BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Hele tekst

(1)

Referentie omgevingsloket: OMV_2020143573 Referentie gemeente: 20200979_OGV Inrichtingsnummer: 20180322-0107 Ondernemingsnummer: 0473.864.794

BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN TOT VERLENING VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Bij verordening:

Opdracht burgemeester wd.

van 21.10.2019, bij toepassing

van artikel 280 decreet lokaal bestuur

Erik Laga

Algemeen Directeur

Marina De Bie

Schepen voor Leefmilieu

Aanvrager: G3 Worldwide (Belgium) nv

Adres aanvrager: Bremheidelaan 10, 2300 Turnhout

Projectnaam gemeente: Beperkt veranderen van een post- en tonercartridgesorteercentrum

Ligging: Blarenberglaan 6 en 6B, 2800 Mechelen

Kadastrale ligging: Afdeling 2, sectie A, percelen 19G en 19M (deel)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN HEEFT IN DE ZITTING VAN 18 JANUARI 2021 HET VOLGENDE BESLIST:

De aanvraag ingediend door G3 Worldwide (Belgium) nv inzake het beperkt veranderen van een post- en tonercartridgesorteercentrum, gelegen te Blarenberglaan 6 en 6B, 2800 Mechelen, te vergunnen.

Beroepsmogelijkheden

Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen kan een administratief beroep ingesteld worden bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente gelegen is binnen een termijn van 30 dagen, die ingaat:

- de dag na de betekening van de beslissing (indien beroep wordt ingesteld door de aanvrager en/of adviesinstanties);

- de dag na de aanplakking van de bekendmaking (indien beroep wordt ingesteld door een derde belanghebbende).

Deze en de andere voorwaarden waaraan het beroep moet voldoen zijn na te lezen in art. 52 t.e.m. 57 uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

(2)

De aanvraag, ingediend door G3 Worldwide (Belgium) nv, werd door de stad Mechelen ontvangen op 2 november 2020. De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 30 november 2020.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Blarenberglaan 6 en 6B, 2800 Mechelen en met als kadastrale ligging: afdeling 2, sectie A, percelen 19G en 19M (deel).

Het betreft een aanvraag tot het beperkt veranderen van een post- en tonercartridgesorteercentrum.

De aanvraag omvat:

de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid, het decreet Natuurbehoud en hun uitvoeringsbesluiten.

Stedenbouwkundige basisgegevens

De aanvraag is gelegen in:

• gebied voor milieubelastende industrieën (gewestplan Mechelen, 5 augustus 1976);

Art.7 en art. 8 (KB 28-12-1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen) bepalen voor de gebieden voor milieubelastende industrieën het volgende:

'7.2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1.2. De gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd.'

• het bijzonder plan van aanleg (BPA) nr 43/1 (Dijle, Antwerpsesteenweg, Schalienhoeve) (30 november 1989) (bestemming: plaats voor nijverheid);

• het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Mechelen' (goedgekeurd op 18 juli 2008, van kracht sinds 26 augustus 2008);

De aanvraag is niet gelegen in:

• een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling;

• een provinciaal/gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

De voorschriften van het bijzonder plan van aanleg (BPA) nr 43/1 (Dijle, Antwerpsesteenweg, Schalienhoeve) zijn bijgevolg bepalend bij de beoordeling van voorliggende aanvraag tot omgevingsvergunning. De aanvraag dient in overeenstemming te zijn met de geldende bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg (BPA).

Historiek van het perceel

Stedenbouwkundige vergunningen:

• 15 april 1985: bouwen werkplaatsen, magazijnen, kantoren, toonzalen (1985/0231);

• 24 april 1990: uitbreiden van bestaande gebouwen (1990/0184);

• 28 juli 1992: bouwen projektruimte (1992/0451);

• 10 oktober 2013: plaatsen publiciteit (2013/0193);

• 12 juli 2013: plaatsen gascabine (2013/0272);

• 28 september 2012: plaatsen gascabine (2012/0525);

• 14 september 2009: inrichting voor het vervaardigen van kantoormeubelen (1987/20).

Omgevingsvergunningen:

• 24 augustus 2018: verbouwen magazijn (20180350_OGV);

• 9 november 2018: het exploiteren van een post- en tonercartridgesorteercentrum (20180543_OGV).

Beschrijving van de aanvraag

G3 Worldwide (Belgium) NV sorteert internationale post (brieven, drukwerken of pakketten). Het bedrijf sorteert, stockeert en verzendt ook lege/gebruikte tonercartridges, bestaande uit een plastic omhulsel met daarin niet-

(3)

gevaarlijke inktrestanten. Het bedrijf beschikt daarvoor over een omgevingsvergunning (klasse 2) voor onbepaalde duur op het adres Blarenberglaan 6 en 6b, 2800 Mechelen.

Voorliggende aanvraag betreft het beperkt veranderen van deze post- en tonercartridgesorteercentrum met een bijkomend sorteer-en distributiecentrum ten gevolge van de verhoogde vraag voor het rondbrengen van pakketten ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

Voor de exploitatie van dit centrum worden hal F en een deel van hal G van het magazijncomplex gelegen Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen en kantoorruimten gelegen Blarenberglaan 6B, 2800 Mechelen gebruikt.

De vergunning wordt aangevraagd voor een termijn eindigend op 31 december 2021, vanaf wanneer een depot in Willebroek zal ingezet worden voor deze bijkomende activiteit

.

De aanvraag omvat volgende activiteiten tussen 6u en 14u:

• Gedurende de ochtend wordt na de aanlevering van de pakketten (via vrachtwagen) een manuele sortering uitgevoerd op ritnummer en afgifte (tijd en plaats) en worden de pakketten verder op rekken gevuld om naar een specifieke plaats in de hal gebracht te worden. De hal is onderverdeeld met behulp van lijnen op de vloer die de plaatsen aanduiden waar bestelwagens tijdelijk kunnen parkeren en inladen. Elke afzonderlijke plaats wordt aangeduid met een nummer;

• Bij het binnenrijden van de afzonderlijke bestelwagens, staan per wagen al een 4-tal rekken klaar. Op deze rekken liggen de pakjes klaar die ingeladen moeten worden;

• De chauffeur van de bestelwagen beschikt over een lijst met pakketten die moeten afgeleverd worden en controleert of alle pakketten aanwezig zijn om deze vervolgens in te laden. Wanneer de chauffeur opmerkt dat er een pakket ontbreekt, zal de chauffeur dit melden aan de balie op de site zelf;

• Wanneer alle pakketten ingeladen zijn vertrekt de chauffeur op zijn/haar ronde om alle pakketten af te leveren.

Volgende veranderingen worden aangevraagd:

• Er wordt nog steeds 1.350 m3 huishoudelijk afvalwater per jaar geloosd (3.2.2.a), maar door een wijziging van de personeelsbestand is dit afvalwater momenteel afkomstig van 50 vaste personeelsleden en 150 chauffeurs. Dit afvalwater ontstaat hoofdzakelijk vanuit de sanitaire toepassingen en wordt via een septische put geloosd in de openbare riolering van de Blarenberglaan het afvalwater afvoert naar de RWZI Mechelen-Noord;

• Een uitbreiding van het totale vermogen van de aanwezige batterijladers tot 30,27 kW (12.3.2). Aan de reeds vergunde vier batterijladers voor één reachtruck (2,76 kW), twee transpalletten (0,72 kW en 5,04 kW) en één heftruck (11,75 kW), met een totaal vermogen van 20,27 kW, worden batterijladers voor een reeks scanners (10kW) toegevoegd. Alle batterijladers bevinden zich in hal F.

Transportorganisatie en timing:

• De site is vlot bereikbaar vanuit Antwerpen en Brussel via de E19. Andere toegangswegen zijn de N16 vanuit Mechelen en Dendermond en de R6 vanuit Aarschot;

• Gemiddeld 20 vrachtwagens per dag rijden vanaf 6 u gespreid aan om pakketten aan te leveren via de vier laad- en loskades. Vervolgens rijden 75 bestelwagens vanaf 7u tot 12u15 in 6-tal shiften van een 25-tal voertuigen aan om pakketten in te laden. Tijdens het laden en lossen van de vrachtwagens en de bestelwagens worden de motoren stilgelegd. Het aan- en afrijden gebeurt via een route gelegen aan de west- en zuidzijde van het magazijnencomplex.

Voor de bestelwagens zijn er in de hal 50 parkeerplaatsen voorzien en 25 op de parking, waar ook nog 20 parkeerplaatsen zijn voor de werknemers. De klanten kunnen zelf geen pakketten komen ophalen op de site. Alle bestelwagens op, enkele uitzonderingen na, worden gedurende de nacht mee naar huis genomen door de werknemers. Het is de chauffeurs te allen tijde verboden op de openbare weg te parkeren.

De aanvraag omvat de volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlarem-indelingslijst:

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid

3.2.2.a Verandering Het lozen van huishoudelijk afvalwater 1.350 m3/j 12.3.2 Verandering Uitbreiding met batterijladers voor een reeks

scanners

10 kW 16.3.2.a

(indelingslijst gewijzigd, voorheen 16.3.1.1)

Verandering 9 airconditioningsinstallaties 56 kW

Zodat de ingedeelde inrichting voortaan omvat:

(4)

Rubriek Omschrijving Totale hoeveelheid + eenheid

Klasse 2.2.1.d.1 Het opslaan en sorteren van inktcartridges 70 ton 2 3.2.2.a Het lozen van huishoudelijk afvalwater 1.350 m3/j 3

12.3.2 Batterijladers 30,27 kW 3

15.1.1 Het stallen van voertuigen 10 voertuigen 3

16.3.2.a 9 airconditioningsinstallaties 56 kW 3

33.4.1.a Het opslaan van papier en karton 25 ton 3

Er wordt een bijstelling in afwijking aangevraagd op volgende bijzondere milieuvoorwaarde, die de door het College van Burgemeester en Schepenen aan G3 Worldwide (Belgium) nv werd opgelegd in de omgevingsvergunning van 9 november 2018:

• onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende werkzaamheden toegelaten op weekdagen van 5u tot 20u30 en op zaterdagen van 6u tot 17u.

De aangevraagde aanvulling betreft de werkzaamheden van het nieuwe sorteer- en distributiecentrum op week- en zaterdagen van 6u tot 14u.

Openbaar onderzoek

De aanvraag werd getoetst aan de criteria van artikels 11-14 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. De aanvraag moet niet openbaar gemaakt worden.

De vereenvoudigde vergunningsprocedure wordt gevolgd.

Adviezen

• Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Operationeel Waterbeheer, team Watertoets, afgeleverd op 18 december 2020, is volledig gunstig (referentie: WT 2020 OL 0180). Het volledige advies werd als bijlage bij dit besluit gevoegd. Gelet op volgende punten uit dit advies:

o De locatie stroomt af naar de Vrouwvliet, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie;

o Aangezien dit dossier geen stedenbouwkundig luik omvat en gezien de aard van de aanvraag, worden er voor de aspecten infiltratie en grondwater geen significant negatieve effecten verwacht;

o Wat betreft de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, heeft voortschrijdend inzicht aangetoond dat deze overstromingsgevoeligheid zich vooral manifesteert in het noordwesten van het terrein. Bij hevige neerslag overstroomt de wegenis ter hoogte van die hoek van het gebouw. Reeds bij het huidige klimaat voorspellen de modellen dat er op de laagste plaatsen bij een bui met een terugkeerperiode van 10 j er 64 cm water kan staan (tot 7,07 mTAW), bij een terugkeerperiode van 100 j neemt dit toe tot ongeveer 75 à 80 cm. Het is aangewezen om ter plaatse enkele voorzorgsmaatregelen te nemen om de schade bij wateroverlast te minimaliseren door te verhinderen dat afstromend hemelwater het gebouw kan binnendringen;

o Het project is in overeenstemming te brengen met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid;

o Er wordt aangeraden om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen zodat bij zeer hevige buien afstromend hemelwater het gebouw ter hoogte van de noord-westelijke hoek niet kan binnendringen.

• Het advies van de dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit van de stad Mechelen, afgeleverd op 4 december 2020, is voorwaardelijk gunstig. Gelet op volgende punten uit dit advies:

o De dagelijkse verkeersgeneratie van de bijkomende activiteit wordt in bijgevoegde nota ingeschat op 150 bestelwagens en 20 vrachtwagens;

o

Gezien de tijdelijkheid van de vergunning valt het in een tijd van verlaagde verkeersdrukte te verantwoorden dat hiervoor geen bijkomende kruispuntonderzoeken worden gevoerd. Bij een eventuele verlenging of permanent maken van deze vergunning is dit echter wel noodzakelijk binnen een uitgebreidere mobiliteitsstudie;

o Voorwaarde: Bij een eventuele verlenging of permanent maken van deze vergunning dient er een uitgebreidere mobiliteitsstudie te gebeuren om de impact op de infrastructuur in de omgeving in beeld te brengen.

• Op 23 december 2020 werd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Adviezen en Vergunningen Antwerpen via het Omgevingsloket gecommuniceerd dat er gezien de aard van de aanvraag en de ligging in industriegebied geen advies zal afgeleverd worden.

Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a. Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de geldende bestemmingsvoorschriften van het bijzonder plan van aanleg (BPA) nr 43/1 (Dijle, Antwerpsesteenweg, Schalienhoeve).

(5)

b. Goede ruimtelijke ordening

De beperkte verandering van de inrichting doet geen afbreuk aan de goede ruimtelijke ordering. De aanvraag bevat geen delen die een ruimtelijke impact hebben op de omgeving. Bijgevolg is de aanvraag in overeenstemming met de vigerende stedenbouwkundige regelgeving en met de bepalingen van de goede ruimtelijke ordening.

c. Beschrijving van de iioa’en

De beschrijving kan behouden worden.

d. Bijstelling voorwaarden

Er wordt een aanvulling gevraagd op een reeds geldende afwijking op een sectorale milieuvoorwaarde (artikel 5.2.1.6§4.) van VLAREM II. De sectorale milieuvoorwaarden van Hoofdstuk 5.2. van VLAREM II zijn enkel van toepassing op ingedeelde inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen. Omdat het bijkomende sorteer -en distributiecentrum geen afvalstoffenrubriek (rubriek 2 van de Vlarem-indelingslijst) betreft, kan er ook niet aangevuld worden op de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, die de door het college van burgemeester en schepenen aan G3 Worldwide (Belgium) nv werd opgelegd in de omgevingsvergunning van 9 november 2018:

o onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende werkzaamheden toegelaten op weekdagen van 5u00 tot 20u30 en op zaterdagen van 6u00 tot 17u00.

Bijgevolg is de aanvraag tot aanvulling op bovenstaande bijzondere voorwaarde zonder voorwerp.

e. Watertoets

Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek), legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. In het kader van de watertoets werd advies gevraagd aan het team Watertoets van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dit advies werd afgeleverd op 18 december 2020 en wordt gevolgd. De aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (waterwetboek).

f. Natuurtoets

De aanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter §3 en §4 van het Natuurdecreet. Hieruit werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op 850 m van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en/of naast een VEN- en/of IVON- gebied.

Gelet op het voorwerp van de aanvraag en de gegevens in het dossier blijkt dat in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant is.

g. Adviezen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

o De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van het advies.

o Dit advies metvoorwaarden wordt gevolgd.

Dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit

o De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van het advies.

o Dit advies met voorgestelde bijzondere voorwaarde wordt gevolgd.

h. Milieu-aspecten

Globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur, op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

i. Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan.

Deze aanvraag heeft betrekking op punt 1° van artikel 68 van het Omgevingsvergunningsdecreet en kan de vergunning worden verleend voor een termijn verstrijkend op 31 december 2021.

j. Actualisatie van de milieuvoorwaarden

Conform artikel 48, §2 van het Omgevingsvergunningsbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. Dit omvat onder andere een opsomming van de bijzondere voorwaarden die al

(6)

van toepassing zijn of dan worden opgelegd met uitzondering van de bijzondere milieuvoorwaarden die als gevolg van hun tijdelijke karakter, van een veranderde exploitatie of van een wettelijke of reglementaire bepaling geen uitwerking meer hebben.

Door het College van Burgemeester en Schepenen werden op 9 november 2018 volgende bijzondere voorwaarden opgelegd die nog altijd van toepassing zijn:

o voor de weging van de tonercartridges dient gebruik gemaakt te worden van de vier grote geijkte weegschalen waarop een transpallet gevuld met tonercartridges kan worden geregistreerd;

o onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. is de aanvoer van afvalstoffen toegelaten op weekdagen van 5u tot 20u30 en op zaterdag van 6u tot 17u;

o als alternatief voor het plaatsen van een afsluiting dient gebruik gemaakt te worden van de aanwezige alarmsystemen;

o in overleg met de dienst Natuur- en Groenontwikkeling van de stad Mechelen dient bekeken te worden hoe het groenscherm dient voorzien te worden en welke inhoudelijke invulling (plantkeuze) dit moeten krijgen. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd , wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit;

o onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende werkzaamheden toegelaten op weekdagen van 5u00 tot 20u30 en op zaterdagen van 6u00 tot 17u00;

k. Bijzondere voorwaarde

Bovenvermeld advies van de dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit van de stad Mechelen in acht genomen, zal de volgende bijzondere voorwaarde opgelegd worden:

o Bij een eventuele verlenging of permanent maken van deze vergunning dient er een uitgebreidere mobiliteitsstudie te gebeuren om de impact op de infrastructuur in de omgeving in beeld te brengen.

Advies gemeentelijke omgevingsambtenaar en voorstel van voorwaarden

De aanvraag kan gunstig geadviseerd worden, omwille van volgende redenen:

• de aanvraag is in overeenstemming met de huidige planologische bestemming en de gekende voorschriften;

• het aangevraagde is verenigbaar met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening;

• volgens het aanvraagdosier worden maatregelen genomen om de hinder voor de mens en het milieu te voorkomen;

• door het naleven van de voorgestelde algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden kunnen de risico’s of de hinder voor de mens en het milieu tot een aanvaardbaar niveau worden herleid.

Voorgestelde voorwaarden:

• De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het Vlarem II:

Hoofdstuk 4.1 algemene voorschriften

Hoofdstuk 4.2 oppervlaktewaterverontreiniging

Hoofdstuk 4.3 bodem- en grondwaterverontreiniging

Hoofdstuk 4.4 luchtverontreiniging

Hoofdstuk 4.5 geluidshinder

Hoofdstuk 4.6 lichthinder

Hoofdstuk 4.7 asbest

Hoofdstuk 4.8 PCB’s en PCT’s

Hoofdstuk 4.9 energieplanning en -audits

Hoofdstuk 4.10 broeikasgassen

Hoofdstuk 5.3 het lozen van afval- en koelwater

Hoofdstuk 5.12 elektriciteit

Hoofdstuk 5.16 behandelen van gassen

• De volgende bijzondere voorwaarde:

o Bij een eventuele verlenging of permanent maken van deze vergunning dient er een uitgebreidere mobiliteitsstudie te gebeuren om de impact op de infrastructuur in de omgeving in beeld te brengen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het standpunt van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt zich de inhoud van diens verslag eigen.

(7)

Besluit

Artikel 1

De aanvraag ingediend door G3 Worldwide (Belgium) nv inzake het beperkt veranderen van een post- en tonercartridgesorteercentrum, gelegen te Blarenberglaan 6 en 6B, 2800 Mechelen, te vergunnen.

Artikel 2

De aanvraag omvat de volgende toepasselijke indelingsrubrieken van de Vlarem-indelingslijst:

Rubriek Aard Omschrijving Hoeveelheid + eenheid

3.2.2.a Verandering Het lozen van huishoudelijk afvalwater 1.350 m3/j 12.3.2 Verandering Uitbreiding met batterijladers voor een reeks

scanners

10 kW 16.3.2.a

(indelingslijst gewijzigd, voorheen 16.3.1.1)

Verandering 9 airconditioningsinstallaties 56 kW

Zodat de ingedeelde inrichting voortaan omvat:

Rubriek Omschrijving Totale hoeveelheid +

eenheid

Klasse 2.2.1.d.1 Het opslaan en sorteren van inktcartridges 70 ton 2 3.2.2.a Het lozen van huishoudelijk afvalwater 1.350 m3/j 3

12.3.2 Batterijladers 30,27 kW 3

15.1.1 Het stallen van voertuigen 10 voertuigen 3

16.3.2.a 9 airconditioningsinstallaties 56 kW 3

33.4.1.a Het opslaan van papier en karton 25 ton 3

Artikel 3

Volgende voorwaarden worden opgelegd:

• De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het Vlarem II:

Hoofdstuk 4.1 algemene voorschriften

Hoofdstuk 4.2 oppervlaktewaterverontreiniging

Hoofdstuk 4.3 bodem- en grondwaterverontreiniging

Hoofdstuk 4.4 luchtverontreiniging

Hoofdstuk 4.5 geluidshinder

Hoofdstuk 4.6 lichthinder

Hoofdstuk 4.7 asbest

Hoofdstuk 4.8 PCB’s en PCT’s

Hoofdstuk 4.9 energieplanning en -audits

Hoofdstuk 4.10 broeikasgassen

Hoofdstuk 5.3 het lozen van afval- en koelwater

Hoofdstuk 5.12 elektriciteit

Hoofdstuk 5.16 behandelen van gassen

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in het Vlarem II. Deze opsomming is louter indicatief. Bij wijziging van het Vlarem wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het Vlarem is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: https://navigator.emis.vito.be

• Bijzondere voorwaarde:

• Bij een eventuele verlenging of permanent maken van deze vergunning dient er een uitgebreidere mobiliteitsstudie te gebeuren om de impact op de infrastructuur in de omgeving in beeld te brengen.

Artikel 4

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn eindigend op 31 december 2021.

(8)

Vlaamse Overheid

Koning Albert II – laan 20 bus 16 1000 BRUSSEL

T 02 214 21 11 F 02 553 21 05 www.vmm.be

College van burgemeester en schepenen Grote Markt 21

2800 MECHELEN

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen

30/11/2020 2020143573 WT 2020 OL 0180

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum

Ingrid Baten 02 214 21 11

i.baten@vmm.be

Betreft:

Advies over de omgevingsvergunning met betrekking tot beperkt veranderen van een post- en tonercartridgesorteercentrum gelegen Blarenberglaan 6 en 6B te Mechelen

Aanvrager:

G3 Worldwide (Belgium) nv

Geachte heer,

Geachte mevrouw,

Onder verwijzing naar artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, werd onderzocht of er een schadelijk effect op de waterhuishouding uitgaat van de geplande ingreep. Dit advies wordt verleend in uitvoering van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006.

De locatie te Mechelen, Afd. 2, Sectie A, nr(s) 19G en 19M (deel) is gelegen langs en stroomt af naar de Vrouwvliet, een onbevaarbare waterloop van eerste categorie die beheerd wordt door de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer. Het gebied is volgens de watertoetskaarten mogelijk overstromingsgevoelig gebied.

De aanvraag omvat een tijdelijke vergunning (tot 31/12/2021) voor het bijkomend inzetten van een bestaand depot in Willebroek als sorteer- en distributiecentrum en de gevolgen voor het centrum te Mechelen.

Aangezien dit dossier geen stedenbouwkundig luik omvat en gezien de aard van de aanvraag, verwachten we voor de aspecten infiltratie en grondwater geen significant negatieve effecten.

Wat betreft de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied, heeft voortschrijdende inzicht aangetoond dat deze overstromingsgevoeligheid zich vooral manifesteert in het noordwesten van het terrein. Bij hevige neerslag overstroomt de wegenis ter hoogte van die hoek van het gebouw. Reeds bij het huidige klimaat voorspellen de modellen dat er op de laagste plaatsen bij een bui met een terugkeerperiode van 10 j dat er 64 cm water kan staan (tot 7,07 mTAW), bij een terugkeerperiode van 100j neemt dit toe tot ongeveer 75 à 80 cm. Het is aangewezen om ter plaatse enkele voorzorgsmaatregelen te nemen om de schade bij wateroverlast te minimaliseren door te verhinderen dat afstromend hemelwater het gebouw kan binnendringen.

pagina 1 van 2

(9)

BESLUIT

Het project wordt gunstig geadviseerd en is in overeenstemming te brengen met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.

We raden wel aan om enkele voorzorgsmaatregelen te nemen zodat bij zeer hevige buien afstromend hemelwater het gebouw ter hoogte van de noord-westelijke hoek niet kan binnendringen.

Met vriendelijke groeten,

Bram Vogels

Bram Vogels

Digitaal

ondertekend door Bram Vogels Datum: 2020.12.17 15:21:09 +01'00'

Teamverantwoordelijke team watertoets

pagina 2 van 2

Afbeelding

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :