ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

In document KEUZEHULP VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN ONDERWIJSINNOVATIE MET ICT (pagina 39-45)

Vergi sisteminin temel görevi, kamu harcama ve yatırımlarının gerçekleştirilmesi için gerekli finansmanı sağlamaktır. Bunun yanında vergi sistemi ekonomik ve sosyal amaçlı fonksiyonlar da üstlenmiştir. Kamu hizmetlerinin finansman gerekliliği ve vergiye yüklenen önemli fonksiyonlar, ülkelerin vergi yapılarının ve sistemlerinin sürekli geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Vergi sistemindeki, yapısal sorunların çözülmesi ve makroekonomik hedeflere ulaşılması kapsamında düzenlemeler yapılmakta, ülke ihtiyaçları doğrultusunda vergi

Gelir P o li ka sı v e Uy gulamalar ı

politikası yönlendirilmektedir. Vergi politikamızın temel amacı, büyüme ve istihdam politikalarını destekleyici, kayıt dışı ekonomiyi azaltıcı ve aynı zamanda makroekonomik politikalarla eşgüdümlü, etkin, verimli ve gönüllü uyumu arttıracak bir vergilendirme sisteminin oluşturulmasıdır.

Bu amaca ulaşabilmek için 16/5/2005 tarihinde 5345 sayılı Kanun ile Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.

Gelir idarelerinin en önemli görevi, vergiye gönüllü uyumu sağlayarak verginin zamanında ve tam ödenmesini sağlamaktır. Vergiye gönüllü uyumun sağlanamadığı durumlarda ise uyum risklerini tespit etmek, değerlendirmek ve bu risklere yönelik tedbirler almaktır.

Bu amaçla, Gelir İdaresi Başkanlığınca mükelleflere daha kaliteli, hızlı ve kapsamlı bir hizmet sunma anlayışı benimsenmiş ve bu amaca yönelik olarak internet ve bilişim teknolojilerini kullanarak birçok uygulama hayata geçirilmiş olup bu kapsamda yeni hizmet seçenekleri üzerinde çalışmalara aralıksız devam edilmektedir. Bu çerçevede, kurumsal yapı, teknoloji, insan kaynakları, mükellef hizmetleri ve diğer konulara ilişkin uygulamalarda yatırımlar sürdürülmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin vergi ile ilgili yükümlülükleri ve hakları konularında bilgilendirilmesi, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması, vergi mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin doğru bilginin hızlı bir şekilde mükelleflere ulaştırılması ve kaliteli hizmet sunarak vergiye gönüllü uyumun sağlanması yönündeki çalışmalarına devam etmektedir.

2016 - 2018 döneminde yapılması planlanan çalışmalar şöyledir:

Vergi bilinci ve gönüllü uyumun artırılması kapsamında Türkiye genelinde toplumun her kesiminde vergi bilincinin artırılmasına ilişkin tutum ve algıları olumlu yönde geliştirip artırmak amacıyla tanıtım ve imaj oluşturma çalışmaları için halkla ilişkiler çalışmalarına devam edilecektir.

Vergi İletişim Merkezi (VİMER- 444 0 189), söz konusu dönemde de vergi ile ilgili konularda telefonla danışma, ihbar yönetimi ve motorlu taşıtlar vergisi işlemlerine ilişkin hizmetler ile Türkiye dışından yabancı uyruklu kişi ve kurumların Türk Vergi Sistemi ve uygulamalarına yönelik bilgi taleplerini karşılamak üzere başlatılmış olan “İngilizce Elektronik Posta Yanıt” hizmetini sunmaya devam edecektir. Ayrıca VİMER aracılığıyla sunulan hizmetlerin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

2016 Y ılı Büt çe Ger ek çesi

“E-posta Bilgilendirme Sistemi” ve sosyal medya sitelerinin daha etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Mükellefleri vergisel konularda bilgilendirmek için radyo, televizyon, gazetelerde yayınlanmak üzere reklam ajanslarına kamu spotu, spot programlar ve tanıtım programları yaptırılması planlanmaktadır.

Mükelleflerin vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirilmelerini ve vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan beyanname düzenleme rehberleri, vergi rehberleri afiş, broşür ve bilgilendirici yayınların güncellenmesi, basılması ve Türkiye genelinde dağıtımının sağlanması yönündeki çalışmalara devam edilecektir.

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmaktadır.

Vergi Haftasında yoğun olmak üzere tüm yıl boyunca toplumun vergilendirmeye ilişkin tutum ve algılarının olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla Türkiye genelinde kamuoyuna, mükelleflere ve öğrencilere yönelik olarak gerçekleştirilen etkinlikler geliştirilerek sürdürülecektir.

Mükelleflere daha kaliteli ve etkin bir hizmet sunmak için personelin gelişimini sağlayacak nitelikteki eğitimlere devam edilecektir.

Mükelleflerin gönüllü uyum seviyeleri yaptırılacak anketler ile ölçülerek, vergiye gönüllü uyumun artırılması için mükelleflerin ihtiyaç ve beklentileri tespit edilecektir.

Kayıt dışı ekonomi topluma çok boyutlu zararlar vermektedir. Kayıt dışı ekonomi;

haksız rekabet doğurması, toplumsal adaleti zedelemesi, vergi yükünün adaletsiz dağılımına yol açması, kamu finansman dengesini bozması, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini ve kamu sağlığını tehdit etmesi gibi sonuçlar doğurmakta ve bu sonuçlar ülkemizde çok ciddi sorunlara yol açmakta ve/veya var olan sorunların derinleşmesine neden olmaktadır.

Kayıt dışı ekonominin azaltılması; orta ve uzun dönemde ekonomik istikrar, gelir dağılımı ve istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine, ekonomide verimlilik düzeyi ve rekabet gücünün yükselmesine, ayrıca kamu gelirlerinin artmasına katkıda bulunacaktır. Bu anlamda, kayıt dışı ekonominin azaltılması toplumsal yararın temini için kritik önemdedir.

Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma Planında (2014-2018) belirlenen hedefler doğrultusunda, sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için çeşitli amaçlara

Gelir P o li ka sı v e Uy gulamalar ı

özgülenmiş, kayıt dışı ekonominin azaltılmasına yönelik olarak hazırlanan ve “Öncelikli Dönüşüm Programları”ndan biri olan “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı (2015-2017)”, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmiş, 16/2/2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ekinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı”nın uygulanmasından 15 kamu kurumu, 5 bileşen çerçevesinde belirlenen 62 eylemden sorumlu bulunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu Eylem Planının genel koordinatörü olarak 26 eylemden sorumlu kurum olarak belirlenmiştir. Planda yer alan eylemlerden 35 adedi 2015 yılına ilişkin olup, 11 adedinin 2016, 6 adedinin ise 2017 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

Süreklilik arz eden 10 eylem ise plan dönemi süresince uygulanacaktır.

2016 yılında, Eylem Planı kapsamında yapılması planlanan çalışmalar şöyledir:

- Kayıt dışı ekonominin boyutunun ve vergi açığının ölçülmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin ölçümler yapılacaktır.

- Vergiye gönüllü uyumu etkileyen faktörler analiz edilerek, mükelleflerin uyum seviyelerini artırmaya yönelik çözümler geliştirilecektir.

- Vergiye gönüllü uyum maliyetinin ölçülmesine yönelik olarak anket çalışmaları yapılacaktır.

- Gayrimenkullerin rayiç bedel üzerinden işlem görmesini sağlamak amacıyla gerekli hukukî ve idarî alt yapı oluşturulacaktır.

- İnşaat sektöründe kayıt dışılığın azaltılmasına yönelik, inşaatın başlangıcından nihai teslim aşamasına kadar olan sürece ilişkin gerekli hukukî düzenlemeler yapılacak, teknik altyapı oluşturulacaktır.

- Akaryakıt pompalarının kara taşıtlarının plaka numaralarını okuyacak (alış-satış bilgilerinin yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden GİB Bilgi İşlem Merkezine on-line olarak ulaşmasına imkân veren) ünitelerle donatılması sağlanacaktır

- İthalata konu malların gerçek değerleri üzerinden ithal edilmesine yönelik sistem kurulması ve düzenlemeler yapılması sağlanacaktır.

- Özel muayenehane, hastane ve laboratuvarlar gibi sağlık hizmet sunucularında kayıt dışılığın önlenmesine yönelik olarak ilgili mevzuat ve uygulamalar gözden geçirilecektir.

- Kara, deniz ve hava yolu taşımacılığı ile spor müsabakaları, tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri gibi biletle girilen alanlarda e-bilet uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

2016 Y ılı Büt çe Ger ek çesi

- Kayıt dışılıkla mücadelede toplumun ilgili kesimlerinin katılımı sağlanarak, farkındalık ve bilinç artırma çalışmaları yapılacaktır.

- Çocuklar başta olmak üzere, toplumda vergi ve sosyal güvenlik bilincini geliştirmek amacıyla çeşitli projeler yürütülecek, görsel medyada yer alan programlardan faydalanılacaktır.

Son yıllarda, gelişmiş vergi sistemlerine sahip ülkeler, vatandaşları ile vergi idareleri arasında uyum sağlamak amacı ile mevcut yaklaşımlarında değişimler yapmaktadır.

Vergisel uyumun artırılması için; mükelleflerin ödevlerinin yerine getirilmesi kolaylaştırılmakta ve birçok hizmet internet yoluyla elektronik ortamda sağlanmaktadır. Diğer taraftan elektronik ortamda alınan veriler analiz edilerek risklerle mücadele edilmektedir.

Vergi idarelerinin faaliyetlerinde benimsenen bu yeni anlayış ile vergisel uyumu sağlamak isteyen ancak başaramayan ve bu nedenle çeşitli cezalara maruz kalan mükellefler korunmakta; uyumsuz mükellefler ise daha baştan caydırılmaya çalışılmaktadır. Böylece birçok uyum sorunu daha erken bir safhada çözülmek suretiyle hem mükelleflerin sonradan mağdur olması önlenmekte, hem de emek ve zaman tasarrufu sağlanmak suretiyle Gelir İdaresi Başkanlığına ciddi bir maliyet avantajı sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

- Mükelleflerin vergi dairesine gitmeden işlemlerini internet ortamına taşıyarak tüm işlemlerinde mükellef memnuniyeti sağlamak, yapılan işlemlerde birlik sağlamak, tüm vergisel faaliyetleri analiz etmek,

- E-beyanname işlemlerini web üzerinden yapmak, muhasebe yazılım programlarını kontrol altına almak,

- Mükelleflerin önceden vermiş oldukları bilgileri kullanarak akıllı/konuşan beyannameyi uygulamaya koymak,

- Mükellef memnuniyetini artırmak amacıyla çağrı merkezi vasıtasıyla verilen hizmetlerin yanında mükelleflerin e-eğitim yoluyla doğru bilgi edinmelerini sağlayarak sonradan uğrayacakları zararların önüne geçmek,

- Tahsilat oranını artırmak amacıyla mükelleflere değişik tahsilat çeşitleri sunmak, - Geri bildirim sayesinde verilmeyen veya yanlış verilen beyannamelerin, mükellefi uyararak kısa sürede doğrusunu almak,

- Sayıları ve hizmet ihtiyaçları hızla artan mükelleflerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak yeni hizmetleri uygulamaya almak,

Gelir P o li ka sı v e Uy gulamalar ı

- Birden fazla kanalla akıllı telefon, elektronik imza, mobil imza vb. teknolojiler kullanılarak vergilendirmenin tüm aşamalarında etkinliği artırmak

hedeflenmektedir. Bu çerçevede gönüllü uyumu artırmak amacıyla pek çok proje ve çalışma yürütülmektedir.

İnternet Vergi Dairesi ve e-beyanname uygulaması bugüne kadar başarıyla hizmet vermiştir. Hizmet içeriği zamanla zenginleştirilmiş ve verilen hizmet sayısı artırılmıştır. Aynı zamanda motorlu taşıt sorgulaması ve kredi kartı ödeme sistemleri ile mükelleflere hizmet verilmeye başlanmıştır.

Bankacılık sektörünün veya uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke, şirket ve şahıslar bazında risk kriterlerine dayalı olarak yaptıkları kredibilite değerlendirme sistemlerine benzer bir yaklaşımla, mükelleflerin vergi kanunlarına karşı uyum ve uyumsuzluk düzeylerini ölçmek ve değerlendirebilmek amacıyla Mükellef Bilgi Sistemi (Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef Değerlendirme Sistemi) geliştirilmiştir. Sistem ile mükelleflerin, davranış eğilimlerinden hareketle belirlenecek mükellef profilleri kullanılarak uyumlu ve uyumsuz mükellefler değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Mükellef Bilgi Sisteminin üreteceği sonuçlar üzerine; vergisel uyumsuzluklarla ilgili ön uyarı sistemlerinin devreye sokulması, uyumlu ve uyumsuz mükelleflerin ayrıştırılarak, uyumsuz mükelleflerin mümkün olan her düzeyde caydırılması, uyumlu mükelleflerin vergi dairesi uygulamaları çerçevesinde (iade, tecil vb.) pozitif ayrımcılığa tabi tutulması, bu kapsamda yapılacak çalışmalarla vergi dairelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Mükelleflerin ve vergiye tabi faaliyetlerin, eğitimli personel tarafından, mobil teknolojiler kullanılarak, yerinde tespit edilmesi ve online olarak ilgili birimlere ulaştırılması, elektronik olarak alınan bu bilgilerin yorumlanarak vergi işlemlerinin hızlandırılması ve vergi kayıp ve kaçağına en erken zamanda müdahale edilerek önüne geçilmesi hedefleriyle Elektronik Denetim Projesi kapsamında Elektronik Yoklama Sistemi (e-yoklama) geliştirilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 132/A maddesinin eklenmesinin ve konu hakkında 453 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayınlamasının ardından e-yoklama uygulaması 1/9/2015 tarihi itibarıyla tüm Türkiye’de uygulanmaya başlanmıştır.

Projenin getireceği en önemli fayda; hâlihazırda tüm ülkede, kağıt ortamında ve farklı fonksiyonlara sahip birimlerce gerçekleştirilen yoklama ve denetim faaliyetlerinin;

uzmanlaşmış birimlerce, operasyonel merkezlerden kontrol edilerek, anlık ve tamamen

2016 Y ılı Büt çe Ger ek çesi

elektronik ortamda yapılarak zaman, insan kaynağı ve maliyet avantajı sağlayacak olmasıdır.

Bununla beraber ön denetim faaliyetlerinin verimliliği, etkinliği ve ilgili personelin çalışma performansının ölçülebilir olması kamu hizmetinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde genel bütçe gelirleri ve vergi gelirleri içerisinde önemli bir paya sahip olan ÖTV gelirlerinin takibini yapmak, bu alandaki vergi kayıp ve kaçağını en aza indirgemek amacıyla tüm sektörü kavrayan, hem ürün bazında hem de mükellef bazında cari denetim yapabilecek kapasitede bir sistem kurulması planlanmaktadır. ÖTV Takip Sistemi ile ÖTV’ye tabi mallara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı veri ambarı ve veri tabanında bulunan e-beyanname, bildirim ve formlarındaki bilgilerin değerlendirerek analiz edilmesi, konuya ilişkin istatistiki verilerin ve tabloların hazırlanması, malların üretimi, ithalatı, ihracatı, alımı, satımı, tüketimi, stok miktarı ve benzeri bilgilerin değerlendirilerek analiz edilmesi, buna ilişkin elektronik izleme ve takip sisteminin kurulması ve tüm süreçlerin elektronik ortamda takibinin yapılarak denetimde etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır.

Kayıt dışı ekonomi ile daha etkin ve etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi kapsamında matematiksel ve istatistiki bilgilerin yanı sıra bilgisayar teknolojilerinden faydalanılması, her bir mükellefe ilişkin veya sektör içi ya da sektörler arası ilişkiler bakımından gerekli analizlerin yapılması, sektörel/bölgesel kapsamda vergi uyumsuzluklarının tespit edilmesi, elde edilen mali-ekonomik analiz ve sonuçlar ile diğer birimlere/kurumlara gerekli bilginin sağlanması neticesinde vergi kayıp ve kaçağını önlemeye yönelik olarak gerekli tedbirlerin erken dönemde alınabilmesi amacıyla Sektör Bilgi Sistemi kapsamında Veri Erişimi ve Görsel Analiz Sistemi geliştirilmiştir.

Sistem kullanılarak, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde yer alan bilgilerin teferruatlı bir biçimde tahlil edilmesi sonucunda, sektörlerin iktisadi ve mali yapılarının tespit edilmesi, devletin planlayıcı (politika yapıcı), icracı (yatırımcı) veya araştırmacı (akademik) birimleri ile iktisadi girişimciler tarafından geliştirilecek model ya da yapılacak araştırmalarda kullanılmak üzere temel bilgilerin oluşturulması suretiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergiye gönüllü uyumu arttırma konusunda izlenecek yol haritalarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

Gayrimenkul kira gelirleri tabana yayılan bir vergi türü olması ve vergi gelirleri içerisinde göz ardı edilemeyecek bir paya sahip olması bakımından izlenmesi gereken bir gelir unsuru olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan gayrimenkul gelirlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gayrimenkul veri altyapısını da içeren Gayrimenkul Bilgi

Gelir P o li ka sı v e Uy gulamalar ı

Sisteminin kurulmasının gerekliliği görülmüş ve Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Gayrimenkul Gelirlerini İzleme ve Değerlendirme Müdürlüğü kurularak çalışmalarına başlamıştır. Kurum içi bilgilerden ve üçüncü taraflardan faydalanılarak İdarece Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi kapsamında bu bilgilerin gerekliliği daha çok hissedilmiştir.

Kurulacak sistem sayesinde gayrimenkul veri altyapısı oluşturularak tüm Türkiye’deki gayrimenkullerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Sistem aracılığıyla tüm işyeri, konut ve binalara ait verilerin doğru, güvenilir ve organize bir şekilde dijital ortama aktarılarak depolanması, bu veriler üzerinde analiz sistemleri kurulması ve gelir elde eden mükelleflerin izlenerek vergisel uyumlarının artırılması planlanmaktadır.

KDV İadesi Risk Analizi Sistemi kapsamında; KDV iadesi talep eden mükelleflerin vergi dairelerine kağıt ortamında verdiği listeler İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda alınarak vergi dairelerinde manuel olarak gerçekleştirilen kontrollerin tamamına yakını program tarafından otomatik olarak yapılarak vergi dairelerine raporlanmaktadır.

Sistem ile yapılan sorgulamalarda oluşabilecek hataların ortadan kaldırılması ve vergi dairelerinin kırtasiyecilikten kurtarılması amaçlanmaktadır.

İade alan mükelleflerin alt firma analizlerinin yapılarak sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme riski olan mükellefler tespit edilerek haksız KDV iadesinin alınmasının önüne geçilmektedir. İadelere ilişkin olarak şu an kağıt ortamında ibraz edilen diğer belgelerin elektronik ortamda alınıp otomatik olarak kontrol edilmesine ilişkin teknik ve hukuki alt yapı çalışmalarına devam edilmektedir. Sistem kapsamında oluşturulan Makro Analiz Raporu ile KDV iade işlemlerine esas teşkil eden listelerden hareketle veri ambarında yer alan çeşitli bilgilerden faydalanılarak iade talep eden mükellefler, hem kendi içlerinde hem de faaliyette bulundukları il ve sektör bazında daha detaylı analizlere tabi tutulmakta olup raporların geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

KDV İade Takip Sistemi; iade mekanizmasının ilk adımı olan mükellefler tarafından elektronik ortamda iade talep dilekçelerinin verilmesi ile başlayıp mükellefe iadenin yapılmasına kadar geçen süreçteki tüm aşamaların, gerek mükellefler gerekse merkez ve taşra birimleri tarafından online olarak takibine ve süreçlerin analizine imkan vermektedir. Bu sistem, iade işlemlerinde mükellef açısından şeffaflık sağlamakta, vergi daireleri açısından verimliliği artırmakta ve merkez birimleri açısından ise iade işlemlerinin daha etkin yönetilmesine ve bu suretle aksayan yönlerin hızlı ve doğru şekilde tespit edilerek çözüm yolları üretilmesine katkı sağlamaktadır.

2016 Y ılı Büt çe Ger ek çesi

Sahte Belge Risk Analiz Programı ve Veri Görselleştirme Programı çerçevesinde sahte belge düzenleyen mükellefler ile uyumsuz mükellefler hızlı bir şekilde tespit edilmektedir. Bu amaçla risk kriterleri belirlenmiş ve 1/1/2009 tarihinden itibaren faal olan tüm KDV mükelleflerinin aylık bazda uyumsuzluk ve sahtecilik puanları tespit edilerek uyumsuz ve sahte belge düzenleyen mükellef kütüğü oluşturulmaya başlanmıştır. Uygulama sayesinde sahte belge düzenleme ihtimali yüksek olan mükellefler tespit edilerek bu mükellefler hakkında inceleme süreci başlatılmaktadır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi; 2014 yılında alt yapı çalışmalarına başlanılmış olup, 2015/Nisan dönemi itibarıyla seçilen belirli vergi dairelerinde pilot olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu sistem ile gelir ve kurumlar vergisi iade işlemlerine asgari bir standart getirilmesi ve yurt çapında uygulama birliğinin sağlanması için iadelerin elektronik ortamda kontrol ve analizinin yapılarak mükellef ve iade yapacak birimlere raporlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu sistem ile işlemlerin basitleştirilmesi, işlemlerde standart sağlanması, uygulama hafızasının oluşturulması, hataların oluşmadan önlenmesi, iç ve dış denetimlerde hesap verilebilirliğin sağlanması, veri ambarının etkin kullanımı, mevzuat değişikliklerine uyumun süratli bir şekilde sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca eğitim seminerleri verilerek iade yapacak personelin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelere (I, II, III ve IV sayılı listeler) ilişkin olarak daha önce yayımlanan ÖTV genel tebliğleri ile diğer ikincil mevzuat her bir liste itibarıyla birer uygulama genel tebliği düzenlemesi altında birleştirilmiştir. Söz konusu uygulama genel tebliğleri ile ÖTV'deki dağınık mevzuat yapısının basit ve anlaşılır birer metinde toplanması sağlanmış, ÖTV’ye ilişkin ikincil mevzuat günümüz koşullarına uygun şekilde revize edilmiş ve yoruma açık bulunan alanlara ilişkin tereddütler giderilmiştir.

Böylelikle ÖTV mükelleflerinin, meslek mensuplarının ve diğer ilgililerin hak ve yükümlülüklerini daha iyi kavramasının yolu açılmıştır.

e-Fatura uygulaması, mükelleflerin elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturaları merkezi bir platform üzerinden güvenli biçimde gönderip almalarına imkan sağlamaktadır.

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin yayımlanması ile belirli sektörlerde uygulanmasına başlanan e- faturanın kullanımının yaygınlaştırılmasına devam edilmektedir.

Kara ve deniz yolu yolcu taşımacılığında e-bilete geçilmiş olmakla beraber bunun yanında hava yolu yolcu taşımacılığı ve çeşitli etkinlik biletlerinin de e-bilet olarak düzenlenmesine yönelik hukuki ve teknik çalışmaların 2015 yılı içinde tamamlanması planlanmakta olup, bu kapsamda 2016 takvim yılı içinde hava yolu firmalarının ve etkinlik

Gelir P o li ka sı v e Uy gulamalar ı

bileti düzenleyen mükelleflerin e-Bilet uygulamasına geçmesi planlanmaktadır.

Yasal gerekler dolayısıyla en az iki nüsha biçiminde düzenlenen belgelerin sadece elektronik araçlar vasıtasıyla oluşturulması, saklanması ve istendiğinde de bu yollarla ibraz edilebilmesini sağlamak amacıyla 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ yayımlanmış olup bu tebliğ ile Elektronik Fatura Kayıt Sistemi’ni Elektronik Arşiv Uygulamasına dönüştürme çalışmalarının başlatılması, hedeflenen sektörler bazında e-arşiv uygulamasının yaygınlaştırılması, nihai tüketicilere elektronik ortamda fatura iletilmesi amaçlanmaktadır.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi kapsamında veri paylaşımı ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanmasına devam edilmektedir. Sistem kapsamında tescil edilen taşıtlara ait bilgilerin elektronik ortamda alınmasını sağlamak üzere uygulama programları hazırlanmış olup Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kağıt ortamında vergi dairesi müdürlüklerine gönderilen bilgilerin, elektronik ortamda alınmasını sağlamak için gerekli uygulama programlarının hazırlanmasına devam edilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi kapsamında veri paylaşımı ile ilgili iş ve işlemlerin tamamlanmasına devam edilmektedir. Sistem kapsamında tescil edilen taşıtlara ait bilgilerin elektronik ortamda alınmasını sağlamak üzere uygulama programları hazırlanmış olup Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kağıt ortamında vergi dairesi müdürlüklerine gönderilen bilgilerin, elektronik ortamda alınmasını sağlamak için gerekli uygulama programlarının hazırlanmasına devam edilmektedir.

In document KEUZEHULP VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN ONDERWIJSINNOVATIE MET ICT (pagina 39-45)