Financieel Jaarverslag Kolping Boys seizoen 2016-2017

In document v.v. Kolping Boys (pagina 23-27)

28

Geachte leden,

Voor jullie ligt de toelichting op het financieel verslag over het seizoen 2016-2017.

Algemeen:

Met het seizoen 2016-2017 ben ik begonnen als penningmeester. Dit was geen gemakkelijke opgave gelet op het verlies van € 68,2k die in het seizoen 2015-2016 was ontstaan en weer omgebogen moest gaan worden. In overleg met de kascommissie werd vastgesteld dat in deze jaarrekening een aantal storende fouten waren geslopen. In het besluit van de

Algemene Ledenvergadering van oktober 2016 werd vastgesteld dat de jaarrekening herzien moest worden. Dit hebben we gedaan samen met PVN en aan u gepresenteerd in Algemene Ledenvergadering van februari 2017 waarbij we tevens ook de halfjaarcijfers 2016-2017 versus halfjaarcijfers 2015-2016 hebben laten zien en ook de aangepaste begroting voor het seizoen 2017 hebben gepresenteerd. De herziene jaarcijfers over het seizoen 2016-2017 lieten uiteindelijk een verlies zien van € 31,4k.

Begroting seizoen 2016-2017

In de aangepaste begroting gingen we ervanuit dat we ca. €370,2k aan inkomsten zouden genereren met een verwacht verlies van € 41,2k indien we geen maatregelen zouden gaan treffen.

Resultaat seizoen 2016-2017

De totale inkomsten kwamen uit op € 365,8k (€ 4,4k lager dan begroot) maar lieten tegelijkertijd wel belangrijke resultaatverbeteringen zien. We hebben het verlies namelijk weten te beperken tot -9,4k (een besparing van €31,8k ten opzichte van begroting) na afschrijvingen 11,6k (afschrijvingen begroot op € 14,6k). Operationeel was voor afschrijvingen het bedrijfsresultaat zelfs al positief met 2,3k (begroot -26,6k)

We tekenen aan dat we vorig seizoen overall zelfs (ruim) positief hadden kunnen eindigen indien we de kantine regelmatiger open hadden kunnen houden. Nu hebben we door bezettingsproblemen noodgedwongen de kantine regelmatig gesloten moeten houden en is mede de aanleiding geweest dat we gedurende het seizoen besloten hebben tot de

introductie van de verenigingsdienst. Verder zijn er ook 2 toernooien niet doorgegaan en hebben we een 3e toernooi laten doorgaan met minder dan 50% van de reguliere bezetting aan teams. Dit heeft tot minder bezoekers op ons complex geleid en dan dus ook tot derving van kantine inkomsten.

Herstelmaatregelen De resultaatsverbetering is tot stand gekomen door onder meer de volgende maatregelen te treffen: Herijking van de verkooptarieven in de kantine om de marges weer op peil te brengen gelet op de gestegen inkoopprijzen. De tarieven waren al enkele jaren niet meer aangepast / beoordeeld. Met ingang van de 2e week van november 2016 zijn de aanpassingen doorgevoerd. In ALV van oktober 2016 werd een verhoging van de contributie en selectiebijdragen goedgekeurd voor de seizoenen 2017-18 en 2018-19. De tariefsaanpassingen zullen dus pas effect gaan sorteren in het seizoen 2017-2018. Strikte kostenbeheersing en budgetdiscipline. Veel kosten lagen vast, maar op schakelmomenten (bijvoorbeeld bij vertrek van trainers) hebben we toch geanticipeerd. Voor de beïnvloedbare kosten hebben we nut en noodzaak (maar ook gemak voor de vrijwilligers) afgewogen en zo ook in kosten bespaard. Hier gaan we met ingang van het seizoen 2017-2018 mee verder.

Investeringen hebben we tot het hoogst noodzakelijke beperkt. Overigens werd daarbij wel

29

gewoon ruim geïnvesteerd in spelmaterialen (€ 21,9k) en kledingskosten (17,4k) om zowel onze recreatieve- als onze selectieteams goed te kunnen blijven ondersteunen (indirect betaald via huur aan Stichting De Nollen). Aan het eind van het seizoen hebben we de

dakbedekking van de kleedkamers wel moeten laten vernieuwen (investering € 16,7k). Deze investering kon niet veel langer meer worden uitgesteld door lekkages. We hebben de Administratieve Organisatie en Interne Beheersingsmaatregelen aangescherpt om een beter en tijdiger inzicht te verkrijgen om beter (bij) te kunnen gaan sturen. Hier gaan we komend seizoen ook mee verder (dan ondermeer verdere uitwerking van de contractenadministratie voor volledigheid opbrengsten; inkoop en voorraad via kassasysteem met aansluiting bij belangrijkste leveranciers; follow up openstaande debiteurenvorderingen). Het bestuur heeft in samenwerking met de sponsorcommissie het hoofdsponsorschap met ING voor 3 jaar weten te verlengen. Bijzondere dank hiervoor ook aan Remko Rijpkema van EDS Music die onze pitch in een mooie promofilm heeft gegoten met de nodige creativiteit van zijn kant. Het bestuur heeft een positieve lobby gehouden om de sponsorcommissie breder opgezet te krijgen met mensen van binnen en buiten de verenging en wij denken dat we daar goed in geslaagd zijn. We zien de eerste positieve tekenen waarbij de ambitie is om de sponsorinkomsten structureel substantieel te doen laten stijgen. We zien ook positieve ontwikkelingen bij onder meer de kantine- en damescommissies waar we weer nieuwe enthousiaste nieuwe vrijwilligers hebben we weten aan te trekken. Het bestuur heeft een systeem uitgerold voor de Verenigingsdienst. Met ingang van het seizoen 2017-18 is deze live gegaan. Wij hopen als bestuur dat dit tot een succes gaat leiden, omdat we uiteindelijk met elkaar de Vereniging zijn en we de prima faciliteiten die we binnen KB hebben alleen in stand kunnen houden als elk lid ook zijn steentje bijdraagt. Vele handen maken immers ligt werk en zorgen ervoor dat met de activiteiten ook de broodnodige inkomsten voor de club worden gegenereerd. Met ingang van 1 juli 2017 is de heer Jan Beuckens in dienst

getreden van Kolping Boys als Verenigingsmanager en zien we als een belangrijke investering voor de toekomst van Kolping Boys. Hij moet er mede voor gaan zorgen dat er meer

structuur en controle ontstaat in de Vereniging, helpen om cruciale vrijwilligers(taken) te ontzorgen en zorg te dragen dat voor KB additionele inkomstenbronnen worden

aangeboord. De eerste tekenen zijn hier voorzichtig positief, maar KB loopt hier ook een (overzienbaar) financieel risico mee die het bestuur strak monitort. Elke week is er overleg tussen de Verenigingsmanager en het DB en ook de kantinecommissie en andere commissies hebben regelmatig overleg met de Verenigingsmanager. * Voor het nieuwe seizoen is de activiteitenkalender een vast onderdeel van de HB vergaderingen. Met elkaar streven we erna om de activiteiten door te laten gaan en te zorgen dat knelpunten in de bezettingen tijdig worden opgelost en bespreken we ook de ontwikkeling van kantine- omzetten en bezettingen op dag- en weekbasis. Voor de kantine zal een 2e penningmeester gezocht gaan worden in het seizoen 2017-2018. * De managementinformatie is verbeterd. Zo is er nu op elk moment actueel inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste inkomstenbronnen en grootste kostenposten versus de vastgestelde budgetten en maken we sinds afgelopen

30

seizoen ook kwartaalcijfers in samenwerking met administratiekantoor PVN, waar we komend jaar ook zeker mee doorgaan.

Toelichting op de onderscheiden posten van de Winst & Verliesrekening Baten € 370,2k - Min van € 4,4k versus begroting door:

* Contributies, selectiebijdragen, subsidies e.d. - Min van € 1,4k.

De contributies zijn stabiel bij ca. 1200 leden gedurende het gehele seizoen en bedragen 175,9k

* Loterij en oudpapier – Min van 1,6k

De loterij laat al jaren een dalende trend zien en bedraagt € 1,6k – Min € 1,9k. Oud papier is stabiel stijgend – Plus 0,3 en bedraagt € 3,3k.

* Verhuur accommodatie – Conform begroting € 9,6k

* Sponsorinkomsten € 23,6k – Min € 9,9k

De sponsorinkomsten lieten een bijdrage zien van 32,2k (budget min € 1,3k) en is netjes gezien de beperkte mancapaciteit waar de sponsorcommissie over beschikte gedurende het seizoen. Het verschil versus budget zat erin dat op oude openstaande facturen € 8,6k is afgewaardeerd (geen cash-out).

* Kantine-inkomsten / inkoop bonussen – Min €5,9k.

De kantine inkomsten bleven achter op 137,4k, waarvan € 5,8k inkoopbonussen

(grotendeels Heineken, maar wel een min van € 1,4k). De brutomarge verbeterde naar € 83,5k (verbetering marge van 56% naar 61% en 0,6k boven begroting ondanks € 5,9k lagere kantine omzet dan begroot (inkoopkosten € 6,5k lager).

Overige bedrijfsopbrengsten – plus € 14,3k. Op ca. 0,7k negatieve nagekomen kosten betreft dit een teruggave van Stichting De Nollen van € 15k en is teruggave teveel betaalde huur / aandeel gerealiseerd BTW-voordeel door deze Stichting.

Verenigingslasten totaal € 277k – Min op begroting van € 15,4k door:

* Personeels- en vrijwilligerskosten begroot op 105k – min € 17,3k

Bij mutaties van trainers zijn goedkopere nieuwe contracten aangegaan. Deels heeft het ook te maken met nieuwe wetgeving waardoor contracten op basis van wetgeving omgezet zijn

31

in contracten voor onbepaalde tijd waarbij 11 maanden i.p.v. 12 maanden zijn uitgekeerd (voordeel van € 3,5k in boekjaar 2016-17).

* Accomodatiekosten / kosten sportvelden € 80,2k – Plus 1,4k. Wedstrijdkosten stegen naar € 94k (plus € 12,8k begroot).

Belangrijkste verschillen zaten in investeringen in spelmaterialen 21,9k (begroot 8k) en kledingkosten € 17,4k (begroot € 15k), waarbij diverse andere faciliteitkosten uitkwamen op

€ 19k (min van € 4,2k op begroot € 23,2k).

* Bureaukosten / diverse lasten € 8,5k – Min € 1,6k

Totale kosten kantine € 86,6k – Min op begroting van € 17,8k door:

* Inkoopkosten € 60,4k – Min 6,5k. Eigen gebruik € 7,3k – Min € 6,2k. Overige

kantinekosten naar €30,5k – Min 5k. Grotendeels verzekeringskosten en energiekosten die anders werden toegewezen.

A.J. Korthouwer (Penningmeester) 19 september 2017

In document v.v. Kolping Boys (pagina 23-27)