Opmerkingen vooraf: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 26 mei : Heddes Bouw B.V. Gegevens onderneming : F14/11/65. Nummer faillissement

Hele tekst

(1)

78856

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 26 mei 201 5

Gegevens onderneming : Heddes Bouw B.V.

Nummer faillissement : F14/11/65 Datum uitspraak : 16 februari 2011

Curator : mr. A.HJ. Dunselman

Rechter-commissaris : mr. M. Wouters

Activiteiten onderneming : Ontwerp, ontwikkelen en uitvoeren van nieuwbouw- renovatie- en onderhoudsprojecten in de

utiliteitsbouw, woningbouw en burgerwerk en advisering en uitvoering van PKVW-werkzaamheden (bron: uittreksel Kamer van Koophandel)

Omzetgegevens : 2009 € 96.635.000,--

2010

Personeel gemiddeld aantal : 225 personen Saldo einde verslagperiode : € 1.789.943,24

Rekeningnummer Kasbank : NL28KASA0222655755

Verslagperiode : 11 (20 oktober 2014 - 26 mei 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Olt verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als `niet van toepassing' werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, warden in dit verslag niet meer vermeld.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

"0

Faillissementsverslag rechtspersoon

2

1. Inventarisatie

1.1 Lopende procedures

Blijkens een ter beschikking gesteld overzicht is Heddes Bouw B.V. betrokken bij een achttal juridische procedures. De stukken met betrekking tot deze procedures zullen worden bestudeerd, en zal een besluit worden genomen omtrent eventuele voortzetting van de procedure voor zover deze niet reeds op grond van artikel 29 Faillissementswet is geschorst.

Aronsohn Raadgevende Ingenieurs respectievelijk BNG Staalconstructie B.V.

Verslagperiode 8

Ter zitting van 16 oktober 2013 is geen conclusie van antwoord genomen in de hoofdzaak, doch verwezen naar de rol van 22 januari 2014.

Verslagperiode 9

Op 17 april 2013 is namens ondergetekende een akte van toelichting tevens houdende overneming procedure ex artikel 27 lid 3 Faillissementswet tevens houdende wijziging van eis genomen in de procedure tegen de besloten vennootschappen BNG Staalconstructie B.V. respectievelijk Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V. Namens Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V. is op 15 mei 2013 een antwoord akte, tevens bezwaar tegen wijziging van eis, tevens incidentele vordering tot overlegging van stukken ex artikel 843A

rechtsvordering genomen.

Bij vonnis in incident van 26 juni 201 3 heeft de rechtbank Noord-Holland de vordering in het incident van Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V. afgewezen en haar veroordeeld in de kosten van het incident aan de zijde van ondergetekende tot op dat moment begroot op

€ 384,---. Verder heeft de rechtbank bepaald in de hoofdzaak dat de zaak weer op de rol zal komen van 10 juli 2013 voor antwoordakte aan de zijde van BNG Staalconstructie B.V..

Op 10 juli 2013 is de betreffende antwoordakte van de zijde van BNG Staalconstructie B.V.

genomen.

In de hoofdzaak is de zaak verwezen naar de zitting van 4 september 2013 voor conclusie van antwoord.

(3)

Faillissementsverslag rechtspersoon

3

Vervolgens is de zaak voor conclusie van antwoord verwezen naar de rol van 16 oktober 2013.

Vrijwaringsprocedures tegen Aronsohn en BNG Verslagperiode 9

De vrijwaringsprocedures tegen Aronsohn en BNG zijn geplaatst op de parkeerrol voor 1 oktober 2014. Met BNG vinden schikkingsonderhandelingen plaats.

Procedure in de hoofdzaak tegen Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V. en BNG Staalconstructie B.V.

Verslagperiode 9

De betreffende procedure staat voor het nemen van een conclusie aan de zijde van de wederpartij op 6 augustus 2014.

Verslagperiode 10

Hoofdprocedure tegen Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V. en BNG Staalconstructie B.V.

De procedure staat voor vonnis op 22 oktober 2014. Partijen zijn echter nog in

onderhandeling en hebben de rechtbank verzocht de procedure voor vonnis aan te houden.

Vrijwaringsprocedure tegen Aronsohn en BNG

De procedure staat voor voort procederen tegen 1 april 2015. Partijen zijn in onderhandeling over een schikking.

Verslagperiode 71

Hoofdprocedure tegen Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V. en BNG Staalconstructie B.V.

De procedure staat voor vonnis op 27 mei 2075. Er is zeer recent een voorstel voor een minnelijke regeling gedaan door Aronsohn Raadgevende Ingenieurs B.V. en BNG

Staalconstructie B.V. In de komende verslagperiode zal worden bekeken of partijen een schikking kunnen bereiken.

Vrliwaringsprocedure tegen Aronsohn en BNG

In verband met schikkingsonderhandelingen was de zaak verwezen naar de parkeerrol en stond laatstelijk op 1 april 2075 voor ambtshalve doorhaling.

(4)

Faillissementsverslag rechtspersoon

4

VD)

3. Activa Onroerende zaken

3.1 Beschrijving

Verslagperiode 8

(project residentie 'Het Hertoghuys')

Afgelopen verslagperiode is een appartement (nr. 10) en een garage (garage nr. 15)

verkocht voor een totaalbedrag van € 196.000,--. In verband met de verkoop en de daarop volgende levering is er op de faillissementsrekening een boedelbijdrage ontvangen van € 4.900,--. Na aftrek van overige kosten is de netto verkoopopbrengst afgedragen aan de hypotheekhouder, Belfius Bank N.V. tot een totaalbedrag van € 177.485,68.

Met in achtneming van de hiervoor beschreven verkopen heeft Heddes Bouw B.V. in het project residentie 'Het Hertoghuys' nog te koop een tweetal bedrijfsruimten respectievelijk een viertal appartementen respectievelijk een viertal garages respectievelijk een drietal staanplaatsen te koop.

Verslagperiode 9

In afgelopen verslagperiode hebben geen verkopen in het project Residentie 'Het Hertoghuys' plaatsgevonden.

Verslagperiode 10

in afgelopen verslagperiode hebben geen verkopen in het project Residentie 'Het Hertoghuys' plaatsgevonden.

Verslagperiode 11

In afgelopen verslagperiode is den appartement (nr. 9) en een garage (garage nr. 14) verkocht voor een totaalbedrag van C 222.500,--. In verband met de verkoop en de daarop volgende levering is er op de faillissementsrekening een boedelbijdrage ontvangen van C 5.562,50. Na aftrek van overige kosten is de netto verkoopopbrengst afgedragen aan de

(5)

o.>

I 1_1 I 5

Faillissementsverslag rechtspersoon

hypotheekhouder, Belfius Bank N. V. tot een totaalbedrag van € 202.359,21.

Met inachtneming van de hiervoor beschreven verkopen heeft Heddes Bouw B.V. in het project residentie 'Het Hertoghuys' nog te koop een tweetal bedriffsruimten respectievelijk een drietal appartementen respectievelijk een drietal garages respectievelijk een drietal staanplaatsen.

3.2 Verkoopopbrengst

Baarle Hertog, Belgie project residentie Verslagperiode 11

Zie onder 3.1

3.3 Hoogte hypotheek

Baarle Hertog, Belgie project residentie 'Het Hertoghuys' Verslagperiode 8

De voorganger van Belfius Bank N.V., Dexia Bank N.V., heeft bij de aanvang van het faillissement aangegeven een door hypothecaire inschrijving verzekerde vordering tot een bedrag van ruim € 4.400.000,-- + rente en kosten op Heddes Bouw B.V. te hebben. in verband met aflossing van de betreffende vordering door verkopen van verschillende appartementen, garages en parkeerplaatsen in het project, zal de vordering naar verwachting substantieel zijn afgenomen. Belfius Bank N.V. zal worden verzocht een actuele opgave te doen van haar vordering op Heddes Bouw B.V.

Verslagperiode 9

Volgens opgave van Belfius Bank N.V. bedraagt de restantschuld van Heddes Bouw B.V. aan haar een bedrag van € 2.227.795,--.

3.4 Boedelbijdrage

Baarle Hertog, Belgie project residentie 'Het Hertoghuys' Verslagperiode 11

Belfius Bank N. V. heeft een boedelvergoeding in verband met verkoop van voornoemd

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

appartement en garageplaats betaald van C 5.562,50.

Voorradeni onderhanden werk 3.12 Andere activa

Verslagperiode 8 Deelnemingen

In voorgaande verslagperiode 3 is aangegeven, dat Heddes Bouw B.V. een deelneming heeft van 33,33% in het geplaatst aandelenkapitaal van Uburger Bouwbedrijven B.V. Uburger Bouwbedrijven B.V. heeft op haar beurt een deelneming van 5% in het geplaatst aandelenkapitaal van de besloten vennootschap U-Mij Beheer B.V. respectievelijk een belang heeft van 0,347% in de commanditaire vennootschap Uburger Maatschappij C.V.

Naast Heddes Bouw B.V. is een tweede (van de drie) aandeelhouder van Uburger Bouwbedrijven B.V. in staat van faillissement verklaard.

De derde aandeelhouder van Uburger Bouwbedrijven B.V. heeft aangegeven geen interesse te hebben in verwerving van de deelneming van Heddes Bouw B.V. in Uburger

Bouwbedrijven B.V.

Inmiddels zijn verschillende potentiele gegadigden voor koop van de aandelen benaderd.

Echter, tot op heden hebben er zich geen gegadigden gemeld. Vooralsnog bestaat geen vooruitzicht op verkoop van de deelneming in Uburger Bouwbedrijven B.V. op korte termijn.

Verslagperiode 9 Deelnemingen

Er heeft zich een gegadigde gemeld voor verwerving van de deelneming door Uburger Bouwbedrijven B.V. in de besloten vennootschap U-Mij Beheer B.V. respectievelijk in de commanditaire vennootschap Uburger Maatschappij C.V. Er vindt een gesprek plaats met de gegadigden, onder meer in het kader van betaling van de waarde van de projecten in de respectievelijke deelnemingen.

SCHENI(EV

(7)

MC-

1!1111-

, 641

Faillissementsverslag rechtspersoon

-7

Restitutie

Afgelopen verslagperiode is een restitutie ontvangen van Post NL tot een bedrag van

€ 2.576,54.

Verslagperiode 10 Deelnemingen

Met een derde is overeenstemming bereikt omtrent verkoop van de deelnemingen van Uburger Bouwbedrijven B.V. in de besloten vennootschap U-Mij Beheer B.V. respectievelijk in de commanditaire vennootschap Uburger Maatschappij B.V. voor een totaalbedrag van

€ 29.637,90. De verkoopprijs zal worden voldaan aan Uburger Bouwbedrijven B.V. Na ontvangst van de koopsom zal worden overgegaan tot afwikkeling van Uburger Bouwbedrijven B.V.

Verslagperiode 11 Deelnemingen

De verkoop van de voornoemde deelneming van Uburger Bouwbedrifven B.V.is afgerond en de part(/en die betrokken zijn bij ilburger Bouwbedrijven B.V. zijn thans doende om deze vennootschap af te wikkelen.

Uitkering levensverzekering

Van de verzekeringsmaatschappij SRLEV N. V. (Zwitserleven) is een uitkering ontvangen uit een levensverzekering tot een bedrag van C 12.514,--. De verzekering was afgesloten op het leven van een voormalig werknemer van Heddes Bouw B.V. Het betrof een zogenaamde gemengde verzekering met pensioenclausule. De voormalig werknemer en zfin partner zfin op dezelfde datum verongelukt. Omdat er geen sprake was van pensioengerechtigde kinderen resteerde als begunstigde de (ex)werkgever, Heddes Bouw B.V.

Rente

Op de spaarrekening by ING Bank N. V. is een rente ontvangen van C 7.404,66. Op de

(8)

C3

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

faillissementsrekening bij de Kasbank is een rente ontvangen van C 0,02.

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Verslagperiode 8

OWC Hillegersberg V.O.F.

Zoals in voorgaande verslagperiode is aangegeven, heeft Heddes Bouw B.V. van haar vordering op OWC Hillegersberg V.O.F. van € 1.125.000,-- (te vermeerderen met rente) in vorige verslagperiode een bedrag ontvangen van € 750.000,--. Naar verwachting zal in komende verslagperiode een aanvullende aflossing plaatsvinden van naar verwachting

€ 200.000,--.

Handelsdebiteuren

Voor wat betreft de vordering in verband met levering van een ligplaats verwijs ik naar het hier voorgestelde onder 3.9.

- wat betreft de in depot gestelde bedragen tot een totaalbedrag van € 157.549,65 betreffende werkzaamheden in het project Johan de Wittlaan te Rotterdam (OWC

Hillegersberg V.O.F.) heeft nog geen afrekening plaatsgevonden tussen de Vereniging van Eigenaren enerzijds en Woningborg anderzijds in verband met het verhelpen van

gebreken. Sommige herstelwerkzaamheden zijn pas op deugdelijk herstel te toetsen onder bepaalde weersomstandigheden (vorst). Naar verwachting zal in de loop van de eerste helft 2014 tot afrekening gekomen kunnen worden, waarna een restant van het depotbedrag (na betaling van de vordering van Woningborg) in de boedel kan vloeien.

Verslagperiode 9

OWC Hillegersberg V.O.F.

Afgelopen verslagperiode heeft een aanvullende aflossing plaatsgevonden van

€ 200.000,--.

(9)

9

Faillissementsverslag rechtspersoon

Handelsdebiteuren

Wat betreft de in depot gestelde bedragen tot een totaalbedrag van € 157.549,65 betreffende werkzaamheden in het project Johan de Wittlaan te Rotterdam (OWC

Hillegersberg V.O.F.) heeft nog geen afrekening plaatsgevonden tussen de Vereniging van Eigenaren enerzijds en Woningborg anderzijds. Naar verluidt is nog steeds niet vastgesteld of alle gebreken zijn verholpen. De komende verslagperiode zal dit aspect aandacht

krijgen.

Verslagperiode 10

OWC Hillegersberg V.O.F.

Op 20 augustus 2014 heeft OWC Hillegersberg V.O.F. de resterende hoofdsom van de achtergestelde geldlening van een bedrag van € 175.000,-- alsmede de verschuldigde rente van een totaalbedrag van € 230.165,83 op de faillissementsrekening van Heddes Bouw B.V. voldaan.

Handelsdebiteuren

Ten opzichte van verslagperiode 9 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Verslagperiode 77 OWC Hilligersberg V.O.F.

Handelsdebiteuren

Een aantal eigenaren van een appartement hebben nog een deel van de koopsom in depot bij de notaris staan (het zogenaamde 59' depot) dat toekomt aan Heddes Bouw B. V.

Laatstelijk is in verslagperiode 9 vermeld dat het om een totaalbedrag gaat van

C 757.549,65. Dit bedrag is echter inclusief de depots die ten laste van OWC (na datum faillissement) zijn gesteld. Ten behoeve van Heddes Bouw B. V. stond nog een bedrag van C 95.307,02 in depot. In verband met herstelwerkzaamheden aan het

appartementencomplex door Woningborg is een deel van deze kosten conform de voorwaarden van Woningborg ten laste van de voornoemde depots gebracht Olt betreft een totaalbedrag van C 8.365,74. Met een van de eigenaren is tot overeenstemming

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

gekomen omtrent afwikkeling van het door deze eigenaar gestelde depot van een totaalbedrag van C 27.322,45. Rekening houdend met begrote kosten voor herstel van schade, zoals neergelegd in een schaderapport, is overeenstemming bereikt met de betreffende eigenaar tot vrijgave alt het depot van een bedrag van C 74.687,82 aan de betreffende eigenaar ter dekking van de begrote kosten van herstel, en vrijgave ten gunste van Heddes Bouw B. V. van een bedrag van C 6.640,63, welk bedrag inmiddels op de faillissementsrekening is bijgeschreven.

Met inachtneming van het vorenstaande is er een restant depotbedrag van in totaal C 65.673,43.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

€ 2.013.064,69

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 1.109.748,00

8.3 Pref. vord. van het UVVV

€ 931.233,97.

8.4 Andere pref. Crediteuren

€ 271.004,25 + p.m.

8.5 Aantal concurrente crediteuren 490

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 23.390.007,90 + p.m./ betwist p.m.

(11)

Faillissementsverslag rechtspersoon

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Verslagperiode 9

Naar verwachting zal het faillissement eindigen door opheffing bij gebrek aan baten.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Heddes Bouw B.V. is na de uitspraak van haar faillissement betrokken in de navolgende procedures:

Verslagperiode 8

Heddes Bouw B.V. / Vereniging van mede-eigenaars residentie Zouten Duinen

Zoals onder verslagperiode 5 is aangegeven, heeft de door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge benoemde deskundigen een zogenaamde technische vergadering laten

plaatsvinden op 4 september 2012 respectievelijk op 18 oktober 2012. Er is nog geen eindverslag van de deskundige ontvangen.

Verslagperiode 10

De situatie ten opzichte van verslagperiode 8 is niet gewijzigd.

Verslagperiode 11

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Verslagperiode 11 Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak Verslagperiode 11

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden te worden verricht:

- afwikkeling lopende gerechtelijke procedures;

- verkoop van onroerende goederen in Baarle-Hertog, Belgie;

(12)

- 12 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

- afwikkeling van deelneming in de besloten vennootschap ilburger Bouwbedrijven B.V.;

- incasso van vorderingen op debiteuren;

10.3 Indiening volgend verslag:

26 november 201 5

Al aar, 26 mei 201 5

fins D nselman

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :