ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

Download (0)

Hele tekst

(1)

The Royal Bank of Scotland N.V., established in Amsterdam, The Netherlands. Registered with the Chamber of Commerce in The Netherlands, no 33002587.

Authorised by De Nederlandsche Bank N.V. and regulated by the Authority for the Financial Markets in The Netherlands.

The Royal Bank of Scotland N.V. is an authorised agent of The Royal Bank of Scotland plc.

De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld om een uitputtende opsomming van alle karakteristieken van dit product te geven.

Alle informatie die is opgenomen in dit document is opgesteld in het kader van het aanbieden en verkopen van financiële instrumenten en voldeed ten tijde van het aanbieden van het betreffende financiële instrument aan alle toepasselijke wettelijke eisen. Na het sluiten van de aanbiedingsperiode van dit product, is de informatie opgenomen in dit document niet meer aangevuld, bijgewerkt, verbeterd, herzien, gecorrigeerd en/of op enige andere wijze aangepast.

Als gevolg daarvan is het mogelijk dat deze informatie niet juist, volledig en/of actueel is.

Dit product wordt daarom niet meer op basis van deze informatie aangeboden en beleggers kunnen dit product niet kopen. Beleggers kunnen dit product uitsluitend verkopen.

Het is ook niet toegestaan om enige informatie opgenomen in dit document te gebruiken voor de aankoop, introductie, aanbieding, plaatsing en/of de marketing van financiële instrumenten. De informatie in dit document is niet bedoeld om als basis te dienen voor enige beleggingsbeslissing en is geen beleggingsadvies. Raadpleeg uw bank of broker indien u meer informatie wenst over het product beschreven in dit document.

RBS accepteert geen enkele verplichting om dit document of enige informatie opgenomen in dit document aan te vullen, bij te werken, te verbeteren, te herzien, te corrigeren en/of op enige andere wijze aan te passen. RBS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met een belegging in het product beschreven in dit document. De in dit document opgenomen informatie is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land (waaronder de Verenigde Staten) waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

De relevante Index Sponsoren genoemd in dit document zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming van dit document, noch wordt door hen enig advies over financiële instrumenten gegeven.

© The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik.

****

Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The Royal Bank of Scotland N.V. Op 1 april 2010 is de naam van ABN AMRO Holding N.V. gewijzigd in RBS Holdings N.V. Alle verwijzingen in het bijgevoegde document naar "ABN AMRO Bank N.V." moeten gelezen worden als verwijzingen naar "The Royal Bank of Scotland N.V." en alle verwijzingen naar "ABN AMRO Holding N.V." moeten worden gelezen als verwijzingen naar "RBS Holdings N.V.".

Deze naamswijzigingen hebben geen wijziging tot gevolg van de juridische entiteit van de uitgevende instelling, van de juridische entiteit van de garantiegever of van de productvoorwaarden van uw effecten. Voor meer informatie over The Royal Bank of Scotland N.V., RBS Holdings N.V. of hun financiële status raadpleeg het Registratie Document van RBS Holdings N.V. en The Royal Bank of Scotland N.V. dat verkijgbaar is via http://markets.rbs.com/bparchive/ als ook de documenten gedeponeerd via http://www.sec.gov.

Sinds 6 februari 2010 wordt de naam ABN AMRO Bank N.V. gebruikt door een andere juridische entiteit (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34334259) die op 1 april 2010 eigendom wordt van de Nederlandse Staat. Deze nieuwe entiteit, ABN AMRO Bank N.V., noch de Nederlandse Staat zal, op enigerlei wijze, de verplichtingen ten aanzien van effecten uitgegeven door The Royal Bank of Scotlan N.V. (voorheen ABN AMRO Bank N.V. genoemd en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) garanderen of op een andere wijze ondersteunen.

(2)

Royal Dutch Bonus Rendement Certificaat

Ook kans op positief rendement in een dalende markt

Alternatief voor een directe belegging in het aandeel Royal Dutch Shell Plc - A Tot en met een daling van 40,0% van het aandeel Royal Dutch Shell Plc - A

biedt het Certificaat minimaal 40,0%

1

rendement op de afloopdatum

Kans op ongelimiteerd rendement

(3)

Verwacht u dat het aandeel Royal Dutch Shell Plc - A gedurende de looptijd licht tot matig zal stijgen of in ieder geval niet meer dan 40,0% zal dalen?

Dan is het Royal Dutch Bonus Rendement Certificaat wellicht interessant voor u. Het minimale rendement van het Certificaat op de afloopdatum is in dat geval namelijk 40,0%

1

. Stijgt het aandeel Royal Dutch Shell Plc - A met meer dan 40,0%

1

, dan profiteert u volledig van deze koersstijging op de afloopdatum. Het Certificaat biedt bescherming mits het aandeel Royal Dutch Shell Plc - A gedurende de looptijd van drie jaar nooit meer dan 40,0%

daalt.

(4)

Beleggen in het Royal Dutch Bonus Rendement Certificaat.

Met het Royal Dutch Bonus Rendement Certificaat (het ‘Certificaat’) is uw rendement gekoppeld aan de koersontwikkeling van het aandeel Royal Dutch Shell Plc - A (‘Royal Dutch’). Dit Certificaat heeft een looptijd van drie jaar en zolang het aandeel Royal Dutch niet onder het Bonusniveau daalt, bent u op de afloopdatum door de Bonus verzekerd van een hoog rendement.

Op 24 juli 2009 wordt de startwaarde van het Certificaat bepaald en deze is gelijk aan de officiële slotkoers van het aandeel Royal Dutch op deze dag. De uitgifteprijs van het Certificaat is gelijk aan de startwaarde van het Certificaat. Het Bonusniveau wordt vastgesteld op 60,0% van de startwaarde. Indien het aandeel Royal Dutch gedurende de looptijd nooit lager noteert dan dit Bonusniveau, dus nooit met meer dan 40,0% onder de startwaarde daalt, is de minimale uitbetaling aan het einde van de looptijd 140,0%1 van de startwaarde. U ontvangt dan namelijk in ieder geval de Bonus van 40,0%1 bovenop de startwaarde, ongeacht of het aandeel Royal Dutch op de peildatum bijvoorbeeld 2%

is gedaald of 10% is gestegen. Bij een stijging van het aandeel Royal Dutch tot boven de Bonus, dus met meer dan 40,0%1, is uw uitbetaling nog hoger. U ontvangt dan aan het einde van de looptijd een uitkering gelijk aan de waarde van het aandeel Royal Dutch.

Deze uitkering is gelijk aan de startwaarde plus de koersstijging op basis van de slotkoers op de peildatum, 24 juli 2012.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat het aandeel Royal Dutch op enig moment gedurende de looptijd onder het Bonusniveau noteert. In dit geval vervalt de Bonus van 40,0%1. De uitbetaling aan het einde van de looptijd is nu gelijk aan de waarde van het aandeel Royal Dutch. Dit kan zowel een positief rendement door een koersstijging als een negatief rendement door een koersdaling opleveren. De Bonus die u op de afloopdatum kunt ontvangen is indicatief en gebaseerd op marktomstandigheden op het moment van schrijven van deze brochure. De definitieve Bonus zal uiterlijk worden vastgesteld op 24 juli 2009. De Bonus zal in ieder geval 33% zijn.

Figuur 2. Koersverloop van het aandeel Royal Dutch van 2 juli 2004 (=100) tot en met 2 juli 2009, exclusief dividend. Bron: Bloomberg, 3 juli 2009.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

10 15 20 25 30 35

Jul-04 Jul-05 Jul-06 Jul-07 Jul-08 Jul-09

Royal Dutch

250%

200%

150%

100%

50%

0%mei mei mei mei mei mei

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Royal Dutch Shell Group.

Royal Dutch Shell Group houdt zich bezig met de productie, raffinage, opslag, transport, levering en distribu- tie van olie en olieproducten. De werk- maatschappijen van de groep zijn in meer dan 135 landen actief in onder meer aardgaswinning, productie van chemicaliën en elektriciteitsopwekking (bron: ABN AMRO, 3 juli 2009).

-40,0%

40,0%

0%

100% 140,0%

60,0%

Eindwaarde in procenten t.o.v.

de startwaarde van Royal Dutch

Rendement in procenten van de startwaarde

Stand van het aandeel Royal Dutch op de peildatum

Uitbetaling van het Certificaat op de afloopdatum wanneer Royal Dutch gedurende de looptijd nooit onder het bonusniveau heeft genoteerd

Uitbetaling van het Certificaat op de afloopdatum wanneer Royal Dutch gedurende de looptijd wel onder het bonusniveau heeft genoteerd

Figuur 1. Bovenstaand figuur is een schematische weergave van het rendement per Certificaat op de afloopdatum, waarbij is uitgegaan van een indicatieve Bonus van 40,0%1.

(5)

Uitbetalingsscenario’s.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het rendement van het Certificaat bij verschillende mogelijke koersontwikkelingen van het aandeel Royal Dutch. Tevens is het jaarlijks effectief rendement van het Certificaat vergeleken met een directe belegging in het aandeel Royal Dutch. Er is hierbij uitgegaan van een verwacht dividend van 4,6%per jaar.

Zoals in figuur 3 is aangegeven, is op basis van deze dividendverwachting bij een koersstijging van het aandeel Royal Dutch van 24,4% het effectief rendement op het Certificaat gelijk aan het effectief rendement op een directe belegging in het aandeel Royal Dutch.

Voordelen van het Royal Dutch Bonus Rendement Certificaat.

Alternatief voor een directe belegging in het aandeel Royal Dutch;

Tot en met een daling van 40,0% van Royal Dutch biedt het Certificaat minimaal 40,0%1 rendement op de afloopdatum;

Kans op ongelimiteerd rendement.

Jaarlijks effectief rendement

Koersverandering Grootste daling Bonus Uitbetaling Rendement Directe belegging Royal Dutch aan tijdens looptijd uitkering* per Certificaat per Certificaat Certificaat Royal Dutch (inclusief

einde van de looptijd dividenduitkeringen)

50,0% -25% n.v.t. 150,0% 50,0% 14,5% 18,6%

40,0% -15% 40,0% 140,0% 40,0% 11,9% 16,0%

30,0% -50% 0,0% 130,0% 30,0% 9,1% 14,7%

24,4% 0% 40,0% 140,0% 40,0% 11,9% 11,9%

20,0% -50% 0,0% 120,0% 20,0% 6,3% 10,6%

10,0% 0% 40,0% 140,0% 40,0% 11,9% 7,7%

0,0% -20% 40,0% 140,0% 40,0% 11,9% 4,6%

-10,0% -45% 0,0% 90,0% -10,0% -3,5% 1,3%

-20,0% -50% 0,0% 80,0% -20,0% -7,2% -2,2%

-30,0% -35% 40,0% 140,0% 40,0% 11,9% -5,8%

-40,0% -45% 0,0% 60,0% -40,0% -15,7% -10,0%

-50,0% -60% 0,0% 50,0% -50,0% -20,6% -14,6%

* De vaste Bonus vervalt indien het aandeel Royal Dutch op enig moment gedurende de looptijd onder het Bonusniveau van 60,0% van de startwaarde noteert. Er vindt dan geen Bonusuitkering plaats. In plaats daarvan wordt de aflossing gelijk aan de slotkoers van het aandeel.

Figuur 3. Overzicht van het rendement van het Royal Dutch Bonus Rendement Certificaat ten opzichte van een directe belegging in het aandeel Royal Dutch. Bron: Bloomberg, 3 juli 2009.

Voorbeeldberekeningen.

De uitbetaling van het Certificaat is gebaseerd op de koersontwikkeling van het aandeel Royal Dutch van 24 juli 2009 tot en met 24 juli 2012. Aan de hand van figuur 3 wordt in de volgende scenario’s de uitbetaling van het Certificaat toegelicht. De uitbetaling vindt plaats aan het einde van de looptijd. Er vinden geen tussentijdse uitbetalingen plaats. In de voorbeelden is ter illustratie uitgegaan van een startwaarde van het aandeel Royal Dutch, alsmede een indicatieve uitgifteprijs (inclusief alle kosten) van het Certificaat van 17,50 euro.

Scenario 1.

Het Bonusniveau is nooit doorbroken en Royal Dutch eindigt hoger dan de Bonus.

Stel dat het Bonusniveau nooit doorbroken is en het aandeel Royal Dutch op de peildatum 50% is gestegen ten opzichte van de startwaarde. Omdat de koersstijging van het aandeel op de peildatum groter is dan de Bonus, keert het Certificaat de waarde van het aandeel Royal Dutch uit. Het rendement is dus gelijk aan de koerswinst van het aandeel. U ontvangt naast de startwaarde een extra uitkering gelijk aan de koersstijging van Royal Dutch. U ontvangt 26,25 euro per Certificaat (de startwaarde van 17,50 euro + de stijging van 50% x 17,50 euro). Het jaarlijks effectief rendement is dan 14,5%.

(6)

Scenario 2.

Het Bonusniveau is nooit doorbroken en Royal Dutch eindigt lager dan de Bonus.

Indien het Bonusniveau tijdens de looptijd niet is doorbroken, is de minimale uitkering op de afloopdatum door de Bonus 140,0%1. Stel, het aandeel Royal Dutch is op de peildatum 20% gestegen ten opzichte van de startwaarde. U ontvangt 24,50 euro per Certificaat (de startwaarde van 17,50 euro + de Bonus van 40,0% x 17,50 euro). Stel nu dat het aandeel Royal Dutch op de peildatum 20% is gedaald ten opzichte van de startwaarde. Ook in dit geval maakt u, ondanks de daling van het aandeel, een positief rendement. U ontvangt in dit geval ook 24,50 euro per Certificaat (de startwaarde van 17,50 euro + de Bonus van 40,0% x 17,50 euro). Het jaarlijks effectief rendement is in dit geval 11,9%.

Scenario 3.

Het Bonusniveau is doorbroken en Royal Dutch eindigt hoger dan de Bonus.

Als het aandeel Royal Dutch gedurende de looptijd onder het Bonusniveau heeft genoteerd, vervalt de Bonus. Het rendement is nu afhankelijk van de waarde van het aandeel op de peildatum. Stel, het aandeel Royal Dutch is op de peildatum 50% gestegen ten opzichte van de startwaarde. Omdat het aandeel Royal Dutch boven de startwaarde noteert, profiteert u volledig van deze stijging. U ontvangt 26,25 euro per Certificaat (de startwaarde van 17,50 euro + de stijging van 50% x 17,50 euro). Het jaarlijks effectief rendement is 14,5%.

Scenario 4.

Het Bonusniveau is doorbroken en Royal Dutch eindigt lager dan de Bonus.

Als het aandeel Royal Dutch gedurende de looptijd onder het Bonusniveau heeft genoteerd, vervalt de Bonus. Het rendement is nu afhankelijk van de waarde van het aandeel op de peildatum. Stel, het aandeel Royal Dutch is op de peildatum 10% gestegen ten opzichte van de startwaarde. Omdat het aandeel Royal Dutch boven de startwaarde noteert, profiteert u volledig van deze stijging. U ontvangt 19,25 euro per Certificaat (de startwaarde van 17,50 euro + de stijging van 10% x 17,50 euro). Dit is een jaarlijks effectief rendement van 3,2%.

Stel nu dat het aandeel Royal Dutch op de peildatum 20% is gedaald ten opzichte van de startwaarde. Omdat het aandeel Royal Dutch onder de startwaarde noteert, deelt u volledig mee in het verlies. U ontvangt 14 euro per Certificaat (de startwaarde van 17,50 euro - de daling van 20% x 17,50 euro). Het jaarlijks effectief rendement is in dit geval -7,2%.

(7)

Ook in een dalende markt kans op rendement.

Er zijn diverse verschillen tussen beleggen in het Certificaat en rechtstreeks beleggen in het aandeel Royal Dutch. Het belangrijkste verschil komt tot uiting wanneer het aandeel Royal Dutch tijdens de looptijd niet onder het Bonusniveau noteert. In dat geval ontvangt u aan het einde van de looptijd, indien het aandeel Royal Dutch minder dan 40,0%1 is gestegen, een vast rendement van 40,0%1. Bij een rechtstreekse belegging in het aandeel Royal Dutch is uw rendement altijd variabel. Een tweede verschil is dat het Certificaat geen dividend uitkeert, wat u wel ontvangt als u rechtstreeks in Royal Dutch belegt. ABN AMRO hanteert een dividendpercentage van gemiddeld 4,6% per jaar gedurende de looptijd van de Note. Dit percentage is gebaseerd op wat er momenteel (d.d. 3 juli 2009) in de financiële markt wordt verwacht voor de aankomende periode van 3 jaar. Het gehanteerde dividendpercentage kan afwijken van het historische dividend of van de visie van het ABN AMRO Investment Advisory Centre. Bij een koersstijging boven de 24,4% op einddatum of bij een (tussentijdse) koersdaling van meer dan 40,0%, zal een rechtstreekse belegging in het aandeel Royal Dutch vanwege dit dividend gunstiger zijn. Bij een koersstijging tot 24,4% of bij een koersdaling tot aan 40,0% op einddatum, zal het Certificaat een hoger rendement opleveren dan een directe belegging in het aandeel Royal Dutch (zie figuur 3).

Risico’s.

Het Certificaat beschermt uw inleg slechts in beperkte mate tegen een koersdaling. Bij een tussentijdse koersdaling van het aandeel Royal Dutch groter dan 40,0%1 vervalt de Bonus en deelt u op de afloopdatum geheel mee in een eventuele daling van het aandeel ten opzichte van de startwaarde. In het meest extreme scenario, wanneer het aandeel tot nul daalt, kunt u uw gehele belegging verliezen. Zowel tijdens de looptijd als op de afloopdatum kan de koers van het Certificaat lager noteren dan de startwaarde. Gedurende de looptijd volgt de koers van het Certificaat niet één-op-één de koers van het onderliggende aandeel.

Het Certificaat heeft geen tussentijdse uitbetalingen en betaalt geen dividenden uit. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. als uitgever van het Certificaat. Dit product maakt onderdeel uit van de bedrijfsactiviteiten die door RBS zijn overgenomen en zal na de definitieve opsplitsing van ABN AMRO, in de RBS groep worden voortgezet. Alle productvoorwaarden zullen ongewijzigd blijven. Lees voor een uitgebreide beschrijving van de risico’s het basisprospectus en de definitieve voorwaarden van het Certificaat.

Verhandelbaarheid.

Het Certificaat wordt genoteerd op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext en wordt dagelijks verhandelbaar. ABN AMRO is voornemens een markt te onderhouden onder normale omstandigheden. De indicatieve spread tussen de bied- en laatkoers is 1%. De prijs is afhankelijk van de marktwaarde van het Certificaat op het moment van handelen en kan boven of beneden de uitgifteprijs zijn.

(8)

Kosten.

De uitgifteprijs van het Certificaat is gelijk aan de officiële slotkoers van het aandeel Royal Dutch op 24 juli 2009 in euro. In deze prijs zijn alle kosten voor de belegger opgenomen: naast de emissiekosten van 1% zijn de kosten op jaarbasis gemiddeld 0,70%

over de uitgifteprijs. Tijdens de inschrijvingsperiode worden er geen transactiekosten in rekening gebracht, daarna gelden de reguliere tarieven. Een overzicht van deze tarieven vindt u op www.abnamro.nl/beleggen. Indien u uw effectenrekening niet bij ABN AMRO aanhoudt, zijn de kosten afhankelijk van uw bank of bemiddelaar. Tot slot kunnen over een belegging in het Certificaat ook belastingen verschuldigd zijn die niet via ABN AMRO geïnd worden. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in het Certificaat, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur.

Zo schrijft u in.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw beleggingsadviseur. Deze kan u informeren over de karakteristieken van het Certificaat en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Lees voor aankoop het basisprospectus en de definitieve voorwaarden, waarin de risico’s en kosten staan beschreven.

U kunt het basisprospectus en de definitieve voorwaarden vinden op de websites www.abnamro.nl/emissies en www.abnamromarkets.nl. Inschrijven voor de Note kan van 13 juli 2009 tot en met uiterlijk 24 juli 2009 (15:00 uur Nederlandse tijd).

U kunt inschrijven via uw kantoor of via internetbankieren. Vervroegde sluiting van de inschrijving is mogelijk. Meer informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Effectendienstverlening ABN AMRO en het Informatieblad Effectendienstverlening ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via www.abnamro.nl/beleggenvoorwaarden.

(9)

Royal Dutch Bonus Rendement Certificaat

Kenmerken Royal Dutch Bonus Rendement Certificaat.

Uitgevende instelling: ABN AMRO Bank N.V. (A+/Aa2)

Looptijd: 3 jaar

Inschrijvingsperiode: 13 juli 2009 tot en met uiterlijk 24 juli 2009 (15:00 Nederlandse tijd of eerder)

‘As, If and When‘ handel: 27, 28 en 29 juli 2009 Uitgifte- en stortingsdatum: 30 juli 2009 Officiële notering: 30 juli 2009

Peildatum: 24 juli 2012

Afloopdatum: Vijf handelsdagen na de peildatum, zijnde 31 juli 2012 Onderliggende waarde: Het aandeel Royal Dutch Shell Plc - A

Startwaarde: De officiële slotkoers van het aandeel Royal Dutch op 24 juli 2009 Eindwaarde: De officiële slotkoers van het aandeel Royal Dutch op 24 juli 2012 Uitgifteprijs: 100% van de startwaarde in euro

Bonusniveau: 60,0% van de startwaarde van het aandeel Royal Dutch Indicatieve Bonus: 40,0%1 van de startwaarde op de afloopdatum

ISIN code: NL0009058320

ABN AMRO code: 37070

Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext

Informatie op internet: www.abnamromarkets.nl

1 De definitieve Bonus is afhankelijk van marktomstandigheden en zal uiterlijk worden vastgesteld op 24 juli 2009. De Bonus zal in ieder geval 33% zijn.

Het basisprospectus en de definitieve voorwaarden (het ‘Prospectus’) van Royal Dutch Bonus Rendement Certificaat (het ‘Certificaat‘) zijn verkrijgbaar bij: ABN AMRO Markets (HQ 7180), Postbus 283, 1000 EA Amsterdam. Tel: 0900-ABN123 (0900-2261234), Web: www.abnamromarkets.nl, E-mailadres: info@abnamromarkets.nl. ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’) is de lead manager van het Certificaat. Het aanbod van het Certificaat vindt uitsluitend plaats op basis van het Prospectus. De beslissing het Certificaat te kopen dient uitsluitend op basis van dit Prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico’s verbonden aan dit product en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot dit product na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of dit product passen binnen hun eigen beleggingsbeleid. Elk voorbeeld gegeven in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product. Aan deze voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze brochure van moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie.

ABN AMRO kan een long- of short positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit derivaat product. Deze brochure, of kopieën hiervan, mogen niet verzonden worden naar of ingevoerd worden in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk of Canada of gedistribueerd of uitgereikt worden binnen de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk of Canada of aan ingezetenen van de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk of Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen verkoop restricties van toepassing zijn. ABN AMRO is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen. Tot veertig dagen na aanvang van de aanbieding kan een aanbod of verkoop van het in dit document genoemde product binnen de Verenigde Staten door enige partij (al dan niet bij de aanbieding van dit product betrokken) een inbreuk vormen op de registratievereisten opgenomen in de Securities Act. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/ of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/ of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen.

Deze brochure is samengesteld door ABN AMRO. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar ABN AMRO biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. In Nederland is uitsluitend giraal effectenverkeer mogelijk. Deze brochure is geproduceerd op 3 juli 2009.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :