• No results found

Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 1968-2005

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 1968-2005"

Copied!
122
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN (DNPP)

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Plaatsingslijst behorende bij het archief van

de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

(1955) 1968 – 2005

G. Auping, B.H. de Boer, G. Voerman

Groningen, 2011

(2)
(3)

Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, (1955) 1968 – 2005

Het archief van de VVD is gedeponeerd op twee plaatsen. Het deel tot omstreeks 1976, inclusief de archieven van enkele organisatorische voorlopers, wordt bewaard op het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag. Het meer recente gedeelte, ongeveer vanaf het midden van de jaren zeventig, is op het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen raadpleegbaar.

Aanvankelijk overlapten de door deze archieven bestreken tijdvakken elkaar nogal. Zo bevond zich bijvoorbeeld op beide locaties materiaal van de Liberale Staatspartij (LSP), een voorloper van de VVD uit het interbellum. Hetzelfde gold voor de naoorlogse Partij van de Vrijheid (PvdV). Teneinde tot een voor de gebruiker meer heldere chronologische afbakening te komen, is in 1996 op verzoek van de VVD besloten om de ‘oudere’ archivalia van het DNPP-gedeelte van het partijarchief (dat wil zeggen stukken van vóór 1968) naar het ARA over te brengen.1 Van deze gelegenheid werd door beide instellingen gebruik gemaakt om de plaatsingslijsten wat de toegankelijkheid betreft te verbeteren. Om de onderzoeker van dienst te zijn, werd verder besloten deze lijsten in één band bijeen te brengen. De plaatsingslijsten zijn beide raadpleegbaar op de

website van het DNPP op Internet (www.ub.rug.nl/dnpp/). Toekomstige aanvullingen op het

VVD-archief zullen na verwerking onmiddellijk via deze website toegankelijk worden.

Het in de Groningse plaatsingslijst beschreven deel van het VVD-archief is in een aantal fasen bij het DNPP binnengekomen. In 1984 schonk het VVD-secretariaat archivalia van het secretariaat van de VVD (over de periode 1948-1956) en van de PvdV (inv.nrs 1-22).2 Na aanvullingen in 1986 (inv.nrs 23-25), 1988 (inv.nrs 26-177), 1990 (inv.nrs 178- 960), 1991 (inv.nrs 961-1128), 1993 (inv.nrs 1129-1658) en 1994 (inv.nrs 1659-1745) werd in 1995 (inv.nrs 1746-1917) vooralsnog voor de laatste keer door het VVD-secretariaat materiaal aan het DNPP overgedragen.3 Tevens ontving het DNPP in 1987 een groot aantal microfiches waarop een deel van het op het ARA gedeponeerde materiaal was gefotografeerd. Deze collectie beslaat grofweg de periode 1946-1986. Een globaal overzicht hiervan is op het DNPP aanwezig.

Anders dan in de - afgesloten - plaatsingslijst van het ARA is in de hierna volgende lijst van het DNPP de oorspronkelijke volgorde intact gelaten. Een nieuwe, meer overzichtelijke indeling is immers al weer achterhaald zodra de eerstkomende aanvulling is verwerkt. De vele supplementen in de afgelopen jaren verlenen de Groningse plaatsingslijst een wat fragmentarisch karakter. Dit wordt nog versterkt door de hiaten die zijn gevallen als gevolg van de overdracht van delen aan het ARA4 en het overbrengen van de gedeponeerde archieven van de Kamercentrales Limburg en Tilburg naar het Rijksarchief in Limburg te Maastricht en het Rijksarchief in Noord-Brabant te Den Bosch.5 Bovendien is het gedeponeerde archief van de Liberale Internationale - Groep Nederland (LIGN) uit de plaatsingslijst gelicht en achter het hoofdarchief van de VVD opgenomen, met handhaving van de oude nummering (inv.nrs 33-59). Om de toegankelijkheid van de Groningse plaatsinglijst te vergroten, is erachter een index toegevoegd. Hierin zijn onder meer alle voorkomende aanduidingen van partijorganen van de VVD en van haar neven verwante instellingen opgenomen.

1 Zie: De inleiding bij de plaatsingslijst van het op het ARA gedeponeerde VVD-archief.

2 Zie: R.A. Koole, ‘Het liberalisme in de DNPP-bestanden’, in: Jaarboek 1984 Documentatiecentrum Nederlandse

Politieke Partijen, Groningen, 1985, 141-143. Zie verder ook W.J.A. van den Berg, ‘De VVD en het DNPP’, in: Liberaal Reveil, (1987), 3 (okt.), 90-92.

3 Zie voor de plaatsingslijst tot en met 1990: R.A. Koole, P. Pot en G. Voerman, ‘Plaatsingslijst van archivalia van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)’, in: Jaarboek 1990 Documentatiecentrum Nederlandse

Politieke Partijen, Groningen, 1991, 186-215.

4 Het betreft hier de inv.nrs. 1-25, 1125-1135, 1205, 1209, 1465, 1528 (zie: Bijlage I van de plaatsingslijst van het ARA).

5 Archief van de Kamercentrale Limburg (inv.nrs 26-32); archief van de Kamercentrale Tilburg (inv.nrs 1041-1131).

(4)

Het op het DNPP gedeponeerde deel van het partijarchief van de VVD beslaat ongeveer 30 m2. In de afgelopen jaren werd door R.A. Koole, P. Pot, G. Voerman, B.H. de Boer en R.F. van Wijk een bijdrage geleverd aan de beschrijving ervan. Voor inzage van het archief is toestemming nodig van het Hoofd van het DNPP. Voor raadpleging van stukken jonger dan 25 jaar die betrekking hebben op het Dagelijks- en/of Hoofdbestuur is tevens schriftelijke toestemming vereist van de Algemeen Secretaris van de VVD. Deze toestemming wordt alleen verstrekt voor wetenschappelijk onderzoek. Het verzoek tot raadpleging dient schriftelijk bij het algemeen secretariaat van de VVD te worden gedaan.

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief ten minste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld op de volgende wijze:

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, Archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, (1955) 1968 – 2005; nr. …

Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling: DNPP, archief VVD, nr. …

G. Voerman Groningen

(5)

Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en

Democratie, (1955) 1968 – 2005

Inhoudsopgave

Supplement 1988 ... 1 Hoofdbestuur ... 1 Dagelijks- en Hoofdbestuur ... 1

Financiën, secretariaat, correspondentie, publiciteit ... 1

Verkiezingen ... 2

Partijcommissies ... 3

Neven- en verwante organisaties ... 3

Internationale organisaties ... 4 Diversen ... 4 Supplement 1990 ... 6 Afdelingen ... 6 Dagelijks- en Hoofdbestuur ... 18 Partijraad ... 19 Secretariaat ... 19 Publiciteit ... 20 Verkiezingen ... 20 Reglementaire commissies ... 21 Partijcommissies ... 21 Werkgroepen ... 22

Neven- en verwante organisaties ... 22

Supplement 1991 ... 24

Secretariaat – uitgaande correspondentie ... 24

Freiheitliche Partei Österreichs ... 26

Supplement 1993 ... 27 Dagelijks- en Hoofdbestuur ... 27 Partijraad ... 28 Algemene Vergaderingen ... 28 Financiën en administratie ... 29 Secretariaat ... 30 Kamercentrales ... 31 Ondercentrales ... 32 Afdelingen ... 33 Publiciteit ... 43 Verkiezingen ... 43 Partijcommissies ... 45 Werkgroepen ... 48 Themadagen ... 49

Neven- en verwante organisaties ... 49

Diversen ... 50 Supplement 1994 ... 51 Partijcommissies ... 51 Supplement 1995 ... 54 Dagelijks Bestuur ... 54 Hoofdbestuur ... 54 Secretariaat ... 54 Externe organisaties ... 56 Publiciteit ... 56 Verkiezingen ... 56 Werkgroepen ... 57 Themadagen ... 57 Supplement 1997 ... 59

(6)

Afdelingen ... 59 Partijcommissies ... 68 Themadagen ... 71 Flitscongressen ... 71 Supplement 1998 ... 72 Dagelijks- en Hoofdbestuur ... 72 Partijraad ... 73 Financiën en Administratie ... 73 Secretariaat ... 73 Kamercentrales ... 74 Publiciteit ... 75 Verkiezingen ... 75 Reglementaire commissies ... 76 Partijcommissies ... 76 Werkgroepen ... 77 Themadagen ... 77

Neven- en verwante organisaties ... 78

Supplement 1999 ... 80 Secretariaat ... 80 Verkiezingen ... 80 Reglementaire commissies ... 80 Partijcommissies ... 80 Werkgroepen ... 81 Diversen ... 81 Supplement 2000 ... 83 Hoofdbestuur ... 83 Partijraad ... 83 Algemene Vergaderingen ... 83 Secretariaat ... 84 Kamercentrales ... 84 Ondercentrales ... 85 Afdelingen ... 86 Verkiezingen ... 87 Partijcommissies ... 88 Supplement 2001 ... 90 Internationaal Secretariaat ... 90

Stichting Vormings- en Scholingsactiviteiten/Haya van Somerenstichting ... 90

Partijcommissies ... 93 Hoofdbestuur VVD ... 93 Verkiezingen ... 94 Partijcommissies ... 94 Themadagen ... 95 Publiciteit ... 95 Themadagen ... 95 Hoofdbestuur VVD ... 95 Partijcommissies ... 96 Hoofdbestuur ... 97 Kamercentrales ... 97 Ondercentrales ... 99 Districtscentrale ... 100 Afdelingen ... 100 Partijcommissies ... 110 Themadagen ... 112

Landelijke Commissie Inhoudelijke Discussie ... 112

(7)
(8)

1

Supplement 1988

Hoofdbestuur

60-63 Notulen vergadering Hoofdbestuur VVD, 1968-1984

N.B. De inv.nrs 64-177 zijn gevormd als archief van partijvoorzitter F. Korthals Altes

60 1968-1973

61 1974-1978

62 1979-1981

63 1982-1984

Dagelijks- en Hoofdbestuur

64-65 Agenda’s en notulen betreffende vergadering van het Hoofdbestuur, 1965- 1974-1981

64 1965, 1974-1978

65 1979-1981

66-67 Agenda’s, besluitenlijsten en andere stukken betreffende vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, 1975-1981

66 1975-augustus 1979

67 oktober 1979-1981

68 Correspondentie en mededelingen betreffende het Dagelijks- en het Hoofdbestuur, 1974-1981

69 Stukken betreffende de partijreorganisatie, met name betrekking hebbende op het functioneren van het Dagelijks- en het Hoofdbestuur, 1974-1981

Financiën, secretariaat, correspondentie, publiciteit

70-72 Financiële stukken, 1955, 1973-1981

70 begrotingen, correspondentie e.d., 1955, 1973-1978. 71 begrotingen, correspondentie e.d., 1979-1981.

72 jaarrekeningen van de Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 1974-1980

73 Stukken betreffende het secretariaat, 1975-1981 74-77 Stukken betreffende de ledenadministratie, 1973-1981

74 correspondentie, notities e.d. betreffende de contributie-inning, 1975-1981 75 ledenlijsten, 1973-1975

76 ledenlijsten, 1976-1981

77 stukken betreffende ledenontwikkeling, 1973-1981 78-84 Correspondentie, 1975-1981 78 A t/m F 79 G t/m H 80 I t/m L 81 M t/m N 82 O t/m R 83 S

(9)

84 T t/m Z 85-90 Publiciteit, 1974-1981

85 kopij (artikelen, mededelingen) van de partijvoorzitter voor Vrijheid en Democratie, 1974-juli 1978

86 idem, augustus 1978-1981

87 verslagen, correspondentie e.d. van tv- en radio-optredens van de partijvoorzitter en andere prominente VVD-leden, 1975-1981 88 persberichten, ingezonden brieven e.d., 1975-1981

89 correspondentie betreffende spreekbeurten in Kamercentrales en afdelingen, 1977-1981

90 krantenknipsels, 1975-1981

91 Stukken betreffende tournee partijvoorzitter langs de Kamercentrales, 1975-1976 92-101 Stukken afkomstig uit map met opschrift ‘Intensive care (Polemiserend en

afdelingsbesturen)’, 1976-1980 92 Boxmeer, 1978 93 Eindhoven, 1977 94 Heerlen, 1978-1980 95 Hillegom, 1978 96 Hilversum, 1980 97 Loosdrecht, 1979 98 Oegstgeest, 1976-1978 99 Soest (Soesterberg), 1977-1978 100 Woerden, 1976-1977 101 Zandvoort, 1978

Verkiezingen

102-104 Stukken betreffende de kandidaatsstelling voor de Eerste Kamerverkiezingen, 1975, 1977-1981

102 1975, 1977

103 1980

104 1981

105-109 Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 1977, 1975-1977 105 ontwerpverkiezingsprogramma en amendementen, 1977

106 ‘bouwstenen’ verkiezingsprogram, afkomstig van partijcommissies en besproken op deelcongressen, 1975-1977

107 stukken betreffende de kandidaatstelling, 1975-1977 108 stukken betreffende de verkiezingscampagne, 1977 109 verkiezingsonderzoek, 1975-1977

110-116 Stukken betreffende de Tweede Kamerverkiezingen van 1981, 1978-1981 110 ontwerpverkiezingsprogramma en amendementen, 1980-1981

111 idem

112 correspondentie, ‘bouwstenen’ e.d., 1980-1981 113 stukken betreffende de kandidaatstelling, 1980-1981 114 stukken betreffende de verkiezingsraad, 1980

115 stukken betreffende de verkiezingscampagne, 1980-1981 116 verkiezingsonderzoek, 1978-1981

(10)

117 stukken betreffende de kandidaatstelling, 1978-1979 118 stukken betreffende de verkiezingscampagne, 1979

119-120 Stukken betreffende de Provinciale Statenverkiezingen van 1978 en 1982, 1977-1981 119 stukken betreffende de kandidaatstelling, 1977-1978

120 stukken betreffende de kandidaatstelling, 1981

121 Stukken betreffende de kandidaatstelling en de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1978, 1978

Partijcommissies

122-124 Stukken betreffende de Landelijke Propaganda Commissie, 1974-1981

122 1974-1976

123 1977-1979

124 1980-1981

125-129 Stukken betreffende de Commissie tot herschrijving van statuten en reglementen, 1975-1979

125 voorstellen, correspondentie, amendementen e.d. met betrekking tot de wijziging van statuten en huishoudelijke reglementen voor de buitengewone Algemene Vergadering van 31 mei 1975, 1975

126 voorstellen, commentaren e.d. van de Commissie, 1975

127 amendementen, correspondentie e.d. met betrekking tot de wijziging van statuten en huishoudelijke reglementen voor de buitengewone Algemene Vergadering van 9-10 december 1977, 1977

128 voorstellen, commentaren e.d. van de Commissie, 1976-1977 129 voorstellen, concepten e.d. betreffende de reglementen op de

kandidaatstelling, 1979

130-137 Stukken betreffende de Commissie tot Herziening van het Beginselprogram, 1978-1981 130 correspondentie, ontwerpen en andere vergaderstukken, alsmede verslagen

van de bijeenkomsten van de Commissie, 1978-1981 131 ontwerpen en concepten, 1979-1980 132 amendementen 133 amendementen 134 amendementen 135 amendementen 136 amendementen

137 stukken betreffende de nota ‘79 “Tussentijds”, 1979 138 Stukken betreffende de Nieuwe Kiezers Werkgroep, 1974-1979

Neven- en verwante organisaties

139-153 Correspondentie, (concept-)geschriften, notulen van de vergaderingen van het Curatorium e.d. betreffende de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting, 1973-1981

139 1973 140 januari-november 1974 141 december 1974 142 januari-november 1975 143 december 1975 144 1976

(11)

145 januari-mei 1977 146 juni-december 1977 147 1978 148 januari-september 1979 149 oktober-december 1979 150 januari-mei 1980 152 1981

153 financiële stukken, jaarrekeningen e.d., 1972-1980

154-156 Stukken betreffende de Stichting Vormings- en Scholingsactiviteiten, 1975-1979 154 correspondentie, subsidieregelingen e.d., 1975-1979

155 financiële stukken, 1975-1976

156 stukken betreffende de kadertraining, 1974-1979

157 Stukken betreffende de Vereniging van Staten- en Raadsleden, 1976-1981 158 Stukken betreffende de Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD, 1975-1981 159 Stukken betreffende de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, 1975-1981 160 Stukken betreffende de Liberale Studenten Vereniging Nederland, 1975-1978 161 Stukken betreffende de Liberale Internationale – Groep Nederland, 1974-1981 162 Stukken betreffende de Kring van Liberalen voor Europa in Nederland, 1977-1980

Internationale organisaties

163-164 Correspondentie, verslagen van bijeenkomsten van de Executive en andere stukken betreffende de Federatie van Liberale en Democratische Partijen in de Europese Gemeenschappen (ELD), 1976-1981

163 1976-1979

164 1980-1981

165-168 Stukken betreffende congressen van de ELD, 1977-1981 165 Congres 18-20 november 1977 te Brussel 166 Congres 2-3 december 1978 te Londen 167 Congres 15-16 februari 1980 te Parijs 168 Congres 12-14 juni 1981 te Kopenhagen

Diversen

169 Stukken betreffende de ‘Stichting Liberale Radio/Televisie Omroep Nederland, 1975-1979

170 Losse stukken betreffende de Eerste en Tweede Kamerfractie van de VVD en VVD-bewindslieden, 1978-1982

171-177 Correspondentie en andere stukken betreffende politieke partijen, 1975-1981

171 ARP, 1975-1980

172 CDA, 1978-1981

173 CHU, 1977-1980

(12)

175 KVP, 1976-1980

176 PPR, 1977-1978

(13)

Supplement 1990

Afdelingen

178-825 Correspondentie en andere stukken betreffende de (buitenlandse) afdelingen, 1975-1989 178 Aalburg, 1980-1985 179 Aalsmeer, 1980-1986 180 Aalten, 1981-1986 181 Aarle, 1986 182 Abbekerk, 1981-1985 183 Abcoude, 1980-1986 184 Achtkarspelen, 1978-1986 185 Adorp, 1981-1985 186 Aduard, 1980-1986 187 Akersloot, 1977-1986 188 Alblasserdam, 1980-1986 189 Alblasserwaard, 1979-1985 190 Albrandswaard, 1977-1986 191 Alkemade, 1981-1986 192 Alkmaar, 1978-1987 193 Almelo, 1977-1986 194 Almere, 1979-1986

195 Alphen aan den Rijn, 1977-1986 196 Alphen en Riel, 1976-1985 197 Ambt-Delden, 1982-1986 198 Ameide, 1981 199 Ameland, 1982-1985 200 Amerongen, 1975-1986 201 Amersfoort, 1975-1986 202 Ammerzoden, 1978-1985 203 Amstelveen, 1979-1986 204 Amsterdam, 1981-1987 205 Andijk, 1977-1986 204 Angerlo, 1986 207 Anloo, 1980-1986 208 Anna Paulowna, 1980-1985 209 Antwerpen, 1982-1985 210 Apeldoorn, 1977-1986 211 Appingedam, 1980-1986 212 Arcen-Velden/Bergen, 1978-1986 213 Arnemuiden, 1981-1986 214 Arnhem, 1976-1986 215 Asperen, 1980-1986 216 Assen, 1973-1986 217 Asten, 1982-1985 218 Avereest, 1978-1985 219 Axel, 1977-1986 220 Baarderadeel/Barradeel, 1981-1983 221 Baarle-Nassau, 1975-1986 222 Baarn, 1976-1986 223 Baflo, 1981-1986 224 Barendrecht, 1980-1985 225 Barneveld, 1981-1986 226 Barsingerhorn, 1979-1986

(14)

227 Bathmen, 1979-1986 228 Bedum, 1977-1986 229 Beek, 1980-1986 230 Beemster, 1976-1985 231 Beerta, 1981-1984 232 Beesel-Reuver, 1980-1985 233 Beilen, 1978-1985 234 Belfeld, 1981-1985 235 België, 1980-1986 236 Bellingwedde, 1980-1986 237 Bemmel, 1975-1986 238 Bennebroek, 1975-1986 239 Benschop, 1977-1986 240 Benthuizen, 1975-1986 241 Bergambacht, 1978-1985

N.B. In augustus 1984 zijn de afdelingen Bergambacht en Berkenwoude samengevoegd tot de nieuwe afdeling Bergambacht

242 Bergen (L.), 1986 243 Bergen (N.H.), 1978-1986 244 Bergen op Zoom, 1978-1986 245 Bergeyk, 1978-1986 246 Bergh, 1981-1987 247 Bergschenhoek, 1977-1985 248 Berkel-Enschot, 1978-1987 249 Berkel en Rodenrijs, 1977-1986 250 Berkhout, 1983-1985 251 Berlicum, 1977-1986 252 Bernisse, 1980-1986 253 Best, 1980-1985 254 Beuningen, 1980-1986 255 Beverwijk, 1977-1986 256 Bierum, 1979-1986 257 Het Bildt, 1982-1986 258 De Bilt/Bilthoven, 1978-1986 259 Binnenmaas, 1983-1986 260 Bladel, 1980-1986 261 Bleiswijk, 1977-1986 262 Bleskensgraaf, 1978-1985 263 Bloemendaal, 1981-1986 264 Blomberg, 1983-1986 265 Boarnsterhim/Idaarderadeel, 1981-1986

N.B. Vanaf 1 januari 1984 wordt de Friese naam Boarnsterhim gebruikt

266 Bodegraven, 1977-1986 267 Boekel, 1982-1984 268 Bolsward, 1982-1986 269 Borculo, 1977-1986 270 Borger, 1978-1985 271 Born, 1985 272 Borne, 1975-1986 273 Borsele, 1978-1985 274 Boskoop, 1977-1986 275 Boxmeer, 1977-1986 276 Boxtel, 1978-1986 277 Braassemermeer, 1981-1986 278 Brakel, 1981

(15)

279 Bramsche (West-Duitsland), 1981-1986 280 Breda, 1978-1987 281 Brederwiede, 1980-1985 282 Breukelen, 1974-1986 283 Brielle, 1981-1986 284 Broek in Waterland, 1979-1986 285 Brouwershaven, 1980-1985 286 Brummen-Eerbeek, 1981-1986 287 Brunssum, 1981-1986 288 Brussel e.o., 1981-1986 289 Budel, 1984-1987 290 Buitenland, 1984-1986 291 Bunnik, 1975-1986 292 Bunschoten-Spakenburg, 1977-1986 293 Buren (Gld.), 1977-1986 294 Bussum, 1976-1986 295 Callantsoog, 1978-1985

296 Capelle aan den IJssel, 1977-1986 297 Castricum, 1978-1986

298 Coevorden, 1980-1986 299 Côte d’Azur, 1982-1986 300 Cothen, 1975-1986 301 Cromstrijen, 1978-1986

N.B. Op 31 mei 1983 zijn de afdelingen Klaaswaal en Numansdorp als gevolg van een gemeentelijke herindeling samengevoegd tot de afdeling Cromstrijen

302 Culemborg, 1976-1986 303 Cuijk, 1976-1986 304 Dalem-Vuren-Herwijnen, 1981 305 Dalen, 1982-1985 306 Dalfsen, 1977-1986 307 Dantumadeel, 1980-1986 308 Delft, 1976-1986 309 Delfzijl, 1978-1986 310 Denekamp, 1982-1986 311 Deurne, 1975-1985 312 Deventer, 1975-1986 313 Didam, 1981-1986 314 Diemen, 1980-1986 315 Diepenheim, 1978-1986 316 Diepenveen, 1978-1985 317 Diever, 1985-1986 318 Dinteloord, 1977-1986 319 Dinxperlo, 1980-1986 320 Dirksland, 1985-1989 321 Dodewaard, 1980-1986 322 Doesburg, 1980-1985 323 Doetinchem, 1978-1986 324 Dokkum, 1985 325 Domburg, 1979-1986 326 Dongen, 1976-1985 327 Dongeradeel, 1984-1985 328 Doorn, 1978-1986 329 Dordrecht, 1977-1986 330 Drechterland, 1982-1986 331 Drieban, 1980-1985

(16)

332 Driebergen-Rijsenburg, 1977-1986 333 Driebruggen, 1975-1986 334 Dronten, 1977-1986 335 Drunen, 1973-1986 336 Druten, 1980-1986 337 Duiveland, 1977-1985 338 Duiven, 1979-1986 339 Dussen-Hank, 1982-1984 340 Dwingeloo, 1981-1986 341 Echt, 1978-1986 342 Echteld, 1982-1986 343 Edam, 1980-1986 344 Ede, 1977-1987 345 Eelde, 1980-1986 346 Eemnes, 1978-1986 347 Eenrum, 1980-1984 348 Eersel, 1978-1985 349 Egmonden, De, 1982-1986 350 Eibergen, 1978-1983 351 Eindhoven, 1977-1986 352 Elburg, 1976-1986 353 Elst, 1980-1986 354 Emmen, 1978-1986 355 Enkhuizen, 1982-1985 356 Enschede, 1976-1986 357 ENSU, 1981 358 Epe, 1975-1986 359 Ermelo, 1977-1987 360 Etten-Leur, 1978-1986 361 Eijsden-Gronsveld, 1977-1986 362 Ferwerderadeel, 1986 363 Finsterwolde, 1984 364 Franeker, 1980-1986 365 Fijnaart, 1977-1985 366 Gaasterland, 1983-1986 367 Gasselte, 1982-1986 368 Geertruidenberg, 1983-1986 369 Geldermalsen, 1977-1986 370 Geldrop, 1978-1986 371 Geleen, 1980-1986 372 Gemert, 1985-1986 373 Gendringen, 1980-1986 374 Gendt, 1977-1986 375 Genemuiden, 1983-1986 376 Gennep, 1977-1986 377 Giessenlanden, 1977-1986

N.B. In het najaar van 1985 zijn de afdelingen Giessenburg, Arkel, Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos als gevolg van een gemeentelijke herindeling

samengevoegd tot de afdeling Giessenlanden

378 Gieten, 1975-1986 379 Gilze-Rijen, 1975-1986 380 Goedereede, 1980-1986 381 Goes, 1978-1986 382 Goirle, 1982-1986 383 Goor, 1980-1986

(17)

384 Gorinchem, 1975-1986 385 Gorssel, 1977-1986

386 Gouda, 1975-1986

387 Graafstroom, 1985-1987

N.B. In november 1985 werden de gemeenten Oud-Alblas, Wijngaarden, Bleskens- graaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Ottoland en Goudriaan samengevoegd tot de gemeente Graafstroom De afdelingsnaam Alblasserwaard-Centrum werd toen gewijzigd in Graafstroom 388 Graft-De Rijp, 1980-1985 389 Gramsbergen, 1982-1986 390 Grave, 1975-1986 391 ‘s-Graveland, 1980-1986 392 ‘s-Gravendeel, 1975-1986 393 ‘s-Gravenhage, 1979-1986 394 ‘s-Gravenzande, 1981-1986 395 Groenlo, 1982-1985 396 Groesbeek, 1975-1986 397 Groningen, 1978-1986 398 Groot Ammers, 1981-1986 399 Grijpskerk, 1980-1985 400 Gulpen-Wittem, 1983-1986 401 Haaksbergen, 1978-1986 402 Haaren (N.Br.), 1983-1986 403 Haarlem, 1977-1986 404 Haarlemmerliede-Spaarnwoude, 1980-1985 405 Haarlemmermeer, 1978-1986 406 Halsteren, 1978-1986 407 Den Ham-Vroomshop, 1978-1986 408 Hardenberg, 1977-1985 409 Harderwijk, 1977-1986 410 Hardinxveld-Giessendam, 1980-1985 411 Haren (Gr.), 1975-1987 412 Harenkarspel, 1982-1986 413 Harlingen, 1980-1986 414 Harmelen, 1976-1987 415 Hasselt, 1982-1986 416 Hattem, 1981-1986 417 Havelte, 1978-1986 418 Hazerswoude, 1978-1986 419 Hedel, 1981-1986 420 Heemskerk, 1977-1986 421 Heemstede, 1975-1986 422 Heerde, 1977-1986 423 Heerenveen, 1980-1987 424 Heerhugowaard, 1975-1986 425 Heerjansdam, 1975-1985 426 Heerlen, 1977-1986 427 Heesch, 1979-1988 428 Heeswijk-Dinther, 1978-1984 429 Heeze, 1980-1986 430 Hefshuizen, 1978-1985 431 Heiloo, 1979-1986 432 Heino, 1981-1985 433 Helden, 1975-1986 434 Den Helder, 1977-1986

(18)

435 Hellendoorn-Nijverdal, 1981-1986 436 Hellevoetsluis, 1975-1987

437 Helmond, 1977-1986 438 Helvoirt, 1980-1985

439 Hendrik Ido Ambacht, 1978-1986 440 Hengelo (O.), 1978-1987 441 Hengelo (Gld.), 1980-1981 442 ‘s-Hertogenbosch, 1975-1986 443 Heteren, 1975-1986 444 Heukelum, 1978-1985 445 Heumen-Malden, 1978-1983 446 Heusden, 1983 447 Heijthuijsen, 1985-1986 448 Hillegom, 1980-1986 449 Hilvarenbeek, 1976-1986 450 Hilversum, 1976-1987 451 Hoevelaken, 1979-1985 452 Hoeven-Bosschenhoofd, 1976-1986 453 Hooge en Lage Zwaluwe, 1977-1986 454 Holten, 1977-1986 455 Hoogeloon, 1978-1986 456 Hoogeveen, 1977-1986 457 Hoogezand-Sappemeer, 1980-1986 458 Hoorn, 1977-1986 459 Horst, 1977-1986 460 Houten-Schalkwijk, 1975-1985 461 Huissen, 1974-1986 462 Huizen, 1975-1986 463 Hulsberg, 1980 464 Hulst-Houtenisse, 1978-1986 465 Hummelo-Keppel, 1980-1986 466 Huijbergen, 1978-1985 467 Ilpendam, 1985-1986 468 Kaatsheuvel, 1974-1985 469 Kamerik, 1982-1986 470 Kampen, 1977-1986 471 Kantens, 1977-1986 472 Kapelle, 1978-1985 473 Katwijk, 1970-1986 474 Kedichem, 1982-1985 475 Kerkrade, 1976-1986 476 Kerkwijk, 1975-1986 477 Kesteren-Opheusden, 1980-1986 478 Klundert, 1975-1985 479 Kollumerland, 1980-1985 480 Korendijk, 1983-1986

481 Koudekerk aan den Rijn, 1978-1986 482 Krimpen aan den IJssel, 1980-1985 483 Landgraaf, 1985-1986 484 Landsmeer, 1975-1986 485 Langbroek, 1975-1986 486 Langedijk, 1979-1986 487 Laren-Blaricum, 1975-1986 488 Leek, 1977-1986 489 Leende, 1980-1985

(19)

490 Leerdam, 1977-1986 491 Leersum, 1975-1986 492 Leeuwarden, 1975-1986 493 Leeuwarderadeel, 1981-1985 494 Leiden, 1975-1986 495 Leiderdorp, 1976-1986 496 Leidschendam, 1975-1986 497 Lelystad, 1979-1986 498 Lemsterland, 1976-1986 499 Leudal, 1976-1985 500 Leusden, 1974-1987 501 Lexmond, 1975-1985 502 Lichtenvoorde, 1980-1986 503 Lienden, 1975-1985 504 Lier, De, 1981-1986 505 Liesveld, 1985-1986 506 Limmen, 1979-1986 507 Linschoten, 1980-1986 508 Lisse, 1975-1986 509 Littenseradeel, 1984-1986 510 Lochem, 1978-1986

511 Loenen aan de Vecht, 1978-1986 512 Loosdrecht, 1978-1986 513 Lopikerwaard, 1980-1986 514 Loppersum, 1978-1985 515 Losser, 1979-1986 516 Luxemburg, 1983-1987 517 Maarheeze, 1978-1987 518 Maarn, 1977-1986 519 Maarssen, 1977-1986 520 Maartensdijk, 1975-1986 521 Maasbree-Baarlo-Kessel, 1985-1986 522 Maasdorpen, 1982-1986 523 Maasdriel, 1978-1986 524 Maasland, 1977-1986 525 Maassluis, 1978-1986 526 Maasstreek, 1980-1985 527 Maastricht, 1975-1986 528 Made, 1980-1986 529 Margraten, 1984-1986 530 Markelo, 1977-1986 531 Marken, 1981 532 Marne, De, 1979-1985 533 Marum, 1979-1986 534 Maurik, 1982-1986 535 Medemblik, 1978-1987 536 Meerkerk, 1979-1986 537 Meerlo-Wanssum, 1986 538 Meerssen, 1978-1987 539 Menaldumadeel, 1984-1986 540 Meppel, 1976-1987 541 Middelburg, 1978-1986 542 Middelharnis, 1980-1986 543 Middenschouwen, 1978-1983 544 Mierlo, 1982-1986

(20)

545 Mill-Wanroy, 1985-1986 546 Monnickendam, 1975-1986 547 Mouster, 1980-1986 548 Montfoort, 1981-1986 549 Mook, 1976-1986 550 Moordrecht, 1980-1986 551 Muiden-Muiderberg, 1980-1986 552 Mijdrecht, 1980-1986 553 Naaldwijk, 1977-1986 554 Naarden, 1978-1986

555 Nederhorst den Berg, 1976-1986 556 Nederlek, 1976-1986

N.B. In 1984 zijn de afdelingen Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek samengevoegd tot de afdeling Nederlek

557 Nederweert, 1984-1985 558 Neede, 1981-1987 559 Neerijnen, 1977-1986 560 New York, 1983-1986 561 Niedorp, 1982-1986 562 Nieuwegein, 1977-1986 563 Nieuwe Pekela, 1980-1986

564 Nieuwerkerk aan den IJssel, 1980-1986 565 Nieuwkoop, 1977-1986 566 Nieuwleusen, 1981-1985 567 Nieuwolda, 1982 568 Noord-Beveland, 1979-1985 569 Noorderkoggenland, 1980-1985 570 Noordoostpolder, 1978-1986 571 Noordwijk, 1981-1986 572 Noordwijkerhout, 1980-1986 573 Nootdorp, 1978-1985 574 Norg, 1978-1985 575 Nuenen, 1980-1986 576 Nunspeet, 1978-1986 577 Nuth, 1978-1986 578 Nijefurd, 1984-1986 579 Nijeveen, 1979-1985 580 Nijkerk, 1977-1985 581 Nijmegen, 1977-1986 582 Obdam-Hensbroek, 1977-1986 583 Odoorn, 1980-1986 584 Oegstgeest, 1980-1986 585 Oirschot, 1981-1985 586 Oisterwijk, 1977-1987 587 Oldebroek-Wezep, 1980-1986 588 Oldehove, 1981-1985 589 Oldekerk-Grootegast, 1978-1986 590 Oldenzaal, 1977-1986 591 Olst, 1982-1986 592 Ommen, 1977-1986 593 Oostdongeradeel, 1983 594 Oosterbroek, 1985-1986 595 Oosterhesselen, 1982-1986 596 Oosterhout, 1977-1986 597 Oostflakkee, 1982-1986

(21)

598 Ooststellingwerf, 1979-1987 599 Oostzaan, 1977-1985 600 Opmeer, 1983-1986 601 Opsterland, 1978-1986 602 Oss, 1977-1986 603 Ossendrecht, 1983-1986 604 Oud-Beijerland, 1978-1986 605 Oudenbosch, 1980-1986 606 Oude Pekela, 1979-1986 607 Ouder-Amstel, 1977-1986

608 Ouderkerk aan den IJssel, 1977-1986 609 Oudewater, 1977-1985 610 Papendrecht, 1977-1986 611 Peize, 1977-1986 612 Polsbroek, 1981-1985 613 Prinsenbeek, 1980-1986 614 Purmerend, 1977-1986 615 Putte, 1980-1986 616 Putten, 1980-1986 617 Pijnacker, 1978-1986 618 Raalte 1980-1986 619 Raamsdonk, 1977-1986 620 Ravenstein, 1986 621 Reeuwijk, 1977-1986 622 Reimerswaal, 1980-1986 623 Renkum, 1977-1986 624 Renswoude, 1974-1985 625 Reusel, 1982-1986 626 Rheden-Rozendaal, 1977-1986

N.B. De afdelingen Dieren en Velp-Rozendaal zijn op 1 januari 1984 samengevoegd tot de afdeling Rheden-Rozendaal

627 Rhenen, 1977-1986 628 Ridderkerk, 1977-1986 629 Riethoven, 1978-1985 630 Roden, 1976-1986 631 Roermond, 1977-1986 632 Roerstreek, 1977-1986 633 Rolde, 1977-1986 634 Roosendaal, 1976-1986 635 Rosmalen, 1977-1987 636 Rossum-Heerewaarden, 1977-1986 637 Rotterdam, 1978-1987 638 Rozenburg, 1978-1986 639 Ruinen, 1982-1986 640 Ruinerwold, 1980-1986 641 Ruurlo, 1980-1987 642 Rijnsburg, 1978-1986 643 Rijssen, 1980-1986 644 Rijswijk, 1978-1986 645 Sassenheim, 1978-1986 646 Schagen, 1980-1986 647 Scharsterland, 1983-1986 648 Schaijk, 1978-1988 649 Scheemda, 1982-1986 650 Schermer, 1979-1986

(22)

651 Scherpenzeel, 1979-1985 652 Schiedam, 1980-1986 653 Schinnen-Onderbanken, 1983-1986 654 Schipluiden, 1980-1986 655 Schoonebeek, 1983-1985 656 Schoonhoven, 1976-1986 657 Schoorl, 1978-1986 658 Schijndel, 1977-1986 659 Sevenum, 1982-1986 660 Simpelveld-Bocholtz, 1980-1986 661 Sint Maarten, 1985-1986 662 Sint Michielsgestel, 1980-1986 663 Sint Oedenrode, 1980-1986 664 Sint Pancras, 1976-1986 665 Sittard, 1976-1986 666 Sleen, 1980-1986 667 Sliedrecht, 1981-1986 668 Slochteren, 1980-1986 669 Smallingerland, 1980-1986 670 Smilde, 1980-1986 671 Sneek, 1980-1986 672 Soest, (1963), 1977-1987 673 Someren, 1980-1986 674 Son en Breugel, 1980-1986 675 Sprang-Capelle, 1981-1985 676 Spijkenisse, 1977-1986 677 Stad-Delden, 1977-1986 678 Stadskanaal, 1978-1987 679 Staphorst, 1982-1986 680 Stede Broec, 1981-1986 681 Stedum, 1980-1982 682 Steenbergen, 1978-1986 683 Steenderen, 1980-1985 684 Steenwijk, 1980-1987 685 Stein, 1981-1986 686 Streefkerk, 1984-1986 687 Strijen, 1978-1987 688 Susteren, 1982-1985 689 Swalmen, 1982-1986 690 Sijbekarspel, 1980-1982 691 Tegelen, 1976-1986 692 Ten Boer, 1980-1986 693 Ter Aar, 1980-1986 694 Ter Apel, 1977-1986 695 Termunten, 1979-1985 696 Terneuzen, 1977-1986 697 Terschelling, 1980-1986 698 Teteringen, 1977-1987 699 Texel, 1980-1986 700 Tholen, 1978-1986 701 Tiel, 1978-1987 702 Tietjerksteradeel, 1978-1986 703 Tilburg, 1978-1987 704 Tubbergen, 1982-1985 705 Ubbergen, 1977-1986

(23)

706 Uden, 1978-1987 707 Uitgeest, 1978-1986 708 Uithoorn, 1977-1986 709 Ursem, 1981 710 Usquert, 1982-1988 711 Utingeradeel, 1981 712 Utrecht, 1977-1986 713 Vaals, 1979-1986 714 Valburg, 1976-1987 715 Valkenburg (L.), 1980-1986 716 Valkenburg (Z.H.), 1977-1986 717 Valkenisse, 1979-1986 718 Valkenswaard, 1978-1986 719 Veendam, 1977-1986 720 Veenendaal, 1979-1987 721 Veere, 1978-1986 722 Veghel, 1977-1986 723 Veldhoven, 1979-1987 724 Velsen, 1977-1987 725 Venlo, 1977-1986 726 Venray, 1975-1986 727 Vianen, 1985 728 Vinkeveen, 1980-1986 729 Vlaardingen, 1977-1987 730 Vledder, 1977-1986 731 Vleuten-De Meern, 1978-1987 732 Vlieland, 1980-1985 733 Vlissingen, 1979-1986 734 Vlist, 1977-1986

N.B. In 1984 zijn de afdelingen Stolwijk en Haastrecht samengevoegd tot de afdeling Vlist 735 Vlijmen, 1979-1985 736 Voerendaal, 1976-1985 737 Voorburg, 1979-1987 738 Voorhout, 1977-1986 739 Voorschoten, 1977-1986 740 Voorst, 1979-1986 741 Vorden, 1980-1986 742 Vries, 1978-1986 743 Vriezenveen, 1977-1985 744 Vught, 1977-1987 745 Vuren-Herwijnen, 1981-1987 746 Waalre, 1978-1986 747 Waalwijk, 1977-1987 748 Waddinxveen, 1977-1986 749 Wageningen, 1977-1986 750 Warffum, 1979-1985 751 Warmenhuizen, 1980-1987 752 Warmond, 1977-1987 753 Warnsveld, 1977-1986 754 Washington DC, 1986 755 Wassenaar, 1977-1987 756 Wateringen, 1977-1986 757 Weerselo, 1983-1986 758 Weert, 1977-1987

(24)

759 Weesp, 1977-1986 760 Werkendam, 1977-1986 761 Wervershoof, 1981-1986 762 Westdongeradeel, 1983 763 Westerbork, 1978-1986 764 Wester-Koggenland, 1980-1987 765 Westerschouwen, 1980-1986 766 Westervoort, 1978-1986 767 Westkapelle, 1981-1986

768 West Maas en Waal, 1981-1986 769 Weststellingwerf, 1980-1987 770 Westvoorne, 1976-1986 771 West Zeeuws-Vlaanderen, 1979-1986 772 Wierden, 1980-1986 773 Wieringen, 1974-1986 774 Wieringermeer, 1978-1986 775 Willemstad, 1977-1986 776 Wilnis, 1978-1986 777 Winschoten, 1976-1986 778 Winsum, 1980-1986 779 Winterswijk, 1978-1986 780 Wisch, 1976-1986 781 Woensdrecht, 1980-1987 782 Woerden, 1977-1986 783 Wognum, 1982-1986 784 Wonseradeel, 1981-1987 785 Wormer, 1978-1986 786 Woubrugge-Hoogmade, 1978-1986 787 Woudenberg, 1979-1987 788 Woudrichem, 1979-1986 789 Wouw, 1983-1985 790 Wijchen, 1978-1986 791 Wijhe, 1979-1987

792 Wijk bij Duurstede, 1978-1986 793 Wijk, De, -Koekange, 1981-1987 794 Wymbritseradeel, 1983-1985 795 IJlst-Wymbritseradeel, 1978-1986 796 IJsselham, 1980-1987 797 IJsselmuiden, 1980-1987 798 IJsselstein-Benschop, 1977-1987 799 Zaanstad, 1977-1986 800 Zaltbommel, 1978-1986 801 Zandt, ‘t, 1980-1986 802 Zandvoort, 1977-1987 803 Zederik, 1985-1987 804 Zeevang, 1980-1987 805 Zeewolde, 1981-1987 806 Zeist, 1977-1987 807 Zelhem, 1977-1986 808 Zevenaar, 1977-1987 809 Zevenbergen, 1977-1987 810 Zevenhuizen, 1981-1989 811 Zierikzee, 1980-1986 812 Zoetermeer, 1977-1987 813 Zoeterwoude, 1977-1989

(25)

814 Zuidhorn, 1980-1987 815 Zuidlaren, 1982-1987 816 Zuidwesthoek, 1982-1983 817 Zuidwolde, 1980-1989 818 Zutphen, 1980-1987 819 Zwartewaal, 1982-1986 820 Zwartsluis, 1980-1986 821 Zweeloo, 1981-1987 822 Zwolle, 1977-1987 823 Zwijndrecht, 1976-1987 824 Zijpe, 1982-1983 825 Diversen

826-841 Brievenboeken inkomende correspondentie secretariaat, 1978-1986 826 oktober 1978 – maart 1979 827 maart 1979 – september 1979 828 september 1979 – maart 1980 829 maart 1980 – oktober 1980 830 oktober 1980 – april 1981 831 april 1981 – oktober 1981 832 oktober 1981 – april 1982 833 april 1982 – oktober 1982 834 oktober1982 – maart 1983 835 maart 1983 – oktober 1983 836 oktboer 1983 – maart 1984 837 maart 1984 – oktober 1984 838 november 1984 – mei 1985 839 mei 1985 – december 1985 840 december 1985 – mei 1986

N.B. inv.nr 841 is niet in het archief aanwezig

842 Notariële afschriften van statutenwijziging van de VVD, alsmede van de stichtingsakte van de Stichting Verkiezingsfonds van de VVD, 1975-1981

Dagelijks- en Hoofdbestuur

843-858 Agenda’s en vergaderstukken betreffende vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, 1985-1986 843 16 september 1985 844 6 januari 1986 845 3 februari 1986 846 10 maart 1986 847 17 maart 1986 848 7 april 1986 849 28 april 1986 850 12 mei 1986

851 2 juni, 16 juni en 18 augustus 1986 852 1 september 1986 853 6 oktober 1986 854 27 oktober 1986 855 10 november 1986 856 24 november 1986 857 1 december 1986 858 23 december 1986

(26)

859 Correspondentie partijvoorzitter dr. L. Ginjaar, 1983-1986

860 Correspondentie partijsecretaris buitenland A.M. van Bemmelen, 1981-1985 861 Correspondentie betreffende het Dagelijks bestuur, 1985-1986

862 Inhoud map ‘DB-diversen’, 1986

863-865 Agenda’s, besluitenlijsten en andere vergaderstukken betreffende het Hoofdbestuur, 1985-1988

863 1985

864 1986

865 1987-1988

N.B. Zeer onvolledig

866-868 Correspondentie betreffende het Hoofdbestuur, 1982-1987

866 1982-1986

N.B. Inzake het verlenen van de Thorbeckepenning

867 1985

868 1986-1987

869 Inhoud map ‘HB-diversen’, 1985-1986

870-871 Mededelingen van het Hoofdbestuur, 1977-1986

870 nr. 162 (juli 1977) – nr. 194 (december 1981) 871 nr. 195 (januari 1982) – nr. 222 (september 1986)

Partijraad

872 Agenda’s, amendementen en correspondentie betreffende bijeenkomsten van de Partijraad, 1983-1986

Secretariaat

873 Correspondentie VVD-bewindslieden, 1980-1986

874 Correspondentie VVD-fracties in de Staten-Generaal, 1983-1986

875 Correspondentie VVD-fractie in het Europees Parlement, alsmede vergaderstukken voor het ‘Euroberaad’, 1979-1986

876 Correspondentie afdelingen, 1986 877 Standaardbrieven Centrumpartij, 1986

878 Standaardbrieven Ch. Schwietert en A. Ploeg, 1986

879 Correspondentie betreffende de uitgave van VVD-Expresse, 1984-1986 880 Correspondentie met Drukkerij Ten Brink Meppel, 1979-1986

(27)

881-884 Correspondentie met politieke partijen, 1979-1986

881 CDA, 1983-1986

882 PvdA, 1984-1986

883 D66, 1979-1986

884 CPN, EVP, GPV, PPR en PSP, 1981-1986

885-886 Correspondentie met buitenlandse partijleden en zusterpartijen, 1981-1986

885 1981-1984

886 1985-1986

Publiciteit

887 Correspondentie en andere stukken betreffende het overleg tussen de voorlichters van CDA, PvdA en VVD alsmede enige correspondentie met omroepen, 1983-1986 888-889 Correspondentie betreffende algemene voorlichting en zaalhuur, 1983-1986

888 1983-1985

889 1986

890 Correspondentie, persberichten e.d. betreffende parlementaire politiek en redacties, 1981-1986

891 Correspondentie en andere stukken betreffende het reclameadviesbureau NAVAR, 1980-1986

892 Correspondentie met PR-toeleveringsbedrijven, 1980-1986

893-895 Correspondentie met de NOS en de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, respectievelijk de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1981-1986

893 1981-1984

894 1985

895 1986

Verkiezingen

896-898 Stukken betreffende de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1982, 1982 896 financiële stukken

897 campagneboek e.d.

898 diversen

899-900 Stukken betreffende de Commissie verkiezingsprogramma 1986-1990, 1985 899 eerste deel

900 tweede deel

901 Stukken betreffende de kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen van 1987, 1986

(28)

Reglementaire commissies

903 Stukken betreffende de Commissie van Beroep, 1981-1983, 1987

904 Stukken betreffende de Commissie Kandidaatstelling en Technisch Advies, 1981-1985 905 Stukken betreffende de Landelijke Commissie Vorming & Scholing, 1984-1986 906-907 Stukken betreffende de Landelijke Propagandacommissie, 1965-1987

906 1965-1983

907 1984-1987

908 Stukken betreffende de Stuurgroep Commissieactiviteiten, 1981-1986

Partijcommissies

909 Stukken betreffende de Commissie Belastingen, 1986

910 Stukken betreffende de Commissie Binnenlandse Zaken, 1984-1986 911 Stukken betreffende de Commissie Buitenlandse Zaken, 1985-1987 912 Stukken betreffende de Commissie Cultuur en Mediabeleid, 1983-1987 913 Stukken betreffende de Commissie Financiële en Economische Zaken, 1986 914 Stukken betreffende de Commissie Homo-aangelegenheden, 1983-1987 915 Stukken betreffende de Commissie Jeugdbeleid, 1984-1988

N.B. Gezamenlijke commissie van VVD en JOVD

916 Stukken betreffende de Justitiecommissie, 1983-1986 917 Stukken betreffende de Landbouwcommissie, 1982-1986

918 Stukken betreffende de Commissie voor Midden- en Kleinbedrijf, 1986 919 Stukken betreffende de Milieucommissie, 1983-1986

920 Stukken betreffende de Commissie Milieuhygiëne, 1986 921 Stukken betreffende de Commissie Onderwijs, 1982-1987

922 Stukken betreffende de Commissie Ontwikkelingssamenwerking, 1986 923 Stukken betreffende de Politiecommissie, 1986

924 Stukken betreffende de Commissie Ruimtelijke Ordening, 1984-1987 925 Stukken betreffende de Commissie Sociale Zaken, 1986

926 Stukken betreffende de Commissie Verkeer en Waterstaat, 1983-1986 927 Stukken betreffende de Commissie Volkshuisvesting, 1984-1986

(29)

Werkgroepen

929 Stukken betreffende de werkgroep Consumentenaangelegenheden, 1984 930 Stukken betreffende de werkgroep Europese verkiezingen, 1978-1984.

N.B. Bevat ook materiaal betreffende de Europese verkiezingen van 1979 en 1984

931 Stukken betreffende de werkgroep Niet-Nederlandse Ingezetenen, 1984-1986 932 Stukken betreffende de werkgroep Publiciteit, 1984-1985

933 Stukken betreffende de werkgroep Wetenschapsbeleid, 1983-1986

Neven- en verwante organisaties

934 Stukken betreffende Prof. Mr. B.M. Teldersstichting, 1968-1973, 1981-1986 935-937 Stukken betreffende de Haya van Somerenstichting, 1981-1987

935 statutenwijziging, 1981

936 correspondentie en andere stukken, 1981-1987 937 jaarprogramma’s, 1985, 1986

398 Stukken betreffende de Vereniging van Staten- en Raadsleden, 1973-1986 939 Stukken betreffende de Organisatie Vrouwen in de VVD, 1986-1986

940 Stukken betreffende de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, 1984-1986 941 Stukken betreffende de Liberale Studenten Vereniging Nederland, 1978-1986 942 Stukken betreffende de Stuurgroep van de Europese Kring van Liberalen, 1984-1985 943 Stukken betreffende de Liberale Internationale – Groep Nederland, 1978-1986 944-946 Stukken betreffende het partijorgaan Vrijheid en Democratie, 1977-1987

944 correspondentie, besluitenlijsten e.d. van de redactieraad, 1977-1987 945 kopij, correspondentie e.d. betreffende de redactie van Vrijheid en

Democratie, 1980-1986

946 stukken betreffende de bijeenkomst op 14-15 december 1982 van de hoofdredacteur van de organen van partijen aangesloten bij de ELD, 1982 947-951 Stukken betreffende de Liberale Internationale, 1984-1987

947 correspondentie e.d., 1984-1987

948 congres van 6-8 oktober 1983 te Stockholm

949 congressen van 12-16 september 1984 te Tel Aviv en van 3-5 oktober 1985 te Madrid

950 congres van 2-4 oktober 1986 te Hamburg 951 Liberal International Press Cuttings, 1986-1987

952-954 Stukken betreffende de Federatie van Europese en Liberale Partijen van de Europese Gemeenschap (ELD), 1985-1986

952 correspondentie e.d., 1986

953 congres van 5-7 juni 1985 te Groningen 954 congres van 10-11 april 1986 te Catania (Italië)

(30)

955 Correspondentie en andere stukken betreffende het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, 1984-1987

956 Correspondentie en andere stukken betreffende de Europese Beweging (in Nederland), 1981-1986

957 Correspondentie en andere stukken betreffende het Humanistisch Verbond, 1982-1983 958 Correspondentie en andere stukken betreffende de NOVIB, 1985-1987

959 Correspondentie en notulen van vergaderingen betreffende de Stichting Burgerschapskunde, 1982-1986

960 Correspondentie en andere stukken betreffende de Stichting Film en Wetenschap, 1979-1981

(31)

Supplement 1991

Secretariaat – uitgaande correspondentie

961-970 Afkomstig van de algemeen secretaris, 1986-1988 961 januari-maart 1986 962 april 1986 963 mei-juli 1986 964 augustus-december 1986 965 januari-maart 1987 966 april-augustus 1987 967 september-december 1987 968 januari-maart 1988 969 april-juli 1988 970 augustus-december 1988

971-984 Afkomstig van adjunct-algemeen secretaris, 1986-1988

N.B. Bevat ook enige uitgaande correspondentie van de partijvoorzitter

971 juni-augustus 1986 972 september-15 november 1986 973 15 november-december 1986 974 januari-februari 1987 975 maart 1987 976 april-mei 1987 977 juni-augustus 1987 978 september-oktober 1987 979 november 1987 980 december 1987 981 januari-februari 1988 982 maart-mei 1988 983 juni-september 1988 984 oktober-december 1988

985-996 Afkomstig van de adjunct-secretaris organisatie, 1986-1988 985 januari-februari 1986 986 maart-mei 1986 987 juni-september 1986 988 oktober-december 1988 989 januari-maart 1987 990 april-mei 1987 991 juni-september 1987 992 oktober-december 1987 993 januari-april 1988 994 mei-augustus 1988 995 september-oktober 1988 996 november-december 1988

997-1008 Afkomstig van adjunct-secretaris (hoofdzakelijk betreffende de Haya van Somerenstichting), 1986-1988 997 januari-februari 1986 998 maart 1986 999 april-augustus 1986 1000 september-december 1986 1001 januari-mei 1987

(32)

1002 juni-september 1987 1003 oktober 1987 1004 november-december 1987 1005 januari-17 maart 1988 1006 17 maart-mei 1988 1007 juni-augustus 1988 1008 september-december 1988 1009-1013 Betreffende sprekerscoördinatie, 1986-1988 1009 januari-april 1986

N.B. Bevat ook algemene correspondentie

1010 juli-december 1987 1011 januari-maart 1988 1012 april-december 1988 1013 november-december 1988

1014-1022 Afkomstig van medewerker Public Relations, 1986-1988 1014 januari-februari 1986 1015 maart 1986 1016 april-juni 1986 1017 juli-december 1986 1018 januari-maart 1987 1019 april-juni 1987 1020 juli-december 1987 1021 januari-mei 1988 1022 juni-december 1988

1023-1028 Correspondentie betreffende de ledenadministratie, 1986-1988 1023 januari-mei 1986 1024 juni-juli 1986 1025 augustus-december 1986 1026 januari-december 1987 1027 januari-juni 1988 1028 juli-december 1988

1029-1032 Correspondentie betreffende de boekhouding, 1987-1988

N.B. Bevat ook correspondentie betreffende de ledenadministratie

1029 januari-april 1987 1030 mei-juli 1987

1031 augustus-december 1987 1032 januari-december 1988

1033-1035 Uitgaande correspondentie en andere stukken betreffende de Vereniging van Staten- en Raadsleden, 1986-1988

1033 januari-december 1986 1034 januari-december 1987 1035 januari-december 1988

1036-1040 Inkomende en uitgaande ‘partijpost’, 1983-1988

1036 1983

1037 1984

N.B. Bevat vooral correspondentie betreffende F. Korthals Altes

1038 1985

(33)

1039 1986

N.B. Bevat veel stukken betreffende de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1986

1040 1988

N.B. Bevat uitsluitend correspondentie van F. Korthals Altes N.B. De inv. nrs 1040-1114 ontbreken

Freiheitliche Partei Österreichs

1114 Correspondentie internationaal secretariaat VVD, onder andere betreffende de in 1986 door de Liberale Internationale ingestelde Fact-Finding Group en het door de VDD-partijsecretaris opgestelde Blauwboek Oostenrijk, 1945-1986, 1985-1990

1115-1116 Correspondentie, conferenties en publicaties van de Liberale Internationale, 1981-1989 1115 1981-november 1986

116 november 1986-juni 1989

1117-1119 Nederlandse, Duitse en Oostenrijkse krantenartikelen, 1985-1990

1117 Nederlandse kranten- en tijdschriftartikelen over de FPÖ en haar betrekking met de VVD, 1986-1990

1118 Duitse en Oostenrijkse kranten- en tijdschriftartikelen over de FPÖ, 1985-1986

1119 Duitse en Oostenrijkse kranten- en tijdschriftartikelen over de FPÖ, 1986-1990

1120-1124 Publicaties van de FPÖ, 1973-1989

1120 1973-1983

1121 1984-1986

1122 1986-1989

1123 Neue Freie Zeitung en Kärtner Nachrichten, 1980-1989

1124 H. Kuhner, Der Ausschluss, 1988

(34)

Supplement 1993

Dagelijks- en Hoofdbestuur

1136-1142 Besluitenlijsten van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur, 1976-1989

1136 1976-1978 1137 1979-1980 1138 1981 1139 1982-1983 1140 1984-1985 1141 1986-1987 1142 1988-1989

1143-1145 Agenda’s en andere vergaderstukken betreffende het Dagelijks Bestuur, 1984, 1987-1988 1143 1984, november 1987-januari 1988

1144 februari-juni 1988 1145 juli-december 1988

1146 Correspondentie partijvoorzitter F. Korthals Altes, 1975-1982 1147 Correspondentie partijvoorzitter J. Kamminga, 1981-1986

1147 1981-september 1984 1148 oktober 1984

1149 november-december 1984

1150 1985-1986

1151-1152 Correspondentie partijvoorzitter L. Ginjaar, 1987-1988

1151 1987

1152 1988

1153 Correspondentie partijsecretaris buitenland J.D. Blaauw, 1987-1988 1154 Correspondentie betreffende het Dagelijks Bestuur, 1986-1988 1155 Uiteenlopende artikelen afkomstig uit map ‘Archief DB’, 1984-1988

1156 Verslagen van bezoeken van het Dagelijks Bestuur aan de Kamercentrales, 1987-1989 1157 Correspondentie en vergaderstukken betreffende de ‘royementsvergadering’ van het

Hoofdbestuur d.d. 18 juni 1974, 1974

1158 Besluitenlijsten vergaderingen Hoofdbestuur, 1985-1989

1159-1161 Agenda’s, besluitenlijsten en andere vergaderstukken betreffende het Hoofdbestuur, 1984, 1987-1988

1159 1984, januari-juni 1987 1160 juli-oktober 1987

1161 november 1987-juni 1988, december 1988

1162 Stukken betreffende de uit het Hoofdbestuur geformeerde werkgroep ‘Wolfheze’, inzake het functioneren van het Hoofdbestuur, 1982-1985

(35)

1164 Inkomende correspondentie uit het buitenland betreffende het Hoofdbestuur, 1987-1989 1165 Inhoud map ‘HB-diversen’, 1987-1988

Partijraad

1166-1181 Stukken betreffende bijeenkomsten van de Partijraad, 1984-1990 1166 19 mei, 22 september en 17 november 1984

1167 27 april 1985

1168 18 mei en 15 juni 1985

N.B. Beide gewijd aan het rapport van de Commissie-Polak

1169 18 mei en 15 juni 1985 (amendementen en moties) 1170 20 september 1986

1171 1 november 1986 1172 19 september 1987 1173 28 november 1987

N.B. Over het rapport van de Reglementen Evaluatie Commissie.

1174 10 september 1988

N.B. Vaststelling verkiezingsprogram van de ELD(R) voor de Europese verkiezingen van 1989

1175 24 september 1988 1176 17 december 1988

N.B. Behandeling rapport Commissie Partijraad

1177 20 mei 1989 1178 23 september 1989

1179 presentielijst 11 november 1989 1180 presentielijst 7 april 1990 1181 presentielijst 22 september 1990

1182-1183 Correspondentie betreffende het Partijraadslidmaatschap, 1978-1987

1182 A t/m G

1183 H t/m Z

Algemene Vergaderingen

1184-1204 Stukken betreffende de (buitengewone) Algemene Vergaderingen, 1979-1990 1184 presentielijst 17 november 1979 1185 presentielijst 15 december 1984 1186 10-11 mei 1985 1187 17-18 januari 1986 N.B. Behandeling verkiezingsprogramma 1986-1990 1188 1 februari 1986

N.B. Vaststelling kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen van 1986

1189 18-19 april 1986 1190 29 november 1986 1191 15-16 mei 1987 1192 29 januari 1988

1193 amendementen e.d. 27-28 mei 1988

N.B. Behandeling Liberaal Bestek ‘90

1194 amendementen e.d. 27-28 mei 1988 1195 amendementen e.d. 27-28 mei 1988 1196 beschrijvingsbrief e.d. 27-28 mei 1988

(36)

1197 10-11 juni 1988

N.B. Vervolg van Partijraad van 27-28 mei 1988

1198 4 maart 1989 1199 26-27 mei 1989 1200 23-24 juni 1989 N.B. Behandeling verkiezingsprogramma 1990-1994 1201 amendementen 23-24 juni 1989 1202 18-19 mei 1990 1203 18-19 mei 1990 1204 8 september 1990

Financiën en administratie

1206-1208 Begrotingen, financiële verslagen e.d. van de penningmeester, 1968-1981

1206 1968-1976

1207 1978-1979

1208 1980-1981

1210 Losse stukken betreffende de ledenadministratie en de contributie-inning, 1970-1980 1211-1229 Ledenlijsten, uitgesplitst naar Kamercentrales en afdelingen, 1972-1990

1211 1972 1212 1973 1213 1974 1214 1975 1215 1976 1216 1977 1217 1978 1218 1979 1219 1980 1220 1981 1221 1982 1222 1983 1223 1984 1224 1985 1225 1986 1226 1987 1227 1988 1228 1989 1229 1990

1230-1232 Correspondentie betreffende opzegging lidmaatschap, 1979-1981

1230 1979

1231 1980

1232 1981

1233-1235 Correspondentie en andere stukken betreffende de ledenadministratie (inclusief opzeggingsbrieven), 1984-1988

1233 1984-1987

1234 1988

1235 1988 (afkomstig uit map ‘Overige’)

(37)

1237 Overzichten achterstallige contributies, 1982-1986

1238-1241 Correspondentie en andere stukken betreffende de boekhouding en ledenadministratie, 1985-1988

1238 1985

1239 1986

1240 1987

1241 1988

1242 Correspondentie betreffende Drukkerij Ten Brink, 1987-1988

Secretariaat

1243 Correspondentie en andere stukken betreffende VVD-bewindslieden, 1985-1988 1244 Kopieën van opzegginsbrieven van partijleden ten behoeve van VVD-bewindslieden,

1988

1245 ‘Partijpost’ gericht aan minister van Justitie F. Korthals Altes, 1987 1246 Correspondentie met de VVD-fracties in de Staten-Generaal, 1987-1988 1247 ‘Beantwoorde brieven’ aan de VVD-fractie in de Staten-Generaal, 1987-1988 1248 Correspondentie VVD-fractie in het Europees Parlement, 1987-1988

1249 Correspondentie, mededelingen e.d. betreffende medewerkers van het Thorbeckehuis, 1984-1988

1250 Correspondentie betreffende de Thorbeckepenning, 1984-1987 1251 Correspondentie betreffende het ‘deskundigenregister’, 1984-1985

1252 Correspondentie betreffende een enquête uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Leiden, 1986

1253 Correspondentie met politieke partijen, 1986-1988

1254-1259 Correspondentie betreffende ‘externe organisaties Nederland’, 1983-1989

1254 1983-1985

1255 1986-1987

1256 1988

1257 Europese Beweging Nederland, 1986-1988 1258 NOVIB, 1987-1988

1259 Stichting Burgerschapskunde, 1988

(38)

Kamercentrales

1261-1262 Algemene correspondentie, circulaires e.d. afkomstig van het partijbureau, 1983-1988

1261 1983-1985

1262 1986-1988

1263-1269 Financiële verslagen van Kamercentrales, 1975-1983, 1985-1987

1263 1975-1977 1264 1978 1265 1979 1266 1980 1267 1983 1268 1985-1986 1269 1987

1270-1284 Jaarverslagen van de Kamercentrales, 1976-1989 1270 Dordrecht, 1977, 1980-1985, 1987 1271 Drenthe, 1977-1985 1272 Flevoland, 1981-1987 1273 Friesland, 1976-1986 1274 Gelderland, 1979, 1981, 1983-1986, 1989 1275 Groningen, 1978-1983, 1985-1987 1276 Haarlem, 1976-1977, 1980-1985, 1987 1277 Den Helder, 1977, 1980-1987 1278 ‘s-Hertogenbosch, 1980, 1982-1987 1279 Leiden, 1976-1987 1280 Limburg, 1977, 1979, 1980-1987 1281 Overijssel, 1980, 1982, 1984-1986 1282 Tilburg, 1977-1982, 1984-1986 1283 Utrecht, 1977, 1979-1985, 1987 1284 Zeeland, 1979, 1981-1982, 1984-1987

1285-1303 Correspondentie en andere stukken betreffende de Kamercentrales, 1976-1989 1285 Dordrecht, (1978-1979), 1983-1988 1286 Drenthe, 1983-1988 1287 Flevoland, 1983-1988 1288 Friesland, 1983-1988 1289 Gelderland, 1983-1985 1290 Gelderland, 1986-1988 1291 Groningen, 1983-1985 1292 Groningen, 1986-1988 1293 Haarlem, (1976, 1980) 1983-1988 1294 Den Helder, 1979-1985 1295 Den Helder, 1986-1989 1296 ‘s-Hertogenbosch, 1983-1988. 1297 Leiden, (1977) 1983-1989 1298 Limburg, (1981) 1983-1985. 1299 Limburg, 1986-1988 1300 Overijssel, (1975) 1983-1988 1301 Tilburg, 1983-1988 1302 Utrecht, 1983-1988 1303 Zeeland, (1971) 1983-1989

1304 Jaarverslagen, financiële overzichten en andere stukken betreffende de Districtscentrale Rijnmond, 1977-1984

(39)

Ondercentrales

1305 Algemene correspondentie, 1980-1986, 1989

1306 Overzichten van ingediende jaar- en financiële verslagen door Ondercentrales, per Kamercentrale, 1979, 1982-1985

1307-1366 Correspondentie, jaarverslagen en andere stukken betreffende de Ondercentrales, 1977-1990 1307 Alblasserwaard, 1982, 1988 Almelo, 1986 Amstelveen, (1976) 1979-1986 (1988) Apeldoorn-Voorst, 1980-1981, 1985 Arnhem, 1980 1308 Assen, (1967) 1978-1988

1309 Baronie van Breda, (1977) 1980-1988 1310 België/Luxemburg, (1983) 1985-1988 (1990) 1311 Bollenstreek, 1980-1982, 1984-1988

1312 Bommelerwaard, 1975-1986

1313 Den Bosch en Ommelanden, 1979-1988 1314 BRD, 1982-1986 1315 Delft, 1982, 1986-1987 Dokkum, 1981-1982, 1984-1985, 1987 Dordrecht, 1980-1982, 1985 1316 Ede, 1980-1988 1317 Eemland, 1981-1988 1318 Eindhoven, 1980-1988 1319 Emmen, 1979-1990 1320 Enschede, 1987-1988 Fivelingo, 1980-1986 (1988) Franeker, 1980-1987 Goeree-Overflakkee, 1980-1988

1321 Goes (voorheen De Bevelanden), 1981-1987 1322 Gooi- en Vechtstreek, 1980-1988 (1990) 1323 Gouda, 1979-1988 ‘t Groene Hart, (1977) 1980-1988 Groningen, 1985 1324 Gulpen, 1983-1987 1325 Haarlem-Velsen, (1975) 1980-1988 1326 Heerenveen, 1980-1985 Heerlen, 1984, 1988 1327 Hengelo, 1980-1988 1328 Heuvelrug-Noord, 1980-1988 1329 Heuvelrug-Zuid, 1988 Hilversum, 1981 Hoeksche Waard, 1980-1988 1330 Hogeland Oost en West, 1980-1986 1331 Hoogeveen, 1980-1988

1332 Horst, 1980-1988

1333 Kampen, (1981) 1983-1989

1334 Kop van Noord-Holland, 1979-1988 1335 Krimpenerwaard, 1980-1986 1336 Land van Altena, 1977-1982 (1985)

Leeuwarden, 1986 1337 Leiden, 1980-1988

(40)

1338 Montferland (voorheen Doetinchem), 1981-1988 1339 Meppel, 1978-1988 1340 Midden-Brabant, 1980-1988 1341 Midden-Langstraat, 1980-1983 1342 Noord-Kennemerland, 1982-1986 1343 Noordoost-Brabant, 1983-1988 Noord-Veluwe, (1980) 1983-1987 1344 Nijmegen, 1977-1987 1345 Oldambt, 1980-1981, 1984-1986 1346 Ommen, 1980-1988 1347 Oost-Achterhoek, 1980-1988 Oost-Zeeuws Vlaanderen, 1981 Peelland, (1981) 1984-1985 1348 Roermond, 1980-1987 1349 Rijnstreek, 1979-1986 1350 Rijswijk, 1988 Schouwen-Duiveland, 1984-1985 (1988) Sittard, 1980-1987 Sneek, 1983-1985 Tholen, 1981, 1984 Utrecht, 1987-1988 1351 Vechtstreek, 1981-1988 1352 Veenkoloniën, 1979-1987 Venlo, 1982-1987 1353 Vlietlanden, 1979-1987 1354 Voorne-Putten/Rozenburg, 1983-1988 1355 Vijfheerenland, 1980-1988 Waardlanden, 1980-1986 1356 Walcheren, (1980) 1983-1986 1357 Waterland, (1980) 1984-1988 Waterweg-Noord, 1979-1987 1358 Weert, 1980-1988 Weidegebied, 1980-1988 West-Betuwe, 1980, 1985 Westelijk Noord-Brabant, 1980-1987 1359 Westerkwartier, 1980-1988 1360 West-Friesland, 1981-1988 1361 Westland, (1975) 1980-1988 1362 West-Zeeuws Vlaanderen, 1987 Winterswijk, 1980-1986 IJsselmonde, 1984-1988

1363 IJsselstreek (voorheen Zwolle), 1981-1988 1364 Zaanstreek, 1981-1987

Zuidelijke IJsselmeerpolders, 1983-1984 1365 Zuid-West Salland, 1980-1988

1366 Zutphen, 1977-1988

Afdelingen

1367 Algemene correspondentie, circulaires e.d., 1982-1988

1368 Overzichten van ingebonden jaar- en financiële verslagen door afdelingen, per Kamercentrale, 1977-1985

(41)

1369-1456 Correspondentie, jaarverslagen en andere stukken betreffende de afdelingen, 1985-1990 1369 Aalburg, 1988 Aalsmeer, 1987-1989 Aalten, 1987 Ter Aar, 1987 Aarle Rixtel, 1987 Abcoude, 1987-1988 Akersloot, 1987

Alblasserdam (voorheen Nieuw Lekkerland), 1987 Albrandswaard, 1987-1989 Alkemade, 1979-1987 1370 Alkmaar, 1987-1988 Almelo, 1987-1988 Almere, 1987-1988 Alphen en Riel, 1987-1988 Alphen aan den Rijn, 1987-1988 Ambt Delden, 1987-1988 Ameland, 1987 1371 Amersfoort, 1987-1988 Ammerzoden, 1987-1988 Amstelveen, 1987-1988 1372 Amsterdam, (1976) 1986-1987 1373 Amsterdam, 1988 1374 Andijk, 1987-1988 Anna Paulowna/Barsingerhorn, 1988 Antwerpen, 1987 Ter Apel, 1987-1988 1375 Apeldoorn, 1987-1989 1376 Appingedam, 1986-1987 Arcen en Velden, 1986-1988 Arnemuiden, 1988 1377 Arnhem, 1987-1988 1378 Assen, 1987-1989 Avereest, 1987-1989 Axel, 1987-1988 1379 Baarle Nassau, 1987 Baarn, 1987-1988 Barendrecht, 1987-1988 Barneveld, 1987 Bathmen, 1987-1988 Bedum, 1987-1988 Beek, 1987-1988

Beek en Donk, 1988 Beerta, 1987 Beilen, 1987-1989 1380 Bellingwedde, 1987-1988 Bemmel, 1987 Bennebroek, 1987-1988 Benthuizen, 1987-1988 Bergambacht, 1978, 1987-1988 Bergen (L.), 1986-1989 Bergen (N.H.), 1987-1988 1381 Bergen op Zoom, 1987-1988 Bergeijk, 1987 Bergh, 1985-1988 1382 Bergschenhoek, 1986-1988

(42)

Berkel/Enschot, 1987-1988 Berkel en Rodenrijs, 1987-1988 Berlicum, 1987-1988 Bernisse, 1987-1988 Best, 1987-1988 Beuningen, 1986-1988 Beverwijk, 1987-1988 1383 De Bilt, 1986-1988 Binnenmaas, 1986-1988 Bladel en Netersel, 1987 Bleiswijk, 1987-1988 Bloemendaal, 1986-1989 1384 Boarnsterhim, 1987 Ten Boer, 1987 Bolsward, 1987-1988 Borculo, 1987-1988 Borger, 1987-1988 Borne, 1988 Borsele, 1988 Boskoop, 1988 Boxmeer, 1987 1385 Braassemermeer, 1987-1988 Breda, 1984-1988 Brederwiede, 1987-1988 1386 Breukelen, 1987-1988 Brielle, 1987-1988 Broek in Waterland, 1987-1989 Brummen, 1988 Brunssum, 1988 Brussel e.o., 1988 Budel, 1987-1988 1387 Bunnik, 1987-1989 Buren, 1987-1988 Bussum, 1989-1989

Capelle aan den IJssel, 1986-1988 Castricum, 1987-1988 Coevorden, 1987-1988 Cothen, 1987-1988 Cromstrijen, 1987-1988 Cuyk, 1987 1388 Dalfsen, 1987-1988 Dantumadeel, 1987 Delft, 1987-1988 Delfzijl, 1987-1988 Deventer, 1987-1988 Didam, 1987-1988 Diemen, 1987-1989 1389 Diepenheim, 1988 Diepenveen, 1987-1989 Diever, 1987-1988 Dinteloord, 1988-1991 Dinxperlo, 1987-1988 Dirksland, 1987-1988 Doesburg, 1987-1988 Doetinchem, 1978, 1987-1988

(43)

1390 Domburg, 1987 Dongen, 1988 Dongeradeel/Dokkum, 1986-1988 Doorn, 1987-1989 Dordrecht, 1987 Drechterland, 1987 Driebergen, 1987-1988 Dronten, 1987-1988 1391 Drunen, 1987-1988 Duiveland, 1987-1988 Duiven, 1987-1988 Dwingeloo, 1987 1392 Echt, 1987-1988 Echteld, 1987-1988 Edam/Volendam, 1987-1988 Ede, 1987-1988 Eelde, 1987-1988, 1990 Eemnes, 1987-1988 Egmond, 1987-1988 Eibergen, 1987 1392a Eindhoven, 1986-1988 1393 Elburg, 1987-1988 Elst, 1988 Emmen, 1987-1988 Enkhuizen, 1987-1988 Enschede, 1979, 1987-1988 1394 Epe, 1986-1989 Ermelo, 1987-1989 Etten-Leur, 1987-1988 Eijsden/Gronsveld, 1987-1988 Franekeradeel, 1987-1988 Fijnaart, 1987 1395 Gaasterland/Nijefurd, 1986-1988 Gasselte, 1988 Geertruidenberg, 1987 Geldermalsen, 1987 Geldrop, 1987-1988 Geleen, 1987-1988 1396 Gemert, 1987-1988 Gendringen, 1987 Gennep, 1987-1988 Giessenlanden, 1986-1989 Gieten, 1987-1988 Gilze-Reijen, 1987 Goedereede, 1988 1397 Goes, 1987-1989 Goirle, 1987-1988 Goor, 1987-1988 Gorinchem, 1987-1988 Gorssel, 1987-1988 1398 Gouda, 1987-1988 Gramsbergen, 1987-1988 Grave, 1987 ‘s-Gravenland, 1987 1399 ‘s-Gravenzande, 1987-1988

(44)

Groesbeek, 1987-1988 Groningen, 1986-1988 Grootegast, 1988 Gulpen/Wittem, 1987 1400 Den Haag, (1978), 1987 1401 Den Haag, 1988 1402 Haaksbergen, 1987-1988 Haaren, 1987-1988 Haarlem, 1987-1988 Haarlemmerliede, 1987-1989 Haarlemmermeer, 1987-1988 Halsteren, 1987-1988 Den Ham, 1987 1403 Hardenberg, 1987-1988 1404 Harderwijk, 1987 Haren, 1987-1988 Harenkarspel, 1987 Harlingen, 1987-1988 Harmelen, 1987-1988 1405 Hasselt, 1987 Hattem, 1987-1988 Havelte, 1986-1988 Hazerswoude, 1987 Hedel, 1987 Heemskerk, 1987 Heemstede, 1986-1988 Heerde, 1987-1988 1406 Heerenveen, 1987-1988 Heesch, 1988 Heerlen, 1987 Heerjansdam, 1987-1988 Heerhugowaard, 1987 Heeze, 1987-1988 Heino, 1987 Heiloo, 1987-1988 1407 Helden, 1988 Den Helder, 1987-1988 Hellendoorn/Nijverdal, 1987-1988 Hellevoetsluis, 1988 Helmond, 1987-1988 Hemmen/Malden, 1987-1988 Hendrik Ido Ambacht, 1987-1988 Hengelo (Ov.), 1987-1990 1408 ‘s-Hertogenbosch, 1987-1988 Heteren, 1987-1988 Hillegom, 1987-1988 Hilvarenbeek, 1987 Hilversum, 1987-1988 1409 Hoevelaken, 1987 Hoeven/Bosschenhoofd, 1987 Holten, 1987-1988 Hoogblokland, 1985

Hooge en Lage Zwaluwe, 1987-1988 Hoogeloon, 1987-1988

(45)

Hoogezand-Sappemeer, 1987 Hoorn, 1987-1988 Horst, 1987 Houten/Schalkwijk, 1987 Huissen, 1989 Huizen, 1987-1988 Hulst/Hontenisse, 1986-1988 1410 Kampen, 1986-1988 Katwijk, 1987 Kerkrade, 1989 Klundert, 1987 Kollum, 1987 Korendijk, 1986, 1988 Krimpen aan de IJssel, 1987 1411 Landgraaf, 1987-1988 Landsmeer, 1987-1988 Langbroek, 1987 Langedijk/St. Pancras, 1987-1988 Laren/Blaricum, 1987-1988 Leek, 1988-1989 Leende, 1987-1988 1412 Leerdam, 1987-1989 Leersum, 1987-1988 Leeuwarden, 1986-1988 1413 Leiden, 1987-1988 1414 Leiderdorp, 1987-1988 Leidschendam, 1987-1988 Lelystad, 1987-1988 Lemsterland, 1988-1989

Leudal/Thornerkwartier (voorheen Heythuysen), 1987, 1989 Leusden, 1987-1988 Lichtenvoorde, 1987 De Lier, 1988 Lingewaal, 1987 Lisse, 1987-1989 Littenseradeel, 1987-1988 1415 Lochem, 1986-1988

Loenen aan de Vecht, 1987-1988 Loon op Zand, 1987-1988 Loosdrecht, 1987

Lopikerwaard, 1988

Loppersum (voorheen ‘t Zandt), 1987-1988 Losser, 1987-1988 Luxemburg, 1987-1988 1416 Maarn, 1986-1988 Maarssen, 1986-1989 Maartensdijk, 1987-1988 Maasbree/Kessel, 1988 1417 Maasdorpen, 1988 Maas en Waal, 1985-1986 Maasland, 1987 Maassluis, 1987-1988 Maastricht, 1987-1988 Margraten, 1987-1988 Markelo, 1987

(46)

Marne, 1986-1988 Marum, 1988 Medemblik, 1987-1988 1418 Meerssen, 1987 Menaldumadeel, 1988-1989 Meppel, 1986-1988 Middelburg, 1989-1991 Middelharnis, 1987-1988 Middenschouwen, 1988 Mill, 1987 1419 Monster, 1987-1988

Montfoort (voorheen Linschoten), 1987-1988 Mook, 1987 Moordrecht, 1987-1988 Muiden/Muiderberg, 1987-1988 Mijdrecht, 1986-1988 1420 Naaldwijk, 1987-1988 Naarden, 1987-1988 Nederhorst den Berg, 1987 Nederlek, 1986-1987 Nederweert, 1987 Neerijnen, 1987-1988 Niedorp, 1988 Nieuwegein, 1987 Nieuweschans, 1987-1988 Nieuw Ginneken, 1987-1988

Nieuwerkerk aan de IJssel, 1987-1988 Nieuwkoop, 1987 Nieuwleusen, 1987-1988 Noord-Beveland, 1987 Noorder Koggenland, 1988 1421 Noordoostpolder, 1987-1988 Noordwijk, 1987-1988 Noordwijkerhout, 1987-1988 Nootdorp, 1987-1988 Norg, 1987 1422 Nuenen, 1986-1988 Nunspeet, 1987-1988 Nuth, 1987-1988 Nijeveen, 1987-1988 Nijkerk, 1987-1988 Nijmegen, 1987-1988 1423 Odoorn, 1987-1988 Oegstgeest, 1987

Oisterwijk (voorheen Helvoirt), 1987-1988 Oldehove, 1987-1988 Oldenzaal, 1987-1988 Olst, 1987-1988 Ommen, 1988 Oosterhesselen, 1988 1424 Oosterhout, 1987-1988 Oost-Flakkee, 1987 Oostellingwerf, 1987-1988 Oostzaan, 1987 Opsterland, 1987-1988 Oss, 1987-1988

(47)

Ossendrecht, 1987 Oud-Beijerland, 1987-1988 Oudenbosch, 1987 Oudewater, 1987 1425 Papendrecht, 1987-1988 Prinsenbeek, 1988 Purmerend, 1987-1988 Putte, 1988 Putten, 1986-1988 Pijnacker, 1987 1426 Raalte, 1987 Ravenstein, 1987-1988 Reeuwijk, 1987-1988 Reimerswaal, 1987 Renkum, 1987-1988 Renswoude, 1988 1427 Rheden/Roozendaal, 1984-1988 Rhenen, 1986-1988 Ridderkerk, 1987-1988 Riethoven, 1987-1988 1428 Roden, 1987-1988 Roermond e.o., 1987-1988 Roerstreek, 1987-1988 Rolde, 1987-1988 De Ronde Venen, 1988 Roosendaal, 1987-1988 Rosmalen, 1987-1988 Rossum, 1987-1988 1429 Rotterdam, 1986-1987 1430 Rotterdam, 1988-1989 1431 Rozenburg, 1987-1988 Ruurlo, 1987-1988 Rijnsburg, 1984-1986 Rijssen, 1987-1988 Rijswijk (Gld.), 1987 Rijswijk (Z.H.), 1987-1988 1432 Sassenheim, 1987-1988 Schagen, 1986-1988 Schaijk, 1986-1987 Scheemda/Nieuwolda, 1987-1988 Schermer, 1987-1988 Schiedam, 1987-1988 Schinnen/Onderbanken, 1985, 1988 1433 Schipluiden, 1988 Schoonhoven, 1987-1988 1434 Schoorl, 1987 Schijndel, 1987-1988 1435 Sevenum, 1987-1988 1436 Simpelveld, 1987-1988 1437 Sint Michielsgestel, 1987-1988 1438 Sint Oedenrode, 1987 1439 Sittard, 1986-1988 1440 Skarsterlân, 1988 1441 Sleen, 1988 1442 Sliedrecht, 1987-1988

(48)

1443 Smallingerland, 1986-1987 Smilde, 1987 1444 Sneek, 1987-1988 Soest/Soesterbeek, 1987-1988 Someren/Asten, 1987-1988 Son en Breugel, 1987-1988 Sprang-Capelle/Waspik, 1988 Spijkenisse, 1986-1988 Stadskanaal, 1988-1989 Staphorst, 1987 Steenbergen, 1987-1988 Stein, 1988 Strijen, 1988 Swalmen, 1986-1987

1445 Terneuzen/Sas van Gent, 1988 Teteringen, 1987-1988 Texel, 1987 Tholen, 1987-1988 Tiel, 1987-1988 Tilburg, 1987-1988 Tietjerksteradeel, 1988 1446 Uden, 1987-1988 Uitgeest, 1987-1988 Utrecht, 1986-1988 1447 Vaals, 1988 Valburg, 1988

Valkenburg aan de Geul, 1987 Valkenburg (Z.H.), 1988 Valkenisse, 1988 Veendam, 1987-1988 Veenendaal, 1987 Veere, 1987 Veghel, 1987-1989 Veldhoven, 1987-1988 Velzen/Santpoort, 1987-1988 Venlo, 1987-1988 Venray, 1988 1448 Vianen, 1988 Vlaardingen, 1987-1989 Vledder, 1987 Vleuten/De Meern, 1987 Vlissingen, 1987 Vlist, 1987-1988 Vlijmen, 1987-1988 1449 Voerendaal, 1987-1989 Voorburg, 1980-1982, 1987-1988 Voorschoten, 1987-1989 1450 Voorst, 1987-1988 Vorden, 1987-1988 Vries, 1987-1988 Vriezenveen, 1988 Vught, 1987-1988 1451 Waalre, 1987-1988 Waalwijk, 1987-1988 Waddinxveen, 1987

(49)

Wageningen, 1987-1988 Warmond, 1988 Warnsveld, 1987-1988 Wassenaar, 1986-1988 Weerselo, 1987-1988 Weert, 1987-1988 1452 Weesp, 1986-1988 Werkendam, 1987-1988 Westerbork, 1988 Westerschouwen, 1987-1988 Westervoort, 1988 Westkapelle, 1988 West-Maas en Waal, 1986-1988 Westvoorne, 1987-1988 West-Zeeuws Vlaanderen, 1987 Wierden, 1987 Wieringermeer, 1988-1989 Winschoten, 1987 Winsum/Baflo, 1987-1989 Winterswijk, 1987-1988 Wisch, 1986-1988 1453 Woerden/Kamerik, 1987-1989 Woubrugge/Hoogmade, 1987 Woudenberg, 1987-1988 Wymbritseradeel, 1987-1988 Wijhe, 1988 De Wijk/Koekange, 1988 Wijk bij Duurstede, 1987-1988 IJsselham, 1987-1988 IJsselmuiden, 1989 IJsselstein, 1988 1454 Zaanstad, 1987-1988 Zaltbommel/Rossum, 1986 Zandvoort, 1987-1989 Zeevang, 1987-1988 Zeewolde, 1988 1455 Zeist, 1984-1988 Zelhem, 1986-1987, 1989 Zevenhuizen/Moerkapelle, 1988 Zierikzee, 1987-1988 Zoetermeer, 1987-1989 Zoeterwoude, 1988 1456 Zuidhorn, 1988 Zuidlaren, 1988 Zuidwolde (Dr.), 1988 Zutphen, 1987-1988 Zwartsluis, 1987-1988 Zweelo, 1988 Zwolle, 1987-1988 Zwijndrecht, 1988 Zijpe/Callantsoog, 1988

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Maar om dat laatste gaat het nu in de commissie voor de beroepschriften niet alleen, De grens tussen politieke en rechtmatigheidstoetsing moge soms moeilijk te trekken

20 Plaatsingslijst van de archivalia van de afdeling Veendam van de Kamercentrale Groningen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en haar voorlopers, 1973- 1997..

955 Correspondentie en andere stukken betreffende het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen, 1984-1987. 956 Correspondentie en andere stukken betreffende de

1 Stukken betreffende de samenstelling van besturen van bij de Federatie van Liberale Studenten Verenigingen in Nederland aangesloten verenigingen (1963 – 1969), alsmede van

56 Stukken met betrekking tot de propaganda, vooral met betrekking tot de uitvoering in de verschillende afdelingen van de KC Groningen van landelijke ideeën, gecoördineerd vanuit

47 Correspondentie/ stukken met betrekking tot landelijke convocaties van het Algemeen secretariaat van de VVD over de periode 1980 t/m 1984. 48 Correspondentie/ stukken

Schrift inhoudende presentielijsten bij verschillende activiteiten van de afdeling Nieuw Beerta van de Partij van de Vrijheid, later VVD, 25 april 1946 – 1 maart 1966..

20 Stukken en correspondentie betreffende de Jongeren Organisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), 1977- 1979. Het betreft hier stukken van het landelijk hoofdbestuur van