• No results found

De Ries meteorietkrater

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "De Ries meteorietkrater"

Copied!
8
0
0

Hele tekst

(1)

AFZETTINGENWTKG 24 (2), 2003 32

De Ries meteorietkrater

Ton Lindemann*

Iets oversterrenkunde

Voorwede detailsvande

inslag

gaan

bekijken

zullenwe

eerstmoeten wetenwaar we over

praten.

Rotsblokken die door het zonnestelselzwerven enop hemellichamen in-slaanveroorzaken littekens die

inslagkraters

worden ge-noemd. Het inslaan hoeft niet

persé

op de Aardete

gebeu-ren, ook op anderehemellichamenkomen

inslagkraters

voor. Zoekmaar eens meteen

verrekijker

naarkraters op de halfvollemaan.Ook MercuriusenMars

zijn

vergeven

van

inslagkraters.

De rotsblokken welke door het

zonne-stelselzwerven worden ook wel

planetoïden genoemd

en de meeste bevindenzich ineen

gebied

tussen Mars en

Jupiter. Zij zijn overgebleven zijn

nade

vorming

vande

planeten

zo’n

4,5 miljard jaar geleden.

Demeeste

objec-ten

zijn

kleinen

ongevaarlijk,

maar er

zijn planetoïden

vanenkelekilometers toteenpaar honderd kilometer be-kend. Door

onderlinge botsingen

of

verstoringen

in het zwaartekrachtveld kunnen deze

planetoïden

vanbaan

ver-anderenenop ramkoers komen metandere

hemellicha-menin het

zonnestelsel,

dus ookmetde Aarde.

Zolang

wemet relatiefkleine

objecten

temaken

hebben,

zullen deze

bij

het

binnendringen

van de aardatmosfeer

geheel

vergaan. We zien dan een

lichtstreep.

Dit in de atmosfeerverbrandende

gruis

noemen wemeteoor.Is het

object

groterenbereikendekosmischerestantenhet

aard-oppervlak

dan

spreken

we overmeteorieten.

Naast het gevaarvanrondzwervenderotsblokken

zijn

er

ook nog kometen. Deze komen uit de

buitengewesten

van onszonnestelselen

zijn

netals de

planetoïden

restanten uit de

begindagen

van onszonnestelsel. Het verschilmet

planetoïden

is dat kometen vooral uit bevroren gassen bestaanwelke in de

nabijheid

van dezon

verdampen

en

dan

staartvorming

vertonen. Ook kometen kunnenmet

pla-neten in

aanvaring

komen.

De

vorming

van de Rieskrater

Latenweeersteven 15

miljoen jaar terug

in de

tijd

gaan. Een 1 kilometer

groot projectiel

kruist het

pad

vande Aar-de. Een

onvermijdelijke botsing

is het

gevolg.

Meteen

snelheidvanten minste 30 kilometerper

seconde,

maar hetkan ookenkeletientallenkilometers per secondemeer

zijn

geweest,raastdeze

steenklomp richting

Aarde. U kunt zich voorstellendatzo’ngroot

object

zich niet laat

afrem-mendoor de atmosfeer. Immers zodra deze de atmosfeer ‘voelt’ is

hij

al

genaderd

tot

op10 kilometer

hoogte.

De

hogere ijlere

atmosfeer is

daarbij

totaal geen

belemme-ring.

Een fractievan eenseconde later raakt de

impactor

de aardbodem in het

huidige

Zuid-Duitsland. Binnen één seconde

dringt

de

impactor

doortotenkele kilometers

diep

in de aardkorst. Er ontstaateenkraterende

impactor

ver-dampt.

Er komt

daarbij

zoveel

energie vrij

dat het

gebied

vande

inslag

onherkenbaar verandert. We zullen hiernu

enkele details derevue laten passeren:

-Op

hetmomentvande

inslag

treedt al

gelijk versmelting

van

gesteenten

op. Dezeschieten als

glaslichamen

tot enkele honderden kilometersverwegenkomen

onder-meer terecht in

Tsjechië.

Deze

glaslichamen

worden tektieken

genoemd

en naar

zijn vindplaats

staan deze bekend als Moldavieten.

-

Gelijk hierop volgend

worden de bovenste Jura

lagen

weggevaagd

met

rol-, glij-

enballastische

bewegingen

enkomen elders ondersteboven of op hun

zijde

weer

tot rust.

Megablokken

tot velevierkante kubieke kilo-meters

krijgen

een nieuwe

rustplaats.

- Even laterwordt het

volgende pakket

met

Juragesteen-ten

verpulverd

en ineenwaaier

weggeslingerd.

Dikke

lagen

vermalen

gesteenten

worden in de

omgeving

af-gezet.

Deze

pakketten

worden breccie

genoemd.

- Ondertussen is het

projectiel

tot 3 kilometer

diep

de aardkost

binnengedrongen

en

ontploft vervolgens

op derotsen van de

diepe ondergrond. Bij

deze

ontplof-fing verdampt

de

impactor,

versmeltener dikke

pak-ketten gesteentendie daarnatot 10kilometer

hoog

de atmosfeer in worden

geschoten.

Daarop

komt deze

gloedwolk

weer naarbenedenenvergroot deeerst ge-vormde kratertotongeveer 25 kilometer. Deze

gloed-wolk koelt aftoteenopvulkaantuf

gelijkend gesteente

enbevat veelzwarte

glasbommen.

Ditmateriaalwordt

Sueviet

genoemd

endekt debreccie af.

Al het leven ineenstraal vanenkele honderden

kilome-tersisnuverwoest. Dikke stofwolken omhullen de Aarde

en in de

nabijheid

van de

inslag

woedengrotebranden. Misschien is het beter om van

allesvernietigende

vuur-tomado’ste

spreken.

De krater zelf bestaat ineerste in-stantie uiteenkokende massa

gesteenten,

zoals we dat

kennenvanactieve vulkaancaldera’s.

Nadat allestot rust

gekomen is, loopt

de krater vol met waterenontstaat ereen grootmeer. Door

kalkalgen

en

sedimentatie

slipt

hetmeerdicht. Een deelvande krater-rand erodeerten

tijdens

de laatste

ijstijd geselen ijskoude

zandstormen de krater.

Tegenwoordig

rust

bovenop

de meersedimenteneen

zandpakket

uit de

ijstijd.

Deerosie

gaatonverminderdvoort en de Wömitz baant zich een

weg door de krater in de

richting

vande Donau. Veel

se-dimenten

zijn

ookdaardoorookweerverdwenen.

Op

ditmomentiserin het Hofland MuseumteLaren NH

eenfraaie

expositie

tebewonderenovermeteoren en mete-orieten

waarbij

er ook ruimschoots aandacht is voor de

Zuid-Duitse Ries krater. Daarom ook in dit bladwat

ach-tergrondinformatie

overde Ries. Deze krater is ongeveer

15

miljoen jaar

oud. In dit artikel zullen dewede effecten

vandeze

inslag

opnatuurenmilieuvanhet Miocene

land-schap

in Zuid-Duitslanden

(2)

33 AFZETTINGEN WTKG 24(2),2003

Excursiepunten

De

omgeving

van

Nördlingen

of

Oettingen

i.B. iseen

uit-stekend

gebied

omde kraterteleren kennen. Beide

plaat-sen

liggen

in de kraterenin de

omgeving

vindenwevele

al dan niet

gesloten

groeven,

ontsluitingen

en

dagzomen

waar wedeindrukwekkende

verschijnselen

van de

im-pact

kunnen

bekijken.

Al

rondkijkende

in het

gebied

van de Ries

krijgt

u een

goed

overzichtvande

geweldige

cata-strofe welke hier in zo’n korte

tijd

heeft

plaatsgevonden.

De krachtvande

inslag

is aftelezenaande vaak verfrom-melde

gesteenten.

Ineenrelatiefklein

gebied

zietuveel verschillende interessante fenomenen. Wat grote indruk opons

gemaakt

heeft is de

nietigheid

vandemens en de

wetenschap

dat dit morgenweerkan

gebeuren....

Hetvoert tever om allegroevenen

ontsluitingen

te

noe-men, maar van eenpaar

belangrijke

wil ikeenkorte

be-schrijving

geven. U

krijgt

zodoende tocheen

goed

over-zichtvan de verscheidenheidaan

verschijnselen

dievan

de

inslag getuigen.

Mochtubesluitenom er eenstegaan

kijken,

dan raad iku aan een

goede excursiegids

enkaart aanteschaffen. Deze

zijn

indat

gebied rijk

voorhanden. We

beginnen

onzetocht in het noorden

bij

de groevevan

Aumühleen

eindigen

in

Nördlingen.

Aumühle

Naeen

tijd stilgelegen

tehebben is de afbouwvanSueviet tenbehoevevande

cementproductie

weerhervat. Vooral de

westelijke

wandwordt

afgegraven.

Maar hetmeest in-teressante deel is de oostwandvande groeve. Hier vinden wehet contactvlakvanSueviet boven opdeBunte Breccie

(foto 1).

In de Bunte Breccie

bij

de groeve

ingang

kunnen

wede

stromingspatronen

van het materiaalherkennen.

Hainsfart

In de

voormalige kalkgroeve

vindenwe

tegenwoordig

een

sportpark. Inderdaad, kalkgroeve.

We bevindenons hier

dicht

bij

deoevers vanhet

voormalige

Riesmeerenvele

kalkalgen

hebben hier riffen

gebouwd.

Tussen de kalken

vandeze riffen kunnenwefossiele slakkenvinden.

Megesheim

In deze

zandgroeve

kunnenwe

zandpakketten

vinden die

gevormd zijn

in de deltavan eenrivier diein het Riesmeer uitmondde.Later is bovenopdit

zandpakket

een

laag

met

kalkalgen afgezet.

Foto1,Aumühle: ContactvlaktussendeBunteBreccie(bh)endeSueviet(Su).

(3)

34 AFZETTINGENWTKG 24 (2), 2003

Polsingen

Een klein

groevetje

aande rand het

dorpje.

Tochzeerde moeite waardom een

kijkje

tenemen.Het iseenvande

weinige plaatsen

waarrode Sueviettevinden is.

Otting

Deze groeve is

afgebouwd

enwordtmetrust

gelaten.

De wanden bestaan uit dikke

pakketten Sueviet, rijkelijk

voor-zienvanzwarte

glasbommen.

In deze

glasbommen

kuntu

zeldzame koolstofkristallen

tegenkomen.

Hier werd in het

begin

vande

jaren zestig

Coesiet

gevonden.

Dit wordt als

eenvan de

bewijzen gezien

voor eenkosmische

inslag.

De Coesiet zit in de

glasbommen ingesloten (foto 2).

Gundelsheim

Op

het

scheidingvlak

van de Jura-kalkenende

zandige

massakunnenwe

lange

krassen aantreffen. Watwehier

zien is het

grensgebied

tussen de kalkende breccie

(foto

3).

De bovenste

kalklagen zijn

door de

inslag verdwenen,

ervanaf

gegleden.

De krassen en

groeven inde kalk laten de

glijsporen

nogzien

(foto 4).

Debrecciebestaat uiteen

kleurige zandige

massa

vermengd

metgrotereenkleinere brokken

vwmamelijk

sedimentairgesteentenvan

verschil-lende ouderdom.

Foto2, Otting:Suevietwandindegroeve van

Otting.

De zwartecirceltjes geven enkeleglasinsluitselsaan.

(4)

35 AFZETTINGENWTKG 24(2). 2003

Wemding

Alsu van

Otting

in de

richting

van

Wemding rijdt,

heeftu

opeengegevenmomenteenfraai overzichtover de kra-ter.

Op

de marktvan

Wemding

vindenweopdemuur van eenrestauranteen

ingemetselde

steen ter

herinnering

aan

de

Apollo

astronauten die hierhebben

geoefend

om ken-nistemakenmet Suevietenandere

inslaggesteenten (foto

6).

Detenzuidenvan

Wemding gelegen

groeve isuwbezoek ookmeerdan waard.

Vrijwel

alleswat

je

in de tectoniek kunt

tegenkomen,

vind

je

daar in een

notendop:

lagen

welketen

opzicht

vanelkaarverschoven

zijn, ingedrukt,

vergruizeld

of waaruit hele

pakketten

verdwenen

zijn

of waartussen

pakketten

zitten dieer

oorspronkelijk

helemaal niet thuishoren

(foto 5,7).

Metwat

geluk

vindtuhier ook

zogenaamde

Riesbelemnieten.Dit

zijn

belemnietenwelke door de

inslag

alseenkomkommer in de

lengte, gesneden

zijn

endaarnaweer

zijn gefossiliseerd (foto 8).

Foto4,Gundelsheim:

Krassenen

glijsporen.

Desporen

liggen

in de

lengterichting

van de zwarte

lijn.

De

bovenliggende kalklagen

zijnin de lengterichtingvande groeven weggeschoven.

(5)

AFZETTINGEN WTKG 24 (2), 2003 36

Oude theorieën

overhetonstaan

vande Ries

Eind

negentiende,

begin

twintigste

eeuw

ontstonden deeerstetheorieënoverhet

ons-taan van de Ries. In eerste instantie werd

gedacht

aan vulkanische herkomst. Nietzo

gek,

omdat het

tuf

gesteenteveel leek op vul-kanische

tuf

en

delpfwerd daarbij

als

voor-naamstevulkaanaangewezen. Toch zatmen

met het

tuf

in de maag,wantde

samenstel-ling

was

geheel

anders dan

gebruikelijk bij

vulkanische

tuf

envooralook

glashoudend.

Er werd een

nieuwe

naam voor

bedacht:

Sueviet, afgeleid

vande

Latijnse

naam van

Bayem.

Maardit ismaarde

helft

vanhetverhaal,

waarkwamen immers de krassen en

glij-sporen vandaanop de Jurakalken? Ditwerd toebedachtaan een

gletsjertheorie.

Ijsmas-sa’s

bewegende

over de kalken zouden

tij-dens de

ijstijd

desporen hebben

achterge-laten. En

inderdaad,

dit stemde

goed

over-eenmetde rotsblokken

(Bunte Breccie)

die

mentiaar

bovenop

vond. ALs

zwerfstenen

ge-lijk

werden dezetoteindmorenen

gebom-bardeerd.

Pas in

dejaren zestig

vande

twintigste

eeuw

vondmen

hogedruk

mineralenin de

glas-lichamenvanhet Sueviet welkezo kenmer-kend

zijn

voorgrotemeteorietkraters. Sinds de

ontdekking

van de Coesiet

twijfelt

nie-mandmeer aande astronomischeherkomst

van dit kosmische litteken in Zuid-Duits-land.

Foto6, WemdingStadt: Gedenksteen tererevanhetbezoek vande.Apolloastronautenin 1970.

Foto 7,

Wemding: Overschuivingen

veroorzaken

zogeheten

glijvlakken.

Dezwartelijn geeftde

richting

vanhet vlakaan.

(6)

37 AFZETTINGEN WTKG 24(2), 2003

Gosheim

Het voorbeeldvan een grote scholwelkeondersteboven

op deze

plaats

terecht is

gekomen (foto 9).

De oudste la-gen

liggen

dus

bovenop!

Dekalken

zijn

geheel

verbrokkelden het zaluniet

luk-kenomdeammonietenerheel uitte

krijgen.

Foto 9,Gosheim:Oostwandvandegroeve. De inzettoonthet detailvande

vergruizelde

balklagenwelkeondersteboven

liggen.

Foto10,

Altenburg:

Noordwandvande

(7)

AFZETTINGENWTKG24 (2), 2003 38

Rohnheim

Deze groeve is niet

toegankelijk,

maarvanaf de weg

goed

tezien. Net als

bij

Gundelsheim vindenwehier boven op de Jura-kalken

kleurrijke pakketten

breccie. Het

bijzon-dere is dat in deze brecciemet

enig geluk

ook Riesbelem-nieten

gevonden

kunnen worden.

Altenbürg

Dit iseenoude

kloostergróeve.

Het Sueviet in deze groeve is vooral

gebruikt

als bouwmateriaal. In de Suevietvan

deze groeve zien weook brokken Jura-kalk

liggen (foto

10).

Deze

zijn

daar

ingevallen

na eenluchtreisenpas

na-dat het Sueviet is

afgezet.

Ipf

Ook dit iseen van

zijn plaats

verschoven brok Jura-kalk.

Op

een afstand

lijkt

dezeop eenvulkaan

(foto

11).

En

inderdaadheeft de

Ipf

aande basisgestaanvande oude vulkaantheorieaanhet eind van 19een

begin

vande 20e

eeuw.Een

wandeling

naarde top van deze

berg

wordt beloondmet eenfraai uitzichtoverde krater.

Wallerstein

Nabij

het slot Wallerstein vindenwe eenrotsdie uit

kalk-algen

en

travertijn

bestaat. Deze werden

afgezet

rondom

eenbron dienade

inslag

ontstond. Ook hiereenfraai uit-zichtoverde kraterende markantevorm vande

Ipf,

waarin

we met

gemak

het silhouetvan eenvermeende vulkaan

kunnen herkennen.

Unterwilflingen

De

rotsige ondergrond

vande

pre-Ries

is hiernaarboven

gekomen

en in deze groeve vinden wevooral

gedefor-Foto11, De

Ipf

gezien vanafWallerstein. Devorm vandeberg lijktopeenvulkaan.

Foto12,

Unterwilflingen:

(8)

AFZETTINGEN WTKQ24(2), 2003 39

meerde

granieten

en

gneisen (foto 12).

Deze

gedeformeer-derotsen wordenweer

afgedekt

door breccie.

Nördlingen

Genoemd alslaatste,maarmisschienmoetuhier tochmaar

eersteenbezoek

brengen

aanhet Rieskratermuseum.Daar

krijgt

u een

goed

en

gedetailleerd

overzichtvanwat zich heeft

afgespeeld

en waar uopmoetletten alsuop

excur-siegaat.Er iseenruime hoeveelheidliteratuur, kaarten, gesteentenenMoldavietente

koop

in de museumwinkel. Middeninde stadstaatde Daniël. Deze kerktoren is aan

het eindvande 15eeeuw

gebouwd

uit Sueviet uit de

eer-der

besproken

Altenbürg

groeve

(foto 13).

Er

zijn

nogveelmeer

ontsluitingen

welke de moeite waard

zijn,

waaronder de

kalkgroeve

van

Holheim,

de

dagzoom

in de berm

bij Zipplingen,

verstoorde

Juralagen

van

Un-terappenberg

en

Meyer’s

Keilerte

Nördlingen.

En niette vergetenvooralsuin de buurt bent: De krater

Steinhei-mer

Becken,

met ook eeninteressant museum.Maar ik

hoop

dat u, alsubesluitom eenstegaan, metdeze

beschou-wing

aleen

goede

indruk heeftvanwat umag verwach-ten. En zoals

altijd,

vraagaande ‘Bruchmeister’ ofude groeve betreden mag.

Literatuur

Chao, E.C.T., Hüttner, R., Schmidt-Kaler,

H.,

1992. Aufslüsse im Ries-Meteoriten-Krater.München.

Groiss,

J.

Th., Haunschild,H., Zeiss, A.,

2000.

Sammlung

geologischer

Führer 92. Das Ries und sein Vorland.

Stuttgart.

Hüttner,

R.,

Schmidt-Kaler, H.,

1999.

Wanderungen

in die

Erdgeschichte (10),

Meteoritenkrater

Nördlinger

Ries. München.

Hüttner,

R.,

Schmidt-Kaler,

H., 1999. ‘Die

Geologische

Karte des Rieses

1:50.000’, Geologica

bavaria104, 7-78.

Kavash, J.,

1997. Meteoritenkrater

Ries,

Ein

geologischer

Führer.Donauwörth.

Mattmüller, C.R., 1994. Ries und SteinheimerBecken,

Geologischer

Führer und

Einführung

in die Meteori-tenkunde.

Stuttgart.

Pösges,

G.;

Schieber, M.,

1994. Das Rieskrater-Museum

Nördlingen.

München.

*Ton

Lindemann,

Valkenkamp 407,

3607LXMaarssen, tel.0346-566622,e-mail:

lindemann.ton@hccnet.nl

Foto13.De kerktorenteNördlingen,bekendals deDaniel,is gebouwdvanSueviet

afkomstig

uit deAltenburgklooster groeve

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Het komt uitde VS, en de Rijksuniversitelt Groningen (RUG) is er in 20020fficieel mee begonnen. De beste onderzoekers, degenen methoogleraarpotentie', krijgen een aanstelling voor

AFZETTINGEN WTKG 28 (1), 2007 7 FOTO JAN BOES FOTO JAN BOES FOTO ROEL PIETERS Excursie naar Abbey Wood.. Trudi

Klachten van leden, dat er nauwelijks plaats was voor nieuws over ontsluitingen, excursieverslagen, nog niet geheel gekristaliseerde ideeën en dergelijke,

Nienke werkte als gouvernan- te in een groot Vlaams gezin, had een sterke band met alle kinderen en een grote boon voor Gabrielle (50), Nienke en Gabrielle bleven die innige

20120825 Het 17 dagen dieet omdraaiboekje.indd 2 17-08-12 09:09... Welkom bij Het

Nederlands is geen taal die op zichzelf staat, maar bestaat uit allerlei subtalen waarvan de sprekers niet altijd doorhebben dat deze anders zijn dan de taal van sprekers

verschillende albums, die hij liet voorzien van de titel “1904. Tienduizend Mijlen door Amerika.. Het gaat daarbij om onder meer een reis ‘met de familie' in 1895 en een reis in

Tip: activeer Google Earth, zet in Lagen een vinkje voor Grenzen en labels en typ ‘Oosterdriessen’ in; geef Enter.. 3 Bestudeer op atlaskaart 29 het gebied dat je hebt opgezocht

Laat de kinderen zelf vertellen uit welk land hun souvenir komt en op welke gegevens het souvenir gebaseerd

esten • Niet te zwaar , niet belemmer d, geen trillingen • Lijst van ge vaarlijk e materialen nodig voor het onderwijs met cor responder ende gebruikspr ocedur es en

Maar heel vaak zijn het toeristen die – zich van geen kwaad bewust – deze voorwerpen als souvenir mee naar huis nemen. Zo’n ondoordachte aankoop kan verregaande gevolgen

Voor montage kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.. Peuterschommel BBP.031.1B Tegel

Hier ist es lediglich von Bedeutung, daB gegen Ende des Tertiars und zu Beginn des Quartars die tonigen Ablagerungen des Sees, den das Ries langere Zeit bildete, „in

Daarmee zeg ik niet dat vrouwen of soms ook mannen, niet in staat zouden zijn om hun kinderen alleen op te voeden.. De praktijk heeft bewezen dat het op zich wel mogelijk is,

oxydans we used a Monod- type of equation to describe the metabolic activity as a function of the ethanol concentration (Equation 3.3). For the parameterisation of

Inligtingsbibliotekarisse verbonde aan die Gold Fields biblioteek voorsien dus nie tans ten volle aan ingenieursdosente se inligtingsbehoeftes met betrekking tot die

Superintendente moet besondere aandag gee aan die inskakeling van nuutaangestelde hoofde. Sender om die indr·uk te skep dat die nuutaangestelde hoof gewantrou

Reeds bekende didaktiese en onderwysmediakundige determinante se aard, rol en bydrae tot die integrering van die mees voortreflike onderwysmedia vir die onderrig van die

Conflict; Functional conflict, Dysfunctional conflict, Intergroup conflict; Conflict management; Conflict theories; Conflict handling; Conflict types, Manifestation of

A study of equity and its associated concerns (as discussed in Chapter 4) with the analysis of the South African tax system as it relates to personal income tax (discussed

An analysis of the consolidated data reveal that the majority of respondents in Ward 23 have poor levels of knowledge and awareness of information related to general emergencies,

De meest tevreden jongeren zijn te vinden in de sectoren Voortgezet Onderwijs en de Onderzoekinstellingen (beide 82 procent). In een groot deel van de sectoren neemt

Dat zijn lovenswaardige instituten , maar ze hebben niet zo'n overheidsmacht en -gezag dat zich moet rechtvaardigen en democra- tisch verantwoording moet afleggen.. Wat