Zaaknummer: 6558/ ABN AMRO Bank – Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Hele tekst

(1)

1 MEDEDINGINGSWET

Mededeling op grond van artikel 37, zevende lid, van de Mededingingswet.

Zaaknummer: 6558/ ABN AMRO Bank – Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen

In Staatscourant 219 van 11 november 2008 is mededeling gedaan van de melding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 34 van de Mededingingswet. Hierin is

medegedeeld dat ABN AMRO Bank N.V., onderdeel van de ABN AMRO Groep, voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen, in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet, over Delta Lloyd ABN AMRO Verzekeringen Holding B.V., een deelneming van zowel Delta Lloyd N.V. als ABN AMRO Bank N.V.

Op 25 november 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besloten dat voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist. Dit besluit 6558/ 4 is aan de meldende partijen op 25 november 2008 bekendgemaakt.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM,

Rotterdam.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, namens deze:

drs. J. de Maa Directie Mededinging

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :