• No results found

5.0 LICHT 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "5.0 LICHT 1"

Copied!
5
0
0

Hele tekst

(1)

1

5.0 Licht 1

www.natuurkundecompact.nl

5.2 a Schaduw (Crocodile)

b Zonsverduistering (Crocodile)

5.3 a Vlakke spiegel

b Periscoop (Crocodile)

(2)

2

5.2 a Schaduw (Crocodile) www.natuurkundecompact.nl Schaduwen (LA0197)

Inleiding

Voorwerpen hebben een scherpe schaduw als de lichtbron klein (puntvormig) is. Als de bron groot is, zie je een geleidelijke overgang van licht naar donker, dus een onscherpe schaduw.

Een scherpe schaduw

Open de Crocodile Physics simulatie LF0197a.

1. Je ziet een puntvormige lichtbron en een bol. Verplaats de bol in de lichtbundel van de bron. 2. Is de schaduw van de bol scherp of onscherp?

3. Wat zegt dit, over de manier waarop lichtstralen zich verplaatsen?

Een voorwerp in de lichtbundel van een puntvormige lichtbron heeft een scherpe schaduw. Dit laat zien, dat lichtstralen zich langs rechte lijnen verplaatsen en niet om voorwerpen heen kunnen buigen.

Onscherpe schaduwen

Open Crocodile Physics simulatie LF0197b.

4. De meeste lichtbronnen zijn groot. Elk punt van een grote lichtbron kan echter als een puntbron beschouwd worden.

5. Verplaats de bol in de lichtbundel van de grote lichtbron. Wat is het verschil met de schaduw van een puntbron?

6. Beschrijf wat je zou zien, als je je achter de bol zou bevinden?

Als de lichtbron groot is, zal een schaduwen bestaan uit een donker gebied, de kernschaduw, met erom heen een overgangsgebied van licht naar donker, de halfschaduw.

Extra

7. Kijk om je heen naar de schaduwen in het klaslokaal. Probeer hun vorm in verband te brengen met de lichtbron die ze veroorzaakt.

(3)

3

5.2 b Zonsverduistering (Crocodile) www.natuurkundecompact.nl Zonsverduistering (LA0198)

Inleiding

Een zonsverduistering ontstaat als de maan zich tussen de aarde en de zon plaatst en zijn schaduw op de aarde werpt.

Een zonsverduistering

Open de Crocodile Physics simulatie LF0198a.

1. Plaats de kleine bol (de maan) zó voor de grote bol (de aarde) dat zijn (kern)schaduw juist het oppervlak van de grote bol raakt. Dit is wat er gebeurt bij een zonsverduistering.

2. Gebruik de simulatie om te beschrijven, wat iemand ziet, die een totale zonsverduistering meemaakt. 3. De zon is veel groter dan de maan, maar omdat hij ook veel verder weg staat, lijken ze ongeveer

even groot. Dit betekent, dat de maan, als hij precies tussen de zon en de aarde staat, gezien van sommige plaatsen op het aardoppervlak, de zon geheel kan bedekken.

Pas op: ook tijdens een zonsverduistering is het gevaarlijk direct in de zon te kijken.

Een zonsverduistering treedt op als de maan zijn schaduw op het aardoppervlak werpt.

Soorten zonsverduistering

Open de Crocodile Physics simulatie LF0198b.

4. Kijk goed naar de plaats waar de schaduw van de maan op de aarde valt. Wat zie je, als je je in het gebied van de kernschaduw bevindt?

5. Wat zie je, als je je in het gebied van de halfschaduw bevindt?

6. Als bij een zonsverduistering, de afstand tussen de aarde en de zon minimaal is, terwijl de afstand tussen de aarde en de maan juist maximaal is, kan de maan de zon niet helemaal bedekken. Men spreekt in dat geval over een ringvormige zonsverduistering.

7. Plaats de maan wat verder van de aarde en wat dichter bij de zon om deze situatie na te bootsen.

Een totale zonsverduistering doet zich alleen voor in het gebied dat in de kernschaduw van de maan valt.

Extra

8. Verwissel de aarde en de maan van plaats. Leg vervolgens uit, waarom maansverduisteringen veel vaker optreden dan zonsverduisteringen.

(4)

4

5.3 a Vlakke spiegel www.natuurkundecompact.nl

Doel Je onderzoekt de vlakke spiegel - hoe lichtstralen terugkaatsen;

- hoe en waar het spiegelbeeld ontstaat. Methode Je plaatst op de tekening hieronder - een lichtkastje met schuifje

- een metalen spiegeltje

Vervolgens laat je drie keer een lichtstraal vanuit L op de vlakke spiegel vallen en leg je de teruggekaatste stralen vast m.b.v. een potloodpuntje.

Je schakelt het lichtkastje uit en gaat stap voor stap verder: 1. Teken de drie teruggekaatste lichtstralen ( ). 2. Teken normalen in de drie trefpunten ( ).

n = normaal = loodlijn op spiegelvlak

3. Vul de gevraagde hoeken in de bovenste tabel in.

i

= hoek tussen invallende lichtstraal en normaal

t

= hoek tussen teruggekaatste lichtstraal en normaal

4. Verleng de drie teruggekaatste lichtstralen naar achteren ( ). 5. Bepaal hun snijpunt en noem dit L’

L’ = spiegelbeeld van L

6. Teken de verbindingslijn tussen L en L’ ( ) 7. Vul de gevraagde afstanden in de onderste tabel in.

v = voorwerpsafstand = afstand van L tot spiegelvlak b = beeldafstand = afstand van L’ tot spiegelvlak

Resultaat

i

t

(5)

5

5.3 b Periscoop (Crocodile) www.natuurkundecompact.nl Periscoop (LA0196)

Inleiding

Een periscoop verandert de richting van een lichtbundel met behulp van twee vlakke spiegels. In werkelijkheid gebruikt men geen vlakke spiegels maar prisma’s.

Om de hoek kijken

Open Crocodile Physics simulatie LF0196a.

1. Kun je de twee spiegels zó draaien, dat de lichtstralen uit het lichtkastje de bol treffen? 2. Zie je, als je door de periscoop kijkt, het lichtkastje rechtop of op zijn kop?

Zijn de linker en de rechterkant van het kastje verwisseld?

Een periscoop bevat twee vlakke spiegels waarmee de richting van een lichtbundel veranderd wordt.

Een prisma periscoop

Open Crocodile Physics simulatie LF0196b.

3. Kun je de twee prisma’s zó draaien, dat ze hetzelfde doen als twee spiegels? 4. Welk deel van een prisma werkt als een vlakke spiegel?

5. Noem enkele toepassingen van de periscoop.

Lichtstralen kunnen binnen een prisma reflecteren (terugkaatsen). Dit noemt met totale reflectie.

Extra

6. Experimenteer met verschillende combinaties van vlakke spiegels in Crocodile Physics simulatie LF0196a.

7. Hoe kun je vlakke spiegels (of prisma’s) gebruiken, om lichtstralen te “op te vouwen”? Kun je nog een toepassing noemen?

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Overigens kunnen we in de Bijbel meer verwijzingen hiernaar vinden, maar wanneer we teruggaan tot het zeer oude en we lezen in het oorspronkelijk geschrift uit de dagen voor

Juist doordat deze extreme vormen van religie naar voren komen en door organisaties en instanties moeilijk gecorrigeerd kunnen worden, zullen mensen steeds meer teleurgesteld

De bijna 3.200 verdwenen windmolens die opgelijst worden op Molenecho’s werden niet verder onderzocht maar deze cijfers werden wel zoveel mogelijk meegenomen om het aantal bewaarde

Niet alleen Lenita en Tymothée sloten aan, maar ook een moeder met twee volwassen zonen die het vormsel willen ontvangen.” Lenita legt uit: “Sommigen van onze groep bereiden zich

Leefgebied / categorie water Deelgebie d Minimum aantal hectares Maximum aantal hectares Minimale aanwezigheid beheerfunctie s Gemiddeld bedrag per hectare Maximale subsidie

Waterstof bevat een kern met één proton en heeft twee zusjes: Deuterium en Tritium; dit zijn de zogenaamde isotopen van Waterstof. Deuterium ( 2H) heeft een kern met dus ook één

Amor (de god van de liefde, red.) en Psyche (dat betekent letter- lijk ‘ziel’, red.) hebben elkaar lief in het donker, maar Psyche wil haar goddelijke geliefde graag met eigen

Hoewel allochtone respondenten uit het onderzoek onder bezoekers van Holland Casino minder goed op de hoogte zijn van het preventiebeleid dan autochtone respondenten, zien we

Hoewel allochtone respondenten uit het onderzoek onder bezoekers van Holland Casino minder goed op de hoogte zijn van het preventiebeleid dan autochtone respondenten, zien we

The non-Western immigrant community, and especially Moroccan and Turkish respondents, has a higher prevalence of problem gambling than the Dutch and Western immigrant

[r]

verloop van de stralenbundel. Tip: vergelijk deze opgave met de tekening van opgave 5.. Construeer het verdere verloop van de stralen. Construeer het verdere verloop van de

Wij hebben ons bezig gehouden met de vraag hoe het mogelijk is dat muonen, deeltjes uit kosmische straling, de Aarde kunnen bereiken?. Nu denk je misschien: Waarom zou dat

De Curaçao Lava Formatie is onder water gevormd en de gassen die in het gesteente zaten, konden door de hoge water druk en de snelle stolling niet ontsnappen?.

Het was een vertrek waar Kenneth nooit kwam en Flappy zelf ook maar zelden, alleen als ze iets moest op- zoeken of als ze indruk wilde maken op haar bezoek. Want de bibliotheek

Focus niet op je verleden, geloof in de toekomst die God voor je heeft ontvang niet alleen de vergeving en genade, maar ook de liefde en genade.. God wil de hemel openen en

Waterstof bevat een kern met één proton en heeft twee zusjes: Deuterium en Tritium; dit zijn de zogenaamde isotopen van Waterstof. Deuterium (²H) heeft een kern met dus ook één

Welke boomsoorten (en herkomsten) zijn het meest geschikt voor aanplant in houtwallen, wegbeplantingen, lanen, singels, hakhout etc. Welke groei en CO 2 - vastlegging kunnen

Om te voorkomen dat genezen patiënten opnieuw in armoede en ziekte belanden, lanceerde Da- miaanactie in 2009 in Bangladesh, in Congo en in India een nieuw programma

‘Oscar begrijpt zelf ook niet goed waarom zijn ouders zwij- gen over zijn ziekte.. Hij denkt dat ze niet meer van hem

Nu ontstaat er iets heel vreemds: Op het ogenblik, dat ik aanvaard wat de tendens in de wereld op dit moment is, terwijl ik gelijktijdig mijzelf blijf, kan

Minuten verstrijken… Amanda ligt naast me en we schommelen heen en weer.. Waar

Dit ge- schiedt ecbter niet door de schaduw van de aarde, maar vindt plaats, wanneer de maan of een andere bol bij daglicht tussen ons en de zon