Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde

Hele tekst

(1)

Overgangsregeling Curius naar Curius+, Ongedeelde Opleiding Geneeskunde

De overgangsregeling is in eerste instantie bedoeld voor studenten, die per 1 september 2008 zijn gestart met de opleiding (cohort 2008) en daarmee als laatste groep studenten het contactonderwijs van Curius

doorlopen. Voor deze studenten kunnen de volgende situaties zich voordoen:

1. Bij aanvang van studiejaar 2009 - 2010 zijn niet alle tentamens van de propedeutische fase met goed gevolg afgelegd;

2. Bij aanvang van studiejaar 2010 - 2011 zijn alle onderdelen van de propedeutische fase succesvol afgesloten, maar zijn niet alle tentamens van het eerste doctoraal jaar (tweede studiejaar) met goed gevolg afgelegd;

3. Bij aanvang van studiejaar 2011 - 2012 zijn niet alle tentamens van doctoraal jaar 2 (derde studiejaar) met goed gevolg afgelegd.

4. Bij aanvang van studiejaar 2012 - 2013 zijn niet alle tentamens van doctoraal jaar 3 (vierde studiejaar) met goed gevolg afgelegd.

Voor bovenstaande situaties worden overgangsregelingen beschreven.

Tabel 1: Afbouw Curius en start Curius+ de komende studiejaren

studiejaar Curius Curius+ Bachelor Curius+ Master

2009-2010 Jaar 2-3-4 Ba 1

2010-2011 Jaar 3-4 Ba 1-2

2011-2012 Jaar 4 Ba 1-2-3

2012-2013 Ba 1-2-3 Ma 1

2013-2014 Ba 1-2-3 Ma 1-2

2014-2015

Ba 1-2-3 Ma 1-2-3

Beleid inzake hertentamens en overstappen naar de bacheloropleiding Geneeskunde van Curius+

Het bestuur van het onderwijsinstituut Geneeskunde heeft de volgende standpunten ingenomen, die ten grondslag liggen aan de uitvoering van de overgangsregeling:

- De verschillen tussen de eerste 3 jaar van Curius en de Bacheloropleiding Geneeskunde van Curius+

zijn niet groot, zodat er veel 1-op-1 vergelijkbare onderdelen zijn. Wel zijn er aan de bacheloropleiding Geneeskunde van Curius+ onderwijsonderdelen toegevoegd die door overstappende Curiusstudenten zullen moeten worden ingehaald.

- De tentamens van Curius (inclusief de herkansingen) worden in het jaar waarin het Curiusonderwijs voor het laatst wordt aangeboden, voor het laatste afgenomen. Daarna kunnen de studenten die overstappen – met inachtneming van de overgangsregeling – de tentamens van Curius+ afleggen.

- Indien studenten overstappen van Curius naar de bacheloropleiding Geneeskunde van Curius+, dan wordt per student, samen met de studieadviseur, bekeken hoe op grond van de behaalde resultaten de student ingepast kan worden in het bachelorprogramma van Curius+. Voor het 1e, 2e en 3e studiejaar is een conversietabel opgesteld, waarin af te lezen is voor welke onderdelen van de bacheloropleiding Geneeskunde van Curius+ vrijstelling verleend zou kunnen worden op basis van behaalde

onderwijsonderdelen in Curius (zie bijlage 1 t/m 5).

- Om tijdig (proactief) studenten te informeren over hun studiegedrag en hen daarin bij te sturen, zal

erop toegezien worden dat alle coördinatoren van Curius de periode voor het vaststellen van de

uitslag van de tentamens van maximaal 20 werkdagen niet overschrijden.

(2)

1. Bij aanvang van studiejaar 2009 - 2010 zijn niet alle tentamens van de propedeutische fase met goed gevolg afgelegd

- Studenten die in 2008 - 2009 in het eerste studiejaar van Curius zaten en daar onvoldoende studiepunten hebben behaald om door te kunnen stromen naar het tweede studiejaar van Curius, worden automatisch overgeplaatst naar de bachelor/master Curius+ en zetten hun opleiding voort in bachelor jaar 1 van Curius+.

- Studenten die vóór 2008 - 2009 met hun studie zijn begonnen maar bij aanvang van het studiejaar 2009 - 2010 nog niet de propedeuse van de opleiding Geneeskunde hebben afgerond, worden

automatisch overgeplaatst naar de bachelor/master Curius+ en zetten hun opleiding voort in bachelor jaar 1 van Curius+.

- Op basis van de conversietabellen kan worden bepaald voor welke vrijstellingen de bovengenoemde studenten in aanmerking kunnen komen op basis van de onderwijseenheden van Curius. Voor studenten uit cohort 2006 - 2007 die bij aanvang van collegejaar 2009 - 2010 nog niet de propedeuse van de opleiding Geneeskunde hebben afgerond wordt verwezen naar de conversietabel in bijlage 5.

2. Bij aanvang van studiejaar 2010 - 2011 zijn alle onderdelen van de propedeutische fase succesvol afgesloten, maar zijn niet alle tentamens van het eerste doctoraal jaar (tweede studiejaar) met goed gevolg afgelegd

- Studenten die in 2009 - 2010 in het tweede studiejaar zaten en na afloop van dat studiejaar een

‘recidivistenadvies’ van de studieadviseurs krijgen (meer dan 2 grote blokken open) worden geadviseerd over te stappen naar de bacheloropleiding van Curius+.

- Op basis van de conversietabellen kan worden bepaald voor welke vrijstellingen de bovengenoemde studenten in aanmerking kunnen komen op basis van de onderwijseenheden van Curius.

- Curiusstudenten die overstappen naar de bachelor dienen de Rode Draad Professioneel Gedrag in te halen en dienen het afgelegde Klinisch Lijntentamen in het 2e jaar Curius met een voldoende te hebben gehaald om hiervoor vrijstelling te krijgen in Curius+.

3. Bij aanvang van studiejaar 2011 - 2012 zijn niet alle tentamens van doctoraal jaar 2 (derde studiejaar) met goed gevolg afgelegd

- Studenten die in 2010 - 2011 in het derde studiejaar zaten en na afloop van dat studiejaar een

‘recidivistenadvies’ van de studieadviseurs krijgen (meer dan 2 grote blokken open) worden geadviseerd over te stappen naar de bacheloropleiding van Curius+.

- Op basis van de conversietabellen kan worden bepaald voor welke vrijstellingen de bovengenoemde studenten in aanmerking kunnen komen op basis van de onderwijseenheden van Curius.

- Curiusstudenten die overstappen naar de bachelor dienen de Rode Draad Professioneel Gedrag in te halen en dienen de afgelegde Klinisch Lijntentamens in het 2e en 3e jaar Curius beide met een voldoende te hebben gehaald om hiervoor vrijstelling te krijgen in Curius+.

4. Bij aanvang van studiejaar 2012 - 2013 zijn niet alle tentamens van doctoraal jaar 3 (vierde studiejaar) met goed gevolg afgelegd.

- Studenten die in 2011 - 2012 in het vierde studiejaar zaten en besluiten te stoppen met de opleiding Geneeskunde en geen doctoraaldiploma willen halen, moeten de mogelijkheid krijgen over te stappen naar de bachelor van Curius+.

- Op basis van de conversietabellen kan worden bepaald voor welke vrijstellingen de bovengenoemde studenten in aanmerking kunnen komen op basis van de onderwijseenheden van Curius.

- Voor studenten die bij aanvang van studiejaar 2012 - 2013 niet alle tentamens van doctoraal jaar 3 (vierde studiejaar) met goed gevolg hebben afgelegd, maar wel Curius willen afronden volgt een conversietabel zodra het programma van het eerste masterjaar van Curius+ is vastgesteld (zie ook bijlage 4).

Algemene bepalingen

- Voor het doen van een hertentamen wordt er van uitgegaan dat de student heeft deelgenomen aan

verplichte practica van het betreffende blok en alleen het tentamen niet met voldoende resultaat heeft

afgelegd. Indien dat niet het geval is, wordt in overleg met de studieadviseur en de coördinator (van

(3)

Curius) vastgesteld op welke wijze het verplichte practicumonderwijs alsnog ingehaald kan worden door de student. Het volgen van delen van het onderwijs van de bacheloropleiding Geneeskunde (eventueel aangevuld met het doen van een aanvullende opdracht) zou tot de mogelijkheden kunnen behoren.

- In het geval dat een student een blok van Curius niet heeft gehaald maar verder op tempo studeert, kan in overleg met de examencommissie aan de hand van de conversietabel toestemming gegeven worden voor een vervangend blok in de bacheloropleiding Geneeskunde van Curius+.

- Studenten die besluiten niet te handelen overeenkomstig de adviezen van de examencommissie m.b.t.

voortgang cq. overstappen naar de bacheloropleiding Geneeskunde van Curius+ dragen zelf de

consequenties van eventuele studievertraging.

(4)

Bijlage 1: mogelijk vanaf collegejaar 2009 - 2010

Conversietabel: overstap van Curius --> bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

onderwijsonderdelen Bachelor Geneeskunde jaar 1 Voorwaarden voor vrijstelling (onderwijsonderdelen Curius)

Blok 1.1 "Het ontstaan van ziekte" (9 EC) Blok 1.1 "Het ontstaan van ziekte" (9 EC) Blok 1.2 "Stofwisselingsstoornissen" (9 EC) Blok 1.2 "Stofwisselingsstoornissen" (9 EC) Bok 1.3 "Hormonale stoornissen & farmacologie (9

EC)

Bok 1.3 "Hormonale stoornissen & farmacologie” (9 EC)

Blok 1.4 "Infectieziekten, afweer & ontsteking (9 EC) Blok 1.4 "Infectieziekten, afweer & ontsteking” (9 EC) Blok 1.5 "3-Dimensionale mens" (6 EC) Blok 1.6 "3-Dimensionale mens" (6 EC)

Verpleeghulpstage (6 EC) Blok 1.5 "Verpleeghulpstage" (6 EC) Rode draad "Klinische & wetenschappelijke

methodologie (1 EC)

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC)

Rode draad "Professioneel gedrag" (1 EC) Vrijstelling op onderdelen mogelijk, afhankelijk van behaalde studieresultaten.

Klinisch Lijnonderwijs jaar 1 (7 EC) Het voldaan hebben van al het Kleinschalig Klinisch Lijnonderwijs. Tentamen Klinisch lijnonderwijs Propedeuse met een voldoende hebben gehaald (8 EC)

Vaardigheidsonderwijs (2 EC) Vaardigheidsonderwijs (2 EC)

Conversietabel: bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ --> Curius (studenten die in Curius een onderwijsonderdeel volledig missen, maar wel in Curius blijven)

onderwijsonderdelen Curius jaar 1 Voorwaarden voor inhalen (onderwijsonderdelen Bachelor Geneeskunde Curius+)

Blok 1.1 "Het ontstaan van ziekte" (9 EC) Blok 1.1 "Het ontstaan van ziekte" (9 EC): eindtoets behaald

Blok 1.2 "Stofwisselingsstoornissen" (9 EC) Blok 1.2 "Stofwisselingsstoornissen" (9 EC):

eindtoets behaald Bok 1.3 "Hormonale stoornissen & farmacologie" (9

EC)

Bok 1.3 "Hormonale stoornissen & farmacologie" (9 EC) eindtoets behaald

Blok 1.4 "Infectieziekten, afweer & ontsteking" (9 EC) Blok 1.4 "Infectieziekten, afweer & ontsteking" (9 EC) eindtoets behaald

Blok 1.5 "Verpleeghulpstage" (6 EC) Verpleeghulpstage (6 EC): met een voldoende afgerond

Blok 1.6 "3-Dimensionale mens" (6 EC) Blok 1.5 "3-Dimensionale mens" (6 EC): eindtoets behaald

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie" (1 EC)

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie (1 EC): deeltoetsen gemaakt en gemiddeld voldoende gehaald

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC): deeltoetsen gemaakt en gemiddeld voldoende gehaald

Klinisch Lijnonderwijs Propedeuse (8 EC) Tentamen Klinisch lijnonderwijs jaar 1 met een voldoende afgerond (7 EC)

Vaardigheidsonderwijs (2 EC) Vaardigheidsonderwijs (2 EC)

Let op! Indien de student een onderwijsonderdeel gemist heeft in Curius en toestemming heeft dit onderwijsonderdeel uit de bacheloropleiding van Curius+ te volgen, dan dient het cijfer de oude code (uit Curius) te worden ingevoerd, i.v.m. een verschil in aantal studiepunten van een aantal

onderwijsonderdelen uit de bacheloropleiding van Curius+.

(5)

Bijlage 2: mogelijk vanaf collegejaar 2010 - 2011

Conversietabel: overstap van Curius --> bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

onderwijsonderdelen Bachelor Geneeskunde jaar 2 Voorwaarden voor vrijstelling (onderwijsonderdelen Curius)

Blok 2.1 “Voortplanting & ontwikkeling” (8 EC) Blok 2.1 “Voortplanting & ontwikkeling” (8,5 EC) Blok 2.2 “Cardiovasculaire aandoeningen” (8 EC) Blok 2.2 “Cardiovasculaire aandoeningen” (8,5 EC) Blok 2.3 “Longziekten en gaswisselingstoornissen” (8

EC)

Blok 2.3 “Longziekten en gaswisselingstoornissen”

(8,5 EC)

Blok 2.4 “Maag-, darm & leverziekten” (8 EC) Blok 2.4 “Maag-, darm & leverziekten” (8,5 EC)

Junior Co-schappen (6 EC) Junior Co-schappen (6 EC)

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie" (1 EC)

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC)

Rode draad "Professioneel gedrag" (1 EC) Vrijstelling op onderdelen mogelijk, afhankelijk van behaalde studieresultaten.

Klinisch Lijnonderwijs jaar 2 (8 EC) Het voldaan hebben van alle onderstaande onderdelen: practica en T-onderwijs. Deeltoets Klinisch lijnonderwijs jaar 2 met een voldoende hebben gehaald (7 EC)

Vaardigheidsonderwijs (1 EC) Vaardigheidsonderwijs (1 EC)

Keuzeonderwijs (10 EC) Keuzeonderwijs dat voldoet aan de eisen van keuzeonderwijs van de bacheloropleiding van Curius+ (10 EC) ter beoordeling aan de coördinator

Conversietabel: bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ --> Curius (studenten die in Curius een onderwijsonderdeel volledig missen, maar wel in Curius blijven)

onderwijsonderdelen Curius jaar 2 Voorwaarden voor inhalen (onderwijsonderdelen bachelor Geneeskunde Curius+)

Blok 2.1 “Voortplanting & ontwikkeling” (8,5 EC) Blok 2.1 “Voortplanting & ontwikkeling” (8 EC) Blok 2.2 “Cardiovasculaire aandoeningen” (8,5 EC) Blok 2.2 “Cardiovasculaire aandoeningen” (8 EC) Blok 2.3 “Longziekten en gaswisselingstoornissen”

(8,5 EC)

Blok 2.3 “Longziekten en gaswisselingstoornissen” (8 EC)

Blok 2.4 “Maag-, darm & leverziekten” (8,5 EC) Blok 2.4 “Maag-, darm & leverziekten” (8 EC)

Junior Co-schappen (6 EC) Junior Co-schappen (6 EC)

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie" (1 EC)

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie" (1 EC): Deeltoetsen gemaakt en gemiddeld voldoende gehaald

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC): Deeltoetsen gemaakt en gemiddeld voldoende gehaald

Deeltoets Klinisch Lijnonderwijs jaar 2 (Curius) (7 EC)

Het voldaan hebben van al het Kleinschalig Klinisch Lijnonderwijs uit jaar 2. Tentamen Klinisch

lijnonderwijs jaar 2 hebben gedaan (8 EC) Vaardigheidsonderwijs (1 EC) Vaardigheidsonderwijs (1 EC)

Keuzeonderwijs (10 EC) Keuzeonderwijs dat voldoet aan de eisen van keuzeonderwijs van Curius (10 EC)

Let op! Indien de student een onderwijsonderdeel gemist heeft in Curius en toestemming heeft dit onderwijsonderdeel uit de bacheloropleiding van Curius+ te volgen, dan dient het cijfer de oude code (uit Curius) te worden ingevoerd, i.v.m. een verschil in aantal studiepunten van een aantal

onderwijsonderdelen uit de bacheloropleiding van Curius+.

(6)

Bijlage 3: mogelijk vanaf collegejaar 2011- 2012

Conversietabel: overstap van Curius --> bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

onderwijsonderdelen bachelor Geneeskunde jaar 3 Voorwaarden voor vrijstelling (onderwijsonderdelen Curius)

Blok 3.1 “Aandoeningen aan het bewegingsapparaat” (8 EC)

Blok 3.1 “Aandoeningen aan het bewegingsapparaat” (8,5 EC)

Blok 3.2 “Ziekten van het zenuwstelsel” (8 EC) Blok 3.2 “Ziekten van het zenuwstelsel” (8,5 EC) Blok 3.3 “Ziekte van nieren en Urinewegen (6 EC) Blok 3.3 “Ziekte van nieren en Urinewegen (6 EC) Blok 3.4 “Psychiatrische stoornissen” (8 EC) Blok 3.4 “Psychiatrische stoornissen” (8,5 EC) Blok 3.5 “Ziekte, gedrag en samenleving” (8 EC) Blok 3.5 “Ziekte, gedrag en samenleving” (8,5 EC) Rode draad "Klinische & wetenschappelijke

methodologie" (1 EC)

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC)

Rode draad "Professioneel gedrag" (1 EC) Vrijstelling op onderdelen mogelijk, afhankelijk van behaalde studieresultaten.

Klinisch Lijnonderwijs jaar 1 (8 EC) Het voldaan hebben van alle onderstaande onderdelen: practica en Kleinschalig Klinisch Lijnonderwijs. Deeltoets Klinisch lijnonderwijs voldoende gehaald. (7 EC)

Vaardigheidsonderwijs (1 EC) Vaardigheidsonderwijs (1 EC)

Keuzeonderwijs (10 EC) Keuzeonderwijs dat voldoet aan de eisen van keuzeonderwijs van de bacheloropleiding van Curius+ (10 EC) ter beoordeling aan de coördinator

Conversietabel: bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ --> Curius (studenten die in Curius een onderwijsonderdeel volledig missen, maar wel in Curius blijven)

onderwijsonderdelen Curius jaar 3 Voorwaarden voor inhalen (onderwijsonderdelen bachelor Geneeskunde Curius+)

Blok 3.1 “Aandoeningen aan het bewegingsapparaat” (8,5 EC)

Blok 3.1 “Aandoeningen aan het bewegingsapparaat” (8 EC)

Blok 3.2 “Ziekten van het zenuwstelsel” (8,5 EC) Blok 3.2 “Ziekten van het zenuwstelsel” (8 EC) Blok 3.3 “Ziekte van nieren en Urinewegen (6 EC) Blok 3.3 “Ziekte van nieren en Urinewegen (6 EC) Blok 3.4 “Psychiatrische stoornissen” (8,5 EC) Blok 3.4 “Psychiatrische stoornissen” (8 EC) Blok 3.5 “Ziekte, gedrag en samenleving” (8,5 EC) Blok 3.5 “Ziekte, gedrag en samenleving” (8 EC) Rode draad "Klinische & wetenschappelijke

methodologie" (1 EC)

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC)

Deeltoets Klinisch Lijnonderwijs jaar 3 (7 EC) Het voldaan hebben van al het Kleinschalig Klinisch Lijnonderwijs uit jaar 3. Tentamen Klinisch

lijnonderwijs jaar 3 hebben gedaan (8 EC) Vaardigheidsonderwijs (1 EC) Vaardigheidsonderwijs (1 EC)

Keuzeonderwijs (10 EC) Keuzeonderwijs dat voldoet aan de eisen van keuzeonderwijs van Curius (10 EC)

Let op! Indien de student een onderwijsonderdeel gemist heeft in Curius en toestemming heeft dit onderwijsonderdeel uit de bacheloropleiding van Curius+ te volgen, dan dient het cijfer de oude code (uit Curius) te worden ingevoerd, i.v.m. een verschil in aantal studiepunten van een aantal

onderwijsonderdelen uit de bacheloropleiding van Curius+.

(7)

Bijlage 4: Mogelijk vanaf collegejaar 2012 - 2013

Conversietabel: overstap van Curius --> bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Studenten die in het derde doctoraal jaar Curius zitten (4e studiejaar) en besluiten over te willen stappen naar de bacheloropleiding geneeskunde van Curius+, moeten voldoen aan al de in de conversietabellen van de bacheloropleiding van Curius+ gestelde eisen. De Rode Draad Professioneel gedrag zal moeten worden ingehaald en al het klinisch lijnonderwijs dient met een voldoende te zijn afgesloten.

Conversietabel: bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ --> Curius (studenten die in Curius een onderwijsonderdeel volledig missen, maar wel in Curius blijven)

onderwijsonderdelen Curius jaar 4 Voorwaarden voor inhalen (onderwijsonderdelen bachelor Geneeskunde Curius+)

Invulling volgt na vaststelling van het masterprogramma

(8)

Bijlage 5: Mogelijk vanaf collegejaar 2009 - 2010

Conversietabel: overstap van Curius cohort 2006 - 2007 --> bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

onderwijsonderdelen Bachelor Geneeskunde jaar 1

Voorwaarden voor vrijstelling (onderwijsonderdelen Curius)

Blok 1.1 "Het ontstaan van ziekte" (9 EC) Blok 1.1 "Het ontstaan van ziekte" (10 EC) Blok 1.2 "Stofwisselingsstoornissen" (9 EC) Blok 1.2 "Stofwisselingsstoornissen" (10 EC) Bok 1.3 "Hormonale stoornissen &

farmacologie (9 EC)

Bok 1.3 "Hormonale stoornissen & farmacologie (10 EC) Blok 1.4 "Infectieziekten, afweer & ontsteking

(9 EC)

Blok 1.4 "Infectieziekten, afweer & ontsteking (10 EC) Blok 1.5 "3-Dimensionale mens" (6 EC) Blok 1.6 "3-Dimensionale mens" (4 EC)

Verpleeghulpstage (6 EC) Blok 1.5 "Verpleeghulpstage" (4 EC) Rode draad "Klinische & wetenschappelijke

methodologie (1 EC)

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie"

(2 EC) Rode draad "Farmacologie &

Farmacotherapie" (1 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (2 EC) Rode draad "Professioneel gedrag" (1 EC) Vrijstelling op onderdelen mogelijk, afhankelijk van

behaalde studieresultaten.

Klinisch Lijnonderwijs jaar 1 (7 EC) Tentamen Klinisch lijnonderwijs propedeuse gehaald (8 EC) Vaardigheidsonderwijs (2 EC) Tentamen Klinisch lijnonderwijs Propedeuse gehaald (8 EC)

Conversietabel: bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ --> Curius (studenten die in Curius een onderwijsonderdeel volledig missen, maar wel in Curius blijven)

onderwijsonderdelen Curius jaar 1 Voorwaarden voor inhalen (onderwijsonderdelen bachelor Geneeskunde Curius+)

Blok 1.1 "Het ontstaan van ziekte" (10 EC) Blok 1.1 "Het ontstaan van ziekte" (9 EC): eindtoets behaald

Blok 1.2 "Stofwisselingsstoornissen" (10 EC) Blok 1.2 "Stofwisselingsstoornissen" (9 EC): eindtoets behaald

Bok 1.3 "Hormonale stoornissen &

farmacologie" (10 EC)

Bok 1.3 "Hormonale stoornissen & farmacologie" (9 EC) eindtoets behaald

Blok 1.4 "Infectieziekten, afweer & ontsteking"

(10 EC)

Blok 1.4 "Infectieziekten, afweer & ontsteking" (9 EC) eindtoets behaald

Blok 1.5 "Verpleeghulpstage" (4 EC) Verpleeghulpstage (6 EC): met een voldoende afgerond Blok 1.6 "3-Dimensionale mens" (4 EC) Blok 1.5 "3-Dimensionale mens" (6 EC): eindtoets behaald Rode draad "Klinische & wetenschappelijke

methodologie" (2 EC)

Rode draad "Klinische & wetenschappelijke methodologie (1 EC): deeltoetsen gemaakt en gemiddeld voldoende gehaald

Rode draad "Farmacologie &

Farmacotherapie" (2 EC)

Rode draad "Farmacologie & Farmacotherapie" (1 EC):

deeltoetsen gemaakt en gemiddeld voldoende gehaald Klinisch Lijnonderwijs Propedeuse (8 EC) Het voldaan hebben van al het Kleinschalig Klinisch

Lijnonderwijs van jaar 1. Tentamen Klinisch lijnonderwijs jaar 1 met een voldoende afgerond (7 EC) en het Vaardigheidsonderwijs (2 EC)

Let op! Indien de student een onderwijsonderdeel gemist heeft in Curius en toestemming heeft dit onderwijsonderdeel uit de bacheloropleiding van Curius+ te volgen, dan dient het cijfer de oude code (uit Curius) te worden ingevoerd, i.v.m. een verschil in aantal studiepunten van een aantal

onderwijsonderdelen uit de bacheloropleiding van Curius+.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :