• No results found

De invloed van een beekverbetering op de grondwaterstand en de afvoer in het stroomgebied van de Lunterse beek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "De invloed van een beekverbetering op de grondwaterstand en de afvoer in het stroomgebied van de Lunterse beek"

Copied!
12
1
0
Laat meer zien ( pagina)

Hele tekst

(1)

„ . VOÖE CULTUUETECHNIEK EN WATEBHUIS HOUD ING

NN31545,0201 NOTA N O . 2.OI d.d. 5 Juni 1963

De invloed van een beekverbetering op de grondwater-stand en de afvoer in het stroomgebied Tan de

Lunterse beek

ir. J.Bon

Inleiding

Het ontwerpen en het uitvoeren van beekverbeteringsplannen is ge-richt op een betere watebèheörslng van net gebied. In natte gebieden wordt door de nieuwe brede en diepe leiding het gxondwaterniveau ver-laagd. In dro£e delen zal men door infiltratie of opstuwing de grond-waterstand trachten te verhogen. Door een betere en snellere afvoer van het overtollige regen- en grondwater, zal een grondwaterdaling in het terrein moeten plaatsvinden.

De beekgebieden zijn in Nederland over het algemeen in lichthel-lende zandgebieden gelegen. In deze gebieden heeft dikwijls een continue grondwaterstroom van de hogere gebieden naar de lagere plaats. Worden in de beneden- en middenloop van een beekgebied de watergangen verdiept, dan zal in de naaste omgeving de grondwaterstand dalen door de verlaging van de afvoerbasis.

De grootte van de grondwaterstandsdaling hangt af van de afstand tot de nieuwe beek, de doorlatendheid van de grond en de diepte van de nieuwe leidingr

Indien de grondwaters-Band daalt, is het de vraag of de continue af-voer van de grondwaterstroom naar de beek, nadat de nieuwe evenwichts-toestand zich heeft ingesteld, gelijk zal zijn aan die van voor de ver-betering, of dat deze zal veranderen»

Het onderzoek naar de afvoerverandering

In het gebied van de Lunterse beek werden tijdens de COLN-periode van 1952-1955 regelmatig grondwaterstanden gepeild. Tevens werd in deze beginperiode de benedenloop van de Lunterse beek verbeterd. De Hijkswa-terstaat heeft in dit verbeterde stuk regelmatig afvoermetingen verricht aan de monding van de Lunterse beek en waterhoogten van de beek gemeten

(2)

-2-bij de boerderij Overeem te Eenswoude gelegen -2-bij de brug van de rijks-weg over de beek(zie bijg. kaart). Het was daardoor mogelijk om het verband vast te leggen tussen het beekpeil bij Overeem,en de to-taalaf-voer van de beek. Be grondwaterdiepten van de COLN stambuis No. 1013, die is gelegen in het gebiod van de middenloop van de Lunterse beek kon worden uitgezet tegen het beekpeil en tegen de afvoer, die op de peilda-tum aanwezig was. In de jaren 1959 en i960 werd de middenloop van de

Lunterse beek verbeterd. Na deze verbeteringen zijn eveneens afvoer-metingen gemeten en grondwaterdiepten gepeild, zodat de verschillen in beekpeil, afvoer en grondwaterdiepten tussen de toestand vo*ór en na de verbeteringen aan het licht kwamen. Echter moet de nadruk gelegd worden dat zoveel mogelijk basis- of droogweer afvoeren zijn gemeten. Afvoer-toppen zijn hier niet in verwerkt, daar deze het verband tussen de af-voer en grondwaterdiepte te zeer vertroebelen.

Deze waarnemingen worden in een grafiek vastgelegd (zie fig. l ) . In deze grafiek zijn de grondwaterstanden op de y-as lineair uitgezet en de beekpeilen in een logaritmische schaal op de x-as.

Nu blijkt, dat de waarnemingspunten van vóór I960, de tijd voor de verbetering van de middenloop van de beek, zich om een andere kromme groeperen, dan die van nà I960.

De spreiding van de punten om de lijnen wordt voornamelijk veroor-zaakt doordats

Ie. ongestuwde winter en zomer opnamen door elkaar zijn genomen. 2e. De metingen niet steeds in regenloze perioden zijn verricht. ad 1. Uit eerder onderzoek is gebleken (BON, Nota l64), dat de afvoer

in de beek en dus de waterhoogte niet steeds even groot is bij eenzelfde diepte van het grondwater in de winter of in de zomer. In de zomer treedt namelijk een kleinere basisafvoer op dan in de winter bij eenzelfde grondwaterpeil.

ad 2, Eveneens is bekend, dat de topafvoer en het daarbij behorende . peil in de beek, dat door een regenbui wordt veroorzaakt geen ver-band houdt met de grondwaterdiepte.

Het beekpeil komt vlug op en daalt ook snel terwijl de grondwater-stand lang op een toppeil blijft nadat het beekpeil reeds flink daalt.

(3)

-3-Zodra het grondwater -';ot 20 à 30 cm benoden hot maaiveld i4 ge-r stegen, is de bovengrond praktisch verzadigd en gaat de stijging zeer langzaam verder, terwijl dan iedere beekafvoer mogelijk ia. In de fi-guur 1 wordt bij een grondwaterdiepte van minder dan 25 cm - m.v. de spreiding van de punten zeer groot.

Worden de boekpeilen op het meetpunt Overeem met behulp van een Q-h kromme omgewerkt tot afvoercijfers van de eindafvoer en deze weer tegen de grondwaterdiepten uitgezet op dezelfde wijze als in figuur 1, dan krijgt men het verband tussen de grondwaterdiepte van buis No.1013 en de totaalafvoer van de Lunterse beek (zie fig. 2 ) . Deze figuur zou-den we de Q-G kromme kunnen noemen. Wordt de logaritmeschaal van de afvoer omgezet in een lineaire schaal, dan wordt de figuur 3 verkregen.

Bij een nadere beschouwing van de figuur 3 blijkt, dat indien na i960 eenzelfde grondwaterstand wordt bereikt als vöór I960, de gemid-delde afvoor nà I960 veel groter is dan die van voor de beekverbetering. Omgekeerd kan men aflezen dat bij een gelijke afvoer, de grondwater-stand na de verbetering is gedaald. Er zal nu moeten worden nagegaan of door de beekverbetering de grondwaterstand is gedaald of dat de af-voer is vermeerderd.

Benadering van de grondwaterdaling door beekverbetering

Om een benadering te krijgen of en hoeveel de grondwaterstand in de omgeving van de middenloop is gedaald, als gevolg van de beekverbe-tering werden de grondwaterdiepten van ds stambuis No. 1013 vergeleken met die van 3 buizen welke buiten het nieuw verbeterde gebied gelegen

zijn. Verondersteld wordt dat de grondwaterdiepten in de buizen buiten het verbeterde gebied praktisch niet aan veranderingen onderhevig zijn geweest. Deze buizen zijn No. 1020, gelegen ten noorden van Lunteren, buis No.1336 bij Ede en buis No. 72-14 tussen Scherpenzeel en Kenswoude (zie kaart). De buizen No. 1020 en 1336 liggen in het nog niet verbe-terde gebied aan de voet van de westelijke Veluwe stuwwal. De buis No. 72-14 ligt in een reeds eerder verbeterd gebied, dat dus al een da-ling van de grondwaterstand heeft doorgemaakt en waarbij wordt aangeno-men, dat de beekverbotering van de jaren 1959-1960 geen invloed meer

(4)

-4-heeft gehad op de beneden,stroom gelegen gronden«

Worden nu de grondwaterstanden van de atambuis No»10l3 in afzon-derlijke fluctuatiediagrammen uitgeaet tegen de grondwaterdiepten van de drie andere buizen, dan blijkt, dat de gemiddelde grondwaterstand van de buis No.1013 na de beekverbetering is gedaald ten opzichte van de andere buizen (zie fig, 4)»

Deze daling is voor de drie buizen niet steeds even groot. Door plaatselijke omstandigheden in het profiel, stuwing in de zomer van de nieuwe beken in de omgeving van buis No,1013, grondwateraanvoer uit de stuwwal bij de hoger liggende buizen, neerslag- en vordamplngs-verschillon enz. geven enigszins onregelmatige afwijkingen*

Worden de dalingsverschillen uit de 3 fluctuatiediagrammen tus-sen de oude en de nieuwe gemiddelde waterstand van de buis No.1013

uitgezet per 10 cm grondwaterdiepte, dan krijgen we figuur 5» Iß de onderstaande tabel zijn dewaarden van deze verschillen per 10 cm aange-geven en tevens de gemiddelde daling ten opzichte van de 3 andere

buizen. Tabel 1

Grondwaterdaling in buis No*1013 door beekverbetering ten op-zichte van de buizen No,1020, 1336, 72-14

Grondw-m.v.

1013

d a l i n g gróndw»in xm- t e n dpz-ichte van de feuiz'Söi Gem,

1020 1336 72-14 d a l i n g

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

' 140

85/0663/25/4

12

16

18

19

23

27

26

23

20

15

12

8

5

3

0

14

16

17

18

19

20

21

18

14

10

7

3

2

0

14

15

16

17

18

17

16

15

14

13

12

8

5

3

0

13,3

15,6

17

18,6

20

21,3

21

18,6

16

12,6 "

10,3

6,3

4

2

0

(5)

-5-De grondwaterdaling blijkt op een diepte tussen de 50 en 60 cm het grootste te zijn in vergelijking met buis No.1020 en het kleinste in vergelijking met buis No.72-14« De mogelijkheid bestaat dus dat ook buis No«72-14 onder invloed van een grondwaterdaling van de laatste beekverbetering staat.

.** Gebleken is dat, indien do grondwaterstanden van de buizen No. 1020 en 1336 tegen elkaar worden uitgezet, goen verandering heeft plaatsgevonden. Wordt een fluciJjtetiediagram gemaakt van de grondwater-standen van de buizen No. 72-14 en 1020, dan blijkt, dat alleen voor

de diepere grondwaterstanden beneden 70 cm in buis No.1020 een gerin-ge daling van de grondwaterstand in buis Nó.72-14 heeft plaatsgerin-gehad. Echter is bij die diepte

rekening gehouden behoeft te worden.

Vergelijken we vervolgens de oude toestand met de verbeterde, dan worden de gniddoldo oudegrondwaterdiepten na aftrok van de gemiddelde daling omgezet in de overeenkomstige nieuwe. Tevens kan voor beide grondwatersituatios de bijbehorende afvoer in figuur 3 wordon afge-lezen. In deze figuur zijn per 10 cm grondwaterdiepteklasse in de

oude toestand, de overeenkomstige grondwaterdiopte en bijbehorende af-voer in de nieuwe toestand weergegeven, door een verbindingslijntje.

In tabel 2 zijn de overeenkomstige waterdiopten en afvoeren ver-meld.

Tabel 2

Het verband tussen de na de beekverbotering Grondw. - m« — ... o t Kj . . . ~ -.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

85/0663/25/5 ,v. No.1013 -• aietiw * 13,3 25,6

37

48,6

60

71,3

81

88,6

96

102,6 110,3 grondwaterdiepte

oud

2020 1420 1000

660

390

200

100

50

25

10

0

en de afvoer Afvoer • • •nieuw -2720 1500 76"0

280

100

40

10

0

0

0

0

l/aeo voor en vopschil"

+ 700

+ 80

- 240

- 38O

- 290

- 160

- 90

- 50

- 25

- 10

- 0

(6)

-6-Conclusie

Door oen verdieping van de beken met ongeveer 50 & 60 cm wordt dö gemiddelde grondwaterstand in de omgevimg met ongeveer 20 cm ver-laagd gerekend ten opzichte van de oude grondwaterdiepte van 50 cm. Dit heeft tot gevolg een geringere basisafvoer in vergelijking met de oude toestand. Lopen de grondwaterstanden hoger op dan noemt de afvoer snel toe door de betere en grotere transportcapaciteit van do beken.

Ondanks een nog lagore grondwaterstand ten opzichte van de oude toestand wordt de totaal afvoer bij een niéuwe grondwatertoestand van 25»6 cm - m.v. reeds grotor dan bij de oude grondwaterstand van

10 cm - m.v.(zie tabel 2 ) .

Men had ook kunnen verwachten, dat bij de nieuwe evenwichtstoo-stand tussen de grondwaterevenwichtstoo-stand en het beokpeil eenzelfde afvoer zou optreden als voorheen. Er is dus in de nieuwe toestand een kleiner drukverschil ontstaan tussen de grondwaterdiepte en het beokpeil bij

een lager beekpeil.

(7)

LÜ Lü CD LÜ CO CE LÜ Q ÜJ CQ ÜJ

CD

O

O

cc

\-co

00 If) O)

o

o

> •o <D +-> <D .Q i_ O > O CD 0) ^" o o > <D -t-> 0) n t -<D > co CD 0) i . 0

o

> TJ (D <D n e <D > C O o o JZ u U) "^ <D a c 3 a

E

C_ <D o > •*-O W

'5

n "O C O C_

(8)

u m c_ *•» o * • D C o (_ en « -o c « » TJ 3 O

2

i/> c 4> CK ^ -Q .* 4> 4> a> C 3 - 1 0) •o c ~ 4) a .* 4> 4> n •»-• 4> £ C 4) 0) 10 3 •o c o 0 > ^ . en

il

en 4> +•* 0) I_ 0) > a> n -o o c c 4> (_ o o > ro »— O *~ ' 3 J3 C O > 4) Q. .4) T3 m

o

w~ >

E

i 4) • J a .4} t_ 4) O -o c o i _ O < < V0 < <£. \ O \ ^ \ \ • \ «v 1 1

V<.<

N • \ < i ^ < << \ V» 1 1 1 1 1 1 Z

E

J 1 N . O O <£> O lO O \J lO 4> 4>

£

4> 4) X) 4) m 4) *-• c -1 _

'a>

a 9) 4) ca

E

4) 4) > O c D a O

o

in o

o

CM O m O <* O

m

o

<0 N

o

00

o

o

0>

o

o

o

(9)

0> o c t_ 4> > 0) 0 X I 4) TJ O C c 9) o o > co

o

3 XI c o > a I_ -t-> o

£

•o c o (-en •o c xi <b 10 c T3 C O > o > 'fr-ei Ç 'a> c 91 m (/) i - > •o c o XI !_ 4) > CVJ ch o 4> O > CVJ ro u m »o O CM O m O • * O iO O tO r^

o

O CO O O O m O > E Q. 4) TJ t_ 0) •t-» a "O C O [_ O

(10)

c c_ <b *-• n i_ 4) > O c c (-o o > o > c 4> "O C O <-• </> (_ 1> +•« O TJ C O i_ cn TJ c o -Q f_ > CO cn i l ro ü m to O CM O m O T O iO O

«o

N

o

O CO O O O CO O > E a a> XJ £_ O TJ C O t_

o

(11)

1 6 0 f - g r w s t . d i e p t e - mv. 1 0 2 0 1 2 0 8 0 4 0 I I I 4 0 8 0 120 160 2 0 0 g r w s t . d i e p t e - mv. 1013 Fig. 4 G r o n d w a t e r f l u c t u a t i e d i a g r a m m e n v a n buis 1013 m e t de buizen 1 0 2 0 , 1 3 3 6 en 7 2 - 1 4 1 6 0 r- g r w s t . d i e p t e - m v 1336 120 4 0 8 0 120 160 2 0 0 g r w s t . d i e p t e - mv. 1013 160 i— g r w s t . d i e p t e - mv. 7 2 - 1 4 120 8 0 4 0 4 0 8 0 120 160 2 0 0 g r w s t . d i e p t e - mv. 1013 6 3 c . 3 4 . 4 . / 7 f

(12)

daling in cm 30 20 10 •»À

Fi

s*

m

I

A

/ » i • oA / ! 11 • a A

( ' i

• a A \ * ! • a A •A A* — •A o — A* o —

V

V

A«, o— 0 10 20 30 40 H 50 60 70 80 90 100 110 \ A» *j 120

V,

130 140 Grondwaterdiepte - mv —' 150 1013 Fig. 5 Daling grondwaterstand in buis 1013 door béek-verbetering t.o.v. de buizen - • — . — 1020 — . - - . - 1336 —A - A - 72-14 6 3 c . 3 4 . 5 / 7 f

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Bovengenoemde vraagstelling brengt met zich mee, dat het niet gaat om de interne geschiedenis van de een of andere godsdienstige instelling, maar om de verhouding tussen – in dit

The aim of this research was to analyse the profile of nutrition interventions for combating micronutrient deficiency with particular focus on food fortification reported in

De allround waterbouwer kiest, beoordeelt en gebruikt bij het verwijderen van waterbouwkundige constructies het benodigde materiaal, gereedschap en materieel zorgvuldig, efficiënt

Bij deze druk gaven de buizen het water gelijkmatig af door een groot aantal kleine poriën.. De ingegraven poreuze buizen zijn voortdurend gevuld gehouden met

Neerslag - Afvoer tegen maand bij verschillende kanspercentages t Deze serie omvat 6 figuren, namelijk voor elke tijdvaklengte één.. Neerslag - Afvoer tegen tijdvaklengte

Reeds na de eerste toepassingen van prefix werden bladrand- verkleuringen waargenomen bij een aanral houtsoorten in struikbeplantingen. In het afgelopen seizoen bleek

‘We kun- nen best een aardige productie ha- len in Nederland en de kwaliteit is goed, maar we kunnen niet concur- reren tegen de bulkproductie uit Latijns-Amerika.’ Timmer ziet

Naast het onderzoek naar de invloed van straatmeubilair op de openbare ruimte hebben wij een evaluatie gemaakt voor de Osse bank.. Deze banken zijn in 2012 geplaatst in het centrum

Deze publikatie werd uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'De industrie in België; Twee eeuwen ontwikkeling 1780-1980', georganiseerd door het Gemeentekrediet van

(bron: Circulaire bodemsanering 2013) Spoedige sanering Het bevoegd gezag Wbb stelt in een beschikking waarbij zij vaststellen dat er sprake is van een geval van

Harmonizing information across international cohort studies and combining them with data from different sources (physical, social and socioeconomic environmen- tal

direct financieel belang bij social return mogelijk geneigd zijn een creatievere invulling van de social-returnver- plichting toe te staan dan aanbestedende diensten zonder

In de onderstaande maatregelenmatrix staan (fiets)verkeersveiligheid maatregelen weergegeven die de provincie Noord-Brabant via (subsidies) beschikbaar stelt. Per maatregel zijn

Op basis van mogelijke aanwezigheid van gevaren in diervoedergrondstoffen en diervoeders, mogelijke overdracht van deze gevaren naar dierlijke producten én toxiciteit van de gevaren

In situaties waarbij de parkeerdruk in de openbare ruimte structureel hoog is, maar er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de parkeervoorzieningen op eigen ter- rein,

Toelichting van begrippen • Arbeidsopbrengst ondernemer = de vergoeding voor de arbeid die de ondernemer levert inclusief leidinggeven en het door hem gedragen ondernemersrisico in

Lise Rijnierse, programmaleider van ZZ-GGZ benadrukte dat dit het moment was om argumenten voor deze signalen aan te scherpen of te komen met argumenten voor alternatieve

Deze middelen worden ingezet voor het integreren van de sociale pijler (onder andere wonen – welzijn – zorg) in het beleid voor stedelijke vernieuwing en voor

Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat veel organisaties in de quartaire sector brieven registreren (van 51% in het onderwijs tot 100% of bijna 100% in iedere sector in het

Omdat de bezoekers op elk willekeurig moment in een van deze groepen ingedeeld werden en baliemedewerkers niet op de hoogte waren van het type handvest (ambities, weinig ambitieus,

Dergelijke inbedding (a) onderstreept de relevantie van integriteit in het dagelijkse werk, (b) draagt bij aan verdere normalisering van het gesprek over integriteit, (c) kan

Adressen die getrokken zijn op basis van speciale kenmerken (risicosignalen) kunnen een rol spelen indien (1) de populatiecijfers bekend zijn voor deze kenmerken en (2) binnen

een goed signaal betreffende het commitment van de uitvoeringsinstellingen zijn, wanneer het opdrachtgeverschap voor het programma niet automatisch bij BZK wordt neergelegd,