Thema's nader bekeken

In document Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek PO. Datum: februari 2020 (pagina 21-40)

In dit hoofdstuk zoomen we in op de thema's. Ouders is niet alleen gevraagd naar hun tevredenheid met het thema, maar ook naar hun beoordeling van stellingen die onder het thema vallen.

3.2.1 Onderwijs

Er zijn geen stellingen waarover de ouders zeer positief gestemd zijn.

(Relatief veel) ouders zijn niet tevreden over de manier waarop de school hun zoon/dochter volgt (6.4; 28% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Stamgroepleiders werken met ICT

Goede lessen

Manier volgen van zoon/dochter 7.5

3.2.2 Algemene ontwikkeling

Er zijn geen stellingen waarover de ouders zeer positief gestemd zijn.

(Relatief veel) ouders zijn van mening dat de school onvoldoende aandacht besteedt aan het behalen van goede

leerprestaties (6.3; 19% negatief) en dat de school onvoldoende aandacht heeft voor de (diverse) talenten van leerlingen (6.9; 17% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Algemene ontwikkeling

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Oudertevredenheidsonderzoek PO - Jenaplanschool 't Hoge Land - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 19 Algemene ontwikkeling

Ruimte om te ontwikkelen Aandacht voor talenten van leerlingen

Aandacht voor leerprestaties 7.3

7.5 6.9 6.3

11% 72%

11% 83%

17% 67%

19% 52%

3.2.3 Stamgroepleider(s)

Er zijn geen stellingen waarover de ouders zeer positief gestemd zijn.

(Relatief veel) ouders zijn van mening dat de stamgroepleider niet het optimale uit hun zoon/dochter haalt (6.0; 24%

negatief) en dat ze onvoldoende informatie van de stamgroepleider krijgen over de leerprestaties van hun zoon/dochter (6.0; 36% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Stamgroepleider(s)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Stamgroepleider(s)

Goed beeld van wat kind nodig heeft Motiveert/interesseert kind voor de

lessen

Helpt kind waar dat nodig is

Informatie over prestaties Haalt het optimale uit de leerling 8.0

3.2.4 Begeleiding

Er zijn geen stellingen waarover de ouders zeer positief gestemd zijn.

(Relatief veel) ouders geven aan dat ze niet weten waarvoor ze terecht kunnen bij de intern begeleider (5.9; 31%

negatief), dat ze de indruk hebben dat kinderen met leerproblemen onvoldoende extra aandacht krijgen op school (6.1;

28% negatief), dat ze de indruk hebben dat kinderen met gedragsproblemen en motivatieproblemen onvoldoende extra aandacht krijgen op school (6.2; 27% negatief), dat ze de indruk hebben dat kinderen die goed kunnen leren

onvoldoende worden uitgedaagd door de school (6.6; 21% negatief) en dat ze de indruk hebben dat de school niet open staat voor verzoeken van ouders om hun zoon/dochter meer begeleiding/extra hulp te geven (6.8; 22% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Begeleiding

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Oudertevredenheidsonderzoek PO - Jenaplanschool 't Hoge Land - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 21 Begeleiding

Kan bij problemen terecht bij stamgroepleider

Goed begeleid door stamgroepleider School staat open voor meer

begeleiding/extra hulp Voldoende uitdaging voor kinderen

die goed kunnen leren Voldoende extra aandacht voor kinderen met gedragsproblemen en

motivatieproblemen Voldoende extra aandacht voor

kinderen met leerproblemen Duidelijk waarvoor de intern begeleider beschikbaar is

3.2.5 Stamgroepouders

Er zijn geen stellingen waarover de ouders zeer positief gestemd zijn.

(Relatief veel) ouders geven aan dat ze (bijna) nooit contact hebben met een van de stamgroepouders (6.2; 37%

negatief), dat ze niet weten wat de stamgroepouders doen (7.1; 20% negatief) en dat ze niet weten wie de stamgroepouders van de stamgroep zijn (7.4; 15% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Stamgroepouders

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Weet wie de stamgroepouders zijn

Weet wat de stamgroepouders doen Contact met een van de

stamgroepouders 7.4

7.1 6.2

15% 76%

20% 72%

37% 52%

3.2.6 Communicatie

Er zijn geen stellingen waarover de ouders zeer positief gestemd zijn.

(Relatief veel) ouders geven aan dat ze onvoldoende informatie krijgen van school over hun zoon/dochter wat betreft de leerprestaties/ontwikkeling (5.4; 40% negatief), dat ze de indruk hebben dat de school hen niet tijdig op de hoogte stelt van problemen met hun zoon/dochter (6.3; 22% negatief) en dat het niet goed is dat 't Hoge Woord nog maar 1 keer per maand verschijnt (6.6; 24% negatief). Ze zijn niet tevreden over de rapportfoliogesprekken en de informatie-avonden (6.1; 34% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Communicatie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Oudertevredenheidsonderzoek PO - Jenaplanschool 't Hoge Land - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 23 Communicatie

Informeren over belangrijke data Klasbord verbetering in de

communicatie

Goed dat 't Hoge Woord nog maar 1 keer per maand verschijnt Tijdig informeren bij problemen

Rapportfoliogesprekken en de

3.2.7 Sfeer

De ouders vinden in sterke mate dat de stamgroepleider respectvol omgaat met de kinderen in de stamgroep (8.6).

(Relatief veel) ouders zijn van mening dat er geen duidelijke regels zijn op school voor de kinderen (6.8; 16% negatief) en dat de meeste kinderen zich niet aan de regels houden (6.9; 15% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Sfeer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Sfeer

Stamgroepleider gaat met respect op met kinderen

Kinderen hebben respect voor stamgroepleider Kinderen zijn aardig voor elkaar Stamgroepleiders houden zich aan

regels

Aandacht voor normen en waarden Kinderen 'vallen niet buiten groep'

Kinderen houden zich aan regels Duidelijke regels op school 8.2

3.2.8 Sociaal-emotioneel

De ouders geven in sterke mate aan dat hun zoon/dochter het naar zijn/haar zin heeft in de stamgroep (8.2).

(Relatief veel) ouders geven aan dat hun zoon/dochter zich wel eens eenzaam voelt op school (6.8; 25% negatief) en dat hun zoon/dochter wel eens wordt gepest (7.0; 17% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Sociaal-emotioneel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Oudertevredenheidsonderzoek PO - Jenaplanschool 't Hoge Land - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 25 Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kind heeft het naar zijn/haar zin Kind heeft genoeg vrienden en/of

virendinnen

Kind voelt zich veilig op school Kind pest zelf niet op school Wordt niet vaak gepest in de

stamgroep van kind Kind durft zich te uiten op school

Kind wordt niet gepest

Optreden tegen pesten Kind voelt zich (bijna) nooit eenzaam

op school

3.2.9 Voorzieningen

De ouders vinden in sterke mate dat de school een aantrekkelijk buitenterrein heeft (8.7), dat de school een mooie bibliotheek heeft (8.6) en dat de school een prettige hal/ruimte heeft waar kinderen en ouders kunnen samenkomen (8.5).

(Relatief veel) ouders zijn van mening dat de school niet goed is uitgerust met ICT-middelen (7.0; 17% negatief) en dat het in de school niet schoon en netjes is (7.2; 18% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief

Prettige hal/ruimte waar kinderen en ouders kunnen samenkomen

3.2.10 Projectwerk en keuzewerk

De ouders geven in sterke mate aan dat hun zoon/dochter project- en keuzewerk over het algemeen leuk vindt (8.3).

(Relatief veel) ouders geven aan dat als ze weten wat er te doen is, ze niet komen helpen (7.0; 15% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Projectwerk en keuzewerk

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Oudertevredenheidsonderzoek PO - Jenaplanschool 't Hoge Land - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 27 Aanbod activiteiten

Activiteiten zijn leuk

Voldoende onderwijsactiviteiten Verantwoordelijk om een bijdrage te

leveren

Ouders verrijken het project- en keuzewerk

School informeert goed over de activiteiten

Ouders helpen als ze weten wat er te doen is

3.2.11 Ouderraad

Er zijn geen stellingen waarover de ouders zeer positief gestemd zijn.

(Relatief veel) ouders zijn van mening dat de ouderraad onvoldoende zichtbaar en bereikbaar is (5.4; 39% negatief). Ze geven aan dat ze niet op de hoogte zijn van wat de ouderraad doet (5.5; 41% negatief). Ze zijn niet tevreden over wat de ouderraad doet (6.3; 16% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Ouderraad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Gezinsbijdrage wordt goed besteed Tevreden over werkzaamheden

ouderraad Bekendheid werkzaamheden

ouderraad Bereikbaarheid ouderraad 7.0

6.3

5.5 5.4

9% 67%

16% 47%

41% 39%

39% 35%

3.2.12 MR

Er zijn geen stellingen waarover de ouders zeer positief gestemd zijn.

(Relatief veel) ouders zijn van mening dat de MR onvoldoende zichtbaar en bereikbaar is (4.1; 59% negatief). Ze geven aan dat ze niet op de hoogte zijn van wat de MR doet (4.4; 58% negatief). Ze zijn niet tevreden over wat de MR doet (5.7; 18% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief MR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Oudertevredenheidsonderzoek PO - Jenaplanschool 't Hoge Land - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 29 Tevreden over werkzaamheden MR

Bekendheid werkzaamheden MR Bereikbaarheid MR 5.7

4.4 4.1

18% 30%

58% 21%

59% 13%

3.2.13 Schoolkamp

Aan de ouders die aan hebben gegeven dat hun kind met kamp gaat, is onderstaande vraag voorgelegd.

Daarnaast is onderstaande vraag aan alle ouders voorgelegd.

Bent u tevreden over het kamp?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vindt u het een goed idee om het kamp aan het begin van het schooljaar te houden?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja Nee

89%

11%

Ja

Nee

83%

17%

3.2.14 Omgeving school

De ouders vinden in sterke mate dat het buitenterrein voldoende speelmogelijkheden biedt voor de kinderen (8.5) en dat de school in een sociaal veilige buurt staat (8.4).

(Relatief veel) ouders geven aan dat de weg naar school niet verkeersveilig is voor hun kind (4.7; 50% negatief) en dat de school in een verkeersonveilige buurt staat (4.9; 52% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Omgeving school

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Oudertevredenheidsonderzoek PO - Jenaplanschool 't Hoge Land - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 31 Omgeving school

3.2.15 Schoolleiding/directie

Er zijn geen stellingen waarover de ouders zeer positief gestemd zijn.

(Relatief veel) ouders zijn van mening dat de schoolleiding/directie niet open is over het beleid dat zij voert (5.8; 24%

negatief) en dat de schoolleiding/directie geen duidelijke visie heeft over de koers van de school (5.9; 21% negatief).

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Schoolleiding/directie

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Schoolleiding/directie

Bereikbaar voor ouders Zorgt voor goede organisatie

Duidelijk visie over de koers

Open over het beleid 6.7

7.1 6.8 5.9 5.8

14% 62%

8% 70%

12% 65%

21% 46%

24% 45%

3.2.16 Jenaplanconcept

Er zijn geen stellingen waarover de ouders zeer positief gestemd zijn.

Er zijn geen stellingen waarover (relatief veel) ouders negatief gestemd zijn.

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Jenaplanconcept

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Oudertevredenheidsonderzoek PO - Jenaplanschool 't Hoge Land - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 33 Jenaplanconcept

Jenaplanconcept in de omgangsvormen op school Jenaplanconcept in het onderwijs dat

op de school wordt verzorgd Medewerkers dragen het concept

goed uit 7.2

7.5

7.4 7.1

13% 77%

10% 79%

11% 81%

11% 73%

3.2.17 Schooltijden, BSO en Peuteropvang

De ouders zijn zeer tevreden over de BSO op hun school (9.0) en over de Peuteropvang op hun school (8.5).

Er zijn geen deelaspecten waarover de negatief gestemd zijn.

Tevens is aan alle ouders gevraagd of ze behoefte hebben aan voorschoolse opvang.

Aan de ouders die gebruikmaken van de BSO op school is gevraagd of zij tevreden zijn met het huidige BSO-aanbod.

Gemiddelde score tevredenheid Percentages tevredenheid

Negatief Positief Schooltijden, BSO en Peuteropvang

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100

Heeft u behoefte aan voorschoolse opvang?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bent u tevreden over het huidige BSO-aanbod qua dagen/uren?

BSO

Peuteropvang

Schooltijden 9.0

8.5 8.1

100%

100%

2% 90%

Ja Nee

3%

97%

Aan de ouders die hebben aangegeven gebruik te maken van de Peuteropvang op school, is gevraagd of zij tevreden zijn met het huidige Peuteropvang-aanbod.

Bent u tevreden over het huidge Peuteropvang-aanbod qua dagen/uren?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oudertevredenheidsonderzoek PO - Jenaplanschool 't Hoge Land - DUO Onderwijsonderzoek & Advies 35 Ja

Nee

78%

22%

3.2.18 Opnieuw kiezen

Aan alle ouders is gevraagd of zij opnieuw voor de school zouden kiezen. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande grafiek.

Als u nu zou mogen kiezen voor een basisschool voor uw kind, zou u dan weer voor onze school kiezen?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ja, zeker Ja, waarschijnlijk wel Misschien Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet

48%

28%

12%

11%

2%

In document Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek PO. Datum: februari 2020 (pagina 21-40)

GERELATEERDE DOCUMENTEN