Accessibility measures: review and applications. Evaluation of accessibility impacts of land-use transportation scenarios, and related social and economic impact

265  Download (0)

Hele tekst

(1)UHVHDUFKIRU PDQDQGHQYLURQPHQW. 5,-.6,167,7887922592/.6*(=21'+(,'(10,/,(8 1$7,21$/,167,787(2)38%/,&+($/7+$1'7+((19,5210(17. 5,90UHSRUW $FFHVVLELOLW\PHDVXUHVUHYLHZDQGDSSOLFDWLRQV (YDOXDWLRQRIDFFHVVLELOLW\LPSDFWVRIODQGXVH WUDQVSRUWVFHQDULRVDQGUHODWHGVRFLDODQG HFRQRPLFLPSDFWV .7*HXUV-55LWVHPDYDQ(FN -XQH

(2).

(3). 8UEDQ5HVHDUFK&HQWUH8WUHFKW8QLYHUVLW\. 7KLV LQYHVWLJDWLRQ KDV EHHQ SHUIRUPHG E\ RUGHU DQG IRU WKH DFFRXQW RI 'LUHFWRUDWH*HQHUDO IRU (QYLURQPHQWDO 3URWHFWLRQ RI WKH 0LQLVWU\ RI +RXVLQJ 6SDWLDO 3ODQQLQJ DQG WKH (QYLURQPHQW ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI SURMHFW 6)) (YDOXDWLRQ 0HWKRGRORJ\ IRU 7UDQVSRUW6FHQDULRV 5,9032%R[%$%LOWKRYHQWHOHSKRQHWHOHID[.

(4) SDJHRI. 5,90UHSRUW.

(5) 5,90UHSRUW. SDJHRI. $EVWUDFW 7KLVUHSRUWGHVFULEHVDQH[WHQVLYHOLWHUDWXUHVWXG\DQGWKUHHFDVHVWXGLHVDLPHGDWUHYLHZLQJ DFFHVVLELOLW\PHDVXUHVIRUWKHLUDELOLW\WRHYDOXDWHWKHDFFHVVLELOLW\LPSDFWVRIQDWLRQDOODQG XVH DQG WUDQVSRUW VFHQDULRV DQG UHODWHG VRFLDO DQG HFRQRPLF LPSDFWV 6HYHUDO DFWLYLW\ DQG XWLOLW\EDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV ZHUH FRPSXWHG WR DQDO\VH MRE DFFHVVLELOLW\ E\ FDU DQG SXEOLFWUDQVSRUWLQWKH1HWKHUODQGVIRU 

(6) WKH EDVH

(7) \HDU 

(8) D7UHQGRUEXVLQHVVDV XVXDO VFHQDULR UHSUHVHQWLQJ WKH FRQWLQXDWLRQ RI UHVWULFWLYH

(9) 'XWFK ODQGXVH SROLFLHV DQG KLVWRULFDO ODQGXVH WUHQGV IRU 

(10) D 7ROHUDQW VFHQDULR UHSUHVHQWLQJ D ODQGXVH VFHQDULR LQ ZKLFK FRQVXPHUV¶ KRXVLQJ SUHIHUHQFHV GHWHUPLQH ODQGXVH GHYHORSPHQWV IRU 7KH VFHQDULRV DUH EDVHG RQ FDOFXODWLRQV XVLQJ QDWLRQDO ODQGXVH PRGHOV DQG D QDWLRQDO WUDQVSRUW PRGHO 7KH PDLQ FRQFOXVLRQ DULVLQJ IURP WKLV VWXG\ LV WKDW WKH FXUUHQW 'XWFK SUDFWLFH RI HYDOXDWLQJ WKH LQIUDVWUXFWXUHEDVHG

(11) DFFHVVLELOLW\ LPSDFWV RI ODQGXVH

(12) WUDQVSRUW SURMHFWV SODQV RU VFHQDULRV FDQ EH LPSURYHG E\ HVWLPDWLQJ DFWLYLW\EDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV XVLQJ H[LVWLQJ ODQGXVH DQG WUDQVSRUW GDWD DQGRU PRGHOV $FWLYLW\ EDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVDUHYHU\ZHOODEOHWRDQDO\VHDFFHVVLELOLW\LPSDFWVVDWLVIDFWRULO\ LQFRUSRUDWH WKH GLIIHUHQW FRPSRQHQWV RI DFFHVVLELOLW\ LH WKH WUDQVSRUW ODQGXVH WHPSRUDO DQGLQGLYLGXDOFRPSRQHQWV

(13) DQGVHUYHDVDXVHIXOWRROIRU DQDO\VLQJVRFLDOLPSDFWV8WLOLW\ EDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVPD\SURYLGHDXVHIXOEDVLVIRUHFRQRPLFHYDOXDWLRQVRIODQGXVH WUDQVSRUW VFHQDULRV EXW IXUWKHU UHVHDUFK LV QHFHVVDU\ WR DQDO\VH WKH DGGHG YDOXH WR H[LVWLQJ HYDOXDWLRQPHWKRGV.

(14) SDJHRI. 5,90UHSRUW.

(15) 5,90UHSRUW. SDJHRI. 3UHIDFH 7KLV UHSRUW KDV EHHQ ZULWWHQ DV SDUW RI WKH ILUVW DXWKRUV¶ 3K' UHVHDUFK SURJUDPPH µ(FRORJLFDO6RFLDODQG(FRQRPLF(YDOXDWLRQRI7UDQVSRUW6FHQDULRV$Q,QWHJUDO$SSURDFK¶ 7KHDXWKRUVWKDQNWKH$997UDQVSRUW5HVHDUFK&HQWUHRIWKH0LQLVWU\RI7UDQVSRUW3XEOLF :RUNVDQG:DWHU0DQDJHPHQWWRSHUPLWXVXVLQJ WKHRXWSXWRI

(16) WKH1DWLRQDO0RGHO6\VWHP DQGWKH'XWFK1DWLRQDO7UDYHO6XUYH\ )XUWKHUPRUH /XFDV +DUPV LV WKDQNHG IRU FDUU\LQJ RXW WKH VWDWLVWLFDO DQDO\VLV XVLQJ WKH 1DWLRQDO7UDYHO6XUYH\ )LQDOO\ WKH DXWKRUV WKDQN WKH SHRSOH ZKR WRRN WKH HIIRUW WR UHDG DQG FRPPHQW RQ HDUOLHU GUDIWVRIWKLVUHSRUW)LUVWO\3URIHVVRU%HUWYDQ:HH 5,908WUHFKW8QLYHUVLW\

(17) LVWKDQNHG IRUFRPPHQWVRQWKHVHYHUDOGUDIWUHSRUWV6HFRQGO\3URIHVVRU3LHW5LHWYHOG )UHH8QLYHUVLW\ $PVWHUGDP

(18) 3URIHVVRU7RRQYDQGHU+RRUQ $998QLYHUVLW\RI$PVWHUGDP

(19) -DQYDQGHU :DDUG $99

(20) )UHGGLH 5RVHQEHUJ $99

(21) -RKDQ 9LVVHU 'HOIW 8QLYHUVLW\

(22) 0DUWLQ 'LMVW 8WUHFKW 8QLYHUVLW\

(23) DQG /HRQ &URPPHQWXLMQ 5,90

(24) DUH WKDQNHG IRU WKHLU FRPPHQWV RQ SDUWVRI

(25) HDUOLHUGUDIWVRIWKLVUHSRUW .DUVW*HXUV 1DWLRQDO,QVWLWXWHRI3XEOLF+HDOWKDQGWKH(QYLURQPHQW 5,90

(26) 32ER[%$%LOWKRYHQWKH1HWKHUODQGV 3KRQH )D[ (PDLONDUVWJHXUV#ULYPQO ,QWHUQHWZZZULYPQO -DQ5LWVHPDYDQ(FN 8UEDQ5HVHDUFK&HQWUH8WUHFKW8QLYHUVLW\ 32%R[7&8WUHFKWWKH1HWKHUODQGV 3KRQH )D[ (PDLOMULWVHPD#JHRJXXQO ,QWHUQHWZZZJHRJXXQO.

(27) SDJHRI. 5,90UHSRUW.

(28) 5,90UHSRUW. SDJHRI. &RQWHQWV 6DPHQYDWWLQJHQFRQFOXVLHV 6XPPDU\DQGFRQFOXVLRQV . ,QWURGXFWLRQWRWKHUHSRUW . 6HWWLQJWKHVFHQH . . 5HVHDUFKFRQWH[W. . 6WUXFWXUHRIWKHUHSRUW . 3DUW,/LWHUDWXUHUHYLHZ . . ,QWURGXFWLRQWRWKHOLWHUDWXUHUHYLHZ . ,QWURGXFWLRQ . . 3HUVSHFWLYHVDQGFRPSRQHQWV . . 'HILQLWLRQRIDFFHVVLELOLW\XVHGLQWKLVVWXG\. . )RFXVRIWKHOLWHUDWXUHUHYLHZ. &RPSRQHQWVRIDFFHVVLELOLW\ . ,QWURGXFWLRQ . 7KHWUDQVSRUWFRPSRQHQWRIDFFHVVLELOLW\  ,QWURGXFWLRQ  7LPHFRVWDQGHIIRUW  'LVWDQFHGHFD\  7KHODQGXVHFRPSRQHQWRIDFFHVVLELOLW\  ,QWURGXFWLRQ  'HPDUFDWLRQRIWKHUHVHDUFKDUHD . . . 7KHWHPSRUDOFRPSRQHQWRIDFFHVVLELOLW\. . 7KHLQGLYLGXDOFRPSRQHQWRIDFFHVVLELOLW\ . . 2YHUYLHZRIFRPSRQHQWV. 2YHUYLHZRIDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV . ,QWURGXFWLRQ . . ,QIUDVWUXFWXUHEDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV. $FWLYLW\EDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV ,QWURGXFWLRQ  'LVWDQFHPHDVXUHV  &RQWRXUPHDVXUHV 3RWHQWLDODFFHVVLELOLW\PHDVXUHV  ,QYHUVHEDODQFLQJIDFWRUV $FFHVVLELOLW\PHDVXUHVIURPVSDFHWLPHJHRJUDSK\  8WLOLW\EDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV 'HVFULSWLRQ  5HODWLRQVKLSZLWKVSDFHWLPHDFFHVVLELOLW\.

(29) SDJHRI  . 5,90UHSRUW 5HODWLRQVKLSZLWKFRQVXPHUVXUSOXVDQGZHOIDUH $SSOLFDWLRQV $GYDQWDJHVGLVDGYDQWDJHVRIXWLOLW\EDVHGPHDVXUHV. 2YHUYLHZRIUHIHUHQFHV . ,PSURYLQJDFWLYLW\EDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV ,QWURGXFWLRQ  &RPSHWLWLRQRQRSSRUWXQLWLHV &KDUDFWHULVWLFVRIGHPDQGDQGVXSSO\ $FFHVVLELOLW\PHDVXUHVIRUIUHLJKWWUDQVSRUW  *URXSLQJVDQGFRPSRQHQWV $SSOLFDWLRQVRIDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV &RQFOXVLRQV . $FFHVVLELOLW\WUDYHOEHKDYLRXUDQGODQGXVH . ,QWURGXFWLRQ . . 3RWHQWLDODFFHVVLELOLW\DQGWUDYHOEHKDYLRXU. /DQGXVH 3RWHQWLDODFFHVVLELOLW\DQGKRPHDQGRIILFHSULFHV 3RWHQWLDODFFHVVLELOLW\DQGORFDWLRQDOSUHIHUHQFHV  . &RQFOXVLRQV . $FFHVVLELOLW\DVDQHFRQRPLFLQGLFDWRU . ,QWURGXFWLRQPHWKRGVIRUDQDO\VLQJHFRQRPLFLPSDFWV . $FFHVVLELOLW\DQG&RVW%HQHILW$QDO\VLV &XUUHQWSUDFWLFHRIPHDVXULQJXVHUEHQHILWVLQ&%$ 3RWHQWLDODFFHVVLELOLW\FRQVXPHUVXUSOXVDQGFRPSHQVDWLQJYDULDWLRQ  $FFHVVLELOLW\DQGWKHSURGXFWLRQIXQFWLRQDSSURDFK ,QWURGXFWLRQ  $SSOLFDWLRQV  'LVFXVVLRQ . $FFHVVLELOLW\DQGHPSOR\PHQW. $FFHVVLELOLW\DQGQRQXVHUEHQHILWV ,QWURGXFWLRQ  7KHRSWLRQYDOXHFRQFHSW  $SSOLFDWLRQVRIWKHRSWLRQYDOXHDSSURDFKLQWUDQVSRUW 0HDVXUHPHQWRIQRQXVHYDOXHV  0HDVXUHPHQWRIQRQXVHUEHQHILWVRIDFFHVVLELOLW\  &RQFOXVLRQV  7KHUROHRIDFFHVVLELOLW\LQGLIIHUHQWDSSURDFKHVIRUDQDO\VLQJHFRQRPLFLPSDFWV  $FFHVVLELOLW\DQGWKHHYDOXDWLRQRIQRQXVHUYDOXHV . $FFHVVLELOLW\DVDVRFLDOLQGLFDWRU . ,QWURGXFWLRQ . . 2SSRUWXQLWLHV . (TXLW\ 7KHFRQFHSWRIHTXLW\ (TXLW\DVSHFWVLQHFRQRPLFHYDOXDWLRQ (TXLW\LQUHODWLRQWRDFWLYLW\EDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV  1RUPDWLYHHYDOXDWLRQRIHTXLW\ . &RQFOXVLRQV .

(30) 5,90UHSRUW . SDJHRI. 6\QWKHVLVHYDOXDWLRQRIDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV . ,QWURGXFWLRQ . 0HWKRGRORJLFDOVRXQGQHVV 7UDQVSRUWFRPSRQHQW /DQGXVHFRPSRQHQW  7HPSRUDOFRPSRQHQW ,QGLYLGXDOFRPSRQHQW . ,QWHUSUHWDELOLW\RIWKHPHDVXUHV. . 'DWDQHHG. . 8VDELOLW\LQHFRQRPLFHYDOXDWLRQV. . 8VDELOLW\LQVRFLDOHYDOXDWLRQV. . &RQFOXVLRQV . 3DUW,,&DVHVWXGLHV . ,QWURGXFWLRQWRWKHFDVHVWXGLHV . ,QWURGXFWLRQ . . 6WUXFWXUHRI3DUW,,RIWKHUHSRUW. . 0HWKRGRORJ\DQGVFHQDULRFRQVWUXFWLRQ. . ,QWURGXFWLRQ . $SSOLFDWLRQRIDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV  6HOHFWLRQRIDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV  6HOHFWLRQRILPSHGDQFHIXQFWLRQV (VWLPDWHGLPSHGDQFHIXQFWLRQVE\PRGHWULSSXUSRVHDQGHGXFDWLRQDOOHYHO  /DQGXVHVFHQDULRFRQVWUXFWLRQ  ,QWURGXFWLRQ  /DQGXVHPRGHOV  /DQGXVHVFHQDULRV  6SDWLDOGHYHORSPHQWRIWKHZRUNLQJSRSXODWLRQ 6SDWLDOGHYHORSPHQWRIMREV  7UDQVSRUWVFHQDULRFRQVWUXFWLRQ 7KH'XWFK1DWLRQDO0RGHO6\VWHPIRU7UDQVSRUW 7UDQVSRUWVFHQDULR 0HWKRGRORJ\IRUDQDO\VLQJWKHFRQWULEXWLRQRIODQGXVHDQGWUDQVSRUWFKDQJHVWRWKHGHYHORSPHQWRI DFFHVVLELOLW\  . 2YHUYLHZRIDSSOLHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHV. &DVHVWXG\$FFHVVLELOLW\DQDO\VLVIRU . . ,QWURGXFWLRQ . . 5HVXOWVRQWKHQDWLRQDOOHYHO . . 5HJLRQDOGLVWULEXWLRQRIMREDFFHVVLELOLW\E\FDU. . 5HJLRQDOGLVWULEXWLRQRIMREDFFHVVLELOLW\E\SXEOLFWUDQVSRUW . &RQFOXVLRQV -REDFFHVVLELOLW\DQGUHODWHGXWLOLW\  ,QIOXHQFHRIFRPSHWLWLRQHIIHFWVRQMREDFFHVVLELOLW\  (IIHFWRIVRFLRHFRQRPLFGLIIHUHQFHVRQMREDFFHVVLELOLW\ .

(31) SDJHRI . 5,90UHSRUW. &DVHVWXG\7UHQG6FHQDULR. . ,QWURGXFWLRQ . . 1DWLRQDOGHYHORSPHQWRIMREDFFHVVLELOLW\. 5HJLRQDOGHYHORSPHQWRIMREDFFHVVLELOLW\E\FDU  5HVXOWVSHUDFFHVVLELOLW\PHDVXUH  ,QIOXHQFHRIODQGXVHDQGWUDQVSRUWFKDQJHVRQMREDFFHVVLELOLW\ &RQFOXVLRQV 'HYHORSPHQWRIMREDFFHVVLELOLW\DQGUHODWHGXWLOLW\  ,QIOXHQFHRIFRPSHWLWLRQRQWKHGHYHORSPHQWRIMREDFFHVVLELOLW\ . &DVHVWXG\7ROHUDQW6FHQDULR. . ,QWURGXFWLRQ . . 5HVXOWVRQWKHQDWLRQDOOHYHO . . 5HJLRQDOGHYHORSPHQWRIMREDFFHVVLELOLW\ . . ,QIOXHQFHRIODQGXVHDQGWUDQVSRUWFKDQJHVRQMREDFFHVVLELOLW\ . . 'LIIHUHQFHVEHWZHHQWKH7ROHUDQWDQG7UHQGVFHQDULRV. . (TXLW\LPSDFWVRIWKH7UHQGDQG7ROHUDQWVFHQDULRV . &RQFOXVLRQV 'HYHORSPHQWRIMREDFFHVVLELOLW\DQGUHODWHGXWLOLW\  ,QIOXHQFHRIMREDQGODERXUIRUFHFRPSHWLWLRQRQWKHGHYHORSPHQWRIMREDFFHVVLELOLW\ (IIHFWRIVRFLRHFRQRPLFGLIIHUHQFHVRQMREDFFHVVLELOLW\ . &RQFOXVLRQVIURPWKHFDVHVWXGLHV . . )XUWKHUUHVHDUFK. 5HIHUHQFHV $SSHQGL[0DLOLQJOLVW $SSHQGL[(VWLPDWHGLPSHGDQFHIXQFWLRQV .

(32) 5,90UHSRUW. SDJHRI. 6DPHQYDWWLQJHQFRQFOXVLHV %HUHLNEDDUKHLG LV HHQ VOHXWHOZRRUG LQ KHW YHUNHHUV HQ YHUYRHUEHOHLG LQ YHOH ODQGHQ %HUHLNEDDUKHLG LV HFKWHU JHHQ HHQGXLGLJ EHJULS KHW NDQ RS YHOH YHUVFKLOOHQGH PDQLHUHQ ZRUGHQJHGHILQLHHUGHQJHRSHUDWLRQDOLVHHUG]RDOVµGHPRHLWHRPYDQ$QDDU%WHNRPHQ¶HQ µKHW DDQWDO DFWLYLWHLWHQ GDW NDQ ZRUGHQ EHUHLNW YDQXLW HHQ KHUNRPVWORFDWLH¶ ,Q GLW UDSSRUW ZRUGHQGULHSHUVSHFWLHYHQRIEHQDGHULQJHQYDQEHUHLNEDDUKHLGJHwGHQWLILFHHUG (HQ RS LQIUDVWUXFWXXU JHULFKWH EHQDGHULQJ JHULFKW RS NHQPHUNHQ YDQ LQIUDVWUXFWXXU HQ KHWJHEUXLNHUYDQ9RRUEHHOGHQ]LMQµPDWHYDQFRQJHVWLH¶HQµJHPLGGHOGHVQHOKHLGRSKHW KRRIGZHJHQQHW¶ 'H]H EHQDGHULQJ ZRUGW PHW QDPH JHEUXLNW LQ YHUNHHUV HQ YHUYRHUSODQQLQJHQ±EHOHLG (HQ RS DFWLYLWHLWHQ JHULFKWH EHQDGHULQJ ZDDUELM KHW YHHODO JDDW RP GH YUDDJ KRHYHHO DFWLYLWHLWHQPHWKRHYHHOPRHLWH ELMYRRUEHHOGUHLVWLMGHQRIDIVWDQG

(33) EHUHLNEDDU]LMQ'H]H EHQDGHULQJ ZRUGW YHHODO LQ GH JHRJUDILH HQ SODQRORJLH JHEUXLNW 'H]H EHQDGHULQJ LV YHUGHUXLWWHVSOLWVHQQDDU D

(34) µJHRJUDILVFKH¶EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQGLHGHQDGUXNOHJJHQ RS GH SRWHQWLsOH EHUHLNEDDUKHLG YDQ DFWLYLWHLWHQ YDQXLW HHQ ORFDWLH HQ E

(35) µWLMGUXLPWH¶ EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ GLH GH QDGUXN OHJJHQ RS GH WLMGHQ ZDDURS LQGLYLGXHQ NXQQHQ

(36) SDUWLFLSHUHQLQVSHFLILHNHDFWLYLWHLWHQ (HQ RS QXW JHULFKWH EHQDGHULQJ JHULFKW RS KHW QXW RI GH EDWHQ GLH PHQVHQ WRHNHQQHQ DDQKHWNXQQHQEHUHLNHQYDQDFWLYLWHLWHQ'H]HEHQDGHULQJZRUGWYRRUDOLQHFRQRPLVFKH VWXGLHVJHEUXLNW 'H YHUVFKLOOHQGH EHQDGHULQJHQ LQFRUSRUHUHQ LQ PHHU RI PLQGHUH PDWH GH YHUVFKLOOHQGH HQ RQGHUOLQJ VDPHQKDQJHQGH

(37) FRPSRQHQWHQ YDQ EHUHLNEDDUKHLG D

(38) HHQ WUDQVSRUW FRPSRQHQW GLH GH UHLVWLMG NRVWHQ HQ PRHLWH EHVFKULMIW HQ GH ZDDUGHULQJ HUYDQ GRRU SHUVRQHQ HQ EHGULMYHQ E

(39) HHQ UXLPWHOLMNH FRPSRQHQW GLH GH RPYDQJ HQ UXLPWHOLMNH VSUHLGLQJ YDQ DFWLYLWHLWHQ ZHHUJHHIW F

(40) HHQ WLMGVFRPSRQHQW GLH GH WLMGVUHVWULFWLHV YDQ DFWLYLWHLWHQ ELMY RSHQLQJVWLMGHQ

(41) HQSHUVRQHQZHHUJHHIWHQ G

(42) HHQLQGLYLGXHOHFRPSRQHQWGLHGHLQGLYLGXHOH EHKRHIWHQFDSDFLWHLWHQHQPRJHOLMNKHGHQZHHUJHHIW 'H]HVWXGLHKHHIWDOVGRHOKHWDQDO\VHUHQYDQGHJHVFKLNWKHLGYDQEHUHLNEDDUKHLGPDWHQYRRU KHW EHRRUGHOHQ YDQ GH EHUHLNEDDUKHLGVHIIHFWHQ YDQ UXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOH VFHQDULR¶V HQ GH GDDUDDQ JHUHODWHHUGH VRFLDOH HQ HFRQRPLVFKH HIIHFWHQ %HUHLNEDDUKHLG ZRUGW KLHUELM JHGHILQLHHUG DOV GH PDWH ZDDULQ GH UXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOH FRQVWHOODWLH PHQVHQ RI JRHGHUHQ

(43) LQ VWDDW VWHOW RP DFWLYLWHLWHQ RI EHVWHPPLQJHQ

(44) WH EHUHLNHQ PHW HHQ EHSDDOGH FRPELQDWLHYDQ

(45) YHUYRHUZLM]H Q

(46) 'H]H VWXGLH EHVWDDW XLW WZHH RQGHUGHOHQ ,Q GH HHUVWH SODDWV ZRUGW HHQ XLWJHEUHLGH OLWHUDWXXUVWXGLH EHVFKUHYHQ ZDDULQ EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ ZRUGHQ EHRRUGHHOG RS D

(47) WKHRUHWLVFKH HQ PHWKRGRORJLVFKH DVSHFWHQ LF GH ZLM]H ZDDURS GH YLHU RQGHUVFKHLGHQ FRPSRQHQWHQ YDQ EHUHLNEDDUKHLG ]LMQ PHHJHQRPHQ E

(48) GH LQWHUSUHWHHUEDDUKHLG F

(49) GDWDEHKRHIWHHQ G

(50) GHEUXLNEDDUKHLGYRRUGHEHRRUGHOLQJYDQGHUXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOH.

(51) SDJHRI. 5,90UHSRUW. VFHQDULR¶V,QGHWZHHGHSODDWV]LMQGULHFDVHVWXGLHVXLWJHYRHUGZDDULQGH RQWZLNNHOLQJYDQ GH

(52) EHUHLNEDDUKHLG YDQ ZHUNJHOHJHQKHLG SHU DXWR HQ RSHQEDDU YHUYRHU LQ 1HGHUODQG LV RQGHU]RFKW'HDQDO\VHV]LMQXLWJHYRHUGYRRU 

(53) KHWMDDU 

(54) HHQµ7UHQGVFHQDULR¶YRRU GH SHULRGH ZDDULQ KHW UXLPWHOLMN EHOHLG $F9,1(;

(55) HQ KLVWRULVFKH UXLPWHOLMNH WUHQGV ]LMQ GRRUJHWURNNHQ 

(56) HHQ µ7ROHUDQW VFHQDULR¶ YRRU GH SHULRGH ZDDULQ YHURQGHUVWHOGLVGDWGHZRRQYRRUNHXUHQYDQKXLVKRXGHQVVWXUHQG]LMQYRRUGHRQWZLNNHOLQJ YDQ GH ZRQLQJYRRUUDDG 'H FDVH VWXGLHV ]LMQ JHEDVHHUG RS SURJQRVHV YDQ QDWLRQDDO UXLPWHOLMNHPRGHOOHQ 5XLPWHVFDQQHU6RFUDWHVHQ2SHUD

(57) YDQKHW5,90$%)HQ712,QUR HQKHW/DQGHOLMN0RGHOV\VWHHP9HUNHHUHQ9HUYRHUYDQGH$GYLHVGLHQVW9HUNHHUHQ9HUYRHU ,QGHFDVHVWXGLHV]LMQGHYROJHQGHEHUHLNEDDUKHLGVPDWHQGRRUJHUHNHQG q HHQFRQWRXUPDDWRIZHOHHQFXPXODWLHYHEHUHLNEDDUKHLGVPDDWGLHKHWWRWDOHDDQWDOEDQHQ ELQQHQHHQEHSDDOGHPD[LPXPUHLVWLMG KLHUHQPLQXWHQ

(58) EHUHNHQG q HHQ SRWHQWLsOH EHUHLNEDDUKHLGVPDDW GLH KHW SRWHQWLsOH DDQWDO EDQHQ ELQQHQ EHUHLN EHUHNHQGZDDUELMYHUGHUZHJJHOHJHQEHVWHPPLQJHQPLQGHUEHODQJULMN]LMQ q HHQEHUHLNEDDUKHLGVPDDWGLHLVRQWZLNNHOGGRRU-RVHSK %DQWRFN 

(59) GLHUHNHQLQJ KRXGWPHWFRQFXUUHQWLHHIIHFWHQYDQZHJHFDSDFLWHLWVEHSHUNLQJHQYDQEHVWHPPLQJHQ'H PDDWLVXLWJHGUXNWDOVHHQLQGH[ URQGGH

(60) HQJHHIW KLHU

(61) GHYHUKRXGLQJDDQWXVVHQGH UXLPWHOLMNH VSUHLGLQJ YDQ GH EHUHLNEDDUKHLG YDQ ZHUNJHOHJHQKHLG HQ GH EHURHSVEHYRONLQJ q GH LQYHUVH

(62) HYHQZLFKWVIDFWRUHQ YDQ KHW GXEEHOEHSHUNWH UXLPWHOLMN LQWHUDFWLHPRGHO GLH UHNHQLQJ KRXGHQ PHW FRQFXUUHQWLHHIIHFWHQ RS ]RZHO GH EHVWHPPLQJ EDQHQ

(63) DOV GH KHUNRPVW EHURHSVEHYRONLQJ

(64) q HHQ µXWLOLW\¶ EHUHLNEDDUKHLGVPDDW GLH KHW QXW ZHHUJHHIW XLWJHGUXNW LQ NRVWHQHHQKHGHQ

(65) GDWNDQZRUGHQWRHJHNHQGDDQGHSRWHQWLsOHEHUHLNEDDUKHLGYDQZHUNJHOHJHQKHLG . . . . . 'HUHVXOWDWHQYDQGHOLWHUDWXXUVWXGLHHQFDVHVWXGLHV]LMQ. 7UDQVSRUWFRPSRQHQWYDQEHUHLNEDDUKHLG 'HWUDQVSRUWFRPSRQHQWYDQEHUHLNEDDUKHLGEHVWDDWLQKHWDOJHPHHQXLW D

(66) GHDIVWDQGUHLVWLMG HQ±NRVWHQHQµPRHLWH¶RPGHDIVWDQGYDQHHQKHUNRPVWORFDWLHQDDUHHQEHVWHPPLQJVORFDWLH WH RYHUEUXJJHQ HQ E

(67) GH ZDDUGHULQJ YDQ GH UHLVWLMG NRVWHQ RI PRHLWH YRRU HHQ EHSDDOGH EHVWHPPLQJ LQ KHW DOJHPHHQ ZRUGW HHQ ORFDWLH PLQGHU DDQWUHNNHOLMN QDDU PDWH KHW PHHU PRHLWH NRVW RP HU WH NRPHQ $OOH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ QHPHQ ppQ RI PHHUGHUH HOHPHQWHQ YDQ GH WUDQVSRUWFRPSRQHQW PHH 2S LQIUDVWUXFWXXU JHULFKWH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ KRXGHQ JHHQUHNHQLQJPHWGHZDDUGHULQJYDQGHUHLVWLMGRI±NRVWHQYRRUHHQEHSDDOGHEHVWHPPLQJ 9HUGHU LV GH FRQWRXUPDDW HHQ RS DFWLYLWHLWHQ JHULFKWH EHUHLNEDDUKHLGVPDDW GLH JHHQ DIVWDQGYHUYDOIXQFWLH KDQWHHUW 'LW KHHIW DOV QDGHHO GDW DOOH EHVWHPPLQJHQ HYHQ EHODQJULMN ZRUGHQYHURQGHUVWHOGRQDIKDQNHOLMN YDQGHUHLVWLMGRINRVWHQHQKHWW\SHEHVWHPPLQJ8LW GH FDVH VWXGLHV EOLMNW GDW GH FRQWRXUPDDWKLHUGRRUQLHW JRHGLQVWDDW LV RP GH RQWZLNNHOLQJ YDQ EHUHLNEDDUKHLG LQ GH WLMG ZHHU WH JHYHQ(HQ NOHLQH UHLVWLMGYHUDQGHULQJ NDQ HU QDPHOLMN YRRU ]RUJHQ GDW HHQ EHODQJULMNH EHVWHPPLQJ ZHO RI QLHW LQ GH EHUHLNEDDUKHLGVPDDW ZRUGW PHHJHQRPHQ.

(68) 5,90UHSRUW. SDJHRI. 5XLPWHOLMNHFRPSRQHQWYDQEHUHLNEDDUKHLG 'H UXLPWHOLMNH FRPSRQHQW YDQ EHUHLNEDDUKHLG EHVWDDW XLW D

(69) GH RPYDQJ HQ UXLPWHOLMNH VSUHLGLQJYDQEHVWHPPLQJHQHQKHWDDQERGYDQDFWLYLWHLWHQRSGH]HEHVWHPPLQJHQDOVPHGH GHNHQPHUNHQYDQGLHDFWLYLWHLWHQELMYRRUEHHOGGHORFDWLHVYDQZHUNJHOHJHQKHLGHQKHWW\SH ZHUN]DDPKHGHQ E

(70) GH RPYDQJ HQ UXLPWHOLMNH VSUHLGLQJ YDQ GH YUDDJ QDDU DFWLYLWHLWHQ ELMYRRUEHHOGGHZRRQORFDWLHVYDQGHEHYRONLQJHQ F

(71) GHFRQIURQWDWLHWXVVHQKHWDDQERGYDQ DFWLYLWHLWHQHQGHYUDDJHUQDDURIZHOKHWDOGDQQLHWRSWUHGHQYDQFRQFXUUHQWLHHIIHFWHQ=R NXQQHQ ZHUNQHPHUV FRQFXUUHUHQ RP EDQHQ HQ NXQQHQ ZHUNJHYHUV FRQFXUUHUHQ RP ZHUNQHPHUV 2SLQIUDVWUXFWXXUJHEDVHHUGHEHUHLNEDDUKHLGVPDWHQKRXGHQJHHQUHNHQLQJPHWGHUXLPWHOLMNH VSUHLGLQJYDQDFWLYLWHLWHQLQWHJHQVWHOOLQJWRWGHRSDFWLYLWHLWHQHQQXWJHULFKWHEHQDGHULQJHQ 'LW NDQ JURWH JHYROJHQ KHEEHQ YRRU GH FRQFOXVLHV $OV ELMYRRUEHHOG GH RS LQIUDVWUXFWXXU JHULFKWH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ µUHLVNRVWHQ RS KHW ZHJHQQHW¶ RI µFRQJHVWLH¶ ZRUGHQ JHKDQWHHUGGDQOLMNWELMYRRUEHHOGGH5DQGVWDGGHVOHFKWVEHUHLNEDUHUHJLRLQ1HGHUODQG(HQ RSDFWLYLWHLWHQJHULFKWHEHQDGHULQJJHHIWHHQWHJHQJHVWHOGEHHOGKHWDDQWDODFWLYLWHLWHQ ELMY DUEHLGVSODDWVHQ

(72) GDWEHUHLNWNDQZRUGHQYDQXLWLVMXLVWKHWJURRWVW ,Q GH FDVH VWXGLHV ]LMQ WZHH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ GRRUJHUHNHQG GLH UHNHQLQJ KRXGHQ PHW FRQFXUUHQWLHHIIHFWHQ GH EHUHLNEDDUKHLGVPDDW YDQ -RVHSK %DQWRFN HQ GH HYHQZLFKWVIDFWRUHQ YDQ KHW UXLPWHOLMN LQWHUDFWLHPRGHO 'H HYHQZLFKWVIDFWRUHQ YROGRHQ KHW EHVWH DOV EHUHLNEDDUKHLGPDDW YRRU KHW HYDOXHUHQ YDQ EHUHLNEDDUKHLG YDQ ZHUNJHOHJHQKHLG GH]H PDDW KRXGW UHNHQLQJ PHW GH VDPHQKDQJ WXVVHQ GH FRQFXUUHQWLH RS KHW DDQERG YDQ DFWLYLWHLWHQ EDQHQ

(73) HQGHYUDDJQDDUGH]HDFWLYLWHLWHQ EHURHSVEHYRONLQJ

(74) 8LWGHFDVHVWXGLHV EOLMNW GDW KHW PHHQHPHQ YDQ FRQFXUUHQWLHHIIHFWHQ HHQ GXLGHOLMNH LQYORHG KHHIW RS KHW UHVXOWDDWGHEHUHLNEDDUKHLGYDQZHUNJHOHJHQKHLGYROJHQVGH LQYHUVH

(75) HYHQZLFKWVIDFWRULVLQ FHQWUXP

(76) VWHGHOLMNHJHELHGHQFLUFDWRWKRJHUGDQGHSRWHQWLsOHEHUHLNEDDUKHLGVPDDW KRJH PDWH YDQ FRQFXUUHQWLH YDQZHJH GH UHODWLHI JURWH EHURHSVEHYRONLQJ ELQQHQ EHUHLN

(77) WHUZLMO LQ UXUDOH HQ SHULIHUH JHELHGHQ GH EHUHLNEDDUKHLG YROJHQV GH HYHQZLFKWVIDFWRU JHPLGGHOG UXZZHJ WZHH NHHU ]R JURRW LV ODJH PDWH YDQ FRQFXUUHQWLH YDQZHJH GH UHODWLHI NOHLQHEHURHSVEHYRONLQJ

(78) 'H UXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOH RQWZLNNHOLQJHQ YROJHQV KHW WUHQG VFHQDULR HQ KHW WROHUDQWH VFHQDULR ODWHQ HFKWHU ]LHQ GDW GH UXLPWHOLMNH VSUHLGLQJ YDQ EHUHLNEDDUKHLG YDQ ZHUNJHOHJHQKHLG HQ GH PDWH YDQ FRQFXUUHQWLH QLHW VWHUN ZLM]LJW GH KXLGLJH QDWLRQDOH UXLPWHOLMNH VWUXFWXXU EOLMIW GRPLQDQW ,QPHHUH[WUHPHUXLPWHOLMNHVFHQDULR¶V NDQ KHW EHODQJ YDQKHWPHHQHPHQYDQFRQFXUUHQWLHHIIHFWHQZHOWRHQHPHQ. 7LMGVFRPSRQHQWYDQEHUHLNEDDUKHLG 'HWLMGVFRPSRQHQWYDQEHUHLNEDDUKHLGLVJHULFKWRSGHEHVFKLNEDDUKHLGYDQDFWLYLWHLWHQLQGH WLMGHQGHWLMGHQZDDURSLQGLYLGXHQSDUWLFLSHUHQLQDFWLYLWHLWHQ'HWLMGUXLPWHEHQDGHULQJYDQ EHUHLNEDDUKHLG ULFKW ]LFK YRRUDO RS GH WLMGVFRPSRQHQW WHUZLMO GH DQGHUH EHQDGHULQJHQ WLMGVDVSHFWHQ QLHW RI DOOHHQ LPSOLFLHW PHHQHPHQ ELMYRRUEHHOG GRRU RQGHUVFKHLG WH PDNHQ.

(79) SDJHRI. 5,90UHSRUW. WXVVHQ UHLVWLMGHQ LQ HQ EXLWHQ GH VSLWV

(80) 1DGHOHQ YDQ GH WLMGUXLPWH EHQDGHULQJ YDQ EHUHLNEDDUKHLG]LMQHFKWHUGDWGHDDQYXOOHQGHGDWDEHKRHIWHPRPHQWHHOQRJ HUJ JURRWLV ]LH RQGHU GDWDEHKRHIWH

(81) HQ GDW WLMGUXLPWH PRGHOOHQ YRRUDOVQRJ

(82) JHHQ UHNHQLQJ KRXGHQ PHW FRQFXUUHQWLHHIIHFWHQRSEHVWHPPLQJHQRIDFWLYLWHLWHQ. ,QGLYLGXHOHFRPSRQHQWYDQEHUHLNEDDUKHLG 'H LQGLYLGXHOH NHQPHUNHQ YDQ SHUVRQHQ ]LMQ YDQ JURWH LQYORHG RS EHUHLNEDDUKHLG LQGLYLGXHOHEHKRHIWHQFDSDFLWHLWHQHQPRJHOLMNKHGHQ]LMQYDQJURWHLQYORHGRSKHWQLYHDXHQ GH ZDDUGHULQJ YDQ EHUHLNEDDUKHLG $OV ELMYRRUEHHOG LHPDQG PHW HHQ ODDJ RSOHLGLQJVQLYHDX GLFKWELM HHQ RPYDQJULMN NDQWRUHQFRPSOH[ ZRRQW ZDDU HFKWHU DOOHHQ KRRJ RSJHOHLGH EDQHQ ZRUGHQDDQJHERGHQGDQLVYRRUGH]HSHUVRRQGHEHUHLNEDDUKHLGYDQZHUNJHOHJHQKHLGODDJ 'HWLMGUXLPWHEHQDGHULQJHQGHRSQXWJHULFKWHEHQDGHULQJHQULFKWHQ]LFKRSEHUHLNEDDUKHLG RS KHW QLYHDX YDQ KHW LQGLYLGX RI KXLVKRXGHQ PLFURQLYHDX

(83) WHUZLMO JHRJUDILVFKH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ EHUHLNEDDUKHLG RS PDFURQLYHDX DQDO\VHUHQ ,Q GH SUDNWLMN ]DO KHW YHUVFKLO WXVVHQ GH WZHH EHQDGHULQJHQ QLHW ]R JURRW WH ]LMQ EHUHLNEDDUKHLG NDQ LQ EHLGH EHQDGHULQJHQ ZRUGHQ JHDQDO\VHHUG YRRU HHQ VHOHFWLH YDQ

(84) VRFLDDOHFRQRPLVFKH EHYRONLQJVJURHSHQ 8LW GH FDVH VWXGLHV EOLMNW GDW KHW PHHQHPHQ YDQ VRFLDDOHFRQRPLVFKH NHQPHUNHQYDQJURWHLQYORHGLVRSKHWUHVXOWDDW=RODWHQGHEHUHLNEDDUKHLGVSRWHQWLDDOHQGH HYHQZLFKWVIDFWRUHQ]LHQGDWEHUHLNEDDUKHLGYDQEDQHQIRUVDIQHHPWDOVGHµPDWFK¶WXVVHQKHW RSOHLGLQJVQLYHDX YDQ GH EHURHSVEHYRONLQJ HQ KHW JHYUDDJGH RSOHLGLQJVQLYHDX YDQ EDQHQ ZRUGWPHHJHQRPHQ'HµXWLOLW\¶EHUHLNEDDUKHLGVPDDWODDW]LHQGDWKHW JHPLGGHOGH

(85) QXWYDQ EHUHLNEDDUKHLG YDQ EDQHQ YRRU GH JHKHOH EHURHSVEHYRONLQJ DQGHUV LV GDQ ZDQQHHU GLW SHU LQNRPHQVNODVVHZRUGWEHUHNHQG. ,QWHUSUHWHHUEDDUKHLGHQWKHRUHWLVFKHDVSHFWHQ (U OLMNW HHQ VRRUW XLWUXLO WH EHVWDDQ WXVVHQ GH LQWHUSUHWHHUEDDUKHLG FT FRPPXQLFHHUEDDUKHLG YDQ HHQ EHUHLNEDDUKHLGVPDDW HQ GH WKHRUHWLVFKH

(86) JHVFKLNWKHLG YRRU GH HYDOXDWLH YDQ UXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOH YDULDQWHQ 2S LQIUDVWUXFWXXU JHULFKWH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ ]RDOV FRQJHVWLHNDQVHQ HQ JHPLGGHOGH VQHOKHLG RS KHW ZHJHQQHW ]LMQ UHODWLHI JRHG FRPPXQLFHHUEDDU PDDU ]LMQ PLQGHU JHVFKLNW DOV EHUHLNEDDUKHLGVLQGLFDWRU YRRU UXLPWHOLMN LQIUDVWUXFWXUHOH VFHQDULR¶V 2S DFWLYLWHLWHQ JHULFKWH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ ]LMQ ]HHU JHVFKLNW RP UXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOH VFHQDULR¶V WH EHRRUGHOHQ PDDU ]LMQ RRN PRHLOLMNHU WH LQWHUSUHWHUHQ HHQ YHUDQGHULQJ YDQ EHUHLNEDDUKHLG NDQ QDPHOLMN KHW JHYROJ YDQ ]LMQ ]RZHO UXLPWHOLMNHDOVLQIUDVWUXFWXUHOHYHUDQGHULQJHQ ZLM]LJLQJUHLVWLMGHQRI±NRVWHQ

(87) ,QGLWUDSSRUW LVGHLQWHUSUHWHHUEDDUKHLGYHUEHWHUGGRRUGHLQYORHGYDQGHDI]RQGHUOLMNHFRPSRQHQWHQRSGH RQWZLNNHOLQJ YDQ EHUHLNEDDUKHLG DI]RQGHUOLMN ZHHU WH JHYHQ D

(88) UXLPWHOLMNH YHUDQGHULQJHQ E

(89) LQIUDVWUXFWXUHOHRQWZLNNHOLQJHQHQ F

(90) YHUWUDJLQJHQHQFRQJHVWLH 9HUGHUPDDNWKHWLQFRUSRUHUHQYDQFRQFXUUHQWLHHIIHFWHQHHQEHUHLNEDDUKHLGVPDDWWKHRUHWLVFK EHWHUPDDURRNFRPSOH[HUWHLQWHUSUHWHUHQ'HµXWLOLW\¶EHUHLNEDDUKHLGVPDDWKHHIWHHQVWHUNH WKHRUHWLVFKH EDVLV LQ GH HFRQRPLVFKH WKHRULH

(91) PDDU LV UHODWLHI ODVWLJ WH LQWHUSUHWHUHQ ,Q HVVHQWLH LV GH µXWLOLW\¶ PDDW WH EHVFKRXZHQ DOV HHQ LQGLFDWRU YRRU GH ZDDUGHULQJ YDQ.

(92) 5,90UHSRUW. SDJHRI. EHUHLNEDDUKHLG QLHW YRRU EHUHLNEDDUKHLG ]HOI 'H FDVH VWXGLHV ODWHQ ]LHQ GDW GH UHVXOWDWHQ DIZLMNHQ YDQ GH RS DFWLYLWHLWHQ JHULFKWH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ ,Q WHJHQVWHOOLQJ WRW SRWHQWLDDOPDWHQ ODDW GH µXWLOLW\¶ EHUHLNEDDUKHLGVPDDW DIQHPHQGH PHHURSEUHQJVWHQ ]LHQ HHQ WRHQDPH YDQ GH EHUHLNEDDUKHLG OHYHUW LQ JHELHGHQ PHW ZHLQLJ EDQHQ ELQQHQ EHUHLN ELMY SHULIHUHJHELHGHQ

(93) UHODWLHIJURWHUHµEDWHQ¶RSGDQHHQYHUGHUHWRHQDPHYDQEHUHLNEDDUKHLGLQ JHELHGHQ ZDDU DO YHHO EDQHQ ELQQHQ EHUHLN ZDUHQ ELMY FHQWUXP VWHGHOLMNH JHELHGHQ

(94) 0HW DQGHUH ZRRUGHQ WXVVHQ KHW QLYHDX YDQ EHUHLNEDDUKHLG YDQ DFWLYLWHLWHQ HQ GH ZDDUGHULQJ HUYDQEHVWDDWHHQQLHWOLQHDLUYHUEDQG. 'DWDEHKRHIWH 'H LQ GLW UDSSRUW EHUHNHQGH RS DFWLYLWHLWHQ HQ QXW JHULFKWH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ ]LMQ EHUHNHQG PHW EHVWDDQGH GDWDVHWV ]RDOV KHW 2QGHU]RHN 9HUSODDWVLQJVJHGUDJ

(95) HQ QDWLRQDDO UXLPWHOLMNH HQ WUDQVSRUW PRGHOOHQ 'H DDQYXOOHQGH GDWDEHKRHIWH LV KLHUGRRU EHSHUNW 1DDU PDWH GH XLWZHUNLQJ YDQ GH YHUVFKLOOHQGHFRPSRQHQWHQ YDQ EHUHLNEDDUKHLG WRHQHHPW QHHPW RRN GH GDWDEHKRHIWH WRH 0HW QDPH YRRU GH WLMGUXLPWH EHQDGHULQJ EHVWDDW HHQ JURWH DGGLWLRQHOH GDWDEHKRHIWH EHVWDDQGH GDWDVHWV ]RDOV KHW 29*

(96) JHYHQ ELMYRRUEHHOG JHHQ LQIRUPDWLHRYHULQGLYLGXHOHWLMGEXGJHWWHQ0HGHKLHUGRRULVGH]HEHQDGHULQJYRRUDOVQRJQLHW JHVFKLNW RP RS QDWLRQDOH VFKDDO GH EHUHLNEDDUKHLGVHIIHFWHQ YDQ UXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOH VFHQDULR¶VWHEHUHNHQHQ. &RQFOXVLHVYRRUGHEHRRUGHOLQJYDQUXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOHVFHQDULR¶V 'H]H VWXGLH LV JHULFKW RS KHW EHRRUGHOHQ YDQ GH JHVFKLNWKHLG YDQ EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ DOV µLQWHUPHGLDLUH¶ HQ DOV µILQDOH¶ LQGLFDWRU (HQ EHUHLNEDDUKHLGVPDDW JHHIW DOV µLQWHUPHGLDLUH¶ LQGLFDWRU EHOHLGV

(97) UHOHYDQWH LQIRUPDWLH RYHU KHW IXQFWLRQHUHQ YDQ GH UXLPWHOLMN LQIUDVWUXFWXUHOH FRQVWHOODWLH 8LWHLQGHOLMN JDDW KHW HFKWHU ELM HHQ HIIHFWHQEHRRUGHOLQJ YDQ UXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOH VFHQDULR¶V RP GH µILQDOH¶ HIIHFWHQ RS HFRORJLVFK HFRQRPLVFK HQ VRFLDDO JHELHG ,Q GLW UDSSRUW ]LMQ GHUKDOYH EHUHLNEDDUKHLGPDWHQ RRN EHRRUGHHOG RS KXQ JHVFKLNWKHLGYRRUKHWHYDOXHUHQYDQGHHFRQRPLVFKHHQVRFLDOHJHYROJHQYDQEHUHLNEDDUKHLG 'HFRQFOXVLHV]LMQDOVYROJW %HUHLNEDDUKHLGDOVLQWHUPHGLDLUHLQGLFDWRU 2S DFWLYLWHLWHQ JHULFKWH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ ]LMQ ]HHU JHVFKLNW RP UXLPWHOLMN LQIUDVWUXFWXUHOH VFHQDULR¶V WH EHRRUGHOHQ GH]H EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQ ]LMQ QDPHOLMN ]RZHO JHYRHOLJYRRUUXLPWHOLMNHDOVLQIUDVWUXFWXUHOHZLM]LJLQJHQ%LQQHQGHRSDFWLYLWHLWHQJHULFKWH EHUHLNEDDUKHLGVPDWHQLVHUHFKWHUQLHWppQEHUHLNEDDUKHLGVPDDWGLHKHWPHHVWJHVFKLNWLVDOOH PDWHQKHEEHQLQWKHRULHHQLQGHSUDNWLMNYRRUHQQDGHOHQ,QKHWDOJHPHHQLVGHNHX]HYRRU HHQEHUHLNEDDUKHLGVPDDWLVDIKDQNHOLMNYDQKHWVWXGLHGRHOHQ±REMHFW6DPHQJHYDW q YRRUGHDQDO\VHYDQEHUHLNEDDUKHLGZDDUELMJHHQFRQFXUUHQWLHHIIHFWHQRSWUHGHQRIQLHW UHOHYDQWJHYRQGHQZRUGHQLVHHQSRWHQWLDDOPDDWHHQJHVFKLNWHEHUHLNEDDUKHLGVPDDW q YRRU GH DQDO\VH YDQ EHUHLNEDDUKHLG ZDDUELM FRQFXUUHQWLHHIIHFWHQ RS GH EHVWHPPLQJ RSWUHGHQ ELMYRRUEHHOG YDQZHJH FDSDFLWHLWVEHSHUNLQJHQ ]RDOV ELM VFKROHQ HQ . .

(98) SDJHRI. 5,90UHSRUW. JH]RQGKHLGVYRRU]LHQLQJHQ LV GH EHUHLNEDDUKHLGVPDDW YDQ -RVHSK HQ %DQWRFN HHQ JHVFKLNWHEHUHLNEDDUKHLGVPDDW q YRRU GH DQDO\VH YDQ EHUHLNEDDUKHLG YDQ ZHUNJHOHJHQKHLG ZDDUELM FRQFXUUHQWLHHIIHFWHQ HIIHFWHQ ]RZHO RS GH EHVWHPPLQJ DOV RS GH KHUNRPVW RSWUHGHQ EDQHQ UHVS EHURHSVEHYRONLQJ

(99) ]LMQ GH HYHQZLFKWVIDFWRUHQ YDQ KHW UXLPWHOLMN LQWHUDFWLHPRGHO HHQ JHVFKLNWHEHUHLNEDDUKHLGVPDDW . 'H WLMGUXLPWH EHQDGHULQJ LV HHQ WKHRUHWLVFK]HHU JHVFKLNWHEHQDGHULQJYRRUGHEHRRUGHOLQJ EHUHLNEDDUKHLGVHIIHFWHQ YDQ UXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOH VFHQDULRV DDQJH]LHQ GH]H RS KHW QLYHDX YDQ LQGLYLGXHQ RI KXLVKRXGHQV ZRUGW EHUHNHQG HQ UHNHQLQJ KRXGW PHW WLMGV

(100) EHSHUNLQJHQ9RRUDOVQRJLVGH]HEHQDGHULQJHFKWHUYDQZHJHGHJURWHGDWDEHKRHIWHQRJQLHW JHVFKLNWRPRSQDWLRQDDOQLYHDXUXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOHVFHQDULR¶VWHEHRRUGHOHQ9HUGHU EHQDGHUHQWLMGUXLPWHPDWHQEHUHLNEDDUKHLGYDQXLWGHYUDDJNDQW LQGLYLGX

(101) HQZRUGWLQGH]H EHQDGHULQJYRRUDOVQRJJHHQUHNHQLQJJHKRXGHQPHWFRQFXUUHQWLHHIIHFWHQ 'H µXWLOLW\¶ EHQDGHULQJ YDQ EHUHLNEDDUKHLG LV LQ GH]H VWXGLH PHHJHQRPHQ DOV EHUHLNEDDUKHLGVPDDW ,Q HVVHQWLH LV GH]H PDDW HFKWHU QLHW WH EHVFKRXZHQ DOV HHQ PDDW YRRU EHUHLNEDDUKHLG PDDU DOV HHQ PDDW YRRU GH ZDDUGHULQJ YDQ EHUHLNEDDUKHLG 0HW DQGHUH ZRRUGHQGHPDDWLVDOVµLQWHUPHGLDUH¶EHUHLNEDDUKHLGVLQGLFDWRUQLHW]HHUJHVFKLNWPDDUZHO DOV LQSXWYRRU

(102) HHQµILQDOH¶LQGLFDWRU ]LHRQGHU

(103) %HUHLNEDDUKHLGDOVHFRQRPLVFKHLQGLFDWRU ,Q GH HFRQRPLVFKH OLWHUDWXXU EHVWDDQ UXZZHJ GULH EHQDGHULQJHQ YRRU GH HYDOXDWLH YDQ HFRQRPLVFKH JHYROJHQ YDQ EHUHLNEDDUKHLG D

(104) GH NRVWHQEDWHQ DQDO\VH .%$

(105) PHW FRQVXPHQWHQVXUSOXV RI PDDWVFKDSSHOLMNH ZHOYDDUW DOV LQGLFDWRU E

(106) GH SURGXFWLHIXQFWLH EHQDGHULQJPHWHFRQRPLVFKHJURHLDOVLQGLFDWRUHQ F

(107) HHQEHQDGHULQJPHWZHUNJHOHJHQKHLG DOV LQGLFDWRU ,Q KHW DOJHPHHQ ZRUGW GH NRVWHQEDWHQ PHWKRGH DOV SULPDLUH PHWKRGH JH]LHQ YRRUGHHYDOXDWLHYDQGHJHEUXLNHUVEDWHQYDQEHUHLNEDDUKHLG 8LW GH OLWHUDWXXU EOLMNW GDW RS QXWJHULFKWHEHUHLNEDDUKHLGVEDWHQJHEUXLNWNXQQHQZRUGHQDOVEDVLVYRRUKHWEHUHNHQHQYDQ KHW]RJHQRHPGHFRQVXPHQWHQVXUSOXVELQQHQGH.%$V\VWHPDWLHN'LWKHHIWWHQRS]LFKWHYDQ HHQ VWDQGDDUG .%$ ZDDULQ UHLVWLMGZLQVWDOV LQGLFDWRU YRRU EHUHLNEDDUKHLG JHOGW HHQ DDQWDO PRJHOLMNHYRRUGHOHQ'HEHODQJULMNVWH]LMQ q GHHFRQRPLVFKHEDWHQYDQEHUHLNEDDUKHLGNXQQHQ]RZHOKHWUHVXOWDDW]LMQYDQUXLPWHOLMNH DOVLQIUDVWUXFWXUHOHYHUDQGHULQJHQ q UXLPWHOLMNH RQJHOLMNKHLG µVSDWLDO HTXLW\¶

(108) NDQ EHWHU LQ NDDUW ZRUGHQ JHEUDFKW RPGDW EHUHLNEDDUKHLGZLQVWNDQZRUGHQEHUHNHQGSHUUHJLR q FRQFXUUHQWLHHIIHFWHQNXQQHQLQGHHFRQRPLVFKHZDDUGHULQJYDQEHUHLNEDDUKHLGZRUGHQ PHHJHQRPHQ GRRU KHW FRQVXPHQWHQVXUSOXV WH EHUHNHQHQ PHW EHKXOS YDQ GH HYHQZLFKWVIDFWRUHQYDQKHWUXLPWHOLMNLQWHUDFWLHPRGHO (HQ EHODQJULMN QDGHHO YDQ GH]H EHQDGHULQJ LV GDW YRRU HHQ WKHRUHWLVFK FRUUHFWH EHUHNHQLQJ YDQ GLW FRQVXPHQWHQVXUSOXV HHQ YHUNHHUVPRGHO QRGLJ LV GDW UHNHQLQJ KRXGW PHW GH WHUXJNRSSHOLQJHQ WXVVHQ UXLPWHOLMNH RQWZLNNHOLQJHQHQKHWWUDQVSRUWV\VWHHP $DQJH]LHQ KHW DIOHLGHQ YDQ GH JHEUXLNHUVEDWHQ YDQ EHUHLNEDDUKHLG PHW EHKXOS YDQ HHQ µXWLOLW\EDVHG¶ . . .

(109) 5,90UHSRUW. SDJHRI. EHUHLNEDDUKHLGVPDDW HQ HHQ UXLPWHYHUNHHU LQWHUDFWLHPRGHO YRRU ]RYHU EHNHQG QRJ QLHW HHUGHU LQ 1HGHUODQG LV WRHJHSDVW LV YHUGHU RQGHU]RHN QRRG]DNHOLMN RP GH PHHUZDDUGH KLHUYDQDOVDDQYXOOLQJRSEHVWDDQGHHYDOXDWLHPHWKRGHQWHEHSDOHQ (U ]LMQ LQ GH OLWHUDWXXU ]HHU ZHLQLJ VWXGLHV EHNHQG GLH GH QLHWJHEUXLNHUVEDWHQ YDQ LQIUDVWUXFWXXU RI EHUHLNEDDUKHLG KHEEHQ RQGHU]RFKW DOV RQGHUGHHO YDQ HHQ HFRQRPLVFKH HYDOXDWLH 1LHWJHEUXLNHUVEDWHQ YDQ EHUHLNEDDUKHLG NXQQHQ EHVWDDQ XLW µRSWLRQ YDOXHV¶ HQ µEHTXHVWYDOXHV¶(HQµRSWLRQYDOXH¶LVKHWZDDUGHUHQYDQKHWLQGHWRHNRPVWNXQQHQEHUHLNHQ YDQ EHVWHPPLQJHQ ELMYRRUEHHOG HHQ ZLQNHO RI QDWXXUJHELHG (HQ µEHTXHVW YDOXH¶ LV KHW ZDDUGHUHQYDQGHEHUHLNEDDUKHLGYDQEHVWHPPLQJHQYRRUDQGHUHQELMYRRUEHHOGKHWIHLWGDW HHQRSHQEDDUYHUYRHUKDOWHGLFKWELMHHQZRQLQJGH]HEHWHUEHUHLNEDDUPDDNWYRRUEH]RHNHUV $OKRHZHO KHW HFRQRPLVFKH ZDDUGHUHQ YDQ QLHWJHEUXLNHUVEDWHQ FRPSOH[ LV OLMNW YHUGHU RQGHU]RHNQDDUKHWEHODQJHUYDQZHQVHOLMN %HUHLNEDDUKHLGDOVVRFLDOHLQGLFDWRU 2SDFWLYLWHLWHQHQQXWJHEDVHHUGHEHUHLNEDDUKHLGVPDWHQNXQQHQEUXLNEDDU]LMQLQGHHYDOXDWLH YDQGHVRFLDOH JHYROJHQYDQ UXLPWHOLMNLQIUDVWUXFWXUHOHYDULDQWHQ'ULHGLPHQVLHYDQVRFLDOH RQ

(110) JHOLMNKHLG NXQQHQ ZRUGHQ JHDQDO\VHHUG D

(111) UXLPWHOLMNH RQJHOLMNKHLG µVSDWLDO HTXLW\¶

(112) GRRUKHWDQDO\VHUHQYDQEHUHLNEDDUKHLGQDDUUHJLR E

(113) VRFLDOHRQJHOLMNKHLG µVRFLDO HTXLW\¶

(114) GRRU KHW DQDO\VHUHQ YDQ EHUHLNEDDUKHLG YDQ YHUVFKLOOHQGH VRFLDDOGHPRJUDILVFKH JURHSHQ ELMYRRUEHHOGRSOHLGLQJVQLYHDXHQ F

(115) HFRQRPLVFKHRQJHOLMNKHLG µHFRQRPLFHTXLW\¶

(116) GRRUKHW YHUJHOLMNHQ YDQ EHUHLNEDDUKHLG YDQ YHUVFKLOOHQGH LQNRPHQVJURHSHQ 'H NHX]H YRRU HHQ EHUHLNEDDUKHLGVPDDW LPSOLFHHUW HFKWHU HHQ EHSDDOGH QRUPDWLHYH EHKDQGHOLQJ YDQ VRFLDOH RQJHOLMNKHLG$OVQDPHOLMNHHQEHUHLNEDDUKHLGVSRWHQWLDDOZRUGWJHEUXLNWGDQZRUGWLPSOLFLHW YHURQGHUVWHOG GDW LHGHU LQGLYLGX GH]HOIGH UHFKWHQ KHHIW GH ]RJHQRHPGH µHTXDO VKDUH DSSURDFK¶

(117) ELM HHQ RS QXW JHEDVHHUGHPDDWZRUGWYHURQGHUVWHOGGDWGH µNRVWHQ¶ YDQ GH HHQ NXQQHQ JHFRPSHQVHHUG GRRU GH µEDWHQ¶ YDQ GH DQGHU ]RQGHU UHNHQLQJ WH KRXGHQ PHW LQGLYLGXHOHYHUVFKLOOHQLQKHWPDUJLQDOHQXWYDQJHOG GH]RJHQRHPGHµXWLOLWDULDQDSSURDFK¶

(118) 6DPHQJHYDW NDQ ZRUGHQ JHFRQFOXGHHUG GDW GH KXLGLJH YRRUQDPHOLMN RS LQIUDVWUXFWXXU JHULFKWH

(119) EHRRUGHOLQJ YDQ GH EHUHLNEDDUKHLGVHIIHFWHQ YDQ UXLPWHOLMN

(120) LQIUDVWUXFWXUHOH SODQQHQ SURMHFWHQ HQRI VFHQDULR¶V NDQ ZRUGHQ YHUEHWHUG JHEUXLN PDNHQGH YDQ EHVWDDQGH UXLPWHOLMNH HQ YHUNHHUVJHJHYHQV HQRI ±PRGHOOHQ 'H RS DFWLYLWHLWHQ JHULFKWH EHQDGHULQJ LV ]HHU JHVFKLNW RP GH EHUHLNEDDUKHLGVHIIHFWHQ WH EHRRUGHOHQ ZDDUELM GH YHUVFKLOOHQGH FRPSRQHQWHQ YDQ EHUHLNEDDUKHLG GH WUDQVSRUW UXLPWH WLMGV HQ LQGLYLGXHOH FRPSRQHQWHQ

(121) RS EHYUHGLJHQGH ZLM]H NXQQHQ ZRUGHQ PHHJHQRPHQ HQ LV ERYHQGLHQ JHVFKLNW RP VRFLDOH HIIHFWHQ µHTXLW\¶

(122) WHEHRRUGHOHQ'HRSQXWJHULFKWHEHQDGHULQJYDQEHUHLNEDDUKHLGNDQ DOV EDVLVZRUGHQJHEUXLNWYRRUGHHFRQRPLVFKHZDDUGHULQJYDQEHUHLNEDDUKHLG.

(123) SDJHRI. 5,90UHSRUW.

(124) 5,90UHSRUW. SDJHRI. 6XPPDU\DQGFRQFOXVLRQV $FFHVVLELOLW\LVDFRQFHSWWKDWKDVWDNHQRQDYDULHW\RIPHDQLQJVLQFOXGLQJ³WKHDPRXQWRI HIIRUWIRUDSHUVRQWRUHDFKDGHVWLQDWLRQ´RU³WKHQXPEHURIDFWLYLWLHVZKLFKFDQEHUHDFKHG IURPDFHUWDLQORFDWLRQ´)XUWKHUPRUHDFFHVVLELOLW\KDVEHHQRSHUDWLRQDOLVHGLQVHYHUDOZD\V 7KLVUHSRUWLGHQWLILHVWKUHHEDVLFSHUVSHFWLYHVRQPHDVXULQJDFFHVVLELOLW\ 

(125) ,QIUDVWUXFWXUHEDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV IRXQGHG RQ WKH REVHUYHG RU VLPXODWHG SHUIRUPDQFH RI WKH WUDQVSRUW V\VWHP 7KLV W\SH RI PHDVXUH LV XVHG LQ WUDQVSRUW DQG LQIUDVWUXFWXUHSODQQLQJ&RPPRQPHDVXUHVDUH³OHYHORIFRQJHVWLRQ´DQG³WUDYHOVSHHG´ 

(126) $FWLYLW\EDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV IRXQGHG RQ WKH GLVWULEXWLRQ RI DFWLYLWLHV LQ VSDFH DQG WLPH 7ZR DSSURDFKHV DUH VHHQ LQ XUEDQ SODQQLQJ DQG JHRJUDSKLFDO VWXGLHV L

(127) ³JHRJUDSKLFDO´ PHDVXUHV UHSUHVHQWLQJ DFFHVVLELOLW\ DW D ORFDWLRQ RU ]RQH

(128) WR DOO RWKHU GHVWLQDWLRQV WKH PRVW FRPPRQ EHLQJ FRQWRXU PHDVXUHV DQG SRWHQWLDO DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV DQG LL

(129) ³VSDFH-WLPH´ DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV UHSUHVHQWLQJ WKH SRWHQWLDO RI DFWLYLWLHVLQZKLFKLQGLYLGXDOVFDQSDUWLFLSDWHJLYHQ SUHGHILQHG

(130) WLPHFRQVWUDLQWV 

(131) 8WLOLW\EDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVIRXQGHGRQWKHEHQHILWVSHRSOHGHULYHIURPDFFHVV WR WKH VSDWLDOO\ GLVWULEXWHG DFWLYLWLHV 7KLV W\SH RI PHDVXUH KDV LWV RULJLQ LQ HFRQRPLF VWXGLHV )RXU LQWHUGHSHQGHQW

(132) FRPSRQHQWV GHWHUPLQLQJ DFFHVVLELOLW\ DUH DOVR LGHQWLILHG 

(133) D WUDQVSRUWFRPSRQHQWUHIOHFWLQJWKHWUDYHOWLPHFRVWVDQG HIIRUWWRWUDYHOEHWZHHQDQRULJLQ DQG GHVWLQDWLRQ ORFDWLRQ 

(134) D ODQGXVH FRPSRQHQW UHIOHFWLQJ WKH VSDWLDO GLVWULEXWLRQ RI VXSSOLHG

(135) DFWLYLWLHV DW GHVWLQDWLRQV HJ MREV VFKRROV VKRSV

(136) DQG WKH GHPDQG IRU WKRVH DFWLYLWLHV HJ ZRUNHUV SXSLOV LQKDELWDQWV

(137) 

(138) D WHPSRUDO FRPSRQHQW UHIOHFWLQJ WKH WLPH UHVWULFWLRQVRILQGLYLGXDOVDQGDYDLODELOLW\RIDFWLYLWLHVDWGLIIHUHQWWLPHVRIWKHGD\DQG 

(139) DQ LQGLYLGXDOFRPSRQHQWUHIOHFWLQJWKHQHHGVDELOLWLHVDQGRSSRUWXQLWLHVRILQGLYLGXDOV 7KLV VWXG\ LV DLPHG DW DQDO\VLQJ WKH FDSDFLW\ RI DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV WR HYDOXDWH WKH DFFHVVLELOLW\ LPSDFWV RI QDWLRQDO ODQGXVH DQG WUDQVSRUW VFHQDULRV DQG UHODWHG VRFLDO DQG HFRQRPLFLPSDFWV ,QWKLVVWXG\ DFFHVVLELOLW\LVGHILQHGDVWKHH[WHQWWRZKLFKWKHODQGXVH WUDQVSRUWV\VWHPHQDEOHV JURXSVRI

(140) LQGLYLGXDOVRUJRRGVWRUHDFKDFWLYLWLHVRUGHVWLQDWLRQV E\PHDQVRID FRPELQDWLRQRI

(141) WUDQVSRUWPRGH V

(142) $WZRSDUWDSSURDFKZDVFKRVHQWRPHHWWKHDLPRIWKLVVWXG\)LUVWO\DQH[WHQVLYHOLWHUDWXUH VWXG\ LV GHVFULEHG LQ ZKLFK DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV DUH UHYLHZHG DFFRUGLQJ WR WKHLU D

(143) WKHRUHWLFDO DQG PHWKRGRORJLFDO VRXQGQHVV LH WKH FDSDFLW\ IRU KDQGOLQJ WKH IRXU LGHQWLILHG FRPSRQHQWVRIDFFHVVLELOLW\ E

(144) WKHLULQWHUSUHWDELOLW\ F

(145) GDWDQHHGDQG 

(146) WKHFDSDFLW\WRXVH WKHP LQ HYDOXDWLRQV RI ODQGXVH DQG WUDQVSRUW FKDQJHV DQG UHODWHG HFRQRPLF DQG VRFLDO LPSDFWV 6HFRQGO\ DFWLYLW\ DQG XWLOLW\EDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV DUH FRPSXWHG LQ FDVH VWXGLHVDLPHGDWDQDO\VLQJWKHLUFDSDFLW\IRUHYDOXDWLQJDFFHVVLELOLW\LPSDFWVRIODQGXVHDQG WUDQVSRUWFKDQJHV7KUHHFDVHVWXGLHVDQDO\VLQJMREDFFHVVLELOLW\E\FDUDQGSXEOLFWUDQVSRUW LQWKH1HWKHUODQGVIRUZHUHFRQGXFWHGIRU 

(147) WKHEDVH\HDU

(148) 

(149) D7UHQGRU³EXVLQHVV.

(150) SDJHRI. 5,90UHSRUW. DVXVXDO´VFHQDULRUHSUHVHQWLQJWKHFRQWLQXDWLRQRI UHVWULFWLYH

(151) 'XWFKODQGXVHSROLFLHVDQG KLVWRULFDOODQGXVHWUHQGVIRUWKHSHULRGDQG 

(152) D7ROHUDQWVFHQDULRUHSUHVHQWLQJ DODQGXVHVFHQDULRZKHUHFRQVXPHUV¶KRXVLQJSUHIHUHQFHVDUHDVVXPHGWRGHWHUPLQHODQGXVH GHYHORSPHQWV IRU WKH SHULRG 7KH VFHQDULRV DUH EDVHG RQ FDOFXODWLRQV XVLQJ QDWLRQDO ODQGXVH PRGHOV LH WKH PRGHOV /DQG 8VH 6FDQQHU 6RFUDWHV DQG 2SHUD

(153) DQG WKH 1DWLRQDO 0RGHO 6\VWHP IRU 7UDQVSRUW 106

(154) IURP WKH $99 7UDQVSRUW 5HVHDUFK &HQWUH RI WKH0LQLVWU\RI7UDQVSRUW3XEOLF:RUNVDQG:DWHU0DQDJHPHQW 7KHIROORZLQJDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVKDYHEHHQFRPSXWHGLQWKHFDVHVWXGLHV œ $ FRQWRXU PHDVXUH HVWLPDWLQJ WKH WRWDO QXPEHU RI MREV ZKLFK FDQ EH UHDFKHG ZLWKLQ D PD[LPXPWUDYHOWLPHRIDQGPLQXWHV œ $ SRWHQWLDO DFFHVVLELOLW\ PHDVXUH HVWLPDWLQJ WKH SRWHQWLDO QXPEHU RI MREV ZLWKLQ UHDFK ZHLJKWHGE\WKHLUWUDYHOWLPHDZD\ œ 7KH DFFHVVLELOLW\ PHDVXUH GHYHORSHG E\ -RVHSK %DQWRFN 

(155) ZKLFK LV DEOH WR HVWLPDWH MRE DFFHVVLELOLW\ LQFRUSRUDWLQJ MRE FRPSHWLWLRQ HIIHFWV 7KH PHDVXUH FRPSXWHV WKHQXPEHURIMREVDFFHVVLEOHSHUZRUNHU œ 7KH LQYHUVH EDODQFLQJ IDFWRU D

(156) RI WKH GRXEO\FRQVWUDLQHG VSDWLDO LQWHUDFWLRQ PRGHO HVWLPDWLQJ SRWHQWLDO MRE DFFHVVLELOLW\ FRUUHFWHG IRU WKH LQWHUGHSHQGHQW FRPSHWLWLRQ HIIHFWV

(157) EHWZHHQMREVDQGRQWKHZRUNLQJSRSXODWLRQ œ $XWLOLW\EDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHHVWLPDWLQJWKHXWLOLW\SHRSOHGHULYHIURPSRWHQWLDO DFFHVVLELOLW\WRMREVXVLQJDQLPSHGDQFHIXQFWLRQIRUWUDYHOFRVW 5HVXOWVRIWKHVWXG\IROORZEHORZ L . 7UDQVSRUWFRPSRQHQWRIDFFHVVLELOLW\ 7KHWUDQVSRUWFRPSRQHQWRIDFFHVVLELOLW\JHQHUDOO\FRQVLVWVRI D

(158) GLVWDQFHWUDYHOWLPHWUDYHO FRVWVDQGWUDYHOHIIRUWEHWZHHQDQRULJLQDQGDGHVWLQDWLRQ E

(159) SHUFHSWLRQDQGYDOXDWLRQRI WKH LPSHGDQFH RI D JLYHQ RULJLQ-GHVWLQDWLRQ FRPELQDWLRQ LH WKH DWWUDFWLYHQHVV RI D GHVWLQDWLRQDVDIXQFWLRQRIWKHDPRXQWRIWUDYHOWLPHFRVWDQGHIIRUWQHFHVVDU\WRJHWWKHUH $OODFFHVVLELOLW\PHDVXUHVIRXQGLQWKHOLWHUDWXUHLQFRUSRUDWHPRUHRUOHVVWKHHOHPHQWVRIWKH WUDQVSRUWFRPSRQHQW,QIUDVWUXFWXUHEDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVIRFXVRQRQHHOHPHQWRIWKH WUDQVSRUW FRPSRQHQW HJ DYHUDJH WUDYHO WLPH RU WUDYHO VSHHG $FWLYLW\ DQG XWLOLW\EDVHG PHDVXUHVXVXDOO\LQFRUSRUDWHWUDYHOGLVWDQFHWUDYHOWLPHRUFRVWVDVWUDQVSRUWHOHPHQWV7KH FRQWRXU PHDVXUH RQH RI WKH PRVW SRSXODU DFWLYLW\EDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV GRHV QRW LQFRUSRUDWH DQ LPSHGDQFH IXQFWLRQ WR ZHLJK RSSRUWXQLWLHV DFFRUGLQJ WR WKHLU WUDYHO WLPH RU FRVW DZD\ 7KLV KDV WKH PHWKRGRORJLFDO GLVDGYDQWDJH WKDW RQH LQFRUUHFWO\ DVVXPHV WKDW DOO RSSRUWXQLWLHV DUH HTXDOO\ GHVLUDEOH UHJDUGOHVV RI WKH WLPH VSHQW LQ WUDYHO RU WKH W\SH RI RSSRUWXQLW\DFFHVVHG0RUHRYHUWKHFDVHVWXGLHVVKRZWKDWWKHFRQWRXUPHDVXUHLVQRWYHU\ FDSDEOHRIH[SODLQLQJFKDQJHVLQDFFHVVLELOLW\LQWLPHDVWKHUHVXOWRIWKH DUELWUDU\

(160) PD[LPXP WUDYHOLHWKHPHDVXUHVKRZVDQH[WUHPHVSDWLDOO\GLIIHUHQWLDWHGSLFWXUHRIWKHGHYHORSPHQW RIMREDFFHVVLELOLW\IRUWKH7UHQGDQG7ROHUDQWVFHQDULRVIRUEHFDXVHDUHODWLYHO\ VPDOOWUDYHOWLPHFKDQJHPD\UHVXOWLQWKHLQFOXVLRQRUH[FOXVLRQRIDMREORFDWLRQIURPWKH DFFHVVLELOLW\YDOXHRIDQRULJLQORFDWLRQ.

(161) 5,90UHSRUW. SDJHRI. /DQGXVHFRPSRQHQWRIDFFHVVLELOLW\ ,Q JHQHUDO WKH ODQGXVH FRPSRQHQW RI DFFHVVLELOLW\ FRQVLVWV RI L

(162) WKH QXPEHU DQG VSDWLDO GLVWULEXWLRQ RI VXSSOLHG GHVWLQDWLRQV DQG WKHLU FKDUDFWHULVWLFV HJ WKH ORFDWLRQ RI RIILFHV VFKRROVDQGWKHLUDWWUDFWLYHQHVVFDSDFLW\HWF LL

(163) WKHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRIWKHGHPDQGIRU DFWLYLWLHVDQGWKHLUFKDUDFWHULVWLFVHJORFDWLRQVRIGZHOOLQJVDQGWKHLULQKDELWDQWVDQG LLL

(164) WKH FRQIURQWDWLRQ EHWZHHQ ³GHPDQG´ DQG ³VXSSO\´ RU LQ RWKHU ZRUGV FRPSHWLWLRQ HIIHFWV &RPSHWLWLRQ PD\ RFFXU ERWK RQ VXSSOLHG RSSRUWXQLWLHV HJ FRPSHWLWLRQ RQ MREV DPRQJ ZRUNHUV

(165) DQG RQ WKH GHPDQG IRU WKRVH RSSRUWXQLWLHV HJ FRPSHWLWLRQ RQ ZRUNHUV DPRQJ HPSOR\HUV

(166) ,QIUDVWUXFWXUHEDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV GR QRW LQFRUSRUDWH D ODQGXVH FRPSRQHQW LQ FRQWUDVWWRDFWLYLW\DQGXWLOLW\EDVHG7KLVFDQOHDGWRGLIIHUHQWFRQFOXVLRQV)RUH[DPSOHLQ WKH 1HWKHUODQGV HPSOR\PHQW LV FRQFHQWUDWHG LQ WKH KLJKO\ XUEDQLVHG ZHVWHUQ SDUW RI WKH 1HWKHUODQGV WKH5DQGVWDG

(167) ,QWKLVDUHDWKHPDLQURDGQHWZRUNLVKHDYLO\FRQJHVWHGGXULQJ SHDNKRXUV)URPDQLQIUDVWUXFWXUHEDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVXFKDV³DYHUDJHVSHHGRQWKH PDLQ URDG QHWZRUN´ RQH PD\ FRQFOXGH WKDW WKH OHYHO RI DFFHVVLELOLW\ LQ WKH 1HWKHUODQGV LV ORZHVW LQ WKH 5DQGVWDG ZKHUHDV IURP DQ DFWLYLW\EDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUH HJ WKH QXPEHU RI MREV ZLWKLQ PLQXWHV WUDYHO WLPH E\ FDU

(168) RQH PD\ FRQFOXGH WKDW WKH 5DQGVWDG DUHD VKRZV WKH KLJKHVW OHYHO RI MRE

(169) DFFHVVLELOLW\ RI WKH 1HWKHUODQGV GHVSLWH WKH KLJKHU DYHUDJHWUDYHOWLPHVDVDUHVXOWRIFRQJHVWLRQ ,QWKHFDVHVWXGLHVWZRDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVDUHDSSOLHGLQZKLFKLQFRUSRUDWHFRPSHWLWLRQ HIIHFWV DUH DQDO\VHG L

(170) -RVHSK %DQWRFN¶V DFFHVVLELOLW\ PHDVXUH DQG LL

(171) WKH LQYHUVH EDODQFLQJIDFWRU D

(172) RIWKHGRXEO\FRQVWUDLQHGVSDWLDOLQWHUDFWLRQPRGHO-RVHSK %DQWRFNV¶ PHDVXUH LV VKRZQ WR EH QRW YHU\ FDSDEOH RI DQDO\VLQJ MRE DFFHVVLELOLW\ LH WKH PHDVXUH LV H[SUHVVHG DV DQ LQGH[ VKRZLQJ WKH LP

(173) EDODQFH EHWZHHQ WKH VSDWLDO GLVWULEXWLRQ RI MRE DFFHVVLELOLW\ DQG DFFHVVLELOLW\ WR WKH ZRUNLQJ SRSXODWLRQ ZLWKLQ WKH FDWFKPHQW DUHD RI MRE ORFDWLRQV

(174) 7KHPHDVXUHFDQWKXVEHHVVHQWLDOO\LQWHUSUHWHGDVDPHDVXUHRIFRPSHWLWLRQQRW DVDPHDVXUHRIDFFHVVLELOLW\)XUWKHUPRUHWKHPHDVXUHGRHVQRWDFFRXQWIRUWKHDOWHUQDWLYH MREORFDWLRQVWKDWZRUNHUVKDYHZLWKLQUHDFKLQRWKHUZRUGVWKHPHDVXUHGRHVQRWDFFRXQW IRU WKH FRPSHWLWLRQ LQ WKH ZRUNLQJ SRSXODWLRQ DPRQJ HPSOR\HUV ,Q WKH FDVH RI MRE DFFHVVLELOLW\WKHDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVKRXOGLGHDOO\LQFRUSRUDWHERWKWKHFRPSHWLWLRQZLWKLQ WKH ZRUNLQJ SRSXODWLRQ DQG WKH FRPSHWLWLRQ IRU MREV 7KH LQYHUVH EDODQFLQJ IDFWRUV RI D GRXEO\ FRQVWUDLQHG VSDWLDO LQWHUDFWLRQ PRGHO KDQGOHV VXFK D Q

(175) LWHUDWLYH

(176) FRPSXWDWLRQDO SURFHGXUHDQGRYHUFRPHVWKHGLVDGYDQWDJHVRI-RVHSKDQG%DQWRFNV¶PHDVXUH L. 7KHFDVHVWXGLHVVKRZWKDWMREDFFHVVLELOLW\LQFHQWUDODQGVXEXUEDQDUHDVIRUDQG FDQGHFUHDVHE\DVDUHVXOWRIMREFRPSHWLWLRQDPRQJZRUNHUVDQGPRUHWKDQGRXEOH LQSHULSKHUDODUHDV+RZHYHUWKHODQGXVHDQGWUDQVSRUWFKDQJHVDFFRUGLQJWRWKH7UHQGDQG 7ROHUDQW VFHQDULRV IRU WKH SHULRG GR QRW UDGLFDOO\ FKDQJH WKH FXUUHQW VSDWLDO GLVWULEXWLRQMREDFFHVVLELOLW\ DQGUHODWHGMREFRPSHWLWLRQWKHFXUUHQWXUEDQLVDWLRQSDWWHUQLQ WKH 1HWKHUODQGV UHPDLQV GRPLQDQW 7KH LQFOXVLRQ RI FRPSHWLWLRQ HIIHFWV ZLOO EHFRPH PRUH LPSRUWDQWIRUPRUH³H[WUHPH´ODQGXVHVFHQDULRV.

(177) SDJHRI. 5,90UHSRUW. 7HPSRUDOFRPSRQHQWRIDFFHVVLELOLW\ 7KHWHPSRUDOFRPSRQHQWRIDFFHVVLELOLW\LQYROYHV L

(178) WKHDYDLODELOLW\RIDFWLYLWLHVDWGLIIHUHQW WLPHVRIWKHGD\RUZHHNVHDVRQ\HDUHWFDQG LL

(179) WKHWLPHVLQZKLFKLQGLYLGXDOVSDUWLFLSDWH LQVSHFLILFDFWLYLWLHV7KHVSDFHWLPHDFFHVVLELOLW\DSSURDFKLVWKHRQO\DSSURDFKIRFXVLQJRQ WKH WLPH FRPSRQHQW RI DFWLYLWLHV 6SDFH-WLPH DFWLYLW\ PHDVXUHV LQGLFDWH WKH SRVVLEOH VSDFH-WLPHSDWKVRILQGLYLGXDOVRUKRXVHKROGVEHWZHHQORFDWLRQVJLYHQKRXVHKROGDFWLYLWLHV WREHSHUIRUPHGDQGWLPHFRQVWUDLQWV,QIUDVWUXFWXUHEDVHGRWKHUDFWLYLW\EDVHGPHDVXUHVDQG XWLOLW\EDVHGPHDVXUHVKDQGOHWKHWLPHFRPSRQHQWRQO\LPSOLFLWO\LHWUDYHOWLPHDQGFRVWV PD\YDU\LQWLPH HJEHWZHHQSHDNKRXUVDQGRIISHDNKRXUV

(180) 8QIRUWXQDWHO\LQFRUSRUDWLQJ WKH WHPSRUDO FRPSRQHQW LQ D WKHRUHWLFDOO\ VDWLVI\LQJ PDQQHU UHTXLUHV DGGLWLRQDO GDWD FROOHFWLRQLHWLPHEXGJHWV DUHQRW DYDLODEOHIURPVWDQGDUGUHYHDOHGSUHIHUHQFHWUDYHOGDWD $V D UHVXOW DSSOLFDWLRQV RI VSDFHWLPH DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV KDYH EHHQ XS WR QRZ RIWHQ UHVWULFWHG WR D UHODWLYHO\ VPDOO UHJLRQ DQG D VPDOO VXEVHW RI WKH SRSXODWLRQ 7KLV PDNHV WKH DFFHVVLELOLW\PHDVXUHVGLIILFXOWWRDSSO\RQWKHQDWLRQDOOHYHO ZKLFKLVLQFOXGHGLQWKHDLPRI WKLV VWXG\

(181) 2WKHU DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHVKDQGOHWKHWHPSRUDOFRPSRQHQWRQO\ LPSOLFLWO\ ,Q WKHFDVHVWXGLHVZKHUHDFFHVVLELOLW\LVDQDO\VHGDWWKHQDWLRQDOOHYHOWKHWHPSRUDOFRPSRQHQW LVKDQGOHGRQO\E\XVLQJSHDNKRXUDQGRIISHDNKRXUWUDYHOWLPHV. ,QGLYLGXDOFRPSRQHQWRIDFFHVVLELOLW\ $QLQGLYLGXDO¶VFKDUDFWHULVWLFV QHHGVDELOLWLHVDQGRSSRUWXQLWLHV

(182) SOD\DQLPSRUWDQWUROHLQ GHWHUPLQLQJ DFFHVVLELOLW\ 6SDFH-WLPHDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVDQG XWLOLW\EDVHG PHDVXUHV DUH GLVDJJUHJDWH DSSURDFKHV IRFXVLQJ RQ DQ LQGLYLGXDO¶V DFFHVVLELOLW\ ,Q FRQWUDVW JHRJUDSKLFDO DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV HJ FRQWRXU DQG SRWHQWLDO DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV

(183) DQDO\VH DFFHVVLELOLW\ DW D ORFDWLRQ ZKHUH DOO LQGLYLGXDOV LQ WKH VDPH ORFDWLRQ KDYH WKH VDPH DFFHVVLELOLW\ +RZHYHU LQ SUDFWLFDO DSSOLFDWLRQV RI DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV WKH FRQWUDVW LV RIWHQQRWVRODUJH7KDWLVDFFHVVLELOLW\LVDQDO\VHGIRUGLIIHUHQWSRSXODWLRQJURXSVGHSHQGLQJ RQ VHOHFWHG VRFLRHFRQRPLF FKDUDFWHULVWLFV 7KH FDVH VWXGLHV VKRZ WKDW WKH GHYHORSPHQW RI MRE DFFHVVLELOLW\ VLJQLILFDQWO\ FKDQJHV LI GLIIHUHQFHV EHWZHHQ VRFLRHFRQRPLF JURXSV DUH DFFRXQWHG IRU 7KH SRWHQWLDO DFFHVVLELOLW\ PHDVXUH DQG WKH LQYHUVH EDODQFLQJ IDFWRU FOHDUO\ VKRZHGWKDWMREDFFHVVLELOLW\JURZWKLVRYHUHVWLPDWHGLIWKHPDWFKEHWZHHQZRUNHUVHGXFDWLRQ VNLOOV WZR HGXFDWLRQDO OHYHOV DUH XVHG

(184) DQG MRE UHTXLUHPHQWV ³RFFXSDWLRQDO PDWFK´

(185) LV QRW DFFRXQWHG IRU )XUWKHUPRUH VRFLRHFRQRPLF GHYHORSPHQWV KDYH D ODUJH LPSDFW RQ WKH GHYHORSPHQWRIWKHXWLOLW\EDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHLHWKHXWLOLW\OHYHODQGGHYHORSPHQW RI XWLOLW\ LV QRW WKH VDPH ZKHQ FRPSXWHG IRU WKH HQWLUH SRSXODWLRQ DV ZKHQ FRPSXWHG IRU VHJPHQWV E\LQFRPHJURXS

(186) RIWKHSRSXODWLRQ7KXVWKHGLIIHUHQWLDWLRQRIWKHSRSXODWLRQE\ VRFLRHFRQRPLFFKDUDFWHULVWLFVUHVXOWVLQVLJQLILFDQWFKDQJHVLQDYHUDJHMREDFFHVVLELOLW\DQG UHODWHGXWLOLW\ZKLFKLVWKHUHVXOWRIDPRUHDFFXUDWHHVWLPDWLRQ. ,QWHUSUHWDELOLW\DQGWKHRUHWLFDOVRXQGQHVV 7KHUH VHHPV WR EH WUDGHRII EHWZHHQ WKH ³FRPPRQVHQVH´ LQWHUSUHWDELOLW\ DQG WKHRUHWLFDOPHWKRGRORJLFDO VRXQGQHVV RI WKH PHDVXUH ,QIUDVWUXFWXUHEDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHVVXFKDVDYHUDJHVSHHGRQWKHURDGQHWZRUNDUHUHODWLYHO\HDV\WRLQWHUSUHWEXWDUH.

(187) 5,90UHSRUW. SDJHRI. OHVVFDSDEOHRIHYDOXDWLQJDFFHVVLELOLW\LPSDFWVRIODQGXVHWUDQVSRUWVFHQDULRV$FWLYLW\DQG XWLOLW\EDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV DUH PRUH DSSURSULDWH LQGLFDWRUV EXW DUH OHVV HDV\ WR LQWHUSUHW ,Q RWKHU ZRUGV D FKDQJH LQ DFFHVVLELOLW\ PD\ EH WKH UHVXOW RI ODQGXVH FKDQJHV WUDQVSRUW FKDQJHV RU ERWK 7KH FDVH VWXGLHV VKRZ WKDW LQWHUSUHWDELOLW\ RI DFWLYLW\EDVHG PHDVXUHVZLWKWKHGDWDDYDLODEOHFDQEHLPSURYHGE\HVWLPDWLQJWKHFRQWULEXWLRQRIODQGXVH FKDQJHV DQG WUDQVSRUW FKDQJHV WUDYHOWLPH FKDQJHV DV D UHVXOW RI GHOD\V DQG FRQJHVWLRQ DQGRU WUDYHOWLPH FKDQJHV DV D UHVXOW RI FKDQJHV RI WKH LQIUDVWUXFWXUH VXSSO\

(188) WR WKH GHYHORSPHQWRIMREDFFHVVLELOLW\7KHUHVXOWVVKRZWKDWIRUWKH7ROHUDQWDQG7UHQGVFHQDULRV IRUWKH1HWKHUODQGVIRUWKHSHULRGODQGXVHFKDQJHVDQGWUDYHOWLPHFKDQJHV GXH WR LQFUHDVHG FRQJHVWLRQ

(189) DUH HTXDOO\ LPSRUWDQW DQG WKDW RQ WKH QDWLRQDO OHYHO WKH FRQWULEXWLRQRILQIUDVWUXFWXUHH[SDQVLRQVWRMREDFFHVVLELOLW\JURZWKLVUHODWLYHO\VPDOO )XUWKHUPRUH DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV ZLWK D EHWWHU WKHRUHWLFDO EDVLV XWLOLW\EDVHG PHDVXUHV

(190) DQG PHDVXUHV ZKLFK DUH PHWKRGRORJLFDOO\ LPSURYHG WR DFFRXQW IRU FRPSHWLWLRQ DURXQG RSSRUWXQLWLHV EDODQFLQJ IDFWRUV

(191) DUH OHVV HDV\ WR LQWHUSUHW 7KH FDVH VWXGLHV VKRZ WKDW WKH VLPSOHVW DFWLYLW\EDVHG DFFHVVLELOLW\ PHDVXUH WKH FRQWRXU PHDVXUH LV QRW YHU\ FDSDEOH RI H[SODLQLQJ FKDQJHV LQ DFFHVVLELOLW\ LQ WLPH )XUWKHUPRUH WKH UHVXOWV RI WKH XWLOLW\EDVHG PHDVXUHVFRQWUDVWZLWKWKHDFWLYLW\EDVHGPHDVXUHV LHFRQWRXUPHDVXUHSRWHQWLDOPHDVXUH DQG LQYHUVH EDODQFLQJ IDFWRU

(192) ,Q RWKHU ZRUGV WKH PHDVXUH VKRZV GLPLQLVKLQJ UHWXUQV WKH PDUJLQDOEHQHILWVGHFUHDVHDVMREDFFHVVLELOLW\IXUWKHULQFUHDVHV,IMREDFFHVVLELOLW\FKDQJHV DW ORFDWLRQV ZLWK D ORZ DFFHVVLELOLW\ OHYHO WKLV UHVXOWV LQ D UHODWLYHO\ ODUJH XWLOLW\ FKDQJH ZKHUHDVDFKDQJHDWORFDWLRQVZLWKDQDOUHDG\UHODWLYHO\KLJKDFFHVVLELOLW\OHYHOUHVXOWVLQD UHODWLYHO\VPDOOXWLOLW\FKDQJH7KXVWKHXWLOLW\EDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVXJJHVWVWKDWWKH HFRQRPLF

(193) EHQHILWV DUH KLJKHU LI MRE DFFHVVLELOLW\ LV LPSURYHG IRU LQKDELWDQWV LQ UHODWLYHO\ MRESRRUDUHDV HJSHULSKHUDODUHDVRXWVLGHWKH5DQGVWDG

(194) LQSUHIHUHQFHWRIXUWKHULQFUHDVLQJ MRE DFFHVVLELOLW\ IRU LQKDELWDQWV OLYLQJ LQ DOUHDG\ UHODWLYHO\ MREULFK DUHDV HJ FHQWUDO DQG VXEXUEDQDUHDVLQWKH5DQGVWDG

(195) . 'DWDUHTXLUHPHQWV ,QJHQHUDODOODFWLYLW\EDVHGDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVFDQEHHVWLPDWHGXVLQJVWDQGDUGUHYHDOHG SUHIHUHQFH GDWD RU H[LVWLQJ ODQGXVH DQG WUDQVSRUW PRGHOV H[FHSW VSDFHWLPH PHDVXUHV ,Q JHQHUDO VSDFHWLPH DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV DUH GLIILFXOW WR RSHUDWLRQDOLVH DQG DSSO\ DV D SUDFWLFDODFFHVVLELOLW\PHDVXUHIRUDQDO\VLQJDFFHVVLELOLW\RQWKHQDWLRQDOOHYHO1RWHWKDWWKH SODXVLELOLW\RIWKHUHVXOWDOVRGHSHQGVRQWKHWKHRUHWLFDOEDVLVDQGSUDFWLFDOOLPLWDWLRQVRIWKH ODQGXVHDQGWUDQVSRUWPRGHOVXVHG. &RQFOXVLRQVUHODWHGWRWKHHYDOXDWLRQRIODQGXVHWUDQVSRUWVFHQDULRV 7KLVVWXG\IRFXVHGRQ D

(196) DQDO\VLQJDFFHVVLELOLW\PHDVXUHVDVLQWHUPHGLDWHLQGLFDWRUVIRUWKH HYDOXDWLRQRILPSDFWVRIFKDQJHVZLWKLQWKHODQGXVHDQGWUDQVSRUWV\VWHPDQG E

(197) DQDO\VLQJ DFFHVVLELOLW\ PHDVXUHV DV D ILQDO LQGLFDWRU IRU HYDOXDWLQJ LPSDFWV RXWVLGH WKH ODQGXVH WUDQVSRUWV\VWHPDFFHVVLELOLW\DVDQHFRQRPLFDQGVRFLDOLQGLFDWRU7KHFRQFOXVLRQVIROORZ.

Afbeelding

Updating...

Referenties

Updating...

Gerelateerde onderwerpen :