• No results found

2134 Correspondentie betreffende drukkerijen, 1989-1992

2135 Stukken betreffende ledenwerving en correspondentie met het reclameadviesbureau Navar, 1988-1989

Secretariaat

2136-2137 Uitgaande correspondentie, 1994 2136 januari-april 1994 2137 mei-juli 1994

2138 Correspondentie met VVD-bewindslieden, 1988-1991

2139 Correspondentie Algemeen Secretariaat met verschillende fracties, 1989-1991 2140-2141 Correspondentie met de VVD-fracties in de Staten-Generaal, 1991-1992

2140 1991

2142 Correspondentie met Provinciale Statenfracties, 1989-1992 2143-2146 Correspondentie met politieke partijen, 1988-1992

2143 algemeen, 1989-1992 2144 CDA, 1989-1992 2145 D66, 1988-1992 2146 PvdA, 1989-1992

2147 Correspondentie betreffende het Europees Parlement, 1986-1993 2148 Correspondentie van de Secretaris Buitenland, 1989-1991 2149-2150 Correspondentie betreffende internationale zaken, 1989-1992

2149 1989-1991

2150 1992

2151 Correspondentie met ADP Benelux, 1988-1990

2152-2154 Correspondentie betreffende ‘externe organisaties Nederland’, 1985-1993 2152 Europese Beweging Nederland, 1988-1992

2153 NOVIB, 1985-1993

2154 Stichting Burgerschapskunde, 1989-1993 2155-2156 Stukken betreffende VVD-enquêtes, 1992-1993

2155 1992

2156 1993

Kamercentrales

2157 Stukken betreffende het overleg met de secretarissen van de Kamercentrales, 1981-1991 2158 Stukken betreffende de Kamercentrale-contactpersonen voor de Europarlementariërs

(Eurocontact), 1989-1992

2159-2162 Algemene correspondentie, circulaires e.d. afkomstig van het partijbureau, 1989-1992

2159 1989

2160 1990

2161 1991

2162 1992

2163-2180 Financiële verslagen van de Kamercentrales, 1988-1992 2163 Amsterdam, 1990-1992 2164 Den Helder, 1990-1992 2165 Dordrecht, 1988, 1990-1992 2166 Drenthe, 1988-1992 2167 Flevoland, 1988, 1990-1992 2168 Friesland, 1988, 1990-1992 2169 Gelderland, 1988, 1990-1992 2170 ‘s-Gravenhage, 1988, 1990-1992 2171 Groningen, 1990-1992 2172 Haarlem, 1990-1992 2173 ‘s-Hertogenbosch, 1990-1992 2174 Leiden, 1990-1992 2175 Limburg, 1988, 1990-1992

2176 Overijssel, 1988, 1990 en 1992 2177 Rotterdam, 1990-1992

2178 Tilburg, 1990-1992 2179 Utrecht, 1988-1992 2180 Zeeland, 1990-1992

2181-2195 Correspondentie, besluitenlijsten e.d. betreffende de Kamercentrales, 1989-1992 2181 Den Helder, 1990-1992 2182 Dordrecht, 1992 2183 Drenthe, 1989-1994 2184 Flevoland, 1990, 1992 2185 Friesland, 1990, 1992 2186 Gelderland, 1990, 1992 2187 Groningen, 1990, 1992 2188 Haarlem, 1990, 1992 2189 ‘s-Hertogenbosch, 1990, 1992 2190 Leiden, 1992 2191 Limburg, 1989-1990 2192 Overijssel, 1990, 1992 2193 Tilburg, 1990-1991 2194 Utrecht, 1990 2195 Zeeland, 1992

Publiciteit

2196 Stukken betreffende de communicatie-cluster, 1990-1991 2197 Stukken betreffende propaganda en voorlichting, 1988-1993

2198 Correspondentie e.d. met het Commissariaat voor de Media, 1988-1993 2199 Perscontacten, 1989-1991

Verkiezingen

2200 Stukken betreffende tussentijdse raadsverkiezingen als gevolg van de gemeentelijke herindeling in Limburg, 1991

2201 Stukken betreffende tussentijdse raadsverkiezingen als gevolg van de gemeentelijke herindeling van Noord-Brabant, 1992-1993

2202-2203 Stukken betreffende de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen, 1986-1987 en 1991

2202 1986-1987

2203 1991

Reglementaire commissies

2205 Stukken betreffende de Commissie van Beroep, 1984-1985

2206 Stukken betreffende Commissie Bijzondere Besluitvormingsprocedure, 1982-1985 2207 Stukken betreffende de Reglementen Evaluatie Commissie, 1987

2208 Stukken betreffende de reglementering van de Partijraad, 1991-1992

Partijcommissies

2209-2212 Stukken betreffende de Commissies Algemeen (Commissies conform art. 60 HR), 1991- 1993, 1996

2209 jaarplannen 1991 2210 jaarplannen 1992 2211 jaarplannen 1993

2212 1996

2213-2214 Stukken betreffende de Begeleidingscommissie Positieve Actie, 1989-1992

2213 1989-1991

2214 1992

2215-2216 Stukken betreffende de Commissie Belastingen, 1996 2215 januari-augustus 1996

2216 augustus-december 1996

2217 Stukken betreffende de Commissie Binnenlandse Zaken en Politie, 1996 2218 Stukken betreffende de Commissie Buitenlandse Zaken, 1996

2219 Stukken betreffende de Commissie Defensie, 1996 2220-2221 Stukken betreffende de Commissie Europese Zaken, 1996

2220 januari-augustus 1996 2221 augustus-december 1996

2222 Stukken betreffende de Commissie Financieel-Economische Zaken/Midden- en Kleinbedrijf, 1996

2223-2224 Stukken betreffende de Commissie Hoofdlijnen, 1990-1991 2223 voorbereidingsstukken 1990

2224 vergaderstukken 1990-1991

2225-2228 Stukken betreffende de Commissie Inhoudelijke Discussie, 1990-1992 2225 cluster 1990

2226 cluster 1991 2227 cluster 1992

2228 portefeuillehouders, 1991-1992 2229 Stukken betreffende de Commissie Justitie, 1996

22230 Stukken betreffende de Commissie Landbouw en Visserij, 1989-1993

N.B. Bevat hoofdzakelijk stukken betreffende D.T. Barlagen, lid partijcommissie Landbouw en Visserij

2231 Stukken betreffende de Commissie Landbouw, Visserij en Natuurbeheer, 1996 2232 Stukken betreffende Landelijke Propaganda Commissie, 1989-1992

2233 Stukken betreffende de Commissie Leefvormen en Homo-aangelegenheden, 1996 2234 Stukken betreffende de Commissie Maatschappelijke Participatie, 1994

2235 Stukken betreffende de Commissie Milieuhygiëne, 1996

2236 Stukken betreffende de Commissie Onderwijs en Cultuurbeleid, 1996 2237 Stukken betreffende de Commissie Sociale Zaken, 1996

2238 Stukken betreffende de Commissie Verkeer en Waterstaat, 1996 2239-2240 Stukken betreffende de Commissie Volksgezondheid, 1991-1992, 1996

2239 1991-1992

N.B. Bevat hoofdzakelijk gegevens betreffende de invulling van de vacatures van de partijcommissie Volksgezondheid

2240 1996

2241-2242 Stukken betreffende de Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1996 2241 januari-april 1996

2242 april-december 1996

2243 Stukken betreffende de Commissie Wetenschap en Technologiebeleid, 1996

Werkgroepen

2244 Stukken betreffende de werkgroep Niet-Nederlandse Ingezetenen, 1991 2245 Stukken betreffende de werkgroep Landelijk Minderhedenbeleid, 1991-1992

2246-2249 Stukken betreffende de werkgroep Interstedelijk Overleg Etnische Minderheden, 1990- 1995 2246 1990-1991 2247 1993 2248 1994 2249 1995

Themadagen

2250 Stukken betreffende de themadagen (algemeen), 1990-1991

Neven- en verwante organisaties

2252 Correspondentie en notulen van de vergaderingen van het Curatorium e.d. betreffende de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting, 1990-1991

2253 Stukken betreffende het door de Prof. Mr. B.M. Teldersstichting en de Haya van

Somerenstichting georganiseerde symposium ‘Scheiding der Machten?’, 23 januari 1987, 1987

2254-2255 Stukken betreffende de Vereniging van Staten- en Raadsleden, 1989-1993

2254 1989-1991

2255 1992-1993

2256-2258 Stukken betreffende de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie, 1989-1991

2256 1989-1991

2257 1992

2258 1993

2259-2278 Stukken betreffende de Haya van Somerenstichting, 1986-1992 2259 stuurgroep Haya van Somerenstichting, 1986-1989 2260 stuurgroep Haya van Somerenstichting, 1990 2261 stuurgroep Haya van Somerenstichting, 1991-1992 2262 topkadertraining VVD-JOVD, 1989-1990

2263 topkadertraining, 1990

2264 stukken betreffende inleiders topkadertrainingen, ongedateerd

2265 correspondentie betreffende trainers en inleiders Haya van Somerenstichting, 1990

2266 introductiebijeenkomsten, 1988-1989

2267 cursus Discussie- en Vergadertechniek, 1988-1991 2268 cursus Presentatietechniek, 1989-1990

2269 bestuurderscursus, 1990

2270 introductiecursus Liberalisme I en II, 1990. 2271 Statencursus, 12 en 19 januari 1991

2272 training Onderhandelen, 1989-1990

2273 media- en presentatietrainingen, 1990-1991 2274 leergang Gemeenteraad, 1989-1991 2275 werkgroep leergang Gemeenteraad, 1990

2276 seminar Strategische Beleidsbepaling, 1989-1990 2277 Vormings- en Scholingsdagen, 1989-1992

2278 landelijke Commissie Vorming en Scholing, 1990-1992 2279 Stukken betreffende de Stichting Vrijheid en Democratie, 1964-1988 2280-2286 Stukken betreffende het partijorgaan Vrijheid en Democratie, 1974-1994

2280 stukken betreffende de redactieraad, 1974-1984

2281 1989 2282 1990 2283 1991 2284 1992 2285 1993 2286 1994

2287-2289 Stukken betreffende de Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD, 1989-1993

2287 1989-1991

2288 1992

2289 1993

2290-2292 Correspondentie, projectaanvragen en vergaderstukken betreffende de D.W. Dettmeijerstichting, 1990-1993

2290 1990-1991

2291 projectaanvragen 1991

2292 1992-1993

2293-2294 Stukken betreffende de Liberale Internationale – Groep Nederland, 1989-1993 2293 correspondentie, 1989-1991

2294 correspondentie, 1993

2295 Stukken betreffende de Stuurgroep Europese Kring van de Liberale Internationale – Groep Nederland, 1989-1990

2296-2303 Stukken betreffende de Liberale Internationale, 1987-1992 2296 correspondentie, 1987-1989

2297 correspondentie, 1990 2298 correspondentie, 1991 2299 correspondentie, 1992

2300 stukken betreffende het congres, 12-14 oktober 1989 te Parijs

2301 stukken betreffende het congres, 4-6 oktober 1990 te Espoo (Finland) 2302 stukken betreffende het congres, 6-7 september 1991 te Luzern 2303 stukken betreffende het congres, 4-5 september 1992 te Mainz

2304-2317 Stukken betreffende de Federatie van Europese Democratische en Liberale Partijen in de Europese Gemeenschapen (ELD respectievelijk ELD(R), 1987-1993

2304 algemene correspondentie, verslagen van de Executive e.d., 1987-1988 2305 algemene correspondentie, verslagen van de Executive e.d., 1989 2306 algemene correspondentie, verslagen van de Executive e.d., 1990 2307 algemene correspondentie, verslagen van de Executive e.d., 1991 2308 algemene correspondentie, verslagen van de Executive e.d., 1992 2309 stukken betreffende het algemeen secretarissen overleg, 1991-1993 2310 stukken betreffende het congres van 7-8 juni 1990 te Shannon 2311 stukken betreffende het congres van 6-7 juni 1991 te Poitiers 2312 stukken betreffende het congres van 2-3 juli 1992 te Kopenhagen 2313 stukken betreffende het congres van 3-4 november 1992 te Brussel 2314 stukken betreffende de conferentie van 15-16 november te Polen 2315 stukken betreffende de Oost-West conferentie, 1991-1993

2316 stukken betreffende de Working Group on Institutional Development, 1990 2317 stukken betreffende de Council Meeting, 1-5 juli 1992

Supplement 1999

Secretariaat

2318-2333 Kopieën van uitgaande correspondentie, 1994, 1996-1998 2318 januari 1994 2319 februari 1994 2320 maart 1994 2321 april 1994 2322 mei-juni 1994 2323 augustus-december 1994 2324 januari 1996 2325 februari-maart 1996 2326 april-mei 1996 2327 juni-september 1996 2328 oktober-december 1996 2329 januari-maart 1997 2330 april-juni 1997 2331 juli-september 1997 2332 oktober-december 1997 2333 januari-juli 1998

Verkiezingen

2334 Stukken betreffende de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1989, 1989 2335-2339 Stukken betreffende de commissie Verkiezingsprogramma ten behoeve van de Tweede

Kamerverkiezingen van 1994, 1992-1994

2335 uitnodigingen voor vergaderingen, vergaderstukken e.d., 1992-1994 2336 uitgaande correspondentie, 1992-1993

2337 inbreng externe organisaties, 1992-1993

2338 stukken betreffende de amendementenbeurs, 4 december 1993 2339 amendementen, originele inbreng per afdeling of kamercentrale, 1993 2340 Stukken betreffende de Provinciale Statenverkiezingen van 1991, 1990-1991

Reglementaire commissies

2341 Stukken betreffende de Commissie van Beroep, 1989

N.B. Stukken betreffende D. Uildriks, Drenthe

Partijcommissies

2342 Stukken betreffende de Commissie van Advies (benoemingsadvies) 1998-2002, 1998 2343 Stukken betreffende de Commissie Belastingen, 1997

2344 Stukken betreffende de Commissie Binnenlandse Zaken, 1997 2345 Stukken betreffende de Commissie Buitenlandse Zaken, 1997

2346 Stukken betreffende de Commissie Defensie, 1997 2347 Stukken betreffende de Commissie Europese Zaken, 1997

2348 Stukken betreffende de Commissie Financiële- en Economische Zaken/Midden- en Kleinbedrijf, 1997

2349 Stukken betreffende de Commissie Justitie, 1997

2350 Stukken betreffende de Commissie Landbouw en Visserij, 1997

2351 Stukken betreffende de Commissie Leefvormen en Homo-aangelegenheden, 1997 2352 Stukken betreffende de Commissie Milieuhygiëne, 1997

2353 Stukken betreffende de Commissie Onderwijs en Cultuurbeleid, 1997 2354 Stukken betreffende de Commissie Politie, 1997

2355 Stukken betreffende de Commissie Sociale Zaken, 1997

2356 Stukken betreffende de Commissie Verkeer en Waterstaat, 1997

2357-2358 Stukken betreffende de Commissie Volksgezondheid, 1997 2357 januari-mei 1997

2358 juni-december 1997

2359-2360 Stukken betreffende de Commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1997 2359 januari-mei 1997

2360 juni-december 1997

2361-2362 Stukken betreffende de Commissie Wetenschap en Technologiebeleid, 1997 2361 januari-september 1997

2362 oktober-december 1997

Werkgroepen

2363 Stukken betreffende het Interstedelijk Overleg Etnische Minderheden, 1990-1994 2364 Stukken betreffende het project Partijpolitieke Participatie, 1990

Diversen

2365 Stukken betreffende het 35-jarig bestaan van de VVD, 1982-1983 2366 Stukken betreffende het 40-jarig bestaan van de VVD, 1987-1988

2367-2371 Stukken betreffende de samenstelling van het boek Liberalen onder één dak. VVD: 50

jaar liberale vereniging ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de VVD in 1998,

1995-1998

2367 financiële stukken, achtergrondinformatie e.d., 1995-1997 2368 vergaderstukken, februari-juni 1996

2369 vergaderstukken, juli-augustus 1996 2370 vergaderstukken, september 1996-juli 1997

2371 contracten en stukken betreffende de uiteindelijke presentatie van het boek

Supplement 2000

GERELATEERDE DOCUMENTEN