Nummer Toegang: 427. Inventaris van het Archief van de V.V.D.; Afdeling Amsterdam. Stadsarchief Amsterdam

Hele tekst

(1)

Inventaris van het Archief van de V.V.D.;

Afdeling Amsterdam

Stadsarchief Amsterdam

(2)
(3)

I N H O U D S O P G A V E

I

NVENTARIS

... 5

(4)
(5)

Inventaris

Inventaris

Naam

Archief van de V.V.D.; Afdeling Amsterdam Toegangsnummer

427

1 Notulen van de bestuursvergaderingen der afdeling,

besluitenlijsten van die vergaderingen en presentielijsten der vergaderingen. N.B. Copie notulen.

1955 - 1967 1 omslag

Niet raadpleegbaar

2 Notulen van de bestuursraad der afdeling Amsterdam. N.B.

Copieën, Tevens presentielijsten van gecombineerde ver- gaderingen van bestuur en bestuursraad 1952en 1955.

1958 - 1959 1 omslag

3 Copieën der notulen van de vergaderingen van het Dagelijks bestuur der afdeling Amsterdam.

1954 - 1958 1 omslag

4 Copieën van de notulen der algemene ledenvergaderingen der afdeling 1953-1966. N.B. Met presentielijsten. Tevens copie der notulen van de vergadering inzake oprichtingvan een comité van actie van de Partij van de Vrijheid voorAmsterdam. 1946 mrt.15.

1 omslag

Niet raadpleegbaar

5 Jaarverslagen van de secretaris, uitgebracht in de algemeneledenvergaderingen.

1949 - 1960 1 omslag

6 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken van de secretaris met de leden van het dagelijks bestuur.

1954 - 1960 1 omslag

7 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken van de secretaris met het bestuur en leden van het bestuur.

1954 - 1959 1 omslag

8 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken.

1949 - 1966 1 omslag

9 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met de secretariaten van de V.V.D. en haar afdelingen.

1951 - 1960 1 omslag

(6)

6 427

10 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met de afdelingen der V.V.D., in alfabetische volgorde.

1947 - 1960 1 omslag

11 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met de secretarissen der Kamercentrales van de V.V.D.

1950 - 1955 1 omslag

12 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met leden der eerste en tweede kamerfracties der V.V.D.

1950 - 1960 1 omslag

13 Ingekomen mededelingen van het hoofdbestuur der V.V.D. met jaarverslagen, beschrijvingsbrieven der jaarlijkse algemene vergaderingen etc.

1948 - 1960 1 omslag

14 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met de bestuursraad en met leden van de bestuursraad.

1947 - 1960 1 omslag

15-25 Dossiers van ingekomen- en copieën van uitgaande stukken der verkiezingen, candidaatstellingen, gemeenteraadswerk etc.

1946 - 1959 11 omslagen

15 Kamer-, provinciale staten- en gemeenteraadsverkiezingen.

1946

16 Kamerverkiezingen 1948.

17 Provinciale staten- en gemeenteraadsverkiezingen.

1949

18 Gemeenteraadswerk met candidaatstelling.

1946 - 1958

19 Kamerverkiezingen 1952.

20 Gemeenteraadsverkiezingen 1953.

21 Provinciale Statenverkiezingen 1954.

22 Kamerverkiezingen 1956.

23 Provinciale Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen.

1958

24 Kamerverkiezingen 1959.

25 Samenstelling van candidatenlijsten.

1954 - 1959

26-27 Dossiers van ingekomen- en copieën van uitgaande stukken betreffende verkiezingsreclame, propaganda etc. N.B. Zie ook nr.

1946 - 1960 2 omslagen

26 Plaatsing van borden op bruggen, etc., met lijsten der bruggen en de plaatsingen. N.B. Met lijst van te

plaatsen borden van de Liberale Staatspartij. 1939.

(7)

1946 - 1959

27 Reclamemateriaal etc.

1948 - 1960

28-35 Dossiers betreffende het weekblad.'De Vrije Amsterdammer'.

1946 - 1959 8 omslagen

28 Verschijningsvergunning en contracten met uitgever J.Perel.1946 en 1948.

29 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken van de administratie en redactie.

1946 - 1950

30 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken van de administratie en redactie.

1946 - 1950

31 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken van de administratie en redactie.

1950 - 1959

32 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken betreffende abonnementen.

1947 - 1958

33 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken betreffende annonces.

1946 - 1959

34 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken betreffende hetrapport van de commissie tot bestudering van de inhoud van 'De Vrije Amsterdammer'.

1958 - 1959 35 Afrekeningen.

1947 - 1958

36 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken omtrent het weekblad 'Vrijheid en Democratie'.

1949 - 1958 1 omslag

37 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken betreffende

hetboekje 'Enige aspecten van het moderne liberalisme'. N.B. Met notariële acte der schenking van een periodieke uitkering

gedurende 3 jaren van f 300,-- aan de afdeling Amsterdam, bestemd voor de financiering en verspreiding van boekjes over modern liberalisme.

1959 - 1960 1 omslag

38-42 Dossiers van commissies, groepen etc. der afdeling Amsterdam.

1947 - 1960 13 omslagen

38 Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (J.O.V.D.) 1954- 1960.

39 Liberale Studenten Vereniging Amsterdam (L.S.V.A.) 1953-1960.

(8)

8 427

40 Vrouwengroep.

1947 - 1960 41 Kadercommissie.

1949 - 1958

42 Middenstandscommissie.

1952 - 1960

43-47 Dossiers van commissies, groepen etc. der afdeling

Amsterdam.1947-1960 43-47. Commissie voor contacten met maatschappelijke groeperingen.

1947 - 1960 13 omslagen

43 subcommissie advocaten en procureurs.

1947 - 1951

44 subcommissie artsen, tandartsen en apothekers.

1947 - 1958

45 Havencommissie.

1947 - 1953

46 Subcommissie Onderwijs.

1947 - 1960 47 Lunchcomité.

1946 - 1959

48-48 Dossiers van commissies, groepen etc. der afdeling Amsterdam.

1947 - 1960 13 omslagen

48 Commissie voor de organisatie.

1948 - 1949

49-50 Dossiers van commissies, groepen etc. der afdeling Amsterdam.1947-1960 49-50. Diverse commissies.

1947 - 1960 13 omslagen

49 50

51-52 Dossiers betreffende vertrouwenslieden in de wljken.

1953-1957.

2 omslagen 51 Ingekomen- en copieën van uitgaande1954-1957. , 1

stukken

52 Stukken betreffende gehouden enquete met als doel de vergroting van het stemmenaantal op de V.V.D.

1953 - 1954

53 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken betreffende hetpersoneel.

1946 - 1960 1 omslag

54 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met dag- en weekbladen.

1946 - 1959 1 omslag

(9)

55 Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de propagandacommissie van de landelijke V.V.D.

1947 - 1951 1 omslag

56 Dossier aangaande de Vereniging van staten- en raadsleden van de V.V.D. N.B. Enige ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met maandbladen van de Vereniging.

1950 - 1960 1 omslag

57 Statuten, reglementen en programma' s van de Partij van de Vrijheid en van de V.V.D.

1947 - 1965 1 omslag

58 Landelijke enquete over de situatie van de V.V.D.

1963 - 1964 1 omslag

59 Landelijke enquete over de situatie van de V.V.D.

1963 - 1964 1 omslag

60 Kleine enquete naar het lezen van en de waardering voor hetweekblad 'Vrijheid en Democratie' en van 'De Vrije Amsterdammer'.

1965 1 omslag

61-67 Rapporten, beschouwingen en opiniepeiling der diverse commissies in de afdeling Amsterdam. N.B. Gedrukte of gestencilde stukken.

1952 - 1964 7 omslagen

61 Defensieproblemen.

1965

62 Bestuursproblemen der grote stad.

1963

63 Bezitsvorming.

64 Dirigisme of vrijheid,1952.

65 Financiële poiitiek.

1960

66 openbaar vervoer in Amsterdam. N.B. Opiniepeiling door ''Veld-

kamp Marktonderzoek''. 1964.

67 Stadsuitbreiding en verbindingen. ± 1960.

68-79 Rapporten,opiniepeiling etc. der Landelljke commissie van de V.V.D. N.B. Gedrukte of gestencilde stukken.

1956 - 1965 12 omslagen

68 Afbetalingsstelsel.

1957

69 Democratisering der bezitsvorming. ± 1956.

70 Europese gemeenschappen.

(10)

10 427

1965

71 Kinderbijslagregeling.

1959

72 Loonpolitiek.

1960

73 Middenstandsnota.

1959

74 Omroepbestel.

1965

75 Rijnmondverkiezingen. N.B. Informatie stemgedrag door ''Veldkamp Marktonderzoek''.

1965

76 Sociale voorzieningen voor zelfstandigen.

77 Sociale verzekeringen.

78 Vakbewegings-geschiedenis.

79 Winkelsluitingswet-herziening. ± 1958.

80-81 Stukken betreffende leden en begunstigers..1945-1961

Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken, vnl. betreffende aanmeldingen van leden. ± 1946-1959. N.B. In alfa-

betische volgorde.

13 omslagen

80 A-M.

81 N-Z.

82-92 Stukken betreffende leden en begunstigers..1945-1961 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken betreffende aanmeldingen van leden, in chronologische volgorde.

1956 - 1959 13 omslagen

82 83 84 85

86 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken betreffende de ledenwerfactie.

1958 - 1959

87 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken terzake opzeggingen van het lidmaatschap.

1948 - 1960

88 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met de leden betreffende verzoek tot ondersteuning van het verkiezings- en propagandafonds.

1946 - 1958

89 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken terzake deelname aan de huldiging van prof.mr.P.J.Oud n.a.v.

diens 40-jarige parlementaire arbeid.

1957

90 Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met leden en begunstigers.

(11)

1947 - 1960

91 Uitgaande circulaires en mededelingen aan leden en begunstigers 1945-1961.

92 Naam- en adreslljsten van leden, begunstigers, abonné's op 'de Vrlje Amsterdammer' en van maatschappelijke groeperingen. ± 1953-1960.

93-102 Propagandamateriaal in de verkiezingsstrijd.

1946 - 1959 10 omslagen

93 Verkiezingen 1946.

94 Verkiezingen 1948.

95 Verkiezingen 1949.

96 Verkiezingen 1950.

97 Verkiezingen 1952.

98 Verkiezingen 1953.

99 Verkiezingen 1954.

100 Varia verkiezingspropaganda. N.B. Met enige foto''s.

1946 - 1959

101 Affiches der verkiezingen. , 1 omslag 102 Ontwerpen van het verkiezings-

propagandamateriaal. , 1 omslag

103 Varia van stukken van de V.V.D., zoals brochures etc. N.B. Hierbij foto''s van de J.O.V.D.

1 omslag 104 Het Liberale Weekblad. 1940 en 1941 met het laatste nummer van

4 juli 1946.

1 omslag

Niet raadpleegbaar

105 Knipsels en materiaal van andere politieke partljen.

1 omslag

106-109 Contributiestaten, ontvangen abonnementegelden, vrijwilligebijdragen.

1956 - 1959 4 omslagen

106 107 108 109

110 Afrekeningsstaten.

1957 - 1958 1 omslag

111 Financiële specificatie, mutaties etc.

1957 - 1959 1 omslag

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :