Profiel. Senior projectmanager digitale leeromgeving. 20 oktober Jeannette van der Vorm

Hele tekst

(1)

Profiel

Senior projectmanager digitale leeromgeving

20 oktober 2020

Opdrachtgever ROC van Amsterdam Auteur Jeannette van der Vorm

NIETS UIT DIT PROFIEL MAG ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN LEEUWENDAAL GEREPRODUCEERD WORDEN.

(2)

Inhoud

1. Inleiding 3

2. De organisatie 4

2.1 Het ROC Van Amsterdam - Flevoland 4

2.2 Visie, missie en strategie 4

2.3 Organisatiecontext 5

2.4 Jaarverslag 2019 5

3. De functie van senior projectmanager digitale leeromgeving 6

3.1 De opgave 6

3.2 Taken en verantwoordelijkheden 6

3.3 Profiel 7

4. Wat biedt het ROC van Amsterdam? 9

5. De selectieprocedure 10

(3)

1. Inleiding

Dank voor je interesse in de vacature van senior Projectmanager digitale leeromgeving bij het ROC van Amsterdam. Met dit functieprofiel willen we je graag inzicht geven in de belangrijkste taken,

verantwoordelijkheden en competenties die horen bij de positie. Hopelijk maakt dit profiel je enthousiast om te reageren.

We geven een schets van de organisatie en de belangrijkste opgaven en ontwikkelingen. Ook beschrijven we de vacante positie, de gewenste capaciteiten en competenties, kennis, ervaring en bijbehorende arbeidsvoorwaarden. We besluiten met een beschrijving van de selectieprocedure.

Voor meer verdieping in de organisatie, adviseren we om de site van ROC van Amsterdam te bekijken:

https://www.rocva.nl/ en https://werkenbijrocvaf.nl/ en ook www.rocvf.nl, www.vova.nl maar ook https://www.mboraad.nl/

Wellicht ten overvloede vermelden we dat waar in dit stuk waar “hij” staat uiteraard ook “zij” gelezen kan worden.

(4)

2. De organisatie

2.1 Het ROC Van Amsterdam - Flevoland

Het ROC van Amsterdam – Flevoland verzorgt middelbaar beroepsonderwijs op vier niveaus binnen veertien onderwijsdomeinen. Het ROC van Amsterdam biedt ruim 300 verschillende opleidingen aan en het ROC van Flevoland zo’n 130 opleidingen. Het middelbaar beroepsonderwijs wordt op de

verschillende mbo-colleges gegeven. Het ROC van Amsterdam heeft negen mbo-colleges in Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Hilversum. Het ROC van Flevoland heeft drie mbo-colleges, twee in Almere en één in Lelystad.

Om goed onderwijs te geven is het onderwijs op de mbo-colleges van het ROC van Amsterdam – Flevoland kleinschalig georganiseerd, een student heeft voornamelijk te maken met de afdeling waar zijn of haar opleiding onderdeel van is. Het ROC van Amsterdam – Flevoland kenmerkt zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de student. We streven elke dag naar het allerbeste onderwijs. In onze organisatie komen ruim 180 nationaliteiten samen, iedereen is welkom en draagt bij aan de ontwikkeling van studenten. We leren van elkaars achtergronden, gaan mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en vernieuwen waar nodig. Dit doen we in een sfeer van vertrouwen en op elkaar kunnen bouwen. Van prettig en respectvol met elkaar samenwerken. Kijken waar het beter kan en dat vervolgens ook doen. Want ook dat hoort bij een organisatie die overal de beroepspraktijk ademt.

2.2 Visie, missie en strategie

Missie:

‘Ik investeer in mensen om een brug te slaan naar werk, vervolgopleiding en samenleving.’.

De missie is in de ik-vorm geformuleerd om het belang van de betrokkenheid van iedere medewerker te benadrukken. Samenwerkend in teams en met een grote mate van zelfstandigheid, vormen de

medewerkers de spil in het bereiken van een hoge kwaliteit van het onderwijs. Daarbij gaat het niet alleen om het aanleren van een vak, maar ook om de ontwikkeling van de student als burger en als persoon.

Op deze gedachte is de visie geënt.

Visie:

‘Wij verzorgen onderwijs dat je uitdaagt je te ontwikkelen tot gewaardeerd vakman, actief burger en succesvol student.

Kernwaarden:

ZO WERKEN WE SAMEN

Elk mbo-college heeft een eigen sfeer en cultuur. Daar geloven we ook echt in. Wel delen we onze kernwaarden:

(5)

Daadkrachtig/vakkundig en vol energie op je doel afgaan. Kansen zien en daar wat mee doen.

Prettig samenwerken zodat iedereen zich welkom voelt. We werken informeel, open, respectvol en enthousiast met elkaar samen.

Strategische ambitie

Het ROC van Amsterdam heeft de ambitie om een lerende en wendbare onderwijsorganisatie te zijn.

Waarin het leren en het leervermogen van studenten en medewerkers, teams en de organisatie als geheel sterk ontwikkeld zijn. Met digitaal werken en (een leven lang) leren voor haar

studenten en medewerkers als duurzaam fundament. Dit komt ook terug in de Kwaliteitsagenda 2019- 2022 met de titel “ Samen werken aan wendbaar vakmanschap”.

Met alle mbo-instellingen zijn meerjarige afspraken gemaakt over extra investeringen om de kwaliteit van het mbo te versterken (regeling kwaliteitsafspraken). In het kwaliteitsplan van het ROC van Amsterdam staat op welke manier we de kwaliteit van het onderwijs willen verbeteren.

Het gaat om thema’s als professionalisering, de kwaliteit van de stages en het bestrijden van schooluitval. Het plan beschrijft de uitgangssituatie, de concrete doelen en hoe die te bereiken.

Door de kwaliteitsagenda te verbinden met onze meerjarenstrategie wint hij aan effectiviteit.

Onze meerjarenstrategie, waarmee we streven naar een superschool voor elk team op elk college, loopt echter in 2020 af. Met de herijking van de meerjarenstrategie wordt ook de Kwaliteitsagenda tegen het licht van de nieuwe ontwikkelingen gehouden.

2.3 Organisatiecontext

Het uitgangspunt bij het organiseren van het onderwijs is klein binnen groot. De gemeenschappelijke visie en kaders laten ruimte voor de mbo-colleges om hun eigen visie te formuleren en op basis daarvan hun organisatie in te richten. De mbo-colleges hebben een eigen portfolio, gericht op een specifieke sector en/of regio. De mbo-colleges hebben elk een driehoofdige directie die de opleidingsmanagers van de teams aansturen. De teams verzorgen de opleidingen. Zij hebben een eigen, herkenbare plaats in het gebouw of daarbuiten, waar docenten en studenten elkaar kennen en zich thuis voelen. De teams hanteren een eigen onderwijsconcept, passend bij de opleidingen die zij aanbieden en de doelgroep die zij bedienen. Zij voeren hun eigen dialoog met studenten en bedrijven. De meerjarenstrategie is gericht op het ruimte geven aan en ondersteunen van de teams om hen daarmee de mogelijkheid te geven voor hun studenten een superschool te worden, “Teams aan zet”. Het vo-onderwijs en het vavo zijn op dezelfde manier ondergebracht in kleine zelfstandige scholen. Ook de afdeling Educatie heeft een eigen identiteit.

2.4 Jaarverslag 2019

https://www.rocva.nl/getmedia/3e2d0b97-eed7-4908-914f-

b769f12ae3a5/Jaarverslag2019_ROCvanAmsterdam-Flevoland.pdf.aspx

Kwaliteitsagenda

https://www.rocva.nl/getmedia/4c3c9367-1add-4434-9678-ab2ae01ed17a/ROCvAF-Kwaliteitsagenda- 2019-2022.pdf.aspx

(6)

3. De functie van senior projectmanager digitale leeromgeving

3.1 De opgave

Onze studenten groeien op in een digitale wereld. In hun vooropleiding werkten zij vaak al met digitale middelen. Hun toekomstig werkveld verandert steeds sneller door de mogelijkheden van nieuwe technologie. Hierdoor zijn digitalisering en nieuwe media niet meer weg te denken uit het beroepenveld en het onderwijs.  Als organisatie hebben we daarom de ambitie om een lerende en wendbare

onderwijsorganisatie te zijn. Waarin het leren en het leervermogen van studenten en medewerkers, teams en de organisatie als geheel sterk ontwikkeld zijn. Met digitaal werken en (een leven lang) leren voor haar studenten en medewerkers als duurzaam fundament.

Vanuit die ambitie kent het ROC diverse grootschalige verander- en implementatieprojecten. De te werven senior projectmanager heeft een regierol in het neerzetten, implementeren en borgen van deze projecten. In eerste instantie gaat hij/zij aan de slag met de implementatie van een digitale

leeromgeving, Canvas genaamd. Deze functie wordt momenteel vervuld door een ervaren interne projectmanager die begin 2021 met vervroegd pensioen gaat.

Een belangrijke implementatiedoelstelling daarbij is om de opgedane kennis te delen en duurzaam te verankeren in de organisatie. Hierbij vervult de sr. projectmanager een belangrijke rol in de centrale regiegroep en weet hij/zij de stuurgroepen bij de verschillende colleges te “verleiden” over te gaan op implementatie van de nieuwe leeromgeving.

Daarnaast is de projectmanager ook betrokken bij aanverwante projecten en werkterreinen om de samenhang te borgen.

3.2 Taken en verantwoordelijkheden Resultaatverantwoordelijkheden:

De senior projectmanager coördineert en bewaakt de samenhang, uitvoering en voortgang (tijd, geld en kwaliteit) van één of meer grootschalige, complexe en multidisciplinaire projecten volgens de afgesproken richtlijnen.

Ontwikkelt en draagt de visie uit, overwint weerstanden en creëert draagvlak in veranderlijke en dynamische omstandigheden.

Houdt rekening met verschillende belangen en doelstellingen. Je adviseert over te maken keuzes en het verkrijgen van draagvlak voor de projecten.

Schakelt met en rapporteert aan de regiegroep. Daarnaast ben je in verbinding met de stuurgroepen van de MBO Colleges. Je zoekt niet alleen verbinding met de bestuurs- en directietafels, maar juist ook met de werkvloer bij onze teams.

Achtergrond/projectorganisatie:

De projectorganisatie ziet er als volgt uit;

De Raad van Bestuur is de opdrachtgever. Het monitoren gebeurt door de centrale regiegroep, die bestaat uit een lid van de RvB, drie directeuren (namens de directeuren vanuit de mbo-colleges), de

(7)

Op het gebied van de uitvoering maak je deel uit van het centrale projectteam, bestaand uit de volgende betrokkenen:

Functioneel; manager onderwijs & informatievoorziening.

Adoptie en training; hiervoor is de te werven projectmanager verantwoordelijk.

Technisch; manager van de afdeling functioneel beheer & innovatie in de dienst ICT.

Een centraal adoptieteam, bestaand uit vijf personen (intern en extern), ondersteunt de colleges in de voorbereiding. Zoals organiseren van het proces; welke opleidingen, hoe communiceren, hoe support inrichten etc.

Elk college heeft een Canvas-procesbegeleider als vaste contactpersoon. Daarnaast heeft elk team docenten dat betrokken is bij de pilot een Canvas-coach. Samen leiden zij de docenten op om met Canvas te werken. De Canvas procesbegeleider maakt deel uit van de stuurgroep in het college. Die stuurgroep bestaat uit een directielid, een manager en de Canvas-procesbegeleider.

Als senior projectmanager vervul je een cruciale schakelfunctie tussen de centrale regiegroep, het centrale projectteam, het centrale adoptieteam en de decentrale stuurgroepen.

Fasering van de implementatie:

Na het voorafgaande aanbestedingstraject zijn momenteel 9 van de 12 mbo-colleges (met ieder 1 team) gestart in de pilot-fase. Deze pilot kent een gefaseerde implementatie, die er op hoofdlijnen als volgt uit ziet:

Eerste onderwijsperiode 2020-2021; basis keuzes qua inrichting en applicaties, adoptie door de colleges, in de colleges iedereen voorbereiden, scholing.

Onderwijsperiode 2: met 1 team, 1 opleiding Canvas inhoudelijk verder inrichten.

Onderwijsperiode 3: onderwijs geven aan studenten m.b.v. Canvas.

Onderwijsperiode 4: evalueren, verder inrichten.

Volgend schooljaar: Canvas verder inrichten, klaarmaken zodat er mee gewerkt kan worden, uitrollen richting andere colleges, samenwerken en later koppeling met planningspakket, Teams etc.

Het streven is dat alle colleges met een aantal teams per startschooljaar 2022-2023 met Canvas werken.

3.3 Profiel

We zoeken voor het ROC van Amsterdam een sterke, bij uitstek verbindende persoonlijkheid die kan innoveren en veranderen. Een mensgerichte, resultaatgerichte en initiatiefrijke regisseur die zich uiteraard committeert aan de ingeslagen koers. Een business/onderwijs projectmanager die beschikt over een lange adem, veel energie en die verschillende beïnvloedingsstijlen kent en hiermee

verbindingen legt op de verschillende niveaus en samenwerkingen in de organisatie.

Als senior projectmanager heb je aantoonbare ervaring met soortgelijke implementatieprojecten.

Dit betekent ervaring met implementatiestrategie, draagvlak creëren, centrale versus decentrale belangen, impact voor de gebruikersorganisatie, communicatie, kwaliteit, planning, financiën, realiseren technische koppelingen en aansturen externe leverancier(s).

Bij voorkeur heb je in een grootschalige (Beroeps-)onderwijsinstelling of vergelijkbare organisatie gewerkt. Je begrijpt wat er speelt in een grote onderwijsinstelling en weet je te verbinden met de verschillende colleges.

Bij voorkeur beschik je over een visie op en ideeën over onderwijs-ICT ontwikkelingen en trends, risico’s en oplossingsrichtingen en de impact hiervan zoals blended learning en op afstand onderwijs geven.

(8)

Je bent vaardig in het (gezamenlijk) ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van programma’s, projecten en beleid. Je bent analytisch sterk en bent ervaren in het adviseren, communiceren en verbinden op verschillende organisatieniveaus, van bestuur tot medewerkers. Stelt kritische vragen en schuwt daarbij niet de inhoudelijke discussie.

Je combineert daadkracht en inlevingsvermogen. Bent geduldig en beschikt over een lange adem.

Je communiceert mondeling en schriftelijk uitstekend in het Nederlands.

(9)

4. Wat biedt het ROC van Amsterdam?

Het betreft een functie van 0,8 – 1,0 fte waarin je enorme impact kunt hebben op het onderwijs bij een groot ROC.

De werkwereld om je heen verandert continu. Daarom zetten wij vol in op je ontwikkeling.

Trainingen, opleidingen, workshops… wat jij nodig hebt, maken wij mogelijk. Daarnaast kun je rekenen op doorgroeikansen en prima arbeidsvoorwaarden.

Een arbeidsmarktconform salaris dat past bij de functie, afhankelijk van aantoonbare ervaring tot een maximaal salaris (in schaal 13) van € 6.065,-- bruto per maand.

Een eindejaarsuitkering van 8,33% en een vakantietoeslag van 8%.

Je bouwt een goed (ABP-)pensioen op, waarbij wij een groot deel van je premie betalen.

Aantrekkelijke extra’s zijn onze bijdrage in de (aanvullende) ziektekostenverzekering, een beeldschermbril als je die nodig hebt en collectieve verzekeringen.

Als je fulltime werkt, krijg je minimaal 30 vakantiedagen. Verder zijn er verlofregelingen als betaald ouderschapsverlof.

Werk je graag met een laptop in plaats van een vaste computer? Die vrijheid heb je.

Al onze locaties zijn goed bereikbaar met het ov. Hoe je ook komt, je krijgt altijd een reiskostenvergoeding. Als fietser kan je bovendien meedoen aan het fietsenplan.

We hebben ook de uitruilregeling. Dankzij deze fiscale regeling kan je aan het einde van het jaar kiezen voor een extra reiskosten-bedrag.

Standplaats is ROC van Amsterdam, Fraijlemaborg 141, Amsterdam Zuidoost (vlakbij Stration Arena).

(10)

5. De selectieprocedure

De selectie kent twee fasen:

1 Voorselectie door Leeuwendaal

Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal met kandidaten.

Geschikte kandidaten worden vervolgens door middel van cv en brief, en met toelichting van de adviseur gepresenteerd aan de opdrachtgever. Op basis hiervan wordt bepaald welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek bij het ROC van Amsterdam.

2 Selectiegesprekken door ROC van Amsterdam

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd bij de opdrachtgever voor twee gesprekkken, bijvoorkeur op één nog nader te bepalen dag.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat de gesprekken met/bij ROC van Amsterdam fysiek plaatsvinden, Fraijlemaborg 141, Amsterdam Zuidoost,

Indien dat toch niet mogelijk blijkt te zijn dan zullen de gesprekken via Microsoft Teams plaats vinden.

Vervolgens voert een onafhankelijk bureau (de Validata Group) een integriteitstoets uit en wint Leeuwendaal referenties in.

Een assessment vindt optioneel plaats. Indien hier voor gekozen wordt, gaat het om een ontwikkelgericht assessment.

Als laatste vindt op een nader te bepalen datum het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.

Gestreefd wordt naar een afronding van de procedure voor 1 december 2020.

Contactgegevens

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Jeannette van der Vorm, adviseur werving en search, en voor vragen over de procedure met Sasja Bosch, searcher. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00. Uw cv en motivatiebrief kunt u uploaden via:

https://www.leeuwendaal.nl/vacatures/.

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :