Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Hele tekst

(1)

Wat te doen bij een arbeidsongeval?

Voorkomen is beter dan genezen. Maar wat als er toch een arbeidsongeval gebeurt?

1 E HB O

Het spreekt vanzelf dat men eerst en vooral het slachtoffer zo spoedig mogelijk de passende eerste hulp moet verlenen. Verwittig indien nodig een arts of de medische spoeddienst 100.

2 A an g i ft e

Vervolgens dient het nodige gedaan opdat het slachtoffer zou vergoed worden. De werkgever of zijn aangestelde dient binnen een welbepaalde termijn aangifte te doen van het arbeidsongeval o.a. bij zijn verzekeraar arbeidsongevallen.

3 P r e v e n t ie

Verder dienen er maatregelen getroffen te worden om gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen. Welke maatregelen dit zijn volgt uit het ongevallenonderzoek door de leden van de hiërarchische lijn in samenwerking met de dienst voor preventie en bescherming op het werk.

In ondernemingen zonder preventieadviseur met aanvullende vorming veiligheid niveau 1 of 2 dient het onderzoek van de arbeidsongevallen op de arbeidsplaats met 4 of meer dagen arbeidsongeschiktheid te gebeuren door de externe preventiedienst.

4 W e l k e o n g e v a l le n d ie n t m e n a an t e ge v e n ?

Elk ongeval dat aanleiding kan geven tot toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving.

De wet geeft volgende definitie voor een arbeidsongeval:

"Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt, alsook de ongevallen op de weg van en naar het werk."

De arbeidsongevallenwetgeving is dus van toepassing van zodra een letsel is veroorzaakt.

Werkongeschiktheid is geen voldoende basiscriterium.

Een ongeval op de arbeidsweg wordt gelijkgesteld met een arbeidsongeval.

Het dient dus te gaan om een plotse gebeurtenis die een letstel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt.

Het is aangewezen bij twijfel elk ongeval aan te geven.

Noteer ook bij kleine ongevallen die op het eerste zicht de toepassing van de wet niet zullen vereisen, de symptomen en toegediende zorgen. Latere verwikkelingen blijven altijd mogelijk.

5 Ho e die n t m e n e e n ar be i ds o n ge v al a an t e ge v e n ?

Elk arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk met letsel dient men aan te geven bij de verzekeringsonderneming:

(2)

ofwel op papier met het formulier waarvan het model vastgesteld wordt door het beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen en dat ter beschikking gesteld wordt door de verzekeringsonderneming;

ofwel door middel van een door het beheerscomité van het Fonds goedgekeurd elektronisch model op grond van de wet van 24/02/2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid.

Dit dient te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen volgend op de dag van het ongeval. Van zodra ter beschikking maakt de werkgever het medisch attest over aan de verzekeringsonderneming.

Daarnaast dient de afdeling belast met het medisch toezicht van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk een kopie van de ongevallenaangifte te ontvangen voor elk arbeidsongeval waarvoor een steekkaart dient opgesteld te worden, namelijk voor de arbeidsongevallen met ten minste 4 dagen werkverlet, de dag van het ongeval niet meegerekend (zie verder). Deze kopie dient bewaard te worden in het gezondheidsdossier van de werknemer.

De aangifte moet dus niet meer gebeuren bij de Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk, behalve voor bepaalde (zeer) ernstige arbeidongevallen. De verzekeraar licht het Fonds voor Arbeidsongevallen in, dat op zijn beurt de Directie Toezicht op het Welzijn op Werk op de hoogte brengt.

6 W at m e t e r n s t ig e ar b e i ds o n ge v a ll e n ?

Bij bepaalde ernstige arbeidsongevallen gelden aanvullende formaliteiten voor het verwittigen van de Regionale Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Volgende ernstige arbeidsongevallen dienen ONMIDDELLIJK door de werkgever van het slachtoffer aangegeven te worden bij de met het toezicht op het welzijn op het werk belaste ambtenaren:

een arbeidsongeval dat aanleiding heeft gegeven tot de dood;

een arbeidsongeval met een blijvend letsel en waarvan het gebeuren in direct verband staat met een gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk of met een voorwerp dat bij het ongeval betrokken is zoals vastgelegd in art. 26 §4 van het KB Welzijnsbeleid.

Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een technologisch geschikt middel met vermelding van:

naam en adres van de werkgever van het slachtoffer;

naam van het slachtoffer;

datum en plaats van het ongeval;

vermoedelijke gevolgen van het ongeval;

korte omschrijving van de omstandigheden.

Belangrijk: de werkgever van het slachtoffer brengt de bevoegde dienst voor preventie en bescherming op het werk op de hoogte van ELK ernstige arbeidsongeval en zorgt ervoor dat deze dienst:

het ongeval onmiddellijk onderzoekt;

de oorzaken van het ongeval vaststelt;

preventiemaatregelen voorstelt om herhaling ervan te voorkomen;

hen een verslag bezorgt (de inhoud van dit verslag ligt wettelijk vast).

Voor ondernemingen zonder preventieadviseur met aanvullende vorming veiligheid niveau 1 of 2 dient dit onderzoek te gebeuren door de externe preventiedienst, in uw geval Provikmo.

De werkgever dient dit verslag verder aan te vullen en ervoor te zorgen dat dit door hem

(3)

7 W ie ge e ft de ar be i ds o n g e v al le n a an ?

De werkgever of diegene die hiervoor werd aangesteld, bv. de personeelschef of de preventieadviseur.

De aangifte kan ook gebeuren door de erkende sociale secretariaten.

8 W at i s e e n o n g e v al le n s t e e k k aa rt ?

Voor elk arbeidsongeval dat ten minste 4 dagen arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, de dag van het ongeval niet inbegrepen, maakt de dienst voor preventie en bescherming op het werk die met deze opdracht is belast een ongevallensteekkaart op.

De werkgever dient de ongevallensteekkaarten (of kopieën of afdrukken van aangifteformulieren) ten minsten 10 jaar te bewaren. Wanneer de onderneming uit verscheidene zetels bestaat, worden deze steekkaarten bijgehouden in de exploitatiezetel waarop ze betrekking hebben. De arbeidsongevallensteekkaarten worden ter beschikking gehouden van de met het toezicht op het welzijn belaste ambtenaren.

9 Di e n t m e n d a n t e lk e n s 2 fo r m u li e re n o p t e m a k e n ?

De ongevallensteekkaart mag vervangen worden door een kopie van de aangifte op voorwaarde dat de gegevens nodig om de steekkaart op te stellen, op het aangifteformulier worden ingevuld.

Wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan hoeft men in de praktijk slechts 1 formulier op te maken, namelijk de arbeidsongevallenaangifte.

1 0 W a a ro m ar be i ds o n ge v al le n a an gi f t e zo n au wk e u r i g m o ge l i j k i n v u ll e n ?

Zowel de werkgever als het slachtoffer hebben er alle belang bij dat de aangifte van een arbeidsongeval correct verloopt.

Het juist en duidelijk invullen van het aangifteformulier zal het vragen om nadere uitleg onnodig maken en de uitkering van de vergoeding bespoedigen.

Men verzamelt informatie over de in het bedrijf aanwezige risico's. Kennis van deze risico's is belangrijk om gepaste maatregelen en acties inzake voorkoming vast te stellen.

De informatie van de aangifteformulieren wordt gebruikt om statistieken over arbeidsongevallen op te maken. Uit deze gegevens kunnen besluiten getrokken worden op vlak van reglementering en informatie.

Verder kunnen alle organismen die een kopie van de aangifte toegestuurd krijgen, o.a. uw Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, aan de hand van de vermelde gegevens, u nuttige informatie verschaffen aangaande mogelijke gevaren in uw onderneming.

Zodoende wordt een bijdrage geleverd tot het voorkomen van arbeidsongevallen.

(4)

1 1 A an g i ft e v an ar be i ds o n g e v al l e n : o v e r z i c h t s t a be l

WELK ONGEVAL? AANGIFTE AAN? WANNEER en HOE?

Elk arbeidsongeval of ongeval op de weg naar en van het werk met

letsel. Verzekeraar Aangifteformulier binnen 8

kalenderdagen volgend op de dag van het ongeval + medisch attest TEVENS

Arbeidsongeval met ten minste 4 dagen werkverlet (de dag van het ongeval niet inbegrepen)

Afdeling medisch toezicht van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Aangifteformulier of steekkaart

Elk ernstig arbeidsongeval (cfr. definitie in art. 26 §4 van het KB Welzijnsbeleid)

De bevoegde preventiedienst (= de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk voor ondernemingen zonder

preventieadviseur veiligheid niveau 1 of 2)

Onmiddellijk

De manier waarop is niet bepaald

Ernstig arbeidsongeval op de arbeidsplaats dat aanleiding heeft gegeven tot:

de dood

een blijvende letsel met gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk of met een betrokken voorwerp zoals vastgelegd door art. 26 §4 van het KB Welzijnsbeleid

Regionale Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de plaats van het ongeval

De bevoegde preventiedienst (= de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk voor ondernemingen zonder

preventieadviseur veiligheid niveau 1 of 2)

Onmiddellijk

Het meest geschikt technologisch middel

Elk ernstig arbeidsongeval overkomen aan een aannemer die er zelf een beroepsactiviteit uitoefent (art. 54 KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen)

Regionale Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) van de plaats van het ongeval

Binnen de 15 kalenderdagen:

naam/adres slachtoffer datum ongeval

adres bouwplaats

bondige beschrijving letsels

bondige beschrijving wijze ongeval

vermoedelijke duur arbeidsongeschiktheid Ioniserende stralingen:

toevallige bestraling of ernstig gevaar voor bestraling (KB 20/07/2001 art.20.1.7)

o.a. Regionale Directie TWW van de plaats van het ongeval. In elk geval: de erkende geneesheer; ....

Zo spoedig mogelijk

(5)

A dre s e n a m bt s ge bie d v an d e r e gio n ale di r e c t i e s v an de A l g e m e n e D i r e c t ie To e z ic h t

o p h e t W e l z ij n o p h e t W e r k

ANTWERPEN Theater Building Italiëlei 124 - bus 77 2000 ANTWERPEN Tel.: 03 232 79 05 Fax: 03 226 02 53

E-mail: tww.antwerpen@werk.belgie.be Ambtsgebied: Provincie Antwerpen.

LUIK

Bd. de la Sauvenière 73 4000 LIEGE

Tel.: 04 250 95 11 Fax: 04 222 09 63

E-mail: cbe.liege@emploi.belgique.be Ambtsgebied: Provincie Luik.

□ BRUSSEL

Ernest Blerotstraat 1 1070 BRUSSEL Tel.: 02 233 45 46 Fax: 02 233 45 23

E-mail: tww.brussel@werk.belgie.be E-mail: cbe.bruxelles@emploi.belgique.be Ambtsgebied: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

□ NAMEN – LUXEMBURG – WAALS BRABANT Chaussée de Liège 622

5100 JAMBES Tel.: 081 30 46 30 Fax: 081 30 86 30

E-mail: cbe.namur@emploi.belgique.be Ambtsgebied: Provincies Namen, Luxemburg en Waals-Brabant

HENEGOUWEN rue du Chapitre 1 7000 MONS

Tel.: 065 35 39 19 – 065 35 73 50 Fax: 065 31 39 92

E-mail: cbe.hainaut@emploi.belgique.be Ambtsgebied: Provincie Henegouwen

□ OOST-VLAANDEREN Ketelvest 26/202 9000 GENT

Tel.: 09 265 78 60 Fax: 09 265 78 61

E-mail: tww.oost-vlaanderen@werk.belgie.be Ambtsgebied: Provincie Oost-Vlaanderen.

□ LIMBURG

TT14

Sint Jozefsstraat 10/10 3500 HASSELT

Tel.: 011 35 08 60 Fax: 011 35 08 78

E-mail: tww.limburg@werk.belgie.be Ambtsgebied: Provincie Limburg.

□ WEST-VLAANDEREN FAC Kamgebouw

Koning Albert I laan 1/5 – bus 5 8200 BRUGGE

Tel.: 050 44 20 20 Fax: 050 44 20 29

E-mail: tww.west-vlaanderen@werk.belgie.be Ambtsgebied: Provincie West-Vlaanderen.

.

□ VLAAMS-BRABANT Philipssite 3A, bus 8 3000 LEUVEN Tel.: 016 31 88 30 Fax: 016 31 88 44

E-mail: tww.vlaamsbrabant@werk.belgie.be Ambtsgebied: Provincie Vlaams-Brabant

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :