Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

10  Download (0)

Hele tekst

(1)

0

8481 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 november 2015

Gegevens onderneming : Blue Wing Engineering B.V., De Veken 222c te (1716 KJ) Opmeer

Nummer faillissement : F14/14/280

Datum uitspraak : 23 september 2014

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : voorheen mr. M.S. Lamboo, thans mr. M. Wouters

Activiteiten onderneming : Algemene burgerlijke utiliteitsbouw en natte waterbouw.

Omzetgegevens : 2013: € 592.359,-- Personeel gemiddeld aantal : 3

Saldo einde verslagperiode : € 35.189,82

Kasbankrekening : NL53KASA0223262234

Verslagperiode : 5 (14 augustus 201 5 - 20 november 2015)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blij ken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aange past.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als inlet van toepassing' werden aangemerkt, dan we/ reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

0

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Blue Wing Engineering B.V. (hierna ook: de

"vennootschap") is opgericht bij notariele akte van 30 augustus 1996. Het geplaatst aandelenkapitaal van Blue Wing Engineering B.V. bestaat uit 363 gewone aandelen, 1 tot en met 363, van elk van € 50,--, zodat het totaal geplaatst aandelenkapitaal een bedrag van € 18.150,-- beloopt. Lassche Schouten Beheer B.V. is enig

aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap Blue Wing Engineering B.V. Bestuurders van Lassche Schouten Beheer B.V. zijn de heer R.T. Lassche en mevrouw G.E.A. Lassche-Schouten.

De vennootschap was nauw verbonden met Lassche Schouten Beheer B.V. en Maron Metals B.V., welke vennootschappen eveneens op 23 september 2014 op eigen aangifte failliet zijn verklaard.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Blue Wing Engineering B.V. is op 23 september 201 4 uitgesproken op eigen aangifte.

Blijkens de notulen van de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders van Blue Wing Engineering B.V. van 12 september 2014 is ter vergadering geconstateerd dat de vennootschap niet langer in staat is om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen en in een toestand verkeerd waarin zij heeft opgehouden te betalen.

In de visie van de bestuurder van Blue Wing Engineering B.V. ligt de oorzaak van het faillissement in het feit, dat ProAcc Consultancy B.V. op onjuiste wijze de cijfers van de vennootschap zou hebben verwerkt. Als gevolg van deze onjuiste verwerking, zouden door de bestuurders van de vennootschappen (investerings-)beslissingen zijn genomen, die bij juiste weergave van de cijfers niet zouden zijn genomen. De cijfers zouden met name onjuist zijn voor wat betreft het weergegeven bedrag ter

SCH NKEVELD.,

(3)

3 Faillissementsverslag rechtspersoon

zake van onderhanden werk.

Een andere oorzaak van het faillissement ziet de bestuurder van Blue Wing Engineering B.V. in het felt, dat de huisbankier onvoldoende begeleiding bij de financieringen van de onderneming zou hebben gegeven.

Deze omstandigheden hebben, samengevat, geleid tot een besluit om over te gaan tot eigen aangifte van het faillissement van Blue Wing Engineering B.V., aldus de bestuurder.

Naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement zal nader onderzoek worden gedaan.

Verslagperiode 2

Er wordt onderzoek gedaan naar de achtergronden en oorzaken van het faillissement, waarbij de door de bestuurders aangegeven oorzaken mede onderwerp van onderzoek zijn.

Verslagperiode 3

In het kader van onderzoek naar de oorzaak van het faillissement zijn vragen

gesteld aan het externe administratiekantoor, ProAcc Consultancy B.V. De inmiddels ontvangen antwoorden worden bestudeerd. Het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement wordt in komende verslagperiode vervolgd.

Verslagperiode 5

Het in voorgaande verslagperiode genoemde onderzoek is nog gaande.

5. Bank / Financiers

5.1 Vordering van de bank(en)

Rabobank Westfriesland-Oost ("Rabobank WFO" of de "bank") was de huisbankier van Lassche Schouten Beheer B.V., Blue Wing Engineering B.V., Maron Metals B.V.,

(4)

3

0

4

Faillissementsverslag rechtspersoon

de heer R.T. Lassche en mevrouw G.E.A. Lassche-Schouten.

Per 25 september 2014 heeft Rabobank WFO volgens haar opgave van faillieten uit hoofde van verleende kredietfaciliteiten te vorderen:

1. Lening d.d. 8 april 2011, oorspronkelijk groot E 48.000,—;

- restant hoofdsom 19.200,--

2. [en geldlening d.d. 8 oktober 2008, oorspronkelijk groot 160.000,-- - restant hoofdsom 87.525,--

3. [en geldlening d.d. 17 april 2014, oorspronkelijk groot 73.500,-- - restant hoofdsom € 13.657,--

4. [en geldlening d.d. 23 december 2009, oorspronkelijk groot € 150.000,-- - restant hoofdsom 10.000,--

5. [en geldlening d.d. 8 april 2011, oorspronkelijk groot € 12.000,-- - restant hoofdsom € 4.800,--

6. [en geldlening d.d. 8 april 2012, oorspronkelijk groot 120.000,-- - restant hoofdsom € 89.940,--

7. [en geldlening d.d. 8 april 2011, oorspronkelijk groot 225.000,-- - restant hoofdsom 165.870,--

8. [en geldlening d.d. 8 oktober 2008, oorspronkelijk groot 450.000,-- - restant hoofdsom € 364.500,--

9. [en geldlening d.d. 8 oktober 2008, oorspronkelijk groot 250.000,-- - restant hoofdsom € 250.000,--

10. [en geldlening d.d. 8 oktober 2008, oorspronkelijk groot € 340.000,-- - restant hoofdsom € 308.650,--

11. Een rekening-courantkrediet verleend op 13 augustus 2014, tot een maximum van 155.000,--.

- debetsaldo € 151.696,18

12. [en geldlening d.d. 9 oktober 1998, oorspronkelijk groot € 158.967,38 - restant hoofdsom 158.967,38

13. [en geldlening d.d. 2 april 2005, oorspronkelijk groot 10.000,--

(5)

5

Faillissementsverslag rechtspersoon

- restant hoofdsom € 10.000,--

14. Een geldlening d.d. 28 mei 1999, oorspronkelijk groot € 9.075,60 - restant hoofdsom € 9.075,60

15. [en geldlening d.d. 30 november 2005, oorspronkelijk groot € 35.000,-- - restant hoofdsom € 35.000,--

16. [en krediet op betaalrekening tot een bedrag van maximaal € 3.000,-- - debetsaldo € 2.412,98

17. Rente en kosten p.m.

Volgens de Rabobank is aldus in totaal door gefailleerden te voldoen een bedrag van € 1.681.294,14, te vermeerderen met rente en kosten.

Voorts is door Lassche Schouten Beheer B.V. een overeenkomst Financiele Derivaten gesloten. De marktwaarde van de onderliggende transactie zou per 25 september 2014 € 286.148,-- negatief bedragen. De bank heeft aangegeven tot beeindiging van de betreffende transactie over te gaan.

Voor de hiervoor onder de nummers 1, 5, 6, 7 en 11 vermelde verplichtingen geldt volgens Rabobank WFO hoofdelijke aansprakelijkheid van Lassche Schouten Beheer B.V., Blue Wing Engineering B.V. en Maron Metals B.V.

Voor de hiervoor onder de nummers 2, 3, 4, 8, 9, 10 en 11 vermelde verplichtingen geldt volgens Rabobank WFO hoofdelijke aansprakelijkheid van Lassche Schouten Beheer B.V., Blue Wing Engineering B.V., Maron Metals B.V., de heer R.T. Lassche en mevrouw G.E.A. Lassche-Schouten.

Voor de hiervoor onder nummers 12, 13, 14, 15 en 16 vermelde verplichtingen geldt volgens Rabobank WFO hoofdelijke aansprakelijkheid van de heer R.T.

Lassche en mevrouw G.E.A. Lassche-Schouten.

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

5.3 Beschrijving zekerheden

Rabobank WFO heeft aanspraak gemaakt op de navolgende zekerheden:

- voor de hiervoor in 5.1 genoenride nummers 1, 2 en 6 vermelde verplichtingen is een garantie door de Staat (Ministerie van Economische Zaken) verstrekt;

- hoofdelijke aansprakelijk van de hiervoor in 5.1 genoemde partijen;

- een eerste hypothecaire inschrijving tot 310.000,-- op het registergoed De Veken 222c te Opmeer;

- een eerste hypothecaire inschrijving tot een bedrag van 1.500.000,--, op het registergoed De Veker 224 te Opmeer;

- een eerste, tweede en derde hypothecaire inschrijving tot een bedrag van 347.441,--, op het registergoed Melisse 12 te Hoogkarspel;

- verpanding van inventaris, voorraden en vorderingen;

- verpanding van rechten/vorderingen uit een verzekeringspolis;

- een borgstelling van 300.000,--, verleend door de heer R.T. Lassche;

- een borgstelling van 435.000,--, verleend door de R.T. Lassche;

- een borgstelling van 300.000,--, verleend door mevrouw G.E.A. Lassche- Schouten;

- een borgstelling van E 435.000,--, verleend door mevrouw G.E.A. Lassche- Schouten.

5.4 Separatistenpositie

Rabobank WFO heeft aanspraak gemaakt op haar pandrechten op onder meer roerende zaken en vorderingen. Met inachtneming van het bodemrecht van de belastingdienst respectievelijk evenredige verdeling van gemaakte kosten van taxatie en verkoop en met inachtneming van de overeengekomen boedelbijdrage, zal tot afrekening worden overgegaan met de pandhouder.

Verslagperiode 2

Met Rabobank WFO is tot afrekening gekomen met betrekking tot haar aandeel in de verkoopopbrengst op grond van haar pandrechten en met inachtneming van het

(7)

0

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

bodemrecht van de belastingdienst respectievelijk gemaakte kosten van taxatie en verkoop. Aan Rabobank WFO is haar aandeel van € 7.678,07 betaald.

5.5 Bedongen boedelbijdragen Conform de separatistenregeling.

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De dagelijkse administratie werd verzorgd door de onderneming zelf. De digitaal verwerkte administratie is door de onderneming aan ondergetekende ter

beschikking gesteld.

De onderneming werd tot circa medio voorjaar 2014 geadviseerd door accountant de heer E. Stap van ProAcc Consultancy B.V. ProAcc Consultancy B.V. verzorgde onder meer de salarisadministratie en de jaarstukken van de onderneming.

Daarnaast heeft ProAcc Consultancy B.V. ten behoeve van de voorgen omen uitbreiding van de financiering in 201 4 tussentijdse cijfers opgesteld.

De curator onderzoekt of aan de boekhoudplicht is voldaan.

Verslagperiode 3

Onderzoek naar de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan, is nog niet afgerond.

Verslagperiode 5

Onderzoek naar de vraag of aan de boekhoudplicht is voldaan, is nog niet afgerond.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen Verslagperiode 2

In de notariele akte van oprichting van de vennootschap van 30 augustus 1996 is neergelegd, dat het geplaatst aandelenkapitaal met de nominale waarde van

(8)

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

Fl. 40.000,-- is volgestort in geld. In een bankverklaring inzake oprichting BV van ABN AMR° Bank N.V. d.d. 30 augustus 1996 is neergelegd dat per 29 augustus 1996 een creditsaldo op een rekening voorhanden was van tenminste FL 40.000,--.

7.5 Onbehoorlijk bestuur Verslagperiode 5

Dit aspect is in onderzoek,

7.6 Paulianeus handelen Verslagperiode 5

Dit aspect is in onderzoek,

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

Verslagperiode 2

Er is tot een bedrag van € 13.313,93 aan boedelvorderingen ingediend. Er heeft een betaling plaatsgevonden ter zake van huur op de faillissementsrekening van Blue Wing Engineering B.V. tot een bedrag van € 7.739,96. Dit bedrag had overgemaakt moet worden op de faillissementsrekening van Lassche Schouten Beheer B.V. Het betreffende bedrag is inmiddels naar de betreffende rekening overgemaakt.

Verslagperiode 3

Aan ondergetekende is in verband met een tussentijdse salarisbeschikking een bedrag voldaan van € 5.163,47 inclusief btw. Overigens is ter zake van

boedelvorderingen voor een totaalbedrag van € 13.313,93 bij ondergetekende ken baar gemaakt.

(9)

aduocaten

9

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 5

Tot op heden heeft UWV als enige een boedelvordering aangemeld tot een bedrag van C 13313,93.

8.2 Pref. vord. van de fiscus Fiscale eenheid

Met ingang van 1 januari 2014 bestaat voor wat betreft de heffing van

omzetbelasting een fiscale eenheid bestaat tussen V.O.F. Maron Metals, thans Maron Metals B.V., Blue Wing Engineering B.V. en Lassche Schouten Beheer B.V.

Verslagperiode 5

De belastingdienst heeft vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van C 14.617,--.

8.3 Pref. vord. van het UWV Verslagperiode 5

Er voor een bedrag van C 8.794,83 aan vorderingen ingediend door het UWV,

8.4 Andere pref. Crediteuren

De Rabobank heeft als separatist een vordering ingediend van € 1.465.838,18 (+

P.m. -/- P.m.)

Verslagperiode 5

Andere preferente crediteuren hebben vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van C 1.468.46Z76 (+ pm -/- pm)

8.5 Aantal concurrente crediteuren Verslagperiode 5

Er hebben 14 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Verslagperiode 5

Er is tot een bedrag van € 138349,17 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Nog niet bekend.

10.2 Plan van aanpak Verslagslagperiode 5

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden nog te worden verricht- - onderzoek naar achtergronden en oorzaken faillissement;

- onderzoek kredietverlening en zekerheden Rabobank WFO;

- nader onderzoek boekhoudplicht;

- onderzoek paulianeuze handelingen;

- onderzoek behoorlijkheid van bestuur.

10.3 Indiening volgend verslag 20 februari 2015

Alkma , 20 november 2015

mr. A, Dunselman, Curat

Afbeelding

Updating...

Referenties

Gerelateerde onderwerpen :