Bespreking van de outcome

In document Stamceltherapie bij chronisch hartfalen: wat is de evidentie? (pagina 33-37)

III Methodologie

2. Bespreking van de outcome

Na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w 2005 r. zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 12.519.625 zł.

Dotacje przeznaczone były na:

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych,

- komisje kwalifikacyjne.

Do końca 2005 roku Województwo otrzymało środki finansowe w kwocie 5.281.831 zł, tj. 42,19 % wielkości planowanej.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 391.422 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 391.422 zł

W budżecie Województwa na 2005 r. na własne zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.129.351 zł. W 2005 r.

Województwo otrzymało środki w kwocie 391.422 zł, tj. 18,38 % wielkości planowanej.

Planowana dotacja przeznaczona była współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Współfinansowanie realizacji programów i projektów z budżetu państwa obejmowało następujące Działania:

- „ Promocja przedsiębiorczości” (Działanie 2.5) - 43.272 zł,

- „ Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy” (Działanie 2.6) - 348.150 zł, - „ Mikroprzedsiębiorstwa” (Działanie 3.4) - 0 zł.

Programy realizowane były przez Urząd Marszałkowski w Toruniu i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Późne podpisanie umów z Wojewodą na finansowanie zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz podpisanie kolejnych umów z beneficjentami końcowymi w miesiącu grudniu 2005 r. uniemożliwiło wykorzystanie planowanej dotacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23.305 zł

Na realizację zadań własnych Samorządu Województwa w tym rozdziale w 2005 r. zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 68.675 zł.

Dotacje przeznaczone były na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze

środków z funduszy strukturalnych w ramach Projektów INTERREG III C ADEP i INTRREG III B DEFRIS.

Do końca grudnia 2005 r. Województwo otrzymało środki finansowe w kwocie 23.305 zł, tj. 33,93 % wielkości planowanej.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie 0 zł

W budżecie Województwa na 2005 r. na własne zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowane zostały dotacje w wysokości 25.575 zł. W 2005 roku Województwo nie otrzymało planowanych środków.

Planowana dotacja przeznaczona była na sfinansowanie projektów: „Studia podyplomowe dla pracowników Departamentu Wdrażania Programów Regionalnych” oraz „Cykl szkoleń dla członków Panelu Ekspertów Regionalnego Komitetu Sterującego oraz Komisji Oceny Projektów”

realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 23.305 zł

W budżecie Województwa na 2005 r. na własne zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowane zostały dotacje w wysokości 43.100 zł. W 2005 r. Województwo otrzymało środki w kwocie 23.305 zł, tj. 54,07 % wielkości planowanej.

Planowana dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji projektów w ramach Programów Inicjatyw Wspólnotowych:

- INTERREG III C Południe pn. „Rozwijanie, eksperymentowanie i utrwalanie innowacyjnych

czynników wspierających rozwój terytorium”,

- INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego pn. „Przekształcenia w regionach słabiej rozwiniętych”.

Do końca grudnia 2005 r. Województwo otrzymało środki finansowe w kwocie 23.305 zł, tj. 54,07 % wielkości planowanej.

Środki stanowiły refundację wydatków za II półrocze 2004 r. i I półrocze 2005 r. Półroczne terminy składania wniosków o płatność (refundację) i półroczny okres rozliczania spowodowały niższe wykonanie dotacji.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.800 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 2.800 zł

W budżecie Województwa na 2005 r. na zadanie własne realizowane w tym rozdziale zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.600 zł. Do dnia 31 grudnia 2005 r.

Województwo wykorzystało środki w wysokości 2.800 zł, tj. 77,78 % kwoty planowanej.

Dotacja przeznaczona była na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE 416.158 zł

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów 416.158 zł

W budżecie Województwa na 2005 r. na własne zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 464.026 zł. Do dnia 31 grudnia 2005 r. Województwo otrzymało środki w kwocie 416.158 zł, tj. 89,68 % kwoty planowanej.

Dotacja przeznaczona była na Działanie 2.2 „wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (Typ II – Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów) realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Środki przekazane były do Miasta Bydgoszcz, które było koordynatorem Działania.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.241.478 zł

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy 1.159.505 zł

W budżecie Województwa na 2005 r. na własne zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.496.667 zł. W 2005 r.

Województwo otrzymało środki w kwocie 1.159.505 zł, które stanowiły 17,85 % kwoty planowanej.

Planowana dotacja przeznaczona była na współfinansowanie Działań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego

w regionie w wysokości 1.033.722 zł,

- 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w wysokości 69.032 zł,

- 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami

restrukturyzacyjnymi w wysokości 56.751 zł.

Programy realizowane były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 81.973 zł

W budżecie Województwa na 2005 r. na zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowane zostały dotacje z budżetu państwa w wysokości 97.226 zł. W 2005 roku otrzymano środki w wysokości 81.973 zł, tj. 84,31 % wielkości planowanej.

Planowana dotacja przeznaczona była na:

1. Pomoc Techniczną - 5.026 zł:

1) Działanie 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR” - 2.158 zł, 2) Działanie 4.2 „Ewaluacja ZPORR – WUP Toruń” - 1.050 zł, 3) Działanie 4.3 „Szkolenie beneficjentów ZPORR” - 1.818 zł.

2. Pokrycie kosztów przeprowadzenia kontroli efektów zrealizowanego Programu PHARE 2001 zaplanowane został środki w wysokości 18.200 zł. Województwo do dnia 31

grudnia 2005 r. otrzymało środki w wysokości 11.877 zł, tj. 65,26 % wielkości planowanej.

3. Na pokrycie kosztów realizacji programu Phare 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich zaplanowano dotacje w wysokości 74.000 zł, do dnia 31 grudnia 2006 r. Województwo otrzymało środki w wysokości 70.096 zł, tj. 94,72 %. Celem programu jest wzrost możliwości zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, umiejętność dostosowania się oraz równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Programy realizowane były przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.206.668 zł Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 3.206.668 zł

W budżecie Województwa na 2005 r. na własne zadania bieżące realizowane w tym rozdziale zaplanowana została dotacja z budżetu państwa w wysokości 3.260.080 zł. W 2005 r.

Województwo otrzymało środki w kwocie 3.206.668 zł, tj. 98,36 % kwoty planowanej.

Dotacja przeznaczona została na współfinansowanie stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej, na Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (Typ I – Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Środki otrzymał Powiat (ziemski) w Toruniu, który był koordynatorem Działania.

In document Stamceltherapie bij chronisch hartfalen: wat is de evidentie? (pagina 33-37)

GERELATEERDE DOCUMENTEN