Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Hele tekst

(1)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Hore ca W orld B.V. 11-06-2018

3

De be slote n ve nnootscha p Hore ca W orld B.V., sta tuta ir ge ve stigd te

Rotte rda m, ka ntoorhoude nde te (3201 AB) Spijke nisse a a n de Ir. He rma n de Grootw e g 1 e n te (1009 BZ)Amste rda m a a n Spa kle rw e g 87 / Elle rma nstra a t 35 (KvK-numme r 55229069).

11-06-2018 3

Volge ns opga a f Ha nde lsre giste r: Grootha nde l in ma chine voor de voe dings- e n ge notmidde le nindustrie .

11-06-2018 3

Jaar O mzet Winst en verlies Balanstotaal

2017 € 9.430.510,72 € -608.156,25 € 6.791.358,32 2016 € 13.687.009,44 € -245.832,31 € 6.696.647,18

Ve rsla gnumme r 6

Da tum ve rsla g 18-04-2019

Insolve ntie numme r F.10/17/468

Toe zichtza a knumme r NL:TZ:0000015728:F001

Da tum uitspra a k 10-10-2017

R-C mr. W.J. Geurts - de Veld

Cura tor mr. R. Le Grand

(2)

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

De cura tor be na drukt da t de informa tie , in he t bijzonde r de fina ncië le informa tie , in dit ve rsla g onde rw e rp is va n na de r onde rzoe k. In e e n la te r sta dium ka n blijke n da t de ze informa tie (voor e e n be la ngrijk ge de e lte ) moe t w orde n a a nge pa st. Omtre nt de volle dighe id e n juisthe id va n de in dit ve rsla g opge nome n ge ge ve ns ka n da n ook nog ge e n uitspra a k w orde n ge da a n.

11-06-2018 3

21 11-06-2018

3

Boe de lsa ldo

€ 239.537,70

11-06-2018 3

Boe de lsa ldo

€ 147.508,33

01-10-2018 4

Boe de lsa ldo

€ 158.690,75

02-01-2019 5

Boe de lsa ldo

€ 154.455,75

18-04-2019 6

(3)

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

va n 19-2-2018 t/m 8-6-2018

11-06-2018 3

va n 9-6-2018 t/m 30-9-2018

01-10-2018 4

va n 1-10-2018 t/m

31-12-2018

02-01-2019 5

va n 1-1-2019 t/m 15-4-2019

18-04-2019 6

Verslagperiode Bestede uren

3 34,40 uur

4 54,20 uur

5 51,90 uur

6 85,90 uur

totaal 226,40 uur

De opga ve va n be ste de ure n ge e ft a a n w e lke tijdsbe ste ding tot nog toe is ge re gistre e rd. Moge lijk die nt hie r op e e n la te r mome nt e e n be pe rkte corre ctie / a a nvulling op pla a ts te vinde n voor tijd die is be ste e d kort voor he t e inde va n de ve rsla gpe riode ma a r die nog nie t is ge re gistre e rd.

01-10-2018 4

He t tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 539,70. 02-01-2019 5

He t tota a l a a nta l be ste de ure n be dra a gt 625,60. 18-04-2019

6

(4)

1.1 Directie en organisatie 1.2 Lopende procedures 1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

1. Inventarisatie

Na a fronding va n he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k ne e mt de cura tor e e n de finitie f sta ndpunt in a a nga a nde de oorza a k / oorza ke n va n he t fa illisse me nt.

11-06-2018 3

Op ba sis va n zijn huidige be vindinge n is de cura tor va n oorde e l da t spra ke is va n ke nne lijk onbe hoorlijk be stuur da t e e n be la ngrijke oorza a k va n he t fa illisse me nt vormt. De cura tor ve rw ijst ve rde r na a r de punte n 7.1 e .v. va n dit ve rsla g.

18-04-2019 6

2. Personeel

Ge e n. 02-01-2019

5

3. Activa

Ge e n. 02-01-2019

5

(5)

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Be ste la uto € 498,50

totaal € 498,50 € 0,00

De be ste la uto is opge ha a ld door e e n ve ilinghuis e n za l op korte te rmijn in e e n ve iling w orde n ve rkocht.

11-06-2018 3

Ge dure nde de ve rsla gpe riode is de be ste la uto ve rkocht. Na a ftre k va n de koste n, is e e n opbre ngst voor de boe de l ge re a lise e rd va n € 498,50 (e xcl.

BTW ).

01-10-2018 4

Conta ct me t ve ilinghuis ove r ve rkoop be ste la uto. 11-06-2018

3

Afw ikke ling ve rkoop. De cura tor he e ft zijn w e rkza a mhe de n in dit ka de r a fge rond.

01-10-2018 4

Ge e n. 02-01-2019

5

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Voorra a dza ke n GLS € 5.324,00 € 0,00

totaal € 5.324,00 € 0,00

De za ke n die zich onde r voornoe mde tra nsporte ur be vonde n zijn inmidde ls ve rkocht. De ve rkoop va n de za ke n die zich onde r de tra nsporte ur be vonde n he e ft € 5.324,- opge le ve rd. Me t be tre kking tot de opbre ngst va n de za ke n die zich onde r de tra nsporte ur be vonde n ge ldt da t de tra nsporte ur va nw e ge zijn re te ntie re cht e e n hoge re voorra ng he e ft da n de pa ndhoude r. W e l ‘loopt’ de opbre ngst via de boe de l. In he t ka de r va n die ve rkoop is ge e n boe de lbijdra ge ontva nge n.

11-06-2018 3

Ve rkoop va n de za ke n die zich onde r de tra nsporte ur be vonde n. 11-06-2018 3

Ge e n. 02-01-2019

5

(6)

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Bucka roo he e ft tot op he de n e e n be dra g va n € 32.713,97 doorge stort na a r de fa illisse me ntsre ke ning.

Ge fa ille e rde blijkt e e n nog nie t uitge le ve rde orde r uit te he bbe n sta a n bij e e n Chine se le ve ra ncie r. Op de orde r is ook re e ds e e n (forse ) a a nbe ta ling door ge fa ille e rde ge da a n. De orde r sta a t bij de Chine se le ve ra ncie r kla a r om uitge le ve rd te w orde n. De cura tor be zie t zijn moge lijkhe de n.

11-06-2018 3

Bucka roo he e ft tot op he de n e e n be dra g va n € 38.713,97 doorge stort na a r de fa illisse me ntsre ke ning.

De cura tor he e ft e e n ta xa te ur inge scha ke ld om de w a a rde va n de za ke n te be pa le n. Me t oog voor de ze w a a rde , he t nog te be ta le n de e l va n de

orde rw a a rde e n de ove rige nog te ma ke n (tra nsport-)koste n om de za ke n in Ne de rla nd te krijge n, is de cura tor me t de doorsta rte r tot e e n re ge ling ge kome n. In he t ka de r va n die re ge ling ontving de boe de l e e n be dra g va n € 7.726,55 (e xcl. BTW ) w a a rte ge nove r de doorsta rte r fe ite lijk in de (contra cts- )positie va n (de boe de l va n) ge fa ille e rde tra d.

01-10-2018 4

Bucka roo he e ft in tota a l e e n be dra g va n € 49.896,39 doorge stort na a r de fa illisse me ntsre ke ning.

02-01-2019 5

Conta ct me t Chine se le ve ra ncie r, ta xa te ur, doorsta rte r e n re chte r-commissa ris.

Afw ikke ling re ge ling. De cura tor he e ft zijn w e rkza a mhe de n in dit ka de r a fge rond.

01-10-2018 4

Ge e n. 02-01-2019

5

(7)

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

Ra boba nk e n de cura tor zijn nog doe nde om goe d inzicht te krijge n in de e xa cte omva ng va n de de bite ure nporte fe uille e n de sta tus va n de

de bite ure ninca sso. De a dministra tie va n ge fa ille e rde ge e ft die na a nga a nde onvoldoe nde houva st. De midde llijk DGA va n ge fa ille e rde is (me t zijn controlle r) doe nde om de tha ns be sta a nde onduide lijkhe de n w e g te ne me n.

11-06-2018 3

Onda nks ve rzoe ke n va n de cura tor, ontving de cura tor nog ge e n e e nduidige opga ve va n de de bite ure npositie . De cura tor he e ft de be stuurde r e e n la a tste te rmijn ge ste ld in ve rvolg hij onla ngs de inhoude lijke re a ctie va n de be stuurde r ontving. De cura tor be stude e rt de ontva nge n ge ge ve ns e n be zie t of hij de de bite ure ninca sso za l la te n voortze tte n.

01-10-2018 4

De cura tor is va n oorde e l da t he t nie t zorgvuldig zou zijn om de

de bite ure ninca sso voort te ze tte n op ba sis va n de va n he t be stuur ontva nge n informa tie /docume nta tie . Hij he e ft he t be stuur ove r zijn be vindinge n in da t ka de r ge ïnforme e rd.

02-01-2019 5

De cura tor is doe nde de de bite ure n te inca sse re n. 18-04-2019 6

Be stude re n ontva nge n informa tie /docume nta tie . Ove rle g e n corre sponde ntie me t Ra boba nk, de midde llijk DGA va n ge fa ille e rde e n inca ssobure a u.

11-06-2018 3

Corre sponde ntie me t de be stuurde r va n ge fa ille e rde e n inca ssobure a u, onde rzoe k.

01-10-2018 4

Ve rza me le n be nodigde informa tie , voorbe re iding inca sso. 18-04-2019 6

(8)

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Eigendomsvoorbehoud 5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

5. Bank/Zekerheden

€ 1.825.015,13 18-04-2019

6

Zoa ls uit punt 3.11 blijkt, he e ft ve rkoop va n de be tre ffe nde za ke n pla a tsge vonde n.

11-06-2018 3

Afronding conta ct me t (de a dvoca a t va n) GLS e n de doorsta rte r. Dive rs conta ct me t Ra boba nk.

11-06-2018 3

(9)

6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Ge e n. 11-06-2018

3

Doorstarten onderneming

Ge e n. 11-06-2018

3

7. Rechtmatigheid

De cura tor ve rw a cht da t in de kome nde ve rsla gpe riode he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k (w a a ronde r he t onde rzoe k na a r he t voldoe n a a n de boe khoudplicht) w ordt a fge rond.

11-06-2018 3

De cura tor he e ft na a r a a nle iding va n de uitkomst va n zijn onde rzoe k dive rse vra ge n a a n de be stuurde r e n e e n voora fga a nd a a n he t fa illisse me nt be trokke n inte rim-be stuurde r voorge le gd. Hij ontving hie r tijde ns de ve rsla gpe riode e e n e e rste inhoude lijke re a ctie op e n be spra k die me t he t be stuur. Ve rvolge ns he e ft de cura tor na de re vra ge n ge ste ld, w a a rop hij e e n na de re inhoude lijke re a ctie ontving. Onla ngs ontving de cura tor de la a tste a ntw oorde n va n he t be stuur va n ge fa ille e rde op zijn vra ge n. De cura tor he e ft zijn onde rzoe k a fge rond e n de e lt zijn be vindinge n op korte te rmijn me t he t be stuur va n ge fa ille e rde .

01-10-2018 4

Ge dure nde de ve rsla gpe riode he e ft de cura tor he t (voorma lig) be stuur bij brie f ge ïnforme e rd ove r zijn be vindinge n me t be tre kking tot de a dministra tie e n da a rbij opge me rkt da t hij voorne me ns is he t (voorma lig) be stuur a a nspra ke lijk te houde n voor he t boe de lte kort. Na he t uitblijve n va n e e n tijdige inhoude lijke re a ctie op zijn brie f, he e ft de cura tor he t (voorma lig) be stuur e e n la a tste

02-01-2019 5

(10)

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

te rmijn ge ste ld om inhoude lijk te re a ge re n op zijn brie f. Bij ge bre ke va n e e n tijdige inhoude lijke re a ctie za l de cura tor de (re chts-)ma a tre ge le n tre ffe n die hij w e nse lijk a cht.

De cura tor he e ft onda nks a a nma ninge n é n toe ze gginge n da a rtoe va n de be stuurde rs ge e n inhoude lijke re a ctie noch e e n voorste l voor e e n oplossing ontva nge n. De cura tor is - zo blijkt ook w e l uit de e e rde re ve rsla ge n - va n me ning da t nie t (in voldoe nde ma te ) a a n de w e tte lijke boe khoud- e n

be w a a rve rplichtinge n is volda a n e n de (voorma lig) be stuurde rs da a rva n e e n ve rw ijt ka n w orde n ge ma a kt. Ge le t op he t uitblijve n va n e e n inhoude lijke re a ctie he e ft de cura tor de da gva a rding opge ste ld, w e lke op korte te rmijn za l w orde n ge fina lise e rd.

18-04-2019 6

Ge le t op de omze t, ba la nsw a a rde e n a a nta l be trokke n w e rkne me rs, w a s ge fa ille e rde ove r 2017 vrijge ste ld va n de ze ve rplichting (nog da a rge la te n da t ge fa ille e rde in 2017 is ge fa ille e rd). Ove r 2016 be stond de ze ve rplichting na a r de me ning va n de cura tor w e l, ma a r ontving hij nog nie t e e n door de

a ccounta nt goe dge ke urde ja a rre ke ning. Hij be tre kt dit in zijn ve rde re re chtma tighe idsonde rzoe k.

11-06-2018 3

Ge le t op he t fe it da t ge fa ille e rde nie t ge dure nde me e r da n tw e e ja a r nie t a a n de ve re iste n voor vrijste lling volde e d, w a s ge fa ille e rde vrijge ste ld va n de ze ve rplichting.

01-10-2018 4

7.5 Onbe hoorlijk be stuur Zie 7.1.

01-10-2018 4

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

De cura tor he e ft zijn visie op he t ha nde le n va n he t (voorma lig) be stuur me t he t (voorma lig) be stuur ge de e ld. Hij w a cht op dit mome nt - zoa ls ook opge me rkt onde r 7.1 - op de inhoude lijke re a ctie va n he t (voorma lig) be stuur.

02-01-2019 5

7.5 Onbe hoorlijk be stuur

De cura tor he e ft zijn be vindinge n me t de (voorma lig) be stuurde rs ge de e ld, ma a r ge e n inhoude lijke re a ctie va n he n ontva nge n. De ve rw ijte n die de cura tor a a n de (voorma lig) be stuurde rs ma a kt zijn ove rige ns bre de r da n he t e nke l nie t (in voldoe nde ma te ) voldoe n a a n de boe khoudplicht. Ge le t op he t fe it da t de ve rw ijte n va n de cura tor nog nie t in re chte zijn va stge ste ld, a cht hij dit ve rsla g nie t de pla a ts om da a r die pga a nd op in te ga a n. De

da gva a rding za l op korte te rmijn w orde n ge fina lise e rd.

18-04-2019 6

(11)

7.7 Toelichting rechtmatigheid 7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Voortze tting re chtma tighe idsonde rzoe k, conta ct me t PW C. 11-06-2018 3

Onde rzoe k, corre sponde ntie e n be spre king me t voorma lige dire ctie . 01-10-2018 4

Afronding onde rzoe k, corre sponde ntie me t (voorma lig) be stuur m.b.t.

be vindinge n e n conse que ntie s.

02-01-2019 5

Corre sponde ntie me t (voorma lig) be stuurde rs, a fste mming me t re chte r- commissa ris, opste lle n da gva a rding.

18-04-2019 6

8. Crediteuren

€ 95.307,03

He t UW V he e ft e e n boe de lvorde ring va n tota a l € 94.081,30 inge die nd. Ve rde r is e r e e n boe de lschuld ontsta a n door be ta ling va n e e n be dra g va n € 1.225,73 door e e n (voorma lig) de bite ur va n Hore ca W orld w a a rop Hore ca W orld nog e e n vorde ring he e ft.

11-06-2018 3

€ 643.553,00 11-06-2018

3

€ 640.195,00 02-01-2019

5

€ 37.978,98 11-06-2018

3

€ 9.108,96 11-06-2018

3

(12)

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

368 11-06-2018

3

372 01-10-2018

4

373 02-01-2019

5

€ 2.907.388,74 11-06-2018

3

€ 2.917.514,19 01-10-2018

4

€ 2.917.563,42 02-01-2019

5

De ve rw a chting is tha ns da t e r na be ta ling va n de boe de lvorde ringe n w e llicht e e n be pe rkte uitde ling ka n pla a tsvinde n a a n de (hoog) pre fe re nte

schulde ise rs.

11-06-2018 3

He t ve rde r inve nta rise re n va n de schulde nla st. 11-06-2018

3

(13)

9.1 Naam wederpartijen 9.2 Aard procedures 9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

9. Procedures

he t Hof va n be roe p te Antw e rpe n he e ft a rre st ge w e ze n. Uit he t a rre st blijkt da t ge fa ille e rde e e n ge bre kkige za a k he e ft ge le ve rd die scha de he e ft ve roorza a kt. Ge fa ille e rde is ve roorde e ld tot be ta ling va n € 33.456,- a a n scha de ve rgoe ding ve rme e rde rd me t e uro 9.717,- a a n koste n

11-06-2018 3

Afronding conta ct me t a dvoca a t die voorhe e n voor ge fa ille e rde optra d, a lsme de me t (a dvoca te n va n) proce spa rtije n.

11-06-2018 3

Ge e n. 01-10-2018

4

(14)

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

De cura tor richt zich in de kome nde ve rsla gpe riode op he t ve rkrijge n va n he t juiste inzicht in de de bite ure nporte fe uille , he t ve rvolge ns (la te n) uitvoe re n va n de ve rde re de bite ure ninca sso e n op de a fronding va n he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k.

11-06-2018 3

De cura tor rondt he t oorza ke n- e n re chtma tighe idsonde rzoe k a f e n be zie t of e n - zo ja - hoe e n door w ie de de bite ure ninca sso w ordt voortge ze t.

01-10-2018 4

De cura tor ve rw a cht op korte te rmijn de (inhoude lijke ) re a ctie va n he t (voorma lig) be stuur op de uitkomst va n zijn oorza ke n- e n

re chtma tighe idsonde rzoe k te ontva nge n. De ve rvolgsta ppe n zijn a fha nke lijk va n die re a ctie , of he t uitblijve n da a rva n. De cura tor za l die ve rvolgsta ppe n a fste mme n me t de re chte r-commissa ris.

02-01-2019 5

De cura tor richt zich de kome nde pe riode op de volge nde tw e e punte n:

1. fina lise re n e n op korte te rmijn uitbre nge n va n de da gva a rding a a n de (voorma lig) be stuurde rs; e n

2. Voortze tte n de bite ure ninca sso.

18-04-2019 6

Dit is onde r a nde re a fha nke lijk va n de uitkomst va n he t re chtma tighe idsonde rzoe k.

11-06-2018 3

18-7-2019 18-04-2019

6

Zie pla n va n a a npa k. 11-06-2018

3

Bijlagen

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :