• No results found

Observatie 10: Aansluiten bij circulaire economie enerzijds en het voorkomen van onaanvaardbare blootstelling aan

10 Lijst van afkortingen

- Abm: Activiteitenbesluit milieubeheer

- ALARA: As Low As Reasonably Achievable (Zo laag als redelijkerwijs mogelijk)

- AMvB: Algemene maatregel van bestuur

- ANVS: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming - Arm: Activiteitenregeling milieubeheer

- AVI: Afvalverbrandingsinstallatie - Bbk: Besluit bodemkwaliteit

- Bbs: Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

- Biudras: Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen

- Bkse: Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen - Bssa: Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen - COVRA: Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval

- EVOA: Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen, Verordening 1013/2006/EG

- HRA: Hoogradioactief Afval

- IBC: Isoleren, beheersen en controleren - IenW: Infrastructuur en Waterstaat - ILT: Inspectie Leefomgeving en Transport

- Kaderrichtlijn: Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen, Richtlijn 2008/98/EG

- Kew: Kernenergiewet

- LAP3: Derde Landelijk Afvalbeheerplan - Leidraad: Leidraad afvalstof of product - LMRA: Laag- en Middelradioactief Afval - LNT: Linear No Threshold

- Nationale programma: Nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen

- NvT: Nota van toelichting

- POP: Persistent organische verontreinigende stoffen - PCB: Polychloorbinfenyl

- Rbs: Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - Re: Radiotoxiciteitsequivalent

- REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen)

- SZA: Specifiek ziekenhuisafval

- Vbs: ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming - Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

- Wm: Wet milieubeheer

- ZELA: Zeer laag radioactief afval - ZZS: Zeer zorgwekkende stoffen

11

Literatuur

1. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Landelijk

afvalbeheerplan 2017-2029 - Slimmer omgaan met grondstoffen. November 2017.

2. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Het nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen. Juni 2016.

3. Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen. Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj. 4. Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen. Verordening

1013/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1013/oj.

5. Omgevingswet. Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-156.html. 6. Invoeringswet Omgevingswet (wetsvoorstel aan Tweede Kamer).

Wet tot aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (wetsvoorstel van 3 juli 2018):

https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/kamerstukken /2018/07/03/wetsvoorstel-invoeringswet-omgevingswet-aan- tweede-kamer.

7. Wet milieubeheer. Wet van 13 juni 1979, houdende regelen met betrekking tot een aantal algemene onderwerpen op het gebied van de milieuhygiëne:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/2019-01-01. 8. Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van

Economische Zaken mede namens het ministerie van

Buitenlandse Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Nederland circulair in 2050. Rijksbreed

programma Circulaire Economie. September 2016. 9. Rijksoverheid. Alle grondstoffen hergebruiken in 2050.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire- economie/alle-grondstoffen-hergebruiken [cited 2018, 13 december].

10. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Leidraad afvalstof of product. Juli 2018.

11. Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van

Infrastructuur en Milieu. Ruimte in Regels voor Groene Groei. www.ruimteinregels.nl [cited 2019, januari].

12. Europese richtlijn basisnormen stralingsbescherming. Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en tot intrekking van een aantal richtlijnen: https://eur-

13. Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Besluit van 23 oktober 2017, houdende vaststelling van regels ter

bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040179/2018-07-01. 14. Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen. Besluit van 4

september 1969, tot uitvoering van de artikelen 16, 17, 19, eerste lid, en 21 van de Kernenergiewet:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002667/2018-02-06. 15. Kernenergiewet. Wet van 21 februari 1963, houdende regelen

met betrekking tot de vrijmaking van kernenergie en de aanwending van radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende toestellen:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0002402/2018-10-16.

16. Verhoef, E., Welbergen, J., Wiegers, R., Sijbers, M., Inventaris radioactief afval in Nederland. 2014.

17. Wijziging van Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval). Besluit van 26 november 2007, houdende wijziging van het Besluit stortplaatsen en

stortverboden afvalstoffen (zeer laag radioactief afval): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2007-473.html. 18. Raad van State, Uitspraak 201405261/1/A4. 6 mei 2015:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in- uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=83702.

19. ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Verordening van 9 januari 2018, houdende nadere regels ter bescherming van personen tegen de gevaren van blootstelling aan ioniserende straling:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0040581/2018-02-06. 20. Activiteitenbesluit milieubeheer. Besluit van 19 oktober 2007,

houdende algemene regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer):

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-01-01. 21. Activiteitenregeling milieubeheer. Regeling van 9 november

2007, houdende algemene regels voor inrichtingen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022830/2018-04-05.

22. Besluit bodemkwaliteit. Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2016-05-24.

23. Rijkswaterstaat, Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2017. november 2018.

24. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen. Besluit van 8 december 1997, houdende een stortverbod binnen inrichtingen voor aangewezen categorieën van afvalstoffen (Besluit

stortverbod afvalstoffen):

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009094/2018-02-06. 25. Stortbesluit bodembescherming. Besluit van 20 januari 1993,

houdende regels inzake het storten van afvalstoffen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0005858/2016-07-01.

26. Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen. Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 juli 2009, nr. BJZ2009044653, houdende vervanging van de Regeling acceptatie geconditioneerde gevaarlijke afvalstoffen op stortplaatsen in verband met de implementatie van beschikking nr. 2003/33/EG tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen (PbEG L 11)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0026131/2013-03-15.

27. Besluit bodemkwaliteit. Besluit van 22 november 2007, houdende regels inzake de kwaliteit van de bodem (Besluit

bodemkwaliteit):

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2016-05-24. 28. Regeling bodemkwaliteit. Regeling van 13 december 2007, nr.

DJZ2007124397, houdende regels voor de uitvoering van de kwaliteit van de bodem:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0023085/2018-11-30. 29. Waterwet. Wet van 29 januari 2009, houdende regels met

betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2018-07-01. 30. Rijkswaterstaat, Handreiking Risicoanalyse ZZS in afvalstoffen

(versie 1.0). 2018:

https://lap3.nl/achtergrond/documenten/gevaarlijk/.

31. Europese richtlijn beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval. Richtlijn 2011/70/Euratom van de raad van 19 juli 2011 tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj.

32. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Wegwijzer: Nationaal beleid nucleaire veiligheid en

stralingsbescherming 2018. 2018. Publicatie-nr. 115335. 33. COVRA N.V., Het oranje boekje. 2017(revisie 0.3).

34. COVRA. Radioactief afval - Verwerking.

https://covra.nl/nl/radioactief/verwerking 2010-2016 [cited 2018, 25 oktober].

35. Europese richtlijn overbrenging radioactieve afvalstoffen. Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad van 20 november 2006

betreffende toezicht en controle op overbrenging van

radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof: https://eur- lex.europa.eu/eli/dir/2006/117/oj.

36. Europese Commissie, Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité inzake de tenuitvoerlegging door de lidstaten van Richtlijn 2006/117/Euratom van de Raad betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en

bestraalde splijtstof 19 januari 2018. COM(2018)6. 37. Bos, A.J.J., Draaisma, F.S., Okx, W.J.C., Inleiding tot de

stralingshygiëne. 2007, Den Haag: Sdu Uitgevers bv.

38. Folkertsma, E., van der Schaaf, M., Processen met natuurlijke radioactiviteit in de niet-nucleaire industrie in Nederland - een actualisatie van basisinformatie. 2017. RIVM Briefrapport

RIVM