• No results found

Astma en sport Contact?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Astma en sport Contact?"

Copied!
8
0
0

Hele tekst

(1)

Astma en sport

Contact?

info@gezondsporten.be

info@astma-en-allergiekoepel.be

(2)

Wat is astma?

Astma is een chronische longziekte, die op elke leeftijd kan ontstaan. Het wordt geken- merkt door een 'overgevoeligheid' van de onderste luchtwegen voor meerdere prikkels*.

Dit leidt tot het periodiek optreden van klachten als gevolg van een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken.

Klachten

Ten gevolge van een tijdelijke vernauwing van de luchtpijptakken, tijdens een astmacrisis, treden volgende klachten op: hoestbuien, pijn of ongemak op de borst, kortademig- heid, piepende ademhaling. Deze klachten kunnen geïsoleerd of samen voorkomen en kunnen erg variëren in ernst en duur. Ze kun- nen spontaan of met behulp van medicatie terug verdwijnen. Tussen de crisissen door heeft de astmapatiënt geen klachten.

* Prikkels die een astmacrisis kunnen uitlokken zijn:

 allergische prikkels (huisstofmijt, pollen, dieren, voeding, …)

 luchtweginfecties (vooral bij kinderen)

 sterke geuren (rook, parfum, chloorgeur, tabak, …)

 koude lucht (+ droge lucht)

 inspanningen

 stress

normaal astmacrisis

(3)

Naar schatting lijden wereldwijd 358 miljoen mensen aan astma. In België wordt astma gezien bij ongeveer 1 persoon op 10.

Hoe wordt astma behandeld?

Een optimale astmabehandeling heeft 2 doelen:

Astmacrisissen en symptomen vermijden:

 Het herkennen van de prikkels en deze bijgevolg vermijden.

 Dagelijkse inname van een basisbehandeling ("controller") onder de vorm van een inhalatiemedicijn (= puff).

Astmacrisissen opvangen:

 Het herkennen van een astmacrisis (type en ernst kan erg variëren tussen patiënten).

 Verwijderen van de prikkel die de astmacrisis heeft veroorzaakt indien mogelijk.

Het onderbreken van een inspanning helpt als er tijdens de inspanning een astmacrisis optreedt.

 Het toedienen van noodmedicatie ("reliever") onder de vorm van een puff.

Deze medicatie zorgt voor het ontspannen van de gladde spieren rondom de luchtpijptakken, waardoor de klachten van kortademigheid verminderen of verdwijnen.

Een geschreven actieplan, opgesteld door de arts en in samenspraak met de patiënt, helpt de klachten van het astma te herkennen en een gepaste therapie op te starten indien nodig.

358 miljoen mensen 1 op 10

(4)

HERKEN EEN ASTMACRISIS

Een astmacrisis wordt gekenmerkt door volgende fysieke klachten:

 hoestbuien

 pijn of ongemak op de borst

 kortademigheid

 piepende ademhaling

Deze klachten variëren in duur en ernst.

OORZAKELIJKE PRIKKEL?

Verwijderen van de prikkel die de astmacrisis heeft veroorzaakt indien mogelijk;

 allergie

 inspanning

 ...

In de meeste gevallen wordt de prikkel echter niet herkend of is het vermijden ervan onmogelijk.

(o.a. bij infectie, pollenallergie, koude lucht).

TOEDIENEN VAN NOODMEDICATIE

Deze medicatie, in de vorm van een 'puffer' zorgt voor het ontspannen van de gladde spieren rondom de luchtpijptakken, waardoor de klachten van kortademigheid

verminderen of verdwijnen.

De noodmedicatie dient soms meermaals per dag te worden herhaald tot de klachten voorbij zijn. De behandeling bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar verschilt met deze van jongere kinderen.

GEEN SPORTACTIVITEITEN

TIJDENS EEN ASTMACRISIS

(5)

Moeten inspanningen/sport vermeden worden?

In de meeste gevallen worden inspanningen en sporten aangemoedigd bij personen met astma. Een goede controle van het astma laat sporten, zelfs intensief, toe.

Er is één sport die men wel afraadt bij astmapatiënten en dat is diepzeeduiken.

In de opvolging van astma is het belangrijk na te gaan of inspanningen goed verdragen worden. Dit kan als een 'maatstaf' gebruikt worden om in te schatten of het astma goed onder controle is. Bij onvoldoende controle tijdens het sporten, dient de basisbehande- ling te worden aangepast. Dit gebeurt in samenspraak met de arts zodat sporten terug mogelijk wordt. Het tijdelijk stopzetten van een fysieke inspanning is in sommige situaties gerechtvaardigd en zelfs noodzakelijk.

Het reflexmatig vermijden van inspanningen omwille van een ongecontroleerd astma moet vermeden worden, omdat dit enkel zorgt voor een progressief slechtere controle van het astma en tevens achteruitgang van de lichamelijke conditie.

Wat zijn de voordelen van sporten bij astma?

De vele voordelen van regelmatig sporten gelden ook voor kinderen en volwassenen met astma:

 Versterkt de spieren, de hartfunctie en de ademhaling

 Verbetert de coördinatie en het reactievermogen

 Vermindert de kans op obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en versterkt het afweersysteem

 Reduceert stress en verbetert het zelfvertrouwen

 Gezonde levenswijze van jongs af aan

Door geregeld te sporten kunnen de eerste tekens van een ongecontroleerd astma makkelijker worden herkend en sneller worden aangepakt dan bij astmatici die een volledig sedentair leven leiden.

"

Personen met astma kunnen in de meeste gevallen een normaal en actief leven leiden.

"

(6)

Waarom kan intensief sporten astmaklachten geven?

Het inademen van koude en droge lucht zorgt voor het sneller uitdrogen van de luchtwegen, wat de kans op astmaklachten sterk verhoogt bij kinderen en volwassenen met astma. Koude lucht en droge lucht worden beide als 'prikkels' beschouwd.

Een intensieve sportinspanning vergt een verhoogde ademar- beid waarbij neusademhaling (= verwarming en bevochtiging van de lucht) niet meer kan gegarandeerd worden. Bij lage intensiteit sporten kan neusademhaling de ingeademde lucht voorverwar- men en bevochtigen. Een intensieve inspanning zoals hardlopen zal bijgevolg sneller astmaklachten geven dan een matig of lage intensieve sport zoals wandelen.

Korte hoog-intensieve inspanningen (< 5 minuten) of lange laag-intensieve inspan- ningen (> 15 minuten) zijn minder astmatogeen (= veroorzaken minder astmaklachten) dan plotse intensieve inspanningen die langer dan 6 minuten duren.

Een goede opwarming ter voorbereiding van een sportinspanning met hoge intensiteit zal de kans op een astmacrisis sterk vermin- deren. Het opwarmingseffect van het lichaam laat een zekere luchtwegverwijding toe, wat bij astmatici een belangrijk voordeel kan bieden.

Regelmatig sporten zal zorgen voor een betere basisconditie, waardoor hoog intensieve inspanningen beter zullen worden verdragen.

Wanneer niet sporten?

 Tijdens een astmacrisis dient sporten vermeden te worden om herval van de klachten en een verergering van de astmacrisis tegen te gaan.

 Indien tijdens het sporten een astmacrisis optreedt is het stopzetten van deze activiteit de eerste stap.

 Bij slecht gecontroleerd astma kan het aangeraden zijn tijdelijk het sporten te staken.

%

(7)

Sporten ingedeeld in meer en minder astmatogeen

Meer astmatogene sporten Minder astmatogene sporten

• Basketbal

• Hardlopen

• IJshockey

• Langlaufen

• Rugby

• Schaatsen

• Voetbal

• Wielrennen

• Alpineski

• Badminton

• Boksen

• Golf

• Handbal

• Judo

• Karate

• Tennis

• Turnen

• Wandelen

Naast het type sport zoals hierboven beschreven, kan het nuttig zijn andere factoren in acht te nemen bij het kiezen van een sportbeoefening:

 Onderliggende allergieën

 Chloor gevoeligheid

 Luchtverontreiniging

 Ozon gevoeligheid Bovenvermelde factoren kunnen immers astmaklachten beïnvloeden.

Key messages

Ernstig, moeilijk behandelbaar astma komt zelden voor Een goed ziekte-inzicht speelt een grote rol in astmacontrole  herkennen van prikkels

 herkennen van klachten van een astmacrisis

 gebruik van "reliever" medicatie zonder uitstel

Sporten met astma wordt meestal aangemoedigd & aanbevolen Een goede opwarming kan een astma-opstoot vermijden Optimale astmatherapie kan met minimale medicatie

een maximale controle verzekeren voor een normaal actief/sportief leven

(8)

Meer info?

www.gezondsporten.be

www.astma-en-allergiekoepel.be

Contact?

info@gezondsporten.be

info@astma-en-allergiekoepel.be

Deze brochure kwam tot stand met de medewerking van:

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De snelheid v H van het deeltje (uitgedrukt in g en R ) als dit zich bevindt in het hoogste punt van de baan aan de andere kant van de staaf als vanwaar het is losgelaten,

Ik weet niet wat anderen over mij gedacht zullen hebben, maar ik moet eerlijk bekennen, dat ik me zelf prachtig vond; en dat moest ook wel zoo zijn, want mijn vriend Capi, na

Men kan niet beweren dat die honderden huizen in aanbouw in Beuningen en Ewijk nodig zijn om aan de behoefte van deze twee kernen te voldoen.. In die twee kernen is er geen

Dit is te meer van belang omdat de burgcrij (vooral in de grote steden) uit de aard cler zaak niet goed wetcn lean wat de Vrije Boeren willen.. net is daarbij duiclelijk, dat oak

heidswet. Hier is de loongrens met recht en reden een omstreden zaak te noemen. Wij zouden ten aanzien van deze actuele kwestie het volgende willen opmerken. In

     Is mede ondertekend door zijn echtgenote en zoon. Kerssies heet Erik van zijn voornaam en niet Johan..  4) Piet Smits is van de HBD en niet van de

Digoxine Hoeft niet nuchter te zijn Bloedmonster voor bepaling hoort tussen 6-8 uur na de laatste toediening plaatsvinden tenminste 7 dagen na het beginnen van de kuur

&#34;Maar hoe kwam u in deze ongelegenheid?&#34; vroeg CHRISTEN verder en de man gaf ten antwoord: &#34;Ik liet na te waken en nuchter te zijn; ik legde de teugels op de nek van mijn

&#34;Als patiënten tijdig zo'n wilsverklaring opstellen, kan de zorg bij het levenseinde nog veel meer à la carte gebeuren&#34;, verduidelijkt Arsène Mullie, voorzitter van de

&#34;Patiënten mogen niet wakker liggen van de prijs, ouderen mogen niet bang zijn geen medicatie meer te krijgen. Als een medicijn geen zin meer heeft, moet je het gewoon niet

De betrokkenheid van gemeenten bij de uitvoering van de Destructiewet beperkt zich tot de destructie van dode honden, dode katten en ander door de Minister van

Voor mijn vakantie hebben we elkaar gesproken op 11 juni over het verplaatsen van jullie woonboot van &#34;buiten de palen&#34; naar &#34;binnen de palen&#34; om de veiligheid

Forest white is a type of young forest that has a lower vegetation content than forest bright and is recognized on screen by lower DN values in band 4 than mature forest..

Kikkers gebruiken in de zomer meer zuurstof dan in de winter, door een hoger stofwisselingsniveau..

Is de minister van oordeel dat het hoofdartikel van de jongste &#34;Voeren Info&#34; in strijd is met de regels van het deugdelijk bestuur op gemeente- lijk niveau?. Zo ja, op

De sociaal bemiddelaar vervult dus een brug- functie tussen de direct en indirect betrokken partijen en de Vlaamse overheid door voortdu- rend overleg en voortdurende communicatie

33 Het EPD bestaat uit een aantal toepassingen die ten behoeve van de landelijke uitwisseling van medische gegevens zijn aangesloten op een landelijke

9) Heeft u problemen met andere regelgeving op het gebied van verkeer en vervoer?. O

Indien de raad van mening is dat er met dit bestemmingsplan sprake is/blijft van een goede ruimtelijke ordening, kan de raad besluiten het bestemmingsplan vast te stellen.. Indien

GBB: vinden uitgangspunt voor technische maatregelen en voorzieningen periode 2 tot 5 jaar te kort dit moet zeker 5 tot 10 jaar worden. Financieel overzicht: zien loonkosten

Een voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (&#34;Wro&#34;) te nemen door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor

Een voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (&#34;Wro&#34;) te nemen door te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor

Naar aanleiding van een vraag van de heer Coolen antwoordt mevrouw Gerits dat in het kader van subsidiering Slachtofferhulp momenteel een discussie gevoerd wordt over de vraag of