Machtiging contributie VV Nijland

Loading.... (view fulltext now)

Hele tekst

(1)

Voetbalvereniging Nijland VV Nijland H. Pollemastrjitte 2 8771 RT Nijland 0515-569448

Website : www.vvnijland.nl

Machtiging contributie VV Nijland

Hierbij machtig ik VV Nijland om de contributie te incasseren .

Naam:

Adres:

Bank-/gironummer:

Aanmeldingsformulier VV Nijland

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van de voetbalvereniging Nijland

Voor- en achternaam………

Geboortedatum……….. Geboorteplaats………..

Adres………

Postcode……….. Woonplaats………..

Telefoon……….. mobiel………..

Email………

Is de afgelopen drie jaar lid geweest van de volgende voetbalvereniging (alleen indien van toepassing). Voetbalvereniging ………. Te ………..

Indien bovenstaande is ingevuld dient door de laatste vereniging waar in de afgelopen 3 jaar is gevoetbald medewerking te worden verleend door het invullen van een KNVB

overschrijvingsformulier en het toevoegen van de originele ledenmutatiekaart.

Indien 16 jaar en ouder (verplicht invullen)

Legitimatiesoort……… Nummer……….

Machtiging

Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke opzegging machtiging aan de penningmeester van de voetbalvereniging Nijland te Nijland om via automatische incasso, een bedrag (wegens contributie, kledinggeld en/of wasgeld) af te schrijven van:

Bank-/Girorekening:……… t.n.v………..

Datum: ……….. Handtekening:………

Gelden worden halfjaarlijks geïncasseerd, te weten september en februari.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :