• No results found

Sen en de moraal van de economie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sen en de moraal van de economie"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

S&_010I995

H O O F D E N

&

Z I N N E N

Sen en de moraal van

de economie

'Waar is het station?' vraagt hij me·. 'Daar,' zeg ik, op het post-kantoor wijzend. 'En zou je onderweg deze brief even voor me willen posten?' ']a,' zegt hij, vastbesloten om de envelop open

te maken en te kijken of er iets waardevols in zit.

Met dit inmiddels klassieke voor-beeld tornt de econoom Amartya Sen aan het beeld van economen,

dat mensen uitsluitend handelen om een eng gedefinieerd per-soonlijk gewin nate streven. De markteconomie bestaat volgens Sen niet uitsluitend bij de gratie

van eigenbelang. Een

samen-leving is meer dan een verzame-ling individuele nutsfuncties. In zijn omvangrijke werk heeft Sen geprobeerd zijn collega' s ervan te overtuigen dat wederzijds ver-trouwen, impliciete normen en sociale cohesie van cruciaal be-lang zijn om het succes van

markteconomieen te begrijpen. De 'partij-ideoloog' van de PvdA, Jos de Beus, is een groot aanhanger van Sen. Het denken

van Sen heeft veel verwantschap met dat van links-liberalen, ook al laat het zich moeilijk in een hokje

zetten. Sen pleit voor gelijkheid, maar benadrukt de verscheiden-heid van mensen. Hij wijst daar

-om de meeste bekende

herver-delingstheorieen (zoals die van Rawls en Tin bergen) van de hand. Zijn alternatieve theorie is een

mengeling van liberaal markt-denken, morele waarden, een

pleidooi voor gelijkheid van

ele-mentaire capaciteiten en een

ver-licht paternalisme. De Beus geeft hem het etiket van een 'pluralist',

wat heel postmodern klinkt maar weinig houvast biedt.

Sens basiscapaciteiten zijn het best te vertalen als

ontplooiings-mogelijkheden. Ze bepalen het

vermogen van mensen om zich te bewegen, te voorzien in primaire levensbehoeften (voeding,

on-derdak), maar ook de mogelijk-heid tot deelname aan het maat-schappelijk Ieven en het ontwik-kelen van vriendschappen. De basiscapaciteiten overstijgen het

economische nutsbegrip: nut is gericht op uitkomsten van hande-lingen, capaciteiten bepalen de handelingsmogelijkheden. Voor Sen is een verlenging van de levensverwachting in onderont-wikkelde Ianden belangrijker dan het directe levensgeluk (nut) van

mensen. Een bedelaar in Calcutta mag zich nog zo gelukkig voelen met een fooi, waar het om gaat is bijvoorbeeld de hygiene te verbe-teren. Het doet er niet toe of de bedelaar daar nou plezier aan be-leeft of niet. Een belangrijk pro-bleem in Sens werk is dat het

(althans mij) niet duidelijk is wie mag bepalen wat de elementaire capaciteiten zijn die herverdeeld

moeten worden, en wat de ele-mentaire capaciteiten zijn. Valt toegang tot prorniscuiteit er

bij-voorbeeld ook onder? Is het

woord aan de moraalfilosofen, de

stemgerechtigden of hebben bedelaars ook inspraak?

Sen meent, zoals eerder reeds gezegd, dat moraal belangrijker is

voor het succes van een economie

dan economen plegen te denken.

Het gelijkheidsideaal van Sen is niet aileen zelf moralistisch. Het is tevens een middel om de mora-liteit van wederzijdse betrokken-heid en vertrouwen in een

sa-menleving te vergroten. Het zijn

belangrijke thema's voor de

soci-aal-democratie, ook al is Sen soms nogal cryptisch. Maar ook

buiten de linkse hoek is er toene-mende belangstelling voor het belang van vertrouwen. Twee

voorbeelden zijn Francis Fuku -yama en Ken Binmore.

Fuku-yama betoogt in zijn nieuwe hoek Trust dat betrokkenheid een

belangrijke verklaringsfactor is

voor bet succes van een

econo-mie. De grote vraag is hoe die betrokkenheid tot stand komt. Ken Binmore suggereert dat moraal vaak te herleiden valt tot nut en eigenbelang, en keert zich

daarmee tegen Sen. Misschien is dat wat links en rechts in toene

-mende mate gaat onderscheiden:

de behoefte om te moraliseren. HUGO A. KEUZENKAMP Redacteur s &.P

0

so

No rop sch ge~ ste• ges rel• vee van Ho nie· rna tair erto we· eer. ge~ bee aar enl< de de Gn ing voc niu 001 nin ver nie vas nie der

geg

pia im1 inS) sto. wao )an, ter voc

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Voor verdere informatie verwijs ik u naar het bijgevoegde curriculum vitae. In een sollicitatiegesprek zou ik u meer willen overtuigen van mijn motivatie

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de Europese richtlijn inzake de luchtkwaliteit is vertaald door de Nationale overheid in het Besluit luchtkwaliteit en hoe deze doorwerkt in

Het nieuwe 'Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' werd goedgekeurd op 16 september 2016 geeft invulling aan actie 47 (“De enquête over de tarieven

Het nieuwe 'Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval' werd goedgekeurd op 16 september 2016; dit document geeft invulling aan actie 47 (“De enquête over

In 2014 waren er drie categorie 2-stortplaatsen voor huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval (H&amp;VBA-stortplaatsen) vergund (Figuur 6) en vier categorie

[r]

In 2012 waren er vier categorie 2 stortplaatsen voor huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval (H&amp;VBA-stortplaatsen) vergund (Figuur 6) en vier categorie

In 2011 waren er 4 categorie 2 stortplaatsen voor huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval (H&amp;VBA-stortplaatsen) vergund (Figuur 6) en 4 vergunde