Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Hele tekst

(1)

83637

FAILL1SSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 5 november 201 5

Gegevens onderneming : De besloten vennootschap

Potplantenkwekerij Hans Kuilboer B.V., Oterlekerweg 2, 1703RM Heerhugowaard Nummer faillissement : F14/13/499

Datum uitspraak : 26 november 2013

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : voorheen mr. K.G. Witteman, mr. K. van Dijk thans mr.i. Blokland

Activiteiten onderneming : teelt van sierplanten, in het bijzonder van Kalanchoes

Omzetgegevens : 2011: € 3.419320,--

2012: € 1.616.981,--

2013: € 2.652.640,-- (tot en met september) Personeel gemiddeld aantal : 2013: 25 werknemers en 11 scholieren

Saldo einde verslagperiode : € 176.741,12

Rekeningnummer Kasbank : NL1 0KASA0223204129

Verslagperiode : 7 (5 mei 2015-5 november 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is_gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgen omen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als inlet van toepassing' werden aangemerkt, dan we/ reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

3. Activa

Andere activa Verslagperiode 4

Er heeft een restitutie plaatsgevonden voor een bedrag van € 47,38 van het Hoogheemraadschap, welk bedrag is bijgeschreven op de faillissementsrekening.

Fust

Ter zake van extern voorhanden fust is een bedrag ontvangen van € 200 exclusief BTW (inclusief € 242,--)

4. Debiteuren 4.2 Veilingen

Volgens opgave van Flora Holland van 28 november 201 3 houdt Flora Holland ten gunste van Potplantenkwekerij Hans Kuilboer B.V. de navolgende tegoeden onder haar:

- ledenlening € 258.274,72

- participatiereserve € 66.525,69

Een opgave van vorderingen op Plantion respectievelijk Horticoop wordt nog verwacht.

Verslagperiode 2 Flora Holland

ABN Amro Bank N.V. heeft aanspraak gemaakt op een pandrecht op de tegoeden bij Flora Holland. Op 21 januari 2014 heeft Flora Holland een bedrag overgemaakt van

€ 89.555,98 aan ABN Amro Bank N.V., welk bedrag als volgt is te specificeren:

- Vrijgevallen ledenlening

- Rente 2013 over de ledenlening

- Nog niet uitbetaalde veilingopbrengsten periode 29 november 2013 - 10 januari 2014

€ 27.499,22

€ 4.648,95

€ 57.407,81.

(3)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Volgens opgave van Flora Holland van 11 maart 2014 heeft zij onder zich ten gunste van Potplantenkwekerij Hans Kuilboer B.V.:

- Ledenlening € 230.775,50

- Participatiereserve € 66.525,69.

Wat betreft aanspraken van de bank op een pandrecht op de tegoeden bij Flora Holland is discussie met ondergetekende. [en en ander in het licht van een uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 16 mei 2012, JOR 2013, 120. In discussie is de vraag of de ledenlening dient te warden aangemerkt als een

toekomstige vordering in de zin van artikel 35 lid 2 Fw. Indien dit het geval is, dan heeft ABN Amro Bank N.V. geen aanspraak op een pandrecht.

Wat betreft de participatiereserve is in artikel 34 lid 7 van de statuten van Flora Holland neergelegd, dat deze niet vatbaar is voor overdracht of overgang, en mitsdien niet vatbaar voor een pandrecht.

Plantion

Volgens opgave van Plantion wordt op naam van Potplantenkwekerij Hans Kuilboer B.V. een zogenaamde aanvoerderslening gehouden met een saldo per 31 december 2013 van € 8.147,31. Na goedkeuring van het boekjaar 2013 van Plantion is er een aanvullende bijschrijving op de aanvoerderslening te verwachten van € 1.316,53, zodat het verwachte eindsaldo een bedrag beloopt van € 9.463,84. Plantion stelt zich op het standpunt, dat op grand van haar statuten het saldo pas vrijvalt in 2017. Onderzocht wordt, of betaling eerder kan plaatsvinden.

Volgens opgave van Plantion betreft een aanvoerderslening een regeling voor zogenaamde gastleden van Plantion. Op een aanvoerderslening zijn dezelfde regels van toepassing als op de ledenlening.

De discussie met betrekking tot aanspraken van ABN Amro Bank N.V. op tegoeden in verband met een pandrecht, zoals hiervoor beschreven onder Flora Holland, is oak in dit geval van toepassing.

Verslagperiode 3

3

(4)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Flora Holland

ABN AMRO Bank N.V. heeft het stand punt van ondergetekende betreffende het ontbreken van aanspraken op een pandrecht op de ledenrekening respectievelijk de participatiereserve betwist. Namens ondergetekende is voorgesteld de discussie tussen partijen vooralsnog aan te houden in afwachting van de uitspraak in hoger beroep gericht tegen het von nis van de rechtbank 's Gravenhage van 16 nriei 2012, jOR 2013, 120. Na de uitspraak van het Hof zal opnieuw de zaak beoordeeld worden in verband met een als dan in te nemen standpunt.

Plantion

Het hiervoor gestelde ten aanzien van de discussie tussen ABN AMRO Bank N.V. en ondergetekende onder Flora Holland geldt ook voor de vordering van

Potplantenkwekerij Hans Kuilboer B.V. op Plantion op basis van een zogenaamde aanvoerderslening.

Verslagperiode 4 Flora Holland

lnmiddels heeft het Hof 's Gravenhave op 3 juni 2014 (jOR 2014/221) uitspraak gedaan over de vorderingen tot aflossing van de ledenlening en uitbetaling van de participatiereserve. Het Hof oordeelde dat de vordering tot aflossing van de ledenlening en uitbetaling van de participatiereserve reeds voor het faillissement bestaande vorderingen zijn, met de eigenschap dat zij nog niet opeisbaar zijn wegens opschortende voorwaarden/tijdsbepalingen. Aldus zouden de betreffende vorderingen niet onbezwaard in de boedel vallen. Tegen deze uitspraak is door de curator geen beroep in cassatie ingesteld.

Ondergetekende heeft extern advies ingewonnen naar aanleiding waarvan ondergetekende zich beraadt op een vervolg in de kwestie.

Plantion

Het hiervoor gestelde ten aanzien van de discussie tussen ABN AMR() Bank N.V. en

(5)

-5

Faillissementsverslag rechtspersoon

ondergetekende onder Flora Holland geldt ook voor de vordering van

Potplantenkwekerij Hans Kuilboer B.V. op Plantion op basis van een zogenaamde aanvoerderslening.

Verslagperiode 5 Flora Holland

Aan de hand van het advies van de deskundige is ondergetekende in overleg getreden met ABN AMRO Bank N.V. omtrent de afwikkeling in deze kwestie. Het overleg heeft geresulteerd in een minnelijke regeling, waarbij is afgesproken dat het tegoed ter zake van de ledenlening aan ABN AMR() Bank N.V. terwijI de opgebouwde participatiereserve ten goede zal komen van de boedel. Op verzoek van ondergetekende zijn de opgebouwde tegoeden inmiddels door Flora Holland aan ABN AMRO Bank N.V. respectievelijk aan de boedel overgemaakt. Aldus is een bedrag van E 66.525,69 ontvangen op de faillissementsrekening ter zake van uitbetaling van de opgebouwde participatiereserve.

Plantion

Ter zake van het opgebouwde tegoed van de aanvoerderslening van E 9.463,84, is ondergetekende nog in overleg met ABN AMRO Bank N.V. omtrent de afwikkeling in deze.

Verslagperiode 6 Plantion

Er zijn geen wijzingen ten opzichte van de vorige verslagperiode. In de komende verslagperiode wordt getracht het opgebouwde tegoed van de aanvoerderslening in overleg met ABN AMRO Bank N.V. af te wikkelen.

Verslagperiode 7 Plantion

Gelet op de hoogte van de vordering, het felt dat incasso wegens statutaire

beperkingen en in het licht van het Berzona-arrest (HR 11 full 2074, JOR 2075/775)

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

niet op korte termijn valt te realiseren, alsmede in verband met voomoemde discussie betreffende de aanspraken op een pandrecht op het saldo, is met ABN AMRO Bank N. V., mede uit kostenbesparende overwegingen, afgesproken dat de incasso buiten het faillissement am door de bank zal worden voortgezet.

5. Bank / Financiers

5.1 Vordering van de bank(en) ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. heeft bij brief van 2 december 201 3 haar vordering ingediend in de faillissementen van J.P. Kuilboer Beheer B.V. respectievelijk Potplantenkwekerij J.P. Kuilboer B.V. respectievelijk Potplantenkwekerij Hans Kuilboer B.V. tot een totaalbedrag van 6.103.484,90, exclusief rente, kosten en eventuele funding- breakschade tot aan de faillissementsdatum. De totale vordering wordt gesplitst als volgt:

- een rekening-courantkrediet: 1.064.689,74

- middellange lening: 5.038.795,16

Rabobank Alkmaar e.o.

Potplantenkwekerij Hans Kuilboer B.V. hield bij Rabobank Alkmaar een rekening aan met een creditsaldo van E 954,51, welk bedrag inmiddels op de

faillissementsrekening is bijgeschreven.

J.P. Kuilboer

Uit de administratie van Potplantenkwekerij Hans Kuilboer B.V. volgt, dat de heer

J.P.

Kuilboer krachtens een overeenkomst van geldlening aan curanda een bedrag heeft geleend van E 100.000,--.

Verslagperiode 3 Rabobank Alkmaar e.o.

(7)

aduoca ten

. SC H E NKE .

Faillissementsverslag rechtspersoon

Het creditsaldo op een spaarrekening ten name van Potplantenkwekerij Hans Kuilboer B.V. met een saldo van € 961,26 is bijgeschreven op de

faillissementsrekening.

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van ABN AMRO Bank N.V. heeft zij de navolgende zekerheden voor haar financiering bedongen:

- krediethypotheek van € 6.600.000,--, te vermeerderen met 40% voor rente en kosten op elk van de onroerende zaken te Heerhugowaard, aan de Oterlekerweg 1 en 2 alsmede aan de Jan Glijnisweg en aan de jan Glijnisweg 6, een en ander zoals omschreven in de hypotheekakte;

- garantie van € 1.438.000,-- te vermeerderen met rente en kosten, van de Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw;

- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de heer J.P. Kuilboer;

- hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de heer P.J.J. Tamis;

- hoofdelijke mede aansprakelijkheid van mevrouw A.G.C. Tamis-Kuilboer;

- pandrecht voorraden;

- pandrecht bedrijfsinventaris;

- pandrecht vorderingen;

- pandrecht Veilinggelden en Ledenkapitaal Cooperatieve Bloemenveiling Flora Holland u.a.;

- pandrecht Veilinggelden en Ledenkapitaal van Plation B.V.;

- pandrecht domeinnamen;

- pandrecht intellectuele eigendomsrechten.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Verslagperiode 3

lnmiddels zijn diverse boedelkosten voldaan, waaronder de kosten in verband met het veiligstellen en analyseren van de administratie respectievelijk van

7

(8)

-0

Faillissementsverslag rechtspersoon

8

ondergetekende.

Verslagperiode 4

Door UWV zijn boedelvorderingen aangemeld tot een bedrag van € 100.336,19.

Verslagperiode 5

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Verslagperiode 6

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Verslagperiode 7

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale een held voor de

vennootschapsbelasting en omzetbelasting met Potplantenkwekerij J.P. Kuilboer B.V. en J.P. Kuilboer Beheer B.V., en op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Verslagperiode 4

Tot de datum van dit verslag heeft de Belastingdienst aan preferente vorderingen ingediend tot een bedrag van € 10.784,00.

Verslagperiode 5

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Verslagperiode 6

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

(9)

9

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 7

In verband met een teruggaaf omzetbelasting ad € 2.635,00 over de per/ode oktober 2013, is de ingediende vordering van de Belastingdienst als gevolg van verrekening aangepast tot een bedrag van € 8.749,00.

De Belastingdienst heeft daarnaast op 37 augustus 2015 aan de fiscale eenheid een aanslag opgelegd ex artikel 29 lid 2 Wet op de Omzetbelasting tot een bedrag van

€ 73.010,00. Met instemming van de Belastingdienst wordt deze vordering op de fiscale eenheid toegerekend aan Hans Kuilboer B.V respectievelijk Kuilboer 8.V, conform de btw-bedragen op de crediteurenlijsten in deze faillissementen.

Hierdoor wordt aan Hans Kuilboer B.V een bedrag van € 69.588,00 toegerekend als vordering ex art. 29 lid 2 Wet op de Omzetbelasting.

De totaal ingediende vordering van de Belastingdienst beloopt hierdoor een bedrag van € 77.737,00, tot welk bedrag de Belastingdienst aanspraak maakt op een bodemvoorrecht.

8.3 Pref. vord. van het UWV Verslagperiode 4

Tot de datum van dit verslag heeft UWV preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van € 28.317,66.

Verslagperiode 5

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Verslagperiode 6

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Verslagperiode 7

Er zijn geen wilzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

8.4 Andere pref. crediteuren

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering ingediend tot een bedrag van E 6.103.484,90 + p.m. (-/- p.m).

Verslagperiode 2

Door de verkoop van activa is de vordering van de bank verminderd. De bank heeft de vordering nog niet aangepast, zodat deze vooralsnog op de lijst is geplaatst voor een pro memorie bedrag.

In deze verslagperiode hebben twee andere preferente crediteuren een vordering ingediend.

Verslagperiode 3

ABN AMR° Bank N.V. heeft een vordering ingediend tot een bedrag van

E 6.103.484,90 + pm +/- pm. Op deze vordering dient nog de verkoopopbrengst van activa, voor zover deze aan de bank ten goede is gekomen, te worden

afgetrokken.

Daarnaast zijn door twee andere preferente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van 9.263,55.

Verslagperiode 4

Door andere preferente crediteuren zijn vorderingen ingediend tot een bedrag ad E. 9.685,95

Verslagperiode 5

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Verslagperiode 6

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

aduocai.e

(11)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 7

AMBO AMR° Bank N. V. heeft op grond van voornoemde Garantie voor de Landbouw een verliesdeclaratie ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tot een bedrag van € 1.1 58.545,76. Deze verliesdeclaratie is gedeeltelllk toegewezen tot een bedrag van € 730.705,00, welk bedrag door RVO inmiddels is overgemaakt aan de bank.

Omdat inmiddels alle zekerheden zijn uitgewonnen, zal de bank voor haar

restantvordering van € 3.015.833,82 als concurrente crediteur in het faillissement opkomen. Zoals hierna blijkt uit 8.Z komt het faillissement in aanmerking voor een vereenvoudigde afwikkeling, waardoor geen uitkering meer aan de bank valt te verwachten.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Verslagperiode 4

Tot op heden hebben 39 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

Verslagperiode 5

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Verslagperiode 6

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Verslagperiode 7

Tot op heden hebben 42 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslagperiode 4

In totaal is door crediteuren aan concurrente vorderingen ingediend een bedrag van

€ 341.252,51

(12)

- 12 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode

In totaal is door crediteuren aan concurrente vorderingen ingediend een bedrag van

€ 341.230,64.

Verslagperiode 6

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de vorige verslagperiode.

Verslagperiode 7

In totaal is door crediteuren aan concurrente vorderingen ingediend een bedrag van 6' 3.557.064,46 + p.m.

De restantvordering van ABN AMRO Bank N. V. is, wegens de uitwinning van alle zekerheden, geplaatst op de lijst van concurrente crediteuren. Zie hiervoor 8.4. In verband met de uitkering aan ABN AMR° Bank N. V., uit hoofde van de Garantie voor de Landbouw, heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een concurrente vordering ter verificatie ingediend van € 730.705,00 ingediend.

Een ingediende concurrente vordering van € 200.000,- komt in verband met

vermeende verjaring voor betwisting in aanmerking. Zoals blijkt uit 8.7 behoort een uitkering aan concurrente crediteuren niet tot de mogelijkheden.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Verslagperiode 6

Het faillissement zal waarschijnlijk eindigen door een vereenvoudigde afwikkeling.

Verslagperiode 7

Gelet op de stand van de boedel, de omvang van de boedelcrediteuren en overige preferente en concurrente crediteuren, alsmede wegens het ontbreken van

vooruitzicht op het verwerven van enig toekomstig actief, is na voldoening van de boedelcrediteuren een (gedeeltelijke) uitkering aan preferente crediteuren mogelijk.

Een uitkering aan concurrente crediteuren is niet mogelijk. Het faillissement zal

(13)

aar, 5 november 2015 All

- 13 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

hierdoor worden voorgedragen voor een vereenvoudigde afwikkeling in de zin van art. 137a Faillissementswet.

10. Overig

1 0.1 Termijn afwikkeling faill.

Verslagperiode 7 Op karte termijn.

10.2 Plan van aanpak

Verslagperiode 6

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden nog te worden verricht:

- afwikkeling tegoed bij Plantion;

- afwikkeling positie met ABN AMR° Bank N.V.

Verslagperiode 7

De resterende werkzaamheden in het faillissement zijn afgerond. De curator zal het faillissement voordragen voor een vereenvoudigde afwikkeling in de zin van art.

137a Faillissementswet.

10.2 Indiening volgend verslag:

Niet van toepassing.

Alfon elman Curator

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :