Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

Hele tekst

(1)

85557

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 19 mei 2016

Gegevens onderneming : Beekhuizen Beheer B.V.

Medanplantsoen 5, 1335 HA Almere Nummer faillissement : F15/15/211

Datum uitspraak : 28 april 201 5

Curator : mr. A.H.J. Dunselman

Rechter-commissaris : voorheen mr. J. Blokland, thans mr. M. Wouters Activiteiten onderneming : beheermaatschappij

Omzetgegevens : (vennootschappelijk)

: 201 3 50.000,-

: 2014 E 50.000,-

: 2015 (per 29 april 2015) E 12.500,-.

Personeel gemiddeld aantal : 1

Saldo einde verslagperiode E 600,00

Kasbankrekening NL32KASA0223299375

Verslagperiode : 4 (30 januari 201 6 - 19 mei 2016)

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

Dit verslag is een vervolg op eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als inlet van toepassing' werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld.

Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend.

(2)

2

Faillissementsverslag rechtspersoon

1. Imientarisatie

1.1 Directie en organisatie

De besloten vennootschap Beekhuizen Beheer B.V. is opgericht bij akte van 25 februari 2010. Enig aandeelhouder en bestuurder sedert de datum van oprichting is de heer F.E. Beekhuizen.

Beekhuizen Beheer B.V. is opgericht ten behoeve van de verwerving van een deelneming in de besloten vennootschap Mega-Tegel Langedijk B.V. Op 17 maart 201 0 heeft Beekhuizen Beheer B.V. 75% van het geplaatst aandelenkapitaal van Mega-Tegel Langedijk B.V. verworven. De overige 25% van het geplaatste

aandelenkaptaal van Mega-Tegel Langedijk B.V. wordt gehouden door de besloten vennootschap Van der Plas / Laan Exploitatie B.V.

Mega-Tegel Langedijk B.V. is (eveneens) op 28 april 2015 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van ondergetekende tot curator.

Tussen Mega-Tegel Langedijk B.V. en Beekhuizen Beheer B.V. bestond volgens de heer Beekhuizen een managementovereenkomst, welke managementovereenkomst volgens de heer Beekhuizen niet schriftelijk is vastgelegd.

1.2 Winst en verlies

Resultaat na belastingen

2013: -/- € 124.265,-

2014: -/- € 163.116,-

2015:

1.3 Balanstotaal

2013: € 495.177,-

2014: € 341.987,-

2015:

(3)

Faillissementsverslag rechtspersoon

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Beekhuizen Beheer B.V. is uitgesproken op eigen aangifte.

Het besluit tot het doen van eigen faillissementsaangifte is blijkens de voor handen zijnde notulen door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen op 8 april 2015. Het verzoaschrift tot eigen aangifte is door de rechtbank ontvangen op 13 april 2015. Als gevolg van onvolledige stukken is de behandeling van de eigen aangifte volgens de heer Beekhuizen enige tijd opgehouden.

Voor haar inkomsten was Beekhuizen Beheer B.V. volledig afhankelijk van een management fee van Mega-Tegel Langedijk B.V. Mega-Tegel Langedijk B.V. bleek niet meer in staat de management fee te betalen.

Volgens de heer Beekhuizen is het faillissement van Mega-Tegel Langedijk B.V.

veroorzaakt door diverse omstandigheden:

De marktomstandigheden (een jaarlijks teruglopende omzet);

Een geschil met Van der Plas / Laan Exploitatie B.V. in verband met een te betalen bedrag voor voorraden;

[en geschil met de franchisegever, Mega-Tegel en Sanitair Franchise B.V. met betrekking tot onder meer in rekening gebrachte fees;

Onjuiste prognoses van de franchisegever.

Van de zijde van de franchisegever wordt de heer Beekhuizen het verwijt gemaakt onvoldoende gebruik te hebben gemaakt van de door de franchise organisatie geboden commerciele ondersteuning en aanbeveling op uiteenlopende gebieden.

Verslagperiode 2

Aan de franchisegever is verzocht om nadere informatie te verstrekken met betrekking•tot verschillende van de onder verslagperiode 1 omschreven

omstandigheden, die tot het faillissement hebben geleid, in de visie van de heer

(4)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Beekhuizen, van Mega-Tegel Langedijk B.V. Naar aanleiding van verstrekte informatie door de franchisegever is om aanvullende informatie gevraagd.

Verslagperiode 3

Op het verzoek om aanvullende informatie, zoals vermeld in voorgaand verslag, is door de franchisegever niet meer gereageerd. Van de zijde van de (middellijk) bestuurder van Beekhuizen Beheer B.V. en Mega-Tegel Langedijk B.V., de heer F.E.

Beekhuizen, is nadere informatie verstrekt. Deze informatie wordt nader bestudeerd in het licht van de bevindingen van ondergetekende.

Verslagperiode 4

Op grond van de voorhanden zijnde informatie, heeft ondergetekende zich op het voorlopige standpunt gesteld dat de door de franchisegever gebruikte prognoses ondeugdelijk en mogelijk zelfs misleidend zijn, en de franchisegever mogelljk haar (precontractuele) zorgplicht heeft geschonden dan wel mogelijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens Mega-Tegel Langedijk &V. en Beekhuizen Beheer BY. Volgens deze voorlopige visie lijkt de handelswijze van de franchisegever een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement.

De franchisegever is op 4 maart 2076 in de gelegenheid gesteld inhoudelijk te reageren op de voorlopige bevindingen, die tevens een voorlopige

aansprakelijkheidstelling inhouden. De franchisegever heeft op 4 mei 2076 bij monde van haar advocaat de voorlopige bevindingen bestreden en elke

aansprakelijkheid van de hand gewezen. De reactie van de franchisegever zal nader worden beoordeeld. De curator zal zich vervolgens beraden op eventuele

vervolgstappen.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. 1 personeelslid 2.2 Aantal in jaar voor faill. 1 personeelslid

Datum ontslagaanzegging 29 Ppril 201

(5)

S

Faillissementsverslag rechtspersoon

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Rekening courant aandeelhouder

Blijkens een kolommenbalansuitdraai per 29 april 201 5 heeft Beekhuizen Beheer B.V. een vordering op de heer F.E. Beekhuizen van E 26.839,43. Er zal onderzoek worden gedaan naar de hoogte en het verloop van de betreffende rekening courant verhouding, er zal worden overgegaan tot incasso van de betreffende vordering. Zie in deze ook onder 7.4 van dit verslag.

Verslagperiode 2

De heer Beekhuizen heeft verschuldigdheid van de vordering in rekening-courant betwist. In het bedrag van de openstaande vordering is begrepen een bedrag in verband met nog te storten aandelenkapitaal ad 18.000,--. lk verwijs hiervoor naar 7.4 van dit verslag (eerste periode). Afgelopen verslagperiode is de heer Beekhuizen opnieuw verzocht over te gaan tot betaling van het open staande bedrag. Getracht wordt de incasso in der minne te realiseren.

Verslagperiode 3

Er is een minnelijke regeling tegen finale kwijting getroffen met de heer F.E.

Beekhuizen, op grond waarvan de heer Beekhuizen gedurende een periode van drie jaar een bedrag van 100,- per maand (E 3.600,- in totaal) aan de boedel zal betalen. Tot op heden zijn er drie termijnen van 100,- (E 300,- in totaal) ontvangen op de faillissementsrekening.

Verslagperiode 4

Er zljn inmiddels zes termijnen van € 700,- (€ 600,- in totaal) ontvangen op de faillissementsrekening.

4.2 Opbrengst

De vordering is nog niet geIncasseerd.

(6)

6

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3 Zie hiervoor bij 4.1.

5. Bank / Financiers

5.1 ABN AMRO Bank N.V.

Beekhuizen Beheer B.V. werd gefinancierd door ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering in het faillissement ingediend uit hoofde van een aan Beekhuizen Beheer B.V. verleende kredietfaciliteit tot een bedrag van E 165.206,47 exclusief rente, kosten en eventuele funding-breakschade tot aan de faillissementsdatum 28 april 2015. Dit bedrag is gesplitst in een rekening courant krediet groot E 19.386,47 en een middellange lening groot E 145.820,-.

Van der Plas / Laan Exploitatie B.V.

In het kader van voldoening van de koopsom voor de aandelen in Mega-Tegel Langedijk B.V. heeft de verkoper van deze aandelen, Van der Plas / Laan Exploitatie B.V. een geldlening verstrekt aan Beekhuizen Beheer B.V. tot een bedrag van E 100.000,7. In de overeenkonnst van geldlening is neergelegd, dat de terugbetaling van de hoofdsom is achtergesteld bij de vordering van ABN AMRO Bank N.V. op Beekhuizen Beheer B.V.

5.3 Beschrijving zekerheden

Volgens opgave van ABN AMRO Bank N.V. maakt zij aanspraak op de volgende zekerheden:

Borgstelling van E 100.000,- van Jos Laan Beheer B.V.,

Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de heer F.E. Beekhuizen;

Achterstelling jegens ABN AMR() Bank N.V. van de vordering op Beekhuizen Beheer B.V. van E 100.000,- van Van der Plas / Laan Exploitatie B.V., blijkens een balans van 10 maart 2010;

[en pandrecht op de door Beekhuizen Beheer B.V. gehouden aandelen op naam in het kapitaal van Mega-Tegel Langedijk B.V.

(7)

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

5.4 Separatistpositie

Voor zover bekend is, is ABN AMR° Bank N.V. de enige separatist

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

Volgens mededeling van de heer Beekhuizen werd de administratie van Beekhuizen Beheer B.V. verzorgd door de franchisegever, Mega-Tegels en Sanitair Franchise B.V.

De samenstelling van de jaarrekening, de loonadministratie en de

belastingaangiften VPB, OB en LB werden volgens de heer Beekhuizen verzorgd door BDO te Alkmaar, van wie laatstelijk de heer A. Dobbe contactpersoon was.

Aan de boekhoudplicht blijkt te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2013, welke blijkens het handelsregister is gedeponeerd op 3 februari 2015. De jaarrekening betreffende het boekjaar 2012 is gedeponeerd op 22 september 2014 en die van 2011 op 25 maart 2013.

De jaarrekeningen zijn mitsdien over de genoemde jaren heen niet tijdig in de zin van de wet gedeponeerd.

De concept jaarrekening 2014 was inmiddels samengesteld (zonder toelichting) en is aan ondergetekende ter beschikking gesteld.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Bij de jaarrekeningen 2012 en 2013 is een samenstellingsverklaring gegeven door BDO Accountants, mevrouw T.P. Groenhuizen-Bais RA.

(8)

SCHENI(EVE._ advocaten

8

Faillissementsverslag rechtspersoon

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Blijkens de akte van oprichting van 25 februari 2010 is het geplaatst aandelenkapitaal van E 18.000,- volgestort in geld.

Uit de bankafschriften van Mega-Tegel Langedijk B.V. volgt dat op 18 februari 201 0 door haar op de bankrekening van Beekhuizen Beheer B.V. (i.o.) een bedrag is gestort van E 18.000,- ter titel van storting aandelenkapitaal. Het betreffende bedrag is door Beekhuizen Beheer B.V. op 3 maart 2010 weer teruggeboekt naar Mega-Tegel Langedijk B.V.

Blijkens de jaarrekening 2010 van Beekhuizen Beheer B.V. heeft zij een vordering in rekening courant op de aandeelhouder tot een bedrag van E 18.000,-. In de jaren daarna is het betreffende bedrag blikens de jaarrekeningen niet terugbetaald.

De heer Beekhuizen zal worden verzocht zijn schuld in rekening courant (onder meer in verband met volstorting geplaatst aandelenkapitaal ad E 18.000,- plus rente) aan de vennootschap te voldoen.

Verslagperiode 2

Zie het gestelde onder 4.1 van dit verslag.

Verslagperiode 3

Er is een minnelijke regeling tegen finale kwijting getroffen met de heer F.E.

Beekhuizen, zoals hiervoor bij 4.1 nader is besproken.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Verslagperiode 3

Er zijn geen aanwijzingen voor eventueel onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paullaneus handelen

(9)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3

Er zijn geen aanwijzingen voor eventueel paulianeus handelen.

8. Crediteuren

8..1 Boedelvorderingen

Verslagperiode 3

Tot op heden zijn nog geen boedelvorderingen ingediend.

Verslagperiode 4

Ten opzichte van de vorige verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De Belastingdienst heeft tot op heden aan preferente vorderingen een bedrag ad in totaal € 9.966,-- ingediend.

Verslagperiode 2

De Belastingdienst heeft tot op heden aan preferente vorderingen een bedrag ad in totaal € 29.166,-- ingediend.

Verslagperiode 3

Ten opzichte van de voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Verslagperiode 4

De Belastingdienst heeft preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van

8.3 Pref. vord. van het UWV

Tot op heden heeft MAN nog geen preferente vorderingen ingediend.

aduocaten

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 4

Tot op heden heeft UWV nog geen preferente vorderingen ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

Verslagperiode 2

[en andere preferente crediteur heeft een vordering ingediend tot een bedrag van

€ 7.088,90.

Verslagperiode 3

Als onderdeel van de onder 4.1 beschreven minnelijke regeling tegen finale

kwijting, zal door de heer F.E. Beekhuizen geen aanspraak meer worden gemaakt op een eventuele uitkering ten aanzien van de preferente vordering ad € 7.088,90.

Verslagperiode 4

Er is geen sprake (meer) van overige preferente vorderingen.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Tot op heden heeft 1 concurrente crediteur een vordering ingediend.

Verslagperiode 2

Tot op heden hebben 2 concurrente crediteuren een vordering ingediend.

Verslagperiode 4

Ten opzichte van verslagperiode 2 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.6 Bed rag concurrente crediteuren

Aan concurrente crediteuren is een bedrag ingediend ad in totaal € 3.921,58.

Verslagperiode 2

Aan concurrente crediteuren is een bedrag ingediend ad in totaal 4.069,50.

(11)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 4

Ten opzichte van verslagperiode 2 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

87 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend.

10, Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend

10.1 Plan van aanpak

In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

Onderzoek naar de achtergronden van het faillissement;

Onderzoek volstorting aandelenkapitaal;

Incasso van rekening courant op aandeelhouder;

Onderzoek naar administratie;

— Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen;

Inventarisatie van de crediteurenpositie.

Verslagperiode 2

In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

Onderzoek naar de achtergronden van het faillissement;

— Incasso van rekening courant op aandeelhouder;

— Onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen.

Verslagperiode 3

In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

Onderzoek naar de achtergronden van het faillissement;

Afwikkelinq afbetalingsregeling (middellijk) bestuurder en aandeelhouder.

(12)

- 12 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 4

De volgende werkzaamheden dienen nog te warden verricht:

- Onderzoek naar de achtergronden van het faillissement;

- Afwikkeling afbetalingsregeling (middellijk) bestuurder en aandeelhouder;

- Beoordeling verweer franchisegever inzake gebruikte prognoses en mogelijk opstarten van een gerechtelijke procedure jegens de franchisegever.

10.2 Indiening volgend verslag 19 augustus 2016

Alkmaar, 19 mei 2016

mr. 1.J. Dip1Selman Cura

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :