• No results found

Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 1973-2001

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Plaatsingslijst behorende bij het archief van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 1973-2001"

Copied!
21
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

DOCUMENTATIECENTRUM NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN (DNPP)

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Plaatsingslijst behorende bij het archief van

de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66

1973-2001

B.J. van der Have, J. Tuin

Groningen, november 2018

Signatuur: XVII.1

(2)
(3)

Archief van de voormalige Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 (SWB), nu de Mr.

Hans van Mierlo Stichting (1973-2001)

Plaatsingslijst opgesteld door Jordy Tuin en Barend van der Have in 2017-2018, met dank aan Rob de Wijk en Berend de Boer.

Het archief van de SWB werd in drie delen in 1993, 1997 en 2002 aan het DNPP overgedragen. Het beslaat de periode 1973 tot 2001, maar is niet volledig. Zo is uit de beginjaren 1972-1973 nagenoeg geen materiaal aanwezig. Ook zijn er hiaten in de correspondentie over de gehele periode en zijn er slechts enkele stukken vanaf 1998.

Voor serieus (wetenschappelijk) onderzoek, zulks ter beoordeling van het Hoofd van het DNPP, zijn geen beperkende voorwaarden aan het raadplegen van dit archief gesteld.

(4)

Stichting Wetenschappelijk Bureau D66

De Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 (SWB) werd in 1972 opgericht.1 Aanleiding was een nieuwe

wet uit dat jaar die voorzag in overheidssubsidie voor de wetenschappelijke bureaus van in de Tweede Kamer vertegenwoordigde politieke partijen. Hoewel D66 principieel tegen deze subsidie was2

partijen moesten onafhankelijk zijn – was het financieel niet haalbaar om de wetenschappelijke bezigheden van de partij zonder overheidsbijdrage voort te zetten. Het bureau vestigde zich aanvankelijk in Amsterdam, maar verhuisde in 1976 naar Den Haag. In het bestuur van de stichting hadden ook vertegenwoordigers van de Eerste- en Tweede Kamerfracties van D66 zitting. Een (betaalde) directeur had de leiding over de dagelijkse gang van zaken.

Het doel van de SWB, zoals verwoord in haar statuten, was ‘het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk werk ten behoeve van de politieke partij Democraten ’66 en haar fracties in vertegenwoordigende lichamen’. Dit gebeurde voornamelijk door het opzetten en begeleiden van werkgroepen die zich met bepaalde beleidsterreinen bezighielden, zoals sociaaleconomisch beleid of Europese integratie, met als doel de standpuntbepaling van D66 van een wetenschappelijk basis te voorzien. Daartoe werden ook symposia georganiseerd en adviesrapporten gepubliceerd. De SWB kende ook zogeheten projectgroepen. Deze bogen zich over een kleiner thema en bestonden doorgaans maximaal enkele jaren. De werk- en projectgroepen waren toegankelijk voor alle leden van de partij; zij hoefden geen deskundige te zijn. Tevens had het bureau zich al in 1974 ten doel gesteld om een politiek-wetenschappelijk tijdschrift uit te geven ten behoeve van de inhoudelijke discussie binnen de partij. Dit streven werd in 1980 gerealiseerd met de uitgave van Idee’66.3

Electorale schommelingen van D66 hadden grote gevolgen voor de op het aantal Tweede Kamerzetels gebaseerde overheidssubsidie voor de SWB. Na de nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 1982 raakte de stichting in zwaar weer. Als gevolg van de nieuwe electorale neergang in 2003 werd er flink bezuinigd. De stichting werd omgevormd tot ‘Kenniscentrum D66’ en het personeelsbestand sterk ingekrompen. De werkgroepen maakten plaats voor zelfsturende ‘platforms’, die een vergelijkbare opzet kenden maar waarbij het Kenniscentrum geen rol meer had. Slechts vier werkgroepen vormden zich om tot platform.

Toen in 2005 de enige overgebleven medewerker vertrok lagen de activiteiten van het Kenniscentrum voor een half jaar nagenoeg stil. Na de rampzalig verlopen Tweede Kamerverkiezingen van 2006 werd het centrum door de partijtop weer nieuw leven ingeblazen. Het aantal vaste medewerkers en vrijwilligers nam toe en er werden weer ‘programmawerkgroepen’ opgezet. Net zoals de SWB-werkgroepen waren deze voor alle leden toegankelijk.

Op 27 april 2011 werd het Kenniscentrum omgedoopt tot Mr. Hans van Mierlo Stichting, ter ere van de in 2010 overleden oud-partijleider Hans van Mierlo. De Stichting richt zich tegenwoordig op het (wetenschappelijk) analyseren en uitwerken van het ‘sociaal-liberaal’ gedachtengoed in het algemeen en dat van D66 in het bijzonder. Tevens onderhoudt de stichting een Permanente Programmacommissie (PPC). Deze heeft een adviserende rol voor het Landelijk Bestuur van D66.

1 Deze inleiding is grotendeels gebaseerd op Menno van der Lands werken over D66. Zie: Menno van der Land,

Tussen ideaal en illusie: de geschiedenis van D66, 1966-2003 (Den Haag: Sdu Uitgevers, 2003) en Menno van der Land, Langs de afgrond: tien turbulente jaren in de geschiedenis van D66 (Delft: Eburon, 2012).

2 Democraat, vol. 4, afl. 6 (okt. 1971), pag. 18.

(5)

Plaatsingslijst van het archief van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 (SWB),

1973-2001

Inhoudsopgave

I. Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB), 1973-1999 ... 1

II. Financiële stukken, 1972-1982, 1988 ... 2

III. Correspondentie, 1973, 1976-1995 ... 2

IV. Correspondentie van werk- en projectgroepen, 1974, 1977-1983 ... 3

V. Werkgroepen: algemene stukken, vergaderstukken, nota’s, bijeenkomsten, 1973-1998 ... 3

VI. Projectgroepen: algemene stukken, vergaderstukken, nota’s, bijeenkomsten, 1982-1993 ... 13

VII. Overige groepen, 1978-1983, 1992 ... 15

VIII. Wetenschappelijk tijdschrift Idee’66/Idee, 1979-1981, 1987-1990, 1995-2001 ... 15

IX. Publicaties, 1982-1985 ... 15

X. Stukken betreffende bijeenkomsten, 1978-1988 ... 16

(6)

I. Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB), 1973-1999

1 Statuten, huishoudelijk reglement en benoemingen bestuursleden, 1974, 1984-1986 2-29 Vergaderstukken, correspondentie, rapporten, financiële stukken en jaarverslagen van

het Algemeen Bestuur (AB) en Dagelijks Bestuur (DB), 1973-1982, 1989

2 1973-1974 3-4 1974-1975 5 1976 6 1977 7-9 1978 10-16 1979 17-20 1980 21-25 1981 26-27 1982 28-29 1989

30-69 Vergaderstukken, correspondentie, rapporten, financiële stukken en jaarverslagen van het Algemeen Bestuur (AB), 1982-1999

30-33 1982 34-38 1983 39-41 1984 42-43 1985 44-45 1986 46-47 1987 48-49 1988 50-51 1989 52-53 1990 54 1991 55-56 1992 57-59 1993 60-61 1994 62-63 1995 64-65 1996 66-68 1997 69 1998-1999

70-83 Vergaderstukken, correspondentie, rapporten, financiële stukken en jaarverslagen van het Dagelijks Bestuur (DB), 1982-1997

70 1982 71-72 1983 73 1984 74 1985 75 1986 76 1987 77 1988 78 1989 79 1990 80 1991 81 1992 82 1993 83 1994-1997

(7)

II. Financiële stukken, 1972-1982, 1988

84-87 Financiële administratie, financiële correspondentie en begrotingen, 1972-1982

84 1972-1976

85 1977-1979

86 1980

87 1981-1982

88-89 Correspondentie betreffende de subsidie voor politiek-wetenschappelijke instituten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1972-1982, 1988

88 1972-1977

89 1978-1982, 1988

90 Accountantsverslagen van Klynveld, Kraayenhof & Co., 1974-1982 91 Stukken van het Organisatorisch en financieel overleg (OFO), 1979-1981

III. Correspondentie, 1973, 1976-1995

92-107 Inkomende en uitgaande correspondentie, 1973, 1976-1983 92-93 1973 94 1976-1977 95-96 1978 97-98 1979 99 1980-1981 100 1981 101-103 1982 104-107 1983 108-138 Inkomende correspondentie, 1984-1985, 1987-1995 108-109 1984 110-111 1985 112-114 1987 115-117 1988 118-119 1989 120-122 1990 123-124 1991 125-127 1992 128-130 1993 131-133 1994 134-138 1995 139-161 Uitgaande correspondentie, 1983-1995 139-140 1983 141-142 1984 143-144 1985 145-146 1986 147-149 1987 150-152 1988 153-154 1989 155 1990 156 1991 157-158 1992 159 1993

(8)

160 1994

162-168 Inkomende en uitgaande correspondentie met D66, 1976-1983 Bevat vergaderstukken van het hoofdbestuur van D66

162 1976-1977 163 1978 164 1979 165 1980 166 1981 167 1982 168 1983

169 Correspondentie met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), 1976-1981

170 Correspondentie met de Tweede Kamerfractie D66, de Prof. mr. B.M. Telders-Stichting, het Politieke Scholings- en Vormingsinstituut (PSVI) en de Wiardi Beckman-Stichting, 1980-1982

171 Correspondentie betreffende reacties op de brochure omtrent de Wet beperking pensioenverlies wegens inflatie, 1979-1980

IV. Correspondentie van werk- en projectgroepen, 1974, 1977-1983

172 Correspondentie van werkgroepen, 1974

173-176 Correspondentie tussen SWB-bestuur en (coördinatoren van) werkgroepen, 1977-1983

173 1977-1978

174 1979

175 1980-1981

176 1982-1983

177 Correspondentie omtrent (de oprichting van) projectgroepen, 1981

V. Werkgroepen: algemene stukken, vergaderstukken, nota’s, bijeenkomsten, 1973-1998

178-183 Overzichten personele samenstellingen werkgroepen (en wijzigingen), 1977,

1983-1985, 1988-1998 178 1977, 1983-1985 179 1988 180 1989-1990 181 1991-1993 182 1994-1995 183 1996-1998 184 Deskundigenlijsten, 1979-1980, z.j

185 Enquêtes onder leden van de werkgroepen, 1980-1982 186 Werkgroep Actieve overheid, 1985

Bevat stukken betreffende studiedag ‘Zelfstandige bestuursorganen’, 12 november 1985 187 Werkgroep Afrika, 1977-1985

(9)

188-190 Werkgroep Afslanking rijksdienst, 1986-1987 Soms aangeduid als commissie of projectgroep 191 Werkgroep Antillen, 1987

192 Werkgroep Binnenlandse zaken en staatsrecht, 1990-1991

193-204 Werkgroep Buitenland en defensie, 1977-1979

NB: Zie ook Sectie Buitenland (1980-1983) en Werkgroep Buitenland (1987-1997)

193 1977-1978

194 1979

195 Stukken omtrent Europese verkiezingen, 1978 196 Stukken omtrent Europese verkiezingen, 1979 197 Subgroep Defensie, 1978

198 Subgroep Defensie, 1979 199 Subgroep Defensie, 1980

200 Subgroep Europa, 1977 NB: Zie ook de Werkgroep Europa (1981-1987) 201 Subgroep Europa, 1978

202 Subgroep Europa, 1979

203 Subgroep Midden-Oosten, 1977-1979

204 Ad-hoc commissie Ultra-Centrifuge Nederland (UCN), 1979 205-221 Werkgroep Buitenland, 1987-1997

NB: Zie ook Sectie Buitenland (1980-1983) en Werkgroep Buitenland en defensie (1977-1979)

205 1987 206 1988 207 1989 208 1990 209 1991 210 1992 211 1993 212 1994 213 1995 214 1996 215 1997 216 Themagroep Europa, 1992, 1995

NB: Zie ook de Werkgroep Europa (1981-1987) 217 Themagroep Europese integratie, 1994 218 Themagroep Europese integratie, 1996 219 Themagroep Midden-Oosten, 1991

220 Themagroep Minderheden en mensenrechten, 1994-1995 221 Themagroep Verenigde Naties, 1994

222-225 Werkgroep Consumentenzaken, 1977-1983, 1985-1987

222 1977-1978

223 1979-1980

224 1981-1983, 1985

225 1986-1987

226-228 Werkgroep Culturele minderheden, 1977-1983

226 1977-1978

227 1979-1980

(10)

229 Werkgroep Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, 1974 230 Werkgroep Democratisering arbeidsbestel, 1977-1981 231-240 Werkgroep Drugs, 1981-1990 231 1981 232 1982 233 1983-1985 234 1986 235 1987 236-238 1988 Bevat ‘drugsnota’ 239 1989 240 1990

241 Werkgroep Economische structuurpolitiek, 1976-1978 242-244 Werkgroep Emancipatie, 1977-1982 242 1977-1978 243 1978-1979 244 1980-1982 245-263 Werkgroep Energie, 1977-1989 245 1977-1978 246 1979 247 1980 248-249 1981 250-251 1982 252 1983

253 Studiedag ‘Gedecentraliseerd energiebeleid’, 12 maart 1983

254 1984

255 1985-1986

256 1987

257 1988-1989

258 Brieven betreffende energiebesparing, 1979 259 Themagroep Energiescenario, 1981

260 Themagroep Energiescenario, 1982 261 Nota ‘Energie’, 1980

262 Nota’s ‘Energie voor iedereen’ en ‘Visie op energie’, 1984

263 Lezingen Erik van der Hoeven betreffende kernenergie, 1981-1982 264-272 Werkgroep Europa, 1981-1987

NB: Zie ook de Subgroep Europa van de Werkgroep Buitenland en defensie (1977-1979) en de Themagroep Europa van de Werkgroep Buitenland (1992, 1995)

264-265 1981 Bevat nota ‘Heeft de Europese gemeenschap meer geld nodig’, 1981 266-269 1982

270 1983

271 1984

272 1985-1987

273 Werkgroep Europees zeehavenbeleid, 1974 274 Werkgroep Europese minderheden, 1980-1984

(11)

275-281 Werkgroep Financieel-economische zaken, 1992-1995 275 1992 276 1993 277 1994 278 1995 279 Themagroep Begrotingszaken, 1992

280 Themagroep Europese Monetaire Unie, 1992-1993 281 Themagroep Technologie en samenleving, 1992 282 Werkgroep Fiscale zaken, 1979-1983

283-286 Werkgroep Gehandicaptenbeleid, 1977-1983

283 1977-1979

284 1980 Bevat stukken betreffende studiedag ‘Gehandicaptenbeleid’, 13 september 1980

285 1981 Bevat nota ‘Gehandicaptenbeleid’, 1981

286 1982-1983

287 Werkgroep Gelijke behandeling, 1985-1986

288-293 Werkgroep Geloof en politiek handelen, 1983, 1991-1996 Bevat ook stukken van de gespreksgroep Geloof en politiek handelen

288 Gespreksgroep Geloof en politiek handelen, 1983 Bevat stukken betreffende studiedag ‘Euthanasie’, 26 maart 1983

289 Nota ‘Euthanasie’, 1983 In samenwerking met de Werkgroep Volksgezondheid 290 1991-1992 291 1993 292 1994-1995 293 1996 294 Werkgroep Genetica, 1987

Bevat stukken betreffende bijeenkomst ‘Genetica’, 21 mei 1987

295-299 Werkgroep Gezondheidszorg en maatschappelijk werk, 1973-1980 NB: Werd opgevolgd door de Werkgroep Volksgezondheid (1981-1995)

295 1973-1976 296 1977 297 1978 298 1979 299 1980 300 Werkgroep Handelspolitiek, 1982-1984 301 Werkgroep Hoger onderwijs, 1979-1985 302-305 Werkgroep Homoseksualiteit, 1979-1989

302 1979-1981

303 1982

304 1983-1984, 1986

(12)

306-311 Werkgroep Individualisering, 1984-1987

306 1984 Bevat stukken betreffende studiedag ‘Gezin als norm’, 17 november 1984

307-308 1985 309-310 1986

311 1987

312-317 Werkgroep Industriebeleid en innovatie, 1979-1983

312 1979-1980

313-315 1981

316 1982

317 1982-1983

318-323 Werkgroep Informatiebeleid en automatisering, 1980-1989 318-319 1980

320 1981

321 1982 Bevat stukken betreffende studiedag ‘Leven en werken in de informatiemaatschappij’, 23 januari 1982 322 1983-1984 323 1985-1989 324-326 Werkgroep Jongeren, 1979-1984 324 1979-1980 325 1981 326 1982-1984 327-330 Werkgroep Justitie, 1975-1994 327 1975-1978 328 1979-1980 329 1981-1986 330 1987-1994

331-336 Werkgroep Kunsten en media, 1975-1984

NB: Werd opgevolgd door de Werkgroep Kunsten (1985-1989) en de Werkgroep Media (1983-1995)

331 1975-1978

332 1979

333 1980

334 1981-1984 Bevat discussienota ‘Pers’, 1981 335 Subgroep Media, 1981

336 Subgroep Media, 1982 337-339 Werkgroep Kunsten, 1985-1989

NB: Werd voorafgegaan door de Werkgroep Kunsten en media (1975-1984)

337 1985-1986

338 1987-1988

339 1989-1990

340-344 Werkgroep Landbouw, 1975-1982

NB: Werd opgevolgd door de Werkgroep Landbouw en visserij (1983-1993)

340 1975-1978

341 1979

342 1980

343 1981

(13)

345-353 Werkgroep Landbouw en visserij, 1983-1993

NB: Werd voorafgegaan door de Werkgroep Landbouw (1975-1982)

345 1983-1985 346 1986 347 1987 348 1988 349 1989 350 1990 351 1991 352 1992 353 1993

354-358 Werkgroep Lange-termijn milieubeleid, 1984-1987

NB: Werd voorafgegaan door een gelijknamige projectgroep (1983). Zie ook de Werkgroep Milieu (1973-1989) 354-355 1984 356 1985 357 1986 358 1986-1987 359 Werkgroep Latijns-Amerika, 1984 360-365 Werkgroep Luchtvaart, 1977-1996 360 1977-1981 361 1982-1987 362 1990-1991 363 1992-1993 364 1994-1996 365 Nota’s, 1994-1996 366-372 Werkgroep Macro-economie, 1978-1988 366 1980 367 1981 368 1982 369 1983-1984 370 1985-1986 371 1987-1988

372 Rapport ‘D’66 en het sociaal-economisch beleid ten aanzien van de werkloosheid’, november 1980

373 Werkgroep Maritieme zaken, 1981-1983 374 Werkgroep Markerwaard, 1978-1980 375-381 Werkgroep Media, 1983-1995

NB: Werd voorafgegaan door Werkgroep Kunsten en Media (1975-1984) en opgevolgd door Werkgroep Media en telecommunicatie (1995-1997)

375 1983

376 1984-1988 Bevat nota ‘Stellingen over mediabeleid’, 1984

377 1989-1991

378 1992

379 1993

380 1994

(14)

382-383 Werkgroep Media en telecommunicatie, 1996-1997 NB: Werd voorafgegaan door de Werkgroep Media (1983-1995)

382 1996

383 1997

384-385 Werkgroep Mensenrechten, 1977-1983

384 1977-1980

385 1981-1983

386-389 Werkgroep Midden- en kleinbedrijf, 1980-1990

386 1980-1983

387 1984-1986

388 1987

389 1988-1990

390 Werkgroep Midden-Oosten, 1980-1986

391 Werkgroep Milieubeheer, gezondheidsbescherming en technologie, 1972-1974 392-416 Werkgroep Milieu, 1973-1989

NB: Zie ook de werkgroep Lange-termijn milieubeleid (1984-1987)

392 1973-1976

393 1977

394 1978

395 1979

396 1980 Bevat conceptnota ‘Korte termijn milieubeleid’

397 1981

398-400 1982 Bevat conceptnota ‘Elementen voor een lange-termijn milieubeleid’, 1982 401 1983 402 1984 403 1985 404 1986 405 1987 406-407 1988 408-409 1989 410 1990 411-412 1991 413 1992-1994

414 Conceptnota ‘Natuur en landschapsbeleid in Nederland’, 1980 415 Conceptnota ‘Elementen voor een lange-termijn milieubeleid’,

1980-1982

416 Nota ‘Beter besluiten over het milieu’, 1987 417 Werkgroep Mobiliteit ambtenaren, 1977

418-432 Werkgroep Nederlandse defensietaken (tot 1987 studiegroep), 1983-1997

De studiegroep werd opgericht door de Werkgroep Vrede en veiligheid (1977, 1980-1983, 1985-1988)

418 1981

419-420 1982

421 1983 Bevat ook stukken van de adviesgroep Defensie-nota

422 1984-1985

423 1986

(15)

427 1988 428 1989-1990 429 1991-1992 430 1993 431 1994-1995 432 1996-1997

433 Werkgroep Omgekeerde Marx, 1974 434-440 Werkgroep Onderwijs, 1975-1989 434 1975-1979 435 1980-1981 436 1982-1983 437 1984-1985 438 1986-1987 439 1988-1992

440 Onderwijsproject ‘Het onderwijs vanuit de klas gezien’, 1989 441-448 Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking, 1977-1983, 1986-1993 441 1977-1978 442 1979-1980 443-444 1981 445 1982-1983 446 1986-1988 447 1989-1990 448 1991-1993

449 Werkgroep Openbaar bestuur, staatsrecht en binnenlandse zaken, 1992-1993, 1996 450-458 Werkgroep Ouderen, 1980-1982, 1986-1988 450 1980 451 1981 452 1982 453 1986 454-456 1987

457 Symposium ‘Ouderenbeleid’, 7 februari 1987, en studiedag ‘Ouderen’, april 1987

458 1988

459-460 Werkgroep Parlement en democratie, 1979-1982 NB: Zie ook de Projectgroep Parlement (1982-1983)

459 1979

460 1980-1982 Bevat stukken betreffende de werkgroepdag ‘Parlement en Democratie’, 25 maart 1980

461-465 Werkgroep Pensioenen, 1986-1987

461-462 1986 Bevat stukken betreffende studiedag ‘Naar een geëmancipeerd en geïndividualiseerd pensioenstelsel’, 23 september 1986

463 1987

464 Pensioennota, 1987

465 Stukken betreffende het ‘Pensioenberaad’, 1987 466 Werkgroep Politie, 1979-1982, 1984

(16)

467-468 Werkgroep Rechtspositie minderjarigen, 1981-1983

467 1981

468 1982-1983

469 Werkgroep Referendum, 1986

470 Werkgroep Reorganisatie rijksdienst, 1982-1985 471 Werkgroep Rol van de overheid, 1989

472-484 Werkgroep Ruimtelijke ordening, 1982-1995

NB: Werd voorafgegaan door de Werkgroep Volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening (1979-1981) 472 1982 473-474 1983 475 1984-1985 476 1986 477-478 1987 479 1988-1989

480 1990-1991 Bevat stukken omtrent werkconferenties, 1991

481 1992-1993

482 1994-1995

483 Nota ‘Minder details, meer invloed’, 1984

484 Notitie Tweede Kamer-fractie ‘Toekomst landelijk gebied’, 1987 485-487 Werkgroep Sociaal-cultureel werk, 1986-1987

485 1986

486 1987

487 Nota ‘Sociaal-cultureel werk’, 1987 488 Werkgroep Sociale en economische zaken, 1979 489-491 Werkgroep Sociale zekerheid, 1980-1984, 1986-1989

489 1980-1981

490 1982-1984

491 1986-1989

492-497 Werkgroep Sport en recreatie, 1978-1987

492 1978-1979 493 1979 494 1980 495 1981 496 1982-1983 497 1984-1988

498-502 Werkgroep Staatsrecht en binnenlandse zaken, 1976-1988 498 1976-1980

499 1981-1982 500 1983-1986

501 1987 Bevat stukken betreffende studiedag ‘Nieuwe gemeentewet’, 14 februari 1987 502 1988

503-510 Werkgroep Verkeer en vervoer, 1976-1985, 1987-1995

503 1976-1979

(17)

505 1982

506 1983-1985

507 1987-1989

508 Stukken betreffende studiedag ‘Verkeer en vervoer’, 7 mei 1988

509 1990-1995

510 Subgroep Verkeersveiligheid, 1995 511 Werkgroep Verkeer en waterstaat, 1978-1983 512 Werkgroep Verre oosten, 1980-1984

513-527 Werkgroep Volksgezondheid, 1981-1995

NB: Werd voorafgegaan door de Werkgroep Gezondheidszorg en maatschappelijk werk (1973-1980) 513 1981 514 1982-1983 515 1984-1986 516-517 1987 518 1988-1989 519 1990-1991 520 1992 521-522 1993 523-524 1994 525-526 1995

527 Concept-structuurschets Volksgezondheid van D66, 1980-1981 528-530 Werkgroep Volkshuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening, 1974,

1979-1981

NB: Werd opgevolgd door de Werkgroep Volkshuisvesting (1981-1995) en de Werkgroep Ruimtelijke ordening (1982-1995); Bevat ook stukken van de sectie ruimtelijke beleid

528 1974

529 1979-1980 Bevat conceptnota ‘Monumentenbeleid’, 1980

530 1981

531-535 Werkgroep Volkshuisvesting, 1981-1986, 1991, 1993-1995

NB: Werd voorafgegaan door de Werkgroep Volhuisvesting, bouwnijverheid en ruimtelijke ordening (1979-1981)

531 1981-1982

532 1983-1986

533 Stukken betreffende workshop ‘Architectuur’, 12 oktober 1991

534 1993-1994

535 1995

536-550 Werkgroep Vrede en veiligheid, 1977, 1980-1983, 1985-1988

536 1977

537 1980

538 Studiedag ‘Vrede en Veiligheid’, 10 mei 1980 539-540 1981

541 1982

542 1983

543 1985-1986

544 1987-1988

545 1977 Subgroep Defensie NB: Zie ook de Subgroep Defensie van de Werkgroep Buitenland en defensie (1977-1979)

(18)

547 Studiegroep Nederlandse Kernwapentaken, 1981 548 Studiegroep Wapenbeheersing en ontwapening, 1981 549 Studiegroep Wapenexport, 1981

550 Overige studiegroepen, 1981 551-552 Werkgroep Vrije tijd, 1984-1987

551 1984-1985

552 1986-1987

552 Werkgroep Welzijn van het dier, 1980-1984 554-559 Werkgroep Welzijnsbeleid, 1977-1982

554 1977-1978

555 1979

556 1980

557 1981

558-559 1982 Bevat stukken van de Subgroep Tijd en Welzijn 560 Werkgroep ‘7 september’, 1974, 1977-1978

Bevat overzichten van D66 raads- en statenleden

VI. Projectgroepen: algemene stukken, vergaderstukken, nota’s, bijeenkomsten,

1982-1993

561 Stukken betreffende voortgang van bestaande en het opzetten van nieuwe projecten, 1983-1985

562 Projectgroep Arbeid, 1983-1985

Vanaf 1984 werd de projectgroep een gespreksgroep 563-569 Projectgroep Basisinkomen, 1982-1984

563 1981

564 1982

565 1983

566 Discussiedag ‘Basisinkomen’, 11 juni 1983 567-568 1984

569 Nota’s, 1984

570 Projectgroep Buitenlandse Politiek, 1986

571 Projectgroep Bulkgrondstoffenbeleid, 1982-1983 572 Werkgroep Deeltijdarbeid, 1981

573-574 Projectgroep Democratisering van de onderneming/Beheersing van de macht in de onderneming, 1983-1986

573 1983-1985

574 1986 Bevat stukken betreffende de nota ‘Democratie op het werk’ 575 Projectgroep Deregulering, 1982-1983

576 Projectgroep Doping in de sport, 1985

(19)

578-580 Projectgroep Jeugdwerkloosheid, 1983-1986

578 1983

579 1984-1986

580 Nota’s betreffend jeugdwerkgarantieplan en discussienota Werklozenbeleid, 1983, 1986

581-583 Projectgroep Kankerverwekkende stoffen, 1983-1986

581 1983-1984

582 1985-1986

583 1986 Bevat nota ‘Kankerverwekkende stoffen’, maart 1986 584 Projectgroep Lange-termijn milieubeleid, 1983

NB: Werd opgevolgd door de Werkgroep Lange-termijn milieubeleid (1984-1987) 585-587 Projectgroep Maatschappijanalyse, 1980-1982

585 1980-1981 Bevat veel nota’s 586-587 1982

588-589 Projectgroep Migratie, 1992-1993

588 1992

589 1993

590 Projectgroep Multiraciale samenleving in 2000, 1982-1984 591 Projectgroep Parlement, 1982-1983

NB: Zie ook de Werkgroep Parlement en democratie (1979-1982) 592 Projectgroep Studiefinanciering, 1983

593 Projectgroep Technologiebeleid, 1983 594 Projectgroep Vandalisme, 1983

595-598 Projectgroep Veiligheid en defensie, 1992-1994

595 1992

596-598 1993-1994 Bevat de nota ‘Inzet voor vrede’, 1994 599-601 Projectgroep Verzorgingsstaat, 1992

602 Projectgroep Welzijn van het dier Bevat de nota ‘Belangen van Dieren’, 1984

603-605 Projectgroep Werkgelegenheid in de kwartaire sector, 1985-1986 603-604 1985-1986

605 Nota ‘Arbeidsmarkt in de kwartaire sector’, 1986 606-607 Projectgroep Werklozenbeleid, 1982-1983

(20)

VII. Overige groepen, 1978-1983, 1992

608 Ad-hoc commissie Departementale herindeling, 1992 609 Stukken betreffende secties, 1978

610 Sectie Sociaal-financieel-economische zaken, 1979-1982 NB: Zie ook de Werkgroep Financieel-economische zaken (1992-1995) 611 Sectie Buitenland (in 1980 Buitenland en defensie), 1980-1983

VIII. Wetenschappelijk tijdschrift Idee’66/Idee, 1979-1981, 1987-1990, 1995-2001

612-617 Stukken van de redactie (o.a. vergaderstukken), correspondentie en administratie,

1979-1981, 1987-1990, 1996-2001

612 1979-1981

613 1987-1990

614 1996

615 1997

616 1998-1999 Bevat uitsluitend correspondentie

617 1998-2001

618 Overzichten van abonnees, 1988, 1995, 1996, 1998

IX. Publicaties, 1982-1985

619 Discussiebundel ‘Studiedag informatiemaatschappij’ en nota ‘Meningen over de informatiemaatschappij’, 1985

620 Nota ‘De economische betekenis van de Randstad’, 1984 621 Nota ‘Defensiesamenwerking en Europese eenwording’, 1984 622 Nota ‘Een impuls voor Europa’, 1984

623 Nota ‘Erfpacht’, 1984

624 Nota ‘Gedecentraliseerde Energievoorziening’, 1982 625 Nota ‘Samenwerkingsvormen in de landbouw’, 1982

626-627 Stukken betreffende de nota ‘Werk maken is werk willen maken’, 1987-1989 Bevat stukken van de gespreksgroep Langdurige werkloosheid

628 Rapport ‘Aardgas’, 1983

629 Rapport ‘Burgemeester tussen kroon en keuze’, 1983 630 Rapport ‘Geen baan en toch niet werkloos’, 1985 631 Rapport ‘Zetels is macht’, 1986

(21)

X. Stukken betreffende bijeenkomsten, 1978-1988

632 Conferentie ‘De toekomst van de Verzorgingsstaat’, 7-9 mei 1987 633 Congres ‘Naar een rationeler gebruik van energie’, 23 maart 1974 634 Gezondheidszorgdag, 13 oktober 1979

635 Internationaal congres ‘Europees milieubeleid, democratie en solidariteit’, Arnhem 29 november 1978

636 Lezingencyclus ‘Veranderingen in levensstijl en gevolgen voor de politiek’, 1988 637 Studiedag ‘Bestuurlijke reorganisatie’, 3 maart 1979

638 Studiedagen ‘D’66 en Europa’, 13 en 17 maart 1979 639 Studiedag ‘Euthanasie en zelfdoding’, 19 juni 1982

640 Studiedag ‘Gemeentewet/gekozen burgemeester’, 30 januari 1982 641 Studiedag ‘Naar een inspirerende bestuursstijl’, 9 januari 1988 642 Studiedag ‘Reorganisatie van de nutsbedrijven’, 17 januari 1987 643 Studiedag ‘Tolerantie’, 30 maart 1980

644 Studiedag van het Politiek Scholings- en Vormingsinstituut (PSVI) voor aspirant gemeenteraadsleden, 28 januari 1978

645 Symposium ‘Grensoverschrijdend milieuverontreiniging’, 1 maart 1986

646-649 Symposium ‘De actieve overheid’ en bijbehorende symposiumbundel, 23 maart 1988

XI. Overig

650 Persberichten en krantenknipsels van de SWB, 1981-1986, 1989 651 Publiciteits- en mediabeleid, 1983-1984

652-653 Rapporten van onderzoeksbureau ISEO voor D66, 1976-1980 652 Rapporten, 1976-1980

653 Correspondentie betreffende rapporten, 1976-1980 654 Stukken betreffende ‘Grenzen van de zorg’, 1989

655 Stukken betreffende project ‘Buurten’, 1984

656 Stukken betreffende campagne Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen, 1982 657 Vragenlijst ten behoeve van SWB-jaarboekje, 1982

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Want als de overheid geen soepeler wet- en regelgeving biedt (zoals verruiming mogelijkheden in het buitengebied of dis- pensatie van hygiëneregels bij kleinschali-

In de jaren zeventig en tachtig was hij actief lid van de Politieke Partij Radikalen (PPR), onder meer als voorzitter van de PPR-fractie in de Provinciale Staten van

Voor serieus (wetenschappelijk) onderzoek, zulks ter beoordeling van het hoofd van het DNPP, zijn geen beperkende voorwaarden aan het raadplegen van dit archief gesteld..

Den Uyl erkende op de avond van de verkiezingen rui- terlijk dat 'zijn vrienden van , D66 goeddeels verantwoordelijk waren voor het onverwachte succes van de PvdA.' Nu

sen verbinden. Als het al om een 'attitude' zou gaan dan gaat het dus in de eerste plaats om een inhoudelijk geïnspireerde attitude. Een ander probleem dat ontstaat,

Voor twee grote groepen vrouwen zijn deze aanbevelingen echter niet toepasbaar of komen ze te laat: de alleenstaande vrouwen met zorgtaken en de oudere alleenstaande vrouwen

Er komen nogal wat aspecten naar voren in dit themanummer over landbouw en voedselzekerheid: techniek, demografie, ethiek, recht, etc. Een begrip dat niet of nauwelijks valt

rende herhaling van vormen en beelden in de publieke ruimte plaats te vinden, die tot vervreemding van de publieke ruimte kan leiden. AZ.: Ik ben in mijn analyses