. Totaal dus twee boerderijen met zes en halve morgen land. Zie copie van de ondertekenaars van deze erfmaegescheid op pagina 31.

ORA Mill 567 dd. 27.11.1747/549 dd. 20.12.1747 kopen Willem Peters Lange(n) x Petronella Jordens en zijn zwager Reijn Jordens ieder voor de helft van Christiaan Driessen en Maria Hermens vier en halve hond land (ca.

6750 m2) voor 200,-. Zie II d.

ORA Mill 570 dd. 5.7.1776/ 550 dd. 31.7.1776: Jan Peter Jacobs x Maria Peters (zie II c), Jan Rijnen x

Thomaske Hermens, Mechel Raijmakers, wed. Rijn Rijnen (zie III g), Anthoon Rijnen x Joanna Maria Kempen, Jorden Reijnen x Reijntje Rijnen (zie III g), Arnoldus Peters x Joanna Rijnen, Thijs Jans x Gertruijd Rijnen (zie IV h), Agnes Rijnen, meerderj. dochter, Peter Kerstens Piek x Catharina Rijnen (zie III h) verkopen in een onverbrekelijke erfkoop uit de hand aan Petronella Jordens, wed. van Willem Peter Janssen (Lange) (zie II d) de navolgende onroerende goederen onder Mill in Hollanderbroek: (1) 5/6 deel van huis, schuur, bakoven, moeshof en anderhalve morgen bouwland, bel. oost Krommendijk, west Zijne Hoogheid, zuid Anthony Verstraaten, noord juffrouw Van Turenhout, jaarlijks belast met 15 vaten rogge aan het Gasthuis te Grave (is lot 1 hierboven) en 18 en half stuiver aan het Comptoir van Zijne Hoogheid te Grave; (2) 5/6 deel van anderhalve morgen bouwland, bel. zuid Gerrit Schraven, verder de gemene straat, belast voor 5/6 van 15 stuivers en 6 duiten aan Comptoir te Grave; (3) 5/6 deel van bouw- en weiland, bel. oost Zijne Hoogheid, zuid erfgen. van Jan Hermens, noord de Veesteeg, belast met 5/6 van 9 en half stuiver aan het Comptoir te Grave; (4) 5/6 van stuk weiland, bel.

(31)

De handtekeningen en -merken onder de erfdeling uit 1744.

Detail topografische kaart Nederambt van Cuijk dd. ca. 1760 met o.m. de Krommendijk (winkelhaak)

(32)

Handtekening/-merken van een deel der comparanten onder de acte ORA 550 (1776)

oost de wetering, west de koopster, zuid de Veesteeg, noord Jan Diependaal. Totale koopsom is 1250,-. Plus:

273.8.12 voor de 15 vaten rogge; 19.5.6 tweederde voor de 18 en half stuiver cijns; 16.8.2 voor de 15 st. en 6 duiten cijns; 9.17.14 tweederde voor de 9 en half st. cijns maakt totaal 1569.0.3 eenderde.

Zeer waarschijnlijk is deze koop de verrekening van de erfenis van de zonder nageslacht overleden Dirck Peters Lange x Peerke Reijnen (zie II b), welke laatste op 8.4.1776 overlijdt. Blijkens de acte hieronder dd. 12.1.1801 komt een groot deel van deze erfkoop in handen van de ongehuwde Jorden Willems Lange.

Zie copie van de ondertekenaars van deze acte op deze pag. 32.

ORA Mill 550 dd. 16.7.1781 koopt Peerke Jordens, weduwe van Willem Peters Lange(n), van familieleden Van Empel voor 1250,- (incl. 41 hoogen en 15 driekwart st. cijns totaal 1392.13.12) een huis, schuur, bakoven, put, moeshof en zes morgen land, belendend Anthony Verstraaten, de wed. Steven Willems, de gemene straat en de Brabantse Kampen. Belast met 15 driekwart stuiver aan het Comptoir te Grave.

Totaal is er dus in 1741, 1747 en 1781 nog ruim 8 morgen land verworven. Opgeteld met het bezit in 1744 (6 en halve morgen land) komen we aan bijna 15 morgen land, die eind 18e eeuw eigendom van de familie Lange is.

In ND 10105 (1796-1805) wordt Aert Thijssen van Empel (cfr. ND 10093 folio 129) aangeslagen voor 00.15.08, later „modo“ Peter Willems Lange (III f).

Idem worden Peter en Thijs Willems (Lange), gebroeders in de Crommendijck over het goed cfr. ND 10093 folio 164 aangeslagen voor 00.08.09. Later alleen Peter Willems. Zie sub II b.

ORA Mill 234 dd. 12.1.1801: Taxatie van goederen bij het overlijden van de ongehuwde Jorden Willems Lange (II d.2): (1) huis, schuur, moeshof en 1 morgen bouwland, belendend weduwe C(onstantinus) Verstraaten, de erfgenamen van W(illem) van Tuerenhout, Krommendijk en Domeingoederen, belast met 15 vat rogge aan het Gasthuis te Grave (is lot 1 hierboven) t.w.v. 720,- min 328.2.8 (is 15 vat rogge) = 391.17.8; (2) een morgen bouwland, bel. Veesteeg, Gerrit Schraven, Krommendijk, Cornelis Schraven, jaarlijks belast met 18 st. aan het Comptoir van de Domeinen te Grave t.w.v. 225,- min 22.10 = 202.10; (3) anderhalve morgen bouw- en weiland, bel. Cornelis Schraven, Veesteeg en Domeingoederen, belast met 9 en halve st. aan Comptoir Grave t.w.v. 125,- min 11.17.8 = 113.2.8; (4) een kwart morgen weiland bel. Veesteeg, de erfgenamen van Jan Diependaal, de

(33)

wetering en Gerrit van der Aa t.w.v. 75,-; (5) de helft van huis, schuur, moeshof en anderhalve morgen bouw- en weiland, bel. wed. C. Verstraaten, Jacob Stevens, Krommendijk en De Zes Morgen, belast met 14 en half st. p.

Comptoir Grave t.w.v. 315,- min 9.14 = 305.18.12; (6) een obligatie t.w.v. 50,- t.l.v. de gemeente Mill dd.

5.7.1795. Totale waarde is 1138.8.12. Een aantal van deze goederen staat in relatie met de acte hierboven dd.

5.7.1776. Zie ook erfdeling in 1819: Deel II pag. 118 sub III f.

.*****************************.

KASTEEL ALDENDRIEL MILL KASTEEL TONGELAER

Woonplaats van de jonkers Van de Voort. op de grens van Gassel en Mill, belendend het Getekend in 1743 door Jan de Beijer. Hollanderbroek (13e-19e eeuw).

KASTEEL ALDENDRIEL

.**********************************.

Hierna volgen vier pagina‟s kadastrale kaarten ca. anno 1830.

Eerst drie kaarten van de omgeving Krommendijk te Mill. Zie ook Deel II, pag. 118.

Uit een kaart van het Hollanderbroek uit ca. 1840 (zie voor een detail op pag. 29) blijkt, dat onder de Krommendijk, aan de zijde van De Horst, de zgn. Krommendijk Sloot loopt. Deze begint in het land op de scheiding van kavelnrs. 566-588 (kaart 1; pag. 34), volgt de Krommendijk tot aan de Veesteeg, gaat dan noordwaarts rechts van de Veesteeg door (kaart 2; pag. 35), om na kavelnr. 464 landinwaarts te lopen en na kavelnr. 466 op de scheiding van kavelnrs. 457-458 (kaart 3; pag. 36) weer noordwaarts te buigen, verder paralel aan de Veesteeg, tot ze uitmondt in de Wetering. O.m. ter hoogte van. de huizen van Willem (nr. 486) en Hendrik Peters Lange (nr. 620) en van Cornelis v.d. Water (nr. 513) zijn er overgangen/ duikers/ heulen om de sloot te kunnen oversteken. Ook zuidwaarts langs de Veesteeg loopt een sloot richting De Bruggen/de Rodedijk.

Op pag. 37 vindt u een hand-nagetekende kaart uit ca. 1830 van het Grootven/later: de Koekkoek te St. Hubert, waar dan Jan Peters Lange gegoed is. Zie Deel II, pag. 118.

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Richting kasteel Aldendriel richting Voordijk

Kadastrale kaart B 03 Mill 1832: heden ten dage hoek Looijerijstraat-Brandsestraat. De weg v.r.n.l. loopt naar de provinciale weg Wanroij-Grave. Pastoor Barthold van der Voort richtte in 1656 een gedeelte van kasteel Aldendriel in als schuurkerk. De vervallen Millse kerk (staande in het centrum op het oude kerkhof; zie de afbeeldingen op pag. 145-146) was na 1648 geconfisceerd door een handvol protestanten. Conform schepen- acte dd. 14.3.1745 werd naast het onderstaande huis een schuurkerk gebouwd van 10 bij 20 meter groot; dit gebouw stond voor 2/3 ten dienste van Millse, voor 1/3 ten dienste van St. Hubertse katholieken. Pastorie (nr.

816) en pastorietuin (nr. 817) waren omgracht en zijn ca. 1830 eigendom van de Roomsche Gemeente. De nrs.

804-809 (in 1718 genaamd de Raaijmakershof, belendend o.m. de Pastorie) zijn sinds 19.5.1801 eigendom van molenaar Willem van Sambeek en worden in 1864 verkocht aan winkelier Willem van Hout voor 4075,-.

(39)

Artikel van Henk van de Weem over de Krommedijk in de column “Myllesheem” in het huis-aan-huis-blad “de Koerier” te Mill c.a. dd. 20.1.1988. Voor het stamhuis van de familie Van der Velden: zie Jan en Willem van der Velden op de kaarten op pag. 34-36.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :