Paspoort

In document Algemeen ambtsbericht Syrië (pagina 36-0)

2.1 Identificatieplicht en identificerende documenten

2.1.2 Paspoort

Voor de algemene aanvraagprocedure en bijbehorende voorwaarden van een paspoortaanvraag wordt verwezen naar paragraaf 2.2.1 van het Algemeen ambtsbericht Syrië van juni 2021. Hieronder staan enkele aanvullingen.

De geldigheidsduur van het Syrische paspoort verschilt per leeftijd en geslacht:

- Mannen onder de zeventien jaar krijgen een paspoort dat geldig is tot ze zeventien jaar worden, met een minimum van één jaar en een maximum van zes jaar geldigheid.

- Mannen van 18 tot 42 jaar die niet definitief vrijgesteld zijn van militaire dienstplicht, krijgen een paspoort met een geldigheidsduur van twee jaar;216 - Andere personen krijgen een paspoort met een geldigheidsduur van zes

jaar.217

212 COAR, New Civil Status Law Raises Concerns Over Identity Cards and HLP Rights, 8 maart 2021; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

213 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

214 UNHCR e.a., Civil Documentation and Registration in the Syrian Arab Republic, juli 2018, p5-6.

215 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

216 Volgens een bron geldt dit ook voor personen die aangemerkt zijn als reservist. Vertrouwelijke bron, 31 januari 2022.

217 UNHCR e.a., Civil Documentation and Registration in the Syrian Arab Republic, juli 2018, p12; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

Pagina 37 van 100

Of de aanvrager Syrië illegaal heeft verlaten is juridisch gezien geen factor die van invloed is op de geldigheidsduur van het paspoort.218 Syrische ambassades en consulaten blijken in de praktijk afwijkende regels en procedures te hanteren voor het afgeven van paspoort en de geldigheidsduur ervan. Zie subparagraaf 2.1.2.1 Aanvraag vanuit het buitenland.

Een aanvrager die geen Syrische identiteitskaart219 heeft, kan een persoonlijk uittreksel uit het bevolkingsregister overleggen om een paspoort aan te vragen.220 Wie een nieuw paspoort aanvraagt, zal in bepaalde situaties het huidige paspoort moeten kunnen tonen of overleggen. De volgende situaties zijn mogelijk:

− Als het paspoort binnen zes maanden verloopt, moet het bij de aanvraag getoond worden. De autoriteiten kunnen het paspoort vervolgens bij het ophalen van het nieuwe paspoort innemen of ongeldig maken en

teruggeven.

− Als op basis van de administratie blijkt dat het paspoort reeds verlopen is, zouden de autoriteiten er voor zover bekend niet om vragen bij de

aanvraag van een nieuw paspoort.

− Als het paspoort beschadigd is of alle bladzijdes vol zijn, moet het paspoort getoond worden bij de aanvraag. Het paspoort kan bij het ophalen van het nieuwe paspoort ingenomen worden of ongeldig gemaakt en teruggegeven aan de houder. Als het volle paspoort geldige visa bevat, kan het

vastgemaakt worden aan het nieuwe paspoort.

− Als het paspoort zoek of gestolen is, zal de aanvrager een proces-verbaal van verlies of diefstal moeten overleggen.221

In Syrië is het mogelijk om een paspoort te laten aanvragen door een familielid tot in de vierde graad. Hij of zij moet, in aanvulling op de regulier vereiste documenten bij een paspoortaanvraag, met documenten (bijvoorbeeld een familieboekje) de familierelatie aantonen. Kan iemand dat niet, dan moet er een notariële volmacht overgelegd worden. Ook moet het familielid in principe aantonen of degene voor wie het paspoort aangevraagd wordt in of buiten Syrië is, met gegevens van de

immigratie- en paspoortdienst over de in- en uitreis van de beoogde paspoorthouder. Als blijkt dat die paspoorthouder in Syrië is, zal

hoogstwaarschijnlijk gevraagd worden waarom hij of zij niet zelf de aanvraag kan indienen.222 Als de beoogde paspoorthouder in een deel van Syrië verblijft dat niet onder controle van de Syrische autoriteiten staat, kan het aanvraagproces een diepgaand (antecedenten)onderzoek omvatten. De bron deed geen uitspraak over de ‘slagingskans’ van een paspoortaanvraag waarbij de paspoorthouder buiten regeringsgebied in Syrië verblijft.223

In de verslagperiode was er een toename in de vraag naar paspoorten, veroorzaakt door de verslechterde leefomstandigheden en veiligheid in overheidsgebied.

Aanvragers moesten maandenlang wachten op hun document. Volgens de autoriteiten was er door de sancties niet voldoende papier en inkt beschikbaar.

Anderen stelden dat de autoriteiten met opzet de uitgifte vertraagden om grootschalige uitreis te beperken.

218 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

219 Zie paragraaf 2.1.1 waarin staat de identiteitskaart geen vervaldatum kent.

220 UNHCR e.a., Civil Documentation and Registration in the Syrian Arab Republic, juli 2018, p12; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

221 UNHCR e.a., Civil Documentation and Registration in the Syrian Arab Republic, juli 2018, p13-14; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022; vertrouwelijke bron, 29 mei 2022.

222 UNHCR e.a., Civil Documentation and Registration in the Syrian Arab Republic, juli 2018, p13; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

223 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

Door de toegenomen vraag en het beperkte aanbod nam de – reeds aanwezige – corruptie rondom het verkrijgen van paspoorten een vlucht. Hierdoor kwam het voor dat aanvragers exorbitant hoge bedragen moesten betalen, doorgaans aan een tussenpersoon die een afspraak voor de aanvraag zeker kon stellen.224

Als een man is opgeroepen als reservist en daar geen gehoor aan geeft, kan hij geen paspoort aanvragen. Zodra hij zich tot de bevoegde autoriteiten wendt voor de aanvraag, zal hij direct worden doorverwezen naar de militaire politie.225

De bron sloot niet uit dat op basis van een alternatief persoonlijk uittreksel en het familieboekje een paspoort kan worden afgegeven. Zie paragraaf 1.2.6.226

2.1.2.1 Aanvraag vanuit het buitenland

Syrische consulaten in het buitenland handelen volgens een vertrouwelijke bron niet altijd eenduidig en in lijn met de Syrische wetgeving wanneer iemand een paspoort aanvraagt. De geldigheidsduur kan bijvoorbeeld afwijken van de hierboven

beschreven varianten.227 Meerdere bronnen merkten op dat dit met name het geval is voor mannen in de dienstplichtige leeftijd. Ook kan het voorkomen dat een jongen die in het buitenland de dienstplichtige leeftijd bereikt en zijn paspoort verlengt, er (in principe) een krijgt met een geldigheidsduur van twee jaar.228 Een andere bron merkte in verband hiermee op dat met name paspoortaanvragen (vanuit het buitenland) een goede inkomstenbron zijn voor de Syrische autoriteiten, waardoor het lucratief is om paspoorten af te geven met een korte geldigheidsduur.229 Hoewel er geen juridische basis voor is in de wetgeving, zouden sommige Syrische ambassades en consulaten paspoorten uitgeven aan personen zonder geldig verblijfsdocument voor het land waar ze zich bevinden.230 Ook meldde een vertrouwelijke bron dat het voorkomt dat aan personen die niet kunnen aantonen dat zij Syrië legaal hebben verlaten een paspoort wordt verstrekt met een

geldigheidsduur van twee jaar in plaats van de reguliere zes jaar. Een andere bron stelde dat (il)legale uitreis officieel geen factor is die van invloed is op de

geldigheidsduur.231 Dit zou ook gelden voor personen die om andere redenen een vorm van individuele verzoening met de autoriteiten moeten aangaan, bijvoorbeeld vanwege het ontduiken van de militaire dienstplicht.232 Zie paragrafen 1.2.7 en 5.1 voor meer informatie over deze vorm van ‘individuele verzoening’.

Hoewel de mogelijkheid om een paspoort te laten aanvragen door een familielid tot in de vierde graad juridisch gezien ook voor aanvragen vanuit het buitenland geldt, zouden ambassades en consulaten hier in de praktijk inconsistent mee omgaan. Als de beoogde paspoorthouder in het buitenland verblijft, moeten de leges in

Amerikaanse dollars worden betaald. Dit staat los van de plaats waar het familielid de aanvraag indient (in of buiten Syrië). Voor mannen in de dienstplichtige leeftijd in en buiten Syrië is het niet mogelijk om een paspoort aan te (laten) vragen zonder toestemming van het rekruteringsbureau van het ministerie van Defensie. Het is onbekend hoe groot de kans is dat de gevraagde toestemming wordt gegeven.233

224 SOHR, Regime-controlled areas in 2021, 28 december 2021; COAR, Syria Update, 28 febuari 2022, p4.

225 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

226 Vertrouwelijke bron, 14 maart 2022.

227 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

228 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

229 Vertrouwelijke bron, 2 december 2021; COAR, Syria Update, 28 febuari 2022, p4.

230 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

231 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

232 Vertrouwelijke bron, september 2021.

233 UNHCR e.a., Civil Documentation and Registration in the Syrian Arab Republic, juli 2018, p13; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

Pagina 39 van 100

Aanvullende (juridische) informatie over het Syrische paspoort

In paspoorten van Syriërs onder de zeventien jaar wordt volgens een vertrouwelijke bron het veld voor de handtekening leeg gelaten. Er is geen inlegvel met daarop de handtekening of vingerafdruk van de ouders of de wettelijke voogd van de

paspoorthouder. Desgevraagd waren bronnen in Syrië niet bekend met het gebruik van Syrische paspoorten waarin het woord kind (tifl/tifla) werd vermeld in het veld voor de handtekening.234 Eén van de bronnen voegde hier ter verklaringen aan toe dat het toevoegen van het woord kind overbodig is, omdat de geboortedatum voldoende aanwijzing is, en dat de houder gedurende de geldigheidsperiode van het paspoort meerderjarig kan worden, waardoor het evenmin voor de hand ligt dat het woord kind toegevoegd zou worden. Kinderen ouder dan veertien jaar zouden zelf hun handtekening (of naam) zetten.235

Paspoorten mogen na afgifte niet aangepast worden. Voor zover bekend zouden de desbetreffende autoriteiten geen aanpassingen na afgifte doen. Dit betekent dat een handtekening niet op een later moment toegevoegd kan worden. De bron gaf aan niet gehoord te hebben van de mogelijkheid dat de houder op een later moment zijn handtekening in het paspoort schrijft en dat die vervolgens voorzien wordt van een stempel waarmee de Syrische autoriteiten de authenticiteit van de handtekening bevestigen.236

Als iemand die in Syrië verblijft, een paspoort aanvraagt voor een dienstplichtige man die niet in Syrië verblijft, zal bij de aanvraag een toestemmingsverklaring van het rekruteringsbureau bij de paspoortaanvraag overgelegd moeten worden.237 De geboorteplaats van de paspoorthouder moet overeenkomen met de

geboorteplaats in diens andere identiteitsdocumenten.238 2.1.3 Nationaal nummer en aangifte geboorte

Elke in Syrië geregistreerde burger heeft een nationaal nummer (raqm watani). Dit nummer wordt automatisch gegenereerd bij het laten registreren van de geboorte.

Een kind zonder nationaal nummer kan (in principe239) niet vermeld staan op een familie-uittreksel of in een familieboekje. Ook kan men zonder nationaal nummer geen identiteitskaart aanvragen. De reden hiervoor is dat iemand zonder nationaal nummer niet in de Syrische bevolkingsadministratie staat ingeschreven.240

Als iemand geen nationaal nummer heeft, betekent dit dat iemands geboorte niet officieel geregistreerd is. De ouders kunnen op een later moment (de officiële termijn waarbinnen dit moet gebeuren is dertig dagen) een aanvraag doen voor geboorteregistratie (in geval van geboorte in het buitenland middels een

gelegaliseerde geboorteakte), waarna automatisch een nationaal nummer wordt toegekend. Een latere geboorteregistratie is mogelijk, maar wordt bestraft met een geldboete.241

234 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022; vertrouwelijke bron, 31 mei 2022.

235 Vertrouwelijke bron, 1 juni 2022.

236 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

237 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

238 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

239 Voor een mogelijke uitzondering hierop, zie paragraaf 2.1.6 en de beschrijving van het alternative individual statement.

240 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022; Vertrouwelijke bron, 2 maart 2022.

241 In decreet 7/2021 van 11 april 2021 werd vastgelegd dat de komende zes maanden geen boete zou worden opgelegd in geval van te late melding van een levensgebeurtenis. Syrian Law Journal, Recent Legislation, Civil status (amendment) Law, https://www.syria.law/index.php/recent-legislation/ geraadpleegd op 16 maart 2022.

Het is onbekend of er een tijdslimiet is verbonden aan een (late) geboorteregistratie.

In theorie moet, ook bij latere aangifte, de werkelijke geboortedatum opgegeven worden. In de praktijk wijkt de geregistreerde geboortedatum soms af van de werkelijke geboortedatum.242 Dit komt regelmatig voor in rurale gebieden.243 Als het kind in het buitenland is geboren en de ouders de geboorte willen registreren bij een ambassade of consulaat, kan wettig gezien niet geëist worden ze een geldige

verblijfsvergunning voor het land van verblijf hebben. In de praktijk zou dit echter wel vaak verlangd worden.244

Elke Syrische burger heeft slechts één nationaal nummer, dat op al zijn of haar officiële documenten hetzelfde moet zijn. Is dit niet het geval bij documenten die zijn afgegeven door de bevoegde autoriteiten dan kan dit enkel verklaard worden als een fout in het proces.245 Een andere verklaring kan zijn dat een van de twee documenten, of bij meerdere documenten het document met het afwijkende nummer, vals is.246

2.1.4 Officiële documenten aanvragen vanuit het buitenland

Het is mogelijk om officiële documenten aan te vragen bij een Syrisch consulaat. In november 2021 openden de Syrische autoriteiten een “online portaal voor diensten voor Syrische expats” om dit te faciliteren. In de verslagperiode werd niet bekend in hoeverre Syriërs hier gebruik van maakten.247 Aanvragen vanuit het buitenland zijn voor de autoriteiten, vanwege de hoge kosten die ermee gepaard gaan, een goede bron van inkomsten.248

Syriërs die in het buitenland verblijven en voor een procedure in verband met bezittingen in Syrië gebruikmaken van een gevolmachtigde in Syrië moeten over een veiligheidsverklaring beschikken. Omdat ze hierdoor onder strikter toezicht komen, beperkt dit hen bij het doorlopen van civiele administratieve procedures.249 2.1.5 Documenten en procedures aangaande familie en huwelijk

Wettelijk huwelijk

Wettelijke huwelijken worden gesloten door (een medewerker van) een religieuze (familie)rechtbank, de shariarechtbank voor moslims. Druzen hebben hun eigen religieuze rechtbanken. Voor christenen wordt het huwelijk gesloten door een

‘religieuze ambtenaar’, doorgaans een geestelijke van een lokale kerk die de bevoegdheid heeft om huwelijken te sluiten.250

242 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

243 Vertrouwelijke bron, 2 maart 2022.

244 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

245 UNHCR e.a., Civil Documentation and Registration in the Syrian Arab Republic, juli 2018, p7; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

246 Vertrouwelijke bron, 2 maart 2022.

247 Te bereiken via https://www.ecsc-expat.sy/

248 COAR, Syria Update (vol 4, no.47), 13 december 2021, p4.

249 Vertrouwelijke bron, september 2021; UNGA – HRC, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 8 februari 2022, p9.

250 Anders dan vraag 3.3.2.11 uit de Terms of Reference suggereert, zijn christelijke religieuze rechtbanken niet betrokken bij de huwelijksvoltrekking. Dit gebeurt in en door de kerk, die het huwelijk doorgeeft aan de burgerlijke stand.

Pagina 41 van 100

De rechtbank of geestelijke verstrekt een huwelijkscontract. Hiermee is het huwelijk rechtsgeldig. Vervolgens moet het huwelijk geregistreerd worden bij de burgerlijke stand en wordt een huwelijksakte verstrekt. Dit laatste kan beschouwd worden als een puur administratieve – doch verplichte – stap, die verder niet van invloed is op de rechtsgeldigheid van een huwelijk. Maar, voegde een bron eraan toe, de Syrische autoriteiten zullen het huwelijk niet erkennen als het niet volgens de wet

geregistreerd staat bij de burgerlijke stand.251

Volgens de Syrische wet kan een moslimvrouw niet trouwen met een niet-moslimman. Een huwelijk naar Nederlands recht tussen een tot het christendom bekeerde vrouw en een christelijke man zal daarom in Syrië niet erkend worden. De vrouw zal bovendien in de Syrische burgerlijke stand altijd als moslima geregistreerd zijn, omdat bekering van de islam tot een andere godsdienst juridisch niet mogelijk is.252

Op het huwelijkscontract (sakk zawaj)253 staan links bovenin drie getallen: al-sahifa, al-asas en al-sidjil. Deze verwijzen naar het bladzijnummer, het serienummer van de gebeurtenis en het nummer van registratieboek in de officiële registratie in het archief van de burgerlijke stand.254 Er worden kopieën van het huwelijkscontract naar de burgerlijke stand van de man en die van de vrouw gestuurd, zodat het huwelijk daar geregistreerd wordt.255 Dit kan enkele dagen duren. Hoewel de rechtbank verplicht is het contract door te sturen naar de burgerlijke stand, zouden sommige koppels ervoor kiezen om dit – voor de zekerheid of om het proces te versnellen – zelf te doen.256

De trouwambtenaar van de rechtbank kan het huwelijk in de rechtbank of thuis sluiten. De echtelieden hoeven hier niet bij aanwezig te zijn. Zij kunnen

vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en de vrouw ook door haar voogd.257 Op het huwelijkscontract wordt bij de naam van de bruid en bruidegom vermeld of zij in persoon aanwezig waren of vertegenwoordigd werden door een ander.258

Als een minderjarige met dispensatie van de rechter trouwt bij een familierechtbank, zal de dispensatie in dezelfde zitting geregeld worden als het huwelijk zelf.259 Het is onbekend in hoeverre melding gemaakt wordt van de dispensatie op het

huwelijkscontract. De wettelijke gezagsdrager of voogd van de minderjarige moet toestemming vragen. De rechter is de enige rechtspersoon die bevoegd is

toestemming te verlenen voor een huwelijk van minderjarigen. De wettige huwbare leeftijd van achttien jaar is vastgelegd in de Personal Status Law en geldt voor aanhangers van alle (in Syrië erkende) religies.260

251 Vertrouwelijke bron, 11 februari 2022; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

252 Vertrouwelijke bron, 11 februari 2022; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

253 Afgegeven door een shariarechtbank, of in geval van andere religies afgegeven door hun respectieve personal status court of kerk.

254 Familienrecht im Nahen Osten, Syrien. Amtliche Eheschließungsurkunde, https://www.familienrecht-in-nahost.de/10175/Syrien-Uebersetzung-Eheurkunde ongedateerd, geraadpleegd op 11 februari 2022;

vertrouwelijke bron, 11 februari 2022; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

255 Vertrouwelijke bron, 11 februari 2022.

256 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

257 Vertrouwelijke bron, 11 februari 2022.

258 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

259 Vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

260 ILAC, Rule of Law Assessment Report: Syria 2021, juni 2021, p23-24; SJAC, The New Child Rights Law in Syria will not protect children, 7 oktober 2021; vertrouwelijke bron, 16 februari 2022.

Geen van de geraadpleegde bronnen kon de vraag of ‘bij een huwelijk dat wordt gesloten in afwezigheid van een of beide echtelieden die aanverwante familie zijn een volmacht nodig is’ afdoende beantwoorden.261

Informele (of traditionele) huwelijken

Een informeel huwelijk is een islamitisch huwelijk dat gesloten is zonder

tussenkomst van een daartoe bevoegde instantie. Het wordt wisselend aangeduid met de termen sheikh, ‘urfi en katb al-kitab.262 Shariarechtbanken kunnen een informeel gesloten huwelijk bekrachtigen. De bevestiging gebeurt schriftelijk, maar de documenten kunnen qua inhoud en opmaak per rechtbank verschillen, door de discretionaire bevoegdheid van rechters – ook bij het opstellen en formuleren van een bekrachtiging. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de aanwezigheid van het bruidspaar (of hun vertegenwoordigers) wordt vermeld, maar ook dat deze informatie achterwege wordt gelaten. Ook is niet met zekerheid te zeggen dat het altijd expliciet vermeld wordt als iemand vertegenwoordigd wordt door een ander.263 De shariarechtbank (of religieuze instantie) meldt een voltrokken wettelijk huwelijk bij de burgerlijke stand. Of een deserteur zijn door een shariarechtbank bevestigde informele huwelijk kan laten registreren bij de burgerlijke stand, hangt vooral af van de mogelijkheid om het informele huwelijk te laten bevestigen. Volgens een bron gold voor 2019 het vereiste dat elke man tussen de 18 en 42 jaar toestemming nodig had van zijn militaire unit om officieel te kunnen trouwen. Daarom sloten veel (dienstplichtige of gedeserteerde) mannen een informeel huwelijk, waarna zij het lieten bekrachtigen door een shariarechtbank. Voor deze laatste stap zou geen militaire toestemming nodig zijn als de vrouw zwanger is of al een kind gebaard heeft.264 In 2019 werden enkele aanpassingen gedaan in de Personal Status Law. In artikel 40, eerste lid, onder c (ج) is vastgelegd dat alleen beroepsmilitairen over een toestemmingsverklaring dient te beschikken om te kunnen trouwen.265

Normaal gesproken staat op een huwelijkscontract (van een formeel huwelijk) niet of de vrouw zwanger was of niet, omdat dit wettelijk en sociaal onacceptabel is.266 Bij de bekrachtiging van een informeel huwelijk ligt dit anders: vanwege het tijdsverloop tussen het informele huwelijk en de bekrachtiging ervan kan de vrouw inmiddels zwanger geworden zijn. In dat geval kan de rechter daar melding van maken op de bekrachtigingsakte. Dit is echter geen standaardprocedure.267

261 vertrouwelijke bron, 11 februari 2022; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

262 UNHCR en NRC, Legal Identity and Housing, Land and Property Rights of Syrian Refugees from a Durable Solutions Perspective, december 2021, p13, voetnoot 80.

263 Vertrouwelijke bron, 11 februari 2022.

264 Landinfo, Syria: Marriage legislation and traditions, 22 augustus 2018, p10-11, 23-24; vertrouwelijke bron, 28 februari 2022.

265 Vertrouwelijke bron, 2 juni 2022.

De Arabische tekst van de Personal Status Law is geraadpleegd via https://www.syrian-

lawyer.club/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-pdf/

Ook artikel 140 van de Wet op de Militaire Dienstplicht bevat een bepaling dat militair personeel toestemming nodig heeft om te kunnen trouwen. De Arabische tekst van de Wet op de Militaire Dienstplicht is geraadpleegd via http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5571&cat=16006

Ook artikel 140 van de Wet op de Militaire Dienstplicht bevat een bepaling dat militair personeel toestemming nodig heeft om te kunnen trouwen. De Arabische tekst van de Wet op de Militaire Dienstplicht is geraadpleegd via http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=5571&cat=16006

In document Algemeen ambtsbericht Syrië (pagina 36-0)