2 e Bestuurlijke tussenrapportage 2017 Gemeente Middelburg

Hele tekst

(1)

2 e Bestuurlijke tussenrapportage 2017

Gemeente Middelburg

(2)

Inhoud

Samenvatting en inleiding ... 3

Totaaloverzicht financiële afwijkingen op programma’s ... 5

Programma │Bestuur en ondersteuning ... 6

Programma │Veiligheid ... 11

Programma │Verkeer, vervoer en waterstaat ... 13

Programma │Economie ... 15

Programma │Onderwijs ... 17

Programma │Sport, cultuur en recreatie ... 19

Programma │Sociaal Domein ... 19

Programma │Volksgezondheid en milieu ... 22

Programma │Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ... 25

Bijlage 1 │Implementatie Ombuigingsnota’s ... 25

(3)

Samenvatting en inleiding

De nu voorliggende rapportage is de tweede bestuurlijke tussenrapportage 2017. Deze rapportage geeft een beeld van de voortgang van de activiteiten uit de programmabegroting 2017 en rapporteert over de periode mei t/m september van het lopende begrotingsjaar. De peildatum waarop de ontwikkelingen zijn geschetst is 30 september 2017.

In tegenstelling tot de eerste bestuurlijke tussenrapportage, waarin naast de financiële voortgang ook wordt gerapporteerd over de programmavoortgang en de hierin benoemde speerpunten, bevat de tweede bestuurlijke tussenrapportage alleen informatie over de financiële voortgang. De rapportage bevat de gesignaleerde financiële afwijkingen en de voortgang inzake de implementatie van de lopende ombuigingen.

In bijlage 1 wordt gerapporteerd over de voortgang van de implementatie van de ombuigingsmaatregelen.

Daarnaast vormt de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing normaal gesproken een vast onderdeel van deze rapportage. Aangezien de impact van deze bestuursrapportage verwaarloosbaar is op ontwikkeling van de weerstandsratio, wordt voor de rapportage over de stand en prognose van het weerstandsvermogen verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing zoals opgenomen in de begroting 2018.

Voortgang financiën

Naar peildatum 30 september 2017 is door de budgethouders een inventarisatie gemaakt van de afwijkingen op de budgetten. Het betreft een inschatting van de afwijkingen op jaarbasis waarbij de begroting 2017 en de eerste bestuursrapportage 2017 de basis vormen. Voor 2017 wordt een incidenteel voordeel verwacht van € 0.9 mln.

Hoewel dit positieve resultaat het saldo is van een groot aantal posten, kan dit voordeel in grote lijnen verklaard worden door een hogere Rijksuitkering (zowel algemene uitkering als integratieuitkering sociaal deelfonds) en de vrijval van de post onvoorzien die voor de dit jaar te realiseren bezuinigingen beschikbaar is. Daartegenover staat een nadeel met betrekking tot de te realiseren opbrengst uit bouwleges. De structurele doorwerking van dit positieve saldo bedraagt € 134.000. In deze rapportage worden per programma de afwijkingen boven de € 25.000 apart toegelicht.

Voor wat betreft het Sociaal Domein – Jeugdzorg en WMO kan gesteld worden dat met de nu extra ontvangen Rijksmiddelen het in de initiele begroting 2017 met algemene middelen gedekte tekort ad € 1.4 mln op dit beleidsterrein kan worden teruggebracht naar € 0.7 mln. Dit betekent dat voor 2017 de ontvangen Rijksmiddelen voor Jeugdzorg en WMO nog steeds ontoereikend zijn om de feitelijke kosten binnen dit beleidsveld te dekken.

Naast de budgetafwijkingen en de budgetoverheveling wordt ten tijde van de bestuurlijke tussenrapportage ook bekeken of bestaande kredieten aangepast dienen te worden. Indien aan de orde worden de voorgestelde aanpassingen per programma inzichtelijk gemaakt. De mutaties in de kapitaallasten als gevolg van deze kredietaanpassingen maken, indien van toepassing, onderdeel uit van deze tussenrapportage.

Voortgang Ombuigingen

Bijlage 1 bevat de voortgangsrapportage ten aanzien van lopende ombuigings- en bezuinigingsoperaties. Nu de ombuigingsrondes 2014 – 2017 en 2015 – 2018 bij de eerste bestuursrapportage zijn afgerond, resteert nog één lopende bezuinigingsoperatie (2016 – 2019). Conform de gehanteerde rapportagemethodiek bij de bestuurlijke tussenrapportages wordt ook met betrekking tot de ombuigingen alleen gerapporteerd over de afwijkingen. De financiële consequenties vanuit deze rapportage zijn als budgetafwijking meegenomen en maken onderdeel uit van het gepresenteerde saldo in deze bestuurlijke tussenrapportage.

De bezuinigingsvoorstellen zoals geformuleerd voor de periode 2016 – 2019 zijn niet apart verwerkt in een ombuigingsnota maar zijn direct verwerkt in de begroting 2016. Voor de jaarschijf 2017 bedraagt de totale omvang van de te realiseren bezuinigingen € 4.2 mln. Zoals in deze voortgangsrapportage valt te lezen is de verwachting dat voor 2017 een bedrag van € 166.000 aan bezuinigingen niet wordt gerealiseerd. Dit betekent dat ruim 96%

van het totale bezuinigingspakket is gerealiseerd. Het restant van de post onvoorzien 2017 kan vrijvallen en maakt

(4)

onderdeel uit van het in deze bestuursrapportage gepresenteerde winstsaldo.

Het verwachte resultaat 2017 (ten opzichte van de bijgestelde begroting 2017 na verwerking van de eerste bestuurlijke tussenrapportage 2017) bestaat uit diverse posten maar een aantal significante zaken springt hier in het oog:

Voordelen (afwijkingen > € 100.000)

- Algenene uitkering

- Sociaal Domein (Jeugdzorg/WMO) - Saldo ombuigingen / post onvoorzien

€ 245.000

€ 741.000

€ 113.000

€ 1.099.000

Nadelen (afwijkingen > € 100.000)

- Bouwleges - € 200.000

- € 200.000

Overige budgetafwijkingen € 21.000

Verwacht resultaat 2017 € 920.000

In het vervolg van deze tussenrapportage worden onder de diverse programma’s de afwijkingen nader toegelicht.

Conform de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld het incidentele voordeel 2017 ad € 920.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Het genoemde voordeel bestaat voor een deel uit posten met een structureel karakter ter grootte van € 134.000. Voorgesteld wordt het structurele voordeel te betrekken bij de kadernota 2019 – 2022.

(5)

Totaaloverzicht financiële afwijkingen op programma’s

Voor 2017 wordt op basis van de op 30 september 2017 beschikbare informatie het volgende resultaat voorzien (afgerond op duizenden euro’s):

Resultaat 2017 BERAP1 € 2.295.000

Resultaat 2017 BERAP2 € 920.000

Totaal 2017 € 3.215.000

Het resultaat gesplitst naar Programma’s ( - = nadeel):

Programma Afwijking 2017

BERAP2

Afwijking 2018 – e.v.

(structurele effect) BERAP2

Bestuur en Ondersteuning € 474.000 € 76.000

Veiligheid -€ 66.000 € 0

Verkeer, Vervoer en Waterstaat -€ 52.000 -€ 15.000

Economie -€ 18.000 € 0

Onderwijs -€ 18.000 € 9.000

Sport, Cultuur en Recreatie -€ 89.000 -€ 17.000

Sociaal Domein € 1.048.000 € 82.000

Volksgezondheid en Milieu € 0 € 0

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Stedelijke Vernieuwing -€ 359.000 -€ 1.000

Totaal Programma’s € 920.000 € 134.000

De toelichting op de bovenstaande afwijkingen staat in de teksten van de programma’s.

(6)

Programma │ Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Dit programma gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur.

Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het programma bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Voortgang financiën

Bestuur en ondersteuning 2017 2018 en verder

Algemene Uitkering € 245.000 € 0

Huurinkomsten -€ 30.000 € 0

Telefonie € 50.000 € 20.000

Catering € 35.000 € 35.000

Energie -€ 31.000 € 0

Leges € 37.000 € 0

Personeel gerelateerd € 112.000 € 0

Onvoorzien Ombuigingen € 113.000 € 0

Overig € 25.000 -€ 36.000 € 20.000

Mutatie reserve Stadspromotie € 5.000 € 0

Mutatie Afschrijvingsreserve € 100.000 € 0

Mutatie reserve Wegen -€ 44.000 € 0

Mutatie reserve Transitoria -€ 94.000 € 0

Mutatie reserve Decentralisaties -€ 12.000 € 0

Totaal € 474.000 € 76.000

Toelichting

Algemene uitkering

Aanpassing van de accressen volgens de mei- en septembercirculaire en gebruik van meer actuelere gegevens voor de aantallen van de maatstaven leiden tot een verhoging van de algemene uitkering van € 335.000.

Daarnaast wordt de uitkering voor de WMO oud verhoogd met € 81.000 voornamelijk als gevolg van bijstelling van de loon- en prijscompensatie. Laatstgenoemd bedrag wordt betrokken in de prognoses Jeugdzorg en WMO en wordt derhalve verantwoord op het programma Sociaal Domein.

Daarnaast wordt in de septembercirculaire gemeld dat in de meicirculaire voor de maatstaven bijstandsontvangers en uitkeringsontvangers voor 2016 abusievelijk is uitgegaan van verkeerde definities en daardoor van verkeerde aantallen. Dit wordt nu gecorrigeerd en als gevolg daarvan daalt de uitkeringsfactor van het jaar 2016 alsnog met 4 punten. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 90.000.

Huurinkomsten

Met het vertrek van Orionis is een deel van de ruimten in het stadskantoor leeg komen te staan. In de kadernota 2016 – 2019 is het uitgangspunt geweest om deze vrijgekomen ruimten door middel van verhuur weer in gebruik

(7)

te nemen. Hiervoor is een stelpost van € 50.000 in de begroting opgenomen. Met de inhuizing van de Kamer van Koophandel medio dit jaar wordt een deel van deze taakstelling ingevuld. Vooralsnog is de duur van de

huurovereenkomst bepaald op 2 jaar (tm april 2019).

Telefonie

Het beschikbaar stellen van mobiele telefoons voor gemeentelijk personeel heeft er toe geleid dat diverse (dure) telefoonlijnen zijn komen te vervallen. Omdat de mobiele telefoons het derde gebruiksjaar zijn ingegaan wordt wel rekening gehouden met een stijging van de onderhouds- en reparatiekosten waardoor het (structurele) voordeel in de komende jaren lager uitkomt dan het voordeel in 2017.

Catering

In 2016 heeft een nieuwe aanbesteding van de catering in het stadskantoor plaatsgevonden. Dit, in combinatie met een aangepaste werkwijze (waaronder gewijzigde openingstijden), heeft geleid tot een structureel voordeel van € 35.000.

Energie

Op de vanuit de energieleverancier ontvangen facturen over de jaren 2011 t/m 2015 voor de warmte/koude voorziening is ten onrechte geen indexering toegepast op het vaste bedrag voor onderhoud. In 2017 is dit met terugwerkende kracht alsnog in rekening gebracht. Dit leidt tot een incidenteel nadeel.

Leges

Vanaf juni 2012 is de mogelijkheid van Kinderbijschrijvingen in het paspoort van ouders komen te vervallen. Vanaf dat moment dienen ook kinderen over een eigen reisdocument te beschikken. Aangezien de geldigheidsduur van deze documenten 5 jaar betreft zien we dit jaar een piek in het aantal (vervangings-)aanvragen. Daarnaast vragen steeds meer mensen een tweede reisdocumenten aan vanwege het reizen buiten Europa.

Verder liggen de leges-opbrengsten uit naturalisatie aangelegenheden op een hoger niveau als gevolg van een hogere instroom van asielzoekers.

Tegenover de hogere leges-opbrengsten staat een hogere afdracht aan het Rijk. Per saldo kan een voordeel op de leges gerapporteerd worden van € 37.000.

Personeel gerelateerd

In de eerste bestuursrapportage 2017 is voor wat betreft het salarisbudget 2017 een nadeel gemeld van

€ 245.000. Een groot deel van de verklaring kon worden gevonden in een stijging van

pensioenpremies/pensioengrondslag en toevoeging van de waarde van 2 verlofdagen aan het IKB budget. De gemaakte loonafspraken in de nieuwe gemeente-cao (looptijd 1 mei 2017 - 1 januari 2019) liggen in lijn met de aannames voor 2017 en leiden niet tot aanvullende tekorten. Wel is door sturing op het salarisbudget (aanhouden van vacatures, beperking inzet van inhuur personeel) dit tekort in deze tweede bestuursrapportage teruggebracht met € 201.000, waardoor het tekort op het salarisbudget 2017 is gereduceerd tot € 44.000. Daartegenover staat wel een nadeel van € 89.000 als gevolg van een lagere toerekening van het aantal uren aan het Grondbedrijf, waardoor een deel van de overheadkosten op de reguliere exploitatie blijft drukken.

Onvoorzien ombuigingen

Zie bijlage 1 “voortgang implementatie ombuigingen”. Het restant van de post onvoorzien 2017 ad € 153.000 kan vrijvallen. Daartegenover staat dat in de begroting 2017 abusievelijk een stelpost is blijven staan van € 40.000 (ombuigingsvoorstel “werken op afspraak”), die op een alternatieve manier is ingevuld en derhalve met de afronding van de ombuigingsnota 2014 – 2017 afgeraamd had moeten worden.

Mutatie reserve stadspromotie

Dit jaar wordt in het kader van M800 het NK Standwerken in Middelburg gehouden. Voorgesteld wordt een deel van de kosten te dekken uit de reserve stadspromotie.

(8)

Mutatie afschrijvingsreserve

Binnen de afschrijvingsreserve zijn middelen gereserveerd ter vervanging van de Noordpoortbrug. Deze middelen zijn via het Gebouwen Beheersplan (GBP) beschikbaar gesteld. Nu de kosten als gevolg van het niet hoeven te vervangen van de bruggenhoofden € 100.000 lager uitvallen dan begroot, dient dit bedrag weer onttrokken te worden aan de reserve en terug te vloeien naar het GBP (zie tevens programma Verkeer, vervoer en waterstaat).

Per saldo betreft dit een budgetneutrale melding in deze bestuursrapportage.

Mutatie reserve wegen

De kosten voor de herinrichting van de Loskade zijn hoger uitgevallen dan begroot. Voorgesteld wordt het tekort ad € 17.500 te dekken door middel van een extra onttrekking aan de beschikbare middelen binnen de reserve wegen.

Ter verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers is eind 2016 besloten om het kruispunt aan de

Herculesweg/Verlengde Ampereweg in 2017 aan te passen. De totale kosten bedragen € 244.000 en worden voor

€ 144.000 gedekt vanuit de beschikbare middelen binnen de reserve wegen en voor € 100.000 vanuit de grondexploitatie Arnestein. Aangezien de resterende middelen 2016 ad € 62.000 vanuit het reguliere budget knelpunten wegen zijn overgeheveld naar 2017 kan de onttrekking aan de reserve wegen voor dit project met eenzelfde bedrag verlaagd worden (zie tevens programma Verkeer, vervoer en waterstaat). Per saldo hebben beide posten een budgetneutraal effect in deze bestuursrapportage.

Mutatie reserve transitoria

De reserve transitoria bevat de dekkingsoverschotten van de Interreg projecten World War 2 Heritage, Bike Friendly Cities en GIFS. Deze projecten zijn inmiddels afgerond en de resterende dekkingsmiddelen ad € 169.000 kunnen vrijvallen.

Daarnaast is in 2015 een garantstelling afgegeven voor afronding van de werkzaamheden aan de Kaaienroute.

Deze garantstelling is afgegeven door de curator van de in faillissement verkerende aannemer. Aangezien de werkelijke kosten lager uit zijn gekomen dan de hoogte van de garantstelling is het restant door de curator opgeëist. Voorgesteld wordt de resterende middelen ad € 37.000 aan de reserve te onttrekken en uit te keren aan de curator (zie programma Verkeer, vervoer en waterstaat). Per saldo betreft dit een budgetneutrale melding in deze bestuursrapportage.

Via raadsvoorstel 17-48 is de beleidsnota "Huisvesting en integratie van vergunninghouders in Middelburg”

vastgesteld. De kosten die in 2016 – 2018 in dit kader worden gemaakt worden gedekt uit de tijdelijke vergoeding maatschappelijke begeleiding en uit de tijdelijke decentralisatie uitkering verhoogde asielinstroom. Het resterende budget 2017 (€ 300.000) dient beschikbaar te blijven voor 2018 (zie programma Sociaal Domein). Per saldo betreft dit een budgetneutrale melding in deze bestuursrapportage.

Mutatie reserve Decentralisaties

De werkgroep Sociaal Domein is in juni gestart met het onderzoek naar het meerjarenperspectief en de mogelijkheden om bij te sturen. Hierbij werd geconstateerd dat behoefte was aan externe ondersteuning ten aanzien van analyses op basis van beschikbare data. Het college heeft besloten hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 12.000 (last opgenomen binnen programma Sociaal Domein), te dekken ten laste van de reserve Decentralisaties. Per saldo betreft dit een budgetneutrale melding in deze bestuursrapportage.

Budgetoverheveling

Bestuur en ondersteuning

Digitale dienstverlening doorontwikkeling € 100.000

Visie op dienstverlening € 75.000

Opleidingsbudget € 120.000

Investeringen derde fase Kwaliteitsatlas € 160.000

(9)

Bestuur en ondersteuning

Organisatieontwikkeling € 66.000

Mobiliteitsbeleid € 38.000

Archivering € 35.000

Overig € 25.000 € 20.000

Totaal € 614.000

Digitale dienstverlening doorontwikkeling

Na afronding van het project Middelburg in Contact is een structureel budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van digitale dienstverlening. Op dit moment lopen er een paar kleine ontwikkelingen maar op dit budget worden in 2017 en 2018 nog geen grote uitgaven verwacht. Wel loopt er momenteel een onderzoek ter voorbereiding op de aanschaf van een nieuw zaaksysteem. De aanbesteding zal begin 2018 plaatsvinden waarna implementatie wordt voorzien eind 2018. De structurele kosten kunnen gedekt worden vanuit het regulier beschikbare budget voor het zaaksysteem. Ter dekking van de (incidentele) implementatiekosten wordt voorgesteld de resterende middelen van het budget digitale dienstverlening doorontwikkeling 2017 en 2018 in te zetten. Het restantbudget 2017 dient derhalve overgeheveld te worden.

Visie op dienstverlening

Met de vaststelling van de nieuwe Visie op dienstverlening 2017 - 2020 (raadsvoorstel 17-102) is voor de uitvoering van activiteiten een incidenteel budget van € 250.000 beschikbaar gesteld (€ 75.000 in 2017 en

€ 175.000 in 2018) en vanaf 2018 structureel € 100.000. In 2017 zijn nog geen kosten gemaakt. Voorgesteld wordt het beschikbare budget 2017 beschikbaar te houden voor activiteiten in de periode 2018 – 2020.

Opleidingsbudget

Voorgesteld wordt om van het te verwachten overschot op het opleidingsbudget € 80.000 over te hevelen naar 2018 voor concernbrede opleidingstrajecten (digitaal zelfredzame ambtenaar, doorontwikkeling project

Ontwikkeltraject en ontwikkelgerichte opleidingen op het gebied van strategische personeelsplanning) en € 40.000 voor het traject “Participeren: doen en leren” (raadsvoorstel 17-194).

Investeringen derde fase Kwaliteitsatlas

Het restant van het investeringsbudget derde fase Kwaliteitsatlas 2017 dient beschikbaar te blijven in 2018 ter dekking van de toezegging aan de UCR om een financiële bijdrage te leveren aan het opstarten van een vierde studierichting (Engineering & Innovation).

Organisatieontwikkeling

Er wordt momenteel onderzocht of er aanpassingen nodig zijn aan het huidige organisatiemodel. Dit traject loopt door in 2018 waardoor het resterende budget 2017 beschikbaar moet blijven in 2018.

Mobiliteitsbeleid

De activiteiten op het gebied van strategische personeelsplanning (SPP) lopen door in 2018. Het resterende budget 2017 dient hiervoor beschikbaar te blijven.

Archivering

In 2017 hebben beperkt activiteiten plaatsgevonden met betrekking tot het wegwerken van achterstanden in de digitale- en fysieke archieven bij te werken. Nu in 2018 wordt geïnvesteerd in een nieuw zaaksysteem is het dringend gewenst dat die achterstanden alsnog worden weggewerkt. Het resterende budget 2017 dient in 2018 beschikbaar te blijven voor het (laten) uitvoeren van deze werkzaamheden.

(10)

Kredieten

A0 Plotter

Dit vervangingskrediet was bedoeld voor de aanschaf van twee nieuwe A0-plotters. Aangezien één van de plotters nog niet vervangen hoeft te worden kan het krediet neerwaarts bijgesteld worden. Voorgesteld wordt het krediet met € 18.000 te verlagen.

(11)

Programma │ Veiligheid

Inleiding

Het programma veiligheid richt zich op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente Middelburg en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. De gemeentelijke organisatie heeft daarbij een regiefunctie en kan zelf ook instrumenten inzetten om dit te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn preventie, vergunningverlening en handhaving en ketenaanpak voor overlast.

Voortgang financiën

Veiligheid 2017 2018 en verder

Veiligheidsregio -€ 66.000 € 0

Totaal -€ 66.000 € 0

Toelichting

Veiligheidsregio

Het betreft hier de financiële verwerking van de eerste begrotingswijziging VRZ 2017 (raadsvoorstel 17/192). Op basis van deze begrotingswijziging wordt de begroting 2017 geactualiseerd naar aanleiding van de

voortgangsrapportage implementatie Maatwerk in Brandweerzorg en de organisatieontwikkelingen/project Emergo (uitvoering aanbevelingen rapport “Samen moeten en kunnen we beter” naar aanleiding van het door Twijnstra Gudde uitgevoerde organisatieonderzoek). Enkele noodzakelijke maatregelen uit dit rapport zijn reeds in 2017 gestart. Tevens is er in 2017 als gevolg van externe ontwikkelingen sprake van financiële tegenvallers, die bij de samenstelling van de begroting 2017 nog niet bekend waren.

(12)
(13)

Programma │ Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Het programma verkeer, vervoer en waterstaat richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Deze verplaatsingen vinden plaats op verschillende manieren van vervoer. De

gemeente Middelburg is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en

vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom. In 2016 is een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Middelburg vastgesteld. Dit plan heeft een planhorizon tot 2030.

Voortgang financiën

Verkeer, Vervoer en Waterstaat 2017 2018 en verder

Verkeersregelinstallaties € 40.000 € 0

Reconstructies -€ 38.000 € 0

Knelpunten wegen € 62.000 € 0

Vervanging Noordpoortbrug -€ 100.000 € 0

Overig € 25.000 -€ 16.000 -€ 16.000

Totaal -€ 52.000 -€ 16.000

Toelichting

Verkeersregelinstallaties

In 2017 wordt een zestal verkeersregelinstallaties (VRI) vervangen door VRI’s met LED-verlichting. Deze VRI’s zijn minder gevoelig voor storingen en hebben minder onderhoud nodig. In 2017 worden in totaal zes VRI’s vervangen waardoor de kosten lager uitvallen. In 2018 wordt bekeken of het onderhoudsbudget structureel neerwaarts bijgesteld kan worden.

Reconstructies

Zie melding mutatie reserve transitoria (garantstelling werkzaamheden Kaaienroute) programma Bestuur en Ondersteuning.

Knelpunten wegen

Zie melding mutatie reserve wegen (aanpassing kruispunt aan de Herculesweg/Verlengde Ampereweg) programma Bestuur en Ondersteuning.

Vervanging Noordpoortbrug

Zie melding mutatie afschrijvingsreserve programma Bestuur en Ondersteuning.

Kredieten

Vervanging Noordpoortbrug

Nu de kosten als gevolg van het niet hoeven te vervangen van de bruggenhoofden € 100.000 lager uitvallen dan begroot kan het krediet met eenzelfde bedrag neerwaarts worden bijgesteld.

Fietspad Krooneveldweg

Met betrekking tot de werkzaamheden aan het fietspad Krooneveldweg is meerwerk ontstaan als gevolg van een

(14)

hogere mate van vervuilde grond dan vooraf ingeschat. In het oorspronkelijke krediet is met deze meerkosten geen rekening gehouden. Voorgesteld wordt het krediet met € 31.900 op te hogen.

(15)

Programma │ Economie

Inleiding

Het programma economie heeft als doel de economische groei te stimuleren. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

Voortgang financiën

Economie 2017 2018 en verder

Overig € 25.000 -€ 18.000 € 0

Totaal -€ 18.000 € 0

Budgetoverheveling

Economie

Campus Zeeland € 59.000

Herstructurering winkelcentrum Dauwendaele € 654.000

Overig ≤ € 25.000 € 15.000

Totaal € 728.000

Campus Zeeland

In december 2014 is door de gemeenteraad € 250.000 beschikbaar gesteld voor gemeentelijke ondersteuning bij de doorontwikkeling van de UCR (raadsvoorstel 14-173). De activiteiten lopen door in 2018. Dit betekent dat de resterende middelen 2017 beschikbaar dienen te blijven en overgeheveld moeten worden naar 2018.

Herstructurering Winkelcentrum Dauwendaele

Voor de herstructurering van het winkelcentrum Dauwendaele zijn (gefaseerd) over de periode 2016 – 2018 middelen door de raad beschikbaar gesteld. Ondanks het feit dat de ontwikkelingen ten aanzien van de

herstructurering op dit moment stil liggen dient het resterende budget uit voorgaande jaren beschikbaar te blijven voor 2018.

(16)
(17)

Programma │ Onderwijs

Inleiding

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus. Een speerpunt is het bestrijden van schoolverzuim. Daartoe is onder andere een verzuimkaart ontwikkeld en hebben alle scholen een vaste RBL-consulent.

Voortgang financiën

Onderwijs 2017 2018 en verder

Leerlingenvervoer -€ 30.000 € 0

Overig € 25.000 € 12.000 € 9.000

Totaal -€ 18.000 € 9.000

Toelichting

Leerlingenvervoer

Al sinds 1 januari 2017 is er een stijging in het leerlingenvervoer zichtbaar, grotendeels veroorzaakt door een toename van leerlingen naar het Odyzee College in Goes. Als gevolg hiervan liggen de kosten voor vervoer (taxi) en begeleiding op een hoger niveau dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

Tevens worden er meer kosten gemaakt door de start van een observatiegroep in de Klimopschool. De kinderen op de observatiegroep worden met taxibusjes naar de locatie vervoerd. Tenslotte zien we de afgelopen jaren een stijging in de kosten die gerelateerd zijn aan niet-beïnvloedbare factoren (vervoersindexeringen en kostenstijging als gevolg van de aanbesteding in 2015).

De stijging van het gebruikt leidt ook tot een stijging van de eigen bijdrage. Deze opbrengstenstijging is echter ontoereikend om de gestegen kosten volledig op te vangen. In 2018 wordt bezien in hoeverre de genoemde effecten structureel van aard zijn.

Budgetoverheveling

Onderwijs

AZC leerlingen onderwijsvoorziening € 277.000

Totaal € 277.000

AZC leerlingen onderwijsvoorziening

Tekorten bij het Taal Expertise Centrum (TEC) worden voor 50% door de gemeente vergoed tot het einde van de bestuursovereenkomst (juli 2020) die is gesloten met het AZC. Het TEC geeft les aan kinderen die net in

Nederland wonen en de taal nog niet spreken. Het beschikbare budget dat resteert in 2017 dient te worden overgeheveld naar 2018.

(18)
(19)

Programma │ Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

Middelburg is een stad met ambitie. In de Kwaliteitsatlas Middelburg 2030 is een visie geformuleerd op de ontwikkeling van onze gemeente. Om deze visie te realiseren, is het noodzakelijk de aantrekkingskracht van de Zeeuwse hoofdstad te vergroten. Vooral door zoveel mogelijk nieuwe bedrijven te werven, het toerisme nieuwe impulsen te geven en gevarieerde en hoogwaardige activiteiten aan te bieden op het gebied van cultuur, onderwijs, recreatie en sport. Het is van belang dat Middelburg zich in positieve zin onderscheidt van de overige gemeenten in Zeeland.

Binnen het programma Sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van de stad en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van de stad.

Voortgang financiën

Sport, Cultuur en Recreatie 2017 2018 en verder

Overig € 25.000 -€ 89.000 -€ 17.000

Totaal -€ 89.000 -€ 17.000

Budgetoverheveling

Sport, Cultuur en Recreatie

Beeldende Kunst en Vormgeving € 130.000

Oostkerk bijdrage reddingsplan € 250.000

Totaal € 380.000

Beeldende Kunst en Vormgeving

De gemeente ontvangt een decentralisatie uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving. Deze wordt mede gebruikt als dekking voor een deel van de subsidies op gebied van beeldende kunst in Middelburg. Verder wordt een deel van de middelen gereserveerd voor een eenmalige bijdrage aan de manifestatie Facade 2021.

Oostkerk bijdrage reddingsplan

Via raadsvoorstel 17-10 is met betrekking tot het reddingsplan van de Oostkerk besloten een financiële bijdrage van € 500.000 vanuit de gemeente Middelburg beschikbaar te stellen. In de dekking wordt voorzien door enerzijds een uitkering van € 250.000 vanuit de algemene reserve van de BV Monumentenbeheer en anderzijds een bijdrage van € 250.000 vanuit het beschikbare budget Investeringen derde fase Kwaliteitsatlas. De middelen vanuit het budget Investeringen derde fase Kwaliteitsatlas zijn reeds in 2017 gereserveerd en dienen beschikbaar te blijven voor de feitelijke uitkering van de bijdrage in 2018. Samen met de uitkering van € 250.000 vanuit de BV Monumentenbeheer, die in 2018 wordt geeffectueerd, is in 2018 een bedrag van € 500.000 beschikbaar om de toegezegde bijdrage aan de Protestantse Gemeente Middelburg uit te kunnen keren.

(20)
(21)

Programma │ Sociaal Domein

Inleiding

De inclusieve samenleving is het kernbegrip waar het bij maatschappelijke participatie in het sociale domein om gaat. Iedereen moet ongeacht zijn leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie als volwaardig lid kunnen deelnemen aan de samenleving. Beperkingen mogen geen reden zijn voor uitsluiting. Voor mensen voor wie zelfredzaamheid en meedoen niet vanzelfsprekend is, is meestal een vorm van ondersteuning mogelijk.

Voortgang financiën

Sociaal Domein 2017 2018 en verder

Sociaal Domein – Jeugdzorg en WMO € 741.000 € 0

Voorzieningen Maatschappelijke Opvang € 50.000 € 50.000

Integratie vergunninghouders € 300.000 € 0

Verhuurde panden -€ 35.000 € 0

Overig € 25.000 -€ 8.000 € 32.000

Totaal € 1.048.000 € 82.000

Toelichting

Sociaal Domein – Jeugdzorg en WMO

In april is uw raad via de actieve informatieplicht geïnformeerd over de tekorten binnen het sociaal domein. De verwachting is dat dit tekort ten opzichte van de rijksmiddelen voor 2017 zal dalen naar € 682.000. Deze positieve ontwikkeling is met name te verklaren doordat wij in 2017 meer rijksmiddelen (algemene uitkering en integratie- uitkering Sociaal Domein) ontvangen voor de uitvoering van de activiteiten binnen het sociaal domein. De verhoging van de rijksmiddelen omvat ondermeer de compensatieregeling Voogdij/18 plus en de loon- en

prijsbijstelling. Met de nu extra ontvangen Rijksmiddelen wordt het tekort in 2017 ad € 1.4 mln op dit beleidsterrein teruggebracht naar € 0.7 mln. Dit betekent dat voor 2017 de ontvangen Rijksmiddelen voor Jeugdzorg en WMO nog steeds ontoereikend zijn om de feitelijke kosten binnen dit beleidsveld te dekken. De ontwikkeling van de kosten voor Jeugd zijn op dit moment lastige in te schatten. Dit vormt nog wel een risico ten aanzien van de gemaakte prognose.

Voorzieningen maatschappelijke opvang

Vanwege het zeer lage aantal aanmeldingen is het project Woonherkansen gestopt. De lopende trajecten zijn of afgerond of worden meegenomen in de reguliere dienstverlening van Emergis. Door de komst van Porthos, integrale schuldhulpverlening en het overleg overlast gevende bewoners is voor een groot deel van deze mensen een andere traject of voorziening beschikbaar (Porthos, Maatschappelijke Opvang). Het beschikbare budget voor Woonherkansen kan structureel vrijvallen.

(22)

Integratie vergunninghouders

Uit de beschikbare middelen voor huisvesting en integratie voor vergunninghouders wordt ook de subsidie aan St.

Vluchtelingenwerk betaald. Het reeds toegekende budget aan deze stichting in 2017 wordt met € 52.000 verhoogd en komt hiermee uit op € 95.000.

Het resterende budget voor integratie vergunninghouders ad € 300.000 dient beschikbaar te blijven voor 2018. Zie melding mutatie reserve transitoria (huisvesting en integratie vergunninghouders) programma Bestuur en

Ondersteuning.

Verhuurde panden

Door een lagere bezetting van het pand ROC Ravesteijnweg wordt de huuropbrengst nadelig beïnvloed. Het betreft met name een afname van het aantal huurmomenten van flexruimten (Scalda). In 2018 zal worden bekeken of- en in hoeverre de huurderving structureel van aard is.

Budgetoverheveling

Sociaal Domein

Overig € 25.000 € 57.000

Totaal € 57.000

(23)

Programma │ Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Volksgezondheid

De Walcherse gemeenten vinden het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn. Elke burger moet een gelijke kans hebben op een gezond leven ongeacht zijn sociaal economische status. De Walcherse gemeenten hebben daarom een gezamenlijk nota op het gebied van gezondheid opgesteld in 2013. De Nota gezondheidsbeleid Walcheren had een looptijd van 2013 tot en met 2016. De speerpunten uit deze nota zijn ook in 2017 van toepassing. In 2016/2017 zal de Walcherse nota worden geactualiseerd. Een groot deel van de (wettelijke)taken in deze nota worden uitgevoerd door de GGD Zeeland.

Milieu

Sinds 2004 stelt de gemeente de Middelburgse Visie Milieu vast. De looptijd van de huidige, derde, milieuvisie is 2013 tot en met 2018. Door de milieuvisie is een integraal samenhangend milieubeleid ontstaan en zijn inmiddels activiteiten uitgevoerd die leiden tot een duurzamere gemeente. De kracht ervan is dat de visie betrekking heeft op alle ontwikkelingen in de gemeente en in de breedte streeft naar duurzaamheid en inachtneming van de nieuwe milieutechnieken. Vaak kunnen duurzame maatregelen kostenneutraal (en soms zelfs met minder kosten) worden uitgevoerd. Ervaring tot en met 2013 toont aan dat als niet meer alleen wordt gedacht in aanschafprijs maar in

‘total cost of ownership’, duurzaam vaak niet duurder of regelmatig zelfs goedkoper is.

Voortgang financiën

Volksgezondheid en Milieu 2017 2018 en verder

Mutatie voorziening afvalstoffenheffing € 0 € 0

Totaal € 0 € 0

Toelichting

Mutatie voorziening afvalstoffenheffing

Vanaf 1 maart 2016 wordt voor het ophalen van grof vuil een vergoeding in rekening gebracht. Doordat deze vergoeding is geïntroduceerd is de vraag naar het ophalen van grof vuil aanzienlijk gedaald waardoor de begrote inkomsten niet worden gerealiseerd. Verder wordt er een klein nadeel gesignaleerd bij de opbrengsten uit afvalstoffenheffing. Hiertegenover staat dat op de inzameling van oud papier een voordeel wordt gerealiseerd als gevolg van een hogere oud-papierprijs en een lagere vergoeding aan partijen die zich bezighouden met de inzameling van oud papier (in Dauwendaele en het centrum zijn diverse partijen gestopt met inzameling van oud papier). Per saldo leveren bovenstaande posten een nadeel op van € 27.000. Conform de bestendige gedragslijn wordt dit tekort onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing waardoor deze melding een budgetneutraal effect heeft.

Budgetoverheveling

Volksgezondheid en Milieu

Vitale revolutie € 326.000

Klimaat- en Energiebeleid € 268.000

Algemene adviezen grondbank € 107.000

Grond en groenvoorziening afwatering € 208.000

(24)

Volksgezondheid en Milieu

Overig € 25.000 € 42.000

Totaal € 951.000

Vitale revolutie

Via raadsvoorstel 17-47 is voor de uitvoering van het Projectplan “De Vitale Revolutie” voor de duur van drie jaar een eenmalig werkbudget beschikbaar gesteld. Het resterende budget 2017 dient beschikbaar te blijven voor de nog uit te voeren activiteiten in het kader van de vitale revolutie.

Klimaat- en Energiebeleid

Het restant van de middelen Klimaatbeleid die door de raad beschikbaar zijn gesteld in 2013 dient te worden overgeheveld. Het bedrag is in 2013 in één keer beschikbaar gesteld voor de gehele looptijd van het project (tot en met 2018).

Algemene adviezen grondbank

Voorgesteld wordt het resterende saldo van dit budget over te hevelen en aan te wenden voor de inrichting/aanleg van een gronddepot/akoestisch landschap nabij Sint Laurens.

Grond en groenvoorziening afwatering

Bij de kadernota 2008-2011 is voor 2008 een eenmalig bedrag vrijgemaakt om de extra kosten met betrekking tot het baggerplan te dekken. Afgelopen jaar zijn uit dit budget de gemaakte kosten voor de ontmanteling van het baggerdepot Mortiere gefinancierd. In 2017 zijn de regels voor bodemsanering en impliciet voor het verwerken van bagger aangescherpt. Als gevolg hiervan is de huidige capaciteit (baggerdepot St. Laurens) ontoereikend.

Voorgesteld wordt om het resterende budget beschikbaar te houden voor oplossingen ten aanzien van het capaciteitsvraagstuk.

(25)

Programma │ Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inleiding

Het programma volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richt zich op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Ook richt het programma zich op het realiseren van een afgewogen woningbestand, zodat er altijd een woning is die past in ieders wooncarrière. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Aansluitend richt het zich op het aanbieden van verschillende woonmilieus door stedelijke

vernieuwing en een beperkt aantal nieuwbouwprojecten. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

Voortgang financiën

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Stedelijke Vernieuwing 2017 2018 en verder

Leges bouwvergunningen -€ 200.000 € 0

Personeel gerelateerd: uren grondbedrijf -€ 178.000 € 0

Overig <= € 25.000 € 18.000 € 1.000

Totaal -€ 360.000 € 1.000

Toelichting

Leges bouwvergunningen

In de begroting 2017 is uitgegaan van een opbrengst uit bouwleges van € 0.9 mln. Op basis van de meest recente inschattingen rondom te verstrekken bouwvergunningen en het moment waarop leges geïncasseerd kunnen worden, is de verwachting dat in 2017 een opbrengst gerealiseerd gaat worden van € 0.7 mln. Met name de voor 2017 verwachte opbrengsten vanuit de bouwprojecten Achter de Houttuinen (28 zorgwoningen), realisatie HAP Krooneveldweg en een aantal (project)woningen in de Mortiere zullen pas later gerealiseerd worden.

Personeel gerelateerd: uren grondbedrijf

De verwachting is dat er in 2017 minder uren worden geschreven op het grondbedrijf dan waarmee in de

begroting 2017 rekening is gehouden. Dit betekent dat een (beperkt) deel van de loonkosten niet toegerekend kan worden aan het grondbedrijf waardoor een nadeel ontstaat op de reguliere exploitatie.

Budgetoverheveling

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Stedelijke Vernieuwing

Overig € 25.000 € 5.000

Totaal € 5.000

(26)
(27)

Bijlage 1 │ Implementatie Ombuigingsnota’s

Algemeen

Deze bijlage bevat de voortgangsrapportage van de implementatie van de ombuigingen uit de jaarschijf 2017 zoals opgenomen bezuinigingsronde 2016 – 2019.

Conform de gehanteerde rapportagemethodiek bij de bestuurlijke tussenrapportages wordt ook voor wat betreft de rapportage over de ombuigingen alleen gerapporteerd over de afwijkingen. De financiële consequenties vanuit deze rapportage, voor zover in te schatten, zijn als budgetafwijking meegenomen en maken dus onderdeel uit van het gepresenteerde saldo in deze bestuurlijke tussenrapportage.

Bezuinigingsronde 2016 – 2019

De bezuinigingsvoorstellen zoals geformuleerd voor de periode 2016 – 2019 zijn niet apart verwerkt in een ombuigingsnota maar zijn direct verwerkt in de begroting 2016. Voor de jaarschijf 2017 bedraagt de totale omvang van de te realiseren bezuinigingen € 4.2 mln. Zoals in deze voortgangsrapportage valt te lezen is de verwachting dat voor 2017 een bedrag van € 166.000 aan bezuinigingen niet wordt gerealiseerd. Dit betekent dat ruim 96%

van het totale bezuinigingspakket is gerealiseerd. Met de beschikbare post onvoorzien voor deze bezuinigingsronde, € 319.000 in 2017, kan gesteld worden dat deze meer dan toereikend is om de niet

gerealiseerde ombuigingen te dekken. Het restant van de post onvoorzien 2017 ad € 153.000, dus na aftrek van de niet gerealiseerde bezuinigingen, maakt onderdeel uit van het gerapporteerde resultaat ad € 920.000 in deze bestuursrapportage.

De ombuigingsvoorstellen die niet of niet volledig tot uitvoering komen zijn in de meeste gevallen het gevolg van eerder door de raad of het college genomen besluiten. Ten opzichte van het overzicht bij de eerste bestuurlijke tussenrapportage is één wijziging opgenomen. Dit betreft een vertraging op het uitvoeren van de ombuiging op schoolbegeleidingsdiensten (nr. 30). Hierdoor wordt een ombuiging voor een bedrag van naar schatting € 12.000 in 2017 niet gerealiseerd.

Hierna een overzicht van de ombuigingsvoorstellen die volgens de actuele verwachting niet of niet volledig gerealiseerd worden, gevolgd door een toelichting:

Ombuigingsnota 2016 – 2019, voortgang 2017

1

Ombuigingsvoorstellen fase 5: 2016-2019

Progr. Nr Ombuigingsvoorstellen 2017

Bedrag in €

Geheel of gedeeltelijk

niet te realiseren in

2017

Inschatting niet te realiseren bedrag 2017

in €

Bestuur 2 Overheidsinformatie via Faam 20.650 gedeeltelijk 5.000

en onderst.

We verminderen het gebruik van gemeentelijke pagina's in de Faam. Officiële publicaties (vergunningaanvragen

etc.) maken we meer en meer alleen nog digital kenbaar.

Bestuur 11 Personeelsformatie 250.000 gedeeltelijk 18.408

en onderst. We nemen een taakstelling op voor het verkleinen van het personeelsbestand. De invulling volgt uit het vervolg van het traject van de heroriëntatie gemeentelijke taken.

Jeugd en onderwijs

30 Schoolbegeleidingsdienst

Omdat het geen wettelijke taak betreft is het mogelijk om de gemeentelijke bijdrage voor onderwijsbegeleiding te

18.250 gedeeltelijk 12.000

1De nummering van de ombuigingsmaatregelen volgt de nummering van de Ombuigingsnota 2016-2019

(28)

verlagen.

Sport cultuur

35 Vergoeding zwemverenigingen 5.315 geheel 5.315

en recreatie De vergoeding aan de zwemverenigingen wordt verlaagd.

Zij kregen deze vergoeding vanwege de hogere kosten sinds de ingebruikname van het Vrijburgbad.

Sport cultuur

55 Vergoeding klein onderhoud 6.875 geheel 6.875

en recreatie We verlagen het budget dat sportverenigingen ontvangen voor het klein onderhoud van de velden op de sportparken met 18,75% (37,5% * 50%)

Sport cultuur

56 Vergoeding kleedaccommodaties 4.250 geheel 4.250

en recreatie We verlagen het budget dat sportverenigingen ontvangen voor het klein en groot onderhoud aan de

kleedaccommodaties op de sportparken met 18,75%

(37,5% * 50%)

Sport cultuur

69 Hedendaagse beeldende kunst 15.122 gedeeltelijk 7.876

en recreatie Het budget voor hedendaagse beeldende kunst wordt beperkt tot € 375.607,- waarvan € 150.000,- rijksbijdrage.

Met het budget van € 375.607,- zetten we in op het behoud van het aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Middelburg. Het aanbod moet ook uitstraling hebben voor de regio. Er wordt in overleg met SBKM, CBK, Caesuur en het Zeeuws Archief gezocht naar een mogelijkheid om dit te realiseren.

Volksgez. en 78 Afvalinzameling 100.000 geheel 100.000

milieu We onderzoeken of we de afvalinzameling samen met de gemeente Vlissingen kunnen uitvoeren.

Totaal 159.724

Overige dekkingsmiddelen Bestuur en

ondersteun.

Dekking t.b.v. onvoorzien ombuigingen 2017:

319.000

Bestuur 7 Verslaglegging raadsvergaderingen 10.000 gedeeltelijk 6.500 en onderst. Afzien van woordelijk verslag van raadsvergaderingen.

Soc. Domein 43 Orionis 2 240.000 geheel 0

Taakstellende bezuiniging op exploitatie Orionis. 10% op bedrijfsvoeringskosten besparen (analoog aan Vlissingen)

Bestuur 93 Reclamebelasting 50.000 geheel 0

en onderst.

Naast het centrum van Middelburg wordt de reclamebelasting ook in de rest van de gemeente

ingevoerd.

Totaal positief saldo 152.776

(29)

Nr. 2 Overheidsinformatie via Faam

Het gebruik van de Faam is beperkt. Echter de aansluiting op de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties kost € 10.000 waardoor van de boogde bezuiniging € 5.000 niet wordt behaald.

Nr. 11 Personeelsformatie

Bij de bezuiniging op personeel is rekening gehouden met een salarislast van gemiddeld € 50.000 per fte. Omdat de werkelijke gemiddelde personeelslasten op de gereduceerde fte’s lager zijn, is een gedeelte van de beoogde ombuiging niet gerealiseerd.

Nr. 30 Schoolbegeleidingsdienst

De ombuiging van 37,5% op schoolbegeleidingsdiensten gaat één jaar later in omdat het raadsbesluit om te bezuinigen niet tijdig en correct is gecommuniceerd.

Nr. 35 Vergoeding zwemverenigingen

De zwemverenigingen krijgen meer tijd om de ombuiging op te vangen. In 2018 wordt de korting voor 50%

doorgevoerd en in 2019 volledig.

Nr. 55 Vergoeding klein onderhoud

Collegebesluit van 18 oktober 2016 om de ombuiging in te voeren vanaf 2019.

Nr. 56 Vergoeding kleedaccommodaties

Collegebesluit van 18 oktober 2016 om de ombuiging in te voeren vanaf 2019.

Nr. 69 Hedendaagse beeldende kunst

Het college heeft op 21 februari 2017 en 18 april 2017 besluiten genomen (kabinet) over de New Deal Stichting Beeldende Kunst Middelburg. Het financiële gevolg hiervan is dat de ombuiging in 2017 voor € 7.876 niet wordt behaald.

Nr. 78 Afvalinzameling

In de raad van 30 januari 2017 is besloten om voor de taak afvalinzameling een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar verregaande samenwerking met de Zeeuwse Reinigingsdienst, met als uiteindelijk doel een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. Het onderzoek loopt op dit moment. De opgenomen ombuiging van

€ 100.000 efficiencyvoordeel, te behalen door samenwerking vanaf 2017, zal dit jaar niet worden gerealiseerd.

Nr. 7 Verslaglegging raadsvergaderingen

Bij voorstel 16-149 heeft de raad besloten de geluidsbanden van de raadsvergaderingen te laten indexeren. Te dekken uit de post onvoorzien bij de ombuigingen.

Nr. 43 Orionis 2

Ombuiging is niet gerealiseerd. Het financiële effect is al in de begroting verwerkt.

Nr. 93 Reclamebelasting

Bij de begrotingsbehandeling 2017 heeft de raad besloten deze maatregel niet in te voeren. De financiële gevolgen zijn binnen de begroting gedekt.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :