De stichting heeft als doel: het ondersteunen, bevorderen en/of opnieuw tot ontwikkeling brengen van het primaire en secundaire onderwijs in de Republiek Oeganda en het verbeteren van de sociaal maatschappelijke situatie aldaar, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer 08 11 37 32.

2. Koor

In 2009 en 2011 is het kinderkoor van de basisschool uit Uganda overgekomen naar Nederland voor een tournee. Het doel hiervan was promotie van stichting UP4S, het vinden van nieuwe sponsors en geld inzamelen voor diverse bouwactiviteiten, waaronder een eetzaal voor de basisschool en de bouw van de middelbare school.

In verband met de positieve ervaringen die met de tournees in 2009 en 2011 zijn opgedaan is besloten om het koor in 2013 opnieuw over te laten komen naar Nederland. Het doel van de tournee is goeddeels gelijk aan dat van 2009 en 2011, alleen is er nu met name geld ingezameld voor de bouw van een eetzaal voor de middelbare school.

Het koor, bestaande uit 19 kinderen en 3 volwassen begeleiders, heeft een tournee door Nederland gemaakt van 7 mei tot 9 juli 2013. Het koor heeft opgetreden op een groot aantal basis- en middelbare scholen en in kerken door het hele land. Ook zijn er optredens geweest in theaters, op straat, in verzorgingstehuizen e.d. De tournee is afgesloten met een optreden op het jaarlijkse Afrikafestival in Hertme (Overijssel).

In december 2012 zijn er al kosten gemaakt voor de training van het koor en voor het opnemen van een CD en een DVD.

3. Capaciteitsopbouw onderwijs- en projectorganisatie

In 2012 en de eerste helft van 2013 hebben twee Nederlanders (Kiomi van Dijk en Machiel Kuipers) gewerkt op het project in Oeganda. Kiomi is bevoegd leerkracht voor de basisschool en heeft een aantal jaren ervaring in Nederland. Machiel is afgestudeerd aan de TU, richting technische bedrijfskunde. Hij heeft enkele jaren ervaring bij een internationaal bedrijf in Nederland.

Voor hun inbreng op het project, waarbij een kwalitatieve verbetering op zowel onderwijskundig als organisatorisch gebied wordt gerealiseerd, hebben zij een (beperkte) financiële vergoeding ontvangen.

De inzet van Kiomi en Machiel is in dit jaarverslag beschreven als een project gericht op de

capaciteitsopbouw van de onderwijs- en projectorganisatie. Hiervoor heeft UP4S in 2012 een bijdrage van Impulsis ontvangen van € 6.000,=.

De doelstelling van het project is het realiseren van een kwalitatieve verbetering op onderwijskundig en organisatorisch gebied van ons project in Oeganda. De looptijd van het project is van 1 januari 2012 tot 1 juli 2013, dus een periode van 18 maanden.

KIM Deventer B.V. KvK 08206548. BTW nr. NL8212.70.928.B01. IBAN NL26 Rabo 0151 5445 30 EUR

4 Vanaf 1 juli 2013 is de taak van Machiel Kuipers overgenomen door een andere Nederlander, Chris Johnson. Hij heeft in 2012 stage gelopen op ons project, in het kader van zijn opleiding lichamelijke opvoeding. Na voltooiing van zijn opleiding in juni 2013 is hij, tegen een lokaal salaris, op ons project in Oeganda gaan werken als projectmanager. Hij vormt daarbij een brug tussen het Oegandese project en het Nederlandse bestuur. Hij richt zich met name op de (verbetering van de) organisatorische kwaliteit van het project.

Verbetering van de onderwijskundige kwaliteit van ons project betreft met name:

- een duidelijke kindgerichte methode van les geven, aan te tonen door didactische vaardigheden;

- een in gebruik zijnd lokaal voor ‘spelend leren’ (‘free activity room’);

- ruimte voor sport en spel in het lesprogramma;

- het opzetten van een (eenvoudig) leerling volgsysteem.

Verbetering van de organisatorische kwaliteit van het project door:

- periodieke en duidelijke inhoudelijke verantwoording naar het bestuur van Up4s in Nederland, in de vorm van e-mails met foto’s, schetsen e.d.;

- periodieke financiële verantwoording van de werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden gecontroleerd door een onafhankelijke derde;

- opvangen en begeleiden van stagiaires, vrijwilligers en (buitenlandse) bezoekers op het project;

- informeren van sponsors en andere geïnteresseerden in het werk van Up4s door middel van het bijhouden van de website, de facebookpagina, nieuwsbrieven en emails.

4. Opdracht

Door het bestuur van UP4S te Deventer is opdracht gegeven tot het samenstellen van een jaarverslag voor 2013 aan KIM Deventer B.V. te Deventer. Dit verslag geeft de financiële situatie per 31 december 2013 weer alsmede de staat van baten en lasten over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2013.

2. Jaarverslag

2.1 Balans per 31 december 2013

31-12-2013 31-12-2012

EUR EUR

ACTIVA

VASTE ACTIVA

MATERIELE VASTE ACTIVA

Activa Uganda 618.823 584.386

VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN 2.179 20.639

621.002 605.025

======== ========

KIM Deventer B.V. KvK 08206548. BTW nr. NL8212.70.928.B01. IBAN NL26 Rabo 0151 5445 30 EUR

6

31-12-2013 31-12-2012

EUR EUR

PASSIVA

KAPITAAL 620.790 604.813

VLOTTENDE PASSIVA 212 212

621.002 605.025

======== ========

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Netto Resultaat uit normale activiteiten 15.954 25.737

Rentebaten 23 --

Incidentele baten -- --

23 --

Totaal Netto Resultaat 15.977 25.737

======== ========

KIM Deventer B.V. KvK 08206548. BTW nr. NL8212.70.928.B01. IBAN NL26 Rabo 0151 5445 30 EUR

8

2.3 ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET JAARVERSLAG

Het jaarverslag is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingswaarde, zoals nader gespecificeerd in de toelichting op de balans. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.

Resultaat:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten:

Onder opbrengsten wordt verstaan de omzet van de in het verslagjaar geleverde diensten en activiteiten.

Up4s is een ANBI-instelling zodat er geen sprake is van belastingheffing.

Lasten:

De kosten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

2.4 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BALANS ACTIEF Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa in 2013 is als volgt weer te geven:

Investering EUR

Boekwaarde per 1 januari1 584.386

Investeringen 55.800

Desinvesteringen --

Afschrijvingen boekjaar 21.363

Boekwaarde per 31 december 618.823

=========

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 85.733

=========

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende afschrijvingspercentages over de aanschaffingswaarde:

Jaarlijks %

Gebouwen en terreineni 3

Watertank 5

Inventaris 10

Boeken/lesmateriaal 20

KIM Deventer B.V. KvK 08206548. BTW nr. NL8212.70.928.B01. IBAN NL26 Rabo 0151 5445 30 EUR

10

Liquide middelen 2013 2012

De liquide middelen zijn als volgt samengesteld EUR EUR

Bankrekening 0344024294 Uganda 414 10.650

Bankrekening 9514816 (ING) Nederland 1.765 9.359

Overlopende activa 630

2.179 20.639

======== ========

BALANS PASSIEF Kapitaal

2013 2012

EUR EUR

Stand per 1 januari 604.813 579.076

Bij: resultaat 15.977 25.737

Stand per 31 december 620.790 604.813

======= ========

Vlottende Passiva

2013 2012

EUR EUR

Overlopende passiva 212 212

Totaal 212 212

======= ========

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

KIM Deventer B.V. KvK 08206548. BTW nr. NL8212.70.928.B01. IBAN NL26 Rabo 0151 5445 30 EUR

Totaal eten & drinken 37.000 36.400

======== ========

Schooluniformen & schoenen 2013 2012

EUR EUR

Uniformen 3.500 3.500

Schoenen 1.000 1.000

Totaal schooluniformen & schoenen 4.500 4.500

======== ========

Overige kosten (Uganda) 2013 2012

EUR EUR

Elektriciteit 2.800 2.300

Water 2.600 2.500

Medische zorg 3.000 3.000

Telefoon / internet 1.800 1.800

Ouderdag 4.500 4.000

Bijdrage Up4s-kinderen op andere scholen 5.500 5.000

Afscheidsfeest Kiomi en Machiel 2.500 4.500

Huisvesting vrijwilligers/gasten 3.000 6.500

Beveiliging terrein 1.500 1.000

Overige algemene kosten 6.600 3.600

Totaal overige kosten 33.800 34.200

======== ========

KIM Deventer B.V. KvK 08206548. BTW nr. NL8212.70.928.B01. IBAN NL26 Rabo 0151 5445 30 EUR

Voorbereiding tournee Groot Brittannië -- 8.000

Overig 500 --

3. BIJLAGEN

Afschrijvingsstaat UP4S 2013

JAAR Omschrijving Aanschafwaarde Boekwaarde 1/1 Investering Desinvestering Afschrijving Boekwaarde 31/12 Cumm.afschrijving % v.d. a.w.

2005 Grond € 2.500 € 2.500 € - € 2.500 € - 0%

JAAR Omschrijving Aanschafwaarde Boekwaarde 1/1 Investering Desinvestering Afschrijving Boekwaarde 31/12 Cumm.afschrijving % v.d. a.w.

Transport € 396.256 € 341.607 € - € - € 11.092 € 330.515 € 65.741

JAAR Omschrijving Aanschafwaarde Boekwaarde 1/1 Investering Desinvestering Afschrijving Boekwaarde 31/12 Cumm.afschrijving % v.d. a.w.

Transport € 648.756 € 584.386 € - € - € 20.172 € 564.214 € 84.542

i Voor gebouwen en terreinen geldt een restwaarde van 10%

In document UP4S te Deventer. Jaarverslag KIM Deventer B.V. KvK BTW nr. NL B01. IBAN NL26 Rabo EUR (pagina 3-0)

GERELATEERDE DOCUMENTEN