Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (post 45 van de passiva)

In document Robert VERSCHOREN, Financieel inspecteur-directeur Tel. 02/ (pagina 31-38)

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE BOEKJAAR

C. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (post 45 van de passiva)

X. OVERLOPENDE REKENINGEN (post 492/3 van de passiva) Te betalen uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid

(dienst 13)

Bezoldigingen en sociale lasten (post 454/9 van de passiva)

Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt:

Boekjaar :

XI. RESULTATENREKENING VAN DE ADMINISTRATIEKOSTEN INZAKE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN

WERKINGSRESULTATEN Codes Jaar N Jaar N-1

IX. Vergoeding voor administratiekosten verplichte verzekering (+) 81172

X. Diensten en diverse goederen en kosten (-) 81161

XI. Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen (-) 81162

XII. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten

en op immateriële en materiële vaste activa (-) 811630, 8116391

XIII. Waardeverminderingen op vlottende activa (-) 811631/3, 8116392

XV. Overige bedrijfsopbrengsten

A. Aanrekening van werkingskosten aan derden (+) 811732/9

B. Overige bedrijfsopbrengsten (+) 81174

XVI. Overige bedrijfskosten (-) 811641/8

XVII. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

A. Meerwaarden op de realisatie van materiële vaste activa (+) 811763

B. Overdracht om niet van vermogen door derden (+) 811765

C. Overige niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (+) 811766

XVIII. Niet-recurrente bedrijfskosten

A. Minderwaarden op de realisatie van materiële vaste activa (-) 811663

B. Overige niet-recurrente bedrijfskosten (-) 811666

XIX. Aandeel in de gemeenschappelijke werkingskosten

A. ten bate van de verplichte verzekering (+) 811730

B. ten laste van de verplichte verzekering (-) 811649

Werkingsresultaten (IX tot XIX) 81172/666

FINANCIELE RESULTATEN

XXI. Financiële opbrengsten (+) 81175

XXII. Financiële kosten (-) 81165

XXIII. Niet-recurrente financiële opbrengsten (+) 811769

XXIV. Niet-recurrente financiële kosten (-) 811669

Financiële resultaten (XXI tot XXIV) 81175/669

XXV. RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR Werkingsresultaten (IX tot XIX) Financiële resultaten (XXI tot XXIV)

XXV. Boni (+), Mali (-) van het boekjaar (1) 81172/66

(1)

AV.12

1 2

Identificatienummer : - Boekjaar :

Het resultaat kan een voorlopig resultaat zijn (cf. waarderingsregels) en wordt verwerkt in de resultatenrekening van de aanvullende verzekering (cf sectie 2).

Codes Detail Bedrag

A. Zekerheden verleend ten gunste van derden 1) Gevestigd op geldbeleggingen

81210 ... ...

81211 ... ...

81212 ... ...

...

2) Overige zekerheden

81250 ... ...

81251 ... ...

81252 ... ...

...

B.

81280 ... ...

81281 ... ...

81282 ... ...

...

XII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Overige niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

AV.13

In het geval dat de mutualistische instelling niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen heeft, dient daarvan hierna een gedetailleerde inventaris en beknopte beschrijving gegeven te worden.

Identificatienummer : - Boekjaar :

1

1.

Code 81300

2.

Code 81301

3.

Code 81302

4.

Code 81303

Andere gegevens die vereist zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en het resultaat van de mutualistische instelling :

Indien er zich ten aanzien van het vorige boekjaar wijzigingen hebben voorgedaan in de waarderingsregels ten aanzien van hun verwoording of hun toepassing, wordt hierna de aard van de wijziging vermeld. Zowel de positieve als de negatieve invloed van de wijziging op het resultaat van elke betrokken dienst, alsook in voorkomend geval op het resultaat van het administratief centrum, dient weergegeven te worden :

XIII. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS A. Algemene principes

De waarderingsregels worden opgesteld overeenkomstig titel III van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

In voorkomend geval (bijvoorbeeld bij fusie), wordt gevraagd hieronder te vermelden waarom de cijfers van het boekjaar niet vergelijkbaar zijn met de cijfers van het vorige boekjaar.

In het geval dat de resultatenrekening van de aanvullende verzekering op een belangrijke wijze beïnvloed werd door opbrengsten en kosten toewijsbaar aan een ander boekjaar, wordt de aard van deze opbrengsten of kosten hieronder gedetailleerd :

AV.14 Identificatienummer : - Boekjaar :

a.

Code 81310

b.

Code 81311 1.

2.

Code 81312

c.

Code 81313 1.

2.

Code 81314

d.

Code 81315

e.

Code 81316

Materiële vaste activa

In voorkomend geval, wordt hieronder het bedrag vermeld beneden hetwelk het materieel vast actief met een beperkte aanschaffingswaarde definitief ten laste wordt genomen op het ogenblik van de aanschaffing ervan.

Financiële vaste activa

Vorderingen op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar Immateriële vaste activa

In voorkomend geval, wordt hieronder het bedrag vermeld beneden hetwelk het immaterieel vast actief met een beperkte aanschaffingswaarde definitief ten laste wordt genomen op het ogenblik van de aanschaffing ervan.

XIII. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS (vervolg) B. Bijzondere regels

Oprichtingskosten

1. Waarderingsregels bij de aankoop van activa

Oprichtingskosten worden ten laste genomen van het betrokken boekjaar, met uitzondering van de volgende kosten die op het actief geboekt worden :

AV.15 Identificatienummer : - Boekjaar :

f.

1.

Code 81317

2.

Code 81318

g.

Code 81319

h.

Code 81320

In voorkomend geval, wordt hierna het bedrag vermeld beneden hetwelk de voorraden met beperkte waarde definitief ten laste worden genomen op het ogenblik van de aankoop ervan.

Geldbeleggingen

Schulden op meer dan één jaar en op ten hoogste één jaar

XIII. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS (vervolg) B. Bijzondere regels (vervolg)

1. Waarderingsregels bij de aankoop van activa (vervolg) Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en berekend hetzij volgens de methode van de gewogen gemiddelde prijzen, hetzij volgens de methode "FIFO" of tegen de marktwaarde wanneer deze lager is dan de aanschaffingswaarde. Hieronder wordt vermeld volgens welke van voormelde methodes de voorraden zijn gewaardeerd.

AV.16 Identificatienummer : - Boekjaar :

a.

1.

Activa Codes

Afschrijvings-percentage (min. - max.)

1. Oprichtingskosten 81330

2. Immateriële vaste activa 81331

3. Gebouwen 81332

4. Installaties, machines en uitrusting 81333

5. Rollend materieel 81334

6. Materieel en meubilair 81335

waarvan :

- Informatica 81336

- Burotica 81337

7. Overige materiële vaste activa 81338

waarvan :

- Groot onderhoud en grote herstellingen aan gebouwen 81339

- Inrichting van de gebouwen 81340

- Materieel uitgeleend aan de leden 81341

2.

Code 81342

3.

Code 81343

De vaste activa waarvan de levensduur beperkt is, maken het voorwerp uit van lineaire afschrijvingen. In onderstaande tabel worden de afschrijvingspercentages vermeld die door de mutualistische instelling toegepast worden op deze activa.

Indien de afschrijvingsduur van een activa opgenomen in de tabel hierboven, wegens zijn eigenschappen of zijn gebruiksintensiteit, verschilt van deze voorzien in titel III van het koninklijk besluit van 21 oktober 2002, verduidelijk hieronder de aard van het actief, het toegepast afschrijvingspercentage alsook de verantwoording van de toepassing van dit percentage.

Indien de mutualistische instelling aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen heeft geboekt, verantwoordt deze boeking zich als volgt :

XIII. SAMENVATTING VAN DE WAARDERINGSREGELS (vervolg) B. Bijzondere regels (vervolg)

2. Waarderingsregels met betrekking tot de waardeveranderingen van activa Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar

AV.17 Identificatienummer : - Boekjaar :

In document Robert VERSCHOREN, Financieel inspecteur-directeur Tel. 02/ (pagina 31-38)

GERELATEERDE DOCUMENTEN