Privé-sector

In document Prijsherzieningen bij contracten en overheidsopdrachten (pagina 3-6)

2.1 Prijsherzieningsformule

Voor levering van confectieartikelen kan een prijsherzieningsclausule een prijsherzieningsformule bevatten met de volgende structuur:

P= Po x (0,2 + a(M/Mo) + b(S/So)) Beknopte verklaring

P Nieuwe prijs

Po Oorspronkelijke prijs

M Indexcijfer van de grondstof op een bepaalde latere datum Mo Oorspronkelijk indexcijfer van de grondstof

S Indexcijfer van de lonen vermeerderd met de sociale lasten op een bepaalde latere datum*

So Oorspronkelijk indexcijfer van de lonen vermeerderd met de sociale lasten*

a en b Meer informatie over de wegingscoëfficiënten a en b: zie 2.3

* Het indexcijfer van de lonen vermeerderd met de sociale lasten in de confectiesector (België) is verkrijgbaar bij Creamoda (zie 2.5).

De index M kan verder opgedeeld worden indien

• Er meer dan één belangrijke grondstof is;

• En/of andere elementen moeten bijdragen in de formule.

Er dienen dan eveneens meerdere wegingscoëfficiënten te worden vastgesteld: a, b, c,... Bij een verdere opdeling kan de formule bijvoorbeeld worden:

P= Po x (0,2 + a (M/Mo) + b (Ma/Mao) + c (Mb/Mbo) + … + d (S/So))

2.2 Algemene principes

Artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 reglementeert de prijsherzieningsclausules van contracten voor de Belgische markt met uitsluiting van die welke een buitenlands element bevatten. Op deze uitzondering kan men zich evenwel niet beroepen als tegelijkertijd de prestaties in België worden verricht en de overeenkomsten door Belgische verblijfhouders worden gesloten. Door een vreemd recht toepasselijk te maken kan men de bepalingen van artikel 57 niet ontlopen.

Vooreerst bepaalt artikel 57 dat de gekozen indexen betrekking moeten hebben op grondstoffen of parameters die voor reële productiekosten staan. Elke parameter is alleen toepasselijk op het door hem vertegenwoordigde deel van de kosten middels de wegingscoëfficiënten.

Artikel 57 verbiedt de koppeling van de prijs of een parameter aan de consumptieprijzenindex of enige andere algemene index.

De toepassing van de prijsherziening is beperkt tot 80% van de prijs. Anders gezegd, er is een verplicht invariabel deel van 20% (dit is de coëfficiënt van 0,2 in de voorgestelde formule). De reden hiervoor is dat er bij elke levering ook niet-recurrente kosten zijn zoals eenmalige opstartkosten of ontwikkelingskosten.

2.3 Waarde van de wegingscoëfficiënten

De coëfficiënt 0,2 kan voor de Belgische markt dus niet gewijzigd worden. Hij mag wel minder bedragen in contracten met het buitenland.

De wegingscoëfficiënten bepalen het aandeel van de grondstoffen en de lonen in de prijs van het product. Optelling van de coëfficiënten a en b (en c, d, …) moet een totaal van 0,80 geven.

Voorbeeld: P= Po x (0,2 + 0,4 (M/Mo) + 0,4 (S/So))

2.4 Grondstofprijzen

In onze sector kan worden verwezen naar grondstoffen met officiële indexen1. Er zijn 2 relevante afzetprijsindexen, gepubliceerd door STATBEL.2

1) Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) voor de binnen- en buitenlandse markten, volgens gedetailleerde NACE-activiteit

Dit is de ‘Index – totale markt’.

2) Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) voor de binnenlandse markten, volgens gedetailleerde NACE-activiteit

Hoe navigeren?

Klikken op het kruis naast ‘C Industrie’ opent subcategorieën

Klikken op het kruis naast een subcategorieën opent verdere subcategorieën… Enz…

Mogelijks te gebruiken indexen

• 13.2 Weven van textiel

• 13.91 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

• 14.12 Vervaardiging van werkkleding

1 Men kan als referteprijzen voor grondstoffen de prijzen aanhouden die de leverancier werkelijk betaald heeft, maar naar officiële prijzen verwijzen voorkomt latere betwistingen.

2 Voor producten waarvan de prijzen beïnvloed worden door grondstoffen waarvoor geen afzetprijsindexen beschikbaar zijn bij STATBEL, kunnen andere indexen gebruikt worden. Voor grondstoffen die niet op de Belgische markt worden genoteerd en waarvoor geen fabrieksprijsschalen bestaan, kan worden verwezen naar internationale prijzen zoals die van de beurs van Londen of New York, eventueel met bijvoeging van een wisselclausule.

2.5 Lonen

Creamoda berekent een sectorale loonindex voor de arbeiders van de confectienijverheid3. De evolutie van deze loonindex houdt rekening met de lonen en de sociale lasten in België4. Ze is beschikbaar voor Creamoda-leden via het Extranet.

2.6 Refertedata en termijnen van wijziging

De prijsherzieningsclausule moet refertedata en termijnen van wijziging voorzien die relevant zijn in het kader van de contractuele uitvoeringstermijn.

De oorspronkelijke waarden van de parameters M en S kunnen de waarden zijn die gelden in de maand voorafgaand aan de maand van de indiening van de offerte.

Voor de latere waarde van de parameters kan een vast tijdstip voorzien worden. Voorbeeld:

trimerstrieel, jaarlijks, …

Partijen kunnen echter ook de latere waarde anders voorzien. Voorbeelden

• “M = voor de eindwaarde van M moet als referteperiode de data van de grondstoffen bevoorradingsperiodes worden genomen d.w.z. de gemiddelde koers van de betreffende grondstof(fen) tijdens de bevoorradingsperiodes. Deze laatste moeten bij onderling akkoord worden vastgesteld.”

• Facturen worden opgemaakt op basis van de herziene prijzen op de dag van levering. De onderneming is gerechtigd om de prijzen van de offertes en/of orderbevestigingen te herzien tot op de dag van levering op basis van de meest recente beschikbare indexen.

2.7 Vrijwaringsclausule

Partijen kunnen afspreken dat, als het prijsverschil een bepaald percentage overschrijdt (bijvoorbeeld 15%), de prijsherzieningsformule wordt gecorrigeerd of door een andere berekeningsmethode wordt vervangen.

2.8 Prijsstijgingen doorrekenen omwille van de Brexit

De kans bestaat dat naar aanleiding van de Brexit de prijzen van bepaalde grondstoffen of transportkosten zullen stijgen/gestegen zijn. Er is geen uitzondering voor de Brexit: om deze prijsstijgingen door te kunnen rekenen naar de klant is een prijsherzieningsclausule noodzakelijk.

3 Men kan ook verwijzen naar het gemiddelde loon in het bedrijf zelf, maar de vaak uiteenlopende en met tal van toepassingsmoeilijkheden gepaard gaande berekeningsmethodes geven aanleiding tot tal van geschillen.

4 Ook bij productie in het buitenland wordt doorgaans deze index aanvaard, alhoewel over de relevantie kan gediscuteerd worden.

In document Prijsherzieningen bij contracten en overheidsopdrachten (pagina 3-6)

GERELATEERDE DOCUMENTEN