FAILLISSEMENTSEINDVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 juli 2013

Hele tekst

(1)

FAILLISSEMENTSEINDVERSLAG Nummer: 2 Datum: 31 juli 2013

Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Gegevens onderneming a. de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid RSP/Van Boxtel & Partners Makelaars B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en

kantoorhoudende te Beek en Donk aan de Raagtenstraat no. 21, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17136547, hierna te noemen: “RSP”;

b. besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tutor B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en

kantoorhoudende te Beek en Donk aan de Raagtenstraat no. 21, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17121631, hierna te noemen: “Tutor”.

Gelet op onderlinge verwevenheid vindt gecombineerde verslaglegging plaats.

Faillissementsnummer RSP: F 01/13/100

Tutor: F 01/13/101

Datum uitspraak 29 januari 2013

Curator mr. L.G.J.M. van Ekert

Rechter-commissaris mr. B.A.P. Sijben

Activiteiten onderneming Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt de volgende bedrijfsomschrijvingen:

RSP: “Het uitoefenen van makelaardij in onroerende zaken door een of meer volgens de wet beëdigde makelaars onder hun verantwoording, het verrichten van taxatie en expertises in onroerende zaken.”

Tutor: “Het sluiten van management- en pensioenovereenkomsten.”

Omzetgegevens RSP:

2011: € 41.355 2010: € 0

Tutor:

2011: € 260.000 2010: € 200.713

Personeel gemiddeld aantal Niet van toepassing.

Boedelrekening RSP: 1791.64.201

Tutor: 1791.64.228

(2)

Gerealiseerd actief Nihil

Actief per verslagdatum Nihil

Verslagperiode 16 februari 2013 - 31 juli 2013

Bestede uren in verslagperiode RSP: 4,33 uren Tutor: 5,26 uren

Bestede uren Totaal RSP: 5,08 uren

Tutor: 6,84 uren

De wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag zijn vetgedrukt weergegeven.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie Tutor is bij notariële akte d.d. 3 mei 2000 opgericht. Enig aandeelhouder en bestuurder van Tutor is de heer J.A.E.J.

Schüssel (hierna: “Schüssel”). Schüssel is bij vonnis d.d. 29 januari 2013 in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. L.G.J.M. van Ekert tot Rechter- Commissaris en met aanstelling van mr. B.A.P. Sijben tot curator (referentie faillissement: F 01/13/98).

RSP is bij notariële akte d.d. 13 juni 2001 opgericht. Enig aandeelhouder is Tutor en enig bestuurder is Schüssel.

1.2 Winst en verlies RSP:

2011: € 2.158 (winst) 2010: € - 736.788 (verlies)

Tutor:

2011: € - 368.730 (verlies) 2010: € - 306.058 (verlies)

1.3 Balanstotaal RSP:

2011: € 992 2010: € 26.453

Tutor:

2011: € 1.124.173 2010: € 1.170.149

1.4 Lopende procedures Voor zover bekend geen.

1.5 Verzekeringen Voor zover bekend geen.

1.6 Huur Tutor en RSP hadden beide een huurovereenkomst gesloten

voor een postadres aan de Raagtenstraat no. 21 te Beek en Donk. Feitelijk werd hier geen kantoor gehouden. De

huurovereenkomsten zijn inmiddels overeenkomstig art. 39 Fw opgezegd.

1.7 Oorzaak faillissement Schüssel verklaarde vanaf 2001 binnen RSP een onderneming op het gebied van vastgoeddienstverlening (advies, taxaties

(3)

ingebracht in Holding Colliers International Nederland B.V., waarvan Schüssel bestuurder en mede-aandeelhouder werd.

Sinds die tijd is RSP in feite een lege vennootschap. Vanaf 1 april 2011 heeft RSP als vennoot geparticipeerd in R.E. Fields V.O.F., doch deze vennootschap onder firma / samenwerking is beëindigd per 23 oktober 2012. De bestuurder verklaarde dat RSP in feite een lege vennootschap, met nog enkele schulden in verband met lopende kosten, is (o.a.

accountantskosten).

Tutor heeft gefungeerd als financiële holding van Schüssel.

Tutor participeerde in Schümak Invest B.V., doch deze onderneming is eind 2011 geliquideerd. Naast enkele

operationele crediteuren heeft Tutor schulden aan financiers in verband met enkele projecten waar in het verleden in is geparticipeerd, alsmede een rekening-courant schuld aan RSP.

Nu Tutor geen activiteiten heeft en dus geen inkomsten, is het eigen faillissement aangevraagd.

Werkzaamheden De curator heeft een bespreking gehad met de bestuurder. De

administratie is aan een quick scan onderworpen. Daarnaast heeft onderzoek plaatsgevonden in de openbare bronnen.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van

faillissementsdatum Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement -

2.3 Datum ontslagaanzegging -

Werkzaamheden -

3 Activa

Onroerende zaken

3.1 Beschrijving Niet van toepassing.

3.2 Verkoopopbrengst -

3.3 Hoogte hypotheek -

3.4 Boedelbijdrage -

Werkzaamheden Onderzoek Kadaster.

Bedrijfsmiddelen

3.5 Beschrijving Niet van toepassing. Feitelijk werd van thuis uit kantoor

gehouden.

3.6 Verkoopopbrengst -

3.7 Boedelbijdrage -

3.8 Bodemvoorrecht fiscus -

Werkzaamheden De RDW is verzocht een lijst van geregistreerde voertuigen te

verstrekken; uit de opgave van de RDW blijkt dat er geen voertuigen geregistreerd staan / stonden.

(4)

Voorraden / onderhanden werk

3.9 Beschrijving Niet van toepassing. Er vonden al enige tijd geen activiteiten

meer plaats. In beginsel zou nog managementfee gefactureerd kunnen worden, maar gelet op de faillissementen is dat weinig opportuun.

3.10 Verkoopopbrengst -

3.11 Boedelbijdrage -

Werkzaamheden Onderzoek administratie.

Andere activa

3.12 Beschrijving RSP had een kapitaalbelang van R.E. Fields V.O.F. De curator

dient hier nog nader onderzoek naar te doen. De stukken , waaronder de afrekening, van R.E. Fields V.O.F. zijn bestudeerd. Per saldo zou RSP nog moeten betalen.

3.13 Verkoopopbrengst -

werkzaamheden Het SIDN is verzocht een lijst van geregistreerde

domeinnamen te verstrekken; er zijn geen geregistreerde domeinnamen. Onderzoek stukken R.E. Fields V.O.F.

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren Er bestaan verschillende rekening-courantverhoudingen.

Ultimo 31 december 2011 had RSP een rekening-courant vordering op Tutor ad. € 841.981; deze is kennelijk in 2012 afgewaardeerd. Tutor had ultimo 2011 rekening-courant vorderingen op Schüssel ad. € 896.860 en Schümak Invest Belgium BVBA (een feitelijk insolvente vennootschap van Schüssel) ad. € 41.249. Gelet op de faillissementen en de financiële positie van Schümak Invest Belgium BVBA zijn deze vorderingen oninbaar. Op 17 april 2013 heeft de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen het faillissement

uitgesproken van Schümak Invest Belgium BVBA, zulks met aanstelling van mr. Van der Schueren tot curator. Schümak Invest Belgium BVBA is een lege vennootschap.

In de jaarrekening 2011 van Tutor wordt melding gemaakt van

€ 150.000 aan handelsdebiteuren. De curator heeft om

aanvullende informatie verzocht. Er is aanvullende informatie aangereikt, waaruit blijkt dat de post handelsdebiteuren vorderingen op Schümak Invest Belgium BVBA zijn. De betreffende facturen waren kennelijk niet in de rekening- courant verhouding geboekt.

4.2 Opbrengst tot heden -

4.3 Boedelbijdrage -

Werkzaamheden Onderzoek administratie. Telefonisch overleg mr. Van der

Schueren. Onderzoek administratie Tutor.

(5)

5 Bank / zekerheden

5.1 Vorderingen van de bank(en) Uit de administratie blijkt dat Tutor een (beperkte) rekening- courant faciliteit had bij ING Bank N.V.

Daarnaast hebben MNM Beheer B.V. voor ca. € 450.000 en Reggestaete Meerenakker B.V. / De Koning Beleggingen B.V.

voor ca. € 884.000 (in verband met een niet doorgegaan vastgoedproject) geldleningsovereenkomsten met Tutor gesloten.

5.2 Leasecontracten Voor zover bekend geen.

5.3 Beschrijving zekerheden Voor zover bekend geen.

5.4 Separistenpositie Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud Niet van toepassing.

5.7 Reclamerechten Niet van toepassing.

5.8 Retentierechten Niet van toepassing.

Werkzaamheden De in Nederland bekende banken zijn aangeschreven.

6 Doorstart / voortzetten

Voortzetten

6.1 Exploitatie / zekerheden Niet van toepassing.

6.2 Financiële verslaglegging -

Werkzaamheden -

Doorstart

6.3 Beschrijving Niet van toepassing.

6.4 Verantwoording -

6.5 Opbrengst -

6.6 Boedelbijdrage -

Werkzaamheden -

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht De curator heeft de aangereikte administratie onderzocht.

Het niveau van de administratie is zodanig dat relatief eenvoudig de rechten en verplichtingen gekend kunnen worden. De curator heeft daarbij in het bijzonder gekeken naar eventuele aanspraken op derden; daar is niet van gebleken.

7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen van Tutor zijn tijdig gedeponeerd, met dien verstande dat de jaarrekening 2008 slechts een

voorlopige jaarrekening betreft. Voor wat betreft RSP is de jaarrekening over 2009 te laat gedeponeerd.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant Niet van toepassing.

7.4 Stortingsverplichting aandelen Mocht aan de stortingsverplichting niet voldaan zijn dan is de

(6)

vordering tot volstorting van de aandelen verjaard (HR 17 oktober 2003, NJ 2004/282).

7.5 Onbehoorlijk bestuur Nu de bestuurder reeds in staat van faillissement is

verklaard, wordt verder onderzoek niet opportuun geacht.

7.6 Paulianeus handelen Van paulianeus handelen is niet gebleken.

Werkzaamheden De administratie is aan een quick scan onderworpen. De

administratie is nader onderzocht.

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen Salaris curator & kosten: p.m.

8.2 Pref. Vord. van de fiscus Tutor: € 43.842,- RSP: € 368,-

8.3 Pref. Vord. van het UWV (Nog) niet van toepassing.

8.4 Andere pref. Crediteuren (Nog) niet van toepassing.

8.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden ter verificatie aangemeld:

Tutor: 4 crediteuren RSP: 2 crediteuren.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren Tot op heden ter verificatie aangemeld:

Tutor: € 89.931,33 RSP: € 582,65

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Bij gebrek aan baten als bedoeld in art. 16 Fw.

Werkzaamheden De crediteuren hebben gelijk na het uitspreken van het

faillissement een mailing gehad, waarbij zij zijn uitgenodigd om eventuele rechten en/of vorderingen aan te geven.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en) -

9.2 Aard procedure -

9.3 Stand procedure -

werkzaamheden -

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling

faillissement De faillissementen zijn thans gereed voor afwikkeling.

10.2 Plan van aanpak Afwikkeling faillissementen.

10.3 Indiening volgend verslag Niet van toepassing.

werkzaamheden Verslaglegging Rechter-Commissaris.

Budel, 31 juli 2013

mr. B.A.P. Sijben, curator

(7)

Disclaimer:

Het openbaar verslag is geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of – achteraf – bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste

perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :