Barneveld. Nr Collegevoorstel. Onderwerp: Beheer en onderhoud wegen: uitvoeringsplan Gevraagde beslissing:

Hele tekst

(1)

' H j gemeente

Barneveld

Collegevoorstel

Nr. 1073907

Onderwerp:

Beheer en onderhoud wegen: uitvoeringsplan 2018

Gevraagde beslissing:

1. In te stemmen met het 'Uitvoeringsplan 2018' A / -

2. De benodigde middelen ad € 3.446.000 beschikbaar te stellen voor 8e-uitvoeren van het in 2018 geplande onderhoud. Dekking vindt plaats uit de voorziening groot onderhoud wegen.

3. De rapportage en het uitvoeringsplan ter informatie te verstrekken aan de gemeenteraad (rubriek B).

Raad

0 T e r kennisname naar de raad Nummer beleidsproduct: 327

D o p overzicht Bestaand beleid (website)

Stellen G.B. de Jong antal bijlagen 1

ëuillehouder

Openbaarheid

Besluit (voorblad) openbaar: ® Ja O Nee, zie beslispunt:

Groentje openbaar: 0 Ja O Nee, zie beslispunt:

Bijlagen openbaar: ® Ja O Nee, vermelden op bijlage Akkoord

(O Bespreken Aantekeningen Secretaris

Burgemeester Wethouder A. de Kruijf Wethouder P.J.T. van Daalen Wethouder

G.J. van den Hengel

C

Wethouder

D. J. Dorrestijn-Taal

i

Beslissing burgemeester en vethouders :

1 7 APR, 2018

Nummer op besluitenlijst:

(2)

- 2 -

1. Inleiding

Jaarlijks wordt er een plan gemaakt voor de uitvoering van het onderhoud. In de beleidsvisie zijn hiervoor de kaders vastgesteld. Gekozen is voor een prestatie gestuurde beheerstrategie. De vier gehanteerde thema's zijn veiligheid, duurzaamheid (vanuit technisch oogpunt: maatregelkeuze en moment van onderhoud), (gebruiks)comfort en aanzien (visueel beeld). Deze thema's, gecombineerd met de inspectieresultaten, bepalen de onderhoudslocaties met de hoogste prioriteit. Bij de definitieve keuze, op welke locaties daadwerkelijk onderhoud uitgevoerd wordt, is rekening gehouden met het beschikbare budget en de wensen, projecten en planningen vanuit ander disciplines (o.a. riolering en verkeer).

2. B e o o g d effect a) Meetbaar effect

De door de raad vastgesteld ambitie is om de gemiddelde kwaliteit van het gemeentelijke

verhardingsareaal op niveau 'Basis' te brengen en te houden. Gecombineerd daarmee wordt ingezet op het inlopen van de onderhoudsachterstand.

b) Maatschappelijk effect

Een veilig en functioneel wegennet is belangrijk voor de bereikbaarheid van Barneveld, haar dorpen en het buitengebied. Burgers, agrariërs, bedrijven, bezoekers en recreanten hebben belang bij een goed functionerend wegennet. Het op orde brengen en houden van het gemeentelijke verhardingsareaal draagt bij aan een goed maatschappelijk en economisch klimaat en stimuleert de groei en verdere ontwikkeling van de gemeente.

3. Argumenten

1.1. Veilig gebruik en voorkomen van aansprakelijkheid bij schade en letsel

Het is de zorgplicht van de gemeente om haar wegen op een verantwoorde wijze te beheren en te

onderhouden. Hierbij is het belangrijk dat de veiligheid van de weggebruiker gewaarborgd is. De gemeente is aansprakelijk wanneer schade of letsel ontstaat door nalatigheid in het uitvoeren van haar beheertaak.

1.2. Inlopen van de onderhoudsachterstand

Er is sprake van een onderhoudsachterstand op het gemeentelijke verhardingsareaal, de omvang hiervan wordt weergegeven in de kwaliteitsrapportage. Investeren in het onderhoud is nodig om de

onderhoudsachterstand in te lopen.

1.3. Tijdig en duurzaam uitvoeren van onderhoud

Om het verhardingsareaal op het juiste kwaliteitsniveau te houden, dient op het juiste moment onderhoud uitgevoerd te worden. Wanneer het moment van onderhoud te laat plaatsvindt, nemen de kosten voor het onderhoud exponentieel toe. Daarnaast is de keuze in het type onderhoudsmaatregel belangrijk. Door tijdig te kiezen voor duurzame onderhoudsmaatregelen wordt het onderhoudsbudget zo efficiënt mogelijk ingezet.

4. Kanttekeningen 5. Financiën

In het uitvoeringsplan 2018 staan voor € 3.446.000 aan onderhoudsmaatregelen geraamd.

Dit kan, na de verwerking van de reeds in 2018 geraamde stortingen, worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud wegen.

6. Uitvoering Planning:

De werkzaamheden worden in overleg met de diverse stakeholders ingepland en afgestemd op andere werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen.

Communicatie:

Communicatie is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak voor de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende overlast. Met de bewoners en bedrijven, die tijdens het uitvoeren van onderhoud beperkt

(3)

- 3 -

bereikbaar zijn, vindt voorafgaand aan de werkzaamheden afstemming plaats. Hetzelfde geldt voor de hulpdiensten, vervoersmaatschappijen, andere wegbeheerders (provincie Gelderland, Rijkswaterstaat) en interne stakeholders.

Evaluatie/controle:

Jaarlijks vindt een weginspectie plaats. Door de resultaten van de weginspecties naast elkaar te zetten wordt het verloop in kwaliteit zichtbaar en daarmee het effect van het uitgevoerde onderhoud. Jaarlijks wordt de kwaliteitsontwikkeling gerapporteerd een het college en de gemeenteraad

7. Bijlagen

Beheer en onderhoud wegen; uitvoeringsplan 2018.

(4)

Beheer en onderhoud wegen

Uitvoeringsplan 2018

Afdeling Beheer Openbare Ruimte Datum : maart 2018

Status : definitief Versie : 2018-02

gemeente

\ Barneveld

(5)

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3 2 Terugblik 2017 4 2.1 Uitgevoerd onderhoud in 2017 4

2.2 Financiële verantwoording 2017 6

3 Onderhoud 2018 ...7 3.1 Onderhoudslocaties in 2018 7

3.2 Mogelijk uitvoering deels in 2019 9 3.3 Samenwerking binnen het fysiek domein 9

3.4 Aandacht voor onderhoud fietspaden 10 3.5 Meer onderhoud binnen de bebouwde kom 10

3.6 Wijkgericht onderhoud 10 4 Financiën 2018 11 4.1 Stortingen voorziening wegen 2018 11

4.2 Bestedingen voorziening wegen 2018 12

(6)

Inleiding

De gemeente Barneveld heeft de wettelijke plicht haar wegen op een verantwoorde wijze te beheren en te onderhouden. De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) is hiervoor verant- woordelijk. Het belangrijkste streven in het beheer van de gemeentelijke wegen is het veilig en functioneel gebruik ervan. Daarnaast is het duurzaam plegen van onderhoud een belangrijk uitgangspunt. Hierbij is het doel om, in de keuze van de onderhoudsmaatregelen, de afschrij- ving op de investering zo laag mogelijk te houden.

Op 25 mei 2016 is de beleidsvisie 'Beheer en onderhoud wegen 2017-2026' vastgesteld door de gemeenteraad. De beleidsvisie bevat een prestatie gestuurde onderhoudsstrategie waarmee de verhardingen op een acceptabel niveau (kwaliteitsniveau Basis) gebracht en vervolgens ge- houden worden.

Voor u ligt het 'Uitvoeringsplan 2018'. In het uitvoeringsplan vindt u een terugblik op het uitge- voerde onderhoud in 2017. Vervolgens is het onderhoudsplan voor dit jaar beschreven, inclusief de financiële onderbouwing.

De kwaliteitsrapportage met daarin de kwaliteitsontwikkeling van het verhardingsareaal van de gemeente Barneveld volgt later dit jaar.

Pagina 3

(7)

Terugblik 2017

2.1 Uitgevoerd onderhoud in 2017

In 2016 is een start gemaakt met het inlopen van de onderhoudsachterstand, in met name het buitengebied. Vorig jaar is hieraan een vervolg gegeven en zijn opnieuw een behoorlijk aantal asfaltwegen grondig aangepakt. Deze zijn voorzien één of meerdere lagen nieuw asfalt. Ge- combineerd met het onderhoud, is een aanzienlijke lengte aan bermen voorzien van een berm- verharding. Aan de elementenverhardingen (tegels, klinkers e.d.) is vooral plaatselijk onderhoud uitgevoerd. Onderhoud van fietspaden heeft extra aandacht gekregen, onderhoud is groten- deels uitgevoerd op basis van de inventarisatie onder bewoners.

De onderhoudswerkzaamheden zijn op een aantal locaties gecombineerd met projecten of werkzaamheden van andere afdelingen.

In onderstaande tabel is het overzicht weergegeven met de locaties waar in 2017 grootschalig onderhoud is uitgevoerd. Hierin is ook het kleinschalig plaatselijk onderhoud opgenomen dat wijkgericht is uitgevoerd. Tevens is aangegeven op welke locaties niet gepland onderhoud is uitgevoerd en de locaties waar het onderhoud, om diverse redenen, niet is uitgevoerd.

Barneveld gedeelte onderhoudsmaatregel

Centrumgebied diverse straten plaatselijk onderhoud elementenverhardingen Stationsweg

(fietspad)

Stationsweg thv kasteel

De Schaffelaar fietspad omvormen van tegels naar rood asfalt ivm inrichting als fietsroute

Kallenbroekerweg Kraaikamperweg -

Kleine Barneveldsebeek aanbrengen asfalt op aansluitingen 3 stuks amfibieëntunnels.

Garderen gedeelte onderhoudsmaatregel

Speulderweg geheel vervangen trottoirs en parkeerstrook, nieuwe asfaltdeklaag i.c.m. verkeerskundige maatrege- len en afkoppelen regenwater.

kootwijkerbroek gedeelte onderhoudsmaatregel

Joostweg geheel overlagen met asfalt

Velkemeensedijk geheel overlagen met asfalt en aanbrengen bermbeton

De Steeg Kamperweg -

huisnummer 3

vervangen verhardingsconstructie

Eindweg geheel overlagen met asfalt

Muldersweg geheel overlagen met asfalt

Kootwijkerdijk N800 (Veluweweg) - Garderbroekerweg

overlagen met asfalt en aanbrengen bermbeton

Stroe gedeelte onderhoudsmaatregel

Stroe dorp Anatatiusweg plaatselijk onderhoud Tolnegenweg Apeldoornsestraat -

ingang Denkavit

verbreden bermbeton ivm intensief vrachtver- keer

Terschuur gedeelte onderhoudsmaatregel

(8)

Van de Bleekstraat nabij voetbalvereniging plaatselijk onderhoud (combi met uitbreiding parkeergelegen heid)

Dronkelaarseweg deel parallel aan Stoutenburgerweg

overlagen met asfalt en

aanbrengen bermstabilistatie. Aanvullend is ook langs het gedeelte parallel aan de spoorlijn/A1 bermstabilisatie aangebracht

Voorthuizen gedeelte onderhoudsmaatregel

De Wheem (buurt) diverse straten herstraten trottoirs

Lange Zuiderweg geheel aanbrengen bermbeton en gedeeltelijk overla- gen met asfalt

Polleveenseweg geheel asfaltreparaties en aanbrengen beton Harderwijkerkarweg

(fietspad)

geheel omvormen van asfalt naar beton

Prinsenweg geheel aanbrengen bermverharding

Hunnenweg Apeldoornsestraat -

plateau aanbrengen oppervlaktebehandeling op tijdelij- ke deklaag

Zwartebroek gedeelte onderhoudsmaatregel

Koperweg geheel Gedeeltelijk overlagen en herstel asfalt met name ter plaatse van boomwortelopdrukken Vossenweg geheel overlagen met asfalt en aanbrengen bermbeton Tabel 2.1: Uitgevoerd onderhoud in 2017

Op een aantal locaties is het onderhoud, om diverse redenen, niet in 2017 uitgevoerd. In onder- staande tabel de betreffende locaties. Deze locaties zijn of worden in 2018 alsnog uitgevoerd.

Kootwijkerbroek gedeelte onderhoudsmaatregel Reden uitstel

Molenbuurt diverse straten plaatselijk onderhoud Uitgesteld vanwege bouwwerk- zaamheden

Topperweg geheel overlagen met asfalt en aanbrengen bermver- harding

Wijziging in maatregel: bermbeton i.p.v. bermstabilisatie. Paste niet binnen begroting.

Stroe gedeelte onderhoudsmaatregel

Stroe dorp diverse straten plaatselijk onderhoud Deels uitgevoerd (Anastatiusweg).

Andere wegen minder urgent.

Tolnegenweg Apeldoornsestraat ingang Denkavit

aanbrengen bermver-

harding Afsluiten niet mogelijk in geplande periode vanwege andere afsluitin- gen. Daarna weersomstandighe- den niet geschikt om nog uit te voeren.

Voorthuizen gedeelte onderhoudsmaatregel

De Maat (buurt) diverse straten plaatselijk onderhoud Andere locaties hebben voorrang gekregen. O.a. fietspadmeldingen.

Componistenbuurt diverse straten plaatselijk onderhoud Voorbereiding groenrenovatie heeft vertraging opgelopen. Werkzaam- heden worden in combi daarmee uitgevoerd.

Zeumerseweg deel parallel aan

A1 asfaltreparaties en aan- brengen bermverhar- ding

Afstemming met Vink (zandwin- ning), Leisurelands (beheerder Zeumeren) kostte nodige voorbe- reidingstijd incl. juiste maatregel- bepaling

Tabel 2.2: Onderhoud doorgeschoven naar 2018

(9)

Financiële verantwoording 2017

Het onderhoud aan de wegen is in 2017 ruim binnen het beschikbare budget uitgevoerd. In on- derstaande tabel is het overzicht van de onttrekkingen en stortingen in de voorziening wegen weergegeven. Het restantbedrag is in de begroting voor 2018 opgenomen.

Specificatie storting voorziening wegen 2017 Verkeerskundige aanpassingen Vossenweg

• Bijdrage platteland Ontwikkelingsfonds

• Bijdrage vanuit exploitatie voor stortkosten teerhoudend asfalt

• Subsidie 60 km zone Kootwijkerbroek-Stroe-Voorthuizen

• Bijdrage van derden

• Dotatie vanuit productbegroting Totaal

bedragen x € 1.000 Bedrag

3 45 63 60 21 2.833 3.025

Specificatie onttrekking voorziening wegen 2017 - Raamcontract groot onderhoud (diverse locaties)

- Realisatie 60 km zone Kootwijkerbroek-Stroe-Voorthuizen

- Bijdrage aan civiele projecten (o.a. Damweg, Essenerweg, Burg. Kuntzelaan) - Bermverhardingen (m.n. Dronkerlaarseweg)

- Overige projecten (onderhoud buiten het raamcontract uitgevoerd) ? Totaal

Tabel 2.3 stortingen en onttrekking voorziening wegen 2017

bedragen x € 1.000 Bedrag

1.021 644 425 63 483 2.636

(10)

Onderhoud 2018

3.1 Onderhoudslocaties in 2018

Voor dit jaar staan wederom een behoorlijk aantal wegen op de uitvoeringsplanning. Evenals vorig jaar vindt het meeste onderhoud plaats aan de asfaltverhardingen. Reden hiervoor is, dat het uitstellen van asfaltonderhoud leidt tot kapitaalsvernietiging en dus grote nadelige (financi- ële) gevolgen heeft. Op een aantal locaties wordt een bermverharding aangebracht en vindt wijkgericht onderhoud aan elementenverhardingen plaats.

In onderstaande tabel is het overzicht weergegeven met de locaties waar in 2018 grootschalig en wijkgericht onderhoud is gepland.

Barneveld gedeelte onderhoudsmaatregel

Amersfoorsestraat Plantagelaan - Churchillstraat

Rijbaan vervangen asfaltlagen Barnseweg (fietspad) Van Zuijlen van Nieveltlaan -

Gersteland

Fietspad plaatselijk herstel asfalt

Bouwheerstraat Rotonde met Churchillstraat Rijbaan vervangen asfaltdeklaag incl. on- derhoud aan middeneiland en fiets- en voetgangersoversteken.

Churchillstraat

(incl fietspaden) Plantagelaan -

Van Schothorststraat Fietspaden omvormen naar beton.

Trottoirs volledig herstraten.

Rijbaan vervangen asfaltlagen.

Combi met herinrichting fietsoversteken Valkhof en Koterweg

De Vaarst diverse straten Wijkgericht plaatselijk onderhoud elemen- tenverhardingen combi 30 km uur Lunterseweg

(incl. fietspaden)

diverse locaties Fietspaden en rijbaan verwijderen opdruk- ken in asfalt

Nairacstraat Burg. Kuntzelaan - Raadhuisplein

Rijbaan herstraten combi rioolwerkzaam- heden en verkeerskundige aanpassing Plantagelaan Churchillstraat -

Archimedestraat Fietspad omvormen naar beton combi fietspad Churchillstraat

Rootselaar-Oost diverse locaties Wijkgericht plaatselijk onderhoud elemen- tenverhardingen

Slotstraat (fietspad) Valkhof-

Barneveldsebeek Fietspad vervangen asfaltdeklaag, Trottoir volledig herstraten

Stationsweg Gasthuisstraat -

Van Wijnbergenlaan Rijbaan geluidreducerende deklaag ver- vangen incl. tussenlaag i.c.m. realisatie rotonde Van Wijnbergenlaan en fietsroute Van Wijnbergenlaan thv Haersoltelaan Rijbaan plaatselijk herstel asfalt

Van Zuijlen van

Nieveltlaan spoorlijn (Lunterseweg) -

Dr. Willem Dreeslaan Rijbaan vervangen asfaltconstructie incl.

fundering combi fietsroute

De Glind gedeelte onderhoudsmaatregel

Postweg Helweg -

komgrens De Glind

Rijbaan vervangen asfaltdeklaag en aan- brengen bermbeton

Ringlaan Postweg -

Boshuisweg Rijbaan overlagen met asfalt en mogelijk bermverbetering

Schoonderbekerweg Rudolphlaan - Glindhorst

Rijbaan omvormen naar elementenverhar- ding combi rioolverbetering De Glind

(11)

Garderen gedeelte onderhoudsmaatregel Apeldoornsestraat

(fietspad)

Tolnegenweg -

gemeentegrens Apeldoorn

Fietspaden omvormen naar beton L.E. van Hoornlaan

(Arme Dennen) Speulderbosweg -

Putterweg Rijbaan omvormen naar elementenverhar- ding combi rioleringswerkzaamheden Lage Boeschoterweg Hooiweg -

Oude Nijkerkerweg Realisatie vrijliggend betonfietspad Speulderbosweg Buurtstraat -

gemeentegrens Putten Rijbaan omvormen naar elementenverhar- ding combi rioleringswerkzaamheden

Kootwijkerbroek gedeelte onderhoudsmaatregel

Breihutterweg Essenerweg - Garderbroekerweg

Rijbaan volledig overlagen met asfalt Hulstweg Essenerweg - Dijkerweg Rijbaan overlagen met asfalt incl. mogelij-

ke bermverbetering

Laageinderweg thv gemeentegrens met Ede Rijbaan herstelmaatregel asfalt i.c.m. ga- rantiewerk bermbeton

Kootwijkerbroek dorp diverse straten (o.a. Molen-

buurt en Puurveen) Wijkgericht plaatselijk onderhoud elemen- tenverhardingen

Topperweg Oude Garderenseweg -

Essenerweg

Rijbaan overlagen met asfalt en aanbren- gen bermbeton.

Stroe gedeelte onderhoudsmaatregel

Stroe dorp diverse straten Wijkgericht plaatselijk onderhoud elemen- tenverhardingen

Tolnegenweg Apeldoornsestraat - ingang Denkavit

Aanbrengen (verbreden) bermbeton langs rijbaan

Voorthuizen gedeelte onderhoudsmaatregel

Apeldoornsestraat

(fietspad) gedeelte achter tankstation vanaf Roelenengweg

Fietspad omvormen van asfalt naar beton Blotekamperweg Garderbroekerweg -

Brugveenseweg Rijbaan overlagen met asfalt incl. mogelij- ke bermverbetering

Componistenbuurt diverse straten Wijkgericht plaatselijk onderhoud elemen- tenverhardingen

De Maat diverse straten Wijkgericht plaatselijk onderhoud elemen- tenverhardingen

Den Akker Rijksweg -

gemeentegrens Nijkerk Rijbaan overlagen met asfalt

Hunnenweg Zevenbergjesweg -

Harderwijkerkarweg

Rijbaan onverhard deel verbeteren (voor- komen onveilig wegdek en stofoverlast) Rijksweg Nijkerkerweg - Zelderseweg Rijbaan asfaltdeklaag vervangen Roelenengweg Schoolstraat -

Sportparkstraat

Rijbaan volledig herstraten combi met rea- lisatie verkeersplateau thv Sportparkstaat

Zeumerseweg Mercuriusweg -

ingang Zeumeren

Rijbaan overlagen met asfalt en verbreden met bermbeton

Terschuur - Zwartebroek gedeelte onderhoudsmaatregel Eendrachtstraat beide gedeelten binnen

de bebouwde kom Rijbaan asfaltdeklaag vervangen combi aanpassen oversteken

Tabel 3.1: Onderhoudslocaties 2018

(12)

3.2 Mogelijk uitvoering deels in 2019

De in tabel 3.1 benoemde werkzaamheden zijn gepland voor 2018, of alle locaties uitgevoerd gaan worden in 2018 is afhankelijk van:

1. Werkelijke kosten versus beschikbaar budget 2. Integrale afstemming en doorlooptijd voorbereiding Adl. Werkelijke kosten versus beschikbaar budget

Per jaar is een vastgesteld budget beschikbaar voor het onderhoud aan verhardingen. Voor 2018 zijn onderhoudsmaateregelen bepaald en geraamd. Volgens de raming is dit budget vol- doende voor de uitvoering van genoemde onderhoudslocaties. De daadwerkelijke kostprijs kan echter afwijken van de raming. Dit doordat de detailuitwerking (aanvullende verhardingsonder- zoeken) ervoor kan zorgen dat andere onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn. De definitief uit te voeren maatregel en de kostprijs per onderhoudslocatie wordt in samenspraak met de aannemer bepaald (o.b.v. het de prijzen in het raamcontract). Bij een tekort aan budget schui- ven onderhoudslocaties door naar 2019.

Ad2. Integrale afstemming en doorlooptijd voorbereiding

Een goede integrale aanpak vraagt de nodige voorbereidingstijd. De onderhoudslocaties voor 2018 zijn inmiddels grotendeels afgestemd met de andere afdelingen binnen het fysiek domein en de andere beheerdisciplines. De detailafstemming dient nog plaats te vinden. Zeker wanneer de fysieke inrichting wijzigt. Daarbij vraagt ook de afstemming met andere stakeholders en be- woners de nodige tijd.

In een aantal gevallen liften andere disciplines mee met het onderhoud. Voor de Chruchillstraat en Eendrachtstraat zijn vanuit het G W P (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) een aantal verkeerskundige punten die uitgewerkt moeten worden, voordat de uitvoering gaat plaatsvin- den. Afhankelijk van de impact van de verkeerskundige aanpassingen wordt bepaald of uitvoe- ring in 2018 haalbaar is of dat het verstandiger is de uitvoering door te schuiven naar 2019.

3.3 Samenwerking binnen het fysiek domein Integrale afstemming binnen het fysiek domein

Het fysiek domein van de gemeente Barneveld is volop in ontwikkeling en groeit gestaag.

Om alle projecten, plannen en wensen van de verschillende afdelingen en (beheer)disciplines tijdig in beeld te krijgen is vroegtijdige afstemming nodig. Momenteel wordt onderzocht welke werkwijze (proces- en projectmatige aanpak) hiervoor het meest geschikt is om te komen tot een integrale meerjarenplanning.

Onderhoud combineren met projecten andere afdeling

Door werkzaamheden te combineren (werk met werk te maken) wordt tijd, geld en overlast be- spaard. Ook dit jaar liften een aantal onderhoudslocaties mee in projecten van andere afdelin- gen. Vanuit onderhoud wegen wordt een financiële bijdrage gedaan om de onderhoudswerk- zaamheden te bekostigen. In 2018 gat het om de volgende locaties::

• Stationsweg: onderhoud rijbaan in combinatie met realisatie fietsroute en rotonde Van Wijnbergenlaan.

• Van Zuijlen van Nieveltlaan: rehabilitatie (vervangen asfaltconstructie incl. fundering) in combinatie met realisatie fietsroute

• Speulderbosweg en L.E. van Hoornlaan (Arme Dennen): reconstructie/herinrichting in combinatie met rioleringsproject.

• Schoonderbekerweg: reconstructie/herinrichting in combinatie met rioolverbeteringspro- ject De Glind en overname (incl. herinrichting) Rudolphlaan.

(13)

3.4 Aandacht voor onderhoud fietspaden

Bij het vaststellen van het beleidsplan is aan de raad is toegezegd dat het onderhoud aan fiets- paden extra prioriteit krijgt. Dit jaar wordt aan een viertal fietspaden met een onderhoudsachter- stand onderhoud uitgevoerd. Dit zijn de fietspaden Churchillstaat, Slotstaat, Bamseweg en Apeldoomsestraat. In de opvolgende jaren zijn wederom urgente fietspaden in de onderhouds- planning opgenomen. Dit betreft met name de fietspaden Thorbeckelaan en Nijkerkerweg. Om- dat over beide wegen momenteel de omleidingsroute loopt, in verband met de realisatie van de spoortunnel, is het nu niet het juiste moment om het groot onderhoud aan deze fietspaden uit te voeren. Wel wordt er door middel van klein onderhoud voor gezorgd dat de fietspaden veilig zijn en blijven.

3.5 Meer onderhoud binnen de bebouwde kom

In voorgaande jaren is veel asfaltonderhoud in het buitengebied uitgevoerd. Hier is de onder- houdsachterstand namelijk het grootst (laags gemiddelde kwaliteitsniveau). Het onderhoud is hier veelal gecombineerd met de inrichting van 80 km/uur naar 60 km/uur. Dit jaar wordt ook veel onderhoud uitgevoerd aan wegen binnen de bebouwde kom. Dit om ervoor te zorgen dat ook het kwaliteitsniveau binnen de kom op gemiddeld kwaliteitsniveau Basis komt en blijft.

3.6 Wijkgericht onderhoud

Vanaf dit jaar pakken we het kleinschalig/plaatselijk onderhoud meer planmatig en wijkgericht op. Voorheen werd vooral op basis van meldingen plaatselijk hersteld. Door het kleinschalig onderhoud te bundelen en planmatig uit te voeren worden volledige wijken op niveau gebracht en wordt efficiënter gewerkt. Door deze werkwijze wordt het onderhoud meer proactief aange- pakt en zal naar verwachting het aantal meldingen verminderen

10

(14)

Financiën 2018

4.1 Stortingen voorziening wegen 2018

In het onderstaand overzicht is het onderhoudsbudget vermeld dat voor dit jaar beschikbaar is vanuit de voorziening wegen.

bedragen x € 1.000 Specificatie storting voorziening onderhoud wegen 2018

Stand voorziening 01-01-18 Sub-totaal

Bedrag

389 389 Stortingen volgens beleidsplan:

- Regulier onderhoudsbudget

- Jaarlijkse toevoeging (2017-2023; structureel) - Achterstand (incidenteel)

Sub-totaal

Overige stortingen in voorziening:

- Bijdrage provincie ivm ovemame Wolweg Stroe tbv onderhoud plateau (incidenteel) - Ovemame Wolweg Stroe (structureel)

- Overname Rudolphlaan (structureel)

- Speulderweg bijdrage uit G W P ivm combi verkeerskundige maatregelen Sub-totaal

1.333 138 1.500 3.360

40 9 20 17 86 Totaal beschikbaar bedrag in voorziening

11

(15)

4.2 Bestedingen voorziening wegen 2018

In het onderstaand overzicht is de specificatie van de besteding van het beschikbaar onder- houdsbudget vanuit de voorziening wegen vermeld.

bedragen x € 1.000

Specificatie bestedingen voorziening wegen 2018 Bedrag

Van Zuijlen van Nieveltlaan realisatie fietsroute:

- Bijdrage ivm gecombineerd gepland asfaltonderhoud rijbaan (voorlopige raming) 280 Speulderweg en L.E. van Hoomlaan rioleringsproject:

- Bijdrage ivm gecombineerd gepland asfaltonderhoud rijbaan 156

Stationsweg realisatie fietsroute en rotonde Van Wijnbergenlaan:

- Bijdrage ivm gecombineerd gepland asfaltonderhoud rijbaan (voorlopige raming) 290 Rioolverbetering De Glind:

- Bijdrage ivm gecombineerd gepland onderhoud Schoonderbekerweg 46

Totaal geraamd bedrag bijdragen 772

Beschikbaar budget voor uitvoering onderhoud (paragraaf 4.1) 2.674

Totaal bedrag bestedingen 3.446

Financiering fietspad Lage Boeschoterweg

In 2018 staat de realisatie van een betonfietspad langs de Lage Boeschoterweg gepland. Het benodigd budget voor de realisatie van dit betonfietspad is niet in de begroting opgenomen.

Hiervoor wordt separaat budget aangevraagd.

12

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :