FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 oktober 201 3

Hele tekst

(1)

80530

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 oktober 201 3

Gegevens onderneming : Textielmachinehandel Paltex B.V.

De Wagenmaker 2 - 2a 1851 PX Heiloo

Nummer faillissement : F 12 / 27 (Rechtbank Roermond)

F 14 / 12 / 19 (Rechtbank Noord-Holland) Datum uitspraak : 16 januari 2012

Curator : mr. A.HJ. Dunselman

Rechter-commissaris : mr. M.S. Lamboo

Activiteiten onderneming : demontage, vervoer en montage van machines voor de Textielindrustrie; groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines.

Omzetgegevens : 201 0 €1.322.545,--

2011 € 762.536,--

Personeel gemiddeld aantal : 10 werknemers

Saldo einde verslagperiode : € 65.476,32

Verslagperiode : 5 (26 juni 2013 - 11 oktober 2013 )

Opmerkingen vooraf:

In dit verslag wordt gerapporteerd over de afgelopen periode, over de door de curator verrichte werkzaamheden en over de stand van de boedel. Dit verslag berust op informatie die de curator uit verschillende bronnen heeft verkregen en die voor een groot gedeelte nog niet op juistheid is gecontroleerd. Omtrent de juistheid en de volledigheid van de opgenomen gegevens kan hierbij dan ook geen uitspraken worden gedaan. In een later stadium kan blijken, dat cijfers of andere gegevens moeten worden aangepast.

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

(2)

2 Faillissementsverslag rechtspersoon

Textielmachinehandel Paltex B.V. (hierna te noemen: Paltex B.V.) is opgericht bij notariele akte van 17 januari 1991. Zij is statutair gevestigd te Posterholt.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt €45.378,02, waarvan is geplaatst tot een bedrag van €18.151,21. Enig aandeelhouder en bestuurder van Paltex B.V. sedert de datum van oprichting is de heer T.G. de Jong.

1.2 Winst en verlies

2010: resultaat voor belastingen 2011:

1.3 Balanstotaal 2010:

1.4 Lopende procedures

Volgens de heer De Jong is Paltex B.V. niet betrokken bij lopende gerechtelijke procedures.

1.5 Verzekeringen

De assurantietussenpersoon van Paltex B.V. heeft een opgave gedaan van lopende verzekeringen. Deze zijn geInventariseerd, en waar nodig, beeindigd.

1.6 Huur Onroerend goed

Paltex B.V. is huurder van twee naast elkaar gelegen bedrijfsruimten aan het adres De Wagenmaker 2 respectievelijk 2a te (1850 AA) te Heiloo.

De.huurovereenkomst van de twee bedrijfsruimten is door ondergetekende opgezegd per ultimo april 2012.

Verslagperiode 2:

Op 5 april 2012 zijn de gehuurde bedrijfsruimten aan de verhuurder opgeleverd.

(3)

-3 Faillissementsverslag rechtspersoon

Roerende zaken

Paltex B.V. heeft met Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. een financiele leaseovereenkomst gesloten in 2011 met betrekking tot een tweetal auto's. Deze betreffen een bedrijfsauto van het merk Mercedes-Benz type Vito 113 CDI respectievelijk een

personenauto van het merk Mercedes-Benz type Cl 80 CDI.

Verslagperiode 2:

De twee geleasede auto's zijn aan de leasemaatschappij geretourneerd. Na verkoop van de auto's resteert voor de leasemaatschappij een vordering op textielmachinehandel Paltex B.V. van € 8.313,27, welke vordering is ingediend.

1.7 Oorzaak faillissement

Het faillissement van Paltex B.V. is op eigen aangifte uitgesproken op 16 januari 2012 door de Rechtbank Roermond. De eigen aangifte is bij de Rechtbank Roermond ontvangen op 11 januari 2012. Het besluit tot het doen van eigen aangifte is genomen bij

aandeelhoudersbesluit van 9 januari 2012.

De heer De Jong heeft in zijn schriftelijke toelichting bij de eigen faillissementsaangifte aangaande de oorzaak van het faillissement het volgende gesteld:

"In de toch al grillige markt van de textielindustrie waarin wij voornamelijk werkzaam zijn, is de situatie de laatste tijd nog meer verslechterd. In de laatste per/ode is het verkrijgen van demontage, montage en verhuisopdrachten erg moeilijk geworden en staan de prijzen voor deze werken meer als anders onder druk. De laatste grotere opdrachten die verkregen zijn hebben we tegen kostprijs of net daaronder uit moeten voeren. Recentelijk zijn enkele offertes voor grote projecten afgewezen waardoor de orderportefeuille thans leeg is en er voor de aankomende maanden geen herstel in zicht is.

Gezien de huidige schuldenlast en ter voorkoming van verder oplopende schulden en het beperken van schade aan alle part(/en zie ik mij geen andere mogelijkheid dan het aanvragen van her faillissement van mijn bedrijf Textielmachinehandel Paltex

a v. ".

Naar de oorzaak van het faillissement zal onderzoek worden gedaan.

(4)

Verslagperiode 2

Er zijn nieuwe inzichten verkregen met betrekking tot de oorzaak van het faillissement.

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faill. : 10 werknemers (inclusief de bestuurder).

2.2 Aantal in jaar voor faill. :11,6 (2010) 2.3 Datum ontslagaanzegging : 18 januari 201 2

3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst Niet van toepassing.

3.3 Hoogte hypotheek Niet van toepassing.

3.4 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving

In de bedrijfsruimte te Heiloo bevindt zich kantoor- en magazijninventaris, computers c.a., gereedschappen en machines.

De voorhanden zijnde bedrijfsmiddelen zijn door Troostwijk Waarderingen & Advies B.V.

geInventariseerd en gewaardeerd.

(5)

5

Faillissementsverslag rechtspersoon

3.6 Verkoopopbrengst

Troostwijk Waarderingen & Advies B.V. is verzocht de bedrijfsmiddelen door middel van een internetveiling te verkopen.

Verslagperiode 2

De verkoopopbrengst via de internetveiling van Troostwijk Veilingen B.V. was als volgt:

Roerende zaken (bodemzaken) €18.047,-- exclusief BTVV

Roerende zaken €17.345,-- exclusief BTW.

De verkoopopbrengst van de niet-bodemzaken dient, onder aftrek van de overeengekomen boedelbijdragen, te worden afgedragen aan de pandhouder.

Verslagperiode 3

De netto verkoopopbrengst van verkochte roerende zaken (niet-bodemzaken) is afgedragen aan de pandhouder.

3.7 Boedelbijdrage

Met ABN Amro Bank N.V. is een boedelvergoeding overeengekomen van 10% conform de separatistenregeling.

3.8 Bodemvoorrecht fiscus

In verband met het bezitloos pandrecht van ABN Amro Bank N.V. heeft de fiscus een voorrecht op bodemzaken.

Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving

Uit de administratie van Paltex B.V. volgt, dat ter zake van voorraden voorhanden zijn metaalwaren, bevestigingsmaterialen, verpakkingsmaterialen en slijp- en

verspanningsmaterialen. In opdracht van ondergetekende heeft Troostwijk Waarderingen &

Advies B.V. de voorhanden zijnde voorraden gelnventariseerd en gewaardeerd.

(6)

Volgens de heer De Jong heeft Paltex B.V. in 2009 machines gekocht van een Belgische vennootschap, welke machines nog op locatie in Belgie voorhanden zijn. De koopprijs van de machines ad €323.000,-- zou zijn voldaan tot een bedrag van €208.000,--. De verkopende partij maakt aanspraak op een bedongen eigendomsvoorbehoud. Er zal onderzoek worden ingesteld naar de stellingen van de verkopende partij.

Verslagperiode 2

Wat betreft de voorraad in het bedrijfspand te Heiloo is deze verkocht via een internetveiling van Troostwijk Veilingen B.V.

De voorraad machines, die zich op locatie in Belgie bevinden, zijn voorwaardelijk verkocht, waarbij een regeling is getroffen met de verkopende partij in verband met een bedongen eigendomsvoorbehoud. De verkoopovereenkomst is nog niet onvoorwaardelijk.

Verslagperiode 3

Met de verkopende partij van de voorraad machines, die zich nog op een locatie in Belgie bevonden, is een regeling getroffen, inhoudende betaling van een bedrag van €65.000,-- aan de boedel. Het betreffende bedrag is ontvangen. Aan de pandhouder, ABN AMRO Bank N.V., is een bedrag afgedragen van €8.275,19, waarmee de aanspraken van de bank zijn afgewikkeld.

3.10 Verkoopopbrengst

Troostwijk Waarderingen & Advies B.V. is verzocht de voorraden voorhanden in het bedrijfspand in Heiloo door middel van een internetveiling te verkopen.

Verslagperiode 2

De via de internetveiling verkochte voorraden hebben een verkoopopbrengst gekend van

€215,-- exclusief BTW. De verkoopopbrengst zal worden afgedragen aan de pandhouder na aftrek van de boedelvergoeding.

(7)

7

Faillissementsverslag rechtspersoon

3.11 Boedelbijdrage

Met ABN Amro Bank N.V. is een boedelvergoeding overeengekomen van 10% conform de separatistenregeling.

Andere activa

3.12 Beschrijving Kasgeld

Inclusief vreemde valuta was aan kasgeld voorhanden tot een totaalbedrag van €266,59.

Blijkens de administratie van Paltex B.V. hebben de heer T.G. de Jong en een tweetal werknemers nog een kas onder zich tot een totaalbedrag van €1.531,97. De heer De Jong, die een kas onder zich zou moeten hebben tot een bedrag van €1.449,62, heeft

aangegeven, in elk geval niet tot genoemd bedrag aan kasgeld onder zich te hebben. Hij zal nog rekening en verantwoording afleggen en de kas afdragen.

Verslagperiode 2

Van de heer T.G. de Jong en een tweetal werknemers is in totaal ter zake van de kas een bedrag ontvangen van €1.482,57.

3.13 Verkoopopbrengst

4. Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Handelsdebiteuren

Ult. de administratie van Paltex B.V. volgt, dat zij een vordering op handelsdebiteuren heeft tot een totaalbedrag van €28.157,18, waarvan €2.000,-- ouder dan 90 dagen.

Verder is er een vordering op een debiteur in verband met geleverd staal tot een bedrag van € 1.899,24. Van de debiteur is een creditfactuur d.d. 5 januari 201 2 ter zake

ontvangen.

(8)

Vordering in rekening-courant op bestuurder

Uit de administratie van Paltex B.V. volgt, dat Paltex B.V. een vordering uit rekening- courant heeft op haar bestuurder, de heer T. de Jong, tot een bedrag van €21.013,09 te vermeerderen met rente. Het door de heer De jong verschuldigde bedrag zal worden geIncasseerd.

Vordering op ex-werknemer

Paltex B.V. heeft een vordering op een voormalig werknemer tot een bedrag van €8.387,16 per 31 december 2011. De betreffende vordering zal worden gethcasseerd.

Verslagperiode 2 Handelsdebiteuren

Van de uitstaande vorderingen op handelsdebiteuren van €28.157,18 bleek dat reeds voor de datum van het faillissement van Paltex B.V. een bedrag aan Paltex B.V. te zijn voldaan van €5.136,80. Na de uitspraak van het faillissement is door een debiteur aan Paltex B.V.

een bedrag voldaan van €3.919,62.

De overige debiteuren zijn aangeschreven, hetgeen nog niet heeft geleid tot betaling.

Van de Duitse belastingdienst is een bedrag terug ontvangen van €343,36.

Vordering in rekening-courant op bestuurder

De heer T.G. de Jong is schriftelijk verzocht het door hem uit hoofde van een rekening- courantverhouding verschuldigde bedrag over te maken op de faillissementsrekening. De heer De _Jong heeft aangegeven een tegenvordering te hebben. Ondergetekende dient ter zake een standpunt in te nemen.

Vordering op ex-werknemer

Nadat de voormalig werknemer vergeefs was gesommeerd om over te gaan tot betaling, is deze door ondergetekende gedagvaard. lnmiddels heeft de rechtbank Amsterdam, sector Kanton bij vonnis van 18 april 2012 de voormalig werknemer veroordeeld tot betaling van een bedrag van €9.627,47 te vermeerderen met rente. lnmiddels is het vonnis ter

betekening en executie naar een deurwaarder gezonden.

(9)

9 Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3 Handelsdebiteuren

Met een buitenlandse debiteur is een minnelijke regeling getroffen aangaande het

openstaande bedrag ad €19.000,-- op grond waarvan de betreffende debiteur een bedrag van €9.500,-- op de faillissementsrekening heeft overgemaakt. Een andere debiteur heeft haar restantvordering ad € 2.020,38 voldaan door overmaking op de bankrekening van Textielmachinehandel Paltex B.V. respectievelijk op de g-rekening van genoemde vennootschap.

Naar verwachting zullen geen aanvullende betalingen op de faillissementsrekening bijgeschreven worden van debiteuren.

Vordering in rekening-courant op bestuurder

Komende verslagperiode zal een standpunt worden ingenomen ten aanzien van een door de heer T.G. de Jong ingenomen standpunt van verrekening van de vordering met een tegenvordering.

Vordering op ex-werknemer

Volgens opgave van een ingeschakelde deurwaarder zijn geen verhaalsmogelijkheden bekend bij de betreffende ex-werknemer. Over enige tijd zal nog eens onderzoek worden gedaan naar de verhaalsmogelijkheden bij de betreffende voormalig werknemer.

Verslagperiode 4

Vordering in rekening-courant op bestuurder

Oridergetekende heeft zich op het standpunt gesteld, dat de heer Th. G. de Jong geen mogelijkheid heeft van enige verrekening met een vordering van Textielmachinehandel Paltex B.V. op de heer Jong. De heer Jong is verzocht over te gaan tot betaling, althans een voorstel te doen voor terugbetaling.

Verslagperiode 5

Met de heer Th.G. de jong is een minnelijke regeling getroffen die heeft geresulteerd in

betaling op de faillissementsrekening van een bedrag van € 70.000,00 tegen finale

(10)

- 10 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

kwijting. Het bedrag is inmiddels voldaan.

Vordering op ex-werknemer

Er is geen nieuwe informatie omtrent verhaalsmogelijkheden bij de ex-werknemer.

Verslagperiode 5

Nu er geen verhaalsmogelijkheden bestaan heeft de deurwaarder het dossier gesloten en moet deze vordering als oninbaar worden beschouwd

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

Met ABN Amro Bank N.V. is een boedelvergoeding overeengekomen van 10% conform de separatistenregeling.

Verslagperiode 2

De pandhouder heeft inmiddels een boedelbijdrage voldaan over een gethcasseerde debiteurenvordering ad €189,92.

5. Bank / Financiers

5.1 Vordering van de bank(en)

ABN Amro Bank N.V. heeft een vordering op Paltex B.V. uit hoofde van een rekening- courant-verhouding respectievelijk een zogenaamde garantierekening tot een bedrag van

€ 31.569,48 te vermeerderen met rente en kosten vanaf 1 januari 2012 tot aan de faillissementsdatum.

Verslagperiode 2

Paltex B.V. houdt bij ABN AMRO Bank N.V. een g-rekening aan met een creditsaldo op datum van faillissement van €21,06. Na de uitspraak van het faillissement is nog een bedrag op de g-rekening bijgeschreven van €2.208,90. De g-rekening zal nog afgewikkeld moeten word en.

(11)

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3

In verband met afdracht van verkoopopbrengst van goederen respectievelijk geIncasseerde vorderingen, waarop ABN AMRO Bank N.V. een pandrecht had, zal ABN AMRO Bank N.V.

geen vordering meer hebben op Paltex B.V. Solveon Incasso B.V. is verzocht dit te bevestigen. De g-rekening, die Paltex B.V. aanhoudt bij ABN AMRO Bank N.V., dient nog afgewikkeld te worden. Blijkens het laatst voorhanden zijnde rekeningafschrift d.d. 15 oktober 2012 kent deze een creditsaldo van €2.229,86.

Verslagperiode 4

De g-rekening, die Paltex B.V. aanhoudt bij ABN AMRO Bank N.V. met een creditsaldo van E 2.229,86, dient nog afgewikkeld te worden. ABN AMRO Bank N.V. heeft zich beroepen op

een pandrecht voor wat betreft het saldo en stelt zich op het standpunt, dat zij rekening heeft gehouden met het saldo op de g-rekening bij de afwikkeling van haar vordering op • Textielmachinehandel Paltex B.V. De positie met ABN AMRO Bank N.V. is daarmee

afgewikkeld.

5.2 Leasecontracten Zie onder 1.6.

5.3 Beschrijving zekerheden

ABN AMRO Bank N.V. hebben in verband met de verstrekte financiering de navolgende zekerheden bedongen:

- Hoofdelijke mede-aansprakelijkheid van de heer T.G. de Jong;

- Pandrecht bedrijfs- en handelsvoorraden;

- Pandrecht bedriffsinventaris, - Pandrecht vorderingen op derden;

5.4 Separatistenpositie

ABN Amro Bank N.V. heeft aanspraak gemaakt op haar pandrecht. Ondergetekende zal in opdracht van ABN Amro Bank N.V. de zekerheden uitwinnen ten behoeve van de ABN Amro

(12)

Bank N.V., doch met respectering van het bodem-voorrecht van de Belastingdienst.

5.5 Bedongen boedelbijdragen Zie onder 3.7, 3.11 en 4.3.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Voor zover aanspraak op eigendomsvoorbehoud wordt gemaakt, zal deze worden beoordeeld.

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

6. Doorstart / voortzetten Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.

6.2 Financiele verslaglegging Niet van toepassing.

Do.orstart

6.3 Beschrijving Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording Niet van toepassing.

6.5 Opbrengst

(13)

- 13 - Faillissementsverslag rechtspersoon

Niet van toepassing.

6.6 Boedelbijdrage Niet van toepassing.

7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht

Aan de boekhoudplicht lijkt te zijn voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

De laatst gedeponeerde jaarrekening betreft het boekjaar 2010. Deze is gedeponeerd op 26 mei 2011, mitsdien tijdig in de zin van de wet. Ook de voorgaande jaarrekeningen zijn steeds tijdig in de zin van de wet gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Een eventuele vordering in verband met niet volstorting van aandelen is door het

tijdsverloop verjaard. In verband daarmee is geen nader onderzoek gedaan naar volstorting van het geplaatste aandelenkapitaal.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Dit aspect dient nog te worden onderzocht.

Verslagperiode 2

Dit aspect dient nog te worden onderzocht.

Verslagperiode 3

Er is geen aanleiding om onbehoorlijk bestuur aannemelijk te achten.

(14)

7.6 Paulianeus handelen

Dit aspect dient nog te worden onderzocht.

Verslagperiode 2

Dit aspect dient nog te worden onderzocht.

Verslagperiode 3

Er is geen aanleiding om paulianeus handelen aannemelijk te achten.

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er is een boedelvordering ingediend tot een bedrag van € 3.486,07.

Verslagperiode 2

Er is een boedelvordering ingediend tot een totaalbedrag van €14.918,70 inclusief BTW.

Verslagperiode 3

Er zijn boedelvorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €65.384,84.

Verslagperiode 4

Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

Er zijn nog geen vorderingen door de fiscus ingediend.

Verslagperiode 2

De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €64.443,--.

Verslagperiode 3

De fiscus heeft vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €69.112,--.

(15)

- 15 - Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 4

Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Er zijn nog geen vorderingen door de fiscus ingediend.

Verslagperiode 3

UWV heeft preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van €28.285,97.

Verslagperiode 4

Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.4 Andere pref. crediteuren

Er is door een andere preferente crediteur een vordering ingediend van € 102,94.

Verslagperiode 2

Er is door andere preferente crediteuren vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van

€267,82.

Verslagperiode 3

Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Verslagperiode 4

Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er is door zeven concurrente crediteuren een vordering ingediend.

Verslagperiode 2

Er is door 25 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

(16)

- 16 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Verslagperiode 3

Er is door 28 crediteuren een concurrente vordering ingediend.

Verslagperiode 4

Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

8.6 Bed rag concurrente crediteuren

Er is tot een bedrag van € 44.812,76 aan concurrente crediteuren ingediend.

Verslagperiode 2

Er is tot een bedrag van €78.937,70 aan concurrente vorderingen ingediend.

Verslagperiode 3

Er is tot een totaalbedrag van €95.088,18 aan concurrente vorderingen ingediend. Naar verwachting zal het bedrag aan ingediende concurrente vorderingen worden verminderd met de inmiddels betaalde vordering van ABN AMR° Bank N.V. naar aanleiding van verzilvering van haar pandrechten tot een bedrag van €31.569,48 zodat nadien een totaalbedrag resteert van €63.518,70.

Verslagperiode 4

Er is tot een totaalbedrag van € 79.535,75 aan concurrente vorderingen ingediend.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Verslagperiode 2

Nog niet bekend.

Verslagperiode 3

Naar verwachting zal het faillissement beeindigen door een vereenvoudigde afwikkeling, dan wel door opheffing bij gebrek aan baten.

Verslagperiode 4

(17)

- 1 7 -

Faillissementsverslag rechtspersoon

Ten opzichte van voorgaande verslagperiode hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.

Verslagperiode 5

In aanmerking nemede het ontbreken van de vetwachting op verwerving van aanvullend actief en gezien de stand van de boedel, zullen er na betaling van de boedelkosten geen baten overblijven voor preferente en concurrente crediteuren. Er zal dan ook verzocht woden het faillissement voor te dragen voor opheffing bij gebrek aan baten.

9. Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) Niet van toepassing.

Verslagperiode 2 Niet van toepassing.

9.2 Aard procedure

9.3 Stand procedure

10. Overig

10.1 Termijn afwikkeling faill.

Niet bekend.

Verslagperiode 2 Nog niet bekend.

Verslagperiode 3 Nog niet bekend.

Verslagperiode 4 Nog niet bekend.

Verslagperiode 5

Zie punt 8.7

(18)

10.2 Plan van aanpak

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden nog te worden verricht:

- afwikkeling huurovereenkomst onroerende goederen

- afwikkeling financial lease overeenkomsten van een tweetal auto's - onderzoek naar de oorzaak van het faillissement

- verkoop van bedrijfsmiddelen en voorraden - incasso van debiteurenvorderingen

- afwikkeling positie van de bank

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen - inventaris van vorderingen van crediteuren.

Verslagperiode 2

In elk geval dienen de navolgende werkzaamheden te worden verricht:

- afdracht van verkoopopbrengst van bedrijfsmiddelen en voorraden aan de pandhouder;

- incasso van debiteurenvorderingen;

- afwikkeling positie van de bank (inclusief afwikkeling g-rekening);

- onderzoek naar eventueel onbehoorlijk bestuur respectievelijk paulianeus handelen.

Verslagperiode 3

In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

- incasso van debiteurenvorderingen;

- afwikkeling g-rekening.

Verslagperiode 4

In elk geval de navolgende werkzaamheden dienen te worden verricht:

- incasso van debiteurenvorderingen;

10.3 Indiening volgend verslag: niet van toepassing

(19)

Ikmaar, 11 oktober 2013

• Alfons Dunselman, CurAtor

Faillissementsverslag rechtspersoon

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :