• No results found

Wat heeft Wageningen allemaal op stapel staan? : PPO aan de toekomst van de duurzame boomkwekerij

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Wat heeft Wageningen allemaal op stapel staan? : PPO aan de toekomst van de duurzame boomkwekerij"

Copied!
4
0
0

Hele tekst

(1)

16

Kopstekers bij linde

Laanboomkwekers ervaren veel problemen met kopstekers in lindes. PPO doet onderzoek naar de veroorzaker. Dat blijkt een onschuldig ogend mugje te zijn, de lindebladplooigalmug. Deze mug legt haar eieren in de scheuttoppen, waarna de larven de uiteindelijke schade veroorzaken. In 2012 zullen de mogelijkheden voor signalering en bestrijding van de galmug worden onderzocht.

Financier: PT

Informatie: Herman Helsen, herman.helsen@wur.nl

Signaleren en bestrijden van gleditsiabladgalmug Met het seksferomoon van de gleditsiablad-galmug kan de vlucht van deze soort worden gevolgd. PPO onderzoekt hoe het tijdstip van de bespuitingen daarop kan worden afgestemd, om zo met een minimum aantal bespuitingen een maximale bestrijding te hebben.

Financier: PT

Informatie: Herman Helsen, herman.helsen@wur.nl Bestrijding Verticillium

Verticillium dahliae zorgt voor veel schade in de teelt van laanbomen en rozen. PPO heeft in de afgelopen twee jaar verschillende technieken getest. Met name met biologische grondont-smetting zijn goede resultaten behaald. Voor de komende twee jaar is een praktijknetwerk gepland (bij goedkeuring) waarin deze techniek

op verschillende bedrijven grootschalig zal wor-den getest. PPO werkt hierbij samen met Cultus en boomkwekerijen.

Financiers: PT, EL&I en bedrijven Informatie: Bart van der Sluis, bart.vandersluis@wur.nl

Wat heeft Wageningen allemaal op stapel

staan?

PPO werkt aan de toekomst van de duurzame boomkwekerij

Ook al lijkt de financiering van onderzoek voor de boomkwekerijsector af te nemen, 2011 kan de geschiedenis ingaan als een vruchtbaar jaar. Er staat een groot aantal interessante studies op stapel. Het onderzoek richt zich daarbij steeds meer op toepassingen van deze gewas-sen en de bijdrage van het groen aan een gezonde leefomgeving. In het verleden gebeurde veel onderzoek op de eigen proeflocaties op diverse plaatsen in het land. De laatste jaren werken de boomkwekerij-onderzoekers van PPO steeds meer samen met kwekers, toeleverings-bedrijven en afnemers van boomkwekerijproducten. Een greep uit de vele projecten binnen het boomkwekerijonderzoek.

(2)

17 Gezondeboomteelt.nl

Al vele jaren werkt PPO samen met DLV plant en LTO-vakgroep Bomen en vaste planten in het pro-ject Waarnemen & Waarschuwen. Via de website gezondeboomteelt.nl worden kwekers op de hoogte gehouden van actuele ziekten en plagen. Daarnaast geeft de website veel achtergrondin-formatie over het omgaan met ziekten en plagen in de boomkwekerij en het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Bij voortgang van het project kunnen vanaf volgend groeiseizoen alle kwekers zich aanmelden voor een sms-waar-schuwingsdienst en voor de gebruikers van een smartphone een app om direct informatie van de website te krijgen. Hiermee komt de kennis nog eerder op de juiste plaats.

Financier: PT

Informatie: Fons van Kuik, fons.vankuik@wur.nl

Een gezonde Buxus

Zo’n vijf jaar geleden werd de buxusteelt getroffen door een nieuwe schimmelziekte, Cylindrocladium buxicola, met ingrijpende gevol-gen. PPO is toen begonnen met middelenonder-zoek om deze schimmel te kunnen bestrijden. De laatste jaren werkt PPO samen met DLV-Plant en met enkele buxustelers aan het zoeken naar de beste teelthandelingen om de buxusplanten gezond te houden. Een goed hulpmiddel om de schimmelziekte te beheersen, is gebruik te maken van een waarschuwingssysteem. Buxustelers worden gewaarschuwd voor gevaarlijke periodes voor uitbraak van de schimmelziekte, zodat men op tijd de juiste maatregelen kan treffen. Financier: PT

Informatie: Fons van Kuik, fons.vankuik@wur.nl Pachysandra vrijhouden van Phytophthora De afgelopen jaren is er in de Pachysandrateelt regelmatig sprake van grote uitval. De plan-ten verwelken en sterven vervolgens af. PPO heeft in samenwerking met Cultus Agro Advies de oorzaak achterhaald: de pseudoschimmel Phytophthora. Deze Phytophthora is nieuw voor Nederland en wordt momenteel door de nVWA op naam gebracht. Een bladmeststof zorgde voor een goede groei van de Pachysandra’s. Ook in andere teelten worden steeds vaker problemen met Phytophthora’s gemeld.

Financier: PT

Informatie: Fons van Kuik, fons.vankuik@wur.nl

De voortdurende strijd tegen onkruid Onkruidbestrijding is het grootste knelpunt in de boomkwekerijsector. Het middelenpakket is beperkt. In 2011 zijn proeven gestart waarin diverse middelen verder zijn getest in alle gewas-groepen. Dit onderzoek loopt tot eind 2013. Het doel is om meer onkruidbestrijdingsmiddelen toegelaten te krijgen. Het onderzoek wordt door PPO en DLV-Plant gezamenlijk uitgevoerd. Financier: PT

Informatie: Fons van Kuik, fons.vankuik@wur.nl

Teelt de grond uit – bomen

Met het project Teelt de grond uit ontwikkelt PPO nieuwe teeltsystemen met minimale uitspoeling van voedingsstoffen en gewasbeschermings-middelen. Nederland heeft van de Europese Commissie tot 2015 de tijd gekregen om aan te geven op welke wijze voldaan kan worden aan de normen voor de kwaliteit van grond- en

Projecten

(3)

18

oppervlaktewater. Het huidige project loopt tot eind 2013. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de boomkwekerijsec-tor. Een groot deel van het onderzoek wordt op bedrijven uitgevoerd.

Financiers: EL&I, PT en bedrijven Informatie: Henk van Reuler, henk.vanreuler@wur.nl

Teelt de grond uit – vaste planten

Bij proeven met vaste planten wordt gekeken naar een teelt met minimale emissie van mest-stoffen. Hiervoor zijn door een teler zandbedden met een teeltlaag van 25 cm grof zand in een perceel aangelegd, die door folie zijn gescheiden van de ondergrond en een eigen drainageafvoer hebben. De planten krijgen water met drup-pelslangen en bemesting via fertigatie of gecon-troleerd vrijkomende meststoffen. Verschillende soorten vaste planten groeien over het algemeen goed op het systeem. De productie wordt nauw-lettend gevolgd.

Financier: PT en de vasteplantenteler Informatie: Casper Slootweg, casper.slootweg@wur.nl Natuurlijke vijanden bevorderen

Stroken met bloeiende kruiden stimuleren de bio-diversiteit en zien er prachtig uit. Voor de boom-kweker is van belang dat ze de aanwezigheid van natuurlijke vijanden bevorderen. De natuurlijke bestrijding van bijvoorbeeld bladluizen wordt hierdoor verbeterd. Daarbij is de effectiviteit van belang, maar ook een efficiënt beheer en de kos-ten van aanleg en onderhoud. PPO onderzoekt deze aspecten.

Financier: PT

Informatie: Herman Helsen, herman.helsen@wur.nl

Betrouwbare biologische spintbestrijding Roofmijten kunnen een gunstige rol spelen in de bestrijding van spint in boomkwekerijgewassen. Preventief inzetten is belangrijk, dus dit vraagt een omschakeling in denken. Tien bedrijven krij-gen begeleiding bij het toepassen van biologische bestrijding door DLV Plant. PPO richt zich op de lastige spintsoorten, zoals citrusspint, in samen-werking met Koppert en Benfried.

Financier: PT

Informatie: Piet van Dalfsen, pieter.vandalfsen@wur.nl Stekken onder led

Led-belichting geeft specifieke lichtkleuren,

waar-mee processen in de plant zijn te beïnvloeden. Door dit toe te passen in een meerlaagssysteem, is er ruimtewinst en controle over temperatuur, vocht en licht. PPO zoekt samen met Philips naar het beste lichtrecept om de beworteling te sti-muleren.

Financier: PT

Informatie: Pieter van Dalfsen, pieter.vandalfsen@wur.nl

Op het juiste moment water geven in de vol-legrond

Wat is het juiste moment om water te geven in de vollegrond? Te laat of te weinig betekent groeiremming, te veel water geven veroorzaakt uitspoeling en onnodig brandstofverbruik. In dit project wordt door LTO Noord projecten, PPO, Proeftuin Noord-Nederland en Dacom onderzocht welke meerwaarde vochtsensoren in de boom-kwekerij kunnen geven om de beregening zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Financier: PT

Informatie: Pieter van Dalfsen, pieter.vandalfsen@wur.nl BioFoam als substraat

In dit project wordt een duurzaam substraat op basis van Poly Lactic Acid (PLA) ontwikkeld en getest. PLA wordt gemaakt uit gefermenteerde rietsuiker of cassavezetmeel. De bedoeling is het ontwikkelen van een hernieuwbare grondstof/ substraat om een kwalitatief goed boomkweke-rijproduct te telen. In 2011 is een beperkte test uitgevoerd met 15 % toevoeging van BioFoam aan het substraat in het gotensysteem bij PPO

Randwijk. De planten groeiden er prima op. Synprodo, Synbra Technology en Wageningen UR (Food & Biobased Research) werken mee aan dit onderzoek.

Financier: Provincie Gelderland, Synbra en Synprodo

Informatie: Ton Baltissen, ton.baltissen@wur.nl

Cultuurwaarde en stekmethode laanbomen Dit project richt zich op teeltaspecten van ver-nieuwingen in het Nederlandse laanboomsor-timent. In de periode 2009-2011 is onderzoek verricht aan gezond sortiment binnen de geslach-ten Malus, Prunus en Crataegus. De opkweek van de bomen is uitgevoerd in samenwerking met een boomkwekerijbedrijf. Met name twee Malus-cultivars komen perspectiefvol naar voren. Daarnaast is voor een aantal geslachten (Liquidambar, Acer e.d.) de langstekmethode getest. Dit is een alternatieve methode van vermeerdering, omdat met de beschikbare stek-methoden niet altijd goede resultaten worden behaald. Het onderzoek loopt begin 2012 af. Financiers: PT

Informatie: Bart van der Sluis, bart.vandersluis@wur.nl Grasstroken in laanbomen

Steeds meer bedrijven passen grasstroken toe in de teelt van laanbomen. Over de effecten van grasstroken heerst veel onduidelijkheid. Enerzijds zijn er duidelijke voordelen (minder herbiciden), maar anderzijds beconcurreert gras de groei van de bomen. In een tweejarige proef op laan-boombedrijven voert PPO onderzoek uit en test maatregelen om de concurrentie van gras terug te dringen. Die maatregelen zijn: irrigatie, extra maaien, grasmengselkeuze en bemesting. Het eerste onderzoeksjaar zit erop. Voor de proef een vrij ongunstig jaar vanwege de regenachtige

Projecten

(4)

19 zomer. Irrigatie kan de concurrentie van het gras

terugdringen. Financiers: CWO

Informatie: Bart van der Sluis, bart.vandersluis@wur.nl

Cultivaronderzoek Potentilla fruticosa De laatste jaren zijn er veel nieuwe cultivars geïntroduceerd van Potentilla fruticosa. Daarbij is geselecteerd op gezondheid (vooral resisten-tie tegen meeldauw), doorbloei, groeivorm en bloemkleur. Voor kwekers, groenvoorzieners en consumenten is het onduidelijk welke cultivars het beste zijn en welke nieuwe cultivars echt een verbetering zijn van het oude sortiment. Samen met de KVBC wordt in deze kwaliteitstoets het sortiment (ca. 80 cultivars) gescreend op belang-rijke kenmerken zoals bloeiduur, gezondheid, dichtheid en bloemkleur (o.a. kleurvastheid). Het eindrapport verschijnt in Dendroflora 48 (2011). Financier: PT

Informatie: Marco Hoffman, marco.hofman@wur.nl

Inheemse en uitheemse plantensoorten In de herfst van 2011 is de brochure “Inheemse en uitheemse plantensoorten voor stad en land-schap” verschenen. Hierin wordt uitleg en ach-tergrondinformatie gegeven over inheemse en uitheemse soorten en autochtone herkomsten. Centraal staat wat de belangen en gevaren zijn en wanneer het verantwoord is te kiezen voor inheemse en wanneer voor uitheemse soorten. Het onderwerp heeft een belangrijke plaats in actuele discussies over bijvoorbeeld klimaatver-andering, biodiversiteit en duurzaam landschaps-beheer. Komend jaar wordt middels lezingen en artikelen deze kennis verder verspreid.

Financier: PT

Informatie: Marco Hoffman, marco.hofman@wur.nl

Naamlijsten van houtige gewassen en vaste planten

Uniformiteit in naamgeving van de producten is essentieel voor een goede communicatie en handel, ook internationaal. De internatio-nale "Naamlijst van houtige gewassen" en de "Naamlijst van vaste planten" voorzien in deze behoefte. In de internationale boomkwekerijsec-tor worden de naamlijsten veel gebruikt, evenals de digitale versie op de website www.internati-onalplantnames.com. Elke vijf jaar verschijnt een nieuwe versie. De financiering van het project is problematisch. Komend jaar wordt vooral

gepro-beerd om (internationale) partijen te vinden die het project mede willen financieren.

Financier: PT, PPO

Informatie: Marco Hoffman, marco.hofman@wur.nl

Gebruikswaarde onderzoek laanbomen In dit langlopende project worden in samen-werking met een aantal gemeenten de groei en gebruikseigenschappen van vernieuwingen in het laanbomensortiment in beeld gebracht. Alle verzamelde informatie en gegevens van de proefbeplantingen zijn terug te vinden op de website www.straatbomen.nl . Aan deze site zijn onlangs beschrijvingen van alle 75 onderzochte laanboomcultivars toegevoegd.

Financier: PT

Informatie: Jelle Hiemstra, jelle.hiemstra@wur.nl Toekomst voor de iep

De iep is een ideale straatboom, maar het gebruik ervan is in de laatste decennia sterk afge-nomen hoewel er nieuwe cultivars zijn geïntro-duceerd die veel beter bestand zouden zijn tegen iepziekte. In een grote veldproef is de resistentie van het hele nieuwe iepensortiment onderzocht. Daarnaast wordt in samenwerking met gemeen-ten de gebruikswaarde van dit nieuwe sortiment onderzocht. Begin 2012 gaat de website www. toekomstvoordeiep.nl van start.

Financier: PT, gemeente Amsterdam en Bonte Hoek kwekerijen

Informatie: Jelle Hiemstra, jelle.hiemstra@wur.nl Filegroen

De kosten van files lopen voor de Nederlandse economie jaarlijks in de miljarden. Een deel ont-staat door kijkers naar ongelukken op de andere rijbaan. Groen in de middenberm zou dit pro-bleem kunnen verminderen. PPO heeft de erva-ringen hiermee in Nederland en de landen om ons heen geïnventariseerd en de voor- en nadelen en de mogelijkheden op een rij gezet.

Financier: PT

Informatie: Jelle Hiemstra, jelle.hiemstra@wur.nl

Auteur Nico Dolmans is teamleider Boomkwekerijonderzoek PPO Bomen. (nico.dolmans@wur.nl)

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

In de 4 e grafiek is het oplopen van natrium geschetst voor scenario 11 en spui boven 1 mmol Na/l. In de loop van april wordt deze bereikt waarna zeer frequent geloosd moet

De vloeivelden

- De genetische variatie ten aanzien van deze eigenschap. Het voordeel van deze fysiologische aanpassing boven de morfolo- gische is de flexibiliteit en het proces is binnen

Begin 2017 zijn afspraken gemaakt om cliënten met ambulante begeleiding uit te laten stromen uit MO en BW naar sociale huurwoningen. Verenigde woningcorporaties hebben toegezegd

Op basis van de succesfactoren en verbeterpunten die uit deze evaluatie zijn gekomen – en die ondersteund worden door eerder (wetenschappelijk) onderzoek - doen de onderzoekers

De belangrijkste morfologisch-anatomische para- meters waarop de onderzoekers letten in hun zoektocht naar droogtetolerante boomsoorten waren: glanzend blad en of dikleerachtig blad,

In Amsterdam krijgt hij minder kans om ziek te worden, maar dat komt omdat Amsterdam de iepenziekte voortreffelijk onder controle heeft met haar speciale iepziektebeleid.” Hetzelfde

Zoals uit de resultaten van de Human Resources Managers blijkt, zijn vaardigheden die ontwikkeld worden tijdens vrijwilligerwerk of een bijbaan erg belangrijk voor de

finding by the court, as well as its reference to the ICC Pre-Trial Chamber’s finding that Bashir’s immunity in terms of customary international law as head of state was

These included, as the main point, Alt’s 1929 Gott der Väter hypothesis, in which the linked familial and religious ties between Abraham, Isaac and Jacob were severed,

Voor alle partijen is helder dat zij willen investeren in de toekomst van de stad en haar inwoners, waarbij de inwoners zoveel als mogelijk gelijke kansen krijgen en op een duurzame

Die ontisiteit van ouer-onderwyserkontak staan bo aIle twyfel, want reeds se= dert die vroegste jare (vgl. Hoofstuk 2) het ouers en onderwysers in 'n mindere of

Het laatste, maar zeker niet minst belangrijke onderdeel in de test waar het Motorboot Lezerspanel een rapportcijfer voor geven, is zeer subjectief: “welke zou ik kopen?” Bij

- Meer informatie en inzicht in de toepassingen van zorg op afstand, men moet weten, wat er van hen als cliënt /patiënt wordt verwacht, wat de toepassingen voor kansen,

We studied clinical, biochemical and angiographic determinants of LV end diastolic volume index (LVEDVi), end systolic volume index (LVESVi) and mass index (LVMi) as global

Anders gezegd, missionaris- sen zijn vandaag geen men- sen die hun geloof onge- vraagd en ongewenst komen opdringen, maar brug- genbouwers die aankno- pingspunten zoeken

Open, eerlijk en benaderbaar JONG VAN LIJF EN GEEST Betrokken en meeleeft met de inwoners Heeft oog voor de belangen van de kleinere kernen en dorpen Betrouwbaar,

Therefore, it is recognized that the firm’s institutional environment affects its behavior (Peng, et al., 2008) and should thus be more closely researched

Iedereen doet wel zijn zegje, maar je bent toch niet echt samen, je bent niet echt met elkaar.. Mijn tip is, stel voor

Naast dat de fysieke lessen een grote sociale meerwaarde hebben, geven studenten ook aan dat deze lessen heel fijn zijn voor interactie en samen studeren; dat fysiek samenzijn

Hoewel het oorspronkelijk aantal eind- termen – tenminste in de eerste graad –sterk gereduceerd werd in de eindformulering, blijft voor veel leraren de in- druk bestaan dat

Andererseits be- kannte er - angesichts der eindeutigen Verurteilung des Geschichtsschreibers Lamprecht durch die verheerende Detailkritik mutig und erstaunlich -, daß sowohl

Bij .bet nieuwe onderzoek werd getracht om de biologie van het insect zoo uitvoerig mogelijk ,na te gaan, opdat de verkregen gegevens, als grondslag zouden kunnen dienen van