• No results found

4.1 Inleiding

4.4.2 Habitats van stilstaande wateren

Waterkwaliteitgegevens zijn rechtstreeks gekoppeld aan een plas met een bepaald watertype waaraan kwaliteitsnormen gebonden zijn. De huidige waterkwaliteit werd getoetst aan de kwaliteitsnormen (grens goed – zeer goed en grens matig - goed)

Per deelgebied werd het slechtste geval (grootste doelafstand) gebruikt als samenvattende

waarde.

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

69

4.4.2.1 Overzicht per deelgebied

70 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

www.inbo.be

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

71

Totaal fosfor

72 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

www.inbo.be

Concentratie en verzadiging zuurstof

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

73

Figuur 56 Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor zuurstofverzadiging in stilstaande wateren (risico op oververzadiging)

Gebieden het meest rechts gesitueerd in de grafiek ondervinden de hoogste milieudruk als het gaat om oververzadiging.

Figuur 57 Overzicht van de doelafstand per deelgebied voor zuurstofverzadiging in stilstaande wateren

Gebieden het meest rechts gesitueerd in de grafiek ondervinden de hoogste milieudruk als het gaat om onderverzadiging.

74 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

www.inbo.be

4.4.2.2 Overzicht per SBZ-H gebied

Totaal stikstof

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

75

Totaal fosfor

76 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

www.inbo.be

Concentratie en verzadiging zuurstof

Figuur 60 Overzicht van de doelafstand per SBZ-gebied voor zuurstofconcentratie en zuurstofverzadiging in stilstaande wateren

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

77

4.4.3 Vissen

De viswaarnemingen in waterlopen binnen (en in de omgeving van) SBZ-H gebieden en de meetpunten op waterlopen werden GIS-matig gekoppeld aan de dichtst nabijgelegen waterloop (zelfde aanpak als voor stromende wateren). Ook de meetpunten en waarnemingen in stilstaande wateren werden aan een waterpartij toegewezen. De norm waaraan de waterkwaliteit getoetst zal worden is de norm gekoppeld aan het watertype van de waterloop/meer waarin de vegetatievlek voorkomt.

De waterkwaliteit werd vervolgens beoordeeld op basis van de gegevens verzameld op de meetpunten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

• Afstand tussen meetpunt en vis waarneming kleiner dan 100m (de VHA kaart toont de assen van de waterlopen als lineaire elementen. Dit criterium laat toe om meetpunten op de oevers van waterlopen correct te koppelen, voor de Schelde werd een maximale afstand van 200m gebruikt)

OF

• Zelfde waterloopsegment (zelfde code VHAS van segment in de Vlaamse hydrografische Atlas)

OF

• Zelfde waterloop (zelfde code van waterloop VHAG in de Vlaamse Hydrografische Atlas) en afstand tussen meetpunt en habitatvlek is kleiner dan 2 km

OF

• Zelfde meer

Elke waarneming wordt zo gekoppeld aan 0 tot n meetpunten.

Er werd vervolgens per parameter/nutriënt nagegaan of er een overschrijding van de referentiewaarde voor de parameter in kwestie optreedt:

Doelafstand = verschil gemeten waarde – referentiewaarde (probleem bij positieve waarden)

Per viswaarneming werd het gemiddelde genomen van de doelafstanden van de naburige

meetpunten.

Per deelgebied werd het slechtste geval (grootste doelafstand) gebruikt als samenvattende

waarde.

78 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

www.inbo.be

4.4.3.1 Overzicht per deelgebied

Ammonium

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

79

Fosfaat

80 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

www.inbo.be

Concentratie zuurstof

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

81

4.4.3.2 Overzicht per SBZ-H gebied

Ammonium

82 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

www.inbo.be

Fosfaat

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

83

Concentratie zuurstof

84 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

www.inbo.be

4.4.4 Drijvende waterweegbree, Luronium natans

De waarnemingen van drijvende waterweegbree en de beschikbare meetpunten werden GIS-matig gekoppeld aan de dichtst nabijgelegen waterloop via de Vlaamse Hydrografische Atlas of aan de dichtst nabijgelegen meer.

De waterkwaliteit werd vervolgens beoordeeld op basis van de gegevens verzameld op de meetpunten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

• Afstand tussen meetpunt en vis waarneming kleiner dan 100m (de VHA kaart toont de assen van de waterlopen als lineaire elementen. Dit criterium laat toe om meetpunten op de oevers van waterlopen correct te koppelen)

OF

• Zelfde waterloopsegment (zelfde code VHAS van segment in de Vlaamse hydrografische Atlas)

OF

• Zelfde waterloop (zelfde code van waterloop VHAG in de Vlaamse Hydrografische Atlas) en afstand tussen meetpunt en habitatvlek is kleiner dan 2 km

OF

• Zelfde meer

Voor de waterlopen werden de kwaliteitsmetingen getoetst aan de kwaliteitsnormen voor het watertype BkK (kleine beken Kempen), voor stilstaande wateren aan het watertype Cb (circumneutraal, sterk gebufferd meer):

Doelafstand = verschil gemeten waarde – referentiewaarde (probleem bij positieve waarden)

Per vindplaats van drijvende waterweegbree werd het gemiddelde genomen van de

doelafstanden van de naburige meetpunten.

Per deelgebied werd het slechtste geval (grootste doelafstand) gebruikt als samenvattende

waarde.

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

85

4.4.4.1 Overzicht per deelgebied

Totaal stikstof

86 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

www.inbo.be

Totaal fosfor

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

87

4.4.4.2 Overzicht per SBZ-H gebied

Totaal stikstof

88 Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

www.inbo.be

Totaal fosfor

www.inbo.be Analyse van de actuele milieudruk op de aanwezige habitattypen in de Vlaamse Habitatrichtlijngebieden

89

5 Atmosferische stikstofdepositie