januari wordt de roerende voorheffing op de meeste dividenden en intresten van 27% naar 30%

In document Fiscale en andere nieuwtjes. (pagina 31-36)

Wat verandert er op 1 januari 2017?

Vanaf 1 januari wordt de roerende voorheffing op de meeste dividenden en intresten van 27% naar 30%

verhoogd. De roerende voorheffing op een gereglementeerd spaarboekje blijft wel onveranderd uitvoert, maar de bovengrens verdubbelt. Zo wordt de taks voor aandelentransacties behouden op 0,27%, maar gaat het maximum per transactie van 800 euro naar 1.600 euro. Dit betekent dat er alleen impact is op orders van meer dan 300.000 e u r o . D e t o e p a s s i n g v a n d e t a k s o p d e beursverrichtingen wordt wel uitgebreid tot de verrichtingen die Belgische residenten in het buitenland uitvoeren. Tot nog toe ontsnapten die aan de taks. De beurstaks vermijden door via een buitenlandse makelaar effecten te kopen en te verkopen, kan niet meer.

D e s p e c u l a t i e t a k s o p o v e r d r a c h t e n v a n beursgenoteerde aandelen binnen de zes maanden na hun aankoop wordt afgeschaft.

In de loop van 2017 zal de uitwisseling van financiële informatie tussen de belastingdiensten van de Europese lidstaten gebeuren volgens de Common Reporting Standard die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling heeft opgesteld. Die uitwisseling van informatie slaat niet alleen op intresten (in tegenstelling tot de vroegere Spaarrichtlijn) maar ook op dividenden en meerwaarden. De beurstaks vermijden door via een buitenlandse makelaar effecten te kopen en te verkopen, kan niet meer. De regering verdubbelt ook de maximumbedragen van de beurstaks.

A f b o u w i n d i v i d u e l e p r e m i e s v o o r

renovatiewerkzaamheden

V e r s c h i l l e n d e i n d i v i d u e l e p r e m i e s v o o r renovatiewerkzaamheden, bijvoorbeeld voor dakisolatie en glas, worden geleidelijk afgebouwd.

I n d e p l a a t s k o m t e r e e n p r e m i e v o o r w i e verschillende investeringen combineert in een zogeheten ‘totaalrenovatie’. Die bonus varieert tussen de 1.250 en 4.750 euro. Daarnaast komt er ook een burenpremie. Als tien mensen in één gemeente samen hun woning energiezuiniger maken, krijgen ze daarvoor per woning een premie van maximaal 400 euro. Die premie komt bovenop de al bestaande premies voor energiebesparende maatregelen.

B r u s s e l s c h r a p t w o o n b o n u s , v e r m i n d e r i n g registratierecht, personenbelasting verlaagt, gunstregimes schenking familiale onderneming, verhoging taks op bankinstellingen.

De grootste verandering is de afschaffing van de woonbonus. Die gaf een royale aftrek bij de aankoop van een huis. In ruil verhoogt de Brusselse regering het abattement, of de korting op de registratierechten, van 60.000 euro naar 175.000 euro voor een eerste woning tot 500.000 euro.

Een tweede belangrijke hervorming betreft de personenbelasting. Die ging dit jaar al met 1 procent naar beneden (afschaffing agglomeratie-belasting) en daalt in 2017 nog eens met een halve procent.

Verder vereenvoudigt de regering de bestaande gunstregimes voor de schenking en vererving van familiale ondernemingen. Tenslotte wordt de belasting op bank- en kredietinstellingen én op bankautomaten 2,5 maal verhoogd.

Werkgelegenheid:

Meer loon voor honderdduizenden werknemers

In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de jaarlijkse indexering van hun lonen. De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar. De grootste groep die er in januari op vooruit gaat, zijn de bedienden uit het aanvullend paritair comité voor bedienden. HR-dienstverlener SD Worx berekende hun jaarlijkse indexering in januari op 1,13 procent. Andere grote groepen die in januari hun loon zullen zien stijgen: de arbeiders en bedienden uit de voedingssector (1,12 procent jaarlijkse indexering), de werknemers uit de horeca (1,123 procent jaarlijkse indexering) en de arbeiders uit de transportsector (1,14 procent jaarlijkse indexering). Nog een grote groep die er in januari op vooruitgaat is de schoonmaaksector:

0,38 procent. Maar die groep heeft een halfjaarlijkse indexering. Ze kregen dus in juli al wat extra loon.

Flexibeler werken wordt een feit in 2017

De wet rond werk- en wendbaar werk, die tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt moet leiden, treedt op 1 januari in werking, al zal de uitvoering van sommige onderdelen op zich laten wachten tot werkgevers en vakbonden op sectorniveau over die delen een akkoord bereiken. Een van de aspecten die wel al begin volgend jaar ingaan, betreft de werkregeling voor piek- en dalmomenten. Daarnaast komt er door die hervorming meer tijdskrediet voor zorg, een wettelijk kader om af en toe te kunnen thuiswerken en meer vorming. Werkgevers zullen hun werknemers tijdens piekmomenten maximaal 45 uur per week en hoogstens 9 uur per dag aan het werk kunnen stellen. Op kalmere momenten kan dan een dalrooster

gelden, en door piek- en dalroosters af te wisselen werkt de werknemer op jaarbasis evenveel uren en vermijdt hij dus overuren. Er komt ook een wettelijk kader voor ‘occasioneel telewerk’, zodat werknemers voor een aantal onverwachte gebeurtenissen (technicus die aan huis komt bijvoorbeeld) niet verplicht zijn vakantie te nemen.Wie tijdskrediet opneemt voor de zorg voor een kind of familielid, kan dat voor 51 in plaats van 48 maanden doen. Een laatste element is het thematisch palliatief verlof, voor wie iemand bijstaat die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt en zich in een terminale fase bevindt, dat met 1 maand wordt verlengd. De periode van één maand kan vanaf dan twee keer verlengd worden met nog een maand, zodat het totaal op drie maanden komt.

Behalve volledig met werken stoppen, maar het kan ook halftijds of voor een maand.

Studentenarbeid

O p 1 j a n u a r i 2 0 1 7 v e r a n d e r e n d e r e g e l s o p studentenarbeid. De 50 dagen waarin studenten mogen werken met verminderde sociale bijdragen, worden dan omgezet in 475 uur. De maatregel is vooral interessant voor studenten die geen volledige dagen werken.Vandaag kunnen studenten gedurende 50 dagen genieten van een voordeelstatuut als ze werken. Gedurende deze 50 dagen betaalt de student namelijk slecht 2,71% RSZ of solidariteitsbijdrage. Het voordeel voor de werkgever is nog groter: de RSZ bijdrage bedraagt amper 5,42%. Reeds lange tijd ligt het systeem echter onder vuur zowel bij werknemers als werkgevers. Vooral de lage flexibiliteit stuit op weerstand. De app Student@work waarmee studenten hun resterende dagen kunnen checken zal vanaf 1 januari ook in uren tellen.

Voordeliger statuut voor student-ondernemers

Studenten die naast hun studies ook een bedrijfje willen opstarten, kunnen daarvoor vanaf 1 januari rekenen op een voordeliger statuut. Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven.

Werkgevers die langdurig werklozen in dienst nemen krijgen premie

Werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen, h e b b e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 7 r e c h t o p e e n aanwervingspremie van de Vlaamse regering. Het gaat om een bedrag van 1.250 euro na drie maanden en nog eens 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. De financiële stimulans moet werkgevers het laatste duwtje in de rug geven om langdurige werklozen een contract aan te bieden.

Afbetalingsplan RSZ moet werkgevers in moeilijkheden uit de rechtbank houden

Werkgevers die problemen hebben om hun sociale zekerheidsbijdragen te betalen, moeten vanaf Nieuwjaar niet meer automatisch voor de rechtbank verschijnen. De werkgevers krijgen eerst de mogelijkheid om samen met de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ) een afbetalingsplan uit te werken.

Vakantiebijdrage arbeiders daalt verder:

Werkgevers financieren het vakantiegeld van de arbeiders via kwartaalbijdragen en via een jaarlijkse bijdrage aan de RSZ. Vorig jaar werd een geleidelijke verlaging ingezet van het percentage van de kwartaalbijdrage.

In document Fiscale en andere nieuwtjes. (pagina 31-36)